intTypePromotion=1
ADSENSE

Số vô tỉ - Toán đại số lớp 7

Chia sẻ: Ba Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

222
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'số vô tỉ - toán đại số lớp 7', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Số vô tỉ - Toán đại số lớp 7

  1. CHUYÊN ĐỀ 2: SỐ VÔ TỈ I. SOÁ VOÂ TÆ, KHAÙI NIEÄM CAÊN BAÄC HAI, SOÁ THÖÏC  Soá voâ tæ laø soá chæ vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn. Taäp hôïp caùc soá voâ tæ kí hieäu laø I. Soá 0 khoâng phaûi laø soá voâ tæ.  Caên baäc hai cuûa moät soá a khoâng aâm laø moät soá x khoâng aâm sao cho x 2 = a. Ta kí hieäu caên baäc hai cuûa a laø a . Moãi soá thöïc döông a ñeàu coù hai caên baäc hai laø a vaø - a . Soá 0 coù ñuùng moät caên baäc hai laø 0. Soá aâm khoâng coù caên baäc hai.  Soá thöïc (R) bao goàm soá höõu tæ (Q) vaø soá voâ tæ (I).  Moät soá giaù trò caên ñaëc bieät caàn chuù yù: 0  0; 1  1; 4  2; 9  3; 16  4; 25  5; 36  6 49  7; 64  8; 81  9; 100  10; 121  11; 144  12; 169  13; 196  14  Soá thöïc coù caùc tính chaát hoaøn toaøn gioáng tính chaát cuûa soá höõu tæ. (giao hoaùn, keát hôïp, phaân phoái, ....)  Vì caùc ñieåm bieåu dieãn soá thöïc ñaõ laáp daày truïc soá neân truïc soá ñöôïc goïi laø truïc soá thöïc. II. ÑAÏI LÖÔÏNG TÆ LEÄ THUAÄN  Khaùi nieäm: Neáu ñaïi löôïng y lieân heä vôùi ñaïi löôïng x theo coâng thöùc: y = k.x (vôùi k laø haèng soá khaùc 0) thì ta noùi y tæ leä thuaän vôùi x theo heä soá tæ leä k.  Tính chaát: Neáu hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän vôùi nhau thì y1 y2 y3 Tæ soá hai giaù trò töông öùng cuûa chuùng khoâng ñoåi ( .... ) x1 x2 x3 Tæ soá hai giaù trò baát kyø cuûa ñaïi löôïng naøy baèng tæ soá hai giaù trò töông öùng cuûa ñaïi x1 y1 x1 y1 löôïng kia. ( ; ; ....) x2 y2 x5 y5 III. ÑAÏI LÖÔÏNG TÆ LEÄ NGHÒCH a  Khaùi nieäm: Neáu ñaïi löôïng y lieân heä vôùi ñaïi löôïng x theo coâng thöùc y hay x y.x= a (a laø haèng soá khaùc 0) thì ta noùi y tæ leä nghòch vôùi x theo heä soá tæ leä a  Tính chaát: Neáu hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch vôùi nhau thì: Tích hai giaù trò töông öùng cuûa chuùng luoân khoâng ñoåi (baèng heä soá tæ leä) ( y1.x1 y2 .x2 ... ) Tæ soá hai giaù trò baát kyø cuûa ñaïi löôïng naøy baèng nghòch ñaûo cuûa tæ soá hai giaù trò x1 y2 töông öùng cuûa ñaïi löôïng kia ( ; ...) x2 x1 Trang 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2