intTypePromotion=4

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
95
lượt xem
18
download

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ khối phần giao tiếp với thiết bị ngoại vi Trong một hệ thống thu phát dữ liệu, việc thông tin giữa các bộ phận nằm gần nhau trong hệ thống vi xử lý có thể thực hiện thông qua các mạch hoặc các bú phối ghép song song. Trong trường hợp cần phải thông tin giữa các thiết bị cách xa nhau thì không thể thực hiện cách trên được. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với máy thu phát ký tự 8 bit....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 7

  1. Chương 7: THIEÁT KEÁ KHOÁI GIAO TIEÁP VÔÙI THIEÁT BÒ NGOAÏI VI. Hình 4.16. Sô ñoà khoái phaàn giao tieáp vôùi thieát bò ngoaïi vi Trong moät heä thoáng thu phaùt döõ lieäu, vieäc thoâng tin giöõa caùc boä phaän naèm gaàn nhau trong heä thoáng vi xöû lyù coù theå thöïc hieän thoâng qua caùc maïch hoaëc caùc bus phoái gheùp song song. Trong tröôøng hôïp caàn phaûi thoâng tin giöõa caùc thieát bò caùch xa nhau thì khoâng theå thöïc hieän caùch treân ñöôïc. Ñoù cuõng laø yeâu caàu ñaët ra ñoái vôùi maùy thu phaùt kyù töï 8 bit.  Nhieäm vuï chính cuûa khoái naøy laø thöïc hieän coâng vieäc giao tieáp vôùi caùc thieât bò ngoaïi vi maø cuï theå laø thöïc hieän caùc cheá ñoä sau: 1. Thu phaùt maõ kyù töï 8 bit song song coù baét tay. 2. Thu phaùt maõ kyù töï 8 bit noái tieáp ñoàng boä vaø baát ñoàng boä. 3. Caáp phaùt hoaëc nhaän nguoàn xung Clock cho caùc thieát bò beân ngoaøi, 4.4.1. Thu phaùt döõ lieäu 8 bit song song.
  2. Phuïc vuï cho cheá ñoä thu phaùt döõ lieäu 8 bit song song. Coù nhieàu vi maïch thöïc hieän chöùc naêng treân nhö: 8212, 8282, 8286. Vi maïch laäp trình 8255A PPI, 8155(Intel), 6821 PIA (Motorola), 6530 RRIOT, 6522VIA, Z80POI. Tuy nhieân do tính chuyeân duïng cuûa vi maïch laäp trình 8255A, neân ñaây laø vi maïch ñöôïc choïn ñeå phuïc vuï cho cheá ñoä thu phaùt maõ kyù töï 8 bit song song coù baét tay vaø khoâng baét tay.
  3. 4.4.1.1. Giôùi thieäu vi maïch laäp trình 8255A. Ñaây laø vi maïch vaøo ra theo chöông trình raát thoâng duïng thöôøng coù trong caùc vi tính PC/XT, PC/AT vaø caùc thieát bò trao ñoåi thoâng tin khaùc (xem phaàn phuï luïc 1). 4.4.1.2 Keát noái 8255A vôùi heä thoáng. Vi maïch laäp trình 8255A coù 3 Port xuaát nhaäp trong ñoù:  Port A ñöôïc söû duïng ñeå cho vieäc nhaäp xuaát döõ lieäu 8 bit song song.  Port C ñöôïc söû duïng thöïc hieän trao ñoåi caùc tín hieäu baét tay.  Port B ñöôïc söû duïng ñeå xuaát caùc tín hieäu caáp cho caùc LED ñôn ñeå chæ thò caùc cheá ñoä thi haønh nhö :Tx/Rx, STEP, CYCLE, PATTERN, BURST, BREAK PIONT, HANDSHAKE.  Trong ñoù port A va port B ñöôïc keát noái ñeán ñaàu noái chuaån DB _25F ñeå thöïc hieän vieäc trao ñoåi thoâng tin vôùi thieát bò khaùc. 4.4.1.3. Laäp trình cho 8255A Ñeå thöïc hieän cheá ñoä treân, vieäc laäp trình cho vi maïch 8255A ñöôïc thöïc hieän ôû Mode 0. 4.4.2. Thu phaùt döõ lieäu noái tieáp 8 bit ñoàng boä vaø baát ñoàng boä (dò boä). Truyeàn döõ lieäu noái tieáp laø ôû ñaàu phaùt döõ lieäu döôùi daïng song song ñaàu tieân ñöôïc chuyeån thaønh döõ lieäu noái tieáp. Tín hieäu tieáp noái sau ñoù ñöôïc truyeàn ñi lieân tuïc töøng bit treân moät ñöôøng daây. Ôû ñaàu thu tín hieäu seõ ñöôïc bieán ñoåi ngöôïc laïi ñeå taùi taïo tín hieäu daïng song song thích hôïp cho vieäc xöû lyù tieáp theo. Haõng Intel cho ra ñôøi vi maïch chuyeân duïng thöïc hieän ñöôïc caû hai kieåu truyeàn thoâng tin treân laø 8251A hay coøn goïi laø maïch
