intTypePromotion=1

Thông báo 6374/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
106
lượt xem
5
download

Thông báo 6374/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 6374/TM-XNK của Bộ Thương mại về hướng dẫn việc xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 6374/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. TH¤NG B¸O CñA Bé TH¦¥NG M¹I Sè 6374/TM­XNK NGµU 14 TH¸NG 12 N¡M 2004 VÒ H¦íNG DÉN VIÖC XUÊT KHÈU HµNG DÖT MAY SANG THÞ TR¦êNG EU N¡M  2005 C¨n cø Tho¶ thuËn vÒ viÖc b∙i bá h¹n ng¹ch hµng dÖt may  ViÖt Nam tõ ngµy 01/01/2005 gi÷a ChÝnh phñ Níc Céng hoµ X∙ héi  Chñ   nghÜa   ViÖt   Nam   vµ   Céng   ®ång   Ch©u   ¢u   ký   t¾t   ngµy  03/12/2004, Bé Th¬ng m¹i híng dÉn viÖc xuÊt khÈu hµng dÖt may  ViÖt Nam sang thÞ trêng EU n¨m 2005 nh sau: 1. KÓ tõ ngµy 01/01/2005, hµng dÖt may cña ViÖt Nam xuÊt  khÈu sang EU kh«ng cßn qu¶n lý h¹n ng¹ch. Bé Th¬ng m¹i khuyÕn  khÝch th¬ng nh©n ViÖt Nam chñ ®éng ký kÕt hîp ®ång s¶n xuÊt,  xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU víi sè lîng vµ chñng lo¹i hµng  (cat.) kh«ng h¹n chÕ; 2. Sau khi cã th«ng b¸o cña EU, Bé Th¬ng m¹i sÏ cã híng  dÉn cô thÓ vÒ thñ tôc xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam sang  thÞ trêng EU n¨m 2005; 3.C¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c¬ chÕ qu¶n lý hµng dÖt may  xuÊt khÈu vµo EU ®îc Bé Th¬ng m¹i th«ng b¸o thêng xuyªn trªn  trang web cña Bé Th¬ng m¹i (www.mot.gov.vn). Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c  th¬ng   nh©n   ph¶n   ¸nh   cho   Bé   Th¬ng   m¹i   ®Ó   ®îc   gi¶i   quyÕt   kÞp  thêi.   Bé   Th¬ng   m¹i   th«ng   b¸o   ®Ó   th¬ng   nh©n   biÕt   vµ   thùc  hiÖn./.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2