Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 6

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

80
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 6

 1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø s¸u ThÊt CÇm Cæ §éng Sau khinghe Ho¸ Th«ng th×tiÓu ®¹oc¨n dÆn: qua vµi khe ®¸ vèn hÑp, TiÓu Thiªn cïng Ho¸ Th«ng thÇm l¸ch ng­êi - Nh÷ng lóc r¶nh rçi ta th­êng ®i kh¾p n¬i v« t×nh ph¸t hiÖn chç nµy ! Tuy ch­a biÕt ch¾c lµ tõ n¬i nµy cã thÓ ®i tho¸t hay kh«ng nh­ng cã lèi ®i vÉn h¬n lµ kh«ng cã! TiÓu huynh ®Ö h∙y ghi nhí thËt kü, gi¶ sö cã bÞ gia s­ b¾t gÆp tiÓu huynh ®Ö ®õng bao giê b¶o lµ do ta chØ ®iÓm. Mµ h∙y nãi ®ã lµ do tiÓu huynh ®Ö tù t×m ra! §­a m¾t ngê vùc nh×n Ho¸ Th«ng, TiÓu Thiªn ch­a kÞp hái th× ®∙ nghe Ho¸ Th«ng rÝt qua kÏ r¨ng: - NÕu tiÓu huynh ®Ö kh«ng ­ng thuËn, ngay b©y giê chóng ta nªn quay l¹i ! Ta kh«ng thÝch v× chuyÖn cña ai kh¸c ph¶i hÖ luþ ®Õn tÝnh m¹ng ta ! Hèt ho¶ng, TiÓu Thiªn véi høa: - §­îc råi ! §Ö xin høa lµ sÏ nãi ®©y lµ do ®Ö tù t×m thÊy! NhÊt ®Þnh kh«ng ®Ó lÖnh s­ nghi ngê Ho¸ Th«ng huynh ! Ho¸ Th«ng trÇm giäng : - TiÓu huynh ®Ö høa ch¾c chø ? TiÓu Thiªn gËt ®Çu : - Qu©n tö nhÊt ng«n, ®Ö quyÕt kh«ng sai lêi ! Ho¸ Th«ng gËt ®Çu : - VËy th× ta yªn t©m ! §i ! §­îc mét lóc l©u vµ tr­íc sau ®∙ v­ît qua gÇn m­êi khe ®¸ chËt hÑp, Ho¸ Th«ng bçng dõng l¹i vµ ®­a tay chØ cho TiÓu Thiªn nh×n thÊy mét ®éng khÈu ë phÝa tr­íc: - Tõ ®éng khÈu ®ã, ta ph¸t hiÖn cã giã m¸t tõ phÝa trong thæi ra ! Ta nghÜ h¼n ph¶i cã lèi th«ng th­¬ng ra ngoµi ! NÕu tiÓu huynh ®Ö thËt sù cã ®ëm l­îc h¬n ng­êi vµ vÉn quyÕt lßng rêi bá n¬i nµy; theo ta, ®Êy lµ c¬ héi duy nhÊt cÇn thiÕt cho tiÓu huynh ®Ö ! Nh×n vµo, chØ thÊy bªn trong ®éng khÈu lµ kho¶ng tèi om om, TiÓu Thiªn cã phÇn ho¶ng sî. Tuy nhiªn chît nghÜ ®Õn c¶nh ®ªm tèi ®Çy gi¸ tuyÕt ë Khuyªn BÝch Tr×, TiÓu Thiªn vôt lªn tiÕng: - §∙ cã lÇn ®Ö ph¶i tr¶i quang c¶nh cßn kinh khiÕp h¬n thÕ nµy nhiÒu, ®Ö nhÊt quyÕt ph¶i ®i bÊt luËn hËu qu¶ ra sao ? Ho¸ Th«ng tá ý ng­ìng mé : - Kh¸ l¾m ! Ta còng cÇu mong cho tiÓu huynh ®Ö sím ®¾c thµnh së nguyÖn ! Døt lêi Ho¸ Th«ng nÐp ng­êi qua mét bªn; nh­îng lèi cho TiÓu Thiªn cã thÓ l¸ch qua ! §Õn lóc TiÓu Thiªn s¾p b­íc ra ngoµi khe ®¸ vµ chØ cßn c¸ch ®éng khÈu nä ®é hai tr­îng Ho¸ Th«ng bçng kªu: -68- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - ChËm ®∙ ! TiÓu Thiªn quay l¹i: - Hay Ho¸ Th«ng huynh muèn cïng ®i víi ®Ö? Ho¸ Th«ng l¾c ®Çu: - Ta vèn sî bãng ®ªm vµ sù thËt lµ kh«ng cã ®ëm l­îc! Ta cã thÓ chê dÞp kh¸c! Ta cã vËt nµy muèn tÆng cho tiÓu huynh ®Ö! ThÊy Ho¸ Th«ng thËn träng ®­a ra mét thanh ®o¶n kiÕm. TiÓu Thiªn ng¬ ng¸c: - §Ö biÕt dïng nã ®Ó lµm g× ? Ho¸ Th«ng b¶o: - Khã cã thÓ ®o¸n bªn trong nh÷ng chç tèi t¨m sÏ cã nh÷ng g× ®ang chùc chê, nh­ ®éc xµ ch¼ng h¹n! TiÓu huynh ®Ö nªn gi÷ lÊy ®Ó phßng th©n! NÕu kh«ng muèn dïng cã thÓ vÊt ®i còng kh«ng muén ! C¶m kÝch, TiÓu Thiªn ®­a tay nhËn lÊy: - ¢n t×nh cña Ho¸ Th«ng huynh, ®Ö nguyÖn khÊc cèt ghi t©m! Nh¨n mÆt tá ý kh«ng thÝch, Ho¸ Th«ng chît hèi thóc: - ChØ cßn h¬n hai canh giê n÷a lµ ngµy sÏ tµn, tiÓu huynh ®Ö ®õng nªn chËm ! §i ngay b©y giê th× h¬n ! GËt ®Çu, TiÓu Thiªn võa quay lui, võa nãi lªn lêi cuèi: - NÕu ®Ö tho¸t, sau nµy khi cã dÞp, ®Ö sÏ nghÜ c¸ch gióp huynh! C¸o biÖt! TiÓu Thiªn khuÊt dÇn vµo ®éng khÈu kh«ng hÒ biÕt. Ho¸ Th«ng võa nh×n theo võa mØm c­êi ®¾c ý... Trong ®éng khÈu qu¶ nhiªn cã tõng ®ît giã m¸t ®­a ra! Nhê ®ã, cho dï kh«ng nh×n thÊy nh­ng TiÓu Thiªn vÉn cã thÓ ­íc ®Þnh ph­¬ng h­íng vµ tiÕp tôc ®i s©u h¬n vµo ®éng khÈu! §­îc mét lóc, TiÓu Thiªn chît cã c¶m nhËn cïng víi nh÷ng luång giã thæi ®Õn nh­ v¨ng v¼ng cã thªm nh÷ng thanh ©m m¬ hå vang ®Õn ! Nghi ngê ®ã lµ tiÕng ng­êi ®èi tho¹i vµ ph¶i lµ tiÕng cña nh÷ng c­ d©n l­u ngô ë ngoµi HuyÒn Th«ng Linh §¹o. TiÓu Thiªn b­íc ®i nhanh h¬n! LÇn nµy kh«ng nh÷ng nhê vµo h­íng giã mµ ®«i khi cßn cã nh÷ng thanh ©m thi tho¶ng truyÒn ®Õn nªn TiÓu Thiªn cã phÇn dÔ dµng h¬n trong viÖc nhËn ®Þnh ph­¬ng h­íng ... Nh÷ng ®éng khÈu tuy vÉn liªn hoµn nh­ng sau cïng TiÓu Thiªn vÉn b¾t ®Çu nh×n thÊy nh÷ng tia s¸ng mê nh¹t ®∙ ph¶n håi theo chiÒu v¸ch ®¸! Cïng víi nh÷ng tia s¸ng, tai cña TiÓu Thiªn còng bÊt ®Çu nghe râ rµng h¬n nh÷ng lêi ®èi tho¹i vÉn tiÕp tôc vang ®Õn: Cã tiÕng ng­êi hái: - Ch­ vÞ thÊy thÕ nµo? -69- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh LËp tøc cã tiÕng ng­êi ®¸p l¹i: - Cã thÓ th­¬ng l­îng ®­îc! TiÓu Thiªn hå nghi nh÷ng ai ë ngoµi kia ®ang th­¬ng l­îng víi nhau ®iÕu g× ? Nã di chuyÓn nhÑ h¬n vµ tiÕn ®Õn gÇn h¬n! Vµ ®iÒu nã kh«ng hÒ chê ®îi l¹i x¶y ®Õn, thanh ©m cña Khóc §íi LËp vang lªn rµnh rät: - Linh §¹o Chñ ®Þnh lÏ nµo?... Giao ThÊt CÇm Cæ §éng cho bän mç hay chê khi bän mç ghi l¹i toµn bé nh÷ng ®å h×nh nµy råi sau ®ã ly khai? L∙o ®¹o Linh Ho¸ bËt c­êi sang s¶ng: - Ch­ vÞ muèn thÕ nµo còng ®­îc! Nh­ng tr­íc hÕt h∙y thùc hiÖn viÖc trao ®æi ®∙! Hång Thô Nh©n the thÐ kªu lªn: - Bän t¹ sÏ kh«ng l­u l¹i ®©y! Chê sau khi bän ta ho¹ l¹i ®Çy ®ñ nh÷ng ®å h×nh nµy, bän ta sÏ giao ba chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o cho Linh §¹o Chñ! L∙o §¹o Linh Ho¸ trÇm giäng : - L∙o ¸i nãi nh­ vËy lµ sai råi! Lóc tr­íc chóng ta ®∙ tho¶ thuËn ngay khi ch­ vÞ nh×n thÊy ®å h×nh vâ häc cña ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc, ba chiÕc l¸ kia sÏ thuéc vÒ bæn §¹o Chñ! Hay ch­ vÞ ®Þnh nuèt lêi? TiÓu ThiÖn c¶m thÊy bÊt ngê v× chØ lµ v« t×nh nh­ng nã bçng d­ng l¹i cã mÆt ë t¹i ThÊt CÇm Cæ §éng! Muèn nh×n cho biÕt thÕ nµo lµ ®å h×nh vâ häc, nhÊt lµ thø vâ häc ®­îc mÖnh danh lµ ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc, TiÓu Thiªn cè t×nh ®i ®Õn gÇn h¬n b»ng nh÷ng b­íc ch©n thËt nhÑ nhµng... ¸nh s¸ng xuÊt hiÖn cµng lóc cµng nhiÒu gióp TiÓu Thiªn nh×n râ c¶nh quan tr­íc mÆt. Trong lßng mét ®éng khÈu to réng, TiÓu Thiªn nh×n thÊy ®ñ mÆt ThÊt Tinh, hä ®ang nh×n nh­ d¸n m¾t vµo hai bªn v¸ch déng ! ë ®ã, nh­ TiÓu Thiªn võa nhÈm ®Õm, cã tÊt c¶ bèn m­¬i chÝn h×nh vÏ ph¸c ho¹ nh÷ng ®éng t¸c m¹nh mÏ hoÆc uyÓn chuyÓn cña tÊt c¶ bÈy loµi chim ®iÓu! B¶y h×nh t¹o thµnh mét khãm, khãm ®Çu tiªn m« t¶ ®éng t¸c bay v­ît lªn tÇng kh«ng cña con chim phông! Khãm kÕ tiÕp lµ ®éng t¸c vå måi cña mét chim ®iªu . Cã khãm m« t¶ nh÷ng b­íc nh¶y nhãt linh ho¹t cña loµi chim t­íc, hoÆc tr×nh tù bay lµ lµ cña chó chim ­ng! Nh­ vËy, gäi ®©y lµ ThÊt CÇm Cæ §éng lµ hoµn toµn ®óng ! Nh­ng nÕu gäi nh÷ng ®å h×nh b×nh dÞ kia lµ c«ng phu ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc th× ®iÒu nµy, theo TiÓu Thiªn ph¶i cÇn xÐt l¹i! Tuy nhiªn, b»ng nh÷ng c¸i nh×n hoµn toµn kh¸c víi TiÓu Thiªn lµ ng­êi ch­a hÒ luyÖn vâ c«ng, bän ThÊt Tinh b¶y ng­êi hÇu nh­ cø ng©y ng­êi nh×n kh«ng chîp m¾t vµo nh÷ng ®å h×nh nä! Hä nh×n ®Õn nçi l∙o ®¹o Linh Ho¸ ph¶i ®©m ra nghi kþ! L∙o khÏ nãi: -70- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - NÕu ch­ vÞ ®Þnh ph©n ra; mçi ng­êi cè ghi nhí mét trong ThÊt TuyÖt Khóc, bæn §¹o Chñ kh«ng ng¹i cho ch­ vÞ biÕt, ch­ vÞ ®õng mong lÈn tr¸nh viÖc trao ®æi! Nghe thÕ, TiÓu Thiªn bÊt gi¸c nhËn ra sù thËt ®óng nh­ l∙o ®¹o Linh Ho¸ võa nãi! Bän ThÊt Tinh gåm ®óng b¶y ng­êi, vµ râ rµng bän hä ®ang chia nhau, mçi ng­êi chiªm ng­ìng vµ ghi nhËn mét khãm ®å h×nh cña mét lo¹i chim ®iÓu ! B¶y ng­êi cho b¶y khãm ! BÞ l∙o ®¹o Linh Ho¸ ph¸t hiÖn, l∙o Né Qu¸ch Phó bçng gÇm lªn : - Kh«ng ph¶i bän ta kh«ng trao ®æi nh÷ng chÝ Ýt Linh §¹o Chñ ph¶i cho bän ta cã thêi giê ®Ó ph©n ®Þnh ®©y lµ nh÷ng ®å h×nh thËt hay lµ gi¶ chø! L∙o ®¹o Linh Ho¸ c­êi l¹nh : - Ch­ vÞ sÏ cã ®ñ thêi gian mµ ch­ vÞ c©n ! Hay nãi ®óng h¬n. NÕu ch­ vÞ kh«ng thùc hiÖn ngay viÖc trao ®æi ch­ vÞ sÏ cã thõa thêi gian ®Ó nghiÒn ngÉm nh÷ng hËu qu¶ ! Khóc §íi LËp biÕn s¾c, quay l¹i diÖn ®èi diÖn víi Linh Ho¸: - Linh §¹o Chñ nãi nh­ thÕ lµ cã hµm ý g×? L∙o ®¹o Linh Ho¸ ®¾c ý: - §Ó ®­a ch­ vÞ vµo ThÊt CÇm Cæ §éng, ®­¬ng nhiªn bÇn §¹o Chñ ph¶i thay ®æi c¸ch bè trÝ trËn ®å! Vµ còng ®­¬ng nhiªn nh­ vËy, ngay bªn ngoµi ThÊt CÇm Cæ §éng bæn §¹o Chñ ph¶i bè trÝ mét trËn ®ç kh¸c ! NÕu ch­ vÞ gië trß chØ muèn tiÕp nhËn ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc mµ kh«ng muèn giao ra Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o, ch­ vÞ sÏ bÞ giam cÇm ë Cæ §éng nµy m∙i m∙i: L∙o è ®Çu ®µ lËp tøc ph¸t t¸c: - Nh­ vËy chÝnh ng­¬i còng ph¶i l­u l¹i ®©y vÜnh viÔn víi bän ta! §¸nh!.. Vï!... Nh­ ®∙ cã dù ®Þnh s½n, ngay khi l∙o è ®éng thñ toµn thÓ bän ThÊt Tinh lËp tøc vµo cuéc, h×nh thµnh thÕ v©y h∙m l∙o ®¹o Linh Ho¸. TiÓu Thiªn hiÓu, hä hµnh ®éng nh­ thÕ lµ kh«ng muèn l∙o ®¹o cã c¬ héi tho¸t ®i vµ sau ®ã ®Ó l¹i bän hä bÞ giam gi÷ suèt ®êi ë trong Cæ ®éng ! Còng biÕt nh­ thÕ nªn l∙o ®¹o Linh Ho¸ gÇm vang: - R­îu mêi kh«ng uèng chØ muèn uèng r­îu ph¹t ! Bän ThÊt Tinh c¸c ng­êi ®õng tr¸ch linh Ho¸ nµy ®éc ¸c! Xem chiªu ! µo!... µo!... B¶n l∙nh cña Khóc §íi LËp nh­ thÕ nµo TiÓu Thiªn ®∙ biÕt ! Tõ ®ã mµ suy s¸u nh©n vËt cßn l¹i mét khi ®∙ lµ ®ång bän cña l∙o Khóc ¾t ph¶i cã b¶n lÜnh ngang b»ng ! Vµ nh­ vËy, nÕu bän hä b¶y ,ng­êi cïng ®éng thñ víi chØ mét m×nh l∙o ®¹o, c¬ héi th¾ng thÕ cña hä hÇu nh­ n¾m ch¾c. Tuy nhiªn, ®Õn lóc nµy TiÓu Thiªn míi biÕt t¹i sao l∙o ®¹o Linh Ho¸ tuy chØ cã mét m×nh nh­ng vÉn ngang nhiªn cã lêi do¹ n¹t bän ThÊt Tinh ! B¶n l∙nh cña l∙o ®¹o thËt lµ kinh khñng ! -71- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Çm ! Çm !... Vï... µo... µo... Çm ! Çm !... L∙o ®¹o Linh Ho¸ t¶ xung h÷u ®ét ng¨n ®ì hÇu hÕt nh÷ng l­ît ch­ëng phong v©y ¸p cña bän ThÊt Tinh. Kh«ng nh÷ng thÕ, cã ®«i lóc TiÓu Thiªn nh×n thÊy mét vµi ng­êi trong bän ThÊt 'Tinh ph¶i hèt ho¶ng nh¶y lïi, chøng tá c«ng phu b¶n l∙nh cã ®«i phÇn sót kÐm so víi l∙o ®¹o Linh Ho¸ ! Tuy vËy, ®iÒu bÊt ngê vÉn x¶y ra liÒn TiÓu Thiªn dï ®ang cè hiÓu vÉn kh«ng sao hiÓu næi ! §ã lµ c©u h« ho¸n cã phÇn ®¾c ý cña Khóc §íi LËp: - V©y chÆt lÊy l∙o ! S¾p ®Õn lóc l∙o kh«ng thÓ chi tr× ®­îc n÷a råi ! LËp tøc, bän ThÊt Tinh bÊt m¹nh tay m¹nh ch©n, vËn dông toµn bé së häc ®Ó cè chi tr× thÕ v©y h∙m l∙o ®¹o Lnh Ho¸... µo...µo... Vï... Vï... TiÓu Thiªn cµng nh×n cµng hoang mang, v× theo nã nhËn ®Þnh, râ rµng tõng chiªu ch­ëng cña l∙o ®¹o Linh Ho¸ hiÖn giê vÉn trµn ®Çy uy lùc, vÉn tiÕp tôc bøc dån bän ThÊt Tinh, vËy th× nguyªn nh©n g× Khóc §íi LËp d¸m cã nh÷ng lêi huªnh hoang nh­ thÕ? M∙i mét lóc sau TiÓu Thiªn míi hiÓu nguyªn do, tõ trµng c­êi ®¾c ý cña Khóc §íi LËp: - Th× ra l∙o ®¹o ®∙ mang s½n néi th­¬ng ! Chóng ta ®õng bá lì c¬ héi, ®¸nh ! Ha... ha... Çm ! Çm !... Vï... µo... µo... Çm ! Çm !... B©y giê míi râ ®∙ ®Õn l­ît l∙o ®¹o Linh Ho¸ bÞ dån vµo thÕ thô ®éng! S¾c mÆt cña l∙o trÇm träng h¼n, víi nh÷ng c¸i cÊt ch©n cÊt tay nÆng nh­ ®eo ch×! BÊt ngê, nh­ TiÓu Thiªn võa ' nh×n thÊy vïng kh«ng gian ë bªn ngoµi ThÊt CÇm Cæ §éng nh­ ®ang cã hiÖn t­îng dÞch chuyÓn! Vµ nã dÞch chuyÓn thËt vµ bÊt ngê ®Ó lé ra bèn nh©n vËt víi ®¹o phôc uy nghi ! Mét trong bèn nh©n vËt nµy bçng lªn tiÕng: - Tø Gi¶ VÖ §¹o xin chê lÖnh ! L∙o ®¹o Linh Ho¸ në mét nô c­êi: -72- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - BÊt tÊt ph¶i nhiÒu lêi ! H∙y khèng chÕ vµ sanh cÇm tÊt c¶! Nhanh nh­ nh÷ng tia chíp, c¶ bèn vÞ ®¹o nh©n lËp tøc x«ng vµo trËn t¹o nhiÒu ®ît kinh khiÕp cho bän ThÊt Tinh! Vót! Vót ! - Mau n»m xuèng ! - §ì ! - Xem chiªu ! - H∙y bã tay nµo! Vï! Vï... §ang th¾ng thÕ, sù xuÊt hiÖn cña Tø Gi¶ VÖ ®¹o víi khÝ thÕ cùc kú uy m∙nh ®∙ lµm cho ThÊt Tinh mÊt th­îng phong. Hä mau chãng bÞ bøc dån vµ cµng lóc cµng luèng cuèng kinh ho¶ng. Khóc §íi LËp nghiÕn r¨ng ken kÐt: - Ho¸ Ta l∙o ®¹o thói tha kia ®∙ cã s½n dù m­u ! Trong chóng ta, ai lui ®­îc cø lui chê b¸o thï ! L∙o ®¹o Linh Ho¸ ®∙ lui ra, nh­êng h¼n côc diÖn cho Tø Gi¶ VÖ §¹o xö lý, nghe hä Khóc nãi nh­ thÕ, l∙o bËt c­êi: - §Õn lóc nµy bän ng­¬i cßn väng t­ëng ®Õn viÖc lui ch©n ­ ? §∙ muén råi ! Ha... Ha... Cïng lóc víi trµng c­êi cña l∙o §¹o Chñ. Tø Gi¶ VÖ §¹o bÊt ngê cïng gÇm vang: - Xem chiªu ! Çm ! Çm !... µo... µo... Nh­ng tiÕng chÊn ®éng thËp phÇn kinh khiÕp liÒn nèi tiÕp nhau vang lªn khiÕn TiÓu Thiªn cø nghe v¸ng c¶ ®Çu vµ hoa c¶ m¾t ! §ang Lóc bÞ hoa m¾t nh­ thÕ TiÓu Thiªn vÉn nghe tiÕng gÇm giËn d÷ cña l∙o ®¹o Linh Ho¸ ®ét nhiªn vang lªn: - Ng­¬i muèn chÕt sao? Hång Thô Nh©n? Vót!... Vï...Vï... Trong tÇm nh×n cña TiÓu Thiªn, bãng h×nh cña l∙o ®¹o ®ang nh­ mét tia chíp lao vµo l∙o ¸i - Hång Thô Nh©n! Vµ TiÓu Thiªn còng nh×n thÊy Hång 'Thô Nh©n ®ang vung tay nh­ muèn nÐm ®i hoÆc huû bá vËt g× ®ã trong tay l∙o! KÞp nhËn thÊy ®ã lµ nh¸nh cá chØ cßn l¹i ván vÑn b¸ chiÕc l¸ Tö linh Th¶o s¾p bÞ Hång Thô Nh©n huû ho¹i, TiÓu Thiªn thÇm cÇu mong cho chóng ®õng r¬i vµo tay l∙o ¸c ®¹o Linh Ho¸! -73- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Nh­ng, ch­ëng lùc cña Linh Ho¸ ®∙ ®Õn ®óng lóc lao Ëp vµo Hång Thô Nh©n. µo... µo... Hång Thô Nh©n hèt ho¶ng, tung b¾n ng­êi lªn cao, tay nÐm m¹nh nh¸nh cá vÒ phÝa kh¸c: - L∙o muèn chiÕm nã ­ ? Th× ®©y chép lÊy ! Viu... TiÓu Thiªn b©ng khu©ng v× nhËn ra Hång Thô Nh©n tuy lµ v« t×nh nh­ng l¹i nÐm nh¸nh cã ®óng vµo chç nã ®ang nÐp ! Kinh ho¶ng v× sîi l∙o ®¹o Linh Ho¸ ph¸t hiÖn, TiÓu Thiªn véi n»m phôc xuèng, nÐp thËt s¸t vµo mét phiÕn ®¸ ! Vµ nã len lÐn thë phµo khi nhËn ra l∙o ®¹o Linh Ho¸ do cø m¶i quËt ch­ëng vµo Hång Thô Nh©n nªn ch­a ngã ngµng g× ®Õn vÞ trÝ ®ang bay ®i cña nh¸nh cá !... Nh¸nh cá r¬i xuèng chØ c¸ch n¬i TiÓu Thiªn n»m mét tÇm tay! ChÝnh lóc ®ã, TiÓu Thiªn nghe mét tiÕng chÊn k×nh kÌm theo tiÕng kªu thÊt thanh cua Hång Thô Nh©n. Çm ! Çm !... - Hù !... Kh«ng bá lì c¬ héi, TiÓu Thiªn nhanh nhÑn nhÆt l¹i nh¸nh cá vµ sau ®ã lÑ lµng dÞch chuyÓn sang mét vÞ trÝ kh¸c kÝn ®¸o h¬n ! Tõ n¬i Èn nÊp míi, TiÓu Thiªn tuy kh«ng cßn nh×n thÊy trËn lo¹n chiÕn nh­ng tai vÉn nghe ngãng tiÕng ®éng ch¹m kinh hån. - N»m xuèng ! µo... µo... Çm ! Çm !... Vµ sù thÊt thñ cña bän ThÊt Tinh ®iÒu kh«ng thÓ nµo tr¸nh khái, TiÓu Thiªn nghe bän hä lÇn l­ît bÞ chÕ ngù: - Hù!... Hù !... BiÕt ®∙ ®Õn lóc thÕ nµo l∙o ®¹o Linh Ho¸ còng tù t×m hoÆc cho ng­êi kiÕm t×m nh¸nh cá Tö Linh Th¶o. TiÓu Thiªn mét lÇn n÷a len lÐn chui vµo nh÷ng chç s©u kÝn h¬n! Nhê vãc d¸ng nhá bÐ, TiÓu Thiªn giê ®©y kÓ nh­ ®∙ an toµn nhê võa chui vµo mét kÑt ®¸ n»m gi÷a hai t¶ng ®¸ chång lªn nhau! Nã cè nÝn c­êi khi nghe thanh ©m kinh ng¹c cña l∙o ®¹o Linh Ho¸ ®ang vang lªn: - Kh«ng lÏ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ®∙ bÞ cuång phong ph¸ huû! Bän ng­¬i cè t×m kü xem ! §­îc mét lóc, TiÓu Thiªn nghe l∙o ®¹o hËm hùc b¶o: -74- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - §­îc l¾m ! §ã lµ bän chóng tù chuèc ho¹ vµo th©n !Hõ... BiÕn bän chóng thµnh ®¹o n«, ®­a vµo HuyÔn Th«ng Linh §¹o ! Nghe vËy, TiÓu Thiªn ph¶i ngì ngµng ! Vµ nã vôt hiÓu tÊt c¶ khi lÇn l­ît nghe nh÷ng tiÕng kªu ró cña bän ThÊt Tinh! Cè ®­a m¾t nh×n ra. TiÓu Thiªn thËt sù kinh hoµng lóc ph¸t hiÖn bän ThÊt Tinh thÊt thÓu b­íc ®i theo sau lò Tø Gi¶ VÖ §¹o. Bän hä ai còng cã nh÷ng dßng m¸u ch¶y ra hai bªn tai cßn miÖng th× vÉn s«i trµo huyÕt ®á ! Nh­ vËy, hai tai hä ®∙ bÞ chäc thñng vµ l­ìi còng bÞ c¾t, hä ®∙ bÞ bän Tø Gi¶ VÖ §¹o biÕn hµnh lò ®¹o n« thËt sù råi ! §iÒu nµy cho thÊy nh÷ng g× tiÓu ®¹o Ho¸ Th«ng ®∙ nãi vÒ nh÷ng nh©n vËt §¹o N« kh«ng h¼n lµ ®óng ! Hä kh«ng hÒ tù nguyÖn huû ho¹i gi¸c quan ! Hä bÞ bän ng­êi HuyÒn Th«ng Linh §¹o trõng ph¹t vµ hµnh h¹ cho ®Õn tËn cuèi ®êi ! Tuy hiÓu nh­ vËy nh­ng TiÓu Thiªn nµo d¸m nghÜ ®ã lµ do Ho¸ Th«ng cè t×nh che giÊu sù thËt ! Nã chØ nghÜ, cã lÏ chÝnh Ho¸ Th«ng vÉn ch­a biÕt sù thËt ¸c ®éc nµy! Sau khi bän ThÊt Tinh ®∙ bi ®­a ®i, ®Õn l­ît l∙o ®¹o Linh Ho¸ còng hËm hùc bá ®i ! TiÓu Thiªn nh×n theo vµ t×nh cê ph¸t hiÖn c¶nh huèng bªn ngoµi ThÊt CÇm Cæ §éng nh­ ®ang trë l¹i b×nh th­êng ! Nã nh×n thÊy râ tõng khãm l¸ bôi c©y, còng cã mét dßng suèi nhá ®ang rãc r¸ch ch¶y ë phÝa xa ! Mõng rì, v× nghÜ l∙o ®¹o Linh Ho¸ do kh«ng lo ng¹i mét ai kh¸c x©m nhËp nªn ®∙ huû bá phÇn trËn ®å ë mÐ ngoµi, TiÓu Thiªn véi vµng chui ng­êi ra khãi khe ®¸! Ngay lóc ®øng lªn th¼ng ng­êi, viÖc ®Çu tiªn TiÓu Thiªn ph¶i hµnh ®éng lµ ng¾t ba chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o cÊt kÝn vµo ng­êi! Sau khi cè t×nh nÐm bá nh¸nh cá tr¬ träi trªn nÒn ®éng, TiÓu Thiªn nhanh ch©n ch¹y ra ngoµi ! C¶nh quan bªn ngoµi qu¶ nhiªn ®óng nh­ TiÓu Thiªn nh×n thÊy, vµ nã nghÜ nÕu cø ®i theo dßng suèi ¾t thÕ nµo còng ®i tho¸t ra ngoµi HuyÒn Th«ng Linh §¹o ! Nã ®i thËt nhanh ! Dßng suèi vÉn ch¶y hiÕn hoµ ! Tuy nhiªn nh÷ng g× ®ang chê ®ãn TiÓu Thiªn l¹i kh«ng hiÒn hoµ chót nµo! §ang ®i TiÓu Thiªn ph¶i bµng hoµng dõng l¹i v× nghe mét tiÕng qu¸t vang lªn lanh l¶nh: Ng­¬i lµ ai? §øng l¹i ! Nh×n vÒ phÝa cã tiÕng qu¸t, TiÓu Thiªn tho¸ng nhÑ nhâm v× chØ nh×n thÊy mét vÞ tiÓu th­ vµ mét thÞ tú! Kh«ng nh÷ng thÕ niªn kû cña ca hai chØ suýt so¸t, hoÆc