intTypePromotion=1

Thông tư 123/2003/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
110
lượt xem
4
download

Thông tư 123/2003/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 123/2003/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 của Chính phủ về việc quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 123/2003/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 1. TH¤NG T  cña bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n  sè 123/2003/TT­BNN ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 11/2002/N§­CP ngµy 22/01/2002  cña ChÝnh phñ vÒ viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu,  nhËp khÈu vµ qu¸ c¶nh c¸c loµi ®éng vËt,  thùc vËt hoang d∙ Thùc hiÖn §iÒu 30 cña NghÞ ®Þnh sè 11/2002/N§­CP ngµy   22/01/2002   cña  ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc  qu¶n  lý  c¸c  ho¹t  ®éng   xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ qu¸ c¶nh c¸c loµi ®éng vËt, thùc   vËt hoang d∙ (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh sè 11/2002/N§­CP),   Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n híng dÉn chi tiÕt   mét sè ®iÓm nh sau: I. QUY §ÞNH CHUNG  1. MÉu vËt nh÷ng loµi ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙ ®îc  quy ®Þnh trong Th«ng t nµy, bao gåm:  a) §éng vËt, thùc vËt hoang d∙ ®îc quy ®Þnh t¹i Phô  lôc I, II, III cña C«ng  íc vÒ bu«n b¸n quèc tÕ c¸c loµi  ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙ nguy cÊp (sau ®©y gäi lµ C«ng  íc CITES). b) §éng vËt, thùc vËt hoang d∙ ®îc quy ®Þnh t¹i Danh  môc thùc vËt,  ®éng  vËt hoang d∙ quý hiÕm ban hµnh  theo  NghÞ ®Þnh sè 48/2002/N§­CP ngµy 22/4/2002  cña ChÝnh phñ  (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh sè 48/2002/N§­CP) söa ®æi, bæ  sung Danh  môc  thùc  vËt rõng, ®éng  vËt  rõng  quý hiÕm vµ  chÕ   ®é   qu¶n   lý,   b¶o   vÖ,   ban   hµnh   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  18/H§BT ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 1992 cña Héi ®ång Bé trëng  vµ C«ng v¨n sè 3399/VPCP­NN ngµy 21/6/2002 cña V¨n Phßng  ChÝnh phñ ®Ýnh chÝnh Danh môc ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙  quý hiÕm ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 48/2002/N§­CP. c)   §éng   vËt   hoang   d∙   lµ   thiªn   ®Þch   cña   chuét,   quy  ®Þnh   t¹i   ChØ   thÞ   sè   09/1998/CT­TTg   ngµy   18/02/1998   cña  Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   140/2000/Q§­BNN­KL  ngµy 21/12/2000 cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn  n«ng th«n vÒ viÖc c«ng bè Danh môc mét sè loµi ®éng vËt  hoang d∙ lµ thiªn ®Þch cña chuét. d) §éng vËt hoang d∙ th«ng thêng (theo kho¶n 4 §iÒu 2  cña NghÞ ®Þnh sè 11/2002/N§­CP). e) C¸c bé phËn, s¶n phÈm hoÆc dÉn xuÊt tõ nh÷ng loµi  ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙ ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a,  b, c vµ d cña môc 1 PhÇn I.
 2. 2. Môc ®Ých th¬ng m¹i lµ viÖc giao dÞch, lu th«ng mÉu  vËt cña c¸c loµi ®éng  vËt,  thùc vËt hoang  d∙ hoÆc  thùc  hiÖn dÞch vô ®Ó sinh lîi, bao gåm thùc hiÖn mét hoÆc c¸c  hµnh   vi   th¬ng   m¹i   nh  mua,   b¸n,   vËn   chuyÓn,   xuÊt   khÈu,  nhËp khÈu, tµng tr÷, trng bµy, qu¶ng c¸o, m«i giíi hoÆc  thùc hiÖn c¸c dÞch vô th¬ng m¹i kh¸c 3. MÉu vËt tiÒn C«ng íc: a) Lµ nh÷ng mÉu vËt ®îc quy ®inh t¹i c¸c Phô lôc cña  C«ng íc CITES cã ®îc mét c¸ch hîp ph¸p tríc ngµy quèc gia  ®ã trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña C«ng íc CITES hoÆc  tríc   ngµy   loµi   ®ã   ®îc   ®a   vµo   c¸c   Phô   lôc   cña   C«ng  íc  CITES. b) Tæ chøc, c¸ nh©n lu gi÷ mÉu vËt tiÒn C«ng íc ph¶i  ®¨ng ký víi c¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam ®Ó  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn mÉu vËt tiÒn C«ng íc vµ ®¸nh dÊu.  Thêi h¹n ®¨ng ký do c¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt  Nam quy ®Þnh. Hå s¬ xin cÊp giÊy chøng nhËn tiÒn C«ng íc  bao gåm: ­ §¬n xin cÊp giÊy chøng nhËn tiÒn C«ng íc; ­ C¸c giÊy tê liªn quan chøng minh nguån gèc hîp ph¸p  cña mÉu vËt. Trêng hîp kh«ng cã giÊy tê chøng minh nguån  gèc hîp ph¸p cña mÉu vËt, th× ngêi chñ mÉu vËt ph¶i trng  cÇu t vÊn cña c¬ quan ThÈm quyÒn khoa häc CITES ViÖt Nam. 4. §èi víi mÉu vËt t¹m nhËp ­ t¸i xuÊt v× môc ®Ých  th¬ng  m¹i,   ph¶i   tr×nh  c¬   quan  ThÈm   quyÒn   qu¶n  lý   CITES  ViÖt Nam b¶n sao giÊy phÐp hoÆc giÊy chøng nhËn CITES do  c¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES cña níc xuÊt khÈu hoÆc  t¸i xuÊt khÈu cÊp. Hå s¬ cÊp giÊy phÐp t¸i xuÊt khÈu thùc  hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   18   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  11/2002/N§­CP. 5. C¬ quan KiÓm l©m cÊp tØnh trong Th«ng t nµy lµ c¸c  Chi Côc KiÓm l©m. §èi víi c¸c tØnh kh«ng cã c¬ quan KiÓm  l©m, th× Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tiÕn hµnh  ®¨ng ký vµ qu¶n lý c¸c tr¹i g©y nu«i sinh s¶n vµ trång  cÊy nh©n t¹o c¸c loµi ®éng, thùc vËt hoang d∙; cÊp giÊy  x¸c nhËn nguån gèc vµ giÊy phÐp vËn chuyÓn ®éng, thùc vËt  hoang   d∙   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   70/2003/Q§­BNN­KL   ngµy  23/6/2003 cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng  th«n   vÒ   viÖc   qu¶n   lý,   x¸c   nhËn   vµ   cÊp   giÊy   phÐp   vËn  chuyÓn c¸c loµi ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙ do g©y nu«i ë  c¸c tØnh kh«ng cã c¬ quan KiÓm l©m. II. VËN CHUYÓN QU¸ C¶NH §éNG, THùC VËT HOANG D∙ 
