intTypePromotion=3

Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ di chuyển đối với các hộ dân di chuyển đến khu, điểm TĐC tập trung hoặc TĐC xen ghép

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
70
lượt xem
4
download

Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ di chuyển đối với các hộ dân di chuyển đến khu, điểm TĐC tập trung hoặc TĐC xen ghép

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện sơn la\thanh toán vốn\hỗ trợ di chuyển đối với các hộ dân di chuyển đến khu, điểm tđc tập trung hoặc tđc xen ghép', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ di chuyển đối với các hộ dân di chuyển đến khu, điểm TĐC tập trung hoặc TĐC xen ghép

  1. Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ di chuyển đối với các hộ dân di chuyển đến khu, điểm TĐC tập trung hoặc TĐC xen ghép Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý vốn uỷ thác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định. Đối tượng thực hiện: Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước Tiếp nhận hồ sơ: 1. Bước 1. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót). 2. Bước 2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, 3. Bước 3. chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng 4. Bước 4. từ.
  3. Tên bước Mô tả bước Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách 5. Bước 5. hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ. Hồ s ơ Thành phần hồ sơ I. Tài liệu cơ sở: 1. Quy hoạch chi tiết và văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định. Phương án hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản 2. sao theo quy định. Dự toán chi phí hỗ trợ được phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản 3. chính/bản sao theo quy định. Quyết định di chuyển và quyết định tiếp nhận đến điểm TĐC của cấp có 4. thẩm quyền - Bản chính/bản sao theo quy định.
  4. Thành phần hồ sơ II. Khi thanh toán vốn: 5. Kế hoạch vốn hỗ trợ do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định 6. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập (03 liên) - Bản chính. 7. Bảng tổng hợp chi phí thanh toán (mẫu số 04B/QL- UTSL) - Bản chính. 8. Biên bản xác định hoàn thành toàn bộ công việc di chuyển - Bản chính. Chứng từ rút vốn - Bản chính. Ngoài ra: a) Trường hợp Ban QLDA tổ chức thực thực hiện di chuyển thông qua việc ký hợp đồng với các đơn vị vận tải, hồ sơ thanh toán vốn phải có thêm hợp đồng vận chuyển và biên bản thanh lý hợp đồng ký giữa ban QLDA với đ ơn 9. vị thực hiện vận chuyển, có xác nhận của UBND xã nơi đến. b) Trường hợp hộ TĐC nhận khoán tiền để thuê phương tiện vận chuyển hoặc tự vận chuyển: có văn bản xác nhận của BQLDA, UBND xã nơi đến về việc đã hoàn thành toàn bộ việc di dời đến điểm TĐC. ¬c) Trường hợp xảy ra rủi ro khi di chuyển, hồ sơ thanh toán tiền hỗ trợ phải có thêm hồ sơ nhập viện (đối với người bị tai nạn phải nằm điều trị), giấy
  5. Thành phần hồ sơ chứng tử kèm biên bản xác minh vụ việc (nếu người gặp tai nạn bị chết) Số bộ hồ sơ: 01 (một) (bộ). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 107/QĐ- 1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL) NHPT ng... Giấy đề nghị thanh toán vốn (bồi thường, hỗ trợ) Quyết định số 107/QĐ- 2. (Mẫu số 02B/TTV-TĐSL) NHPT ng... Danh sách nhận tiền hỗ trợ đợt.... của hộ dân thực Quyết định số 818/QĐ- 3. hiện tái định cư. (Mẫu số 04B/QL-TĐSL) NHPT ng... Tổng hợp danh sách nhận tiền hỗ trợ của hộ dân Quyết định số 818/QĐ- 4. thực hiện tái định cư. (Mẫu số 04C/QL-TĐSL) NHPT ng...
  6. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ Quyết định số 1. điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-NHPT ng... 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thu ỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định Quyết định số 2. số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 và các quyết 107/QĐ-NHPT ng... định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. Nằm trong QHCT khu (điểm) TĐC đ ược UBND các Quyết định số 3. tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt. 107/QĐ-NHPT ng... Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ Quyết định số 4. tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện 107/QĐ-NHPT ng... Biên, Lai Châu.
  7. Nội dung Văn bản qui định Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây Quyết định số 5. dựng theo quy định hiện hành. 107/QĐ-NHPT ng... Quyết định số 6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm. 107/QĐ-NHPT ng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản