SMTP server

Chia sẻ: Nguyen Anh Viet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
273
lượt xem
69
download

SMTP server

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về công nghệ thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SMTP server

  1. ' 1) Mở một project ' 2)Từ menu Tools, chọn References check vào Microsoft CDO 1.21  Library. ' 3) Thêm CommandButton vào form. name=Command1. Option Explicit Private Sub Command1_Click() Dim objSession As Object Dim objMessage As Object Dim objRecipient As Object 'Tạo Session Object Set objSession = CreateObject(''mapi.session'') objSession.Logon profileName:=''MS Exchange Settings'' Set objMessage = objSession.Outbox.Messages.Add objMessage.subject = ''This is a test.'' objMessage.Text = ''This is the message text.'' Set objRecipient = objMessage.Recipients.Add objRecipient.Name = ''John Doe'' objRecipient.Type = mapiTo objRecipient.Resolve 'Send the message objMessage.Send showDialog:=False MsgBox ''Message sent successfully!'' objSession.Logoff End Sub Cài đặt Dịch vụ SMTP  Từ trình đơn Start, trỏ vào Settings/Control Panel. Kích đúp vào Add/Remove Programs và sau đó kích  vào Add/Remove Windows Components. Trong cửa sổ Windows Components Wizard, chọn Internet Information Services (IIS) và sau đó nhấn  Details. Chọn thành phần SMTP Service và nhấn OK.  Chú ý: Một vài thành phần IIS khác được yêu cầu để hỗ trợ SMTP service như các thành phần Internet  Information Services Snap­In, World Wide Web Server và Common Files. Những thành phần này tự động  được lựa chọn và cài đặt cùng với thành phần SMTP Service.  Cấu hình dịch vụ SMTP
  2. Nếu dịch vụ SMTP được cài đặt trên một máy chủ với một kết nối mạng Internet và tường lửa ngăn chặn  Internet không chặn cổng 25 của lưu lượng SMTP, thì các thiết lập mặc định của dịch vụ SMTP đã sẵn  sàng để chuyển đi bất cứ thông báo e­mail nào đang chờ để được gửi. Tuy nhiên, vẫn còn có một số thiết  lập về bảo mật mà bạn có thể đang cân nhắc cho SMTP Server của bạn. Bạn có thể thay đổi phần lớn  thiết lập này thông qua công cụ quản trị Internet Services Manager. Để khởi động công cụ quản trị Internet Services Manager 1. Từ trình đơn Start, hãy đến ProgramsAdministrative Tools. 2. Nhấn Internet Services Manager để khởi tạo trình quản trị. Để cài đặt ‘server logging’ 1. Từ ô bên trái của hộp thoại Internet Information Services, mở cây thư mục. Kích chuột phải vào Default  SMTP Virtual Server và chọn Properties.  2. Trong hộp thoại Properties, nhấn thẻ General. Đánh dấu hộp kiểm tra enable logging. Thuộc tính này  theo mặc định không được chọn. 3. Chọn định dạng log­file mà bạn ưa thích (giá trị mặc định ở đây là W3C Extended Log File Format). 4. Kích vào nút Properties bên phải hộp thả xuống định dạng log­file. 5. Điều chỉnh lịch thời gian tên cho log file rollover nếu thấy cần thiết. 6. Kích vào thẻ Extended Properties. 7. Chọn bất kỳ mục nào mà bạn quan tâm và nhấn OK. Chú ý: Để giới hạn kích thước của log­file, bạn không cần thiết phải chọn quá nhiều nội dung trong mục  này. Đây là một số nội dung mà bạn nên chọn như Date, Time, Client IP Address, User Name, Service  Name, Method, Bytes Sent và Bytes Received. Nhận biết việc gửi bị lỗi Nếu một thông báo e­mail không thể được gửi đi vì một lý do nào đó (ví dụ, tên người dùng hoặc địa chỉ  e­mail sai), thì nó sẽ được chuyển vào thư mục Badmail. Theo mặc định, vị trí của của thư mục Badmail  phải như sau: "Root:\Inetpub\mailroot\Badmail". Hãy kiểm tra nội dung của các e­mail bị từ chối và tìm ra  bất cứ các thông báo lỗi cụ thể nào. Hãy sửa các lỗi đó nếu có thể và gửi lại thông báo một lần nữa bằng  một trong những cách gửi đi được mô tả ở trên.  Ngoài thư mục Badmail ra, một thông báo e­mail cũng có thể được lưu giữ trong thư mục Queue với một  chu kỳ thời gian định trước. Các giá trị cài đặt này có thể được xác định bằng việc điều chỉnh mục  “outbound retry intervals” trong thẻ “Delivery” của hộp thoại “Default SMTP Virtual Server Properties”.  Nếu một thông báo không thể được gửi đi ngay lập tức bởi vì kết nối mạng đang bận hoặc dừng, thông 
  3. báo được cất giữ trong thư mục Queue này và được gửi lại theo những khoảng thời gian định trước. Nếu  SMTP từ bỏ sau vài lần gửi không thành công, thì cuối cùng thông báo sẽ được chuyển vào thư mục  Badmail.  Kết luận  Dịch vụ SMTP được cung cấp trong “Internet Information Services” của Windows 2000 (cả Windows XP  và Windows Server 2003) là một thành phần đơn giản, nhưng hữu ích để có thể chuyển những thông báo  e­mail đi một cách hiệu quả và kinh tế. Nó tiết kiệm cho những nhà quản trị hệ thống từ việc phải thiết lập  một hệ thống thư tín phức tạp để truyền những thông báo e­mail trên Internet một cách đáng tin cậy. Khi  được sử dụng với CDO cho Windows 2000, các nhà thiết kế có thể thực hiện gửi đi các thông báo e­mail  thông qua SMTP mà không cần phải viết nhiều mã chương trình.
Đồng bộ tài khoản