 3. 1. VËn chuyÓn qu¸ c¶nh ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 11 §iÒu  2 Ch¬ng I cña NghÞ ®Þnh sè 11/2002/N§­CP. 2. Trong trêng hîp hµng hãa lµ ®éng vËt hoang d∙ cßn  sèng,  th×  chñ  hµng  hoÆc ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ  hµng ph¶i göi hå s¬ cña l« hµng ®Õn c¬ quan thÈm quyÒn  qu¶n lý CITES ViÖt Nam tríc 7 (b¶y) ngµy lµm viÖc ®Ó ®îc  xem xÐt cho phÐp vËn chuyÓn qu¸ c¶nh. Hå s¬ cña l« hµng  gåm: ­ §¬n xin phÐp vËn chuyÓn qu¸ c¶nh; ­ B¶n sao giÊy phÐp xuÊt khÈu CITES hoÆc giÊy chøng  nhËn t¸i xuÊt khÈu; Hîp ®ång vËn chuyÓn qu¸ c¶nh. 3.   Chñ   hµng   chØ   ®îc   vËn   chuyÓn   qu¸   c¶nh   ®éng   vËt  hoang d∙ cßn sèng qua l∙nh thæ cña níc Céng hßa x∙ héi  chñ nghÜa ViÖt Nam khi cã v¨n b¶n cho phÐp vËn chuyÓn qu¸  c¶nh cña c¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam. Khi  cã   dÊu   hiÖu   vi   ph¹m,   c¬   quan   ThÈm   quyÒn   qu¶n   lý   CITES  ViÖt Nam phèi hîp víi c¬ quan H¶i quan kiÓm tra b¶n gèc  giÊy phÐp CITES vµ c¸c hå s¬ liªn quan trong khi lµm thñ  tôc H¶i quan. III. XUÊT KHÈU, NHËP KHÈU, T¸I XUÊT KHÈU MÉU VËT  CñA C¸C LOµI §éNG VËT, THùC VËT HOANG D∙ §îc  QUY §ÞNH T¹I C¸C PHô LôC CñA C¤NG íc CITES 1.   CÊm   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu,   t¸i   xuÊt   khÈu   vµ   nhËp  néi tõ biÓn v× môc ®Ých th¬ng m¹i mÉu vËt c¸c loµi ®éng  vËt,   thùc   vËt   hoang   d∙   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   Phô   lôc   I   cña  C«ng íc CITES khai th¸c tõ tù nhiªn. 2.   §îc   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu,   t¸i   xuÊt   khÈu   vµ   nhËp  néi tõ biÓn mÉu vËt c¸c loµi ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙  ®îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc I cña C«ng  íc CITES trong c¸c  trêng hîp sau: a) XuÊt khÈu, nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu vµ nhËp néi tõ  biÓn mÉu vËt c¸c loµi ®éng vËt thùc vËt hoang d∙ kh«ng v×  môc ®Ých th¬ng m¹i, bao gåm: ­   Môc   ®Ých   ngo¹i   giao:   c¬   quan   ThÈm   quyÒn   qu¶n   lý  CITES  ViÖt  Nam b¸o c¸o Bé trëng  Bé N«ng  nghiÖp  vµ Ph¸t  triÓn  n«ng   th«n   xem   xÐt   tr×nh  Thñ  tíng  ChÝnh   phñ   quyÕt  ®Þnh; ­   Nghiªn   cøu   khoa   häc,   trao   ®æi   gi÷a   c¸c   Vên   §éng  vËt,   Vên   Thùc   vËt   do   Bé   trëng   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t  triÓn  n«ng   th«n   quyÕt  ®Þnh,   trªn   c¬   së   c¸c   ch¬ng   tr×nh  hîp t¸c ®∙ ®îc ChÝnh phñ, c¸c Bé hoÆc c¬ quan ngang Bé  phª duyÖt.
 4. §èi víi mÉu vËt kh«ng cã kh¶ n¨ng gi¸m ®Þnh t¹i ViÖt  Nam, c¬ quan ThÈm  quyÒn  qu¶n lý CITES  ViÖt  Nam chØ cÊp  giÊy phÐp xuÊt khÈu víi môc ®Ých gi¸m ®Þnh. Sè lîng cÊp  khèng chÕ lµ 03 (ba) mÉu ®ång lo¹i, trõ nh÷ng trêng hîp  ®Æc biÖt khi cã gi¶i tr×nh khoa häc phï hîp. Sau khi gi¸m  ®Þnh, ph¶i göi tr¶ l¹i Ýt nhÊt 02 (hai) mÉu ®∙ xuÊt khÈu  kÌm theo kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh, ®ång thêi tæ chøc yªu cÇu cÊp  phÐp   ph¶i   göi   b¸o   c¸o   cho   c¬   quan   ThÈm   quyÒn   qu¶n   lý  CITES  ViÖt  Nam vÒ viÖc  t¸i nhËp khÈu mÉu vËt nãi trªn,  kÌm b¶n sao tê khai nhËp khÈu H¶i quan; ­ Tham gia ch¬ng tr×nh biÓu diÔn lu ®éng ë níc ngoµi  do Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n quyÕt  ®Þnh,   trªn   c¬   së   giÊy   phÐp   biÓu   diÔn   cña   Bé   V¨n   hãa   ­  Th«ng  tin  vµ c¸c giÊy  tê chøng  minh nguån  gèc  hîp  ph¸p  cña mÉu vËt. Sau c¸c chuyÕn lu diÔn, c¸c c¬ quan tæ chøc  biÓu diÔn lu ®éng ph¶i cã b¸o c¸o vÒ viÖc t¸i nhËp khÈu  nh÷ng mÉu vËt ®∙ xuÊt khÈu, kÌm b¶n sao tê khai nhËp khÈu  H¶i quan göi ®Õn c¬ quan ThÈm  quyÒn  qu¶n lý CITES  ViÖt  Nam;  ­ C¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam chØ cÊp  giÊy phÐp t¸i xuÊt khÈu kh«ng v× môc ®Ých th¬ng m¹i cho  c¸c mÉu vËt ®îc nhËp khÈu hîp ph¸p. b)  Hå s¬ xin  cÊp phÐp  xuÊt  khÈu,  t¸i xuÊt  khÈu  mÉu  vËt   c¸c   loµi   ®éng   vËt,   thùc   vËt   hoang   ®∙   kh«ng   v×   môc  ®Ých th¬ng m¹i nh sau:  ­ Môc ®Ých ngo¹i giao: + §¬n xin cÊp phÐp xuÊt khÈu, t¸i xuÊt khÈu (theo mÉu  Phô biÓu l); + GiÊy chøng nhËn nguån gèc mÉu vËt do c¬ quan KiÓm  l©m cÊp tØnh cÊp;  + QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ.  ­   Nghiªn   cøu   khoa   häc,   trao   ®æi   gi÷a   c¸c   Vên   §éng  vËt, Vên Thùc vËt: + §¬n xin cÊp phÐp xuÊt khÈu, t¸i xuÊt khÈu (theo mÉu  Phô biÓu 1); + Biªn b¶n ghi nhí hoÆc tµi liÖu dù ¸n, ch¬ng tr×nh  ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; + GiÊy chøng nhËn nguån gèc mÉu vËt do c¬ quan KiÓm  l©m cÊp tØnh cÊp hoÆc b¶n sao giÊy phÐp CITES nhËp khÈu  (®èi víi trêng hîp t¸i xuÊt khÈu) . ­ BiÓu diÔn lu ®éng: + §¬n xin cÊp phÐp xuÊt khÈu, t¸i xuÊt khÈu (theo mÉu  Phô biÓu l)
 5. + GiÊy phÐp biÓu diÔn cña Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin vµ  c¸c giÊy tê chøng minh nguån gèc hîp ph¸p cña mÉu vËt. c) Hå s¬ xin cÊp phÐp nhËp khÈu mÉu vËt c¸c loµi ®éng  vËt,   thùc   vËt   hoang   d∙   kh«ng   v×   môc   ®Ých   th¬ng   m¹i   nh  sau:  ­ Môc ®Ých ngo¹i giao: + §¬n xin cÊp phÐp nhËp khÈu (theo mÉu Phô biÓu 1); + QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. ­   Nghiªn   cøu   khoa   häc,   trao   ®æi   gi÷a   c¸c   Vên   §éng  vËt, Vên Thùc vËt: + §¬n xin cÊp phÐp nhËp khÈu (theo mÉu Phô biÓu 1) + Biªn b¶n ghi nhí hoÆc tµi liÖu dù ¸n, ch¬ng tr×nh  ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. ­  BiÓu diÔn lu ®éng: + §¬n xin cÊp phÐp nhËp khÈu (theo mÉu Phô biÓu l); + GiÊy phÐp biÓu diÔn cña Bé v¨n hãa ­ Th«ng tin vµ  c¸c giÊy tê chøng minh nguån gèc hîp ph¸p cña mÉu vËt. d) Nh÷ng mÉu vËt thuéc ph¹m vi qu¶n lý chuyªn ngµnh  cña Bé Thñy s¶n hoÆc Bé Y tÕ th× ph¶i cã sù thèng nhÊt  b»ng v¨n b¶n cña c¸c Bé ®ã. e) XuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ t¸i xuÊt khÈu mÉu vËt tiÒn  C«ng íc. ­ §îc phÐp xuÊt khÈu mÉu vËt tiÒn C«ng  íc ®∙ ®îc c¬  quan   ThÈm   quyÒn   qu¶n   lý   CITES   ViÖt   Nam   cÊp   giÊy   chøng  nhËn tiÒn C«ng íc vµ ®îc ®¸nh dÊu phï hîp;  ­ §îc phÐp nhËp khÈu mÉu vËt tiÒn C«ng  íc ®∙ ®îc C¬  quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES cña níc xuÊt khÈu cÊp giÊy  chøng nhËn tiÒn C«ng íc vµ ®îc ®¸nh dÊu phï hîp (trõ tr­ êng   hîp   ph¸p   luËt   cña   níc   xuÊt   khÈu   cã   c¸c   quy   ®Þnh  kh¸c); ­   T¸i   xuÊt   khÈu   mÉu   vËt   tiÒn   C«ng  íc   ph¶i   cã   giÊy  phÐp t¸i xuÊt  khÈu  do c¬ quan  ThÈm  quyÒn qu¶n  lý CITES  ViÖt Nam cÊp; ­ MÉu vËt tiÒn C«ng  íc vµ mÉu vËt cña c¸c loµi ®éng  vËt,   thùc   vËt   hoang   d∙   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   Phô   lôc   I   cña  C«ng  íc   CITES   khi   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu,   t¸i   xuÊt   khÈu  ph¶i ®îc ®¸nh  dÊu  b»ng  thÎ, d¸n nh∙n m¸c theo  quy  ®Þnh  cña C«ng  íc do Ban Th  ký CITES ph¸t hµnh. Chi phÝ ®¸nh  dÊu do chñ hµng chi tr¶. 3.   XuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu,   t¸i   xuÊt   khÈu   mÉu   vËt   c¸c  loµi ®éng vËt thùc vËt hoang d∙ v× môc ®Ých th¬ng m¹i:
 6. a) MÉu vËt ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙ ®îc quy ®Þnh  t¹i   Phô   lôc   II,   III   cña   C«ng  íc   CITES   khai   th¸c   tõ   tù  nhiªn  chØ  ®îc   phÐp  xuÊt   khÈu,   nhËp  khÈu,   t¸i   xuÊt   khÈu  khi   cã   giÊy   phÐp   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu,   t¸i   xuÊt   khÈu  CITES  do c¬ quan ThÈm  quyÒn  qu¶n lý CITES  ViÖt  Nam cÊp  theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   18   Ch¬ng   VIII   cña   NghÞ  ®Þnh sè 11/2002/ N§­CP. b)   ViÖc   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   mÉu   vËt   c¸c   loµi   ®éng  vËt,   thùc   vËt   hoang   d∙   ph¶i   phï   hîp   víi   QuyÕt   ®Þnh   sè  46/2001/Q§­TTg ngµy 04/4/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ  qu¶n   lý   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   hµng   hãa   thêi   kú   2001   ­  2005. IV. xuÊt KHÈU, NHËP KHÈU, T¸I XUÊT KHÈU MÉU VËT  CñA C¸C LOµI §éNG VËT, Thùc VËT HOANG D∙ §îc  Quy §ÞNH T¹i C¸C PHô Lôc cña c«ng íc CITES  cã NGUåN GèC G¢Y Nu«i SINH s¶n HoÆc  TRåNG CÊY NH¢N T¹o  l. §îc phÐp XuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ t¸i xuÊt khÈu mÉu  vËt cña c¸c loµi ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙ cã nguån gèc  g©y nu«i sinh s¶n hoÆc trång cÊy nh©n t¹o tõ thÕ hÖ F2  trë ®i (®èi víi c¸c loµi ®îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc I cña  C«ng  íc CITES) vµ tõ thÕ hÖ F1 trë ®i (®èi víi c¸c loµi  ®îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc II vµ III cña C«ng íc CITES). 2. Tr¹i nu«i sinh s¶n c¸c loµi ®éng vËt hoang d∙ ®îc  quy ®Þnh t¹i c¸c Phô lôc cña C«ng  íc CITES ph¶i cã c¸c  ®iÒu kiÖn tèi thiÓu sau ®©y: a) DiÖn tÝch, chuång tr¹i phï hîp víi loµi vËt nu«i,  phï hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt ®∙ ®¨ng ký; b)   Nhòng   loµi   ®éng   vËt   hoang   d∙   ®îc   c¬   quan   ThÈm  quyÒn khoa häc CITES ViÖt Nam x¸c nhËn cã kh¶ n¨ng sinh  s¶n liªn tiÕp qua nhiÒu thÕ hÖ trong ®iÒu kiÖn nu«i nhèt; c) B¶o ®¶m an toµn cho ngêi nu«i vµ vËt nu«i; d) Cã c¸n bé chuyªn m«n ®Ó qu¶n lý, ch¨m sãc vËt nu«i  vµ ng¨n ngõa dÞch bÖnh; e) Cã x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý m«i trêng ®Þa ph­ ¬ng. 3. Tr¹i nu«i sinh s¶n hoÆc c¬ së trång cÊy nh©n t¹o  c¸c loµi ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙ ®îc quy ®Þnh t¹i Phô  lôc I cña C«ng íc CITES nh»m môc ®Ých xuÊt khÈu ph¶i ®¨ng  ký víi c¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam. C¬ quan  ThÈm quyÒn  qu¶n lý CITES ñy quyÒn  cho  c¬ quan  KiÓm  l©m  cÊp   tØnh   tiÕp   nhËn,   thÈm   ®Þnh   hå   s¬   ®¨ng   ký   tr¹i   nu«i 
 7. sinh s¶n hoÆc c¬ së trång cÊy nh©n t¹o, ®¸p øng ®óng quy  ®Þnh cña C«ng  íc CITES vµ c¨n cø n¨ng lùc s¶n xuÊt cña  tr¹i nu«i sinh s¶n hoÆc c¬ së trång cÊy nh©n t¹o x¸c ®Þnh  sè lîng ®îc phÐp xuÊt khÈu cho tõng n¨m ®Ó b¸o c¸o víi c¬  quan   ThÈm   quyÒn   qu¶n   lý   CITES     ViÖt   Nam   c«ng   nhËn   vµ  tr×nh Ban Th  ký CITES phª duyÖt. Trêng hîp C¬ quan KiÓm  l©m cÊp tØnh cha ®ñ n¨ng lùc x¸c ®Þnh sè lîng xuÊt khÈu  cho c¸c tr¹i nu«i sinh s¶n hoÆc c¬ së trång cÊy nh©n t¹o  th×   ®Ò   nghÞ   c¬   quan   ThÈm   quyÒn   qu¶n   lý   CITES   ViÖt   Nam  hoÆc c¬ quan ThÈm quyÒn khoa häc CITES ViÖt Nam x¸c ®Þnh. a) Hå s¬ ®¨ng ký c¬ së  trång cÊy nh©n t¹o nh÷ng loµi  thùc   vËt   hoang   d∙   quy   ®Þnh   t¹i   Phô   lôc   I   cña   C«ng  íc  CITES ®îc quy ®Þnh t¹i Phô biÓu 4­A. b) Hå s¬ ®¨ng ký c¸c tr¹i nu«i sinh s¶n c¸c loµi ®éng  vËt hoang d∙ quy ®Þnh t¹i Phô lôc I cña C«ng íc CITES ®îc  quy ®Þnh t¹i Phô biÓu 4­B. c) MÉu vËt c¸c loµi ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙ ®îc  quy ®Þnh t¹i Phô lôc I cña C«ng íc CITES cã nguån gèc g©y  nu«i sinh s¶n hoÆc trång cÊy nh©n t¹o khi xuÊt khÈu ph¶i  ®îc ®¸nh dÊu. ThÎ,   nh∙n   m¸c   dïng   ®Ó   ®¸nh   dÊu   do   Ban   Th  ký   CITES  ph¸t   hµnh,   th«ng   qua   c¬   quan   ThÈm   quyÒn   qu¶n   lý   CITES  ViÖt Nam. Chi phÝ mua thÎ, nh∙n m¸c ®Ó ®¸nh dÊu do c¸c  chñ tr¹i chi tr¶. C¸c chñ tr¹i ph¶i ®¨ng ký vµ ®Æt mua sè  lîng thΠhoÆc nh∙n m¸c cÇn dïng cho n¨m tiÕp theo víi c¬  quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam tríc ngµy 31 th¸ng  10 cña n¨m tríc.  C¬ quan  ThÈm  quyÒn qu¶n  lý CITES  ViÖt  Nam sÏ hñy sè thΠkh«ng dïng hÕt trong n¨m vµo th¸ng mét  cña n¨m tiÕp theo. 4. Tr¹i nu«i sinh s¶n hoÆc c¬ së trång cÊy nh©n t¹o  c¸c loµi ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙ quy ®Þnh t¹i Phô lôc  II vµ III cña C«ng íc CITES nh»m môc ®Ých xuÊt khÈu ph¶i  ®¨ng ký víi c¬ quan KiÓm l©m cÊp tØnh. C¨n cø n¨ng lùc  s¶n xuÊt cña tr¹i nu«i sinh s¶n hoÆc c¬ së trång cÊy nh©n  t¹o, c¬ quan KiÓm l©m cÊp tØnh x¸c ®Þnh sè lîng ®îc phÐp  xuÊt khÈu cho tõng n¨m vµ b¸o c¸o cho c¬ quan ThÈm quyÒn  qu¶n lý CITES ViÖt Nam vµo quý I hµng n¨m. Trêng hîp c¬  quan KiÓm l©m cÊp tØnh cha ®ñ n¨ng lùc x¸c ®Þnh sè lîng  xuÊt khÈu cho c¸c tr¹i nu«i sinh s¶n hoÆc c¬ së trång cÊy  nh©n   t¹o   th×   ®Ò   nghÞ   c¬   quan   ThÈm   quyÒn   qu¶n   lý   CITES  ViÖt Nam hoÆc c¬ quan ThÈm quyÒn khoa häc CITES ViÖt Nam  x¸c ®Þnh. a) Hå s¬ ®¨ng ký c¬ së trång cÊy nh©n t¹o nh÷ng loµi  thùc vËt hoang d∙ quy ®Þnh t¹i Phô lôc II, III cña C«ng ­ íc CITES ®îc quy ®Þnh t¹i Phô biÓu 5­A.
 8. b)  Hå s¬ ®¨ng  ký tr¹i  g©y nu«i  sinh  s¶n nh÷ng  loµi  ®éng vËt hoang d∙ quy ®Þnh t¹i Phô lôc II, III cña C«ng ­ íc CITES ®îc quy ®Þnh t¹i Phô biÓu 5­B. 5. C¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn sÏ kh«ng chÊp nhËn ®¨ng  ký c¸c tr¹i nu«i sinh s¶n hoÆc c¬ së trång cÊy nh©n t¹o  c¸c loµi ®∙ ®îc c¬ quan ThÈm  quyÒn  khoa häc CITES  ViÖt  Nam kh¼ng ®Þnh lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n, ph¸t triÓn  trong m«i trêng cã kiÓm so¸t. 6. Tr¹i nu«i sinh s¶n hoÆc c¬ së trång cÊy nh©n t¹o  kh«ng v× môc ®Ých th¬ng m¹i ®Òu ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan  ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam (®èi víi c¸c loµi thuéc  Phô lôc I) hoÆc c¬ quan KiÓm l©m cÊp tØnh (®èi víi c¸c  loµi   thuéc   Phô   lôc   II,   III),   nhng   kh«ng   ®îc   phÐp   xuÊt  khÈu v× môc ®Ých th¬ng m¹i. 7.  Sè lîng  mÉu vËt  xuÊt  khÈu hµng  n¨m  cña c¸c  tr¹i  nu«i   sinh   s¶n   hoÆc   c¬   së   trång   cÊy   nh©n   t¹o   ph¶i   n»m  trong sè lîng ®îc phÐp xuÊt khÈu ®∙ x¸c ®Þnh. Trêng hîp  kh«ng   xuÊt   hÕt   th×   ph¶i   göi   b¸o   c¸o   tíi   c¬   quan   ThÈm  quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam ®Ó ®îc x¸c nhËn b¶o lu sè l­ îng ®ã vµ ®îc phÐp xuÊt khÈu vµo n¨m kÕ tiÕp. 8.   C¬   quan   ThÈm   quyÒn   qu¶n   lý   CITES   ViÖt   Nam   th«ng  b¸o sè lîng ®îc phÐp xuÊt khÈu cña c¸c tr¹i nu«i sinh s¶n  hoÆc   c¬   së   trång   cÊy   nh©n   t¹o   tíi   Ban   Th  ký   CITES   ®Ó  th«ng b¸o ®Õn c¸c quèc gia thµnh viªn kh¸c. 9. C¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam chØ cÊp  giÊy   phÐp   CITES   t¸i   xuÊt   khÈu   ®èi   víi   c¸c   mÉu   vËt   cã  nguån gèc nu«i sinh s¶n hoÆc trång cÊy nh©n t¹o ®îc nhËp  khÈu hîp ph¸p vµo ViÖt Nam. V. XUÊT KHÈU, NHËP KHÈU, T¸I XUÊT KHÈU MÉU VËT  CñA C¸C LOµI §éNG VËT, THùC VËT HOANG D∙  QUý, HIÕM THEO QUY §ÞNH CñA PH¸P LUËT VIÖT NAM 1.  CÊm xuÊt  khÈu  v× môc ®Ých  th¬ng  m¹i mÉu  vËt c¸c  loµi ®éng  vËt,  thùc vËt hoang  d∙ khai  th¸c  tõ tù nhiªn  sau ®©y: a)  §éng vËt,  thùc  vËt hoang  d∙  thuéc  Nhãm IA  vµ IB  trong Danh môc ban hµnh theo NghÞ ®Þnh sè 48/2002/N§­CP. b)   Nh÷ng   loµi   ®éng   vËt   hoang   d∙   lµ   thiªn   ®Þch   cña  chuét,   quy   ®Þnh   t¹i   ChØ   thÞ   sè   09/1998/CT­TTg  ngµy18/02/1998   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè  140/2000/Q§­BNN­KL   ngµy   21/12/2000   cña   Bé   trëng   Bé   N«ng  nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc c«ng bè Danh môc  mét sè loµi ®éng vËt hoang d∙ lµ thiªn ®Þch cña chuét.
