intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 18

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

168
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân xưởng Sửa chữa cơ khí có diện tích là 3150 m2 , gồm 98 thiết bị được chia làm 6 nhóm. Công suất tính toán của phân xưởng là 255,93 kVA, trong đó có 16,8 kW sử dụng cho hệ thống chiếu sáng. Để cấp điện cho phân xưởng Sửa chữa cơ khí ( SCCK ) ta sử dụng sơ đồ hỗn hợp. Điện năng từ trạm biến áp B3 được đưa về tủ phân phối của phân xưởng. Trong tủ phân phối đặt 1 aptômát tổng và 7 áptômát nhánh cấp điện cho 6 tủ động lực và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 18

  1. Chương 18: ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ cã diÖn tÝch lµ 3150 m2 , gåm 98 thiÕt bÞ ®-îc chia lµm 6 nhãm. C«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng lµ 255,93 kVA, trong ®ã cã 16,8 kW sö dông cho hÖ thèng chiÕu s¸ng. §Ó cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ ( SCCK ) ta sö dông s¬ ®å hçn hîp. §iÖn n¨ng tõ tr¹m biÕn ¸p B3 ®-îc ®-a vÒ tñ ph©n phèi cña ph©n x-ëng. Trong tñ ph©n phèi ®Æt 1 apt«m¸t tæng vµ 7 ¸pt«m¸t nh¸nh cÊp ®iÖn cho 6 tñ ®éng lùc vµ 1 tñ chiÕu s¸ng. Tõ tñ ph©n phèi ®Õn c¸c tñ ®éng lùc vµ chiÕu s¸ng sö dông s¬ ®å h×nh tia ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ vËn hµnh. Mçi tñ ®éng lùc cÊp ®iÖn cho mét nhãm phô t¶i theo s¬ ®å hçn hîp, c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt lín vµ quan träng sÏ nhËn ®iÖn trùc tiÕp tõ thanh c¸i cña tñ, c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt bÐ vµ Ýt quan tng h¬n ®-îc ghÐp thµnh c¸c nhãm nhá nhËn ®iÖn tõ tñ theo s¬ ®å liªn th«ng (xÝch). §Ó dÔ dµng thao t¸c vµ t¨ng thªm ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn, t¹i c¸c ®Çu vµo vµ ra cña tñ ®Òu ®Æt c¸c ¸pt«m¸t lµm nhiÖm vô ®ãng c¾t, b¶o vÖ qu¸ t¶i vµ ng¾n m¹ch cho c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng. Tuy nhiªn gi¸ thµnh cña tñ sÏ ®¾t h¬n khi dïng cÇu dao vµ cÇu ch×, song ®©y còng lµ xu h-íng thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn cho c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i.
  2. I.1 Lùa chän c¸c thiÕt bÞ cho tñ ph©n phèi: H×nh 4.1 - S¬ ®å tñ ph©n phèi AT A I.1.1. Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B3 vÒ tñ ph©n phèi cña ph©n x-ëng: Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë ch-¬ng III, ta cã: * C¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B3 vÒ tñ ph©n phèi cña ph©n x-ëng lµ c¸p ®ång h¹ ¸p 4 ruét, c¸ch ®iÖn PVC do h·ng Lens chÕ t¹o lo¹i (3*120+70) mm2, Icp = 395 A, ®Æt trong hµo c¸p. * Trong tñ h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p B3, ë ®Çu ®-êng d©y ®Õn tñ ph©n phèi ®· ®Æt 1 MCCB lo¹i NS400H do h·ng Merlin Gerin chÕ t¹o, I®mA = 400 A. * KiÓm tra c¸p theo ®iÒu kiÖn phèi hîp víi MCCB: I kddt 1,25.I dmA 1,25.400 Icp   =  333,33 A 1,5 1,5 1,5 VËy tiÕt diÖn c¸p ®· chän lµ hîp lý. I.1.2. Lùa chän MCCB cho tñ ph©n phèi:
  3. C¸c MCCB ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn t-¬ng tù nh- ®· tr×nh bµy ë ch-¬ng III kÕt qu¶ ®-îc ghi trong b¶ng 4.1. B¶ng 4.1 - KÕt qu¶ lùa chän MCCB cña Merlin Gerin cho tñ ph©n phèi. TuyÕn I®m U®m Ic¾t N Sè Itt (A) Lo¹i c¸p (A) (V) (kA) cùc TPP - 79,4 NS100N 100 415 25 4 §L1 TPP - 68,26 NS100N 80 415 25 4 §L2 TPP - 48,6 C60H 50 415 15 4 §L3 TPP - 136,7 NS160N 160 415 36 4 §L4 4 TPP - 67,20 NS100N 80 415 10 4 §L5 TPP - 49 C60H 50 415 15 4 §L6 MCCB 333,3 NS400N 400 415 50 4 Tæng I.1.3. Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi ®Õn c¸c tñ ®éng lùc: C¸c ®-êng c¸p tõ tñ ph©n phèi (TPP) ®Õn c¸c tñ ®éng lùc (T§L) ®-îc ®i trong r·nh c¸p n»m däc t-êng phÝa trong vµ bªn c¹nh lèi ®i l¹i cña ph©n x-ëng. C¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp, kiÓm tra phèi hîp víi c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ vµ ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt khi cã ng¾n m¹ch. Do chiÒu dµi c¸p kh«ng lín nªn cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp. §iÒu kiÖn chän c¸p : khc. Icp  Itt
  4. Trong ®ã: Itt - dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña nhãm phô t¶i. Icp - dßng ®iÖn ph¸t nãng cho phÐp, t-¬ng øng víi tõng lo¹i d©y, tõng tiÕt diÖn. khc - hÖ sè hiÖu chØnh, ë ®©y lÊy khc = 1. §iÒu kiÖn kiÓm tra phèi hîp víi thiÕt bÞ b¶o vÖ cña c¸p, khi b¶o vÖ b»ng ¸pt«m¸t: I kddt 1,25.I dmA Icp   1,5 1,5 * Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi tíi tñ §L1: Icp  Itt = 79,4 A I kddt 1,25.I dmA 1,25.100 Icp   =  83 A 1,5 1,5 1,5 KÕt hîp hai ®iÒu kiÖn chän c¸p ®ång bèn lâi c¸ch ®iÖn PVC do h·ng Lens chÕ t¹o, tiÕt diÖn 16 mm2 víi Icp = 100 A. C¸c tuyÕn c¸p kh¸c ®-îc chän t-¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng 4.2 B¶ng 4.2 - KÕt qu¶ chän c¸p tõ TPP ®Õn c¸c T§L Fc¸p TuyÕn c¸p Itt (A) Ikddt/1,5 Icp (A) (mm2) TPP - §L1 79,4 83 4G16 100 TPP - §L2 68,26 66,67 4G10 75 TPP - §L3 48,6 41,67 4G6 23 TPP - §L4 136,74 133,33 4G35 158
  5. TPP - §L5 67,20 66,67 4G10 75 TPP - §L6 49 41,67 4G6 54
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2