Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 23

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

68
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 23', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 23

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hoài Thöù Hai Möôi Ba TRAÄN TRONG TRAÄN C haïy chæ ñöôïc möôøi tröôïng, Ñoan Moäc Quyù kinh ngaïc vì thaáy Tieåu Thieân boãng döøng laïi: - Sao khoâng chaïy nöõa? Tieåu Thieân chôït coù thaùi ñoä nghieâm troïng: - Traän theá khoâng bò phaù giaûi nhö taïi haï nghó, traùi laïi, taïi haï ñang gaëp phaûi ñoái thuû thaät söï veà traän theá kyø moân! - Ngöôi muoán noùi... Tieåu Thieân boãng laïnh gioïng: - Khoâng ñöôïc roài! Tieàn boái nhôù ñöùng nguyeân moät choã! Taïi haï seõ laäp töùc quay laïi! Vuùt! Ñoan Moäc Quyù ngôõ nhö thaáy ma, Tieåu Thieân vöøa chôùp ñoäng thaân hình ñi maát thì caûnh quang tröôùc maët laõo boãng bieán ñoåi moät caùch kyø laï! Moät vöôøn caây hoang pheá nhö laõo nhìn thaáy ñaõ bieán maát, thay vaøo ñoù laø nhöõng boùng caây nghieâng ngaû roài nhöõng maûng ñeâm toái aâm u caøng luùc caøng xuaát hieän nhieàu, mang theo nhöõng tieáng ruù rít rôïn ngöôøi, taïo thaønh nhöõng caûnh töôïng ma quaùi chöa töøng coù. Kinh hoaûng, suyùt nöõa laõo ñònh boû chaïy. Nhöng may thay, coù hai nguyeân do khieán laõo khoâng theå chaïy loaïn. Thöù nhaát, laø lôøi caên daën môùi vöøa roài cuûa Tieåu Thieân. Thöù hai, laõo boân taåu ñaõ nhieàu neân cuõng hieåu theá naøo laø söï nguy hieåm neáu cöù chaïy loaïn trong moät traän theá kyø moân! Nhöõng aûo giaùc ñoù chæ bieán thaønh hieåm hoïa neáu laõo keùm ñònh löïc vaø cöù chaïy loaïn! Baát ngôø, thò giaùc cuûa laõo trôû laïi bình thöôøng. Hình aûnh cuûa vöôøn caây hoang pheá cuøng moät luùc xuaát hieän trôû laïi vôùi söï hieän höõu cuûa Tieåu Thieân! Nhìn thaáy Tieåu Thieân, laõo lieàn hoûi: - Theá naøo? Chuùng ta ñi ñöôïc chöa? Nghe caâu hoûi naøy, Tieåu Thieân bieát Ñoan Moäc Quyù haàu nhö ñaõ xem Tieåu Thieân nhö ngöôøi thaân caän! Tieåu Thieân mæm cöôøi: - AÛ Thieáu Ñaïo Chuû keå ra cuõng khaù cao minh! AÛ khoâng phaù traän, aû chæ bieán traän cuûa taïi haï thaønh traän cuûa aû! Ñeå aû neám muøi lôïi haïi, taïi haï vöøa bieán ñoåi traän moät laàn nöõa. Muoán giaûi traän naøy, aû caàn ít laém laø nöûa ngaøy nghieàn ngaãm. Trong khi ñoù, chöa ñeán nöûa canh giôø laø chuùng ta ñaõ ra khoûi nôi naøy! Ñi thoâi! -263- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Tieáp tuïc ñi theo Tieåu Thieân, Ñoan Moäc Quyù khoâng theå khoâng hoûi: - Duøng traän ñeå ngaên aû cuõng laø bieän phaùp hay, nhöng ñaâu baèng ngöôi duøng voõ löïc ñaùnh ñuoåi hoaëc khoáng cheá aû? Tieåu Thieân ung dung böôùc ñi theo caùch di chuyeån caàn phaûi coù cho moät traän ñoà: - Coù hai nguyeân do khieán taïi haï taïm thôøi chöa muoán cuøng aû ñoái ñòch hoaëc moät maát moät coøn. Vaø moät trong hai nguyeân do ñoù coù lieân quan ñeán sôû hoïc cuûa aû! - Sôû hoïc gì? - Thaát Caàm Tuyeät Hoùa Khuùc! - Thaát Caàm Tuyeät Hoùa Khuùc? Ta chöa heà nghe qua coâng phu naøy! Sao? Ngöôi sôï coâng phu Thaát Caàm Tuyeät Hoùa Khuùc? Tieåu Thieân ñaùp nheï: - Khoâng phaûi laø sôï nhöng ñeå thaéng, taïi haï e khoâng deã! - Cho neân ngöôi quyeát duøng traän ñoà ñeå ngaên aû? Tieåu Thieân ñònh ñaùp thì moät phaùt hieän môùi laï khieán Tieåu Thieân chôït keâu leân: - Uyù! Traän theá laïi bò hoùa giaûi! Laøm sao aû coù kieán vaên uyeân baùc nhö theá naøy? Roài khoâng ñôïi Ñoan Moäc Quyù leân tieáng, Tieåu Thieân laïi caên daën: - Taïi haï caàn phaûi bieán ñoåi traän theá moät laàn nöõa, tieàn boái nhôù ñöøng ñi ñaâu! Vuùt! Nhöõng aûo giaùc ma quaùi laïi xuaát hieän nhöng vì ñaõ bieát neân laàn naøy Ñoan Moäc Quyù hoaøn toaøn yeân taâm. Vaø nhôø ñoù, trong luùc chôø Tieåu Thieân laäp traän xong quay laïi, Ñoan Moäc Quyù coù dòp ngaãm nghó nhieàu veà Tieåu Thieân, veà moái quan taâm khaù kyø laï Tieåu Thieân daønh cho laõo. Khoâng nhö söï yeân taâm cuûa laõo, khi quay laïi, saéc maët cuûa Tieåu Thieân toû veû khaån tröông: - Hoùa ra taïi haï laàm! Ngöôøi thaät söï am töôøng traän theá kyø moân, ñang cuøng taïi haï so taøi khoâng phaûi laø aû Thieáu Ñaïo Chuû, chính laø phuï thaân cuûa aû, ñaïo chuû Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo! Laàn naøy chuùng ta phaûi ñi thaät nhanh môùi ñöôïc! Vuùt! Coá ñuoåi theo Tieåu Thieân, Ñoan Moäc Quyù hoûi: - Laø laõo ñaïo Linh Hoùa? Baûn laõnh cuûa ngöôi so vôùi laõo nhö theá naøo? Tieåu Thieân vöøa chaïy vöøa chôø laõo: - Khoâng laø ñoái thuû! Ñoù laø nguyeân do khieán taïi haï baûo chuùng ta phaûi chaïy thaät nhanh! -264- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Ñoan Moäc Quyù hoûi tieáp: - Nhö vaäy, laø ta hay laø ngöôi ñang bò laõo ñaïo Linh Hoùa nhaém vaøo? Tieåu Thieân cöôøi göôïng: - Coù theå laø caû hai! Vì taïi haï ñaõ töøng laøm laõo töùc giaän! Coøn tieàn boái, coù leõ laõo cuõng muoán hoûi veà coâng phu Caøn Khoân nhö Tam Trang ñaõ töøng chaêng? Ñoan Moäc Quyù chôït hoûi: - Coøn ngöôi, ngöôi thaät khoâng muoán hoûi veà coâng phu Caøn Khoân? Tieåu Thieân laéc ñaàu: - Khoâng heà! Taïi haï chæ quan taâm ñeán nhöõng chuyeän khaùc! - Nhöõng chuyeän khaùc? Thí duï? Moät laàn nöõa Tieåu Thieân phaûi döøng laïi vaø lo laéng: - Khoâng xong roài! Ngay phía tröôùc laõo cuõng laäp traän chôø saün! Chuùng ta e khoù thoaùt! Ñoan Moäc Quyù voäi hoûi: - Neáu chæ coù moät mình ngöôi thì theá naøo? Ngöôi coù theå ñi thoaùt khoâng? Tieåu Thieân quay nhìn laõo: - Taïi haï seõ khoâng boû maëc tieàn boái! Nhöõng lôøi töông töï, tieàn boái ñöøng hoûi nöõa! Ñoan Moäc Quyù chôït noùi: - Neáu laõo ñaïo Linh Hoùa muoán baét giöõ ta vì coâng phu Caøn Khoân, nhaát ñònh laõo khoâng gieát ta. Ngöôi ñöøng vì ta maø uoång maïng! Tieåu Thieân nghieâm gioïng: - Coù uoång maïng cuõng khoâng sao, mieãn taïi haï bieát nhöõng gì taïi haï caàn bieát laø ñöôïc! Ñaõ theá naøy, tieàn boái phaûi chôø taïi haï moät luùc! Taïi haï ñaønh phaûi laäp moät traän khaùc, nhaát ñònh phaûi khieán laõo boù tay! Vuùt! Khoâng nhö hai laàn tröôùc, Tieåu Thieân quay laïi thaät nhanh vaø caûnh quang xung quanh Ñoan Moäc Quyù vaãn khoâng heà bieán ñoåi! Tieåu Thieân chôït naém tay laõo: - Traän naøy ñöôïc goïi laø Cöûu Truøng Dieät Taàn traän, taïi haï phaûi töï thaân ñöa tieàn boái vaøo môùi xong! Ñeå yù caùch di chuyeån cua Tieåu Thieân, Ñoan Moäc Quyù chæ thaáy Tieåu Thieân böôùc ñi thoaên thoaét vôùi nhöõng böôùc luùc daøi luùc ngaén hoaøn toaøn khoù phaân bieät! -265- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Vôùi caùch di chuyeån naøy, ñöôïc moät luùc, Tieåu Thieân vöøa döøng laïi vöøa thôû phaøo nheï nhoõm: - Traän trong traän, coù leõ ñaây laø laàn ñaàu tieân laõo ñaïo Linh Hoaù gaëp phaûi caûnh ngoä naøy! Hy voïng laõo seõ mau choùng boû ñi khi bieát raèng laõo khoâng coù caùch naøo hoùa giaûi! Ñoan Moäc Quyù thaät söï lo ngaïi: - Neáu laõo khoâng chòu boû ñi thì sao? Nôi naøy khoâng nöôùc uoáng, khoâng thöùc aên, ta vaø ngöôi lieäu duy trì ñöôïc bao laâu? Tieåu Thieân thôû daøi: - Ñeán luùc ñoù, cuõng laém laø taïi haï ñaønh phaûi môû ñöôøng maùu, quyeát lieàu maïng vôùi laõo! Nhìn söõng Tieåu Thieân, moät luùc laâu sau ñoù Ñoan Moäc Quyù chôït thôû ra: - Ñöôïc roài. Roát cuoäc ngöôi muoán hoûi ta ñieàu gì! Tieåu Thieân nhìn laõo: - Nguõ Haønh Bang! Nhöõng gì taïi haï muoán hoûi ñeàu lieân quan ñeán Nguõ Haønh Bang! Laõo gaät ñaàu: - Cuï theå laø veà vieäc gì? - Ai laø Bang chuû? Taïi sao moïi ngöôøi khaép caùc moân bang phaùi ñeàu coù thaùi ñoä thuø nghòch vôùi Nguõ Haønh Bang? Ñoan Moäc Quyù kinh ngaïc: - Hoûi caâu naøy, döôøng nhö ngöôi chöa bieát chuùt gì veà boån bang? Tieåu Thieân cöôøi göôïng: - Coù leõ taïi haï phaûi noùi thaät. Taïi haï môùi xuaát ñaïo chöa laâu, ñöøng noùi laø Nguõ Haønh Bang, ñeán caùc moân phaùi khaùc taïi haï vaãn khoâng coù bao nhieâu hieåu bieát! Ñoan Moäc Quyù laïi gaät ñaàu! Tuy vaäy laõo baét ñaàu noùi: - Noùi veà thôøi gian toàn taïi, boån bang chæ môùi ñöôïc saùng laäp caùch ñaây chöa ñaày hai möôi naêm. Nhöõng huynh ñeä ban ñaàu chæ coù boïn ta naêm ngöôøi vaø moät ngöôøi nöõa sau naøy laø Bang chuû, vò chi laø saùu! Luùc saùng laäp, vì döôùi Bang chuû coù ñeán naêm ngöôøi, boïn ta beøn goïi laø Nguõ Haønh Bang cho tieän! Ñoan Moäc Quyù ñoät nhieân phì cöôøi: - Goïi laø Nguõ Haønh nhöng keå caû Bang chuû, boïn ta naøo bieát gì veà AÂm Döông Baùt Quaùi? Do ñoù, thanh theá cuûa Nguõ Haønh Bang so vôùi caùc phaùi khaùc chæ laø moät ñoám löûa so vôùi caû vaàng döông! Theá nhöng, chuyeän ñôøi maáy coù ai ngôø, töø nôi boïn ta choïn laøm baûn doanh ban -266- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh ñaàu, Bang chuû cuûa boïn ta boãng gaëp moät duyeân kyø ngoä chöa töøng coù! Tieåu Thieân hoûi xen vaøo: - Phaûi chaêng laø Caøn Khoân coâng phu? Ñoan Moäc Quyù haáp haùy maét: - Tuy ngöôi ñoaùn ñuùng nhöng ta seõ khoâng noùi theâm veà ñieàu naøy! Tröø phi ngöôøi thuù nhaän caû ngöôi nöõa cuõng quan taâm ñeán Caøn Khoân coâng phu! Tieåu Thieân xua tay: - Khoâng phaûi nhö tieàn boái nghó. Taïi haï thaät söï khoâng quan taâm! Tieàn boái thuaät tieáp ñi! Ñoan Moäc Quyù laïi gaät: - ÖØ, tieáp thì tieáp! Do coù coâng phu naøy, coù theå noùi, chæ moät sôùm moät chieàu ba chöõ Nguõ Haønh Bang ñaõ khieán quaàn huøng khaép Tam sôn nguõ nhaïc ñeàu kính neå! Ngöôøi ngöôøi keùo nhau gia nhaäp Nguõ Haønh Bang, boïn ta phaûi dôøi baûn doanh ñeán choã khaùc, chính laø nôi ta ñaõ bò giam giöõ! Ñeán choã naøy, ñoät nhieân Ñoan Moäc Quyù cöôøi khan: - Haø... Haø...! Vaäy laø khoâng ñaày moät naêm keå töø khi ñöôïc khai saùng, Bang chuû boån bang nhôø coâng phu thöïc hoïc, nghieãm nhieân ñöôïc quaàn huøng suy cöû laøm Minh chuû voõ laâm! Luùc ñoù, coù ai laïi khoâng nghe bieát ñeán naêm chöõ: Caøn Khoân Thaåm Ñònh Giang! - Caøn Khoân Thaåm Ñònh Giang? Ñoù laø tính danh cuûa quyù Bang chuû? Ñoan Moäc Quyù gaät ñaàu: - Khoâng sai! Duøng coâng phu laøm ngoaïi hieäu, Bang chuû boån bang laàn löôït ñaû baïi töøng cao thuû ñeán khieâu chieán, ung dung chieám giöõ boán chöõ “Nhaát Nhaân Chi Thöôïng”! - Vaäy taïi sao quaàn huøng sau naøy toû ra baát phuïc? Ñoan Moäc Quyù chuøng gioïng: - Coù hai nguyeân nhaân! Ñaàu tieân laø töø nhöõng lôøi leõ vaø nhöõng haønh vi coù veû thaát thöôøng cuûa Bang chuû, ñieàu maø sau naøy nghe ngöôi noùi ta môùi bieát, ñoù laø do teân Haø Kænh Chi thuùi tha haõm haïi! Saün côù ñoù, nhöõng ai ñaõ töøng bò Bang chuû ñaû baïi lieàn tung tin, hoï thua vì Bang chuû duøng taø moân coâng phu! Baät cöôøi, Ñoan Moäc Quyù noùi tieáp: - Hoï tung tin maëc hoï, Nguõ Haønh Bang vaãn ung dung ngaïo thò giang hoà, hoâ phong phong bieán, hoaùn vuõ vuõ tan! Ha... Ha... Tieåu Thieân ngaên traøng cöôøi cuûa laõo baèng moät caâu nheï nhaøng: -267- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Vaø sau ñoù, quyù Bang chuû ñaõ phaùt cuoàng? Laõo ñoäng noä: - Ñoái vôùi boïn ta, Bang chuû khoâng heà phaùt cuoàng. Boïn ta chæ bieát ñaõ coù moät loaït bieán coá xaûy ra, vaø sau ñoù, ñeán löôït Bang chuû cuõng thaát tung! Tieåu Thieân ñoäng taâm: - Ñaõ coù nhöõng bieán coá gì? Duøng hai chöõ “ñeán löôït”, phaûi chaêng tieàn boái muoán aùm chæ ñaõ coù nhieàu ngöôøi thaát tung tröôùc quyù Bang chuû? Laõo toû ra bi ai: - Khoâng sai, vaø toaøn laø nhöõng söï thaát tung kyø bí. Ñaàu tieân laø Bang chuû phu nhaân vôùi aùi nöõ cuûa Bang chuû haõy coøn aüm ngöûa! Tieåu Thieân khoâng heà chôø ñôïi ñieàu naøy neân ngay khi laõo döùt lôøi phaûi keâu leân: - Laø aùi nöõ cuûa Bang chuû ö? Sao laïi laø nöõ? Ñoan Moäc Quyù kinh nghi: - Nöõ laø nöõ, coù gì ñaâu khieán ngöôi kinh ngaïc? Tieåu Thieân cöôøi göôïng: - AØ khoâng! Laø taïi haï khoâng heà nghó quyù Bang chuû laïi chæ coù moät vò aùi nöõ laø haäu nhaân! Khoâng ngôø, Ñoan Moäc Quyù laïi leân tieáng taùn ñoàng: - Ñöông nhieân khoâng phaûi chæ coù moät! Ngöôi quaù voäi trong khi ta chöa ñeà caäp ñeán phaàn sau! Tieåu Thieân toû ra noân noùng: - Bang chuû haõy coøn moät haäu nhaân khaùc? Laø ai? Teân gì? Nam hay nöõ? Coù bò thaát laïc khoâng? Neáu coù thì khi naøo? ÔÛ ñaâu? Do ai haï thuû? Vaø... Ñoan Moäc Quyù ñoät ngoät xua tay ngaên laïi: - Chaäm ñaõ! Ngöôi toû ra quaù quan taâm roài ñoù! Taïi sao? Tieåu Thieân ngôù ngöôøi: - Taïi sao ö? Vì... vì... Maø caàn gì tieàn boái phaûi hoûi? Laõo cöôøi laït: - Ta khoâng theå khoâng hoûi! Ngöôi nghó ñi, moïi ngöôøi ai cuõng quan taâm ñeán tuyeät hoïc Caøn Khoân, rieâng ngöôi thì khoâng! Khoâng nhöõng theá, nhöõng töï söï lieân quan ñeán Bang chuû, ngöôi laïi quaù quan taâm, aét phaûi coù nguyeân nhaân! Naøo, noùi ñi! Tieåu Thieân chuøng gioïng:. -268- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Taïi haï khoâng theå noùi! Tieàn boái ñöøng quaù mieãn cöôõng? Laõo cöôøi: - Ñöôïc! Ta seõ khoâng mieãn cöôõng ngöôi! Ngöôïc laïi, haø... haø... ngöôi cuõng ñöøng mieãn cöôõng ta! Theá naøo? Bò laõo baét bí, Tieåu Thieân ñaønh naøi næ laõo:: - Taïi haï seõ noùi neáu tieàn boái cho taïi haï bieát theâm moät ñieàu! Laõo laéc ñaàu: - Khoâng coù ñieàu naøo nöõa! - Chæ moät thoâi maø, tieàn boái! - Ngöôi ñöøng naøi næ! Ta khoâng noùi laø khoâng noùi! Tieåu Thieân vaãn coá naøi: - Taïi haï chæ muoán bieát ñeán teân goïi cuûa vò haäu nhaân maø thoâi, khoâng leõ khoâng ñöôïc sao? Ñoan Moäc Quyù baát ngôø nhìn söõng Tieåu Thieân: - Ngöôi chæ muoán bieát teân cuûa ñöùa beù? Khoâng leõ... Maø thoâi, ta noùi! Do coâng phu coù teân laø Caøn Khoân Thieân Ñòa Nhò Tuyeät Thöùc neân Bang chuû duøng hai chöõ Thieân vaø Ñòa ñaët teân cho hai ñöùa beù! - Thieân? Ñòa! Quyù Bang chuû coù ñeán hai coát nhuïc, moät nam moät nöõ? Nam teân Thieân hay nöõ teân Thieân? Vaãn nhìn söõng Tieåu Thieân, Ñoan Moäc Quyù ñaùp nöûa ñuøa nöûa thaät: - Sanh trai tröôùc, ñöông nhieân ñöùa beù trai phaûi coù teân laø Thieân! Coù lyù naøo laáy ñaàu laøm cuoái, laáy cuoái laøm ñaàu? Khoâng maøng ñeán caâu hoûi ñuøa cuûa laõo, Tieåu Thieân laåm baåm: - Vaäy laø Thieân? Ngay töø nhoû ta chæ nhôù ta ñöôïc moïi ngöôøi goïi laø Tieåu Thieân! Ñieàu gì minh chöùng Thieân naøy vaø Thieân kia laø moät? Ñoan Moäc Quyù giaät naûy ngöôøi, choäp vaøo ñaàu vai Tieåu Thieân: - Ngöôi vöøa baûo gì? Ai goïi ngöôi laø Tieåu Thieân? Ngöôi vöøa laåm nhaåm ñieàu gì? Nhö keû ñang naèm mô söïc tænh, Tieåu Thieân nhìn laõo vaø thôû daøi: - Chuyeän laø theá naøy, möôøi moät naêm tröôùc, luùc taïi haï vöøa leân taùm, taïi haï boãng bò moät ngöôøi ñöa ñeán vuøng Tuyeát Sôn sinh soáng. Ngöôøi ñoù teân laø Taân Löông, sau naøy taïi haï bieát y laø laõo nhò trong Thaát Quaùi, y goïi taïi haï theo teân ñaõ nghe quen töø nhoû... - Laø Tieåu Thieân? -269- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Tieåu Thieân gaät ñaàu thöøa nhaän vaø sau ñoù thuaät tieáp cho Ñoaïn Moäc Quyù nghe. Tieåu Thieân thuaät veà naêm naêm ñaõ soáng ôû Tuyeát Sôn, veà phaùt hieän söï doái löøa cuûa Taân Löông vaø Ñaøm Khoaùt veà nhöõng gì ñaõ nghe Vöông Lòch vaø Tam naõi naõi noùi vôùi nhau, hoï laø hai Trang chuû cuûa Trang Haéc Saùt vaø Huyønh Phong... Caøng nghe Ñoan Moäc Quyù caøng toû ra xuùc ñoäng! Do ñoù, khi Tieåu Thieân chöa kòp keå veà saùu naêm sau ñoù ôû trong Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát, Ñoan Moäc Quyù boãng nghieâm gioïng, noùi vôùi Tieåu Thieân nhöõng gì laõo ñang nghó: - Neáu nhöõng gì ngöôi noùi ñeàu laø söï thaät, ta nghó, vaãn coù caùch ñeå minh chöùng ngöôi phaûi hay khoâng phaûi laø coát nhuïc cuûa Bang chuû Thaåm Ñònh Giang? Tieåu Thieân nhìn laõo: - Tieàn boái muoán noùi laø caàn phaûi hoûi laïi keû ñaõ gaây ra vieäc naøy, Haø Kænh Chi hoaëc Taân Löông? Ñoan Moäc Quyù gaät ñaàu: - Khoâng sai! Ñoù laø caùch duy nhaát chaéc chaén giuùp ngöôi minh baïch thaân theá! Tieåu Thieân hít maïnh moät hôi thaät daøi: - Taïi haï cuõng ñònh tieán haønh vieäc naøy töø laâu. Duø Taân Löông ñaõ cheát nhöng Thaát Quaùi vaãn coøn ñoù! Sôû dó taïi haï coù phaàn chaäm laø vì muoán qua tieàn boái giuùp taïi haï hieåu roõ theâm nhöõng vieäc coù lieân quan ñeán Nguõ Haønh Bang. Ñoan Moäc Quyù toû veû phaán khích: - Ngöôi caån troïng nhö vaäy raát ñuùng! Hieän giôø, tuy möôøi phaàn ñeán chín ta ñaõ tin ngöôi chính laø coát nhuïc cuûa Thaåm Bang chuû nhöng neáu chöa coù baèng côù xaùc ñaùng... Tieåu Thieân cuõng raát phaán chaán: - Tieàn boái tin thaät ö? Laõo ngaäp ngöøng: - Nhö ta vöøa noùi, ta coù theå tin. Nhöõng thôøi ñieåm ngöôi vöøa noùi haàu nhö ñeàu truøng khôùp. Luùc Bang chuû ñaéc ngoä kyø duyeân cuõng laø luùc ngöôi ñöôïc sinh haï, teân Thieân cuûa ngöôi ñaõ giaûi thích ñieàu ñoù. Khi ngöôi leân hai, maãu thaân ngöôi ñaõ cuøng moät luùc thaát laïc vôùi muoäi muoäi môùi sinh cuûa ngöôi. Söï vieäc xaûy ra caøng khieán Thaåm Bang chuû coù nhöõng haønh vi thaát thöôøng. Moïi vieäc trôû neân nghieâm troïng hôn keå töø luùc ñeán löôït ngöôi bò thaát laïc, thôøi ñieåm cuõng ñuùng nhö ngöôi noùi, tình hình boån Bang phaûi ra tuyeân caùo thoaùi aån. Sau cuøng laø, haø... Bang chuû bò tuyeät tích, quyeàn chaáp chöôûng thuoäc veà laõo Haø, toång hoä phaùp Nguõ Haønh Bang! -270- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Tieåu Thieân ñang coù nhieàu nghi vaán veà vò muoäi muoäi, nhöng chöa kòp neâu ra thì quanh quaån boãng loaûng thoaûng xuaát hieän nhöõng laøn khoùi traéng! Tieåu Thieân thaát kinh: - Laõo ñang phoùng hoûa! Ñoan Moäc Quyù giaät naûy ngöôøi: - Ñaâu deã gì phoùng hoûa thieâu huûy moät traän ñoà? Tieåu Thieân thôû ra: - Chæ khoâng deã neáu phaïm vi traän ñoà thaät roäng. Ñaèng naøy, do laø traän trong traän neân phaïm vi khoâng theå lôùn hôn. Taâm cô cuûa laõo thaät khoâng theå xem thöôøng! Ñoan Moäc Quyù hoát hoaûng: - Noùi nhö vaäy, chuùng ta ñaõ rôi vaøo tuyeät loä? Tieåu Thieân kheõ rít: - Coù taän nhaân löïc môùi tri thieân maïng! Tieàn boái neân chuaån bò, taïi haï quyeát phaûi môû ñöôøng maùu, nhaát ñònh phaûi thoaùt. Ñoâi maét cuûa Ñoan Moäc Quyù boãng ñaûo voøng: - Coù ñieàu naøy ta nghó ngöôi neân bieát! Tieåu Thieân nhìn laõo, hoà nghi: - Laø ñieàu gì, tieàn boái? Laõo haï thaáp gioïng: - Cuõng do ngöôi noùi, Bang chuû chæ phaùt cuoàng, aét ñang bò Haø Kænh Chi sanh caàm! Ta nghó, ngöôi neân nghó caùch giaûi cöùu! Cuõng vaäy, nhöõng huynh ñeä ñang bò giam giöõ ôû toång ñaøn boån bang ñeàu laø ñöôøng chuû vaø nhöõng vò phoù ñöôøng chuû! Muoán khoâi phuïc Nguõ Haønh Bang, nhaát ñònh phaûi cöùu hoï! Tieåu Thieân phaùt hieän khoùi caøng luùc caøng toûa ra nhieàu vaø haàu nhö ñöôïc tuoân ra töø töù phía. Tieåu Thieân phaãn noä: - Laõo ñaõ quyeát baét giöõ chuùng ta! Voøng vaây beân ngoaøi coù theå ñoaùn chaúng khaùc naøo thieân la ñòa voõng. Ñoan Moäc Quyù chôït chaïm vaøo chaøng: - Nhöõng gì ta vöøa noùi mong ngöôi ghi nhôù kyõ. Phaûi cöùu taát caû, nhôù chöa? Gioïng noùi cuûa laõo thaät khaùc laï, khieán Tieåu Thieân phaûi sinh nghi: -271- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Tieàn boái ñònh laøm gì? Neáu beân ngoaøi vöøa coù laõo Linh Hoaù vöøa coù caû Thaát Tinh Hoùa Ñaïo, tieàn boái coù maïo hieåm theo moät caùch naøo ñoù cuõng voâ ích. Ñoan Moäc Quyù coá yù cöôøi lôùn: - Ta ñaõ noùi roài! Neáu laõo Linh Hoùa thaät söï caàn ñeán Tuyeät Hoïc Caøn Khoân, nhaát ñònh laõo seõ khoâng daùm laáy maïng ta. Ngöôi lo gì chöù? Ha... Ha... Baát ngôø, Tieåu Thieân vaø Ñoan Moäc Quyù cuøng nghe laõo ñaïo Linh Hoaù thôû daøi: - Cöûu Truøng Thieân! Boïn ngöôi ñaõ nhö thuù naèm trong roï, haõy ngoan ngoaõn thuaän phuïc boån ñaïo chuû, may ra coøn duy trì sinh maïng! Ha... Ha... Tieåu Thieân laäp töùc quaùt traû: - Hoà Khaéc Voïng! Laõo laø haïng ngöôøi nhö theá naøo, ta thöøa bieát! Laõo chôù voïng töôûng ta seõ thuaän phuïc laõo! Thanh aâm cuûa laõo Linh Hoùa ñang bieåu loä söï kinh ngaïc toät cuøng: - Ngöôi laø ai? Sao ngöôi bieát roõ tính danh cuûa ta? Tieåu Thieân coá yù hyù noä laõo: - Laõo thöû ñoaùn xem ta laø ai? Maø naøy, laõo ñöøng queân, nghóa huynh cuûa laõo laø Tö Ñoà Thuaän, ngöôøi ñaõ bò laõo duøng oaùn baùo aân nhö theá naøo ñaáy. Ha... Ha... - Cöûu Truøng Thieân! Ai cho ngöôøi bieát veà nghóa huynh cuûa ta? Ngöôi thaät söï laø ai? Trong khi ñoái ñaùp vôùi laõo, Tieåu Thieân phaùt hieän coù moät höôùng khoùi tuoân ra khoâng nhieàu baèng ba höôùng coøn laïi! Tieåu Thieân voäi haï thaáp gioïng nhö muoán noùi cho Ñoan Moäc Quyù nghe: - Trong boán höôùng coù moät höôùng khoùi tuoân ra khoâng nhieàu, ñoù chæ laø keá... Nhö nhaän ra caâu ñang noùi khoâng coù ngöôøi nghe, Tieåu Thieân thaát kinh quay laïi! Vaø Tieåu Thieân caøng theâm thaát kinh khi bieát Ñoan Moäc Quyù ñaõ boû ñi töø luùc naøo roài. Ñònh ñi tìm laõo vì nghó laõo do baán loaïn khi ñang bò traän ñoà caùch ly, Tieåu Thieân chôït nghe coù tieáng aû Thieáu Ñaïo chuû quaùt: - Laõo Ñoan Moäc kia roài! Ñöøng ñeå laõo chaïy thoaùt! Tieáp ñoù laø traøng cöôøi ngaïo maïn cuûa Ñoan Moäc Quyù: - Muoán baét ta ö? Ha... Ha...! Chæ moät voøng löûa chöa ñaày ba tröôïng nhö theá naøy, boïn Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo caùc ngöôi ñaùnh giaù ta thaáp theá sao? Ha... Ha... Vuït hieåu, Tieåu Thieân bieát ngoïn löûa do laõo ñaïo Linh Hoùa haï leänh phoùng haï ñaõ phaàn naøo laøm cho traän ñoà maát ñi söï bieán aûo vaø Ñoan Moäc Quyù cuõng bieát nhö vaäy neân laõo coá -272- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh tình taïo cô hoäi cho Tieåu Thieân thoaùt thaân! Do coù yù naøy neân luùc naõy lôøi noùi vaø thaùi ñoä cuûa laõo trôû neân khaùc laï, Tieåu Thieân tuy nhaän ra nhöng chaúng heà nghó laõo daùm hy sinh nhö vaäy! Voøng löûa chæ daøy coù ba tröôïng, ñoù laø ñieàu laõo vöøa ngaám ngaàm baùo cho chaøng bieát, coù nghóa, laõo nhöõng mong chaøng seõ thoaùt vaø thoaùt ñeå thöïc hieän nhöõng gì laõo vöøa coá tình caên daën! Ñònh tìm caùch cöùu laõo nhöng Tieåu Thieân chôït nhôù lôøi sau cuøng Ñoan Moäc Quyù coá yù noùi lôùn. Laõo tin chaéc laõo ñaïo Linh Hoùa seõ khoâng haïi laõo neáu thaät söï laõo ñaïo coù quan taâm ñeán Caøn Khoân tuyeät hoïc! Vaø nhö vaäy laø quaù roõ, Ñoan Moäc Quyù ñaõ quyeát thöïc hieän yù ñoà cuûa laõo. Laõo cam taâm chòu cho Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo baét giöõ, mieãn laø Tieåu Thieân ñöøng phuï loøng kyø voïng cuûa laõo! Thaàn saéc ngöng ñoïng, Tieåu Thieân buoäc phaûi coù moät quyeát ñònh! Khi ñaõ coù quyeát ñònh, Tieåu Thieân laäp töùc vaän duïng toaøn löïc lao ñi. Chaøng lao veà phía coù lôùp khoùi tuoân ra nhieàu nhaát. Vuùt! Viiettkiiem..com V e k em com -273- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2