 9. c)   Trêng   hîp   cÇn   xuÊt   khÈu   kh«ng   v×   môc   ®Ých   th¬ng  m¹i mÉu vËt c¸c loµi ®éng vËt, thùc vËt ®îc quy ®Þnh t¹i  c¸c ®iÓm a vµ b cña môc 1 PhÇn  V ph¶i  ®îc Bé trëng Bé  N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 2.   XuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu,   t¸i   xuÊt   khÈu   v×   môc   ®Ých  th¬ng   m¹i   mÉu   vËt   khai   th¸c   tõ   tù   nhiªn   cña   c¸c   loµi  ®éng, thùc vËt hoang d∙ thuéc Nhãm IIA vµ IIB theo NghÞ  ®Þnh sè 48/2002/N§­CP (trõ c¸c s¶n phÈm gç) mµ kh«ng quy  ®Þnh t¹i c¸c Phô lôc cña C«ng íc CITES ®îc thùc hiÖn theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 Ch¬ng IV, §iÒu 18 Ch¬ng VIII cña NghÞ  ®Þnh   sè   11/2002/N§­CP   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   46/2001/Q§­TTg  ngµy   04/4/2001   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý   xuÊt  khÈu, nhËp khÈu hµng hãa thêi kú 2001 ­ 2005. 3. XuÊt khÈu mÉu vËt cña c¸c loµi ®éng vËt thùc vËt  hoang d∙ quý, hiÕm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam  cã nguån gèc g©y nu«i sinh s¶n hoÆc trång cÊy nh©n t¹o ®­ îc thùc hiÖn nh sau:  a) §èi víi nh÷ng loµi thuéc Nhãm IA vµ IB theo NghÞ  ®Þnh   sè   48/2002/N§­CP  (mµ  kh«ng   quy   ®Þnh   t¹i   Phô   lôc   I  cña C«ng  íc CITES) ®îc ¸p dông hå s¬ nh  nh÷ng loµi ®îc  quy ®Þnh t¹i Phô lôc I cña C«ng íc CITES cã nguån gèc g©y  nu«i sinh s¶n vµ trång cÊy nh©n t¹o. Tr¹i nu«i sinh s¶n  hoÆc c¬ së trång cÊy nh©n t¹o ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan  thÈm   quyÒn   qu¶n   lý   CITES   ViÖt   Nam.   C¬   quan   thÈm   quyÒn  qu¶n lý CITES ViÖt Nam ñy quyÒn cho c¬ quan KiÓm l©m cÊp  tØnh tiÕp  nhËn,  thÈm ®Þnh  hå s¬ ®¨ng ký tr¹i nu«i  sinh  s¶n hoÆc c¬ së trång cÊy nh©n t¹o vµ c¨n cø n¨ng lùc s¶n  xuÊt cña tr¹i nu«i sinh s¶n hoÆc c¬ së trång cÊy nh©n t¹o  x¸c ®Þnh sè lîng ®îc phÐp xuÊt khÈu cho tõng n¨m ®Ó b¸o  c¸o víi c¬ quan ThÈm quyÒn  qu¶n lý CITES ViÖt  Nam  c«ng  nhËn. b)   §èi   víi   nh÷ng   loµi   thuéc   Nhãm   IIA   (trõ   c¸c   s¶n  phÈm gç) vµ IIB cña NghÞ ®Þnh sè 48/2002/N§­CP vµ nh÷ng  loµi ®îc quy ®Þnh lµ h¹n chÕ khai th¸c, sö dông trong c¸c  v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cña níc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam (mµ kh«ng quy ®Þnh t¹i c¸c Phô lôc II, III cña  c«ng íc CITES) ®îc ¸p dông hå s¬ nh ®èi víi nh÷ng loµi ®­ îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc II, III cña C«ng  íc CITES. ViÖc  ®¨ng ký tr¹i nu«i sinh s¶n hoÆc c¬ së trång cÊy nh©n t¹o  vµ x¸c ®Þnh sè lîng ®îc phÐp xuÊt khÈu cho tõng n¨m do c¬  quan KiÓm l©m cÊp tØnh thùc hiÖn: 4. C¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam chØ cÊp  giÊy   chøng   nhËn   t¸i   xuÊt   khÈu   ®èi   víi   c¸c   mÉu   vËt   ®îc  nhËp khÈu hîp ph¸p vµo ViÖt Nam.
 10. VI. XUÊT KHÈU, NHËP KHÈU, T¸I XUÊT KHÈU MÉU VËT  CñA C¸C LOµI §éNG VËT HOANG D∙ TH¤NG TH¦êNG  1. C¸c tr¹i nu«i sinh s¶n ®éng vËt hoang d∙ th«ng th­ êng   ®∙   ®¨ng   ký   víi   c¬   quan   KiÓm   l©m   cÊp   tØnh   ®îc   phÐp  xuÊt khÈu mÉu vËt cã nguån gèc g©y nu«i sinh s¶n t¹i c¸c  tr¹i nu«i 2. C¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam chØ cÊp  giÊy chøng  nhËn xuÊt khÈu  khi  cã x¸c nhËn  b»ng  v¨n b¶n  cña C¬ quan KiÓm l©m cÊp tØnh vÒ nguån gèc hîp ph¸p cña  l« hµng. 3. NhËp khÈu mÉu vËt cña c¸c loµi ®éng vËt hoang d∙  th«ng  thêng,   trõ   trêng  hîp  mÉu  vËt  sèng,   ®îc   thùc  hiÖn  theo QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§­TTg ngµy 04/4/2001 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng hãa  thêi   kú   2001   ­   2005.   ViÖc   nhËp   khÈu   mÉu   vËt   sèng   thùc  hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 18 Ch¬ng VIII cña  NghÞ ®Þnh sè 11/2002/N§­CP. 4. C¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam chØ cÊp  giÊy chøng nhËn t¸i xuÊt khÈu ®èi víi c¸c mÉu vËt sèng ®­ îc nhËp khÈu hîp ph¸p vµo ViÖt Nam. VII. C¥ QUAN THÈM QUYÒN QU¶N Lý CITES VIÖT NAM 1.   C¬   quan   ThÈm   quyÒn   qu¶n   lý   CITES   ViÖt   Nam   thùc  hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña mét níc  thµnh viªn: liªn l¹c thêng xuyªn víi Ban Th ký CITES, c¸c  níc thµnh viªn, c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c Bé, Ngµnh trong  níc ®Ó tæ chøc thùc thi C«ng íc CITES t¹i ViÖt Nam. 2. Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ñy  quyÒn   cho   Côc   trëng   Côc   KiÓm   l©m   lµm   Gi¸m   ®èc   C¬   quan  ThÈm quyÒn  qu¶n lý CITES ViÖt  Nam,  ký c¸c  v¨n  b¶n  liªn  quan ®Õn C«ng íc. 3. V¨n phßng CITES ViÖt Nam trùc thuéc Côc KiÓm l©m  (Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n). V¨n phßng CITES  ViÖt   Nam   lµ   c¬   quan   thêng   trùc   cho   c¬   quan   ThÈm   quyÒn  qu¶n lý CITES ViÖt Nam ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc hµng  ngµy cã liªn quan ®Õn viÖc thùc thi C«ng íc CITES ë ViÖt  Nam.   Chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n,   tæ   chøc,  biªn   chÕ  cña V¨n phßng CITES ViÖt Nam do Bé trëng Bé N«ng nghiÖp  vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n quy ®Þnh.
