intTypePromotion=3

thiết kế môn học chi tiết máy, chương 15

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
178
lượt xem
50
download

thiết kế môn học chi tiết máy, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu vỏ HGT Vỏ HGT ta chọn là loại được đúc ,vỏ HGT đúc có nhiều dạng khác nhau ,song chúng đều có chung một nhiệm vụ là : bảo đảm vị trí tương đối giữa các chi tiết và bộ phận máy ,tiếp nhận tải trọng từ các chi tiết lắp trên vỏ truyền đến , đựng dầu bôi trơn và bảo vệ các tiết máy tránh bụi bậm . Chỉ tiêu cơ bản của vỏ HGT là độ cứng và khối lượng nhỏ . HGT bao gồm : thành hộp , nẹp hoặc thân , mặt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế môn học chi tiết máy, chương 15

  1. 1 Chương 15: Thieát Keá Voû HGT 1 . Keát caáu voû HGT Voû HGT ta choïn laø loaïi ñöôïc ñuùc ,voû HGT ñuùc coù nhieàu daïng khaùc nhau ,song chuùng ñeàu coù chung moät nhieäm vuï laø : baûo ñaûm vò trí töông ñoái giöõa caùc chi tieát vaø boä phaän maùy ,tieáp nhaän taûi troïng töø caùc chi tieát laép treân voû truyeàn ñeán , ñöïng daàu boâi trôn vaø baûo veä caùc tieát maùy traùnh buïi baäm . Chæ tieâu cô baûn cuûa voû HGT laø ñoä cöùng vaø khoái löôïng nhoû . HGT bao goàm : thaønh hoäp , neïp hoaëc thaân , maët bích , goái ñôõ ... Vaät lieäu phoå bieán duøng ñeå ñuùc voû HGT laø gang xaùm GX 15-32 a. Choïn beà maët laép gheùp naép vaø thaân Ñeå thuaän tieän cho vieäc laép gheùp ta choïn maët phaúng laép gheùp ( maët bính ) song song vôùi ñaùy vaø ñi qua ñöôøng taâm caùc truïc trong HGT. b . Xaùc ñònh kích thöôùc cô baûn cuûa voû HGT Teân goïi Bieåu thöùc tính toaùn [mm] Chieàu daøy : Thaân hoäp ,   = (0,03a + 3 ) > 6 mm choïn  Naép hoäp , 1 = 10 1 = 0,9 = 9 Ñöôøng kính : Buloâng neàn , d1 d1 > 0,04a + 10 > 12 mm choïn Buloâng caïnh oå , d2 d1 = 16 Buloâng gheùp bích laép vaø d2 = ( 0,7  0,8 )d1 = 12 thaân , d3 d3 = ( 0,8  0,9 )d2 = 10 Vít gheùp naép oå , d4 d4 = ( 0,6  0,7 )d2 = 8 Vít gheùp naép cöûa thaêm , d5 d5 = ( 0,5  0,6 )d2 = 6 Maët gheùp naép vaø thaân Chieàu daøy bích thaân hoäp , S3 = ( 1,4  1,8 )d3 = 16
  2. 2 S3 S4 = ( 0,9  1 ) S3 = 14 Chieàu daøy bích naép hoäp , S4 K3  K2 - ( 3  5 ) mm Beà roäng bích naép vaø thaân , K3 Kích thöôùc goái truïc : Ñöôøng kính ngoaøi vaø taâm loã D2 = 110 vít , D3 = 78 D2 , D3 K2 = E2 + R2 + ( 3  5 ) mm = 44 Beà roäng maët gheùp buloâng caïnh E2  1,6d2 = 22 oå ,K2 R2 1,3d2 = 18 Taâm loã buoâng caïnh oå : E2 vaø C ( k laø khoaûng caùch töø taâm buloâng ñeán meùp loã ) Chieàu cao h Maët ñeá hoäp : Giöõa caùc baùnh raêng vôùi thaønh   ( 1  1,2 ) = 12 trong hoäp . 1  ( 3  5 ) = 40 Giöõa caùc ñænh baùnh raêng lôùn vôùi    = 12 ñaùy hoäp . Giöõa maët beân caùc baùnh raêng vôùi nhau .
  3. 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản