intTypePromotion=1

Thông tư 01/1998/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
1
download

Thông tư 01/1998/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/1998/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 05/1997/TT-NHNN17 ngày 25/10/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký quỹ tín dụng nhân dân, hợp tác xã tín dụng theo Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/1998/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  01/1998/TT­N H N N 1 7  n g µ y   th¸ng  N h s 9  3 n¨ m  1998  æ   u n g,  ö a ® æ i  T h « n g    s è  05/1997/TT­N H N N 1 7  n g µ y  b s s t 25/10/1997 c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc h í ng d É n   Ö c ch uy Ó n   T vi ® æ i  v µ  ® ¨n g  k ý  Q u ü  t Ý n d ô n g n h © n  d © n,  î p   x∙  Ý n  ô n g  theo N g h Þ  ® Þ n h H t¸c t d s è  16/C P n g µ y  21/2/1997  ñ a C h Ý n h  p h ñ c Ngµy 25/10/1997  èng  c  ©n   µng  µ   ícban  µnh  Th ®è Ng h Nh n   h Th«ng   è  ts 05/1997/TT­NHNN17   íng  Én  Öc  h d vi chuyÓn  æi  µ  ¨ng  ý  ü   Ýn  ông   ® v® k Qu t d nh©n  ©n,  îp      Ýn  ông  d H t¸cx∙ t d theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 16/CP  µy  ng 21/2/1997  cña  Ýnh  ñ. T¹i®iÓ m   m ôc     ÷ng  Ch ph     2  A "Nh quy  nh  ®Þ chung"  ña  c Th«ng   t nµy  ã  c ghi: "Quü  Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  ¬ (QTDTW), c¸cQuü   Ýn  ông  ©n      td nh d©n khu  ùc  v (QTDKV)  µ tæ  l   chøc  ªnkÕt,®¶m   li     b¶o  toµn  an  cho  ¹t®éng   ho   cña  Ö   èng  h th QTDND,  ×  Ëy  v v kh«ng  éc ®èi t ng chuyÓn  æi". thu    î   ® Nay  ©n  µng  µ   ícTrung  ng  öa  æi  ¹nh  Ng h Nh n   ¬s® l   sau: i "Quü  Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d khu  ùc  v (QTDKV), Quü   Ýn  ông  ©n  ©n     td nh d Trung  ng  ¬ (QTDTW)  ∙  îcNg ©n  µng  µ   íccÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ®®  h Nh n   gi   th l  ®ang  ¹t®éng  ho   ph¶i tiÕn  µnh    h chuyÓn  æi, ®¨ng  ý  ®   k theo  Ët  îp      Lu H t¸cx∙. ViÖc chuyÓn  æi  µ  ¨ng  ý  i víi ® v® k ®è    QTDKV, QTDT W   ©n  µng  µ   ícsÏ Ng h Nh n     cã  Th«ng   íng dÉn  th   riªng". Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.C¸c  tn c hi l   15  k t  k  quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y    íi tr¸v   i Th«ng   µy  tn kh«ng  cßn  Öu  ùcthi µnh. hi l     h Ch¸nh  V¨n phßng  èng  c,  ô   ëng  ô   Th ®è V tr V Qu¶n  ý c¸c  chøc  Ýn  l  tæ  t dông  ©n  ©n,  ñ  ëng    n   Þ   ã  ªnquan  éc  nh d th tr c¸c ®¬ v c li   thu NHNNT W,   Gi¸m  ®èc Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c  Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch    ph   t H§QT   QTDKV,  QTDT W   ã  c tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn      tæ  th   c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Th«ng  tnµy.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2