 11. VIII. C¥ QUAN THÈM QUYÒN KHOA HäC CITES VIÖT NAM  1. Hai c¬ quan ThÈm quyÒn khoa häc CITES ViÖt Nam ®îc  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   14   Ch¬ng   VII   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  11/2002/N§­CP lµ: a) ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt (thuéc Trung  t©m Khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖ Quèc gia Sè 18 ­ §êng Hoµng Quèc ViÖt, QuËn CÇu GiÊy, Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04­8360870/04­8360169/04­8361441 Fax: 04­ 8361196 Th ®iÖn tö: vucon@ncst.ac.vn/Lxca­ nh@ncst.ac.vn. b.   Trung   t©m   Nghiªn   cøu   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng  (thuéc §¹i häc Quèc gia Hµ Néi) Sè 19 ­ Lª Th¸nh T«ng, QuËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 04­8253506 hoÆc 04­8262932 Fax: 04­8232932 Th ®iÖn tö: cres@hn.vnn.vn. 2. C¬ quan ThÈm quyÒn khoa häc CITES ViÖt Nam lµ c¬  quan ®éc lËp, t  vÊn vÒ khoa häc cho C¬ quan ThÈm quyÒn  qu¶n lý CITES ViÖt Nam: a)   X¸c   ®Þnh   møc   ®é   quý   hiÕm,   nguy   c¬   tuyÖt   chñng,  t×nh tr¹ng ph©n bè cña c¸c loµi ®éng vËt, thùc vËt hoang  d∙ ®Ó chuyÓn  cho C¬ quan ThÈm  quyÒn  qu¶n lý CITES  ViÖt  Nam lµm c¨n cø ®Ò xuÊt sè lîng cho phÐp xuÊt khÈu hµng  n¨m v× môc ®Ých th¬ng m¹i. b) Thùc hiÖn viÖc x¸c ®Þnh, gi¸m ®Þnh mÉu vËt cã liªn  quan ®Õn C«ng  íc CITES khi cã yªu cÇu cña C¬ quan ThÈm  quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam. C¸c tæ chøc hoÆc c¸ nh©n cã  yªu cÇu x¸c ®Þnh, gi¸m ®Þnh mÉu vËt liªn quan ®Õn C«ng íc  CITES ph¶i tr¶ c¸c chi phÝ gi¸m ®Þnh hoÆc ®Þnh lo¹i mÉu  vËt cho c¬ quan ThÈm quyÒn khoa häc CITES ViÖt Nam. c)  Tham gia  x¸c ®Þnh  vïng  sinh  th¸i phï  hîp ®Ó  th¶  c¸c loµi ®éng vËt hoang d∙ bÞ xö lý trong qu¸ tr×nh kiÓm  tra, kiÓm so¸t d) Tham gia, phèi hîp tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o, tuyªn  truyÒn   gi¸o   dôc   liªn   quan  ®Õn  C«ng  íc   CITES.   So¹n   th¶o  c¸c tµi liÖu khoa häc, c¸c ®Ò xuÊt trong viÖc ®Ò nghÞ bæ  sung, chuyÓn h¹ng c¸c loµi thuéc Phô lôc I vµ II cña C«ng  íc CITES, ®Ò xuÊt c¸c loµi vµo Phô lôc III cña C«ng  íc  CITES vµ c¸c ®Ò xuÊt kh¸c khi thÊy cÇn thiÕt. e) Tham dù c¸c cuéc häp do Ban Th ký CITES mêi. 
 12. 3.   C¬   quan   ThÈm   quyÒn   khoa   häc   CITES   ViÖt   Nam   cã  tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n kinh phÝ hµng n¨m tr×nh c¬ quan  chñ qu¶n phª duyÖt,  ®Ó thùc hiÖn nh÷ng  nhiÖm vô ®∙ quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 11/2002/N§­CP. 4.   C¬   quan   ThÈm   quyÒn   khoa   häc   CITES   ViÖt   Nam   cã  tr¸ch   nhiÖm   tr¶   lêi   b»ng   v¨n   b¶n   nh÷ng   yªu   cÇu   cña   C¬  quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam liªn quan ®Õn viÖc  cÊp phÐp trong thêi h¹n 05 (n¨m) ngµy lµm viÖc, kÓ tõ khi  nhËn ®îc v¨n b¶n yªu cÇu chÝnh thøc. I X .   G I Ê Y   P H Ð P ,   G I Ê Y   C H ø N G   N H Ë N   X U Ê T   K H È U ,   N H Ë P   K H È U  1.   VÒ   giÊy   phÐp,   giÊy   chøng   nhËn   xuÊt   khÈu,   nhËp  khÈu: a) GiÊy phÐp, giÊy chøng nhËn xuÊt khÈu, nhËp khÈu do  c¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam cÊp cho tõng l«  hµng cô thÓ; b)  GiÊy phÐp  CITES  ¸p dông  ®èi  víi mÉu  vËt cña  c¸c  loµi thuéc c¸c Phô lôc cña C«ng íc CITES (Phô biÓu 2­A). c)  GiÊy chøng  nhËn  ¸p dông  ®èi  víi mÉu  vËt cña  c¸c  loµi kh«ng thuéc c¸c Phô lôc cña C«ng íc CITES (Phô biÓu  2­B). 2.   Thêi   h¹n   tèi   ®a   cña   giÊy   phÐp   CITES,   giÊy   chøng  nhËn xuÊt khÈu lµ s¸u th¸ng vµ kh«ng qu¸ mét n¨m ®èi víi  giÊy phÐp CITES, giÊy chøng nhËn nhËp khÈu. 3. B¶n gèc giÊy phÐp CITES cã d¸n tem b¶o ®¶m CITES  do c¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam mua qua Ban  Th ký CITES. 4. Tæ chøc, c¸ nh©n yªu cÇu cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu,  nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu vµ nhËp néi tõ biÓn mÉu vËt cña  c¸c loµi ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙ thuéc diÖn qu¶n lý  chuyªn ngµnh cña Bé Thñy s¶n, Bé Y tÕ th× ngoµi c¸c giÊy  tê ®∙ quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña NghÞ ®Þnh sè 11/2002/N§­CP  ph¶i cã v¨n b¶n cho phÐp xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña c¸c Bé  qu¶n lý chuyªn ngµnh. 5. GiÊy phÐp CITES vµ giÊy chøng nhËn ®îc cÊp lµ Phô  b¶n gèc duy nhÊt vµ lu«n ®i kÌm l« hµng. 6. Kh«ng thùc hiÖn viÖc gia h¹n vµ cÊp l¹i giÊy phÐp  CITES vµ giÊy chøng nhËn xuÊt khÈu, nhËp khÈu trõ trêng  hîp   bÊt   kh¶   kh¸ng   (vÝ   dô   luËt   quèc   gia   níc   xuÊt,   nhËp  khÈu thay ®æi, thiªn tai, chiÕn tranh). 7.   Khi   lµm   hå   s¬   H¶i   quan   c¸n   bé   H¶i   quan   ph¶i   cã  tr¸ch   nhiÖm   x¸c   nhËn   sè   lîng   thùc   xuÊt   vµo   giÊy   phÐp 
 13. CITES  vµ   giÊy  chøng   nhËn   xuÊt  khÈu.   GiÊy   phÐp  CITES   vµ  giÊy   chøng   nhËn   xuÊt   khÈu,   t¸i   xuÊt   khÈu   kh«ng   cã   x¸c  nhËn cña H¶i quan th× kh«ng cã gi¸ trÞ. 8. GiÊy phÐp CITES, giÊy chøng nhËn kh«ng cã gi¸ tõ  khi bÞ söa ch÷a, tÈy xãa, qu¸ h¹n, sang nhîng hoÆc lµ b¶n  sao. 9. LÖ phÝ cÊp phÐp thùc hiÖn theo ph¸p luËt vÒ phÝ vµ  lÖ   phÝ   (Ph¸p   lÖnh   PhÝ   vµ   lÖ   phÝ   sè   38/2001/PL­UBTVQH10  ngµy 28/8/2000, NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh PhÝ vµ  lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh). 10.   Hå   s¬   xin   cÊp   giÊy   phÐp   CITES   hoÆc   giÊy   chøng  nhËn xuÊt khÈu, nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu vµ nhËp néi tõ  biÓn   ph¶i  ®îc   so¹n  th¶o   b»ng   tiÕng  ViÖt   hoÆc   tiÕng  Anh  (hå s¬ xin cÊp phÐp b»ng ng«n ng÷ kh¸c ph¶i ®îc dÞch vµ  c«ng chøng). Tæ chøc, c¸ nh©n yªu cÇu cÊp phÐp ph¶i chÞu  hoµn   toµn  tr¸ch   nhiÖm  tríc   ph¸p  luËt   vÒ  tÝnh   chÝnh   x¸c  cña tµi liÖu ®∙ cung cÊp cho c¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý  CITES ViÖt Nam. X. ThANH TRA, KIÓM TRA Vµ Xö Lý VI PH¹M  1. C¬ quan KiÓm l©m cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp chÆt chÏ  víi H¶i quan cöa khÈu trong viÖc gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng  xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh  vÒ xuÊt khÈu, nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu vµ qu¸ c¶nh ®éng  vËt, thùc vËt hoang d∙ sÏ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.  Trêng   hîp   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu,   t¸i   xuÊt   khÈu   vi   ph¹m  ph¸p luËt g©y hËu qu¶ nghiªm träng vît qu¸ møc xö ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh sÏ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.   L«   hµng   sÏ   bÞ   tÞch   thu   khi   hå   s¬,   giÊy   tê   xuÊt  khÈu, nhËp khÈu mÉu vËt cña c¸c loµi ®éng vËt, thùc vËt  hoang d∙ bÞ ph¸t hiÖn lµ kh«ng hîp lÖ: 4.   Hµng   n¨m,   c¬   quan   ThÈm   quyÒn   qu¶n   lý   CITES   ViÖt  Nam phèi hîp víi c¬ quan ThÈm quyÒn khoa häc CITES ViÖt  Nam tæ chøc kiÓm tra,  thanh  tra viÖc ®¨ng  ký tr¹i  nu«i  sinh s¶n vµ c¬ së trång cÊy nh©n t¹o vµ xuÊt khÈu mÉu vËt  cña   c¸c   loµi   ®éng   vËt   hoang   d∙   g©y   nu«i   sinh   s¶n   hoÆc  trång cÊy nh©n t¹o. C¸c tr¹i nu«i sinh s¶n, c¬ së trång  cÊy nh©n t¹o chØ ®îc phÐp xuÊt khÈu  sè lîng ®éng,  thùc  vËt g©y nu«i sinh s¶n hoÆc trång cÊy nh©n t¹o ®∙ ®îc c¬  quan cã thÈm quyÒn cho phÐp, kh«ng ®îc mua gom tr¸i phÐp 
 14. ®éng,   thùc   vËt   hoang   d∙   khai   th¸c   tõ   tù   nhiªn   ®Ó   xuÊt  khÈu.   Trêng   hîp   vi   ph¹m   sî   bÞ   xö   lý   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt vµ bÞ thu håi giÊy phÐp ®¨ng ký tr¹i nu«i sinh  s¶n hoÆc c¬ së trång cÊy nh©n t¹o. 5. Xö lý mÉu vËt bÞ tÞch thu:  a) Trong qua tr×nh thu gi÷, xö lý c¸c vô vi ph¹m ph¸p  luËt liªn quan tíi viÖc xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ qu¸ c¶nh  ®éng, thùc vËt hoang d∙, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn th«ng  b¸o cho c¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam biÕt.  C¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm  híng   dÉn,   ®Ò   xuÊt   vµ   phèi   hîp   víi   c¸c   c¬   quan   cã   liªn  quan; tham gia qu¸ tr×nh xö lý nh÷ng vËt cã nguån gèc níc  ngoµi bÞ thu gi÷. b) MÉu vËt bÞ tÞch thu cã nguån gèc trong níc ®îc xö  lý theo nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt. c) MÉu vËt bÞ tÞch thu cã nguån gèc níc ngoµi ®îc göi  tr¶ l¹i níc xuÊt xø. Mäi chi phÝ do c¸ nh©n, tæ chøc xuÊt  khÈu, nhËp khÈu tr¸i phÐp hoÆc ®îc nhËn l¹i mÉu vËt chi  tr¶.   Trêng   hîp   níc   xuÊt   xø   kh«ng   nhËn   l¹i   mÉu   vËt   th×  viÖc xö lý ®îc ¸p dông nh mÉu vËt cã nguån gèc trong níc. H×nh thøc xö lý mÉu vËt cña c¸c loµi thuéc Phô lôc I  cña C«ng  íc CITES t¬ng øng víi h×nh thøc xö lý mÉu vËt  cña c¸c loµi thuéc Nhãm I cña NghÞ ®Þnh sè 48/2002/N§­CP;  h×nh thøc xö lý mÉu vËt cña c¸c loµi thuéc Phô lôc II vµ  III cña C«ng  íc CITES t¬ng øng víi h×nh thøc xö lý mÉu  vËt   cña   c¸c   loµi   thuéc   Nhãm   II   cña   NghÞ   ®inh   sè  48/2002/N§­CP; h×nh thøc xö lý mÉu vËt cña c¸c loµi ®éng  vËt hoang d∙ kh«ng thuéc c¸c Phô lôc cña c«ng íc CITES t­ ¬ng øng víi h×nh thøc xö lý mÉu vËt cña c¸c loµi ®éng vËt  hoang d∙ th«ng thêng. d) MÉu vËt bÞ tÞch thu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ së h÷u  hoÆc kh«ng x¸c ®Þnh ®îc nguån gèc xuÊt xø th× ®îc xö lý  nh  ®èi víi mÉu vËt cã nguån gèc trong níc. H×nh thøc xö  lý ®îc thùc hiÖn nh ®iÓm c cña môc 5 PhÇn X. e) MÉu vËt bÞ tÞch thu lµ ®éng vËt hoang d∙ cßn sèng: ­ MÉu  vËt thuéc  c¸c  loµi  quy ®Þnh  t¹i Danh  môc  ban  hµnh theo NghÞ ®Þnh sè 48/2002/N§­CP vµ t¹i QuyÕt ®Þnh sè  140/2000/Q§­BNN­KL   ngµy   21/12/2000   cña   Bé   trëng   Bé   N«ng  nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc c«ng bè Danh môc  mét sè loµi ®éng vËt hoang d∙ lµ thiªn ®Þch cña chuét th×  xem xÐt th¶ l¹i tù nhiªn,  chuyÓn  cho c¸c Trung  t©m cøu  hé,   c¸c   Vên   ®éng   vËt.   