h¬n mét Ýt kÐm mét Ýt nÕu so víi TiÓu Thiªn ! LÔ ®é,'TiÓu Thiªn lªn tiÕng : - GÆp ®­îc tiÓu th­ thËt lµ hay ! TiÓu th­ cã thÓ cho biÕt ®i theo lèi nµo sÏ ®i khái ®Þa ph­¬ng nµy ? -75- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh VÞ tiÓu th­ tuy kÐm niªn kû nh­ng kh«ng v× thÕ mµ lêi lÏ kÐm uy lùc! ¶ trîn m¾t: - Ng­¬i vÉn ch­a ®¸p lêi t¸ ! T¹i sao ta ch­a tõng nh×n thÊy ng­¬i ë huyÒn Th«ng Linh §¹o nµy ? TiÓu Thiªn thÊt kinh: TiÓu th­ còng lµ ng­êi ë HuyÒn Th«ng Linh §¹o? ¶ c©ng c©ng nÐt mÆt xinh ®Ñp: - Ta lµ ThiÕu §¹o Chñ, ®­¬ng nhiªn ph¸i lµ ng­êi ë HuyÒn Th«ng Linh §¹o råi: - TiÓu Thiªn kªu ho¶ng: - ThiÕu §¹o Chñ ? Lµ tiÓu th­ ? ¶ c­êi khÈy: - Ng­¬i nghe ®­îc, nãi ®­îc ch¾c kh«ng ph¶i lò ®¹o n« ! Vµ ng­¬i do h∙y cßn bÐ nªn cµng kh«ng ph¶i mét träng bän TuÇn §¹o hoÆc Phßng §¹o ! Nãi mau, cã ph¶i ng­¬i lµ ®øa bÐ võa ®­îc gia phô ®­a vÒ, cã liªn quan ®Õn Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o? TiÓu Thiªn ho¶ng vÝa: - Ta... Ta... ¶ bËt rÝt: - Gia phô quyÕt sanh cÇm ng­¬i vÜnh viÔn, ai ®∙ chØ ng­¬i ®Õn tËn n¬i nµy?... ThÇm m¾ng lµ t¹i sao ph¶i tá ra khiÕp ®¶m tr­íc mét n÷ nh©n vµ chØ lµ n÷ nh©n cã niªn kû kh«ng nhiÒu h¬n bao nhiªu! TiÓu Thiªn lËp tøc vung vÈy thanh ®o¶n kiÕm do tiÓu ®¹o Ho¸ Th«ng trao tÆng: - Tù ta t×m thÊy n¬i nµy ! V¶ l¹i, nÕu l∙o ®¹o Linh Ho¸ lµ phô th©n ng­¬i th× chÝnh l∙o ®∙ t¸n thµnh viÖc ta bá ®i ! NÕu ng­¬i to gan, d¸m ng¨n c¶n ta th× ®õng tr¸ch ta kh«ng kiªng nÓ! ¶ hõ mòi: - Kiªng nÓ ? Ai cÇn ng­¬i kiªng nÓ ? Thanh kiÕm kia lµ cña s­ huynh ta Ho¸ Th«ng, b»ng c¸ch nµo ng­¬i cã nã ? TiÓu Thiªn vÉn hêm vò khÝ, võa t×m lêi ®èi ®¸p võa dÇn dÇn di chuyÓn: - T¹i sao ta cã, ng­¬i kh«ng cÇn ph¶i hái ! Chí d¹i mµ ng¨n ®­êng ta, b»ng kh«ng ta sÏ... Vót ! M¾t TiÓu Thiªn bçng hoa lªn ! Vµ khi ®Þnh thÇn, nã nh×n thÊy ¶ ThiÕu §¹o Chñ ®ang ®­a tay chép vµo tay cÇm kiÕm cña nã ! Th©n thñ cña ¶ Chøng tá ¶ còng am hiÓu vâ c«ng! Kinh h∙i, TiÓu Thiªn hu¬ bõa thanh kiÕm vµo ng­êi ¶. Vï!...¶ nhÑ nhµng l¸ch tr¸nh vµ bÊt ngê vung m¹nh tay t¶: -76- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 10. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Bïng ! Tay t¶ cña ¶ râ rµng lµ c¸nh tay dÞu dµng cña n÷ l­u nh­ng kh«ng hiÓu sao khi ch¹m vµo TiÓu Thiªn l¹i cã ®ñ uy lùc quËt nã ng∙ b¾n vÕ phÝa sau ! Huþch ! §ang ®au vµ ®ang ng¬ ngµng, TiÓu Thiªn bçng nghe tiÕng ¶ c­êi khanh kh¸ch: - H¹ng nh­ ng­¬i, ®Õn mét chiªu vâ phßng thÇn còng kh«ng cã, ng­¬i cã t­ c¸ch g× h¨m do¹ ta ! H∙y xem ®©y ! Ha... Ha... ¶ lao ®Õn vµ th¼ng tay gi¸ng mét ngän ch­ëng vµo TiÓu Thiªn! PhÉn né vµ uÊt hËn, TiÓu Thiªn bÊt kÓ hËu qu¶, nÐm m¹nh thanh ®o¶n kiÕm vµo ¶! Vï!... ¶ bÞ bÊt ngê thÊy râ, do ®ã khi ¶ võa trµn ng­êi nÐ tr¸nh th× thanh kiÕm vÉn cøa nhÑ vµo tay ¶. So¹t !... Mét phÇn