intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơ bản

Chia sẻ: Thị Diễm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

497
lượt xem
161
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính khối lượng dự toán để xây dựng nhà vệ sinh theo bản vẽ nêu trên. Học viên sẽ làm bài tập này tại nhà và đến buổi học "Thực hành trên máy tính - phần cơ bản" sẽ nộp. Dung MS.Word hoặc MS. Excel để tính toán và lưu kết quả lại thành tập tin tập tin này sẽ được sử dụng tiếp cho phần thực hành các bài tiếp theo. Qúa trình tính toán, học viên có thể trao đổi vướng mắc với giảng viên ở các buổi học kế tiếp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơ bản

 1. ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN LAÄP DÖÏ TOÙAN XAÂY DÖÏNG CÔ BAÛN GIAÛNG VIEÂN THs.KS LÖÔNG VAÊN VAÊN CAÛNH TP. HOÀ CHÍ MINH ,THAÙNG 11, NAÊM 2007 bai 01- trang 1
 2. bai 01- trang 2
 3. 1. a. b. c. d. e. f. 2. a. b. c. d. 3. a. b. 4. a. b. 04 : o H . o . o . o . . bai 01- trang 3
 4. 70*70/4*3,14*5*1=19232,5 mm3 Thành (100*3,14+70*3,14)*150/2*4*1= 160140 mm3 bai 01- trang 4
 5. : DN1 0.2*0.3*4*35 bai 01- trang 5
 6. bai 01- trang 6
 7. bai 01- trang 7
 8. bai 01- trang 8
 9. bai 01- trang 9
 10. bai 01- trang 10
 11. bai 01- trang 11
 12. bai 01- trang 12
 13. bai 01- trang 13
 14. bai 01- trang 14
 15. bai 01- trang 15
 16. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. L 14. 15. 16. 17. 18. th P bai 01- trang 16
 17. T bai 01- trang 17
 18. ép bai 01- trang 18
 19. s#n, mái 3D-SG bích Công tác làm mái Công tác trát Công tác láng c bai 01- trang 19
 20. C - - - bai 01- trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2