intTypePromotion=1

Sự hội tụ chín muồi chiến lược quân sự cách mạng - Chiến dịch Hồ Chí Minh Xuân 1975: Phần 1

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
97
lượt xem
24
download

Sự hội tụ chín muồi chiến lược quân sự cách mạng - Chiến dịch Hồ Chí Minh Xuân 1975: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Chiến dịch Hồ Chí Minh Xuân 1975 - sự hội tụ chín muồi chiến lược quân sự cách mạng: Phần 1 trình bày cơ sở khách quan hình thành chiến lược quân sự giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự hội tụ chín muồi chiến lược quân sự cách mạng - Chiến dịch Hồ Chí Minh Xuân 1975: Phần 1

 1. P G S . T S . VŨ NHƯ KHÔI P C S . T S . VÀN ĐỨC THANH T R Ằ N XUÂN PHÚ Chiến dịchjỉồ Chí Minh
 2. PGS. TS. VŨNHƯKHÔI PGS. TS. VÄVJ ĐỨC THANH TRẦN XUÂN PHÚ Chiến dịchJ ỉ ồ Chí Minh ¡Xuân 1975 Sự hội tụ chín muồi cliiến luực quân sụ cách mạng NHÀ XU ẤT BẢN CHÍN H TR| Q u ó c G iA HÀ NỘI - 2005
 3. M ỤC LỤC Trùng Lòì Nhà xuất bán 7 Mỏ dầu 9 CỈỈƯƠNG ỉ ('ơ SỞ KHÁCH (ỈƯAN MỈNÍĨ TllÀNH C'HIEN Lược qUÁK S ự MẠNCl OỨA DẢNíì Ta v ế (HẢI PHÓNG M IẾ N NAM. THỐNG NIIẨT ĐẤT NƯỔC 19 L Vân hội mới và những thử thách nặng nể 20 2, Cuồng vọng bạo tàn của những kẻ "chinh phục" mới 39 3, Dưđi ngọn cò vẻ vang của Đảng, dồng hào miền Nam anh düng đứng lẽn 49 4, Hậu phương lớn mién Bắc dồng lòng cùng cả nưdc bước vào cuộc kháng chiến 82 CỈỈƯƠNO ¡1 (ịưẢ TIÙNH i^HÁ'í' TUĨỂN CHIỀN LƯO
 4. 1. ỉ)ánh thang chiến lược “Chiến Iranh áặc hiệt" cùũ VUŨ đícli. phát Iriến vững chác lực lượnf? vũ tvíìngcách iiiạng 93 2. ỉ)ánh thắng chiến lược "Chiến tranh cục bộ" trong cuộc ctối dầu trực tiếp với kẻ thù xâm lược ] ;V Dánh ihắng
 5. L Ờ I NH À X U Ấ T BẢN Đ ại t h ắ n g M ù a X u á n 197Õ, với tầm vóc vĩ đại của nó tro n g t iế n t r ì n h cách m ạ n g V i ệ ‘. Nam đã để lại nhiều dấu ấn lịch sử và dược k h a i t h á c n gh iên cứu dưổi r ấ t nhiều góc độ k h á c n hau . Có nhiều tác phẩm tá i h iệ n sôVig dộng k h í Lhế hào hùng, từ n g bước đi vững c h ắ c của cuộc T ổ n g tiến công và nổi dậy, đến n iề m VUI tưng b ừ n g khôn x iế t của ngàv h ộ i toàn th ắ n g ; có n h ũ n g Lác phẩm bộc lộ tâ m trạ n g , những ỉdi th ứ n h ậ n c a y đ ấ n g củ a đôi phương về cái gọi là "hội ch ứ n g s a u V iệ t N am ", đ ể lại nỗi đau s â u sắc cho kỏ IhấL t r ậ n , n g ay cá khi cuộc c h iê n tra n h dã lùi dẩn vào iỊch sử. C ũ ng có không ít tác p h ẩ n , b à i viết, chứa dựng b iế t b ao lòi hay, ý dẹp c ủ a b ạ n bè quỏc t ế gần xa v ể "sức m ạ n h kỳ diệu V iệ t N'am", về "chiên th ắ n g của ỷ chí, lưting I n , p h ẩm giá và t r í tuệ V iệt N a m ”; và c ũ n g có cả n h ữ n g ý k iến lạc lõng hòng cố tìn h h ạ thấp t h ắ n g lợi n ày khi coi dó n hư là "sự ãn may", h a y ch ỉ là "sư hiểu lầm nôi bô dân tôc".