èng tay ¸o cña ¶ bÞ r¸ch rêi ®Ò lé ra mét m¶ng da tr¾ng hång víi mét v¹ch m¸u r­ím ®á. ¶ gµo lªn cã lÏ v× ®au: -Ng­¬i ! A... Trªn kiÕm cã ®éc ! Ng­¬i muèn chÕt! §ang lóc ¶ gµo, TiÓu Thiªn ngåi bËt dËy vµ bÊt ngê c¾m ®Çu bá ch¹y. ¶ nä võa ®uæi theo võa thÐt lanh l¶nh: - TiÓu Mü ! Mau chÆn y l¹i!... Nghe gäi, biÕt ¶ muèn gäi thÞ tú lµ ng­êi tõ n∙y giê chØ biÕt ®øng nh×n vµ ch­a mét lÇn lªn tiÕng, TiÓu Thiªn sî ¶ thÞ tú còng biÕt vâ c«ng vµ sÏ bÊt ngê ra tay nªn võa bá ch¹y võa ®­a m¾t nh×n chõng nh÷ng ®éng tÞnh cña ¶ thÞ tú ! ThËt bÊt ngê, cho dï TiÓu Thiªn võa ch¹y ngang qua nh­ng kh«ng hiÓu sao ¶ thÞ tú vÉn cø ®øng tr¬ tr¬ nh­ phçng ®¸? ¶ kh«ng hÒ ra tay ng¨n c¶n nh­ chñ nh©n võa gµo thÐt ra lÖnh? §­îc dÞp, TiÓu thiªn ch¹y nhanh h¬n ! BÊt ngê, tõ phÝa sau TiÓu Thiªn nghe tiÕng ¶ tiÓu th­ qu¸t n¹t: - Ta b¶o ng­¬i ®uæi theo y, sao ng­¬i kh«ng nghe lÖnh? Hõ ! Cã mét ®¹o n« võa ®iÕc võa c©m nh­ ng­¬i qu¶ v« dông ! - Bèp ! Bèp ! Quay ®Çu l¹i nh×n, TiÓu Thiªn phÉn hËn v× thÊy ¶ tiÓu th­ ®ang giËn d÷ ®¸nh vµo mÆt ¶ thÞ tú mÊy c¸i liªn tiÕp ! TiÓu Thiªn quµy qu¶ ch¹y l¹i: -77- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 11. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Ng­êi ta cã bÞ ®iÕc bÞ c©m còng lµ do phô th©n ng­¬i g©y ra, sao ng­¬i cßn nhÉn t©m hµnh h¹ nh­ thÕ ? T©m ®Þa cña ng­¬i còng ®éc ¸c ®©u kÐm g× phô th©n ng­¬i ! ¶ tiÓu th­ víi s¾c mÆt bçng nhît nh¹t nh­ng vÉn bu«ng tiÕng c­êi l¹nh lÏo: - ¶ lµ ®¹o n« cña ta, ta ®¸nh ¶ cí sao ng­êi l¹i ®au lßng? Ta sÏ ®¸nh n÷a, thö xem ng­¬i cã c¸ch nµo ng¨n ®­îc ta? ¶ vung tay lªn : - Bèp !Bèp !... BÊt thÇn, TiÓu Thiªn lao ®Õn: - TiÖn tú ®éc ¸c ! T¸ ph¶i hµnh h¹ ng­¬i ®Ó tr¶ ®òa! Xem ®©y! TiÓu Thiªn còng vung tay! Nh­ng do kh«ng biÕt vâ c«ng nªn hµnh vi cña nã chØ khiÕn b¶n th©n nã mang ho¹! ¶ tiÓu th­ bÊt ngê quËt mét k×nh vµo TiÓu Thiªn: - Ng­¬i muèn chÕt ! µo!... Çm ! Toµn th©n TiÓu Thiªn lËp tøc bÞ ®Èy b¾n lªn cao. Vµ khi r¬i xuèng kh«ng ngê l¹i r¬i ®óng vµo mét hÎm vùc ®ét ngét xuÊt hiÖn! Dï biÕt b¶n th©n thÕ nµo còng ph¶i chÕt TiÓu Thiªn vÉn trîn to hai m¾t nh×n trõng trõng vµo ¶ ThiÕu §¹o Chñ HuyÒn Th«ng Linh §¹o, mét kÎ thËt sù hung d÷ vµ ®éc ¸c, ch¼ng kÐm g× l∙o ¸c ®¹o Linh Ho¸ ! TiÓu Thiªn vÉn tiÕp tôc r¬i. Vµ tr­íc khi bÞ hÎm vùc nuèt hoµn toµn vµo c¸i miÖng tham lam h¸ réng, trong mét tho¸ng t×nh cê TiÓu Thiªn bçng ch¹m ph¶i môc quang cña ¶ thÞ tú ! Môc quang cña ¶ kh«ng hiÓu sao bçng long lªn mét c¸nh kú l¹! Vµ ®iÒu ®ã chi x¶y ra trong mét tho¸ng ng¾n ngñi, ngay khi tÇm nh×n cña TiÓu Thiªn bÞ vùc s©u che khuÊt! Tuy thÕ, ®iÒu ®ã vÉn m∙i m∙i kh¾c ghi trong t©m thøc TiÓu Thiªn khiÕn nã quªn ®i b¶n th©n nã ®ang r¬i vµo ®¸y ®Þa ngôc... Viiettkiiem..com V e k em com -78- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2