Thông tư 05/2007/TT-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
67
lượt xem
3
download

Thông tư 05/2007/TT-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2007/TT-BTNMT về việc hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2007/TT-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc **** ******* S : 05/2007/TT-BTNMT Hà N i, ngày 30 tháng 5 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N CÁC TRƯ NG H P Ư C ƯU ÃI V S D NG T VÀ VI C QU N LÝ T AI I V I CÁC CƠ S GIÁO D C - ÀO T O, Y T , VĂN HOÁ, TH D C - TH THAO, KHOA H C - CÔNG NGH , MÔI TRƯ NG, XÃ H I, DÂN S , GIA ÌNH, B O V VÀ CHĂM SÓC TR EM Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t; Căn c Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c; Căn c Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v y m nh xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa và th d c th thao; Căn c Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai và Ngh nh s 187/2004/N -CP v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph v chính sách khuy n khích phát tri n các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p; Căn c Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng, B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n các trư ng h p ư c ưu ãi v s d ng t và vi c qu n lý t ai i v i các cơ s giáo d c - ào t o, y t , văn hoá, th d c - th thao, khoa h c - công ngh , môi trư ng, xã h i, dân s , gia ình, b o v và chăm sóc tr em như sau: I. PH M VI I U CH NH VÀ I TƯ NG ÁP D NG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n các trư ng h p s d ng t ư c mi n ti n s d ng t theo quy nh c a Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t và ư c mi n ti n thuê t theo quy nh c a Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c (g i là ư c ưu ãi v s d ng t); vi c rà soát hi n tr ng và x lý các t n t i v s d ng t, l p ho c i u ch nh quy ho ch và k ho ch s d ng t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t, giao d ch v chuy n quy n s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ki m tra và thanh tra tình hình qu n lý
 2. s d ng t i v i các cơ s giáo d c - ào t o, y t , văn hoá, th d c - th thao, khoa h c - công ngh , môi trư ng, xã h i, dân s , gia ình, b o v và chăm sóc tr em (g i chung là cơ s cung ng d ch v công c ng). 2. i tư ng áp d ng 2.1. i tư ng áp d ng c a Thông tư này g m: a) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; U ban nhân dân các c p; S Tài nguyên và Môi trư ng; Phòng Tài nguyên và Môi trư ng; cán b a chính xã, phư ng, th tr n; Văn phòng ăng ký quy n s d ng t; cơ quan thu các c p; b) T ch c, cơ s tôn giáo, h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài ang s d ng t ho c có nhu c u s d ng t vào m c ích làm cơ s cung ng d ch v công c ng công l p ho c ngoài công l p. 2.2. i v i t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài ư c Nhà nư c Vi t Nam cho thuê t s d ng vào m c ích làm cơ s cung ng d ch v công c ng theo i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i Thông tư này thì th c hi n theo i u ư c qu c t ó. II. XÁC NNH LO I HÌNH CƠ S CUNG NG DNCH V CÔNG C NG KHÔNG NH M M C ÍCH KINH DOANH VÀ CÓ M C ÍCH KINH DOANH 1. t xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng không nh m m c ích kinh doanh t xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng không nh m m c ích kinh doanh là t ư c Nhà nư c giao cho t ch c, cơ s tôn giáo, h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ho c cho t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài thuê t xây d ng công trình thu c các lĩnh v c giáo d c - ào t o, y t , văn hoá, th d c - th thao, khoa h c - công ngh , môi trư ng, xã h i, dân s , gia ình, b o v và chăm sóc tr em mà không nh m thu l i nhu n, bao g m các lo i t sau ây: 1.1. t xây d ng các công trình ph c v ho t ng v giáo d c - ào t o g m: nhà tr , trư ng m u giáo, trư ng ph thông, trư ng trung h c chuyên nghi p, trư ng cao ng, trư ng i h c, cơ s ào t o, cơ s d y ngh (k c ký túc xá cho h c sinh, sinh viên) thu c hình th c công l p, hình th c ngoài công l p có m c ích tr giúp xã h i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép ho t ng (tr ph n di n tích t làm nơi kinh doanh, d ch v như nhà ngh , nhà hàng, bãi g i xe có thu ti n). 1.2. t xây d ng b nh vi n, cơ s khám, ch a b nh, nhà h sinh, cơ s ph c h i s c kho , cơ s ph c h i ch c năng, nhà an dư ng, cơ s i u tr cho ngư i b nhi m HIV/AIDS và các cơ s y t khác thu c hình th c công l p, hình th c ngoài công l p có m c ích tr giúp xã h i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép ho t ng (tr ph n di n tích t làm nơi kinh doanh, d ch v như phòng khám, ch a b nh ch t lư ng cao theo yêu c u, nhà bán thu c, nhà ngh , nhà hàng, bãi chuyên dùng xe có thu ti n). 1.3. t xây d ng các công trình ph c v ho t ng v văn hoá g m: tr s c a cơ quan thông t n, báo chí, ài phát thanh, ài truy n hình, công viên, vư n hoa, khu vui chơi gi i trí, câu l c b , nhà văn hóa, nhà b o tàng, nhà tri n lãm, thư vi n, r p chi u phim, r p xi c, nhà hát, cơ s sáng tác văn h c, cơ s sáng tác ngh thu t, nhà trưng
 3. bày tác phNm ngh thu t, tr s c a các oàn ngh thu t thu c hình th c công l p; t t tư ng ài và bia tư ng ni m ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép. 1.4. t có di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh ã ư c x p h ng ho c ư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh b o v (tr ph n di n tích t làm nơi bán vé, khách s n, nhà ngh , nhà hàng, nhà bán lưu ni m, bãi chuyên dùng xe có thu ti n, các công trình khác ph c v tham quan, du l ch, vui chơi, gi i trí có thu ti n). 1.5. t xây d ng các công trình ph c v ho t ng v th d c - th thao g m: sân v n ng, cơ s t p luy n, hu n luy n, thi u th d c - th thao thu c hình th c công l p, hình th c ngoài công l p có m c ích tr giúp xã h i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép ho t ng (tr ph n di n tích t làm nơi bán vé, bán lưu ni m, bán d ng c th d c - th thao, khách s n, nhà ngh , nhà hàng, bãi chuyên dùng xe có thu ti n). 1.6. t xây d ng cơ s nghiên c u khoa h c và công ngh thu c hình th c công l p. 1.7. t làm bãi ch t th i, rác th i, làm khu x lý ch t th i, x lý rác ph c v c ng ng dân cư. 1.8. t xây d ng khu nuôi dư ng, chăm sóc ngư i già, ngư i tàn t t, tr em có hoàn c nh khó khăn; tr i giáo dư ng, tr i ph c h i nhân phNm; cơ s cai nghi n ma túy thu c các hình th c công l p và ngoài công l p; nhà tang l thu c hình th c công l p. 2. t xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng có m c ích kinh doanh t xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng có m c ích kinh doanh là t ư c Nhà nư c giao ho c cho thuê i v i t ch c, h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t v t ai xây d ng công trình thu c các lĩnh v c giáo d c - ào t o, y t , văn hoá, th d c - th thao, khoa h c - công ngh , môi trư ng, xã h i, dân s , gia ình, b o v và chăm sóc tr em nh m thu l i nhu n và không thu c các trư ng h p nêu t i kho n 1 m c này. III. CÁC TRƯ NG H P Ư C ƯU ÃI V S D NG T XÂY D NG CƠ S CUNG NG DNCH V CÔNG C NG NGOÀI CÔNG L P 1. Các lo i t xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng ngoài công l p sau ây ư c hư ng chính sách ưu ãi v s d ng t: 1.1. t xây d ng cơ s giáo d c - ào t o: a) Nhà tr , trư ng m u giáo, trư ng ph thông và các cơ s giáo d c ph thông, m m non khác ư c Nhà nư c cho phép ho t ng; b) Trư ng trung h c chuyên nghi p, trư ng cao ng, trư ng i h c, trư ng d y ngh và các cơ s ào t o, d y ngh khác; c) Ký túc xá dành cho h c sinh, sinh viên. 1.2. t xây d ng cơ s y t : a) B nh vi n và các cơ s khám, ch a b nh; b) Nhà h sinh; c) Cơ s ph c h i ch c năng cho ngư i khuy t t t;
 4. d) Cơ s i u dư ng, an dư ng, khám b nh, ch a b nh, chăm sóc s c kh e, ph c h i ch c năng cho ngư i lao ng c a các cơ s s n xu t công nghi p. 1.3. t xây d ng cơ s văn hoá: a) Nhà văn hoá, i m sinh ho t văn hóa truy n th ng dân t c; b) Nhà hát, r p xi c, r p chi u phim, i m bi u di n ngh thu t truy n th ng dân t c; c) Tr s c a oàn ca, múa, nh c truy n th ng dân t c; d) Thư vi n, phòng c sách; ) Nhà b o tàng, trưng bày, b o t n, phát huy các giá tr văn hoá dân t c; e) Cơ s sáng tác văn h c, ngh thu t; g) Vư n hoa, công viên, khu vui chơi dành cho tr em; 1.4. t xây d ng cơ s th d c - th thao, bao g m sân v n ng; cơ s t p luy n, hu n luy n, thi u v th d c - th thao cho ngư i khuy t t t; 1.5. t xây d ng cơ s nghiên c u khoa h c và công ngh ; 1.6. t xây d ng cơ s x lý nư c th i, ch t th i r n ph c v s n xu t ngoài hàng rào khu công nghi p, ngoài hàng rào cơ s s n xu t công nghi p, d ch v ; 1.7. t xây d ng cơ s d ch v xã h i: a) Cơ s tư v n v k ho ch hóa gia ình, tư v n v chăm sóc, b o v bà m và tr em; b) Cơ s nuôi dư ng, chăm sóc ngư i già cô ơn, ngư i tàn t t; c) Cơ s nuôi dư ng, chăm sóc tr em m côi, không nơi nương t a; d) Cơ s cai nghi n ma tuý. 2. Các cơ s ư c ưu ãi v s d ng t nêu t i kho n 1 c a m c này không bao g m ph n di n tích t dành làm nơi bán hàng hóa; làm khách s n, nhà ngh , nhà hàng. IV. QU N LÝ S D NG T I V I CƠ S CUNG NG DNCH V CÔNG C NG 1. Rà soát hi n tr ng s d ng t 1.1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i là U ban nhân dân c p t nh) ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Y t , B Văn hoá - Thông tin, U ban Th d c Th thao, B Khoa h c và Công ngh , U ban Dân s , Gia ình và Tr em và các B , ngành liên quan ch o vi c rà soát hi n tr ng s d ng t t i các cơ s cung ng d ch v công c ng hi n do các t ch c tr c thu c B , ngành và a phương ang s d ng. T ch c, cơ s tôn giáo ang s d ng t có cơ s cung ng d ch v công c ng thu c hình th c công l p ho c ngoài công l p chưa ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t có trách nhi m rà soát hi n tr ng s d ng t, báo cáo k t qu rà soát lên y ban nhân dân c p t nh nơi có t. H gia ình, cá nhân ang s d ng t có cơ s cung ng d ch v công c ng chưa ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t có trách nhi m rà soát hi n tr ng s d ng t, báo cáo k t qu rà soát lên U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i là U ban nhân dân c p huy n) nơi có t.
 5. 1.2. M c ích rà soát hi n tr ng s d ng t: a) Làm căn c l p ho c i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a a phương, trong ó có vi c cân i qu t cho m c ích phát tri n các cơ s cung ng d ch v công c ng; b) X lý d t i m tình tr ng tranh ch p, l n, chi m, s d ng t không úng m c ích ư c giao; c) Xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i các cơ s cung ng d ch v công c ng hi n có. 1.3. N i dung rà soát hi n tr ng s d ng t bao g m: a) T ng di n tích t ang qu n lý s d ng, trong ó làm rõ di n tích t ang tr c ti p s d ng; di n tích t ang cho thuê, cho mư n s d ng; di n tích t ang b l n, b chi m; di n tích t ang có tranh ch p; di n tích t ã b trí làm t cho h gia ình cán b , công nhân viên ang làm vi c ho c ã ngh hưu, ngh vi c; di n tích t chưa s d ng ho c không s d ng; b) Di n tích t theo t ng ngu n g c s d ng g m: Nhà nư c giao không thu ti n s d ng t, Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t, Nhà nư c cho thuê tr ti n m t l n ho c tr ti n nhi u l n, tr ti n hàng năm; nh n chuy n như ng quy n s d ng t; c) Tài s n g n li n v i t ang s d ng g m: lo i công trình (tr s , gi ng ư ng, nhà văn hoá, nhà t p th , tr m thí nghi m…), di n tích xây d ng c a t ng lo i công trình; lo i cây r ng ho c cây lâu năm và di n tích (n u có); d) Nhu c u di n tích s d ng trên khu t hi n có và nhu c u m r ng di n tích t (n u có); ki n ngh gi i pháp x lý i v i di n tích t ang b l n, b chi m, ang có tranh ch p, di n tích t ã b trí làm nhà cho cán b , nhân viên. 1.4. K t qu rà soát l p thành báo cáo theo các M u s 01/ , M u s 02/ ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo l p thành hai (02) b , m t (01) b lưu, m t (01) b g i U ban nhân dân c p t nh (thông qua S Tài nguyên và Môi trư ng) i v i ngư i s d ng t là t ch c, cơ s tôn giáo; g i U ban nhân dân c p huy n (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trư ng) i v i ngư i s d ng t là h gia ình, cá nhân. U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m t ng h p và báo cáo U ban nhân dân c p t nh v k t qu rà soát tình hình s d ng t các cơ s cung ng d ch v công c ng c a h gia ình, cá nhân a phương. 2. X lý t n t i v s d ng t 2.1. U ban nhân dân c p t nh, y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m ch o, gi i quy t d t i m tình tr ng tranh ch p, l n, chi m, cho thuê, cho mư n t, s d ng t không úng m c ích ư c giao, ư c thuê ho c ư c giao t, thuê t nhưng chưa s d ng t i các cơ s cung ng d ch v công c ng. Căn c vào báo cáo k t qu rà soát hi n tr ng s d ng t t i các cơ s cung ng d ch v công c ng, S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ki m tra th c t và trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh x lý i v i trư ng h p vi ph m pháp lu t t ai c a các t ch c, cơ s tôn giáo; Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ki m tra th c t và trình U ban nhân dân c p huy n quy t nh x lý i v i trư ng h p vi ph m pháp lu t t ai c a các h gia ình, cá nhân. 2.2. Vi c x lý vi ph m pháp lu t t ai t i các cơ s cung ng d ch v công c ng ư c th c hi n theo quy nh t i i u 51 và i u 55 c a Ngh nh s 181/2004/N -
 6. CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai (g i là Ngh nh s 181/2004/N -CP), Ngh nh s 182/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c t ai và Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 v s a i, b sung m t s i u c a các ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai và Ngh nh s 187/2004/N -CP v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n. 3. L p, i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t 3.1. U ban nhân dân các c p t ch c, ch o vi c l p ho c i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a a phương nh m b o m qu t cho phát tri n các cơ s cung ng d ch v công c ng c a a phương. 3.2. Các cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân các c p t nh, huy n qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c cung ng d ch v công c ng (g i là cơ quan qu n lý ngành) và cán b ph trách lĩnh v c này c a U ban nhân dân c p xã có trách nhi m xác nh và báo cáo U ban nhân dân cùng c p v nhu c u s d ng t cho phát tri n các cơ s cung ng d ch v công c ng a phương theo hư ng d n sau ây: a) Vi c xác nh nhu c u s d ng t cho phát tri n các cơ s cung ng d ch v công c ng ph i căn c vào hi n tr ng s d ng t và quy ho ch, k ho ch phát tri n các cơ s cung ng d ch v công c ng c a a phương; b) Nhu c u s d ng t cho phát tri n các cơ s cung ng d ch v công c ng ph i ư c xác nh c th cho t ng công trình thu c t ng lĩnh v c và ư c t ng h p báo cáo U ban nhân dân cùng c p (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trư ng) và cơ quan qu n lý ngành c a c p trên tr c ti p. 3.3. N i dung, trình t l p, i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t dành qu t cho phát tri n các cơ s cung ng d ch v công c ng là m t ph n c a n i dung, trình t l p ho c i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a a phương theo hư ng d n t i Thông tư s 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a B Tài Nguyên và Môi trư ng hư ng d n l p, i u ch nh và thNm nh quy ho ch, k ho ch s d ng t. 4. Giao t, cho thuê t 4.1. Hình th c giao t, cho thuê t (g i là hình th c s d ng t) th c hi n như sau: a) Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t cho t ch c, h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng không nh m m c ích kinh doanh theo quy nh t i kho n 6 i u 33 c a Lu t t ai; b) Nhà nư c cho t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài thuê t và ư c ưu ãi v s d ng t xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng không nh m m c ích kinh doanh; c) Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t cho t ch c, h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng có m c ích kinh doanh theo quy nh t i kho n 5 và kho n 7 i u 34 c a Lu t t ai; d) Nhà nư c cho t ch c, h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài thuê t tr ti n thuê t hàng năm xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng có m c ích kinh doanh theo quy nh t i i m và i m e kho n 1 i u 35 c a Lu t t ai;
 7. ) Nhà nư c cho ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài thuê t tr ti n thuê t m t l n xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng có m c ích kinh doanh theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 35 c a Lu t t ai. 4.2. Th i h n giao t, cho thuê t th c hi n như sau: a) Th i h n giao t i v i t ch c, h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng không nh m m c ích kinh doanh là n nh lâu dài; b) Th i h n cho thuê t i v i t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng không nh m m c ích kinh doanh; giao t, cho thuê t i v i t ch c, h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng có m c ích kinh doanh ư c xem xét, quy t nh trên cơ s d án u tư theo quy nh t i kho n 3 i u 67 c a Lu t t ai. 4.3. Trình t , th t c giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài th c hi n theo quy nh t i i u 125 và i u 126 c a Ngh nh s 181/2004/N -CP. Trình t , th t c giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i h gia ình, cá nhân th c hi n như trình t , th t c giao t làm nhà cho h gia ình, cá nhân t i quy nh i u 124 c a Ngh nh s 181/2004/N -CP. 4.4. Vi c gia h n s d ng t i v i cơ s cung ng d ch v công c ng có m c ích kinh doanh ư c th c hi n theo quy nh t i các kho n 2, 3 và 4 i u 34 c a Ngh nh s 181/2004/N -CP. 5. Chuy n m c ích s d ng t 5.1. Ngư i ang s d ng t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng t t nông nghi p, t phi nông nghi p ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t sang xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng nêu t i kho n 1 m c III c a Thông tư này thì ư c ưu ãi v s d ng t i v i ph n nghĩa v tài chính ph i n p khi chuy n m c ích s d ng t. Trư ng h p t ch c kinh t , h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có nguy n v ng và ã n p ti n s d ng t thì ư c th c hi n các quy n và nghĩa v theo quy nh t i i u 110 và i u 113 c a Lu t t ai; trư ng h p t ch c kinh t , h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài có nguy n v ng và ã n p ti n thuê t thì ư c th c hi n các quy n và nghĩa v theo quy nh t i i u 111, i u 114 và i u 119 c a Lu t t ai. 5.2. Ngư i ang s d ng t phi nông nghi p ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t ho c ư c Nhà nư c cho thuê t tr ti n thuê t m t l n cho c th i gian thuê mà ăng ký chuy n m c ích s d ng t xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng thu c các trư ng h p nêu t i kho n 1 m c III c a Thông tư này và không thay i hình th c s d ng t thì ư c th c hi n các quy n và nghĩa v như trư c khi chuy n m c ích s d ng t. 5.3. Ngư i ang s d ng t phi nông nghi p ư c Nhà nư c cho thuê t tr ti n thuê t hàng năm mà ăng ký chuy n m c ích s d ng t th c hi n d án u
 8. tư xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng thu c các trư ng h p nêu t i kho n 1 m c III c a Thông tư này và không thay i hình th c s d ng t thì ư c ưu ãi v s d ng t. Trư ng h p t ch c kinh t , h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c Nhà nư c cho thuê t phi nông nghi p tr ti n thuê t hàng năm ho c tr ti n thuê m t l n mà l a ch n chuy n sang hình th c giao t có thu ti n s d ng t khi ăng ký chuy n m c ích s d ng t sang xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng thu c các trư ng h p nêu t i kho n 1 m c III c a Thông tư này và ã n p ti n s d ng t thì ư c th c hi n các quy n và nghĩa v theo quy nh t i i u 110, i u 113 c a Lu t t ai. 5.4. Th t c chuy n m c ích s d ng t sang xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng ư c th c hi n như sau: a) Trư ng h p chuy n m c ích s d ng t t nông nghi p sang xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng và t t phi nông nghi p ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t sang xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng có m c ích kinh doanh thì th c hi n theo quy nh t i i u 134 c a Ngh nh s 181/2004/N - CP; b) Trư ng h p chuy n m c ích s d ng t t phi nông nghi p sang xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng trong các trư ng h p còn l i ngoài các trư ng h p nêu t i ti t a i m này thì th c hi n theo quy nh t i i u 133 c a Ngh nh s 181/2004/N -CP. 5.5. Th i h n s d ng t sau khi chuy n m c ích s d ng sang xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng th c hi n theo quy nh t i i m 4.2 kho n 4 m c này. Trư ng h p h gia ình, cá nhân chuy n m c ích s d ng t t sang xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng thì th i h n s d ng t là n nh lâu dài. 5.6. Hình th c s d ng t sau khi chuy n m c ích sang xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng th c hi n theo hư ng d n t i i m 4.1 kho n 4 m c này. Trư ng h p cơ s cung ng d ch v công c ng không nh m m c ích kinh doanh chuy n sang lo i hình ho t ng có m c ích kinh doanh thì hình th c s d ng t và th i h n s d ng t ư c xác nh l i theo hư ng d n t i các ti t c, d và i m 4.1 và ti t b i m 4.2 kho n 4 m c này. Trư ng h p cơ s cung ng d ch v công c ng có m c ích kinh doanh chuy n sang lo i hình ho t ng không nh m m c ích kinh doanh thì hình th c s d ng t và th i h n s d ng t ư c xác nh l i theo quy nh t i các ti t a và b i m 4.1 và i m 4.2 kho n 4 m c này. 6. Nh n chuy n như ng, nh n th a k , nh n t ng cho quy n s d ng t, thuê ho c thuê l i quy n s d ng t, nh n góp v n b ng quy n s d ng t 6.1. T ch c, h gia ình, cá nhân ư c nh n chuy n như ng, nh n th a k , nh n t ng cho quy n s d ng t, thuê ho c thuê l i quy n s d ng t ho c nh n góp v n b ng quy n s d ng t th c hi n d án u tư xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c thuê ho c thuê l i quy n s d ng t c a nhà u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng trong khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t ho c nh n góp v n b ng quy n s d ng t th c hi n d án u tư xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng.
 9. T ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài ư c thuê ho c thuê l i quy n s d ng t c a nhà u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng trong khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t ho c nh n góp v n b ng quy n s d ng t c a t ch c kinh t th c hi n d án u tư xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng. 6.2. T ch c kinh t , h gia ình, cá nhân nh n chuy n như ng, nh n th a k , nh n t ng cho quy n s d ng t, nh n góp v n b ng quy n s d ng t chuy n sang xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng thu c các trư ng h p nêu t i kho n 1 m c III c a Thông tư này thì hình th c s d ng t, quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng t khi chuy n m c ích s d ng t th c hi n theo hư ng d n t i các i m 5.1, 5.2 và 5.3 kho n 5 m c này. 6.3. Trư ng h p ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài nh n góp v n b ng giá tr quy n s d ng t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p c a t ch c, h gia ình, cá nhân ho c t c a h gia ình, cá nhân mà hình thành pháp nhân m i và trư ng h p t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài nh n góp v n b ng giá tr quy n s d ng t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p c a t ch c kinh t trong nư c, t ch c nư c ngoài th c hi n d án u tư xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng mà hình thành pháp nhân m i thì pháp nhân m i ư c th c hi n các quy n và nghĩa v theo quy nh t i i u 107 c a Ngh nh s 181/2004/N -CP. 6.4. Th t c chuy n như ng, th a k , t ng cho, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t ho c góp v n b ng quy n s d ng t th c hi n theo quy nh t i các i u 122, 148, 149, 150, 151, 152, 155 và 156 c a Ngh nh s 181/2004/N -CP. Trư ng h p chuy n như ng, th a k , t ng cho, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t ho c góp v n b ng quy n s d ng t nông nghi p ho c t phi nông nghi p không ph i là t s d ng cho cơ s cung ng d ch v công c ng th c hi n d án u tư xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng thì ph i làm th t c chuy n m c ích s d ng t theo hư ng d n t i i m 5.4 kho n 5 m c này. H sơ chuy n m c ích s d ng t ư c n p ng th i v i h sơ chuy n như ng, th a k , t ng cho, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t, góp v n b ng quy n s d ng t. Văn phòng ăng ký quy n s d ng t có trách nhi m làm th t c chuy n như ng, th a k , t ng cho quy n s d ng t, góp v n b ng quy n s d ng t mà hình thành pháp nhân m i trư c khi làm th t c chuy n m c ích s d ng t; làm th t c chuy n m c ích s d ng t trư c khi làm th t c cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t, góp v n b ng quy n s d ng t mà không hình thành pháp nhân m i. 6.5. Th i h n s d ng t i v i trư ng h p nh n chuy n như ng, nh n th a k , nh n t ng cho, thuê ho c thuê l i quy n s d ng t, nh n góp v n b ng quy n s d ng t ư c th c hi n như sau: a) Trư ng h p nh n chuy n như ng, nh n th a k , nh n t ng cho quy n s d ng t c a cơ s cung ng d ch v công c ng s d ng có th i h n thì th i h n s d ng t là th i gian còn l i c a th i h n s d ng t trư c khi chuy n quy n s d ng t; b) Trư ng h p nh n chuy n như ng, nh n th a k , nh n t ng cho quy n s d ng t i v i t ang s d ng vào m c ích khác chuy n m c ích sang xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng thì th i h n s d ng t ư c xem xét, quy t nh trên cơ s d án u tư theo hư ng d n t i i m 4.2 kho n 4 m c này. Trư ng h p h gia ình, cá nhân nh n chuy n như ng, nh n th a k , nh n t ng cho quy n s d ng t chuy n sang s d ng vào m c ích xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng thì th i h n s d ng t là n nh lâu dài.
 10. c) Trư ng h p thuê, thuê l i quy n s d ng t, nh n góp v n b ng quy n s d ng t xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng thì th i h n s d ng t theo th a thu n ghi trong h p ng thuê, thuê l i quy n s d ng t, h p ng góp v n b ng quy n s d ng t nhưng không vư t quá th i h n nêu t i ti t a và ti t b i m này. 6.6. Trư ng h p nh n chuy n như ng, nh n th a k , nh n t ng cho quy n s d ng t nông nghi p chuy n sang s d ng vào m c ích xây d ng cơ s cung ng d ch v công c ng thì hình th c s d ng t sau khi chuy n m c ích th c hi n theo hư ng d n t i i m 4.1 kho n 4 m c này. 7. X lý các trư ng h p ang s d ng t vào m c ích làm cơ s cung ng d ch v công c ng Các trư ng h p ang s d ng t vào m c ích làm cơ s cung ng d ch v công c ng thu c trư ng h p nêu t i kho n 1 m c III c a Thông tư này ư c x lý như sau: 7.1. Trư ng h p ngư i ang s d ng t ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t ho c ư c Nhà nư c cho thuê t tr ti n thuê t cho c th i gian thuê ho c nh n chuy n như ng quy n s d ng t thì ư c ti p t c s d ng t trong th i gian còn l i c a th i h n s d ng t ư c giao, ư c thuê ho c ư c công nh n quy n s d ng t và ư c th c hi n các quy n, nghĩa v c a ngư i s d ng t theo quy nh t i i u 110, i u 113 và kho n 3 i u 119 c a Lu t t ai. 7.2. Trư ng h p ngư i ang s d ng t ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t, ư c Nhà nư c cho thuê t tr ti n thuê t hàng năm thì ư c ti p t c s d ng t và ư c ưu ãi v s d ng t theo quy nh c a pháp lu t trong th i gian còn l i c a th i h n s d ng t ã ư c Nhà nư c giao, cho thuê. 8. C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ăng ký bi n ng v s d ng t 8.1. i v i cơ s cung ng d ch v công c ng hi n có mà chưa ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì th c hi n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t như sau: a) Trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i cơ s cung ng d ch v công c ng c a t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài th c hi n theo quy nh t i i u 137 c a Ngh nh s 181/2004/N -CP. Trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i cơ s cung ng d ch v công c ng c a h gia ình, cá nhân th c hi n theo quy nh t i các i u 135, 136 c a Ngh nh s 181/2004/N -CP. b) Trên cơ s Báo cáo t rà soát hi n tr ng s d ng t c a cơ s cung ng d ch v công c ng, cơ quan Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ki m tra th c t và trình U ban nhân dân c p có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c c p theo y quy n i v i di n tích t ang s d ng úng m c ích ư c giao và không có tranh ch p quy n s d ng t. c) Hình th c giao t, cho thuê t và th i h n s d ng t ghi vào gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c xác nh theo hư ng d n t i i m 4.1 và i m 4.2 kho n 4 m c này. Trư ng h p s d ng t có th i h n thì th i h n s d ng t ư c tính như sau: - Trư ng h p có gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai (g i là gi y t v quy n s d ng t) mà trong gi y t ghi rõ th i
 11. h n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai thì th i h n s d ng t ư c xác nh theo gi y t ó; - Trư ng h p có gi y t v quy n s d ng t mà trong gi y t không ghi th i h n s d ng t ho c có ghi th i h n s d ng t nhưng không phù h p v i quy nh c a pháp lu t v t ai thì th i h n s d ng t ư c xác nh theo quy nh t i i u 66, i u 67 c a Lu t t ai; th i h n s d ng t ư c tính t ngày 15 tháng 10 năm 1993 i v i trư ng h p s d ng t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993, ư c tính t ngày có quy t nh giao t, cho thuê t i v i trư ng h p s d ng t t ngày 15 tháng 10 năm 1993 tr v sau; - Trư ng h p không có gi y t v quy n s d ng t thì th i h n s d ng t ư c xác nh theo quy nh t i i u 66, i u 67 c a Lu t t ai; th i h n s d ng t ư c tính t ngày 15 tháng 10 năm 1993 i v i trư ng h p s d ng t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993, ư c tính t ngày ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i trư ng h p s d ng t t ngày 15 tháng 10 năm 1993 tr v sau. 8.2. i v i các cơ s cung ng d ch v công c ng c a công l p ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t mà nay chuy n sang lo i hình ngoài công l p thì th c hi n như sau: a) Trình t , th t c ăng ký bi n ng v s d ng t ư c th c hi n theo quy nh t i i u 143 c a Ngh nh s 181/2004/N -CP; b) i v i t s d ng vào m c ích làm cơ s cung ng d ch v công c ng ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t mà nay chuy n lo i hình t cơ s công l p thành cơ s ngoài công l p thì ngư i ang s d ng t làm th t c ăng ký bi n ng theo quy nh t i i u 143 c a Ngh nh s 181/2004/N -CP ư c ch nh lý tên ngư i s d ng t, ngu n g c s d ng t và th i h n s d ng t trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2006/Q -BTNMT ngày 21 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. 8.3. Ngu n g c s d ng t và th i h n s d ng t sau khi chuy n lo i hình cơ s cung ng d ch v công c ng ư c xác nh l i theo quy nh c a pháp lu t v t ai tương ng v i m c ích s d ng t m i c a cơ s ó. 9. Thanh tra, ki m tra vi c qu n lý, s d ng t i v i các cơ s cung ng d ch v công c ng 9.1. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ch o ki m tra, thanh tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t; giao t, cho thuê t; c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và tình hình s d ng t t i các cơ s cung ng d ch v công c ng a phương. 9.2. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t và vi c giao t, cho thuê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i các cơ s cung ng d ch v công c ng; ph i h p v i các cơ quan qu n lý ngành cùng c p và U ban nhân dân c p huy n, c p xã t ch c thanh tra thư ng xuyên tình hình s d ng t t i các cơ s cung ng d ch v công c ng; xu t x lý và theo dõi, ôn c vi c x lý i v i các trư ng h p vi ph m pháp lu t v t ai. V. T CH C TH C HI N
 12. 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m ch o các cơ s cung ng d ch v công c ng tr c thu c th c hi n theo quy nh t i Thông tư này. 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c ph bi n và ch o th c hi n Thông tư này t i a phương. 3. Giám c các S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph bi n và hư ng d n tri n khai th c hi n Thông tư này. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau mư i lăm (15) ngày k t ngày ăng Công báo ./. Nơi nh n B TRƯ NG - Th tư ng, các Phó TTg CP ( b/c), - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Chính ph , - Văn phòng Trung ương ng, - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao, - Toà án Nhân dân t i cao, Mai Ái Tr c - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - C c Ki m tra văn b n c a B Tư pháp, - Các ơn v thu c B TN&MT, - Các S TN&MT, - Công báo, Website Chính ph ; - Lưu VT, KTK , , PC. Tên t ch c, cá nhân báo cáo: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA M us …………………………… VI T NAM 01/ c l p - T do - H nh phúc a ch :..…………… Ngày … tháng … năm 200… S : /BC- BÁO CÁO K t qu rà soát hi n tr ng qu t ang qu n lý, s d ng Kính g i: U ban nhân dân …………………………. I. 1. Tên cơ s s d ng t: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….
 13. 2. a ch khu t (ghi s t b n , s th a t và tên ơn v hành chính nơi có t):.................... ............................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………. (Trư ng h p k 3. T ng di n tích t ang qu n lý, s d ng: …………….. m2 3.1. Di n tích t do ch cơ s ang tr c ti p s d ng: ……………… m2 3.2. Di n tích t ang cho thuê, cho mư n: …….………. m2 3.3. Di n tích t ang b l n, b chi m: …….….……. m2 3.4. Di n tích t ang có tranh ch p: ……..………. m2 3.5. Di n tích t ã b trí làm t cho h gia ình cán b , công nhân viên ang làm vi c ho c ã ngh 3.6. Di n tích t chưa s d ng: …….………. m2 4. M c ích s d ng t theo Quy t nh giao t, cho thuê t:……….…………… 5. Tài s n g n li n v i di n tích t mà ch cơ s ang tr c ti p s d ng: Nhà ho c công trình xây d ng Lo i nhà, công trình Di n tích xây d ng (m2) S t ng II.
 14. ư cs d n 1. Di n tích t ư c Nhà nư c giao không thu ti n s d ng t: ……………m2 2. Di n tích t ư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t: .…………. m2 3. Di n tích t ư c Nhà nư c cho thuê tr ti n thuê m t l n: .…………. m2 4. Di n tích t ư c Nhà nư c cho thuê tr ti n thuê nhi u l n: .…………. m2 5. Di n tích t ư c Nhà nư c cho thuê tr ti n thuê hàng năm: .…………. m2 6. Di n tích t nh n chuy n như ng quy n s d ng t: …………... m2 7. Di n tích t thuê, mư n c a t ch c, cá nhân khác: .…………. m2 8. Di n tích t có ngu n g c khác (ghi c th ):…………..…………..……………..m2 IV. NGHĨA 1. Lo i nghĩa v tài chính v t ai ã th c hi n ho c chưa th c hi n 1.1. Ti n s d ng t ã n p: ……….…..…...… ; S ti n còn n :…..….….………. 1.2. Ti n thuê t ã n p: ………………………. , tính n ngày … /… /……, 1.3. Thu chuy n quy n SD ã n p:……….......... ; S ti n còn n : ……….…...… 1.4. L phí trư c b ã n p:……………………. ; S ti n còn n : …….………...…. C ng t ng s ti n ã n p: ….……….…......…….. ; S ti n còn n : …….………..….. 2. S ti n ã thanh toán có ngu n g c t ngân sách nhà nư c: …….…………………. (B ng ch ……………………………………………………………………………… ………………………………………….………………………….…………………) 1. 2. 3. 1. Nhu c u v di n tích s d ng t
 15. 1.1. Di n tích t xin ư c ti p t c s d ng trên khu t hi n có:.………………... m2 1.2. Di n tích t xin m r ng ngoài khu t hi n có: …………… m2, trong ó: - Di n tích xin giao m i: …………… m2; - Di n tích xin thuê m i: .………. m2 1.3 Hình th c thanh toán nghĩa v tài chính:…………………………………………. 1.3. Ki n ngh gi i pháp x lý i v i di n tích t ang b l n, b chi m, ang có tranh ch p, di n tích ……………………………………………………………………………………………………………… Cam oan n i dung báo cáo trên ây là úng và hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung ã báo cáo. Kèm theo báo cáo có các gi y t sau ây: - Trích l c b n a chính (ho c b n trích o a chính khu t qu n lý, s d ng); - Th ng kê các th a t do cơ s ang s d ng (n u có nhi u th a t); - Gi y t v quy n s d ng t hi n có (b n sao không c n ph i công ch ng). Ngày … tháng … năm … Ngư i ng u cơ s báo cáo (Ký tên, ghi rõ h tên và óng d u n u có) ơn v báo cáo: TH NG M u …………………………………………………… KÊ CÁC s TH A 02/ ………………………… T (Kèm theo Báo cáo rà soát hi n tr ng s d ng t s … ngày …tháng …năm… ) S S th Di n M c ích Tên t ch c, h Lý do có Tài s n g n li n v i t
 16. th t th a tích ang s gia ình, cá nhân ts Lo i tài s n; Di n t t d ng ang tr c ti p s d ng (m2) tích t d ng s t ng và k t bn c u( iv i chi m nhà) t (m2) 1 2 3 4 5 6 7 8
 17. Ghi chú: M u này l p cho toàn b di n tích t c a cơ s và l p theo th t t ng t b n , t ng th a t; C t 5: ghi i v i các trư ng h p thuê, mư n t, l n chi m t, tranh ch p t ai, ư c phân làm nhà ; C t 6: ghi rõ hình th c "Thuê t" ho c"Mư n t, l n chi m t, tranh ch p t ai, ư c phân làm nhà ". C i 8: i v i công trình xây d ng thì ghi di n tích xây d ng; i v i cây r ng và cây lâu năm thì ghi di n tích có cây Ngày … tháng … năm … Ngày … tháng … năm … Ngư i l p Ngư i ng u cơ s báo cáo (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên và óng d u n u có)
Đồng bộ tài khoản