intTypePromotion=1

Slide Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 4

Chia sẻ: Toàn Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
145
lượt xem
36
download

Slide Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'slide bài giảng công nghệ chế biến dầu - phần 4', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 4

 1. Bµi gi¶ng cn chÕ biÕn dÇu Prof. Dr. Lª V¨n HiÕu HANOI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Hanoi University of Technology 1
 2. Hanoi University of Technology 2
 3. Ph©n x-ëng reforming xóc t¸c Hanoi University of Technology 3
 4. Hanoi University of Technology 4
 5. C¬ së ho¸ häc cña reforming xt Hanoi University of Technology 5
 6. T¸c dông cña chÊt xóc t¸c Reforming Hanoi University of Technology 6
 7. Ph¶n øng vßng ho¸ nparafin Hanoi University of Technology 7
 8. Reforming xt cè ®Þnh Hanoi University of Technology 8
 9. Hanoi University of Technology 9
 10. Reforming CCR Hanoi University of Technology 10
 11. Reforming CCR Hanoi University of Technology 11
 12. CCR cña IFP Hanoi University of Technology 12
 13. CCR cña UOP Hanoi University of Technology 13
 14. CÊu t¹o lß ph¶n øng Hanoi University of Technology 14
 15. CÊu t¹o lß ph¶n øng CCR Hanoi University of Technology 15
 16. CÊu t¹o lß ph¶n øng CCR c¶i tiÕn Hanoi University of Technology 16
 17. CCR- t¸i sinh xóc t¸c Hanoi University of Technology 17
 18. VËn hµnh lß t¸i sinh xóc t¸c CCR Hanoi University of Technology 18
 19. CCR Bé phËn khö xóc t¸c Hanoi University of Technology 19
 20. ChuÈn bÞ nguyªn liÖu cho REFORMING xóc t¸c Hanoi University of Technology 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2