  4. USART. Moät daïng vi maïch thöù hai cuõng ñöôïc duøng roäng raõi trong caùc thieát bò thoâng tin noái tieáp laø vi maïch USAT 8250A/16450, UART 6402, ACIA 6850… Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu ñaët ra neân löïa choïn vi maïch USART 8251A (Intel). 4.4.2.1.Giôùi thieäu vi maïch USART 8251A. Ñaây laø moät vi maïÏ ch thu phaùt ñoàng boä vaø khoâng ñoàng boä,coù theå söû duïng ñeå trao ñoåi trao ñoåi thoâng tin noái tieáp vôùi baát kyø maùy vi tính naøo ,hay baát kyø thieát bò ngoaïi vi naøo, (xem phaàn phuï luïc 1).
  5. 4.1.2.2.Laäp trình cho USART 8251A. Trong heä thoáng naøy, vi maïch 8251A ñöôïc khôûi taïo ñeå laøm vieäc ôû hai mode cô baûn:  Mode noái tieáp baát ñoàng boä:  Mode noái tieáp ñoàng boä.  Coâng vieäc choïn taàn soá xung Clock ñöôïc thöïc hieän baèng phím UNIT ôû baøn phím. 4.4.3.Caùc chuaån trong giao tieáp vaø vi maïch kích chuaån thu – phaùt döõ lieäu. Töông töï nhö caùc thieát bò ngoaïi vi khaùc, (maùy vi tính, maùy in…) vieäc trao ñoåi döõ lieäu ñieàu phaûi theo moät chuaån giao tieáp nhaát ñònh. Coù nhieàu daïng chuaån khaùc nhau ñöôïc söû duïng ñeå phoái gheùp thöôøng gaëp trong caùc thieát bò nhö: RS – 232C, RS – 449, RS – 423AS vaø RS – 422AS… Ñeå thoáng nhaát cho vieäc giao tieáp ñöôïc töông thích giöõ thieát bò vôùi caùc heä thoáng khaùc neân chuaån RS – 232C, ñöôïc söû duïng. 4.4.3.1.Giôùi thieäu chuaån RS – 232C. i./ Chuaån noái daây DB – 25 F (25 chaân). Chuaån naøy ñöôïc duøng cho vieäc trao ñoåi döõ lieäu 8 bit song song coù baét tay. ii./ Chuaån noái daây DB – 9F (9 chaân). Chuaån naøy phuïc vuï cho vieäc thoâng tin noái tieáp ôû khoaûng caùch xa. iii./ Vi maïch kích chuaån thu phaùt RS – 223C. Thoâng tin giöõa thieát bò vôùi heä hoáng khaùc ñöôïc truyeàn taûi thoâng qua caùp chuaån RS – 232C.
  6. Tuy nhieân trôû khaùng vaø tín hieäu TTL cuûa vi maïch USART khoâng thích hôïp ñeå phaùt leân ñöôøng daây xoaén ñoâi hoaëc caùp ñoàng truïc neân thöôøng ñoøi hoûi caùc vi maïch kích phaùt vaø thu. Haõng MOTOROLA ñaõ cho ra ñôøi hai loaïi vi maïch ñaùp öùng yeâu caàu treân laø:  Vi maïch kích phaùt MC 1488.  Vi maïch kích thu MC 1489. Hình 4.17. Sô ñoà keát noái USART 8251A vôùi vi xöû lyù vaø RS -232C 4.4.4.Boä taïo xung Clock. Trong heä thoáng naøy boä taïo xung Clock coù vai troø: 1. Cung caáp xung Clock chuaån cho khoái thu phaùt döõ lieäu noái tieáp maø cuï theå laø caáp cho vi maïch USART 8251A (TxC vaø RxC). ñeå ñaït toác ñoä thu phaùt chuaån (baud) ñuùng yeâu caàu. 2. Taïo xung ngaét cho vi xöû lyù 8085A ñeå kieåm soaùt toác ñoä truyeàn/nhaän. 3. Cung caáp xung clock cho caùc thieát bò khaùc beân ngoaøi. Ñeå taïo ñöôïc xung Clock chuaån coù nhieàu caùch ñeå thöïc hieän. a) Duøng phaàn meàm.
  7. b) Duøng phaàn cöùng: söû duïng vi maïch chuyeân duïng ñeå taïo xung Clock nhö: i. Caùc hoï vi maïch 555. ii. Vi maïch ñeám/ñònh thôøi laäp trình ñöôïc 8253, 8254 (Intel) Ñaëc bieät vi maïch 8253 ñöôïc duøng phoå bieán trong caùc boä ñònh thôøi, hôn nöõa do yeâu caàu cuûa thieát bò laø caàn coù nguoàn xung Clock coù theå thay ñoåi ñöôïc töø ñôn vò laø HZ ñeán MHZ, nhaèm ñaùp öùng cho toác ñoä chuaån. Do ñoù 8253 ñöôïc choïn ñeå caáp xung Clock cho heä thoáng. 4.4.4.1.Giôùi thieäu vi maïch ñònh thôøi 8253. 8253 laø vi maïch ñònh thôøi ña naêng ñöôïc söû duïng laøm boä ñeám söï kieän, taoï xung laäp trình 8253 coù chöùa 3 boä ñeám (0,1vaø 2)
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản