intTypePromotion=1

Thông báo 26/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Thông báo 26/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 26/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 26/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ Xà H I CH NGHĨA VI T NAM -------------------- ð c l p - T do - H nh phúc ---------------------- Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 S : 26/TB-VPCP THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH ð O T NH VĨNH LONG Ngày 13 tháng 01 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Nguy n T n Dũng ñã ch trì cu c h p v i lãnh ñ o t nh Vĩnh Long. Cùng d có ñ i di n lãnh ñ o các B : K ho ch và ð u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ñ ng, Thương binh và Xã h i, Y t và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe ñ ng chí Ch t ch y ban nhân dân T nh báo cáo k t qu th c hi n nhi m v kinh t - xã h i năm 2008, phương hư ng, nhi m v năm 2009 và m t s ñ ngh c a T nh, ý ki n b sung c a ñ ng chí Bí thư T nh y, ý ki n c a các .vn lãnh ñ o các B , ngành, Th tư ng Nguy n T n Dũng ñã k t lu n như sau: I. ðÁNH GIÁ CHUNG: am Năm 2008, m c dù g p nhi u khó khăn như thiên tai, d ch b nh, ñ u năm giá c v t tư, tn hàng hóa tăng cao, cu i năm giá nhi u s n ph m gi m m nh nhưng ð ng b , chính quy n và nhân dân t nh Vĩnh Long ñã có nhi u c g ng, n l c vư t qua m i khó khăn, thách th c, ñ t ie ñư c k t qu khá toàn di n trên h u h t các lĩnh v c kinh t , văn hóa, xã h i, t c ñ tăng trư ng tV GDP khá ñ t 12,95%, cơ c u kinh t chuy n d ch ñúng hư ng, kim ng ch xu t kh u, thu ngân sách, huy ñ ng v n cho ñ u tư phát tri n... ñ u có m c tăng trư ng khá cao; các lĩnh v c văn ua hóa, xã h i, y t , giáo d c có nhi u ti n b , t l h nghèo gi m ñáng k ; công tác c i cách hành .L chính, phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m có nhi u ti n b ; an ninh qu c phòng ñư c gi v ng, tr t t an toàn xã h i ñư c b o ñ m. ww Tuy nhiên, Vĩnh Long v n là m t t nh nghèo, có di n tích nh v i m t ñ dân cư cao so v i các ñ a phương khác trong vùng ñ ng b ng sông C u Long, thu ngân sách th p, ñ i s ng w nhân dân còn nhi u khó khăn, cơ c u kinh t chuy n d ch còn ch m, công nghi p và d ch v chưa phát tri n, cơ s h t ng kém phát tri n, m t s ch tiêu chưa ñ t ñư c so v i k ho ch ñã ñ ra, t c ñ gi i ngân m t s công trình, d án còn ch m; công tác c i cách hành chính tuy ñã ñ t ñư c m t s k t qu bư c ñ u, song chưa t o ra chuy n bi n m nh m . II. V NHI M V TR NG TÂM C A T NH TRONG NĂM 2009: Năm 2009, ñ ñ m b o th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì phát tri n kinh t , T nh c n ph i h p ch t ch v i các B , ngành Trung ương, t p trung th c hi n t t m t s nhi m v ch y u sau: 1. Ch ñ ng, tích c c tri n khai 5 nhóm gi i pháp ngăn ch n suy gi m kinh t ñã ñ ra trong Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph . Tháo g khó khăn và duy trì s n xu t, h tr doanh nghi p ñ y m nh xu t kh u, kích c u ñ u tư và tiêu dùng. T nh c n ch ñ o quy t li t, tăng ti n ñ gi i ngân các ngu n v n ngân sách nhà nư c, ñ u tư m t cách h p lý, hi u qu , có tr ng tâm, tr ng ñi m cho vi c phát tri n h t ng như giao thông, b nh vi n, trư ng h c... ð i v i các d án quan tr ng s d ng h t v n năm 2009, cho phép ñư c ng v n năm 2010 ñ ti p t c th c hi n, s m ñưa vào s d ng ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a T nh. 2. Phát huy t i ña các l i th t nhiên (v trí ñ a lý, tài nguyên ñ t, nư c ng t...) ñ phát tri n nông nghi p, s n xu t các s n ph m nông nghi p s ch, có giá tr gia tăng cao, tăng cư ng
  2. áp d ng khoa h c, k thu t, nh ng kinh nghi m hay vào s n xu t nông nghi p, th c hi n t t Ngh quy t Trung ương 7 v nông nghi p, nông dân và nông thôn. 3. T p trung phát tri n ngu n nhân l c, ñ y m nh ñào t o chuyên nghi p, ña d ng hóa các hình th c d y ngh , coi ñây là nhi m v chính tr quan tr ng, là m t trong nh ng khâu ñ t phá trong phát tri n kinh t - xã h i c a T nh. III. V M T S ð NGH C A T NH: 1. V h tr v n th c hi n D án ñ u tư xây d ng ñư ng t nh 907, 902 và 3 c u (Cái V n nh , Phù Ly, Ch Bà): ñ ng ý, giao B K ho ch và ð u tư t ng h p vào k ho ch v n trái phi u Chính ph , báo cáo Th tư ng Chính ph , trình y ban Thư ng v Qu c h i. 2. V b sung v n ñ i ng th c hi n d án phát tri n cơ s h t ng giao thông nông thôn ð ng b ng sông C u Long do WB5 tài tr (ðư ng t nh 909): ñ ng ý, giao B K ho ch và ð u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính b trí ñ v n, T nh kh n trương th c hi n công tác gi i phóng m t b ng, b o ñ m tri n khai D án ñúng ti n ñ . 3. V h tr t ngu n Trái phi u Chính ph ñ hoàn thi n ph n m t ñư ng các d án ñư ng giao thông nông thôn t i các xã vùng sâu, vùng xa: T nh ch ñ ng ph i h p v i B K ho ch và ð u tư rà soát, lên danh sách các d án c p bách. Giao B K ho ch và ð u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan t ng h p vào danh m c v n trái phi u Chính ph , báo .vn cáo Th tư ng Chính ph , trình y ban Thư ng v Qu c h i. 4. V h tr v n ñ u tư d án kè sông C Chiên (t c u M Thu n ñ n phư ng 2 th xã am Vĩnh Long): Trư c m t, T nh ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn rà soát, xác ñ nh nh ng ño n xung y u c n làm trư c, B K ho ch và ð u tư ch trì, ph i h p v i B Tài tn chính ñ xu t ngu n v n th c hi n, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t ñ nh. ð i v i nh ng ño n còn l i giao B K ho ch và ð u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ie t ng h p vào danh m c v n trái phi u Chính ph , báo cáo Th tư ng Chính ph , tr nh y ban tV Thư ng v Qu c h i. ua 5. V h tr m t l n ñ T nh xây d ng h t ng Khu công nghi p th 2 (c u, ñư ng vào, nhà máy x lý nư c th i...): ñ ng ý, B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và ð u tư t m ng .L v n ngân sách 2010 ñ th c hi n d án. ww 6. V h tr v n th c hi n d án xây d ng khu hành chính c a T nh và khu hành chính huy n m i Bình Tân: T nh xây d ng phương án huy ñ ng v n ñ u tư th c hi n d án, trong ñó w xác ñ nh rõ cơ c u ngu n v n (ngân sách nhà nư c, ngân sách ñ a phương, v n t qu ñ t...) trên cơ s ñó, giao B K ho ch và ð u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t ñ nh. 7. V h tr v n ñ ti p t c xây d ng 3 b nh vi n tuy n huy n: Bình Minh, Vũng Liêm, Trà Ôn và xây d ng m i 3 b nh vi n: Long H , Tam Bình và th xã Vĩnh Long: T nh c n ñ y nhanh ti n ñ gi i ngân các d án, giao B Y t ch trì, ph i h p v i các B K ho ch và ð u tư, Tài chính xem xét, cân ñ i v n t ngu n Trái phi u Chính ph . 8. V cho phép công ty xu t kh u Vĩnh Long và công ty Lương th c - Th c ph m Vĩnh Long ñư c ti p c n các ngu n v n tín d ng ưu ñãi ñ thu mua, t m tr lúa g o, hàng nông s n khác: ñ ng ý, giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan gi i quy t, báo cáo Th tư ng Chính ph . 9. V h tr ngu n v n ñ th c hi n ð án phát tri n nhà xã h i: T nh làm vi c c th v i các B : Xây d ng, K ho ch và ð u tư, Tài chính ñ hoàn ch nh ñ án, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t ñ nh. 10. V ñ ngh h tr v n th c hi n D án ñ u tư nâng c p Trư ng trung c p ngh Vĩnh Long: ñ ng ý, giao B K ho ch và ð u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính ñ xu t ngu n v n h tr T nh th c hi n d án, báo cáo Th tư ng Chính ph . 11. ð i v i các gói th u tư v n, thi t k các d án t i Công văn s 37/UBND-KTN ngày 06/1/2009 c a y ban nhân dân t nh Vĩnh Long: ñ ng ý v nguyên t c, cho phép áp d ng hình
  3. th c ch ñ nh th u tư v n, l p d án, thi t k và giám sát thi công ñ i v i các D án này, T nh th c hi n ñúng theo quy ñ nh hi n hành. 12. V ch ñ nh th u ñ i v i các gói th u xây l p trong các d án t i Công văn s 37/UBND-KTN ngày 06/1/2009 c a y ban nhân dân t nh Vĩnh Long: ñ ng ý v nguyên t c, T nh ch ñ ng ph i h p v i B K ho ch và ð u tư và Văn phòng Chính ph rà soát, lên danh sách các công trình, d án c p bách, s p x p th t ưu tiên, cho phép áp d ng hình th c ch ñ nh th u xây l p ñ i v i các d án này, T nh th c hi n ñúng theo các quy ñ nh hi n hành. Văn phòng Chính ph xin thông báo ñ các B , cơ quan liên quan và y ban nhân dân t nh Vĩnh Long bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Ni nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các PTTg CP; - Các B : K ho ch và ð u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Lao ñ ng, Thương binh và Xã h i; Ph m Văn Phư ng - TU, HðND, UBND t nh Vĩnh Long; .vn - VPCP: BTCN, các PCN, TTðT, các V : TH, KTTH, KTN, KGVX; - Lưu: VT, ðP(5) . am tn ie tV ua .L ww w

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản