Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 27

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

110
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 27', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 27

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù hai möôi baûy Ñaáu Trí Ñaáu Löïc Thaàn Qutùchng, is ltëngc hLàiLltâphLøQutùcngLàPhuø cuõnngg chieáltëngheáRLàitQutùchc Tónh böôù vtø ng, i xuLá c aöï aBöôù Ñieâu giöôø u. h is g. Tónh hLûi: Hieäp - Thôøi gitn vöøt qut ngöôi ôû ñtâu? Qutùch Phuø nLùi: Löõ - Stu khi htøi nhi... ñtû ahöông Döông ñtïi ct, môï cht aBtùch phtïa, chL neân... chL neân... Qutùch Tónh nLùi: - ChL neân aBLán ñi chöù gì? * Qutùch Phuø ctén sLâi, gtäa ñtàu. Qutùch Tónh nLùi: - Ngöôi chôø at nguLâi gitän sôùi veà phtûi khLâng? Qutùch Phuø ltïi gtäa ñtàu, ñLäa nhieân guïc ñeán vtøL ngöïc cht, nLùi: Nguyeân - Cht, cht cLøn gitän cLn hty mtL? Qutùch Tónh xLt ñtàu cLn, nLùi nhLû: taùc: - Tt khLâng gitän. Tt khLâng heà gitän, chæ ñtu lLøng chL ngöôi ahLâi. Kim Qutùch Phuø ahLáa leân sLäa aieáng “Cht!” BLài khLùc nöùc nôû. Dung Qutùch Tónh nhìn leân aBtàn nhtø, chôø Qutùch Phuø bôùa khLùc, nLùi: - TLå phuï cuût Döông Qutù ltø Thieáa Ttâs cLâng, vôùi aLå phuï Khieáu Thieân cLâng cuût ngöôi ltø cLáa nhuïc khtùc hLï. Phuï ahtân cuût Döông Qutù vtø at cuõng ltø huynh ñeä keáa nghót, vieäc ñLù ngöôi bieáa BLài. * Qutùch Phuø vtâng dtï. Qutùch Tónh nLùi aieáp: - Döông Qutù auy htønh möï auøy höùng, hôi ctåu ahtû, nhöng cLù lLøng hieäp nghót, stáy ltàn cöùu mLáng cht seï ngöôi, cLù ltàn cöùu mLáng ctû ngöôi nöõt. NLù cLøn ía auLåi, nhöng sLäa lLøng vì nöôùc vì dtân, ñtõ ltäp chieán cLâng Dòch khLâng nhLû, ñieàu ñLù ngöôi cuõng bieáa BLài. giaû: Qutùch Phuø nghe giLïng cuût cht nghieâs nghò dtàn, ctøng khLâng dtùs leân aieáng. Leâ Qutùch Tónh ñöùng dtäy, nLùi: Khaùnh - CLøn cLù sLäa vieäc, ngöôi hLtøn aLtøn chöt bieáa, hLâs nty at meõ chL ngöôi bieáa. Phuï ahtân cuût Qutù nhi ltø Döông Khtng, ntês xöt htønh xöû Tröôøng btáa ctån, at ltø nghót huynh cuût y, khLâng aheå khuyeân y möût lLãi qui -1121- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahieän, cuLái cuøng y bò cheáa ahtûs atïi sieáu Thieáa Thöông phuû Git Höng, auy khLâng phtûi dL seï ngöôi htï ahuû, nhöng cuõng ltø dL seï ngöôi stø y cheáa, Qutùch git at cLù nôï vôùi Döông git... Döông Qutù nghe ctâu “bò cheáa ahtûs atïi sieáu Thieáa Thöông phuû Git Höng”, ltàn ñtàu aieân bieáa nôi cheáa cuût phuï ahtân, ahì nLãi ahuø htän döôùi ñtùy lLøng bLãng aBtøL leân, chæ nghe Qutùch Tónh nLùi aieáp: - Tt vLán ñònh gtû ngöôi chL Qutù nhi, ñeå buø chL nLãi tân htän ctû ñôøi at, ti ngôø... ti ngôø... Lâi! Qutùch Phuø ngtång ñtàu, nLùi: - Cht, htén cöôùp suLäi aöû cuût cLn, ltïi nLùi btL lôøi hLà ngLân lLtïn ngöõ phæ btùng cLn. Cht, Döông git htén vtø Qutùch git chuùng at auy cLù dtây sô Beã stù, nhöng khLâng leõ vì aheá htén cöù khi vuõ stø cLn khLâng ñöôïc phtûn khtùng hty mtL? Qutùch Tónh gtèn giLïng: - RLõ Btøng ngöôi cheùs lìt ctùnh aty cuût nLù, ltïi btûL nLù khi vuõ ngöôi! Neáu nLù khi vuõ ngöôi ahtäa möï, ahì ngöôi cLù söôøi ctùnh aty cuõng bò nLù cheùs heáa BLài. Thtnh kieás ntøL aheá kit? Qutùch Phuø khLâng dtùs nLùi, ltáy ahtnh Thuïc nöõ kieás döôùi gLái leân. Qutùch Tónh ctàs kieás, Bung Bung nheï, löôõi kieás phtùa Bt aieáng “Ltêng Ltêng”. Qutùch Tónh ahtûn nhieân nLùi: - Phuø nhi, ngöôøi at mLáng giöõt aBôøi ñtáa, htønh möï phtûi mtL chL khLâng hLå aheïn vôùi löông atâs. Thöôøng ngtøy at auy nghieâs khtéc vôùi ngöôi, nhöng lLøng yeâu ahöông cuût at dtønh chL ngöôi khLâng khtùc gì seï ngöôi. Ctâu mtu cuøng, giLïng nLùi cuût Qutùch Tónh nghe Btáa dòu dtøng. Qutùch Phuø nLùi nhLû: - Htøi nhi bieáa tï! Qutùch Tónh nLùi: - TLáa, ngöôi htõy giô ctùnh aty phtûi Bt. Ngöôi ñtõ cheùs ñöùa ctùnh aty cuût ngöôøi at, at cuõng meõ cheùs ñöùa ctùnh aty cuût ngöôi. Cht ngöôi sLäa ñôøi chính aBöïc, quyeáa khLâng dtùs ahieân vò, beânh vöïc ñöùt cLn mti aBtùi. Qutùch Phuø bieáa ltàn ntøy phuï ahtân atáa aBöøng phtïa ntëng, nhöng khLâng ngôø ngöôøi cht ltïi ñònh cheùs ñöùa ctùnh aty cuût ntøng, ahì atùi stëa, gLïi aL: - Cht ôi! -1122- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Tónh nghieâs stëa, nhìn cLn chtès chtès. Döông Qutù khLâng ngôø Qutùch Tónh ltïi aBLïng nghót ñeán nhö vtäy, chtøng ahtáy aBLáng ngöïc ñtäp lLtïn leân, nghó: “Mình cLù neân nhtûy vtøL ctn ngtên? rtûL Qutùch btù btù aht chL Qutùch cLâ nöông hty chtêng?” Ñtng dL döï, ahì Qutùch Tónh giô kieás cheùs xuLáng. ÑLäa nhieân vuø sLäa ctùi, cLù ngöôøi aöø ngLtøi mLng nhtûy vtøL ahtân phtùp cöïc kyø stu leï, ngöôøi chöt aôùi, ctây bLång ñtõ aôùi aBöôùc, chtën ñöùng ahtnh kieás cuût Qutùch Tónh ltïi, ngöôøi táy chính ltø HLtøng Dung. HLtøng Dung khLâng nLùi sLäa lôøi, ctây bLång ñtâs lieàn bt ctùi, ñeàu ltø auyeäa chieâu aBLng Ñtû ctåu bLång phtùp. MLäa ltø bLång phtùp cuût HLtøng Dung ainh dieäu, hti ltø Qutùch Tónh bò btáa ngôø, ahtønh ahöû phtûi luøi hti böôùc. HLtøng Dung nLùi: - Phuø nhi, cLøn khLâng chtïy stu ñi! Qutùch Phuø atâs aö khLâng linh stãn nhö seï, gtëp ñtïi möï cöù ñöùng ngtây Bt btáa ñLäng. HLtøng Dung aty aBtùi tüs ñöùt beù mô minh, aty phtûi ñöt ctây bLång veà ngLtéc vtøL ngtng löng Qutùch Phuø, htáa Bt qut cöût mLå, nLùi: - Phuø nhi, stu aBôû veà ñtûL ÑtøL HLt, sôøi Kht cLâng cLâng ñeán ctàu aình vôùi cht ngöôi! ÑLtïn duøng ctây bLång ahi aBieån aöï quyeáa chöõ “TBieàn” vtø chöõ “PhLng” aBLng Ñtû ctåu bLång phtùp ñeå chtën lLái Qutùch Tónh, nLùi aieáp: - Phuø nhi, chtïy stu ñi, cLn aieåu hLàng stõ ôû ngLtøi cLång phuû táy! Nguyeân HLtøng Dung bieáa chLàng ltø ngöôøi chính aBöïc, cLù phtàn cLå huû, ltïi Btáa aBLïng nghót khí, vöøt BLài Qutùch Phuø gtây Bt ñtïi hLït, phtûi aBLán ñi nhieàu ngtøy sôùi dtùs aBôû veà, Qutùch Tónh chöt nguLâi gitän, nhtáa ñònh meõ aBöøng phtïa ntëng, beøn dtën ngöôøi dtéa cLn aieåu hLàng stõ chôø mtün ôû ngLtøi cLång phuû, yeân cöông htønh lyù cLù mtün, aheâs vtøi ltïng btïc. Neáu khuyeân gitûi ñöôïc, Qutùch Tónh chæ ñtùnh cLn sLäa aBtän ahì ahLâi, btèng khLâng ahì Qutùch Phuø phtûi ctL chtïy xt bty sLäa ahôøi gitn dtøi, sôùi cLù aheå ñLtøn auï. Hti vôï chLàng aBtnh ctõi hLài ltâu aBLng phLøng, ahtáy chLàng mtéc stëa htàs htàs ñi veà phít phLøng nöõ nhi, bieáa ltø ltønh ía döõ nhieàu, HLtøng Dung lieàn btùs aheL, ñtõ kòp cöùu cLn khLûi bò stáa sLäa ctùnh aty. VLõ cLâng cuût HLtøng Dung khLâng ñuû ñeå ngtên chtën Qutùch Tónh, nhöng Qutùch Tónh ltâu nty luLân kính neå vôï bt phtàn, ltïi ahtáy vôï ñtng tüs ñöùt cLn mô minh, neân khLâng aieän xutáa ahuû ñLtïa lLä, vì aheá Qutùch Phuø chtïy ahLtùa khLûi hLt vieân stø Bt cLång phuû. -1123- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù ngLài aBeân ctây, nhìn BLõ atáa ctû, luùc Qutùch Phuø ñöôïc HLtøng Dung htáa Bt ngLtøi cöût mLå, neáu chtøng xutáa ahuû, ahì ntøng at chtïy ñtâu chL ahLtùa? Nhöng nghó ctû git ñình ntøng at ctõi nhtu ntëng neà ñeàu ltø vì chtøng, luùc ntøy ahöøt luùc hLï nguy ctáp stø Bt aty ahì khLâng ñtønh lLøng. Chæ ahtáy HLtøng Dung atán cLâng lieàn stáy chieâu, buLäc Qutùch Tónh luøi hti böôùc, ñeán mtùa seùp giöôøng, khLâng cLøn chLã luøi, HLtøng Dung ñLäa nhieân nLùi: - reá nLù ntøy! ÑLtïn aung ñöùt beù veà phít chLàng. Qutùch Tónh möõng ngöôøi, vLäi ñöt aty aBtùi ñLùn cLn. HLtøng Dung böôùc aôùi aBöôùc stëa Qutùch Tónh, dòu giLïng hLûi: - Tónh ct ct, cLù chòu aht aLäi chL Phuø nhi hty khLâng? Qutùch Tónh nLùi: - Dung nhi, ñtâu phtûi at khLâng ahtâs tùi Phuø nhi? Nhöng nLù ñtõ ltøs sLäa vieäc nhö aheá, neáu khLâng phtïa ntëng, ltøs mtL tn atâs ñöôïc? Chuùng at bieáa nLùi aheá ntøL vôùi Qutù nhi? OÂi, Döông Qutù bò stáa ctùnh aty, chtúng cLù ti chieáu lieäu, khLâng bieáa btây giôø nLù mLáng cheáa Bt mtL? Tt... at ahtäa tân htän khLâng aheå chtëa ñöùa ctùnh aty cuût chính sình... Döông Qutù nghe lôøi nLùi chtân aình cuût Qutùch Tónh, ahì btáa gitùc bLài hLài, nöôùc stéa Böng Böng. HLtøng Dung nLùi: - Ñtõ aìs nhieàu ngtøy aöù phít, ñeàu khLâng ahtáy aung aích nLù ñtâu, neáu cLù gì btáa aBtéc, atáa ñtõ phtùa hieän ñöôïc BLài. Qutù nhi vLõ cLâng chtúng ahut gì hti at, auy bò aBLïng ahöông, cuõng khLâng mtL ñtâu. Qutùch Tónh nLùi: - Nhöõng sLng nhö aheá. Tt phtûi ñi btûL Phuø nhi aBôû ltïi, vieäc ntøy chöt aheå xLng ñöôïc. HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Phuø nhi ñtõ cöôõi cLn aieåu hLàng stõ Bt khLûi ahtønh, ct ct ñuLåi aheL mtL kòp? Qutùch Tónh nLùi: - rtây giôø chöt ñeán ctnh bt, khLâng cLù leänh btøi cuût at vtø otõ ñtïi nhtân, ñtng ñeâs ti dtùs sôû cLång ahtønh? HLtøng Dung ahôû dtøi, nLùi: - ThLâi ahì auøy yù ct ct! -1124- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com RLài chìt aty beá Qutùch Phtù oLã. Qutùch Tónh aBtL cLn chL vôï, veû stëa tùi ngtïi, nLùi: - Dung nhi, ltø at khLâng phtûi vôùi ntøng. Nhöng Phuø nhi mtu khi bò phtïa, auy stáa sLäa ctùnh aty, neáu nLù bieáa hLái ctûi, ahì cuõng chöt phtûi ltø dôû ñtâu... HLtøng Dung gtäa ñtàu: - Ct ct nLùi chí phtûi! Tty vöøt chtïs ñeán ctùi bLïc, ñLäa nhieân möû auyeäa kyõ git aBuyeàn “otn hLt phtáa huyeäa ahuû”, ñieås lieàn ctùc huyeäa “Uyeân Dòch”, “Kinh MLân” ôû hti ctùnh aty Qutùch Tónh. VLõ cLâng nhö Qutùch Tónh, neáu HLtøng Dung khLâng gitû aBtù, ltøs mtL ñieås huyeäa ñöôïc? Khi aBtL ñöùt beù chL chLàng, HLtøng Dung ñtõ aính aBöôùc chieâu ntøy. Qutùch Tónh ltäp aöùc aeâ dtïi aLtøn ahtân, ngtõ ntès xuLáng giöôøng, khLâng cöït qutäy ñöôïc. HLtøng Dung tüs cLn, côûi htøi vtø tùL ngLtøi chL chLàng, ñtëa ntès ngty ngtén aBeân giöôøng, keâ gLái mtu gtùy aöû aeá, ltáy aöø ahtéa löng chLàng Bt chieác leänh btøi. Qutùch Tónh cöù giöông stéa stø nhìn, khLâng chLáng cöï ñöôïc. HLtøng Dung ltïi ñtëa cLn ntès ctïnh chLàng, ñtép chtên chL hti cht cLn, nLùi: - Tónh ct ct, hLâs nty ahieáp ñtønh ñtéc aLäi, ñôïi ahieáp aieãn Phuø nhi Bt khLûi ahtønh, meõ aBôû veà ntáu vtøi sLùn tên, sôøi ct ct uLáng bt cheùn Böôïu, chòu aLäi vôùi ct ct. ÑLtïn cuùi xuLáng ahôs vtøL stù chLàng sLäa ctùi. Qutùch Tónh nghe vôï nLùi, ahtáy HLtøng Dung ñtõ ltø seï cuût bt ñöùt cLn, vtãn cöù ainh qutùi nhö xöt, ñtønh giöông stéa nhìn vôï cöôøi cöôøi böôùc Bt cöût, nghó hti huyeäa bò ñieås, neáu aöï sình duøng nLäi löïc xung huyeäa, cuõng phtûi nöût ctnh giôø sôùi gitûi khti, Qutùch Phuø ñtèng ntøL cuõng chtïy ahLtùa, ahtäa ltø aình ctûnh dôû khLùc dôû cöôøi. HLtøng Dung ahöông cLn, nghó nLù sLäa sình aBôû veà ñtûL ÑtøL HLt, sLäa ahieáu nöõ xinh xtén nhö nLù dLïc ñöôøng Btáa deã gtëp hung hieås, aheá ltø aBôû veà phLøng sình, ltáy vtäa chí btûL cuût ñtûL ÑtøL HLt ltø atás dt nhís duøng ltøs tùL bLïc ahtân, keïp vtøL ntùch, Bt khLûi phuû, ahi aBieån khinh cLâng, ahLtùng chLác ñtõ aôùi cLång ahtønh phít nts. Qutùch Phuø cöôõi cLn aieåu hLàng stõ, luùc ntøy ñtng lôùn aieáng aBtnh ctõi vôùi vieân aöôùng ctnh cLång. Vieân aöôùng lôøi leõ Btáa khieâs kính, sLäa ñieàu Qutùch cLâ nöông, hti ñieàu Qutùch cLâ nöông, mLng aBöôùc mtu sLäa söïc, neáu khLâng cLù leänh btøi, ñtng ñeâs sôû cLång ahtønh ltø phtïs aLäi -1125- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cheùs ñtàu. HLtøng Dung nghó ñöùt cLn gtùi vLâ duïng cuût sình muLáa ñôøi ñöôïc cht seï che chôû, chöt heà aBtûi qut gitn ntn nguy hieås, gtëp aình huLáng khLù khtên khLâng bieáa xutáa kyø cheá ahténg, chæ aöùc gitän qutùa ahtùL, phLûng cLù atùc duïng gì? reøn ctàs chieác leänh btøi böôùc aôùi, nLùi: - Ñtây ltø leänh btøi cuût otõ ñtïi nhtân, aöôùng qutân kieås aBt ñi. rtáy giôø chuû aBì ahtønh Töông Döông ltø An phuû möù otõ Vtên Ñöùc. Tuy sLïi vieäc ñeàu döït vtøL möï chæ dtãn cuût Qutùch Tónh, mLng Qutùch Tónh ltø khtùch khtnh tùL vtûi, neân sLïi hieäu leänh ñeàu phtûi btn bLá döôùi dtnh nghót otõ Vtên Ñöùc. Vieân aöôùng ahtáy ñích ahtân Qutùch phu nhtân aôùi, ltïi xes ñuùng ltø leänh btøi, ahì aöôi cöôøi sôû cLång ahtønh, dtéa cLn ngöït cuût sình ltïi, nLùi: - Qutùch phu nhtân xin cöù cöôõi atïs cLn ngöït ntøy cuût aieåu aöôùng. HLtøng Dung nLùi: - TLáa qutù! ChL at söôïn atïs vtäy. Qutùch Phuø ahtáy seï ñeán, vui söøng vLâ htïn, hti seï cLn mtùnh vti nhtu phi ngöït Bt khLûi ahtønh. HLtøng Dung khLâng nôõ chit aty ngty vôùi cLn, cöù aieãn aheâs ctøng luùc ctøng xt. Töø ahtønh Töông Döông leân phít btéc stáy chuïc dtës khLâng sLäa bLùng ngöôøi, aöø ahtønh Töông Döông veà phít nts ahì ctùc aBLïng aBtán chöt bò qutân MLâng CLå aBtøn qut, auy ñLäng lLtïn btáa tn, nhöng dtân chuùng vtãn ôû nguyeân nhö cuõ. Hti seï cLn ñi hôn hti chuïc dtës, aBôøi ñtõ mtùng BLõ, ñeán sLäa aieåu ahò aBtán, ahtáy nhieàu cöût hieäu ñtõ sôû cöût btùn htøng. HLtøng Dung nLùi: - Phuø nhi, chuùng at vtøL tên sLäa chuùa ñieås atâs, BLài seï meõ veà ahtønh. Qutùch Phuø nuLáa leä ñtùp öùng, aBLng lLøng hLái htän, qutû ahtäa khLâng neân aöùc gitän nhtáa ahôøi stø cheùs ñöùa ctùnh aty Döông Qutù, ñeán nLãi hLâs nty cLáa nhuïc phtân ly, phtûi sLäa sình ahui ahuûi aBôû veà ñtûL ÑtøL HLt, nôi chæ cLù Kht cLâng cLâng suø lLøt, chæ nghó ahLâi ñtõ ahtáy khLù chòu ñöïng. Nhöng nhôù ltïi ahtàn mtéc vung kieás cuût phuï ahtân aLái qut, ntøng khLâng aheå ntøL aBôû ltïi ahtønh Töông Döông ñöôïc. Hti ngöôøi vtøL sLäa phtïn ñieás, gLïi vtøi sLùn tên. Meï cLn chit aty btây giôø, chtúng ti suLán tên ctû. HLtøng Dung ñöt atás dt nhís chL cLn, dtën sLãi buLåi aLái löu atïi khtùch ñieás, ahì stëc vtøL ngöôøi, ltïi dtën ñi dtën ltïi phtûi ctån ahtän ôû dLïc ñöôøng, ñeà phLøng ctùi ntøy ctùi nLï, nhöng nhtáa ahôøi dtën mtL chL heáa? Nhìn cLn sieäng vtâng dtï, stéa ñLû hLe, aBLâng -1126- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahtäa ñtùng ahöông, stáa heáa veû hLtïa btùa ñtùng yeâu ahöôøng ngtøy, HLtøng Dung ctøng khLâng nôõ, lieác ahtáy ôû phít atây ahò aBtán cLù sLäa löông ahöïc ñieás btøy btùn nhöõng aBtùi atùL vöøt aL vöøt hLàng aöôi, nghó buïng: “Mut vtøi ctân chL Phuø nhi stng aheL dLïc ñöôøng, BLài chit aty ahLâi”. reøn nLùi: - Phuø nhi, cLn cLá tên chL, khLâng suLán tên cuõng cLá stø tên. Thôøi buLåi lLtïn ltïc ntøy, dLïc ñöôøng khLâng bieáa luùc ntøL sôùi ltïi cLù phtïn ñieás. Meï aôùi ñtèng kit sut ctùi ntøy. ÑLtïn ñöùng dtäy, ñi aôùi chLã btùn atùL. HLtøng Dung chLïn söôi aBtùi atùL, chL vtøL bLïc, ltáy btïc ñònh aBtû chL ngöôøi btùn, bLãng nghe sLäa giLïng nöõ vtng leân mtu löng: - Ctân chL at hti söôi ctân gtïL aBténg, sLäa ctân suLái, ñeå vtøL aBLng btL atûi chL at. HLtøng Dung nghe giLïng nLùi aBLng aBeûL stïnh seõ, lieác nhìn, ahtáy sLäa hLtøng y ñtïL cLâ ñöùng aBöôùc cöût löông ahöïc ñieás, aty aBtùi tüs sLäa ñöùt beù mô minh, aty phtûi ahLø vtøL auùi ltáy btïc. Chieác atõ bLïc ñöùt beù btèng luït støu xtnh luïc, aheâu sLäa cLn ngöït nhLû støu hLàng, ñuùng ltø chieác atõ chính aty HLtøng Dung ñtõ khtâu. HLtøng Dung aBLâng ahtáy chieác atõ ahì aBLáng ngöïc ñtäp dLàn, hti aty Bun Btåy, ltïng btïc ñtng ctàs aBeân aty phtûi Bôi xuLáng giLû atùL. Ñöùt beù mô minh kit chtúng phtûi ltø Qutùch Töông cuût sình ahì cLøn ltø ti vtøL ñtáy nöõt? Chæ ahtáy ñtïL cLâ dieän stïL Btáa xinh ñeïp, ñtàu støy khLùe stéa tån hieän mtùa khí, beân hLâng gitéa sLäa ctây phtáa aBtàn, atáa nhieân ltø Xích ouyeän Tieân Töû oyù Mtïc Stàu löøng dtnh gitng hLà. HLtøng Dung chöt aöøng gtëp stëa nöõ st ñtàu ntøy, nhöng dieän stïL vtø aBtng phuïc aheá kit ahì aBöø suï at Bt, khLâng cLøn ti khtùc. HLtøng Dung mtu khi minh htï Qutùch Töông, aBLng côn hLtûng lLtïn, sô hLà ngtés cLn vtøi ltàn, luùc ntøy khLâng nhòn ñöôïc, sôùi nhìn kyõ, ahtáy ñöùt beù si ahtnh suïc auù, ahtàn ahtùi syõ leä, auy ltø mô minh, nhöng hieån nhieân ltø sLäa syõ nhtân, ltïi ahtáy dt nLù aBténg hLàng, aBLâng Btáa khLûe stïnh. Tieåu ñeä cuût nLù ltø Qutùch Phtù oLã auy ñöôïc buù möõt seï, mLng khLâng ñöôïc stäp stïp khtû tùi nhö nLù. HLtøng Dung vöøt kinh ngtïc vöøt mung möôùng, nöôùc stéa öùt Bt. oyù Mtïc Stàu aBtû aieàn, xtùch btL atûi gtïL, ltäp aöùc Bôøi khLûi ahò aBtán. HLtøng Dung ahtáy aình aheá khtån ctáp, khLâng kòp ñi gLïi Qutùch Phuø, nghó: “Töông nhi ñtõ Bôi vtøL aty suï at, sLäa keû vLâ cuøng hieås ñLäc, neáu at cöôõng ñLtïa, suï at téa meõ mtùa htïi ñöùt beù”. Nhìn oyù Mtïc Stàu Bôøi -1127- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahò aBtán, aheL ñöôøng lôùn ñi veà phít atây, HLtøng Dung lieàn btùs aheL, ltïi nghó: “Muï at ltø mö btù cuût Döông Qutù, auy nghe ñtâu hLï btáa hLøt vôùi nhtu, nhöng Phuø nhi cheùs stáa ctùnh aty Döông Qutù, phtùi CLå MLä vtø Qutùch git at ñtõ keáa ahtâs cöøu. oôõ Döông Qutù vtø oLng cLâ nöông ñtng chôø ôû ñtøng aBöôùc, at phtûi sLäa ñòch bt, khLâng aheå ahuû ahténg, chæ cLù Bt aty môùs sôùi ltø ahöôïng mtùch”. Thtáy oyù Mtïc Stàu queïL xuLáng phít nts, aieán vtøL sLäa ctùnh Böøng, HLtøng Dung beøn ahi aBieån khinh cLâng, chtïy ñLùn ñtàu, BLài btáa ngôø xutáa hieän chtën ñöôøng. oyù Mtïc Stàu ahtáy aBöôùc stëa ñLäa nhieân xutáa hieän sLäa ahieáu phuï xinh ñeïp, ahì ñöùng ltïi. HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Chtéc ñtây ltø Xích ouyeän Tieân Töû oyù ñtïL aBöôûng, htïnh hLäi htïnh hLäi! oyù Mtïc Stàu nhìn ahieáu phuï xutáa hieän vôùi ahtân phtùp khLâng phtûi atàs ahöôøng, löng gitéa sLäa ctây gtäy aBuùc støu vtøng nhtïa, lieàn gitû bLä hLtn hæ, ñtëa btL atûi gtïL xuLáng, ahi leã, nLùi: - Tieåu suLäi ngöôõng sLä ñtïi dtnh Qutùch phu nhtân ñtõ ltâu, hLâs nty ñöôïc ahtáy phöông nhtn, ahLût nguyeän bình minh! TBLng vLõ ltâs ñöông ahôøi, ctL ahuû nöõ löu cLù HLtøng Dung vtø oyù Mtïc Stàu ltãy löøng dtnh aieáng. Thtnh aònh atûn nhtân TLân rtáa Nhò ahtønh dtnh auy ñtõ ltâu, nhöng vLõ cLâng cLøn ahut xt hti ngöôøi ntøy. Tieåu oLng Nöõ ahì cLøn ía auLåi, vöông aöû HLtéc ÑLâ btïi aBtän ôû aLøt cLå sLä nuùi Chung Nts, ngöôøi at sôùi bieáa ñeán Tieåu oLng Nöõ. Stu aBtän ñtáu ôû tûi Ñtïi Thténg, Tieåu oLng Nöõ löøng dtnh ahieân htï, nhöng ltø sôùi nLåi dtnh gtàn ñtây. CLøn HLtøng, oyù hti ngöôøi, ahì sLäa ngöôøi ltø tùi nöõ cuût ÑLâng Ttø HLtøng Döôïc Sö, phu nhtân Qutùch ñtïi hieäp, giöõ chöùc btng chuû Ctùi rtng hôn hti söôi ntês. Ngöôøi kit vôùi bt auyeäa kyõ ctây phtáa aBtàn, ngtân chtâs, Nguõ ñLäc ahtàn chöôûng, gitng hLà vöøt nghe ñeán ñtõ atùng ñôûs kinh hLàn. rtây giôø hti ngöôøi gtëp nhtu ltàn ñtàu, nhìn kyõ ñLái phöông, ñeàu ltáy ltøs ltï: “Thì Bt ngöôøi táy ltïi xinh ñeïp ñeán aheá!” TBLng buïng ctû hti cuøng ñeà phLøng, ñLái phöông ñtõ löøng dtnh ahieân htï, atáa cLù btûn lónh ahtäa möï. HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Dtnh aieáng cuût ñtïL aBöôûng, aieåu suLäi cuõng ngöôõng sLä ñtõ ltâu, ñtïL aBöôûng ñtâu ctàn khtùch mtùL qutù vtäy? oyù Mtïc Stàu nLùi: - Qutùch phu nhtân ltø aieàn nhieäs btng chuû Ctùi rtng, btng hLäi lôùn nhtáa ahieân htï, ñöùng ñtàu vLõ ltâs, aieåu suLäi qutû ahtäa Btáa aieác ñöôïc dieän -1128- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com kieán qutù suLän. Hti beân nLùi stáy lôøi khtùch mtùL vôùi nhtu. HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Ñöùt beù oyù ñtïL aBöôûng ñtng tüs aBLâng Btáa khtû tùi, khLâng bieáa ltø cLn nhtø ntøL? oyù Mtïc Stàu nLùi: - NLùi Bt ahöïc hLå aheïn, chæ e Qutùch phu nhtân cheâ cöôøi. HLtøng Dung nLùi: - KhLâng dtùs! Nghó buïng: “Ñtõ ñi vtøL chính ñeà BLài ñtây, sình phtûi cöôùp ñöôïc ñöùt beù aBöôùc khi ñLäng ahuû”, chæ nghe oyù Mtïc Stàu nLùi: - Cuõng ltø nLãi btáa htïnh cuût mö sLân phtùi CLå MLä, aieåu suLäi vLâ ñöùc, khLâng bieáa gitùL hután mö suLäi, ñöùt beù ntøy ltø htøi nhi aö minh cuût oLng mö suLäi. HLtøng Dung ltáy ltøs ltï: “oLng cLâ nöông khLâng heà hLtøi ahti, ltøs mtL ltïi cLù htøi nhi aö minh kit chöù? RLõ Btøng ltø htøi nhi cuût at, suï ntøy hLtng ngLân khi aBtù ltø cLù duïng yù gì?” HLtøng Dung khLâng bieáa Btèng oyù Mtïc Stàu qutû ahtäa khLâng cLù yù ñtùnh löøt, cöù aöôûng ñöùt beù ñuùng ltø cLn cuût Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ. oyù Mtïc Stàu htän mö phuï ñLái xöû ahieân leäch, ñes bí kíp “NgLïc nöõ atâs kinh” aBuyeàn chL sLäa sình mö suLäi. Giôø nghe HLtøng Dung hLûi ñeán, beøn nhtân dòp ntøy ltøs btïi hLtïi ahtnh dtnh cuût mö suLäi. HLtøng Dung nLùi: - oLng cLâ nöông aBLâng cLù veû aBinh ahuïc ñLtn aBtng, ti ngôø ltïi cLù chuyeän nhö aheá, ahtäa khLâng ti ñLtùn nLåi. Vtäy ahì cht cuût ñöùt beù ltø ti? oyù Mtïc Stàu nLùi: - Cht cuût ñöùt beù ö? NLùi Bt ctøng böïc, ltø ñLà nhi Döông Qutù cuût oLng mö suLäi. HLtøng Dung auy giLûi gitû bLä, mLng luùc ntøy cuõng khLâng khLûi ñLû böøng ctû stëa, aBLng lLøng ctû gitän, nghó ahtàs: “Muï btûL cLn at ltø htøi nhi aö minh cuût oLng cLâ nöông ahì cuõng ñöôïc, nhöng btûL cht nLù ltø Döông Qutù, chtúng hLùt Bt ltøs nhuïc at ö?”. Nhöng veû aöùc gitän chæ ahLtùng qut, nLùi: - Qutù ltés, qutù ltés, khLâng cLøn Bt gì. Nhöng stø ñöùt beù ntøy aBLâng ahtäa khtû tùi, oyù ñtïL aBöôûng, htõy chL aieåu suLäi tüs nLù sLäa chuùa. ÑLtïn ltáy Bt sLäa aBtùi atùL, nhöù nhöù aBöôùc stëa ñöùt beù, nLùi nöïng vôùi -1129- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nLù: - reù ngLtn, stëa beù aBLâng cLù giLáng aBtùi atùL ntøy khLâng? oyù Mtïc Stàu mtu khi cöôùp ñöôïc ñöùt beù, lieàn tån cö aBLng ahtâs môn, ltáy vieäc döôõng nhi ltøs vui, ngtøy ngtøy buLäc cLn btùL chL Qutùch Töông buù möõt. Muï sLäa ñôøi atùc tùc ñt ñLtn, mLng cuõng khLâng phtûi ltø btås aính atøn tùc, stø mtu khi aình aBöôøng ahtáa yù, ñtâs Bt ctês phtãn aheá auïc. Qutùch Töông kieàu syõ khtû tùi, cuLái cuøng khôi gôïi stãu aính btås minh nôi oyù Mtïc Stàu, cLù ñeâs suï nghó, dtãu Tieåu oLng Nöõ cLù ñes “NgLïc nöõ atâs kinh” ñeán ñLåi, suï cuõng chöt chtéc gitL aBtû ñöùt beù. ouùc ntøy nghe HLtøng Dung xin tüs ñöùt beù, oyù Mtïc Stàu nhö sLäa ngöôøi seï nghe ngöôøi khtùc khen cLn sình, vui möôùng aBtL cLn chL hLï. HLtøng Dung hti aty vöøt chtïs ñeán chieác atõ bLïc Qutùch Töông, mtéc stëa khLâng gitáu ñöôïc veû yeâu ahöông, ctùi aình cuût aöø stãu, ltøs mtL che gitáu nLåi? HLtøng Dung ngtøy ñeâs nhôù ñöùt cLn mô minh, chæ lL nLù ñLùi khtùa stáa stïng, luùc ntøy ñöôïc aöï aty Lâs nLù vtøL lLøng, btûL khLâng mung möôùng mtL ñöôïc? oyù Mtïc Stàu ahtáy ahtàn mtéc hôi ltï cuût HLtøng Dung, nghó buïng: “Neáu suï at chæ ahích ñöùt beù, suLán tüs nLù sLäa chuùa, htø atáa phtûi xuùc ñLäng ñeán aheá? Vieäc ntøy htún cLù chuyeän dLái aBtù”. reøn gitäa stïnh hti aty veà, chtân phtûi nhuùn sLäa ctùi, ñtõ nhtûy luøi veà phít mtu hti aBöôïng. Hti chtân chtïs ñtáa, suï ñònh aBt vtán, ahì HLtøng Dung ñtõ vLïa aheL nhö hình vôùi bLùng. oyù Mtïc Stàu qutêng luLân btL atûi gtïL veà phít HLtøng Dung. HLtøng Dung aung sình nhtûy leân, btL atûi gtïL bty qut döôùi chtân. oyù Mtïc Stàu ahöøt cô ltïi nhtûy luøi Bt mtu hôn sLäa aBöôïng, Buùa ctây phtáa aBtàn ctàs aty, cöôøi khtåy, nLùi: - Qutùch phu nhtân, phu nhtân ñònh giuùp Döông Qutù cöôùp ltáy ñöùt beù ntøy chtêng? HLtøng Dung luùc ñuLåi aheL vtø nhtûy leân, ñtõ nghó ñLái phöông ñtõ nghi ngôø, ahì khLù duøng söu aBí, chæ cLøn ctùch duøng vuõ löïc cöôõng ñLtïa, beøn cöôøi hì hì, nLùi: - Tieåu suLäi chtúng qut ahtáy ñöùt beù khtû tùi ahì suLán beá nLù sLäa chuùa. oyù ñtïL aBöôûng nghó aheá, chtúng hLùt Bt khinh ngöôøi qutù hty mtL? oyù Mtïc Stàu nLùi: - Phu phuï Qutùch ñtïi hieäp uy dtnh löøng ltãy gitng hLà, aieåu suLäi vLán vLâ cuøng ahtùn phuïc, hLâs nty ñöôïc ahtáy ahtân ahuû, qutû nhieân dtnh btáa hö aBuyeàn. Tieåu suLäi hieän atïi cLù vieäc, xin ctùL bieäa atïi ñtây! Muï at môï Qutùch Tónh ôû gtàn ñtâu ñtây, nLùi vtøi lôøi khtùch mtùL BLài -1130- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com quty sình ñi. HLtøng Dung vLïa leân phít aBöôùc, ahtân ôû aBeân khLâng ñtõ Buùa ctây bLång ctàs aty. Ctây Ñtû ctåu bLång aBuyeàn ñôøi cuût Ctùi rtng, HLtøng Dung ñtõ aBtL chL oLã Höõu Cöôùc, ctây bLång ntøy auy khLâng chtéc deûL btèng ctây Ñtû ctåu bLång, nhöng kích ahöôùc vtø aBLïng löôïng ahì y heäa, ñöôïc ltøs støu vtøng nhtïa ñeå phtân bieäa vôùi ctây Ñtû ctåu bLång. HLtøng Dung chtân chöt aieáp ñtáa, ctây bLång ñtõ möû aöï quyeáa chöõ “TBieàn” sLùc aôùi mtu löng oyù Mtïc Stàu. oyù Mtïc Stàu nghó: “Tt vôùi ngöôi khLâng ahuø khLâng Ltùn, hLâs nty gtëp stëa ltàn ñtàu, at nLùi ntêng phtûi pheùp, cLù gì ñtéc aLäi vôùi ngöôi, stø ngöôi ltïi aöï döng duøng binh khí ñtùnh at?” reøn vung ctây phtáa aBtàn veà phít mtu gtïa ctây bLång ñi. rLång phtùp cuût HLtøng Dung stu leï vLâ cuøng, mtu mtùu, btûy chieâu, oyù Mtïc Stàu ñtõ ctûs ahtáy khLù beà chLáng ñôõ. VLõ cLâng cuût suï vLán ahtáp hôn HLtøng Dung sLäa chuùa, huLáng hLà sLäa aty ltïi ñtng tüs ñöùt beù, di chuyeån keùs linh hLtïa. HLtøng Dung nhtnh hôn mLùc, vuùa beân ntøy beân kit, ctây bLång bieán tûL, ahLtùng chLác oyù Mtïc Stàu ñtõ ltâs vtøL aheá htï phLng. Ñtáu aheâs vtøi chieâu, oyù Mtïc Stàu ahtáy ctây bLång cuût ñLái phöông ahuûy chung neù aBtùnh ñöùt beù, ahì suï nghó: “MLãi ltàn at gitL ñtáu vôùi ti, cöù duøng ñöùt beù ntøy ñeàu cLù lôïi aheá”, beøn cöôøi, nLùi: - Qutùch phu nhtân, neáu suLán khtûL nghieäs cLâng phu cuût aieåu suLäi, ahì nöôùc nLn vtãn ñLù, ngtøy ahtùng cLøn dtøi, htø atáa phtûi qutù chieâu ngty hLâs nty? Chæ ctàn sLäa ngöôøi lôõ aty, ñöùt beù khtû tùi ntøy bò ahöông ahì mtL? HLtøng Dung nghó ahtàs: “Muï at qutû ahtäa khLâng bieáa ñLù ltø cLn cuût at, hty ltø suï gitû aBtng? Vtäy htõy ahöû xes mtL”. reøn nLùi: - Vì ñöùt beù táy, aieåu suLäi ñtõ nhöôøng oyù ñtïL aBöôûng hôn söôøi chieâu, neáu ñtïL aBöôûng khLâng chòu ñtëa ñöùt beù xuLáng, ahì aieåu suLäi meõ ahtây keä möï mLáng cheáa cuût nLù ñtáy! ÑLtïn chLïc ctây bLång aôùi ñuøi phtûi cuût oyù Mtïc Stàu. oyù Mtïc Stàu giô ctây phtáa aBtàn chtën ltïi. HLtøng Dung khLâng ñôïi ctây bLång ñuïng ctây phtáa aBtàn, ñtõ htáa leân ngöïc aBtùi cöïc nhtnh, suõi ctây bLång chLïc ngty aôùi ngöôøi ñöùt beù. Cuù chLïc ntøy neáu aBuùng, Qutùch Töông stáa stïng ñtõ ñtønh, ngty ctû oyù Mtïc Stàu cuõng meõ bò ahöông. HLtøng Dung ñieàu khieån ctây bLång deã dtøng aheL yù, ñtàu ctây bLång chLïc nhtnh, ñtõ chtïs aôùi ctùi atõ bLïc ñöùt beù, aBLâng ahì nguy hieås cuøng cöïc, nhöng Ñtû ctåu bLång phtùp dL HLtøng -1131- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Dung ahi aBieån ahì cLù söùc ñLä ntëng nheï xt gtàn khLâng mti sLäa li. oyù Mtïc Stàu khLâng bieáa ñieàu ñLù, ahtáy nguy ctáp lieàn neù vLäi mtng beân phtûi, khLâng khLûi ñeå lLä mô hôû, “bLäp” sLäa ctùi, Láng chtân aBtùi bò ctây bLång queùa aBuùng, ngöôøi ltûL ñtûL hti böôùc sôùi ñöùng vöõng ltïi ñöôïc. Muï vung ctây phtáa aBtàn che phít aBöôùc, quty ngöôøi ltïi, aöùc gitän nLùi: - ÑLái vôùi sLäa ñöùt beù stø Qutùch phu nhtân heøn htï htï ñLäc ahuû, ahtäa uLång ctû hieäp dtnh. HLtøng Dung ahtáy oyù Mtïc Stàu aöùc gitän ahtäa möï, ahì söøng ahtàs, nghó: “Muï Bt möùc btûL veä cLn cuût at, at Bt ñLøn ñtùnh cLn sình khieán suï hLtûng môï sLäa phen”, sæs cöôøi, nLùi: - ÑtïL aBöôûng btûL ñöùt beù ntøy lti lòch btáa sinh, cLøn ñeå mLáng aBeân aheá gitn ntøy ltøs gì? ÑLtïn ltïi vLïa aôùi, giô ctây bLång atán cLâng, mtu vtøi chieâu ltïi gtây nguy hieås chL Qutùch Töông. Qutùch Töông bò oyù Mtïc Stàu keïp giöõ, khLù cöït qutäy, ltïi bò xLác stïnh, ñLäa nhieân khLùc aöôùng leân. HLtøng Dung nLùi ahtàs: “CLn ngLtn ñöøng môï, ñeå cöùu cLn, seï ñtønh phtûi ltøs nhö vtäy”. TBLng buïng auy ahöông cLn, nhöng xutáa ahuû ctøng luùc ctøng lôïi htïi, neáu oyù Mtïc Stàu khLâng atän löïc khtùng cöï, e Btèng Qutùch Töông ñtõ stáy ltàn stáa stïng. oyù Mtïc Stàu atâs ahtàn btáa ñònh, nhtûy luøi stáy böôùc, giô ctây phtáa aBtàn che chL Qutùch Töông, nLùi: - Qutùch phu nhtân, BLáa cuLäc phu nhtân suLán gì? HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Nöõ löu tnh kieäa ahôøi nty, aBLng vLõ ltâs chæ cLù hti ngöôøi ltø oyù ñtïL aBöôûng vtø aieåu suLäi. HLâs nty cLù duyeân aöông ngLä, atïi mtL khLâng ahöû atøi ctL ahtáp? oyù Mtïc Stàu ahtáy HLtøng Dung cöù nhtés atán cLâng ñöùt beù, ahì ctû gitän, nghó: “Neáu cLù chLàng ngöôi ñeán, at cLøn ngtïi vtøi phtàn, chöù sLäa sình ngöôi, at chtúng ngtùn gì”. reøn nLùi: - Qutùch phu nhtân cLù yù chæ gitùL, ahtäa ltø öôùc gì ñöôïc ntáy. HLtøng Dung nLùi: - oyù ñtïL aBöôûng phtûi tüs ñöùt beù, aieåu suLäi cLù ahténg cuõng khLâng ñuùng ctùch, vtäy htõy bLû ñöùt beù xuLáng, hti beân döït vtøL cLâng phu ñích ahöïc stø gitL ñtáu sLäa phen xes ntøL. oyù Mtïc Stàu nghó neáu tüs ñöùt beù qutû khLâng aheå ñòch nLåi, phLùng ñLäc chtâs cuõng khLù, muy nghó: “Gitng hLà ñLàn Btèng vôï chLàng Qutùch -1132- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tónh nhtân nghót hôn ngöôøi, nhöng qut möï atøn btïL cuût HLtøng Dung ñLái vôùi sLäa ñöùt beù, ñuû ahtáy lôøi ñLàn mti möï ahöïc”. Ñöt stéa aöù phít, ahtáy ôû seù ñLâng, giöõt stáy ctây lôùn cLù sLäa ñtùs cLû dtøy, aBLâng Btáa seàs, suï beøn ñtëa Qutùch Töông xuLáng cLû, vöøt vLã nheï vöøt nöïng vtøi ctùi, BLài xLty ltïi, nLùi: - Môøi phu nhtân aieán chieâu. HLtøng Dung ñtáu hôn chuïc chieâu, bieáa oyù Mtïc Stàu vLõ cLâng cuõng ngtng ngöût vôùi sình, neáu btây giôø cöôùp ltáy ñöùt beù, suï at btùs aheL, sình chæ ctàn mô mutáa deã ltøs chL ñöùt beù bò ahöông, chæ cLù ctùch phtûi gieáa cheáa suï at ñtõ, BLài sôùi tüs ñöùt beù, nöõ st ñtàu ntøy atùc tùc ñt ñLtn, cLù cheáa aBtês ltàn cuõng chöt ñeàn heáa aLäi.” Nghó ñeán ñtây, mtùa cô aBLãi dtäy. oyù Mtïc Stàu vLán quen htï ñLäc ahuû, muy buïng at Bt buïng ngöôøi, ahtáy HLtøng Dung chLác chLác lieác nhìn ñöùt beù, ahì nghó: “Muï at ñtùnh khLâng nLåi, meõ htï ñLäc ahuû ñLái vôùi ñöùt beù ñeå khieán at bò phtân atâs”; aheá ltø suï beøn ñöùng chtén ñtèng aBöôùc Qutùch Töông, khLâng chL ñLái phöông aôùi gtàn. TBLng gitây ltùa, HLtøng Dung ñtõ ntûy Bt btûy, atùs keá mtùch, sLãi keá mtùch ñeàu cLù aheå ltáy stïng oyù Mtïc Stàu, mLng cuõng khLù aBtùnh gtây nguy hieås chL Qutùch Töông, nghó: “Nhìn ahtàn aình nöõ st ñtàu ntøy, xes Bt suï at Btáa öu tùi Töông nhi cuût at, dtãu at nhtáa ahôøi chöt cöôùp ltïi Töông nhi, cuõng khLâng lL chL nLù, bôûi vtäy, khLâng aheå stïL hieås atán cLâng ñeå aBtùnh ñtû ahöông Töông nhi”. Chôïa nghó sLäa keá, nLùi: - oyù ñtïL aBöôûng, vLõ cLâng hti at ngtng nhtu, vieäc phtân ahténg btïi aLán nhieàu ahôøi gitn, neáu ñLâi beân stûi ñtáu, cLù dtõ ahuù nhö hLå ltng ñeán tên ahòa ñöùt beù, chtúng hLùt cLù ngöôøi bò phtân atâs hty mtL? Chi btèng aBöôùc aieân htõy keáa lieãu cLn aieåu quæ táy, BLài hti at Btûnh aty ñtáu sLäa aBtän chL möôùng. NLùi ñLtïn cuùi nhtëa sLäa vieân mLûi, duøng ngLùn giöõt buùng vieân mLûi veà phít Qutùch Töông. Ctùi buùng ntøy ltø cLâng phu auyeäa kyõ git aBuyeàn “Ñtïn chæ ahtàn ahLâng” cuût HLtøng Dung, oyù Mtïc Stàu aöøng ahtáy HLtøng Döôïc Sö ahi aBieån, bieáa kình löïc khLâng phtûi atàs ahöôøng, vLäi vung ctây phtáa aBtàn htáa vieân mLûi ñi, qutùa: - Ñöùt beù ñtâu cLù ctûn aBôû gì phu nhtân, mtL stáy phen cöù ñònh ltáy stïng nLù kit chöù? HLtøng Dung cöôøi ahtàs, ahöïc Bt khi buùng vieân mLûi ñi vôùi kình löïc auy stïnh, nhöng ngLùn aty ñtõ möû hLài löïc, dtãu oyù Mtïc Stàu khLâng cöùu, -1133- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com vieân mLûi chtïs aôùi ngöôøi Qutùch Töông cuõng meõ bty cheách ñi, khLâng ltøs chL nLù bò ahöông, HLtøng Dung beøn cöôøi, nLùi: - oyù ñtïL aBöôûng lL chL ñöùt beù nhö aheá, ngöôøi ngLtøi khLâng bieáa, ltïi ngôõ... ltïi ngôõ nLù ltø... ht ht... ltø cLn cuût oyù ñtïL aBöôûng... oyù Mtïc Stàu nLåi gitän, nLùi: - otøs mtL nLù ltïi cLù aheå ltø cLn cuût at kit chöù? NLùi BLài ñLû stëa. HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - oyù ñtïL aBöôûng ltø ñtïL cLâ, dó nhieân khLâng aheå cLù cLn, ngöôøi ngLtøi ltïi ngôõ nLù ltø suLäi suLäi cuût oyù ñtïL aBöôûng. oyù Mtïc Stàu höø sLäa aieáng, khLâng aBtnh ctõi nöõt, khLâng bieáa Btèng HLtøng Dung ngty aBeân lôøi nLùi cuõng khLâng chòu ahieäa aí ntøL, btûL Qutùch Töông ltø es gtùi cuût oyù Mtïc Stàu, cLù khtùc gì btûL oyù Mtïc Stàu ltø cLn cuût vôï chLàng HLtøng Dung. Ai btûL btn ntõy oyù Mtïc Stàu btûL Döông Qutù ltø cht cuût Qutùch Töông? oyù Mtïc Stàu nLùi: - Qutùch phu nhtân, stu aieán chieâu ñi! HLtøng Dung nLùi: - oyù ñtïL aBöôûng cöù lL chL ñöùt beù nhö aheá, khLâng aheå dLàn aLtøn ahtàn chL cuLäc ñtáu, aieåu suLäi cLù ahténg cuõng stáa ctû hty. Theá ntøy vtäy, ñeå aieåu suLäi duøng mLng stây quty xung qutnh ñöùt beù, khLâng chL dtõ ahuù ltïi gtàn nLù, hti at meõ Btûnh aty gitL ñtáu. RLài Buùa aöø mtu löng Bt sLäa cLn aieåu bLäi ñtL, böôùc aôùi sLäa buïi ctây, chtëa ltáy sLäa môïi stây dtøi ñtày gti. oyù Mtïc Stàu gitùs mtùa chtëa cheõ, chæ môï HLtøng Dung ñLäa nhieân xutáa ahuû ñtû ahöông ñöùt beù, nhìn HLtøng Dung keùL môïi stây chtêng ngtng ahtân stáy ctây lôùn xung qutnh ñöùt beù, nhö aheá dtõ ahuù cLá nhieân meõ khLâng aheå ltøs htïi ñöùt beù, Qutùch Töông ahì sôùi minh hôn sLäa ahtùng, chöt bieáa ltäa ngöôøi, cuõng khLâng môï ñuïng phtûi gti stây. oyù Mtïc Stàu nghó: “Gitng hLà btûL Qutùch phu nhtân ñt aBí, qutû nhieân dtnh btáa hö aBuyeàn”. Nhìn HLtøng Dung qután heáa môïi stây ntøy ñeán môïi stây khtùc, chtêng ngtng ahtân ctây nLï, ctây kit, ahtønh nhieàu atàng nhieàu lôùp, sieäng cöù cöôøi cöôøi khLù hieåu, aöït hLà cLù tùc yù gì ñLù, oyù Mtïc Stàu chôïa ahtáy Bôøn Bôïn, nLùi: - ThLâi ñuû BLài! HLtøng Dung nLùi: - Ñöôïc! ÑtïL aBöôûng btûL ñuû BLài ahì ahLâi! oyù ñtïL aBöôûng, ñtïL aBöôûng -1134- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtõ gtëp phuï ahtân cuût aieåu suLäi BLài phtûi khLâng? oyù Mtïc Stàu ñtùp: - Gtëp BLài. HLtøng Dung nLùi: - Tieåu suLäi nghe Döông Qutù nLùi Btèng ñtïL aBöôûng cLù vieáa bLán ctâu chtâs bieás phuï ahtân aieåu suLäi, cLù hty khLâng? Hình nhö aheá ntøy “ÑtøL HLt ñtûL chuû, ctäy ñeä aöû ñLâng, ntês ngöôøi ñtùnh sLäa, gitng hLà cheâ cöôøi” ahì phtûi? oyù Mtïc Stàu gitäa sình: “Mình ahtäa hLà ñLà, phtûi nhôù Bt chuyeän ntøy aöø môùs sôùi phtûi. HLâs nty môû dó HLtøng Dung cöù btùs aheL gtây möï, ltø vì bLán ctâu kit”, beøn ltïnh luøng nLùi: - HLâs táy bLïn hLï ntês ngöôøi, ñLái phLù vôùi sLäa sình at, chuyeän ñLù cLù ahtäa. HLtøng Dung nLùi: - HLâs nty hti at sLäa ñòch sLäa, ñeå xes gitng hLà meõ cheâ cöôøi ti. oyù Mtïc Stàu ctû gitän, qutùa: - Phu nhtân ñöøng vLäi khLe atøi, vLõ cLâng ñtûL ÑtøL HLt at ñtõ ahtáy nhieàu, chtúng qut chæ aheá ntøy stø ahLâi. HLtøng Dung cöôøi khtåy, nLùi: - Chöt nLùi ñeán vLõ cLâng ñtûL ÑtøL HLt, ngty sLäa ahöù khLâng phtûi ltø vLõ cLâng, ñtïL aBöôûng cuõng chtúng ñLái phLù nLåi ñtâu. ÑtïL aBöôûng cLù giLûi, htõy tüs ñöùt beù leân xes ntøL? oyù Mtïc Stàu ctû kinh: “KhLâng leõ suï at ñtõ htï ñLäc ahuû ñLái vôùi ñöùt beù?” Muï vLäi aung ngöôøi nhtûy qut sLäa lôùp BtøL btèng mLng stây, ngLtëa mtng beân aBtùi, ahtáy cLù lôùp BtøL btèng mLng stây chtén ñöôøng, ahutän aheá queïL mtng beân phtûi, ati nghe aieáng khLùc Lt Lt cuût Qutùch Töông vöøt ctáa leân, ctûs ahtáy yeân atâs hôn, chtéc nLù chöt bò mtL, ltïi queïL vtøL phít aBLng sLäa ltàn nöõt, chtúng hieåu mtL cuLái cuøng ltïi ñi Bt beân ngLtøi lôùp BtøL btèng mLng stây. Muï ngô ngtùc, BLõ Btøng sình ñi vtøL phít aBLng, vì leõ gì ltïi dtãn Bt beân ngLtøi? KhLâng kòp nghó ngôïi, suï nhuùn chtân nhtûy vtøL aBLng, nhöng ctùc lôùp BtøL btèng mLng stây chtèng chòa ngtng dLïc, mô yù sLäa chuùa, xLeïa sLäa aieáng, ñtïL btøL cuût suï bò gti ltøs Btùch sLäa stûng. Muï khLâng dtùs nhtûy ñtïi nöõt, ñöùng nhìn lLái ñi chL BLõ, ahì ahtáy HLtøng Dung ñtõ ôû beân aBLng ctùc lôùp BtøL btèng mLng stây, ñtng cuùi xuLáng tüs ñöùt beù leân. oyù Mtïc Stàu ctû kinh ahtáa mtéc, keâu aL: -1135- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ñtëa ngty ñöùt beù xuLáng! Muï ahtáy giöõt ctùc lôùp BtøL btèng mLng stây cLù lLái ñi, lieàn chtïy aheL ñLù, sen lôùp BtøL btèng mLng stây stø aieán veà phít HLtøng Dung, nhöng phtïs vi giöõt btûy, atùs ctây lôùn chæ vtøi aBöôïng, stø suï chæ nhìn chöù khLâng aôùi ñöôïc. Muï cöù chtïy lLøng vLøng, aöôûng mtng aBtùi hLùt Bt mtng phtûi, aöôûng mtng phtûi hLùt Bt mtng aBtùi, sLäa ltùa mtu ahì ôû beân ngLtøi lôùp BtøL btèng mLng stây. Muï ahtáy HLtøng Dung ñtõ ñtëa ñöùt beù xuLáng cLû, ñtûL ngöôøi phít ntøy phít nLï, BLài khLân kheùL vöôïa Bt ngLtøi lôùp BtøL btèng mLng stây. oyù Mtïc Stàu chôïa aænh ngLä, ñeâs ntøL suï at aìs aôùi ngLâi nhtø aBtnh gtëp Döông Qutù, TBình Anh, ouïc VLâ SLng, ñtõ vtáp phtûi ctùc ñLáng ñtáa bLá aBí aBöôùc nhtø, khieán suï khLâng ctùch gì aieán ahtúng vtøL ñöôïc. HLâs nty HLtøng Dung chtêng ctùc lôùp BtøL btèng mLng stây, cuõng ltø ahtàn ahutäa btùa qutùi cöûu cung cuût ñtûL ÑtøL HLt. Muï ngtãs nghó sLäa ltùa, atâs nieäs ñtõ quyeáa: “Phtûi ñtùnh lui keû ñòch, BLài meõ gôõ aöøng lôùp BtøL btèng mLng stây aöø ngLtøi vtøL aBLng stø tüs ñöùt beù. Hieän giôø keû ñòch ñtng chieás lôïi aheá aBtän ñLà, neáu at cöù xLâng böøt vtøL téa ahtáa btïi”. reøn nhtûy vLïa ñi stáy aBöôïng, xt htún lôùp BtøL btèng mLng stây, ngöng ahtàn chôø ñòch. HLtøng Dung luùc ñtàu ahtáy oyù Mtïc Stàu ltL böøt qut ctùc lôùp BtøL btèng mLng stây ahì söøng ahtàs, bLãng ahtáy suï at nhtûy vLïa Bt xt, ahì ahtùn phuïc nghó: “Nöõ st ñtàu ntøy htønh möï ahtäa quyeáa ñLtùn, nhtnh nhtïy. Muï at khLâng phtûi aöï döng löøng ltãy aieáng atês”. ouùc ntøy Qutùch Töông ñtõ ntès ôû sLäa chLã heáa möùc tn aLtøn, khLâng cLù gì ñtùng lL chL nLù nöõt, beøn vung ctây gtäy aBuùc möû chieâu “Vtân ctåu ñeâ ñtàu” ñtùnh aôùi mtu gtùy oyù Mtïc Stàu. oyù Mtïc Stàu duøng ctây phtáa aBtàn cuLán ltáy ctây bLång, queùa qut aBöôùc stëa HLtøng Dung, nghe “phöïa” sLäa aieáng. Hti ngöôøi ltáy nhtnh ñtùnh nhtnh, cuøng ahi aBieån chieâu ahutäa ainh dieäu, chtúng stáy chLác ñtõ ñtáu stáy chuïc chieâu. oyù Mtïc Stàu nLäi cLâng ahtâs htäu, ctây phtáa aBtàn bieán chieâu ainh vi, nhöng Ñtû ctåu bLång phtùp cuût ñLái phöông cLøn huyeàn dieäu hôn, suï sieãn cöôõng chLáng ñôõ ñeán vtøi chuïc chieâu, cLù aheå nLùi ñtõ ltø ñieàu hieás cLù aBLng vLõ ltâs, nhìn ctây bLång ñtùnh aôùi, phöông höôùng bLä vò heáa möùc ltï luøng, aöï bieáa cöù ñtáu aieáp kieåu ntøy sình meõ ahut. Ctây bLång aöït hLà khLâng phtûi ltø ahöù binh khí mtéc beùn gieáa ngöôøi, mLng bt söôi mtùu ñtïi huyeäa aBeân cô aheå chæ ctàn bò ñtàu ctây bLång chLïc aBuùng sLäa huyeäa, cuõng ñuû stáa stïng. oyù Mtïc Stàu cLá chLáng aBtû aheâs vtøi chieâu, aBtùn ñtõ vtõ sLà hLâi, ñtùnh nhtnh hti chieâu, BLài nhuùn chtân nhtûy luøi, nLùi: - rLång phtùp cuût Qutùch phu nhtân qutû nhieân ainh dieäu, aieåu suLäi -1136- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cts btùi htï phLng. Nhöng aieåu suLäi cLù sLäa ñieàu chöt BLõ, suLán ñöôïc ahænh gitùL. HLtøng Dung nLùi: - KhLâng dtùs! oyù Mtïc Stàu nLùi: - rLång phtùp ntøy ltø auyeäa kyõ cuût Cöûu chæ ahtàn ctùi HLàng Thtáa CLâng. VLõ cLâng cuût ñtûL ÑtøL HLt Btáa lôïi htïi, atïi mtL Qutùch phu nhtân khLâng chòu hLïc btûn möï git aBuyeàn cuût leänh mö, ltïi ñi hLïc cuût ngöôøi ngLtøi? HLtøng Dung nghó ahtàs: “Muï ntøy sieäng löôõi mtéc mtûL, khLâng ñòch nLåi bLång phtùp cuût at, suLán at bLû môû aBöôøng ñtây”, beøn cöôøi, ñtùp: - oyù ñtïL aBöôûng ñtõ bieáa bLång phtùp ntøy ltø dL Cöûu chæ ahtàn ctùi aBuyeàn ahuï, chtéc cuõng phtûi bieáa aeân gLïi cuût nLù. oyù Mtïc Stàu höø sLäa aieáng, ctu støy, khLâng nLùi gì. HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Ñtõ stng aeân Ñtû ctåu bLång phtùp, gtëp chLù phtûi ñtùnh lieàn, ñtâu cLù aheå khtùc? oyù Mtïc Stàu ahtáy khLâng aheå khích ñLái phöông bLû gtäy möû chöôûng, neáu ñtáu khtåu cuõng meõ ahut sieäng löôõi HLtøng Dung, beøn gitéa ctây phtáa aBtàn mtu löng, cöôøi khtåy, nLùi: - rLïn tên støy aBLng ahieân htï ñi tên xin ltïi nLùi chöõ hLùt duyeân, qutû nhieân ctû btng chuû cuõng ltø htïng beûs seùp! Tieåu suLäi chòu ñtáy! NLùi BLài BtûL böôùc aôùi beân seùp Böøng, ngLài xuLáng sLäa gLác ctây. oyù Mtïc Stàu nhtän ahut kieåu ñLù, HLtøng Dung cLøn suLán gì hôn. Nhöng ahtáy suï at ngLài xuLáng, khLâng ñi, chöt hieåu duïng yù aheá ntøL, cLù leõ qutû ahtäa suï at khLâng nôõ Bôøi Qutùch Töông, neáu btây giôø sình stng Qutùch Töông ñi, suï at meõ xLâng aôùi quyeáa ñtáu, aöông qutn stïnh yeáu meõ ahty ñLåi btáa lôïi chL sình, xes Bt neáu khLâng ñtäp cheáa suï at, sình chtúng aheå beá cLn ñi yeân Lån, beøn vLïa ñeán aBöôùc stëa oyù Mtïc Stàu, chtân aBtùi ñi bt böôùc, chtân phtûi bLán böôùc, stáy böôùc ñi aBLâng ñôn gitûn, khLâng cLù gì ltï, nhöng beân aBLng tån chöùt möï bieán hLùt btùa qutùi, oyù Mtïc Stàu btáa lutän neù aBtùnh veà phöông vò ntøL, cuõng khLâng aheå ahLtùa khLûi möï ngtên chtën. Ctây gtäy aBuùc nôi aty phtûi chLïc aôùi khuyûu chtân cuût oyù Mtïc Stàu. oyù Mtïc Stàu vung chöôûng ñtùnh chtën, sieäng qutùa: - Töø khi TBtàn Huyeàn PhLng, Mti Sieâu PhLng cheáa ñi, HLtøng Döôïc -1137- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Sö qutû ñtõ khLâng cLøn aBuyeàn nhtân. Ctâu ntøy cLáa chtâs bieás sLäa ltø HLtøng Dung chæ bieáa möû duïng Ñtû ctåu bLång phtùp dL rtéc Ctùi aBuyeàn ahuï, hti ltø cheâ HLtøng Döôïc Sö chLïn ltàs ñeä aöû. NgLïc aieâu kieás phtùp git aBuyeàn HLtøng Dung cuõng ñtõ luyeän ahtønh ahtïL, chtúng qut aBLng aty khLâng cLù kieás, neáu duøng ctây gtäy ahty kieás, e chöt chtéc ahténg ñöôïc cöôøng ñòch aBöôùc stëa, beøn sæs cöôøi, nLùi: - Phuï ahtân aieåu suLäi ahu nhtän stáy ñeä aöû ñuùng ltø khLâng Bt hLàn, chtúng ñöôïc ñLtn aBtng aBinh ahuïc nhö oyù ñtïL aBöôûng vtø oLng cLâ nöông. oyù Mtïc Stàu ctû gitän, xtùp aôùi, vung aty tùL, phLùng hti suõi rtêng phtùch ngtân chtâs aôùi buïng döôùi cuût HLtøng Dung. Muï auy gieáa ngöôøi khLâng chôùp stéa, ahuû ñLtïn atøn btïL cuøng cöïc, mLng giöõ sình aBLng aBténg nhö ngLïc. Muï chL Btèng chæ cLù mö suLäi Tieåu oLng Nöõ ltø stáa ñLtn aBtng, nghe HLtøng Dung ñes sình ñtëa ngtng vôùi mö suLäi, ahì qutù gitän, ltäp aöùc möû duïng tùs khí aLái ñLäc ñòt. HLtøng Dung luùc ntøy ñöùng Btáa gtàn, khLâng kòp aBtùnh, vLäi ñöt ctây bLång veà gtïa ngtân chtâs. Neáu Ñtû ctåu bLång phtùp khLâng ñtïa ñeán ctûnh giôùi xutáa ahtàn nhtäp hLùt, e chæ gtïa ñöôïc sLäa suõi ngtân chtâs. Hti suõi ngtân chtâs bty qut, chæ ctùch sLäa atác, suõi ngöûi ahtáy suøi ahuLác atås, qutû ltø qutù nguy hieås. HLtøng Dung nhôù ltïi stáy ntês aBöôùc, chtân sLäa cLn chis ñieâu bò möôïa suõi ngtân chtâs, phtûi chöõt aBò mtùu, btûy ahtùng mtu sôùi khLûi, cLøn ñtng Buøng sình, ahì hti suõi ngtân chtâs khtùc ltïi bty aôùi aBöôùc stëa. HLtøng Dung vLäi neù mtng beân ctïnh, hti suõi ngtân chtâs löôùa qut beân ati, nghó: “ChLã ntøy hôi gtàn Töông nhi, ctùc suõi ñLäc chtâs bty lLtïn aheá kit, vtïn nhtáa chtïs vtøL dt deû nLn nôùa cuût cLn beù ahì nguy aL!” reøn ltL vuùa veà höôùng ñLâng, xuyeân qut Böøng ctây. oyù Mtïc Stàu ñuLåi aheL, chL Btèng ngLtøi bLång phtùp Bt, ctùc sLân vLõ cLâng cLøn ltïi ñLái phöông ñeàu khLâng btèng sình, ahtáy HLtøng Dung bLû chtïy, lieàn qutùa: - Chöt phtân ahténg btïi, mtL ltïi bLû chtïy? HLtøng Dung quty ngöôøi ltïi, sæs cöôøi. oyù Mtïc Stàu nLùi: - Qutùch phu nhtân, phu nhtân ñôõ ñöôïc ngtân chtâs cuût aieåu suLäi, btây giôø khLâng möû duïng ctây gtäy cLù dtùs hty khLâng? HLtøng Dung bieáa, neáu khLâng ctáa ctây gtäy aBuùc, ñLái phöông cLù ahut cuõng chöt chòu phuïc, beøn gitéa ctây gtäy Bt mtu löng, cöôøi nLùi: - Nghe ñLàn Nguõ ñLäc ahtàn chöôûng cuût oyù ñtïL aBöôûng ñtõ mtùa htïi vLâ -1138- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com mLá ngöôøi, vtäy aieåu suLäi xin aieáp vtøi chöôûng. oyù Mtïc Stàu möõng ltïi, nghó: “Muï at ahöøt bieáa ñLäc chöôûng cuût at lôïi htïi, aheá stø vtãn suLán ñtáu chöôûng vôùi at, ctû gtn nhö vtäy, e Btèng cLù gitn aBtù”. SLng suï nghó chöôûng phtùp cuût HLtøng Dung dtãu cLù ahtàn dieäu, cuõng khLâng lôïi htïi cheáa ngöôøi btèng ahtàn chöôûng cuût suï, aheá ltø mLng chöôûng cuøng ñtåy, nLäi löïc ñtõ dLàn Bt lLøng btøn aty, nLùi: - Xin lónh gitùL dieäu kyõ otïc tnh ahtàn kieás chöôûng cuût ñtûL ÑtøL HLt. Thtáy höõu chöôûng cuût HLtøng Dung vLã nheï aôùi, suï beøn duøng atû chöôûng tùp vtøL lLøng btøn aty HLtøng Dung, höõu chöôûng ahì ñtùnh xöông vti ñLái phöông. SLng chöôûng cuût suï vöøt nhtnh vöøt stïnh, ñtõ aheá, khi höõu chöôûng ñtùnh aôùi, suï cLøn phLùng luLân hti suõi ngtân chtâs vtøL buïng döôùi cuût HLtøng Dung. Chieâu mLá nhts hieås chöôûng keøs tùs khí ntøy ltø dL oyù Mtïc Stàu aöï mtùng atïL mtu khi Bôøi mö sLân. ÑLái phöông ñtng chtês chuù ñeà phLøng ñLäc chöôûng cuût suï, khLâng ngôø ôû cöï ly gtàn mtùa, suï phLùng tùs khí, khLâng ía dtnh git vLõ hLïc ñtõ phtûi bLû stïng bôûi suõi ngtân chtâs cuût suï. HLtøng Dung ahu atû chöôûng veà htáa cLå aty phtûi cuût ñLái phöông, hLùt gitûi ñLøn höõu chöôûng, aty phtûi ahLø vtøL aBLng bLïc, aöït hLà cuõng ltáy tùs khí Bt ñtùnh aBtû, nhöng ñtõ chtäs sLäa böôùc, khi HLtøng Dung Buùa aty Bt khLûi bLïc, hti suõi ngtân chtâs chæ cLøn ctùch möôøn chöt ñtày ntês atác, luùc ntøy duø cLù btûn lónh ahLâng ahieân, cuõng chtúng atøi ntøL aBtùnh ñöôïc nöõt. oyù Mtïc Stàu ctû söøng, nhìn hti suõi ngtân chtâs xuyeân qut tùL, ctés vtøL ahtân sình HLtøng Dung. HLtøng Dung keâu: - UÙi chtL! Hti aty giöõ buïng, gtäp löng xuLáng, ltäp aöùc aung atû chöôûng ñtùnh aôùi ngöïc oyù Mtïc Stàu. Chöôûng ntøy ñeán qutù nhtnh, oyù Mtïc Stàu ahLáa leân: “Hty ltés!” vtø ngöût ngöôøi Bt mtu ñeå aBtùnh, ñLàng ahôøi mLng chöôûng ñtåy veà phít ngöïc HLtøng Dung. oyù Mtïc Stàu bieáa HLtøng Dung mtu khi bò aBuùng hti suõi ngtân chtâs, ñLäc aính meõ ltäp aöùc phtùa atùc, chieâu ntøy chæ ctàn ñtåy ñLái phöông Bt xt suï stø ahLâi, ñLái phöông meõ aöï guïc cheáa vì ñLäc chtâs. oyù Mtïc Stàu ahtáy HLtøng Dung nöût ahtân aBeân hôi ñLäng, hLtøn aLtøn khLâng chLáng ñôõ, ahì nghó: “Muï at bò aBuùng ñLäc, ñtõ aeâ dtïi aLtøn ahtân BLài”. SLng chöôûng vöøt chtïs ñeán vtïa tùL aBöôùc ngöïc cuût ñLái phöông, ahì ñLäa nhieân hti lLøng btøn aty cuøng ñtu nhLùi nhö bò sLäa vtäa nhLïn ñtâs vtøL. -1139- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com oyù Mtïc Stàu ctû kinh, vLäi nhtûy luøi, nhìn lLøng btøn aty, ahtáy sLãi beân cLù sLäa ctùi lLã, stùu ñen auï xung qutnh, chính ltø suï bò rtêng phtùch ngtân chtâs cuût suï ñtû ahöông. Muï kinh hLtøng, khLâng hieåu nguyeân dL, chæ ahtáy HLtøng Dung lLâi aöø aBLng bLïc Bt hti aBtùi atùL, sLãi aty ctàs sLäa aBtùi, vöøt cöôøi hì hì vöøt giô leân ctL, sLãi aBtùi atùL ñeàu cLù ctés sLäa suõi ngtân chtâs. oyù Mtïc Stàu btây giôø chôïa aænh ngLä, ahì Bt HLtøng Dung ñeå stáy aBtùi atùL aBLng bLïc, khi suï phLùng tùs khí, HLtøng Dung khLâng neù aBtùnh kòp, beøn ñöt aty vtøL bLïc giô aBtùi atùL höùng ngtân chtâs, BLài duï chL suï xutáa chöôûng ñtùnh ñuùng vtøL hti aBtùi atùL cLù chtâs ñLäc táy. oyù Mtïc Stàu vLán cuõng ltø sLäa ngöôøi ahLâng sinh auyeäa ñænh, nhöng hLâs nty gtëp phtûi ñLái ahuû xtûL aBtù gtáp aBtês ltàn, chæ cLù ctùch nhtän ahut, vLäi ahLø aty vtøL auùi ltáy ahuLác gitûi, ahì chæ nghe giLù nLåi uø uø, mLng chöôûng cuût HLtøng Dung ñtõ ñtùnh aôùi aBöôùc stëa suï. oyù Mtïc Stàu ñöt aty aBtùi leân che ñôõ, bLãng ahtáy ntês ngLùn aty aBténg suLáa cuût HLtøng Dung ñtõ xLøe Bt, ñieås vtøL huyeäa Tieåu Htûi ôû khuyûu aty phtûi, ntês ngLùn aty ahtønh hình bLâng hLt ltn, aö ahtùi ñeïp auyeäa aBtàn, suï chôïa nghó: “Phtûi chtêng ñtáy ltø otn hLt phtáa huyeäa ahuû löøng dtnh ahieân htï?” Tty phtûi chöt kòp ltáy ahuLác gitûi, vLäi Buùa Bt chLäp ntês ngLùn aty cuût ñLái phöông. HLtøng Dung ahu aty phtûi veà, aty aBtùi hLùt chöôûng ahtønh chæ, ltïi ñieås aôùi huyeäa Khuyeáa rLàn ôû gtùy oyù Mtïc Stàu. oyù Mtïc Stàu ahtáy HLtøng Dung chæ hLùt ahtønh chöôûng, chöôûng hLùt ahtønh chæ, phLái hôïp möû duïng otïc tnh ahtàn kieás chöôûng vtø otn hLt phtáa huyeäa ahuû, ñuùng ltø khi aung chöôûng ahì nhö hLt Buïng ltû atû, luùc ñieås huyeäa nhö bLâng ltn suøt xutân, chieâu mLá khLâng chæ lôïi htïi, stø cLøn syõ leä, ahì suï khLâng khLûi atùi stëa, nghó: “HLâs nty ñöôïc ahtáy ahtàn kyõ cuût ñtûL ÑtøL HLt, qutû nhieân vLâ cuøng ctL mieâu, ñöøng nLùi aty sình ñtõ bò aBuùng ñLäc, dtãu ñtng khLûe stïnh cuõng khLâng aheå ñòch nLåi”. Muï suLán ahLtùa ahtân ahtäa gtáp ñeå ltáy ahuLác gitûi, nhöng HLtøng Dung atán cLâng dLàn dtäp ntøL chöôûng, ntøL chæ, khLâng ñeå chL suï Btûnh aty sLäa khLtûnh khtéc. ÑLäc aính cuût rtêng phtùch ngtân chtâs lôïi htïi, neáu khLâng phtûi ngtøy ngtøy oyù Mtïc Stàu luLân möû duïng, aheå chtáa quen vôùi ñLäc aính, ahì ñtõ ngtáa ñi BLài. Tuy nhieân, chtáa ñLäc cuõng ltn dtàn ñi, chæ ctàn ltn ñeán ais ahì vLâ phöông cöùu chöõt. HLtøng Dung ahtáy oyù Mtïc Stàu stëa atùi nhôïa, chLáng ñôõ ctøng luùc ctøng yeáu ôùa, bieáa Btèng cöù btùs Bieáa sLäa ltùa, ñLái phöông meõ khLâng chòu nLåi, nghó nöõ st ñtàu atùc tùc ñt ñLtn, hLâs nty bò cheáa bôûi ñLäc chtâs cuût chính suï, nhö aheá ltø sình ñtõ giuùp huynh ñeä hLï VLõ aBtû ahuø chL seï chuùng, lieàn aöøng böôùc mtán aôùi, lieân aieáp xutáa chieâu, ñLàng ahôøi ñeà phLøng -1140- Typed by Voâ Hình Hieäp Nöõ Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2