intTypePromotion=1

thiên địa càn khôn - tập 6

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
77
lượt xem
14
download

thiên địa càn khôn - tập 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 6

 1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø s¸u ThÊt CÇm Cæ §éng Sau khinghe Ho¸ Th«ng th×tiÓu ®¹oc¨n dÆn: qua vµi khe ®¸ vèn hÑp, TiÓu Thiªn cïng Ho¸ Th«ng thÇm l¸ch ng­êi - Nh÷ng lóc r¶nh rçi ta th­êng ®i kh¾p n¬i v« t×nh ph¸t hiÖn chç nµy ! Tuy ch­a biÕt ch¾c lµ tõ n¬i nµy cã thÓ ®i tho¸t hay kh«ng nh­ng cã lèi ®i vÉn h¬n lµ kh«ng cã! TiÓu huynh ®Ö h∙y ghi nhí thËt kü, gi¶ sö cã bÞ gia s­ b¾t gÆp tiÓu huynh ®Ö ®õng bao giê b¶o lµ do ta chØ ®iÓm. Mµ h∙y nãi ®ã lµ do tiÓu huynh ®Ö tù t×m ra! §­a m¾t ngê vùc nh×n Ho¸ Th«ng, TiÓu Thiªn ch­a kÞp hái th× ®∙ nghe Ho¸ Th«ng rÝt qua kÏ r¨ng: - NÕu tiÓu huynh ®Ö kh«ng ­ng thuËn, ngay b©y giê chóng ta nªn quay l¹i ! Ta kh«ng thÝch v× chuyÖn cña ai kh¸c ph¶i hÖ luþ ®Õn tÝnh m¹ng ta ! Hèt ho¶ng, TiÓu Thiªn véi høa: - §­îc råi ! §Ö xin høa lµ sÏ nãi ®©y lµ do ®Ö tù t×m thÊy! NhÊt ®Þnh kh«ng ®Ó lÖnh s­ nghi ngê Ho¸ Th«ng huynh ! Ho¸ Th«ng trÇm giäng : - TiÓu huynh ®Ö høa ch¾c chø ? TiÓu Thiªn gËt ®Çu : - Qu©n tö nhÊt ng«n, ®Ö quyÕt kh«ng sai lêi ! Ho¸ Th«ng gËt ®Çu : - VËy th× ta yªn t©m ! §i ! §­îc mét lóc l©u vµ tr­íc sau ®∙ v­ît qua gÇn m­êi khe ®¸ chËt hÑp, Ho¸ Th«ng bçng dõng l¹i vµ ®­a tay chØ cho TiÓu Thiªn nh×n thÊy mét ®éng khÈu ë phÝa tr­íc: - Tõ ®éng khÈu ®ã, ta ph¸t hiÖn cã giã m¸t tõ phÝa trong thæi ra ! Ta nghÜ h¼n ph¶i cã lèi th«ng th­¬ng ra ngoµi ! NÕu tiÓu huynh ®Ö thËt sù cã ®ëm l­îc h¬n ng­êi vµ vÉn quyÕt lßng rêi bá n¬i nµy; theo ta, ®Êy lµ c¬ héi duy nhÊt cÇn thiÕt cho tiÓu huynh ®Ö ! Nh×n vµo, chØ thÊy bªn trong ®éng khÈu lµ kho¶ng tèi om om, TiÓu Thiªn cã phÇn ho¶ng sî. Tuy nhiªn chît nghÜ ®Õn c¶nh ®ªm tèi ®Çy gi¸ tuyÕt ë Khuyªn BÝch Tr×, TiÓu Thiªn vôt lªn tiÕng: - §∙ cã lÇn ®Ö ph¶i tr¶i quang c¶nh cßn kinh khiÕp h¬n thÕ nµy nhiÒu, ®Ö nhÊt quyÕt ph¶i ®i bÊt luËn hËu qu¶ ra sao ? Ho¸ Th«ng tá ý ng­ìng mé : - Kh¸ l¾m ! Ta còng cÇu mong cho tiÓu huynh ®Ö sím ®¾c thµnh së nguyÖn ! Døt lêi Ho¸ Th«ng nÐp ng­êi qua mét bªn; nh­îng lèi cho TiÓu Thiªn cã thÓ l¸ch qua ! §Õn lóc TiÓu Thiªn s¾p b­íc ra ngoµi khe ®¸ vµ chØ cßn c¸ch ®éng khÈu nä ®é hai tr­îng Ho¸ Th«ng bçng kªu: -68- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - ChËm ®∙ ! TiÓu Thiªn quay l¹i: - Hay Ho¸ Th«ng huynh muèn cïng ®i víi ®Ö? Ho¸ Th«ng l¾c ®Çu: - Ta vèn sî bãng ®ªm vµ sù thËt lµ kh«ng cã ®ëm l­îc! Ta cã thÓ chê dÞp kh¸c! Ta cã vËt nµy muèn tÆng cho tiÓu huynh ®Ö! ThÊy Ho¸ Th«ng thËn träng ®­a ra mét thanh ®o¶n kiÕm. TiÓu Thiªn ng¬ ng¸c: - §Ö biÕt dïng nã ®Ó lµm g× ? Ho¸ Th«ng b¶o: - Khã cã thÓ ®o¸n bªn trong nh÷ng chç tèi t¨m sÏ cã nh÷ng g× ®ang chùc chê, nh­ ®éc xµ ch¼ng h¹n! TiÓu huynh ®Ö nªn gi÷ lÊy ®Ó phßng th©n! NÕu kh«ng muèn dïng cã thÓ vÊt ®i còng kh«ng muén ! C¶m kÝch, TiÓu Thiªn ®­a tay nhËn lÊy: - ¢n t×nh cña Ho¸ Th«ng huynh, ®Ö nguyÖn khÊc cèt ghi t©m! Nh¨n mÆt tá ý kh«ng thÝch, Ho¸ Th«ng chît hèi thóc: - ChØ cßn h¬n hai canh giê n÷a lµ ngµy sÏ tµn, tiÓu huynh ®Ö ®õng nªn chËm ! §i ngay b©y giê th× h¬n ! GËt ®Çu, TiÓu Thiªn võa quay lui, võa nãi lªn lêi cuèi: - NÕu ®Ö tho¸t, sau nµy khi cã dÞp, ®Ö sÏ nghÜ c¸ch gióp huynh! C¸o biÖt! TiÓu Thiªn khuÊt dÇn vµo ®éng khÈu kh«ng hÒ biÕt. Ho¸ Th«ng võa nh×n theo võa mØm c­êi ®¾c ý... Trong ®éng khÈu qu¶ nhiªn cã tõng ®ît giã m¸t ®­a ra! Nhê ®ã, cho dï kh«ng nh×n thÊy nh­ng TiÓu Thiªn vÉn cã thÓ ­íc ®Þnh ph­¬ng h­íng vµ tiÕp tôc ®i s©u h¬n vµo ®éng khÈu! §­îc mét lóc, TiÓu Thiªn chît cã c¶m nhËn cïng víi nh÷ng luång giã thæi ®Õn nh­ v¨ng v¼ng cã thªm nh÷ng thanh ©m m¬ hå vang ®Õn ! Nghi ngê ®ã lµ tiÕng ng­êi ®èi tho¹i vµ ph¶i lµ tiÕng cña nh÷ng c­ d©n l­u ngô ë ngoµi HuyÒn Th«ng Linh §¹o. TiÓu Thiªn b­íc ®i nhanh h¬n! LÇn nµy kh«ng nh÷ng nhê vµo h­íng giã mµ ®«i khi cßn cã nh÷ng thanh ©m thi tho¶ng truyÒn ®Õn nªn TiÓu Thiªn cã phÇn dÔ dµng h¬n trong viÖc nhËn ®Þnh ph­¬ng h­íng ... Nh÷ng ®éng khÈu tuy vÉn liªn hoµn nh­ng sau cïng TiÓu Thiªn vÉn b¾t ®Çu nh×n thÊy nh÷ng tia s¸ng mê nh¹t ®∙ ph¶n håi theo chiÒu v¸ch ®¸! Cïng víi nh÷ng tia s¸ng, tai cña TiÓu Thiªn còng bÊt ®Çu nghe râ rµng h¬n nh÷ng lêi ®èi tho¹i vÉn tiÕp tôc vang ®Õn: Cã tiÕng ng­êi hái: - Ch­ vÞ thÊy thÕ nµo? -69- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh LËp tøc cã tiÕng ng­êi ®¸p l¹i: - Cã thÓ th­¬ng l­îng ®­îc! TiÓu Thiªn hå nghi nh÷ng ai ë ngoµi kia ®ang th­¬ng l­îng víi nhau ®iÕu g× ? Nã di chuyÓn nhÑ h¬n vµ tiÕn ®Õn gÇn h¬n! Vµ ®iÒu nã kh«ng hÒ chê ®îi l¹i x¶y ®Õn, thanh ©m cña Khóc §íi LËp vang lªn rµnh rät: - Linh §¹o Chñ ®Þnh lÏ nµo?... Giao ThÊt CÇm Cæ §éng cho bän mç hay chê khi bän mç ghi l¹i toµn bé nh÷ng ®å h×nh nµy råi sau ®ã ly khai? L∙o ®¹o Linh Ho¸ bËt c­êi sang s¶ng: - Ch­ vÞ muèn thÕ nµo còng ®­îc! Nh­ng tr­íc hÕt h∙y thùc hiÖn viÖc trao ®æi ®∙! Hång Thô Nh©n the thÐ kªu lªn: - Bän t¹ sÏ kh«ng l­u l¹i ®©y! Chê sau khi bän ta ho¹ l¹i ®Çy ®ñ nh÷ng ®å h×nh nµy, bän ta sÏ giao ba chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o cho Linh §¹o Chñ! L∙o §¹o Linh Ho¸ trÇm giäng : - L∙o ¸i nãi nh­ vËy lµ sai råi! Lóc tr­íc chóng ta ®∙ tho¶ thuËn ngay khi ch­ vÞ nh×n thÊy ®å h×nh vâ häc cña ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc, ba chiÕc l¸ kia sÏ thuéc vÒ bæn §¹o Chñ! Hay ch­ vÞ ®Þnh nuèt lêi? TiÓu ThiÖn c¶m thÊy bÊt ngê v× chØ lµ v« t×nh nh­ng nã bçng d­ng l¹i cã mÆt ë t¹i ThÊt CÇm Cæ §éng! Muèn nh×n cho biÕt thÕ nµo lµ ®å h×nh vâ häc, nhÊt lµ thø vâ häc ®­îc mÖnh danh lµ ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc, TiÓu Thiªn cè t×nh ®i ®Õn gÇn h¬n b»ng nh÷ng b­íc ch©n thËt nhÑ nhµng... ¸nh s¸ng xuÊt hiÖn cµng lóc cµng nhiÒu gióp TiÓu Thiªn nh×n râ c¶nh quan tr­íc mÆt. Trong lßng mét ®éng khÈu to réng, TiÓu Thiªn nh×n thÊy ®ñ mÆt ThÊt Tinh, hä ®ang nh×n nh­ d¸n m¾t vµo hai bªn v¸ch déng ! ë ®ã, nh­ TiÓu Thiªn võa nhÈm ®Õm, cã tÊt c¶ bèn m­¬i chÝn h×nh vÏ ph¸c ho¹ nh÷ng ®éng t¸c m¹nh mÏ hoÆc uyÓn chuyÓn cña tÊt c¶ bÈy loµi chim ®iÓu! B¶y h×nh t¹o thµnh mét khãm, khãm ®Çu tiªn m« t¶ ®éng t¸c bay v­ît lªn tÇng kh«ng cña con chim phông! Khãm kÕ tiÕp lµ ®éng t¸c vå måi cña mét chim ®iªu . Cã khãm m« t¶ nh÷ng b­íc nh¶y nhãt linh ho¹t cña loµi chim t­íc, hoÆc tr×nh tù bay lµ lµ cña chó chim ­ng! Nh­ vËy, gäi ®©y lµ ThÊt CÇm Cæ §éng lµ hoµn toµn ®óng ! Nh­ng nÕu gäi nh÷ng ®å h×nh b×nh dÞ kia lµ c«ng phu ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc th× ®iÒu nµy, theo TiÓu Thiªn ph¶i cÇn xÐt l¹i! Tuy nhiªn, b»ng nh÷ng c¸i nh×n hoµn toµn kh¸c víi TiÓu Thiªn lµ ng­êi ch­a hÒ luyÖn vâ c«ng, bän ThÊt Tinh b¶y ng­êi hÇu nh­ cø ng©y ng­êi nh×n kh«ng chîp m¾t vµo nh÷ng ®å h×nh nä! Hä nh×n ®Õn nçi l∙o ®¹o Linh Ho¸ ph¶i ®©m ra nghi kþ! L∙o khÏ nãi: -70- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - NÕu ch­ vÞ ®Þnh ph©n ra; mçi ng­êi cè ghi nhí mét trong ThÊt TuyÖt Khóc, bæn §¹o Chñ kh«ng ng¹i cho ch­ vÞ biÕt, ch­ vÞ ®õng mong lÈn tr¸nh viÖc trao ®æi! Nghe thÕ, TiÓu Thiªn bÊt gi¸c nhËn ra sù thËt ®óng nh­ l∙o ®¹o Linh Ho¸ võa nãi! Bän ThÊt Tinh gåm ®óng b¶y ng­êi, vµ râ rµng bän hä ®ang chia nhau, mçi ng­êi chiªm ng­ìng vµ ghi nhËn mét khãm ®å h×nh cña mét lo¹i chim ®iÓu ! B¶y ng­êi cho b¶y khãm ! BÞ l∙o ®¹o Linh Ho¸ ph¸t hiÖn, l∙o Né Qu¸ch Phó bçng gÇm lªn : - Kh«ng ph¶i bän ta kh«ng trao ®æi nh÷ng chÝ Ýt Linh §¹o Chñ ph¶i cho bän ta cã thêi giê ®Ó ph©n ®Þnh ®©y lµ nh÷ng ®å h×nh thËt hay lµ gi¶ chø! L∙o ®¹o Linh Ho¸ c­êi l¹nh : - Ch­ vÞ sÏ cã ®ñ thêi gian mµ ch­ vÞ c©n ! Hay nãi ®óng h¬n. NÕu ch­ vÞ kh«ng thùc hiÖn ngay viÖc trao ®æi ch­ vÞ sÏ cã thõa thêi gian ®Ó nghiÒn ngÉm nh÷ng hËu qu¶ ! Khóc §íi LËp biÕn s¾c, quay l¹i diÖn ®èi diÖn víi Linh Ho¸: - Linh §¹o Chñ nãi nh­ thÕ lµ cã hµm ý g×? L∙o ®¹o Linh Ho¸ ®¾c ý: - §Ó ®­a ch­ vÞ vµo ThÊt CÇm Cæ §éng, ®­¬ng nhiªn bÇn §¹o Chñ ph¶i thay ®æi c¸ch bè trÝ trËn ®å! Vµ còng ®­¬ng nhiªn nh­ vËy, ngay bªn ngoµi ThÊt CÇm Cæ §éng bæn §¹o Chñ ph¶i bè trÝ mét trËn ®ç kh¸c ! NÕu ch­ vÞ gië trß chØ muèn tiÕp nhËn ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc mµ kh«ng muèn giao ra Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o, ch­ vÞ sÏ bÞ giam cÇm ë Cæ §éng nµy m∙i m∙i: L∙o è ®Çu ®µ lËp tøc ph¸t t¸c: - Nh­ vËy chÝnh ng­¬i còng ph¶i l­u l¹i ®©y vÜnh viÔn víi bän ta! §¸nh!.. Vï!... Nh­ ®∙ cã dù ®Þnh s½n, ngay khi l∙o è ®éng thñ toµn thÓ bän ThÊt Tinh lËp tøc vµo cuéc, h×nh thµnh thÕ v©y h∙m l∙o ®¹o Linh Ho¸. TiÓu Thiªn hiÓu, hä hµnh ®éng nh­ thÕ lµ kh«ng muèn l∙o ®¹o cã c¬ héi tho¸t ®i vµ sau ®ã ®Ó l¹i bän hä bÞ giam gi÷ suèt ®êi ë trong Cæ ®éng ! Còng biÕt nh­ thÕ nªn l∙o ®¹o Linh Ho¸ gÇm vang: - R­îu mêi kh«ng uèng chØ muèn uèng r­îu ph¹t ! Bän ThÊt Tinh c¸c ng­êi ®õng tr¸ch linh Ho¸ nµy ®éc ¸c! Xem chiªu ! µo!... µo!... B¶n l∙nh cña Khóc §íi LËp nh­ thÕ nµo TiÓu Thiªn ®∙ biÕt ! Tõ ®ã mµ suy s¸u nh©n vËt cßn l¹i mét khi ®∙ lµ ®ång bän cña l∙o Khóc ¾t ph¶i cã b¶n lÜnh ngang b»ng ! Vµ nh­ vËy, nÕu bän hä b¶y ,ng­êi cïng ®éng thñ víi chØ mét m×nh l∙o ®¹o, c¬ héi th¾ng thÕ cña hä hÇu nh­ n¾m ch¾c. Tuy nhiªn, ®Õn lóc nµy TiÓu Thiªn míi biÕt t¹i sao l∙o ®¹o Linh Ho¸ tuy chØ cã mét m×nh nh­ng vÉn ngang nhiªn cã lêi do¹ n¹t bän ThÊt Tinh ! B¶n l∙nh cña l∙o ®¹o thËt lµ kinh khñng ! -71- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Çm ! Çm !... Vï... µo... µo... Çm ! Çm !... L∙o ®¹o Linh Ho¸ t¶ xung h÷u ®ét ng¨n ®ì hÇu hÕt nh÷ng l­ît ch­ëng phong v©y ¸p cña bän ThÊt Tinh. Kh«ng nh÷ng thÕ, cã ®«i lóc TiÓu Thiªn nh×n thÊy mét vµi ng­êi trong bän ThÊt 'Tinh ph¶i hèt ho¶ng nh¶y lïi, chøng tá c«ng phu b¶n l∙nh cã ®«i phÇn sót kÐm so víi l∙o ®¹o Linh Ho¸ ! Tuy vËy, ®iÒu bÊt ngê vÉn x¶y ra liÒn TiÓu Thiªn dï ®ang cè hiÓu vÉn kh«ng sao hiÓu næi ! §ã lµ c©u h« ho¸n cã phÇn ®¾c ý cña Khóc §íi LËp: - V©y chÆt lÊy l∙o ! S¾p ®Õn lóc l∙o kh«ng thÓ chi tr× ®­îc n÷a råi ! LËp tøc, bän ThÊt Tinh bÊt m¹nh tay m¹nh ch©n, vËn dông toµn bé së häc ®Ó cè chi tr× thÕ v©y h∙m l∙o ®¹o Lnh Ho¸... µo...µo... Vï... Vï... TiÓu Thiªn cµng nh×n cµng hoang mang, v× theo nã nhËn ®Þnh, râ rµng tõng chiªu ch­ëng cña l∙o ®¹o Linh Ho¸ hiÖn giê vÉn trµn ®Çy uy lùc, vÉn tiÕp tôc bøc dån bän ThÊt Tinh, vËy th× nguyªn nh©n g× Khóc §íi LËp d¸m cã nh÷ng lêi huªnh hoang nh­ thÕ? M∙i mét lóc sau TiÓu Thiªn míi hiÓu nguyªn do, tõ trµng c­êi ®¾c ý cña Khóc §íi LËp: - Th× ra l∙o ®¹o ®∙ mang s½n néi th­¬ng ! Chóng ta ®õng bá lì c¬ héi, ®¸nh ! Ha... ha... Çm ! Çm !... Vï... µo... µo... Çm ! Çm !... B©y giê míi râ ®∙ ®Õn l­ît l∙o ®¹o Linh Ho¸ bÞ dån vµo thÕ thô ®éng! S¾c mÆt cña l∙o trÇm träng h¼n, víi nh÷ng c¸i cÊt ch©n cÊt tay nÆng nh­ ®eo ch×! BÊt ngê, nh­ TiÓu Thiªn võa ' nh×n thÊy vïng kh«ng gian ë bªn ngoµi ThÊt CÇm Cæ §éng nh­ ®ang cã hiÖn t­îng dÞch chuyÓn! Vµ nã dÞch chuyÓn thËt vµ bÊt ngê ®Ó lé ra bèn nh©n vËt víi ®¹o phôc uy nghi ! Mét trong bèn nh©n vËt nµy bçng lªn tiÕng: - Tø Gi¶ VÖ §¹o xin chê lÖnh ! L∙o ®¹o Linh Ho¸ në mét nô c­êi: -72- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - BÊt tÊt ph¶i nhiÒu lêi ! H∙y khèng chÕ vµ sanh cÇm tÊt c¶! Nhanh nh­ nh÷ng tia chíp, c¶ bèn vÞ ®¹o nh©n lËp tøc x«ng vµo trËn t¹o nhiÒu ®ît kinh khiÕp cho bän ThÊt Tinh! Vót! Vót ! - Mau n»m xuèng ! - §ì ! - Xem chiªu ! - H∙y bã tay nµo! Vï! Vï... §ang th¾ng thÕ, sù xuÊt hiÖn cña Tø Gi¶ VÖ ®¹o víi khÝ thÕ cùc kú uy m∙nh ®∙ lµm cho ThÊt Tinh mÊt th­îng phong. Hä mau chãng bÞ bøc dån vµ cµng lóc cµng luèng cuèng kinh ho¶ng. Khóc §íi LËp nghiÕn r¨ng ken kÐt: - Ho¸ Ta l∙o ®¹o thói tha kia ®∙ cã s½n dù m­u ! Trong chóng ta, ai lui ®­îc cø lui chê b¸o thï ! L∙o ®¹o Linh Ho¸ ®∙ lui ra, nh­êng h¼n côc diÖn cho Tø Gi¶ VÖ §¹o xö lý, nghe hä Khóc nãi nh­ thÕ, l∙o bËt c­êi: - §Õn lóc nµy bän ng­¬i cßn väng t­ëng ®Õn viÖc lui ch©n ­ ? §∙ muén råi ! Ha... Ha... Cïng lóc víi trµng c­êi cña l∙o §¹o Chñ. Tø Gi¶ VÖ §¹o bÊt ngê cïng gÇm vang: - Xem chiªu ! Çm ! Çm !... µo... µo... Nh­ng tiÕng chÊn ®éng thËp phÇn kinh khiÕp liÒn nèi tiÕp nhau vang lªn khiÕn TiÓu Thiªn cø nghe v¸ng c¶ ®Çu vµ hoa c¶ m¾t ! §ang Lóc bÞ hoa m¾t nh­ thÕ TiÓu Thiªn vÉn nghe tiÕng gÇm giËn d÷ cña l∙o ®¹o Linh Ho¸ ®ét nhiªn vang lªn: - Ng­¬i muèn chÕt sao? Hång Thô Nh©n? Vót!... Vï...Vï... Trong tÇm nh×n cña TiÓu Thiªn, bãng h×nh cña l∙o ®¹o ®ang nh­ mét tia chíp lao vµo l∙o ¸i - Hång Thô Nh©n! Vµ TiÓu Thiªn còng nh×n thÊy Hång 'Thô Nh©n ®ang vung tay nh­ muèn nÐm ®i hoÆc huû bá vËt g× ®ã trong tay l∙o! KÞp nhËn thÊy ®ã lµ nh¸nh cá chØ cßn l¹i ván vÑn b¸ chiÕc l¸ Tö linh Th¶o s¾p bÞ Hång Thô Nh©n huû ho¹i, TiÓu Thiªn thÇm cÇu mong cho chóng ®õng r¬i vµo tay l∙o ¸c ®¹o Linh Ho¸! -73- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Nh­ng, ch­ëng lùc cña Linh Ho¸ ®∙ ®Õn ®óng lóc lao Ëp vµo Hång Thô Nh©n. µo... µo... Hång Thô Nh©n hèt ho¶ng, tung b¾n ng­êi lªn cao, tay nÐm m¹nh nh¸nh cá vÒ phÝa kh¸c: - L∙o muèn chiÕm nã ­ ? Th× ®©y chép lÊy ! Viu... TiÓu Thiªn b©ng khu©ng v× nhËn ra Hång Thô Nh©n tuy lµ v« t×nh nh­ng l¹i nÐm nh¸nh cã ®óng vµo chç nã ®ang nÐp ! Kinh ho¶ng v× sîi l∙o ®¹o Linh Ho¸ ph¸t hiÖn, TiÓu Thiªn véi n»m phôc xuèng, nÐp thËt s¸t vµo mét phiÕn ®¸ ! Vµ nã len lÐn thë phµo khi nhËn ra l∙o ®¹o Linh Ho¸ do cø m¶i quËt ch­ëng vµo Hång Thô Nh©n nªn ch­a ngã ngµng g× ®Õn vÞ trÝ ®ang bay ®i cña nh¸nh cá !... Nh¸nh cá r¬i xuèng chØ c¸ch n¬i TiÓu Thiªn n»m mét tÇm tay! ChÝnh lóc ®ã, TiÓu Thiªn nghe mét tiÕng chÊn k×nh kÌm theo tiÕng kªu thÊt thanh cua Hång Thô Nh©n. Çm ! Çm !... - Hù !... Kh«ng bá lì c¬ héi, TiÓu Thiªn nhanh nhÑn nhÆt l¹i nh¸nh cá vµ sau ®ã lÑ lµng dÞch chuyÓn sang mét vÞ trÝ kh¸c kÝn ®¸o h¬n ! Tõ n¬i Èn nÊp míi, TiÓu Thiªn tuy kh«ng cßn nh×n thÊy trËn lo¹n chiÕn nh­ng tai vÉn nghe ngãng tiÕng ®éng ch¹m kinh hån. - N»m xuèng ! µo... µo... Çm ! Çm !... Vµ sù thÊt thñ cña bän ThÊt Tinh ®iÒu kh«ng thÓ nµo tr¸nh khái, TiÓu Thiªn nghe bän hä lÇn l­ît bÞ chÕ ngù: - Hù!... Hù !... BiÕt ®∙ ®Õn lóc thÕ nµo l∙o ®¹o Linh Ho¸ còng tù t×m hoÆc cho ng­êi kiÕm t×m nh¸nh cá Tö Linh Th¶o. TiÓu Thiªn mét lÇn n÷a len lÐn chui vµo nh÷ng chç s©u kÝn h¬n! Nhê vãc d¸ng nhá bÐ, TiÓu Thiªn giê ®©y kÓ nh­ ®∙ an toµn nhê võa chui vµo mét kÑt ®¸ n»m gi÷a hai t¶ng ®¸ chång lªn nhau! Nã cè nÝn c­êi khi nghe thanh ©m kinh ng¹c cña l∙o ®¹o Linh Ho¸ ®ang vang lªn: - Kh«ng lÏ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ®∙ bÞ cuång phong ph¸ huû! Bän ng­¬i cè t×m kü xem ! §­îc mét lóc, TiÓu Thiªn nghe l∙o ®¹o hËm hùc b¶o: -74- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - §­îc l¾m ! §ã lµ bän chóng tù chuèc ho¹ vµo th©n !Hõ... BiÕn bän chóng thµnh ®¹o n«, ®­a vµo HuyÔn Th«ng Linh §¹o ! Nghe vËy, TiÓu Thiªn ph¶i ngì ngµng ! Vµ nã vôt hiÓu tÊt c¶ khi lÇn l­ît nghe nh÷ng tiÕng kªu ró cña bän ThÊt Tinh! Cè ®­a m¾t nh×n ra. TiÓu Thiªn thËt sù kinh hoµng lóc ph¸t hiÖn bän ThÊt Tinh thÊt thÓu b­íc ®i theo sau lò Tø Gi¶ VÖ §¹o. Bän hä ai còng cã nh÷ng dßng m¸u ch¶y ra hai bªn tai cßn miÖng th× vÉn s«i trµo huyÕt ®á ! Nh­ vËy, hai tai hä ®∙ bÞ chäc thñng vµ l­ìi còng bÞ c¾t, hä ®∙ bÞ bän Tø Gi¶ VÖ §¹o biÕn hµnh lò ®¹o n« thËt sù råi ! §iÒu nµy cho thÊy nh÷ng g× tiÓu ®¹o Ho¸ Th«ng ®∙ nãi vÒ nh÷ng nh©n vËt §¹o N« kh«ng h¼n lµ ®óng ! Hä kh«ng hÒ tù nguyÖn huû ho¹i gi¸c quan ! Hä bÞ bän ng­êi HuyÒn Th«ng Linh §¹o trõng ph¹t vµ hµnh h¹ cho ®Õn tËn cuèi ®êi ! Tuy hiÓu nh­ vËy nh­ng TiÓu Thiªn nµo d¸m nghÜ ®ã lµ do Ho¸ Th«ng cè t×nh che giÊu sù thËt ! Nã chØ nghÜ, cã lÏ chÝnh Ho¸ Th«ng vÉn ch­a biÕt sù thËt ¸c ®éc nµy! Sau khi bän ThÊt Tinh ®∙ bi ®­a ®i, ®Õn l­ît l∙o ®¹o Linh Ho¸ còng hËm hùc bá ®i ! TiÓu Thiªn nh×n theo vµ t×nh cê ph¸t hiÖn c¶nh huèng bªn ngoµi ThÊt CÇm Cæ §éng nh­ ®ang trë l¹i b×nh th­êng ! Nã nh×n thÊy râ tõng khãm l¸ bôi c©y, còng cã mét dßng suèi nhá ®ang rãc r¸ch ch¶y ë phÝa xa ! Mõng rì, v× nghÜ l∙o ®¹o Linh Ho¸ do kh«ng lo ng¹i mét ai kh¸c x©m nhËp nªn ®∙ huû bá phÇn trËn ®å ë mÐ ngoµi, TiÓu Thiªn véi vµng chui ng­êi ra khãi khe ®¸! Ngay lóc ®øng lªn th¼ng ng­êi, viÖc ®Çu tiªn TiÓu Thiªn ph¶i hµnh ®éng lµ ng¾t ba chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o cÊt kÝn vµo ng­êi! Sau khi cè t×nh nÐm bá nh¸nh cá tr¬ träi trªn nÒn ®éng, TiÓu Thiªn nhanh ch©n ch¹y ra ngoµi ! C¶nh quan bªn ngoµi qu¶ nhiªn ®óng nh­ TiÓu Thiªn nh×n thÊy, vµ nã nghÜ nÕu cø ®i theo dßng suèi ¾t thÕ nµo còng ®i tho¸t ra ngoµi HuyÒn Th«ng Linh §¹o ! Nã ®i thËt nhanh ! Dßng suèi vÉn ch¶y hiÕn hoµ ! Tuy nhiªn nh÷ng g× ®ang chê ®ãn TiÓu Thiªn l¹i kh«ng hiÒn hoµ chót nµo! §ang ®i TiÓu Thiªn ph¶i bµng hoµng dõng l¹i v× nghe mét tiÕng qu¸t vang lªn lanh l¶nh: Ng­¬i lµ ai? §øng l¹i ! Nh×n vÒ phÝa cã tiÕng qu¸t, TiÓu Thiªn tho¸ng nhÑ nhâm v× chØ nh×n thÊy mét vÞ tiÓu th­ vµ mét thÞ tú! Kh«ng nh÷ng thÕ niªn kû cña ca hai chØ suýt so¸t, hoÆc h¬n mét Ýt kÐm mét Ýt nÕu so víi TiÓu Thiªn ! LÔ ®é,'TiÓu Thiªn lªn tiÕng : - GÆp ®­îc tiÓu th­ thËt lµ hay ! TiÓu th­ cã thÓ cho biÕt ®i theo lèi nµo sÏ ®i khái ®Þa ph­¬ng nµy ? -75- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh VÞ tiÓu th­ tuy kÐm niªn kû nh­ng kh«ng v× thÕ mµ lêi lÏ kÐm uy lùc! ¶ trîn m¾t: - Ng­¬i vÉn ch­a ®¸p lêi t¸ ! T¹i sao ta ch­a tõng nh×n thÊy ng­¬i ë huyÒn Th«ng Linh §¹o nµy ? TiÓu Thiªn thÊt kinh: TiÓu th­ còng lµ ng­êi ë HuyÒn Th«ng Linh §¹o? ¶ c©ng c©ng nÐt mÆt xinh ®Ñp: - Ta lµ ThiÕu §¹o Chñ, ®­¬ng nhiªn ph¸i lµ ng­êi ë HuyÒn Th«ng Linh §¹o råi: - TiÓu Thiªn kªu ho¶ng: - ThiÕu §¹o Chñ ? Lµ tiÓu th­ ? ¶ c­êi khÈy: - Ng­¬i nghe ®­îc, nãi ®­îc ch¾c kh«ng ph¶i lò ®¹o n« ! Vµ ng­¬i do h∙y cßn bÐ nªn cµng kh«ng ph¶i mét träng bän TuÇn §¹o hoÆc Phßng §¹o ! Nãi mau, cã ph¶i ng­¬i lµ ®øa bÐ võa ®­îc gia phô ®­a vÒ, cã liªn quan ®Õn Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o? TiÓu Thiªn ho¶ng vÝa: - Ta... Ta... ¶ bËt rÝt: - Gia phô quyÕt sanh cÇm ng­¬i vÜnh viÔn, ai ®∙ chØ ng­¬i ®Õn tËn n¬i nµy?... ThÇm m¾ng lµ t¹i sao ph¶i tá ra khiÕp ®¶m tr­íc mét n÷ nh©n vµ chØ lµ n÷ nh©n cã niªn kû kh«ng nhiÒu h¬n bao nhiªu! TiÓu Thiªn lËp tøc vung vÈy thanh ®o¶n kiÕm do tiÓu ®¹o Ho¸ Th«ng trao tÆng: - Tù ta t×m thÊy n¬i nµy ! V¶ l¹i, nÕu l∙o ®¹o Linh Ho¸ lµ phô th©n ng­¬i th× chÝnh l∙o ®∙ t¸n thµnh viÖc ta bá ®i ! NÕu ng­¬i to gan, d¸m ng¨n c¶n ta th× ®õng tr¸ch ta kh«ng kiªng nÓ! ¶ hõ mòi: - Kiªng nÓ ? Ai cÇn ng­¬i kiªng nÓ ? Thanh kiÕm kia lµ cña s­ huynh ta Ho¸ Th«ng, b»ng c¸ch nµo ng­¬i cã nã ? TiÓu Thiªn vÉn hêm vò khÝ, võa t×m lêi ®èi ®¸p võa dÇn dÇn di chuyÓn: - T¹i sao ta cã, ng­¬i kh«ng cÇn ph¶i hái ! Chí d¹i mµ ng¨n ®­êng ta, b»ng kh«ng ta sÏ... Vót ! M¾t TiÓu Thiªn bçng hoa lªn ! Vµ khi ®Þnh thÇn, nã nh×n thÊy ¶ ThiÕu §¹o Chñ ®ang ®­a tay chép vµo tay cÇm kiÕm cña nã ! Th©n thñ cña ¶ Chøng tá ¶ còng am hiÓu vâ c«ng! Kinh h∙i, TiÓu Thiªn hu¬ bõa thanh kiÕm vµo ng­êi ¶. Vï!...¶ nhÑ nhµng l¸ch tr¸nh vµ bÊt ngê vung m¹nh tay t¶: -76- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 10. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Bïng ! Tay t¶ cña ¶ râ rµng lµ c¸nh tay dÞu dµng cña n÷ l­u nh­ng kh«ng hiÓu sao khi ch¹m vµo TiÓu Thiªn l¹i cã ®ñ uy lùc quËt nã ng∙ b¾n vÕ phÝa sau ! Huþch ! §ang ®au vµ ®ang ng¬ ngµng, TiÓu Thiªn bçng nghe tiÕng ¶ c­êi khanh kh¸ch: - H¹ng nh­ ng­¬i, ®Õn mét chiªu vâ phßng thÇn còng kh«ng cã, ng­¬i cã t­ c¸ch g× h¨m do¹ ta ! H∙y xem ®©y ! Ha... Ha... ¶ lao ®Õn vµ th¼ng tay gi¸ng mét ngän ch­ëng vµo TiÓu Thiªn! PhÉn né vµ uÊt hËn, TiÓu Thiªn bÊt kÓ hËu qu¶, nÐm m¹nh thanh ®o¶n kiÕm vµo ¶! Vï!... ¶ bÞ bÊt ngê thÊy râ, do ®ã khi ¶ võa trµn ng­êi nÐ tr¸nh th× thanh kiÕm vÉn cøa nhÑ vµo tay ¶. So¹t !... Mét phÇn èng tay ¸o cña ¶ bÞ r¸ch rêi ®Ò lé ra mét m¶ng da tr¾ng hång víi mét v¹ch m¸u r­ím ®á. ¶ gµo lªn cã lÏ v× ®au: -Ng­¬i ! A... Trªn kiÕm cã ®éc ! Ng­¬i muèn chÕt! §ang lóc ¶ gµo, TiÓu Thiªn ngåi bËt dËy vµ bÊt ngê c¾m ®Çu bá ch¹y. ¶ nä võa ®uæi theo võa thÐt lanh l¶nh: - TiÓu Mü ! Mau chÆn y l¹i!... Nghe gäi, biÕt ¶ muèn gäi thÞ tú lµ ng­êi tõ n∙y giê chØ biÕt ®øng nh×n vµ ch­a mét lÇn lªn tiÕng, TiÓu Thiªn sî ¶ thÞ tú còng biÕt vâ c«ng vµ sÏ bÊt ngê ra tay nªn võa bá ch¹y võa ®­a m¾t nh×n chõng nh÷ng ®éng tÞnh cña ¶ thÞ tú ! ThËt bÊt ngê, cho dï TiÓu Thiªn võa ch¹y ngang qua nh­ng kh«ng hiÓu sao ¶ thÞ tú vÉn cø ®øng tr¬ tr¬ nh­ phçng ®¸? ¶ kh«ng hÒ ra tay ng¨n c¶n nh­ chñ nh©n võa gµo thÐt ra lÖnh? §­îc dÞp, TiÓu thiªn ch¹y nhanh h¬n ! BÊt ngê, tõ phÝa sau TiÓu Thiªn nghe tiÕng ¶ tiÓu th­ qu¸t n¹t: - Ta b¶o ng­¬i ®uæi theo y, sao ng­¬i kh«ng nghe lÖnh? Hõ ! Cã mét ®¹o n« võa ®iÕc võa c©m nh­ ng­¬i qu¶ v« dông ! - Bèp ! Bèp ! Quay ®Çu l¹i nh×n, TiÓu Thiªn phÉn hËn v× thÊy ¶ tiÓu th­ ®ang giËn d÷ ®¸nh vµo mÆt ¶ thÞ tú mÊy c¸i liªn tiÕp ! TiÓu Thiªn quµy qu¶ ch¹y l¹i: -77- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 11. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Ng­êi ta cã bÞ ®iÕc bÞ c©m còng lµ do phô th©n ng­¬i g©y ra, sao ng­¬i cßn nhÉn t©m hµnh h¹ nh­ thÕ ? T©m ®Þa cña ng­¬i còng ®éc ¸c ®©u kÐm g× phô th©n ng­¬i ! ¶ tiÓu th­ víi s¾c mÆt bçng nhît nh¹t nh­ng vÉn bu«ng tiÕng c­êi l¹nh lÏo: - ¶ lµ ®¹o n« cña ta, ta ®¸nh ¶ cí sao ng­êi l¹i ®au lßng? Ta sÏ ®¸nh n÷a, thö xem ng­¬i cã c¸ch nµo ng¨n ®­îc ta? ¶ vung tay lªn : - Bèp !Bèp !... BÊt thÇn, TiÓu Thiªn lao ®Õn: - TiÖn tú ®éc ¸c ! T¸ ph¶i hµnh h¹ ng­¬i ®Ó tr¶ ®òa! Xem ®©y! TiÓu Thiªn còng vung tay! Nh­ng do kh«ng biÕt vâ c«ng nªn hµnh vi cña nã chØ khiÕn b¶n th©n nã mang ho¹! ¶ tiÓu th­ bÊt ngê quËt mét k×nh vµo TiÓu Thiªn: - Ng­¬i muèn chÕt ! µo!... Çm ! Toµn th©n TiÓu Thiªn lËp tøc bÞ ®Èy b¾n lªn cao. Vµ khi r¬i xuèng kh«ng ngê l¹i r¬i ®óng vµo mét hÎm vùc ®ét ngét xuÊt hiÖn! Dï biÕt b¶n th©n thÕ nµo còng ph¶i chÕt TiÓu Thiªn vÉn trîn to hai m¾t nh×n trõng trõng vµo ¶ ThiÕu §¹o Chñ HuyÒn Th«ng Linh §¹o, mét kÎ thËt sù hung d÷ vµ ®éc ¸c, ch¼ng kÐm g× l∙o ¸c ®¹o Linh Ho¸ ! TiÓu Thiªn vÉn tiÕp tôc r¬i. Vµ tr­íc khi bÞ hÎm vùc nuèt hoµn toµn vµo c¸i miÖng tham lam h¸ réng, trong mét tho¸ng t×nh cê TiÓu Thiªn bçng ch¹m ph¶i môc quang cña ¶ thÞ tú ! Môc quang cña ¶ kh«ng hiÓu sao bçng long lªn mét c¸nh kú l¹! Vµ ®iÒu ®ã chi x¶y ra trong mét tho¸ng ng¾n ngñi, ngay khi tÇm nh×n cña TiÓu Thiªn bÞ vùc s©u che khuÊt! Tuy thÕ, ®iÒu ®ã vÉn m∙i m∙i kh¾c ghi trong t©m thøc TiÓu Thiªn khiÕn nã quªn ®i b¶n th©n nã ®ang r¬i vµo ®¸y ®Þa ngôc... Viiettkiiem..com V e k em com -78- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2