intTypePromotion=1

Thông tư 10/2004/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
114
lượt xem
5
download

Thông tư 10/2004/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/2004/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 9/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam cho năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2004/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. th«ng t  cña bé th¬ng m¹i sè 10/2004/tt­btm  ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2004 híng dÉn thùc hiÖn  quyÕt ®Þnh sè 91/2003/q®­ttg ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2003  c ñ a   t h ñ   t í n g   c h Ý n h   p h ñ   v Ò   ¸ p   d ô n g   h ¹ n   n g ¹ c h   t h u Õ   q u a n   ® è i  víi hµng nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam cho n¨m 2005 C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m   1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng  m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý   mua b¸n hµng ho¸ víi níc ngoµi; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 44/2001/N§­CP ngµy 02 th¸ng 8 n¨m   2001 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung  mét sè ®iÒu   cña NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 1998   cña ChÝnh phñ; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§­TTg ngµy 04 th¸ng 4  n¨m   2001   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý   xuÊt   khÈu,   nhËp khÈu hµng ho¸ thêi kú 2001­2003; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 91/2003/Q§­TTg ngµy 09 th¸ng 5  n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan ®èi   víi hµng nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam; Sau   khi   trao   ®æi   ý   kiÕn   víi   Bé   Tµi   chÝnh,   Bé   C«ng   nghiÖp vµ Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Th­ ¬ng m¹i híng dÉn thùc QuyÕt ®Þnh sè 91/2003/Q§­TTg ngµy   09 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ cho n¨m 2005   nh sau: I. Quy ®Þnh chung: 1.   Tõ   ngµy   01   th¸ng   01   n¨m   2005   ¸p   dông   h¹n   ng¹ch  thuÕ   quan   ®èi   víi   07   mÆt   hµng:   thuèc   l¸   nguyªn   liÖu,  muèi, b«ng, s÷a nguyªn liÖu c« ®Æc, s÷a nguyªn liÖu cha  c«   ®Æc,   ng«   h¹t   vµ   trøng   gia   cÇm   theo   c¸c   chi   tiÕt   nh  sau: TT M∙ sè HS M« t¶ hµng ho¸ Sè lîng cho n¨m  2005 1 0401 S÷a   nguyªn   liÖu, CÊp theo nhu cÇu cha c« ®Æc 2 0402 S÷a nguyªn liÖu, c« CÊp theo nhu cÇu ®Æc 3 0407 Trøng gia cÇm CÊp theo nhu cÇu
  2. 2 4 1005 Ng« h¹t CÊp theo nhu cÇu 5 2401 Thuèc   l¸   nguyªn 29.774 tÊn liÖu 6 2501 Muèi 200.000 tÊn 7 5201, 5202,  B«ng CÊp theo nhu cÇu 5203 2. M« t¶ hµng ho¸ vµ m∙ 8 sè ®èi víi s÷a nguyªn liÖu,  cha c« ®Æc vµ s÷a nguyªn liÖu, c« ®Æc ®îc chi tiÕt ho¸  theo Danh môc hµng ho¸ ®Ó ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 36/2004/Q§­BTC ngµy 15 th¸ng  4 n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh. II. §èi tîng ®îc ph©n giao h¹n ng¹ch thuÕ quan: Bé   Th¬ng   m¹i   cÊp   giÊy   phÐp   nhËp   khÈu   cho   c¸c   th¬ng  nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc danh môc h¹n  ng¹ch thuÕ quan, cô thÓ nh sau: 1. Thuèc l¸ nguyªn liÖu: Th¬ng nh©n cã giÊy phÐp s¶n xuÊt thuèc l¸ ®iÕu do Bé  C«ng nghiÖp cÊp vµ cã nhu cÇu sö dông cho s¶n xuÊt thuèc  l¸   ®iÕu   mét   tû   lÖ   nhÊt   ®Þnh   thuèc   l¸   nguyªn   liÖu   nhËp  khÈu phï hîp víi quy ®Þnh vÒ kÕ ho¹ch nhËp khÈu hµng n¨m  cña Bé C«ng nghiÖp. Tæng c«ng ty ngµnh hµng lµ ®Çu mèi nhËn h¹n ng¹ch cho  c¸c c«ng ty thµnh viªn. 2. Muèi: Th¬ng nh©n cã nhu cÇu sö dông muèi trong s¶n xuÊt phï  hîp víi quy ®Þnh cña Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh. Tæng c«ng ty ngµnh hµng lµ ®Çu mèi nhËn h¹n ng¹ch cho  c¸c c«ng ty thµnh viªn. 3. B«ng: Th¬ng nh©n cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh víi  ngµnh nghÒ phï hîp cã nhu cÇu nhËp khÈu b«ng. Tæng c«ng ty ngµnh hµng lµ ®Çu mèi nhËn h¹n ng¹ch cho  c¸c c«ng ty thµnh viªn. 4.   S÷a   nguyªn   liÖu   c«   ®Æc,   s÷a   nguyªn   liÖu   cha   c«  ®Æc, ng« h¹t vµ trøng gia cÇm: Th¬ng nh©n cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh víi  ngµnh   nghÒ   phï   hîp   víi   nhu   cÇu   nhËp   khÈu   c¸c   mÆt   hµng  trªn.
  3. 3 III. Ph©n giao h¹n ng¹ch thuÕ quan: 1. C¨n cø lîng h¹n ng¹ch thuÕ quan n¨m 2005 (®èi víi  c¸c mÆt hµng cã quy ®Þnh lîng h¹n ng¹ch lµ muèi vµ thuèc  l¸ nguyªn liÖu) vµ trªn c¬ së c©n ®èi kÕt qu¶ nhËp khÈu  vµ   nhu   cÇu   ®¨ng   ký   h¹n   ng¹ch   thuÕ   quan   cña   c¸c   th¬ng  nh©n,   Bé   Th¬ng   m¹i   sÏ   xem   xÐt   cÊp   giÊy   phÐp   nhËp   khÈu  theo h¹n ng¹ch thuÕ quan cho c¸c th¬ng nh©n thuéc ®èi t­ îng nªu t¹i PhÇn II cña Th«ng t nµy. 2. MÆt hµng cÊp theo nhu cÇu cã thÓ sÏ ®îc quy ®Þnh  sè   lîng   h¹n   ng¹ch   cho   thêi   kú   tiÕp   theo.   Bé   Th¬ng   m¹i  c«ng bè lîng h¹n ng¹ch (nÕu cã), Ýt nhÊt 3 th¸ng tríc khi  ¸p dông, t¹i v¨n b¶n riªng sau khi trao ®æi víi c¸c Bé,  ngµnh h÷u quan. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh lîng h¹n ng¹ch thuÕ  quan   lµ   dùa   trªn   c¬   së   c©n   ®èi   gi÷a   nhu   cÇu   sö   dông  nguyªn liÖu vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt trong níc.
  4. 4 IV. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Th¬ng nh©n xuÊt tr×nh giÊy phÐp nhËp khÈu hµng ho¸  theo h¹n ng¹ch thuÕ quan cña Bé Th¬ng m¹i hoÆc c¬ quan ®­ îc Bé Th¬ng m¹i uû quyÒn víi H¶i quan cöa khÈu khi lµm  thñ   tôc   nhËp   khÈu   vµ   sè   lîng   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   trong  giÊy   phÐp   ®îc   hëng   møc   thuÕ   nhËp   khÈu   trong   h¹n   ng¹ch  thuÕ quan. 2.   Cuèi   mçi   quý   th¬ng   nh©n   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh   nhËp  khÈu vÒ Bé Th¬ng m¹i (theo BiÓu mÉu 2 kÌm theo Th«ng t  nµy) Tríc ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2005, th¬ng nh©n cã b¸o c¸o  (thay cho b¸o c¸o quý III) göi vÒ Bé th¬ng m¹i ®¸nh gi¸  kh¶ n¨ng nhËp  khÈu  c¶ n¨m  ®ã,  ®Ò nghÞ  ®iÒu  chØnh t¨ng,  gi¶m   h¹n   ng¹ch   ®îc   cÊp   hoÆc   b¸o   c¸o   sè   lîng   hµng   ho¸  kh«ng cã kh¶ n¨ng nhËp khÈu ®Ó Bé Th¬ng m¹i ph©n giao cho  th¬ng nh©n kh¸c. 3.   Th¬ng   nh©n   ®îc   Bé   Th¬ng   m¹i   cÊp   giÊy   phÐp   nhËp  khÈu cã thÓ uû th¸c cho th¬ng nh©n kh¸c  nhËp  khÈu theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh. Nghiªm cÊm viÖc mua b¸n, chuyÓn nhîng  h¹n ng¹ch thuÕ quan. 4. Th¬ng nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn nhËp khÈu mÆt hµng chÞu sù  qu¶n lý cña h¹n ng¹ch thuÕ quan theo quy ®Þnh t¹i môc I  Th«ng t nµy nÕu cha cã h¹n ng¹ch cña Bé Th¬ng m¹i hoÆc ®∙  nhËp hÕt sè lîng trong h¹n ng¹ch vÉn ®îc nhËp khÈu theo  nhu cÇu, kh«ng ph¶i xin giÊy phÐp t¹i Bé Th¬ng m¹i nhng  ph¶i   chÞu  møc  thuÕ   nhËp   khÈu   ngoµi   h¹n   ng¹ch   thuÕ  quan  theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 5. Th¬ng nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn nhËp khÈu mÆt hµng ¸p dông  h¹n ng¹ch thuÕ quan theo quy ®Þnh t¹i PhÇn II Th«ng t nµy  cã nhu cÇu xin bæ sung hoÆc xin cÊp míi h¹n ng¹ch nhËp  khÈu nguyªn liÖu ®Ó phôc vô s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu göi  ®¬n ®¨ng ký h¹n ng¹ch thuÕ quan vÒ Bé Th¬ng m¹i ®Ó ®îc  xem xÐt cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu theo h¹n ng¹ch thuÕ quan.  §¬n ®¨ng ký h¹n ng¹ch thuÕ quan ph¶i cã x¸c nhËn cña Bé  qu¶n   lý   chuyªn   ngµnh   (®èi   víi   muèi   vµ   thuèc   l¸   nguyªn  liÖu)   vÒ   nhu   cÇu   nhËp   khÈu   phôc   vô   s¶n   xuÊt   hµng   xuÊt  khÈu. 6. §¨ng ký h¹n ng¹ch thuÕ quan cho n¨m 2006: Tríc ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2005, th¬ng nh©n cã nhu cÇu  nhËp   khÈu   c¸c   mÆt   hµng   trªn   göi   ®¬n   ®¨ng   ký   h¹n   ng¹ch  thuÕ quan cho n¨m 2006 vÒ Bé Th¬ng m¹i theo BiÓu mÉu 1  kÌm theo Th«ng t nµy. 7. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t sè 09/2003/TT­BTM 
  5. 5 ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé Th¬ng m¹i híng dÉn thùc  hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   91/2003/Q§­TTg   ngµy   09   th¸ng   5   n¨m  2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ¸p   dông   h¹n   ng¹ch   thuÕ  quan ®èi víi hµng nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam cho n¨m 2004. C¸c biÓu mÉu ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy cã thÓ ®îc  in   tõ   trang   web   cña   Bé   Th¬ng   m¹i   t¹i   ®Þa   chØ:  www.mot.gov.vn.
  6. 6 BiÓu mÉu 1 (KÌm theo Th«ng sè 10/2004/TT­BTM ngµy  27/12/2004  cña Bé Th¬ng m¹i) §¬n ®¨ng ký h¹n ng¹ch thuÕ quan n¨m 2006 Tªn th¬ng nh©n (ghi râ tªn tiÕng ViÖt ®Çy ®ñ vµ c¶  tªn viÕt t¾t): 1. §iÖn tho¹i: Fax: 2. E.mail: 3. §Þa chØ giao dÞch: 4. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh: 5. GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè: CÊp ngµy: 6. M∙ sè doanh nghiÖp XNK (M∙ sè H¶i quan): 7. Tæng sè lao ®éng: 8. S¶n phÈm cã sö dông mÆt hµng HNTQ nh nguyªn liÖu  ®Çu vµo: 9. C«ng suÊt s¶n xuÊt thùc tÕ/C«ng suÊt thiÕt kÕ: 10. Nhu cÇu sö dông mÆt hµng HNTQ cho s¶n xuÊt (c«ng  suÊt thùc tÕ/c«ng suÊt thiÕt kÕ): Sè c«ng v¨n: Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam V/v ®¬n ®¨ng ký  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc HNTQNK mÆt  hµng:......                                 .... ..., ngµy...... th¸ng......   n¨m....... KÝnh göi: Bé Th¬ng m¹i C¨n cø Th«ng t sè 10/2004/TT­BTM ngµy 27/12/2004 cña  Bé   Th¬ng   m¹i,   C«ng   ty   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh   nhËp   khÈu   mÆt  hµng   ........   trong   thêi   kú   .......   vµ   ®¨ng   ký   HNTQ  n¨m.... nh sau: M« t¶ hµng  Th«ng tin  N¨m 2005 §¨ng ký  ho¸ (HS) chi tiÕt HNTQ n¨m  2006 KÕt qu¶  ¦íc thùc  nhËp khÈu  hiÖn nhËp  3 quý khÈu n¨m 
  7. 7 2005 VÝ dô: ­   Lîng  Thuèc l¸  (tÊn) nguyªn  ­   TrÞ   gi¸  liÖu  (ngh×n  (HS 2401) USD) ­ XuÊt xø Doanh nghiÖp cam ®oan nh÷ng kª khai trªn ®©y lµ ®óng,  nÕu sai doanh nghiÖp hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p  luËt. §Ò   nghÞ   Bé   Th¬ng   m¹i   cÊp   giÊy   phÐp   nhËp   khÈu   theo  HNTQ   n¨m   2006   cho   mÆt   hµng   nªu   trªn   víi   sè   lîng  lµ: .................... Gi¸m ®èc doanh nghiÖp (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) Ghi chó: Trêng  hîp   cã  ®iÒu   chØnh   HNTQ   trong   n¨m  2005   th×  ®Ò   nghÞ nªu râ.
  8. 8 BiÓu mÉu 2 (KÌm theo Th«ng sè 10/2004/TT­BTM ngµy  27/12/2004  cña Bé Th¬ng m¹i) B¸o c¸o quý, n¨m vµ ®¨ng ký ®iÒu chØnh  h¹n ng¹ch thuÕ quan Tªn th¬ng nh©n (ghi râ tªn tiÕng ViÖt ®Çy ®ñ vµ c¶  tªn viÕt t¾t): 1. §iÖn tho¹i: Fax: 2. E.mail: 3. §Þa chØ giao dÞch: 4. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh: 5. GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè: CÊp ngµy: 6. M∙ sè doanh nghiÖp XNK (M∙ sè H¶i quan): 7. Tæng sè lao ®éng: 8. S¶n phÈm cã sö dông mÆt hµng HNTQ nh nguyªn liÖu  ®Çu vµo: 9. C«ng suÊt s¶n xuÊt thùc tÕ/C«ng suÊt thiÕt kÕ: 10. Nhu cÇu sö dông mÆt hµng HNTQ cho s¶n xuÊt (c«ng  suÊt thùc tÕ/c«ng suÊt thiÕt kÕ): Sè c«ng v¨n: Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam V/v b¸o c¸o quý,  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc n¨m vµ  xin ®iÒu chØnh                                  .... HNTQNK  ..., ngµy...... th¸ng......   mÆt hµng:...... n¨m....... KÝnh göi: Bé Th¬ng m¹i C¨n cø Th«ng t sè 10/2004/TT­BTM ngµy 27/12/2004 cña  Bé   Th¬ng   m¹i,   C«ng   ty   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh   thùc   hiÖn   h¹n  ng¹ch thuÕ quan n¨m ........ (tíi thêi ®iÓm b¸o c¸o) nh sau: KÕt   qu¶   thùc   hiÖn  HNTQ* M« t¶  Th«ng tin  HNTQ do  Quý  Quý  Quý  Quý  §¨ng ký  hµng ho¸  chi tiÕt Bé Thong  I II III IV ®iÒu 
  9. 9 (HS) m¹i cÊp chØnh  HNTQ  (t¨ng  hoÆc gi¶m  h¹n  ng¹ch) VÝ dô: ­   Lîng  Thuèc l¸  (tÊn) nguyªn  ­   TrÞ   gi¸  liÖu  (ngh×n  (HS  USD) 2401) ­ XuÊt xø Ghi chó: * C¸c quý ®∙ thùc hiÖn ghi sè lîng vµ trÞ  gi¸ nhËp khÈu trong tõng quý (tÝnh theo ngµy më tê khai  h¶i quan), quý tiÕp theo quý b¸o c¸o ®Ó trèng hoÆc ghi sè  íc thùc hiÖn. Doanh nghiÖp cam ®oan nh÷ng kª khai trªn ®©y lµ ®óng,  nÕu sai doanh nghiÖp hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p  luËt. §Ò nghÞ Bé Th¬ng m¹i ®iÒu chØnh HNTQ cho mÆt hµng nªu  trªn nh sau ........... (nÕu cã nhu cÇu cÇn ghi râ lý do) Gi¸m ®èc doanh nghiÖp (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2