intTypePromotion=1

thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 9

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
142
lượt xem
47
download

thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là một loại thiết bị cấp phôi tự động được sử dụng rộng rãi để cấp phôi cho máy cắt kim loại, các máy kiểm tra phân loại hoặc của nhiều ngành kinh tế quốc dân. - Cấu tạo: phần rung là nhờ nam châm điện khi hút, khi nhả các lò xo lá tạo chuyển động theo một đường xoắn với góc nâng của máng, phần di động (4) của nam châm điện (5) được gắn chặt với đáy cụm, còn phần cố địng (6) được gắn chặt trên đế gang nhờ vào 4 vít cấy. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 9

  1. Chương 9: Cuïm caáp phoâi kieåu rung ñoäng
  2. CÁPHÂIKÅUHÃU UG A PO IE PE RN 3 2 4 6 1 5 7  8 9 1 0 - Cuïm caáp phoâi kieåu rung ñoäng:
  3. Laø moät loaïi thieát bò caáp phoâi töï ñoäng ñöôïc söû duïng roäng raõi ñeå caáp phoâi cho maùy caét kim loaïi, caùc maùy kieåm tra phaân loaïi hoaëc cuûa nhieàu ngaønh kinh teá quoác daân. - Caáu taïo: phaàn rung laø nhôø nam chaâm ñieän khi huùt, khi nhaû caùc loø xo laù taïo chuyeån ñoäng theo moät ñöôøng xoaén vôùi goùc naâng cuûa maùng, phaàn di ñoäng (4) cuûa nam chaâm ñieän (5) ñöôïc gaén chaët vôùi ñaùy cuïm, coøn phaàn coá ñòng (6) ñöôïc gaén chaët treân ñeá gang nhôø vaøo 4 vít caáy. Nhôø vaøo 4 vít caáy coù theå ñieàu chænh ñöôïc khe hôû caàn thieát giöõa hai maù cuûa nam chaâm ñieän. Toaøn boä pheåu ñöôïc gaén treân ba thanh loø xo laù 1 nghieâng ñi moät goùc so vôùi maët phaúng naèm ngang cuûa ñeá gang, ñeå giaûm dao ñoäng xuoáng treân neàn caàn gaén vaøo ñeá gang mieáng cao su giaûm chaán - Nguyeân lyù hoaït ñoäng: cho pheåu rung rung ñoäng xoaén (laéc xung quanh truïc thaúng ñöùng vaø chuyeån ñoäng leân xuoáng cuøng moät taàn soá), phoâi ñang naèm hoån ñoän trong cuïm tröõ phoâi seõ taûn ra xung quanh thaønh cuûa maùng rung xoaén baèng nhoâm roài theo caùc ñaàu moái cuûa maùng xoaén 3 maø chuyeån ñoäng leân daàn. Cô caáu ñònh höôùng phoâi ñaët ôû löng chöøng maùng seõ gaït rôi trôû laïi ñaùy cuïm (2) nhöõng phoâi ñònh höôùng chöa ñuùng. Nhöõng phoâi ñaõ ñuôïc ñònh huôùng ñöôïc daãn ra maùng daãn ñeå vaøo maùy töï ñoäng. - Ñaëc ñieåm: + cuïm khoâng coù cô caáu caëp phoâi. + Phaïm vi öùng duïng lôùn, linh hoaït trong saûn xuaát. + Deå ñieàu chænh.
  4. + Duøng chuû yeáu caáp phoâi rôøi coù kích thöôùc nhoû.  Cuïm caáp phoâi kieåu moùc: - Sô ñoà vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng: phoâi lieäu (1) töø cuïm caáp (2) rôi vaøo buoàng thöù hai cuûa cuïm. Trong quùa trình quay caùc moùc (3) seõ moùc chi tieát naâng leân vaø seõ rôi theo maùng daãn (4) ra ngoaøi. - Ñaëc dieåm: duøng caáp phoâi cacù daïng coác ñöôøng kính d, chieàu daøi l CAÁP PHOÂI KIEÅU MOÙC 3 2 1 4 Nhaän xeùt: Khoù ñaûm baûo vaän toác ñoàng boä giöõa moùc vaø phoâi ra khoûi cuïm.  Cuïm caáp phoâi kieåu ñóa: - Cuïm caáp phoâi kieåu ñóa Laø loaïi thieát bò caáp phoâi töï ñoäng ñöôïc söû duïng roäng raõi. - Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa cuïm:
  5. Phoâi ñöôïc chöùa hoãn ñoän trong cuïm (6) vaø rôi vaøo ñuùng tuùi (5) cuûa ñóa (2). ñóa naøy ñöôïc quay troøn xung quanh truïc (3) nghieâng moät goùc so vôùi maët phaúng naèm ngang. Ñeán moät vò trí nhaát ñònh phoâi seõ rôi töø tuùi ra maùng daãn. Trong cuïm caáp phoâi kieåu ñóa vai troø cuûa cô caáu chieám giöõ laø caùc raõnh (hoaëc tuùi) (2). Caùc raõnh naøy coù theå boá trí vuoâng goùc hoaëc theo caùt tuyeán hoaëc theo baùn kính ñóa. CAÁP PHOÂI KIEÅU ÑÓA 5 Chieáu theo A 2 1 A 3 6 4 - Ñaëc ñieåm: cuïm caáp phoâi kieåu ñóa coù naêng suaát cao, laøm vieäc oån ñònh vaø coù keát caáu ñôn giaûn. cuïm duøng ñeå caáp phoâi coù hình daïng truï. - Trôn, truï coù muõ, voøng vaø ñóa. Keát luaän:
  6. Do kích thöôùc cuûa taûm nhoû neân quaù trình caáp taûm khaùc so vôùi caáp caùn ,caáp ruoät.Neân ta choïn kieåu caáp phoâi rung ñoäng vöøa phuø hôïp vôùi kích thöôùc vöøa ñaûm baûo naâng suaát cuûa daây chuyeàn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2