intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 4

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

53
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 4: Mạng và khai thác thông tin trên mạng. Nội dung chính trong chuyên đề này gồm: Khái niệm về mạng, giới thiệu mạng internet, tìm kiếm thông tin trên internet, dịch vụ thư điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 4

-<br /> <br /> BONOlVU<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> A<br /> <br /> ~<br /> <br /> CHUYENDEN<br /> <br /> MANG VA KHAI THAC THONG TIN TREN MANG<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> T4P TAl LIJU GIANG D~ y<br /> <br /> DANH CHO LOP D()I DUONG<br /> <br /> KIEN THUC vA<br /> <br /> KY NANG CONG NGH~ THONG TIN<br /> <br /> <br /> CHO CAN DQ, CONG CHUC xA KHU vVC MIEN NiH, TRUNG DU<br /> <br /> vA VUNG DAN TQe<br /> o Quyit djnh s6: 4f1 IQD-BNV ngay 30thang !i nam<br /> clia BQ trrriYng BQ NQi<br /> <br /> v~)<br /> <br /> Hit Noi - 2012<br /> •<br /> <br /> 2012<br /> <br /> -<br /> <br /> <br /> 1. DE MVC 1: Khai ni~m v~ m~ng, giOi thi~u m~ng Internet.<br /> <br /> ., . . .<br /> .. .. ,<br /> '<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .-._,-, ..<br /> <br /> ,<br /> <br /> ..... , .<br /> <br /> ":";".":,.:: .. :: .. :',",',;".<br /> <br /> Saukhiboatt:tllanh'llqitlullg nay,ngll'<br /> ,-,,',",­<br /> <br /> eCac "aini~m v~JP@g:rv1@gcUc bQ (LA.N);<br /> Man' .Intranet; MallgExtranet.<br /> <br /> .. , .... -,<br /> <br /> .. ,.,.":"",.:,,,',,.,,,,,<br /> <br /> ,-.<br /> <br /> _- ... :..<br /> <br /> .<br /> <br /> @g di~hrQng;M~hg Internet;<br /> <br /> eTA<br /> <br /> 1.1. Khai ni~m v~ m~ng.<br /> M@g may tinh hay h~th6ng m~ng (computer network hay network system),<br /> duQ'c thi~t l~p khi co ill 2 may vi tiOO tra len k~t n6i vo; OOau hfutg cap truy~n du li~u<br /> ho~c 3G, 4G, Wimax d€ chia se tAi nguyen qua m~ng OOu may in, thi~t hi lUll trU,<br /> <br /> chuong trinh (rng d\ll1g. Tang tiOO<br /> trU tren may tinh OOu hinh 1.<br /> <br /> hi~u<br /> <br /> qua, an toan, tin<br /> <br /> c~y<br /> <br /> khi khai thac du<br /> <br /> li~u<br /> <br /> lUll<br /> <br /> Hinh 1: M6 hinh m(lng may tinh.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> M~ng C\lC<br /> <br /> bQ (LAN).<br /> <br /> M~g kh6'i dAu v6i quy mo rAt nh6, vm khming 10 may tinh va mQt may in duQ'c<br /> <br /> k€t n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2