intTypePromotion=1
ADSENSE

Thể lệ bầu cử ban chấp hành Đoàn

Chia sẻ: Tran Quang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1.942
lượt xem
202
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Căn cứ vào điều 9 và điều 12 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; - Căn cứ hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn của BTV Trung Ương Đoàn. 1. Đoàn viên nhận phiếu bầu cử từ Ban Kiểm phiếu. 2. Căn cứ vào danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua (bao gồm 5 đồng chí) thì mỗi đoàn viên được bầu chọn tối đa là 3 đồng chí trên tổng số ứng cử viên. 3. Đoàn viên tín nhiệm ai thì để nguyên cả họ và tên của người đó, không tín nhiệm ai thì gạch lên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thể lệ bầu cử ban chấp hành Đoàn

  1. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI BCH CHI ĐOÀN TC1.1 Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2010 THỂ LỆ BẦU CỬ − Căn cứ vào điều 9 và điều 12 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; − Căn cứ hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn của BTV Trung Ương Đoàn. 1. Đoàn viên nhận phiếu bầu cử từ Ban Kiểm phiếu. 2. Căn cứ vào danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua (bao gồm 5 đồng chí) thì mỗi đoàn viên được bầu chọn tối đa là 3 đồng chí trên tổng số ứng cử viên. 3. Đoàn viên tín nhiệm ai thì để nguyên cả họ và tên của người đó, không tín nhiệm ai thì gạch lên trên (cả họ và tên); không gạch dưới, gạch giữa hai dòng, đánh chéo hoặc bất cứ đánh dấu nào khác. 4. Khi bầu xong, đoàn viên tự cho phiếu của mình vào thùng phiếu theo đúng hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Thùng phiếu được kiểm tra và niêm phong trước khi bỏ phiếu. 5. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban Kiểm phiếu phát ra và bầu đủ số lượng cần bầu là 3 đồng chí. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu không do Ban Kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định; phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu; phiếu không bầu ai; phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử; phiếu gạch xóa giữa 2 dòng chữ ghi họ tên trong phiếu không rõ gạch bỏ ai, để ai; phiếu có ký hiệu riêng; phiếu ký tên người bầu. 6. Người trúng cử phải đạt số phiếu tín nhiệm trên một nửa số phiếu bầu và lấy người trúng cử theo số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp. − Nếu kết quả bầu cử có nhiều người có số phiếu trên ½ và bằng phiếu nhau nhưng nhiều hơn số lượng cần bầu thì bầu lại trong số người bằng phiếu đó; người trúng cử là người có số phiếu cao hơn, không cần phải trên ½. Trường hợp bầu lại mà số phiếu vẫn bằng nhau, thì việc có bầu nữa hay không do ĐH quyết định. − Nếu trong trường hợp bầu lần 1 mà số lượng người cần bầu có số phiếu thấp hơn ½ và không đủ số lượng cần bầu thì ĐH giới thiệu người khác để bầu bổ sung. Lưu ý: ĐH không giới thiệu lại những người không đủ số phiếu bầu (thấp hơn ½) trong đợt bầu lần 1 vào danh sách bầu bổ sung lần 2. − Nếu Đại hội tiến hành bầu lần thứ hai mà vẫn thiếu số lượng định bầu thì không tiến hành bầu tiếp nữa. Nếu là bầu các chức danh chủ chốt của Đoàn thì báo cáo với Đoàn cấp trên quyết định, nếu là bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên thì báo cáo để Ban Chấp hành cấp trên triệu tập Đại hội quyết định. − Bầu đại biểu Đoàn cấp trên phải bầu đại biểu dự khuyết. Không được lấy những người không được quá nửa số phiếu bầu trong danh sách bầu đại biểu chính thức làm đại biểu dự khuyết.
  2. 7. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo với Đại hội qua biên bản bầu cử để Đại hội thông qua. BCH CHI ĐOÀN TC1.1
  3. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI BCH CHI ĐOÀN TC1.1 Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2010 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN TC1.1 NHIỆM KÌ 2010 – 2011 Hôm nay vào lúc ......... giờ .......... phút, ngày ....... tháng ........ năm 2008, tại Đại hội chi đoàn ......................... nhiệm kì 2010 – 2011, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có: 1. Đ/c ....................................................................Trưởng ban 2. Đ/c ............................................................................Thành viên 3. Đ/c ...........................................................................Thành viên Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành chi đoàn TC 1.1 nhiệm kì 2010 - 2011 − Số lượng ủy viên BCH phải bầu là: đồng chí 3 − Danh sách ứng cử viên là: đồng chí 5 − Tổng số phiếu phát ra:.......................................................phiếu − Tổng số phiếu thu vào:........................................................phiếu − Số phiếu hợp lệ:..................................................................phiếu − Số phiếu không hợp lệ:.......................................................phiếu Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng cử viên như sau: 1. Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... % 2. Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... % 3. Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... % 4. Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... % 5. Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... % Căn cứ vào kết quả biểu quyết số lượng ủy viên Ban Chấp hành tại Đại hội đã thông qua, đối chiếu với nguyên tắc trúng cử theo quy định của Điều lệ Đoàn. Những đồng chí có tên sau trúng cử vào Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kì 2010 – 2011 theo thứ tự từ cao xuống thấp là: 1. Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... % 2. Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... % 3. Đ/c .............................................................. phiếu, đạt ............... % Biên bản kết thúc lúc ............ giờ ............. cùng ngày. TM. BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN
  4. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG BCH CHI ĐOÀN TC1.1 Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TC1.1 NHIỆM KÌ 2010 – 2011 Đại hội đoàn viên chi đoàn TC1.1 nhiệm kì 2010 – 2011 đã tập trung làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Các đoàn viên dự Đại hội đã nghe giới thiệu và thảo luận các nội dung: báo cáo đánh giá công tác Đoàn, bản kiểm điểm Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kì 2009 – 2010 và phương hướng công tác Đoàn nhiệm kì 2010 – 2011 Trên cơ sở góp ý của các đoàn viên và đại biểu tham dự, Đại hội đoàn viên chi đoàn TC1.1 nhiệm kì 2010 – 2011 quyết nghị: 1. Nhất trí thông qua các nội dung văn kiện Đại hội và giao cho Ban Chấp hành chi đoàn tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung hoàn chỉnh văn kiện. 2. Ban Chấp hành chi đoàn có trách nhiệm triển khai công tác theo phương hướng đã đề ra và chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất. 3. Các đồng chí là đoàn viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong phương hướng công tác Đoàn nhiệm kì 2010 – 2011. BCH CHI ĐOÀN TC1.1
  5. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI BCH CHI ĐOÀN TC1.1 Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2010 ĐỀ NGHỊ CHUẨN Y − Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; − Căn cứ biên bản Đại hội chi đoàn TC 1.1, ngày 12 tháng 10 năm 2010; − Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội chi đoàn TC 1.1 và biên bản phiên họp thứ nhất của BCH chi đoàn nhiệm kì 2010 - 2011 Đề nghị Ban Chấp hành Đoàn trường chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn TC 1.1 cụ thể theo danh sách cùng với các chức danh như sau : 1. Đ/c ........................................................... Bí thư chi đoàn 2. Đ/c ............................................................ Phó bí thư chi đoàn 3. Đ/c ............................................................ Ủy viên BCH chi đoàn Ý KIẾN BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN BÍ THƯ ..........................................................
  6. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI BCH CHI ĐOÀN TC 1.1 Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2010 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN NHIỆM KÌ 2010 – 2011 THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN: I. Thời gian:....................................................................................... 1. Địa điểm:....................................................................................... 2. Thành phần: Số lượng đoàn viên tham gia Đại hội, khách mời. 3. NỘI DUNG: II. − Nghi thức khai mạc: chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. − Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký. − Báo cáo số lượng đại biểu tham dự Đại hội. − Đ/c Trần Quang Linh báo cáo văn kiện (báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động Đoàn) − Thảo luận văn kiện Đại hội: trình bày rõ ràng từng ý kiến của đoàn viên, đại biểu tham dự đóng góp cho văn kiện, ý kiến tổng kết của đoàn chủ tịch. − Ban Chấp hành cũ tuyên bố mãn nhiệm kì. − Giới thiệu đề án nhân sự Ban Chấp hành: trình bày danh sách và lý lịch trích ngang của từng ứng cử viên − Thảo luận và biểu quyết đề án nhân sự: trình bày rõ số lượng % đồng ý với danh sách nhân sự, nếu có ý kiến khác nên trình bày rõ người cho ý kiến và nội dung ý kiến. − Công bố danh sách Ban Chấp hành mới. − Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn khoa. − Phát biểu của đại biểu khách mời: trình bày rõ ràng họ tên, chức vụ, nội dung bài phát biểu của khách mời. − Đ/c ..... thông qua Nghị quyết của Đại hội: trình bày rõ số lượng biểu quyết Nghị quyết Đại hội, các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kì. − Biên bản kết thúc lúc ........ ngày ......... tháng ........ năm 2010. TM. BAN THƯ KÝ TRƯỞNG BAN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2