 6. Chílih vì vậv, k h ẳ n g định lại c h á n g iá trị củ a Đ ại Ih ắn g iVIùa X u â n 197 5 là điểu cực kỳ c ầ n thic\ đế gÓỊ) phần giúp cho các t h ế hệ hôm nay vả m a i s a u hiểu dúng vể lịch sứ, luôn luôn neu cao ý ch í độc lập Lự chủ. lòng Lự hào và tự tôn dân tộc, k ế thừa, p h á t huy x ứ n g đáng tru y ề n Ihống dấu t r a n h anh hùng, bẫ^t k h u ấ l của các t h ế hệ cha an h , qu yêt tâ m xây dựng và b ảo vệ vững ch ắc Tố quôc V iệ t N am xã hội ch ủ nghĩa. B ằ n g phương pháp lôgic-lịch sử, vói cách lu ậ n ch ứ n g n g ắ n gọn, súc tích các sự k iện lịch sử được c h ắ t lọc, c á c Lác giả cuôn sá ch trìn h bày k h á i q u á t cuộc k h á n g ch iên chông Mỹ, cứu nưóc cùa qu ân và dán c ả nước t a với đỉnh cao là C h iến dịch Hồ Chí M in h lịch sử • sự hội tụ « 4 9 i • ch ín muồi ch icn lược qu ân sự cách m ạ n g V i ệ t N am . Nhân dịp kỷ niộm 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miển Nam, thỏng nhất Tổ quốc (30-4-1975 • 30-4-2005), Nhà xuâ^t bản Chính trị quốc gia t r â n trọng giới thiộư với bạn đoc cuốn sách Chiên d ich H ổ C hí M inh X uãn * • * 1975 - sự hội tụ chín m uổỉ chiến lược qu ân sự cách m ạn g và mong n h ậ n dược ý k iến đóng góp để lầ n x u ấ t bản sau sách h oàn th iện hơn. T hán g 4 n ăm 20 0 5 NHÀ XU Ấ T BẢN CHÍNH T R Ị Q UỐC GIA 8
 7. M Ớ ĐẦU Sau lliộ|) dịnh Ciưnevơ. d ế quôc Mỹ nhảy vào thay chân thực dán 1'háp ở miền Nam Viộl i\’am. với âm mưu thâm dộí'. hòng "kéo dài biên giới Hoa Kỳ đến vĩ tu j’é'n 17" và tiên u'li biến cả nưóc la ihànll thuộc dịa kiểu mới • « của chúnR. Thực ra. âm mưu nàv dã bộc lộ từ thời kháng chiến chống Pháp, khi các phái đoàn cô’ vân quân sự của Mỹ có inạt trong quân đội viền chinh Pháp, Và trên Lhực tế, sau klii ihay ch án Pháp ò miền Nam Việt Nam. Mỳ đã sứ dụng con bài Ngô Đình Diệm lập Iiỗn chính quyền gia dinh tiỊ. lô máy chém di khiìp miền Nam V iệt Nani dể dàn áp pliong trào cách mạng. Nhưníĩ. với ý ch í "không có KÌ quỹ h
 8. Chien Iược (junii sự cách mạriịĩ của f)áng ta vổ p ỉíi phónỊí miền Nam. Lhông n hất đấi nưóc đã dược hình th à n h Irong bôì cảnh dó. S á n g suốt ntìận định tình hình mọi m ặt. Chù tịrl\ Hồ Chí Minh và Đ ản g ta clio rằng, cuộc khánịỉ ch iõn chông Mỹ n lìấ l định phái xẩv ra và oó t h ế sẽ kóc) dài. Mỹ sỗ không chỉ đứng sa u g iậ t day và h à hơi, Liếp sức về k in h Lẽ. quần sự... ch o nguỵ quyến S à i Gòn. n\ồ ròn có thố trực liế)) đưa quân dội vào can thiộp. cho nên viộc ch u an bị Loàn điện về quân sự á ể tiê n hành k h á n g ch iên là cực kỷ cầ n Lhiết- Nhưng, do tương quan lực lượng lúc bấy giò, ch ú ng t a phải có m ột chiến lược quân sự cách mạng phù hợp. vừa k ế th ừ a k in h nphiệm k h á n g chiến chông thực dân Pháp, vừa có sự p h á t t r i ể n mới khi diều kiộn lịch sử và dôi tưựng tác ch iến trực tiẽp đâ có những th a y cìổi lớn. Đó Là chiến lược quân sự VỔI điếm xu át pháL \h nôu cao tính ch át chính nghía của chiến tranh n hân dăn g iả i p h ỏn g nhằm quy tụ sức mạnh đại doàn k ế t toàn dân. kết hỢp sức mạnh dân lộc và sức mạnh thòi đại; là nghộ t h u ậ l '"tạo íAổ"', "tranh th ài” và '‘chuyến lực'; là sự kê\ hỌp nhuần nhuyễn giủa b a vùng m ặt trận (thànìi ihị. nônp thôn, miến núi), bo cấp độ tác chiến (chiến lược, chiẽn dịch, chiôn thuật), b a thứ quàn (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phường, dỗn quan du kích) và ha mủi tiẻn công (quan sự. chúìh trị, bình vận): là sự phối hợp dồng bộ 10
 9. giữa tiến công và nói dộv, nổi dậy và fiêh âm g. Đổng thòi, chiến lược quân sự cách mạng đó phai luỏn Iu5n dược dặt troiiịỉ lôn^^ llìồ dưòng lối chung của Điing La thực hiện đồng llìòi hai nhiộm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghia xà liội ố miến Bắc. dấu tra n h giki phóng núỗn Nam, Ihông nhất đât nước. Lịch sứ cuộc k h á n g chiến chông Mỹ. c ứ u nùóc của n h â n d â n t a cũ n g ch ín h !à quá trình p h át Iriổn. hoàii th iện chiôn lược qu án sự cách m ạn g dưới vSự làn h đạo dúng đắiì, kịp ihời cúa Đ ảng Cộng sản V iệ t Nam. Trưóc âm mưu của Mỹ sử dụng nguỵ quyển Sài Gòn để "dùng ngưòi V iệ l đánh ngưòi Viột" với chiến lược "Chiến Iranh đặc biệl", la thực hiộn chiến lược chông chiến Lranh (tặc biệL bằng luvén truvểii vũ traiig và từng bưóc xây dựng ỉực lượng (ỉhiẻn đấu, bằng "dồng khỏi’\ "diệt lế:. "phá ắ\y', ^'lập chiến k h u ”. C hiến Lraiih đặc bỉột bị p h á sản, M ỹ ồ ạ t đưa quân vào m iền N am và eo th a n g n é m bom miền B ắ c. thực hiện c h iê n lược '’clìiễn t r a n h cục bộ'* - một cuộc ch iến tra n h àn cưóp l à n bạo với dú loại vù k h í tôi tân chỉ trừ boin nguyên lử. Song, La đă kịp Ihòi chuycn sang chiên lược chông '’Chiến tra n h cục bộ" của dịch. Chiôn lược quân sự cách mạng pháL triển vững chắc với sự kỗt hợp nhuần nhuyễn giữa hậu phương lớn và tiểii tu vốn lớn, giữa đánh ihắng ỏ chiên trường miên Nam và dánh tháng chièn tranh Ịìhá hoại bằng không quán cúa dịch ra miên B ắ c xà hội chú n
 10. nghía. ('Ììiến t h ắ n g Núì Thnntì. ('iMÔn tlìaníĩ Vạn Tường, C hiến I h ắ n g B à u ìihnịỊ, T ổ ng Liô'n công và Tìốì dậy Mãu TlìAn 1 9 6 8 ... đà dánh sặ|) clìiốn kfỢc ch iên t r a n h cục bộ cú a Mỹ, buộc chú ng ịúvÁì cliuyển saiìK chiến lược "Viột N am hoá chiến Lraiìli" V(ìi công tlìức "qu ân dội Viột N am cộng hoà cùng VIÌ k h í và cỏ Vỉíii Mỹ". Sonịĩ. diồu dó cũng k h ỏ n íícử u vAn (iượ(‘ SỤỊ) (ló hoàn toàn cúa c h ú n g irUíic chì en lược q u â n sự cácl: m ạ n g và ý ch í q u v ế t tâm củ a dán tộc Viột Nam. Chiên dịch Dường 9 - N am L ào . M ặ t trậ n K h e S a n h - Q uang T rị... và đặc b iệ t là "Đ iệ n B ién Phủ trẽ n không" đa buộc chú ng ph ải ký k ế t H iệp dịnh P a r i về ch ấ m dửi c h iế n tran h . Dưới sự lănh dạo của Đảng, to à n dân và toàn quân m ột ìnặt. kiên trì đấu tranh buộc địch phắi thì là n h Hiệp dịnh Pari: m ặt khác, ra sức c h u ẩ n bị toàn diện cho Tổng ti ôn công và nối dậy nhằm "đánh cho Mỹ cút. đánh cho nguỵ nhào”. T o àn bộ sự v ậ n động, p h át triển c ủ a ch iên lược q u án sự c á c h n iạ n g tro n g sự nghiộp k h á n g chiến ch ống Mỹ, cứu nước dà nêu trôn đều là n h ữ n g bước tấl vếu đi đến Đại t h ắ n g M ù a Xxián 1975, và là tiền đẽ cần t h i ế t Lích luỹ cho điểm hội tụ ch ín muồi củ a chiêVi ược quân sự cách m ạ n g trong Đ ại th ắ n g M ù a X u â r 1 9 7 5 lịch «ử- Đ ây k h ô n g chi là một cụ m c h iế n dịch m a n g lắm cỡ cú a c á c t r ậ n quyết ch iến c h iế n lược, mà còn là kết q u ả hỢp quy lu ật củ a toàn b ộ tiến trinh 12
 11. chiến tranh nhàu d án gicii ph(>ng. bđi ch ín h sự kiộn lích sử vỉ dại dó là sự hỏi lụ chín muồi của r ấ t nhiổu 4 * * 4 ậ yếu tố. Dưỏi góc nhìn irực liôp vể phươnK cliộn chiến lượo q u ản sự oách m ạng, có Lhẻ th ấ y D ại th ắ n g Mùa X u á n 1 9 7 5 không nhũ n g là đ iêm chín m uổỉ của thê trận, thời cơ và lực lượng inm g toàn bộ chíciì lược quân sự cách m ạng xuyên suốt sự nghiệp kháng chiến chông Mỹ. cứu niiík', mà còn là (tiếm chín m aổi về nghệ thuật "tạo thể\ "tranh thỉĩi” v à ''chuyến lực" của Diing ta. Đ ạt th ắn g Mùa X u ân 1975, trước hêt, đ ó là sự hội tụ ch ín m uồi oé th e (rộn và UQ.i trò c h í đ ạ o củữ Đ àn g vể liên tục tạ o lập th è trận. Khi địch buộc phải ký k ế t díộp dinh j^an và ch u y én s a n g ohìến lược '’V iệ t Nam hoá ch iến traniv* c ũ n g lả lúc chú ng rơi vào Ihỗ* h ất lợi. V ề ch ín h trị, chính qxiyẽìì nguy liên tiép dào chính \hn n h a u . M ỹ m ắ i m ặ t t r ê n IrUcJng quôc tế. V ế quân sự, c á c binh doàn nguỵ ch ỉ đủ sức co về chi k h u quân sự lớn. k h ỏ n g kiếm s o á t nổi c á c vù n g nông thôn và vùng g iáp r a n h . Tuy n h i ê n , đế hv vọng giành lạị t h ế c h iế n lược q u â n sự. c h ú n g đâ tậ p t r u n g b ố trí lực lượng ch ủ c h ô l ỏ n hữ n g địa b à n cực kỳ q u a n trọng n h ư 'râv Nguyên, Đà N ầng và cửa ngõ S à i Gòn. v ể phía ta, cù n g vối t h ế t r ậ n c h iê n t r a n h n h â n dân rộng kháp, VIỘC c h u ẩ n bị chu dáo niọi ììiặt đă làm cho C h iến dịch Hu C hí M inh ờ vào t h ế "dửng t r ê n dáu thù". Song, troHK ch iến trnnh, g ià n h ctược t h ế trận có lợi đà khó, 13
 12. duy tvì Vît J)liát huy dưỢc th ê t r ậ n i'iy còn khó hơn nhicii. Và (Hiicn dị
 13. cồng và nổi d ậ y 'rếl M ậu T h a n 1 9 6 8 . lúc này dịch dil l)ị p há s á n VC c h i ê n lược ViộL N a m hoá ('lìiôn t r a n h ' c h i ỗ n lirợc p h ả n c á c h m a n g c u ố i ('ù n g c ủ a c h ú n g , nón xét m ột cách tống hỢp Ihì Lhô” vã lực ('ủa clìUng dả suy yếu nghióm trọng. ỉ)ồ n g thòi, t r ê n cơ sỏ liên tụo lạo lập đưỢc i h ê Irân có lợi c ù n ç vói sự |)hát tr iể n rú a phong trào k lì á n g c h ie n lo à n dân và sự Irưỏng th à n h của cáất cứ ai dửng Irưởc thời cơ có lợi cũng có th ể lậ n dụng dược. Chính vì vậy. khi diều kiện khách quan cho phép, điểm nổi b ậ l ò đâv là Bự sáng suôt của D àn g ta trong n hận đ ịn h tinh hinh và xác định thời cơ chin muổi ấv. Hdn nữa. dưới sự chí dạo Irực tiếp
 14. vào mùa khó năm 197(>. La (lã kịp ihòi lộn ilụiiỉĩ Lhời C (J chín muồi đổ rhuycn quyêt lâ m kốl Ihúc { ’ hiến dịch Hồ Chí Mitih vào nãni 1975. ThắriỊi lợi vaiig dội của Chiến dịch dã (ứiửng m inh Lính đúng dắn củn (Ịuvết tâm chiến lược âV. Đ ại (h ắn g M ùa x u ân 1975. còn là sự h ội lụ ch ín m u ồi về ch u ấn b ị lực lượng qu ăn sự và uai trò c h i đ ạ o củ a Đ áng, về sứ d ụ n g h ợ p lý và Hèn tục chuyên h o á lực ỉượng. Sỏ dĩ ta h oàn toàn p h á t huy được t h ố trậ n và thòi cơ có lợi chính là do q u á trìn h lớn m ạ n h cúa phong trào cách inạng củjỉ quần chú ng và các lực lượng vũ trang cách mạng đã tới (iiểm chín muồi. Ca ba Lhứ quân đều trưởng Lhành vượt bậc: bộ dội chủ lực đã dủ sức tác chiến cấp quàn doàn; bộ đội địa phương cũng có th ể tổ’ ch ứ c ch iến đấu đến cấp sư đoàn; d ân qu ân du kích đà p h át triến rộng k h ắ p dủ sức là m nòng CÔL c h o quán chú ng n h â n dân tạo ra sửc ép "bức rú t, bức hàng" đôì với địch. T r ì n h độ kỹ, c h iế n t h u ậ t củ a bộ đội và t r a n g bị vũ k h í cũ n g được c h u ẩ n bị dầy đủ để tiến h à n h đ án h lớn. Phương án tác c h iế n đã p h á t triển từ đ án h du kích, nhỏ !ẻ, phòng ngự - p h ả n công s a n g liế n công th ẩ n tốc, đồng loạt b ằ n g t á c ch iến hiệp dồng nhiều thứ quân. T u v nhiên, vối lực lượng q u â n sự đã được chuẩn bị đầy đủ v ề sức m ạ n h c h iế n đâu tổng hợp. Đ ả n g ta vẫn ch ủ trương "tậ p t r u n g lực lượng vào hướng, mủi dột p h á chủ vếu". 16
 15. Nhò p h ư ơ n g thức sử dụ n g sức m ạn h qu ản sự hỢp lý đó, c h ú n g ta đã thực h iện được sự k ế t hợp giữa tiêu diệt lực lượng trọng yếu vâi ph á võ ý đồ tử thủ của dịch- Hơn nữa. ch ú ng ta dã thự c hiện được vừa đ á n h đ ịch , vừa liên tục b ổ su n g và p h á t triến lực lượng, vừa tác ch iến , vừa kịp thời rút k in h nghiệm n ân g cao trinh đ ộ n g h ệ th u ậ t qu ân sự uà trin h đ ộ m ọi m ặt, cho nên c à n g đ á n h c à n g m ạnh, cả ba thứ quân c à n g ch iến dấu c à n g trư ởn g th àn h . Đ ặ c biệt, Đại Lhắng M ù a Xuân 1 9 7 5 cũ n g ch ín h là dấu ấn k h ẳ n g định Q u ằ n dội nhân dán V iệ t N a m trong c h iế n t r a n h đã tạo Liền đê để tiên lên "c á c h m ạng , c h ín h quy, tin h nhuệ, từng bước hiện đại" với yêu cầu ngày c à n g cao. G iá trị lịch sử củ a Đ ại th ắn g M ùa X uân Ĩ975 k h ô n g chỉ ở chỗ mở r a tiề n đồ mới đô'ì với dân tộc Việt i'íam - t iề n dồ của cả nước thống nhâ't t r ê n con đưòng "d ân giàu, nước m ạnh, x ã hội công bằng, dân chủ. văn m in h ", m à còn đán h d â u sự sụp đổ của ch ủ n g h ĩa thực dân mới, ch ứ n g minh h ù n g hồn rằn g , m ột dân tộc biếl đoàn k ế t x u n g q u a n h c h ín h đảng m á c x ítlê n in n ít, có chiế"n lược cách m ạng đúng đắn hoàn toàn có Lhể đánh bại những tê n đ ế quốc h ù n g m ạnh. Đ ạ i t h á n g Mùa X u â n 1 9 7 5 còn toả s á n g g iá trị hiện thự c trong sự n g h iệp cá ch m ạn g V iệt N am hiện nay. k h i cẳ dân tộc Lã d à và đ a n g giàiih được n h ữ n g th àn h tựu quan trọng t r ê n con đường đổi inối x ây dựng và bảo vệ T ổ quô’c xã 17
 16. hội chủ n gh ĩa dưới sự lã n h dạo c ủ a Đảng. T u y nhiên, đế p h á t huy được các gịá trị ciiâ n ch in h â’y, (ìiều quan trọng là c ầ n ph ải dụ b áo ch ín h xác: n h ữ n g vấn để chiến lược trưóc tìn h hình có t h ể sẽ phiìi đối phó với chiến t r a n h xám lược bằng vũ k h í công n gh ệ cao củ a địch. Đ ồng thời, ch ứ n g t a c ầ n có giai pháp hiệu quả để k ế th ừ a c á c giá trị lịch sử - tru y ề n Lhống n h ằ m pháL triển nghệ t h u ậ t quân sự V iệ t Nain lên tầ m cao mới, vận dụng s á n g tạo n hữ n g kinh n ghiệm lịch s ử v ể ch iến lược qu ân sự cách m ạ n g trong c h iế n t r a n h n h ân dằn g iải phóng n hằm x â y dựng nến quốc phòng to àn d ân vững m ạ n h ; xây d ự n g c á c lực ượng vũ tran g n h â n dân cách m ạng, ch ín h quy, Linh nhuệ, từ n g bước hiện đại; c h u ẩ n bị Liềm lực tổng liỢp củ a đ ấ t nước sẵn s à n g t iê n h à n h ch iến t r a n h n h â n clân b ảo vệ T ổ quốc V iệ t N am xã hội chủ nghĩa. 18
 17. Ch ưdng 1 Cơ sở K H Á C H Q U A N H ÌN H TH À N H CHIẾN LƯỢC QUÂN s ự C Á C H MẠNG CỦ A Đ Ả N G T A V Ể G IẢ I P H Ó N G M IỂ N n a m , THỐNG NHẤT DAT N ước Cuộc k h á n g c h iê n chông Lhực d ân P h á p xâm lược k ế t thúc i h ắ n g lợi b ằ n g C h iến dịch lịch sử Đ iện B iên Phủ. Hiệp định Giớnevỡ được ký k ế t. Các bõn th am gia Hội nghị Giơnevơ là L iên Xô, T r u n g Quôc, Mỹ, Anh, Pháp, V iệt N a m , Lào, C am p u ch ia, đại diện Chính quyền Bảo Đ ạ i cù n g tuyên bố tôn Irọng độc lập, chú quyển và to à n vẹn lã n h Ih ổ củ a b a nước Đông Dương, q u ân dội nưởc ngoài ph âi r ú t r a khỏi Đ ông Đương. H iệp định Giơnevđ quy định V iệt Nam tạ m thời chia làm h ai m iền và s a u hai n ăm kể từ ngày ký Hiệp định sẽ tố chức T ô ng tu y ển cử tự do để thông n h ấ t đ ấ t nưóc. T ro n g thời gian chò dợi T ổ ng tuyển cử, Hiộp định dinh ch ỉ chiến sự g iữ a P h áp và V iệt N a m , quy định lực 19
 18. ượng củ a Q u ân đội n h â n dân V i ệ t N am tập kêL ở ph ía B ắ c vĩ tuvến 17, lực lượng cú a Q u â n đội liên hiệp Pháp tập k ết ở ph ía Nam. T ấ t nhicn, vĩ tuyến 17 chỉ là giới luvến quân sự tạm Ihòi, hoàn toàn không được coi ìà ranh giới về chính trị - nhà nước hav ve lả n h thổ. Song, điểu đó cũ n g cho Ihấv, với ch iên t h ắ n g này mục tiêu v ề độc lập d ân tộc cúa la chưa trọn vẹn, vì đất nước vẫn c h ư a th ô n g n h ấ t. Cuộc đả”u t r a n h cú a n h â n d ân ta đòi địch p h ả i thực thi Hiệp định Giơnevơ sẽ không hoàn to à n diễn ra th u ận ]ợi. K h ă n ă n g ph ải đôi đầu với kẻ t h ù x â m lược mới đă b ắ t đầu m a n h n h a. Tẫ^t cả những lý do đó đòi hỏi Đ ả n g t a ph ải sớm h ìn h Lhành ch iến lược c á c h m ạ n g mới. trong đó có ch iến lược q u ân sự c á c h m ạ n g vê giải phóng h oàn toàn m iên Nam, Ihống n h ấ t đ ấ t nước. 1. V ậ n h ộ i m ớ i v à n h ữ n g t h ử t h á c h n ặ n g n ề Cơ sở k h á c h quan hình t h à n h c h iế n lược q u â n sự cách m ạ n g củ a Đ ả n g t a v ề giải phóng m iề n Nam» thống n h ấ t đ ấ t nước trước h ế t x u ấ t p h á t từ bôi cản h ch u n g cù a nước ta, S a ư ch ín n ăm k h á n g c h iê n chống thực dân P h á p , đ ấ t nước ta b ắ t đầu bưóc vào thời kỳ mói vâi n h iễu th u ậ n lợi, nhưng c ũ n g k h ô n g ít khó c h ă n , p h ứ c t ạ p . T ình h in h cách m ạ n g t r ê n t h é g i ớ i lúc này cùng có nhiéu bién dộng trong sự p h á t triển cực kỳ m ạ n h mẽ củ a cả b a dòn g th ác c á c h m ạn g , nhưng 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2