NÕu   mÉu   vËt   bÞ   th¬ng,   xÐt   thÊy  kh«ng  thÓ  sèng  sãt th× chuyÓn  giao  cho c¸c b¶o tµng tù  nhiªn, c¸c c¬ së nghiªn cøu, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ó lµm  tiªu b¶n. Trêng hîp kh«ng ¸p dông ®îc c¸c biÖn ph¸p trªn  th× xö lý theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 15. ­ NÕu mÉu vËt thuéc c¸c loµi ®éng vËt hoang d∙ th«ng  thêng th× ngoµi viÖc th¶ l¹i tù nhiªn nh÷ng mÉu vËt kháe  m¹nh,  cßn  ®îc phÐp b¸n ®Êu gi¸; tiÒn  thu  ®îc sung  c«ng  quü Nhµ níc. g)   MÉu   vËt   bÞ   tÞch   thu   lµ   thùc   vËt   hoang   d∙:   NÕu  thuéc c¸c loµi quy ®Þnh t¹i Danh môc ban hµnh theo NghÞ  ®Þnh sè 48/2002/N§­CP vµ lµ c©y cßn sèng th× ®a vµo c¸c  khu nu«i trång cøu hé, vên thùc vËt hoÆc c«ng viªn. NÕu  lµ s¶n phÈm cña nh÷ng loµi thùc vËt quy ®Þnh t¹i Danh môc  ban   hµnh   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   48/2002/N§­CP   vµ   thùc   vËt  hoang d∙ th«ng thêng th× b¸n ®Êu gi¸; tiÒn thu ®îc sung  c«ng quü Nhµ níc. h) MÉu vËt bÞ tÞch thu lµ ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙  ®îc   x¸c   ®Þnh   lµ   nhiÔm   dÞch   bÖnh,   hoÆc   cã   mÇm   mèng   g©y  dÞch   bÖnh   th×   lËp   biªn   b¶n   tiªu   hñy   theo   c¸c   quy   ®Þnh  hiÖn hµnh. 6. C¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam sÏ thu  håi giÊy phÐp CITES, ®ång thêi kh«ng cÊp giÊy phÐp tiÕp  cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n nÕu ph¸t  hiÖn  nh÷ng th«ng  tin  sai lÖch do tæ chøc, c¸ nh©n yªu cÇu cÊp giÊy phÐp cung  cÊp. C¬ quan ThÈm quyÒn qu¶n lý CITES ViÖt Nam sÏ th«ng  b¸o cho Ban Th ký CITES biÕt viÖc thu håi giÊy phÐp, ®ång  thêi cã thÓ kh«ng cÊp phÐp mét n¨m tiÕp theo cho tæ chøc,  c¸   nh©n   vi   ph¹m.   Tïy   tõng   møc   ®é   vi   ph¹m,   tæ   chøc,   c¸  nh©n cã thÓ bÞ xö ph¹t theo c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc. 7. §Ò nghÞ Tæng côc H¶i quan tæ chøc lu tr÷ vµ cung  cÊp th«ng tin vÒ sè lîng thùc xuÊt, thùc nhËp mÉu vËt c¸c  loµi ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙ qua tõng cöa khÈu cho c¬  quan   ThÈm   quyÒn   qu¶n   lý   CITES   ViÖt   Nam   vµo   th¸ng   5   vµ  th¸ng 11 hµng n¨m ®Ó tæng hîp, b¸o c¸o ChÝnh phñ vµ Ban  Th  ký CITES. 8.   Côc   KiÓm   l©m   cã   tr¸ch   nhiÖm   theo   dâi,   chØ   ®¹o,  kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Th«ng t nµy, tæng hîp t×nh h×nh,  hµng n¨m b¸o c¸o Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n  vµ ChÝnh phñ. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   víng   m¾c,   c¸c   c¬  quan h÷u quan ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi vÒ Bé N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng  C«ng b¸o ChÝnh phñ
 16. Phô biÓu 1 CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc §¥N XIN CÊp GiÊy PHÐP XUÊT KHÈU ­ NHËP KHÈU  §éNG VËT, THùC VËT HOANG D∙ KÝnh göi:  C¬  quan  ThÈm quyÒn  qu¶n  lý  CITES  ViÖt  Nam Côc KiÓm l©m ­ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn  n«ng th«n  02 Ngäc Hµ ­ Ba §×nh ­ Hµ Néi 1. Tªn ®¬n vÞ yªu cÇu cÊp giÊy phÐp: (Tªn   ®Çy   ®ñ   b»ng   tiÕng   ViÖt   vµ   tªn   giao   dÞch   b»ng  tiÕng Anh) 2. §Þa chØ: 3. Néi dung ®Ò nghÞ: 4. Tªn hµng:  + Tªn khoa häc: (tªn La tinh cña mÉu vËt) + Tªn th¬ng m¹i: (tiÕng Anh hoÆc tiÕng ViÖt) 5. Nguån gèc hµng: 6. Sè lîng:  (con, kg, g) 7. Miªu t¶ chi tiÕt hµng hãa: (kÝch cì, t×nh tr¹ng,  lo¹i s¶n phÈm...) 8.   Môc   ®Ých:   (xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu,   t¸i   xuÊt   khÈu,  t¸i nhËp khÈu, nhËp néi tõ biÓn) 9.   Tªn   vµ   ®Þa   chØ   cña   ®¬n   vÞ   xuÊt   khÈu/nhËp   khÈu:  (tiÕng Anh) 10. Thêi gian dù kiÕn: (xuÊt/nhËp) 11.   Cöa   khÈu   xuÊt/nhËp:   (nªu   râ   cöa   khÈu   nµo,   níc  nµo) 12. Chøng tõ ®i kÌm: Ngµy...... th¸ng.......  n¨m 200....
 17. Ký tªn (§ãng dÊu)
 18. Phô biÓu 2­A: B¶n mÉu GiÊy phÐp CITES Cites  permit  N0/ Sè giÊy phÐp  CT­KL Convention on      Export/XuÊt khÈu international trade      Re­Export/T¸i xuÊt khÈu in endangered species of wild           Import/NhËp   khÈu  fauna and flora Original/B¶n gèc            Other/Kh¸ 2. Valid until/ c Thêi h¹n cã gi¸    trÞ 3.   Importer   (Name   and    Exporter/Re­exporter   (Name  4. address) and address) /Tæ   chøc,   c¸   nh©n   nhËp   khÈu  /Tæ   chøc,   c¸   nh©n   xuÊt  (Tªn vµ ®Þa chØ) khÈu/T¸i   xuÊt   khÈu   (Tªn,   ®Þa  3a.   Country   of   import/Níc  chØ) nhËp khÈu 5.   Special   conditions/§iÒu    Name,   address,   national  6. kiÖn ®Æc biÖt seal/stamp   and   country   of  /§èi víi ®éng vËt sèng, giÊy  Management Authority phÐp   nµy  chØ   cã  gi¸  trÞ   khi /Quèc huy, tªn, ®Þa chØ cña C¬  ®iÒu   kiÖn   vËn   chuyÓn   ®óng  quan thÈm quyÒn qu¶n lý theo   híng   dÉn   vÒ   vËn   chuyÓn  ®óng   theo   híng   dÉn   ®éng   vËt  sèng.   NÕu   b»ng   ®êng   hµng  kh«ng ph¶i ®óng theo qui ®Þnh  cña IATA (HiÖp héi hµng kh«ng  thÕ giíi) For live animal, this permit  Forest protection  of certificate is only valid  department  if   the   transport   conditions  ministry of conform to the Guidelines for  agriculture and  transport of Live Animals or,  rural in the case of air transport,  development to   the   IATA   Live   Animals  Ha Noi ­ Viet Nam Regulations 5a.   Purpose  5b.   Security  of   the  stamp N0  transaction  /Sè tem b¶o ®¶m (sea reverse) /Môc ®Ých 7/8.  9.   Description  10.  11.  11a.   Total  Scientific  of   spencimens,  Appendix Quantity  exported  name   (genus  including  No.   And  (includi Quota and species identifying  source  ng unit) and   Common  marks   or  (see/rev name   of numbers  erse) (age/sex   if 
 19. animal   or  live) plant A 7/8./Tªn  9./M«   t¶   mÉu  10./Phô  11./Sè  11a./Sè   lîng  khoa   häc  vËt, bao gåm c¶  lôc   vµ  lîng   bao  ®∙ xuÊt trªn  vµ   tªn  ®Æc   ®iÓm   ®¸nh  nguån  gåm   c¶  tæng   h¹n  th«ng   th­ dÊu   hoÆc   sè  gèc   mÉu  ®¬n   vÞ  ng¹ch êng   cña  (tuæi,   giíi  vËt tÝnh ®éng   vËt  tÝnh nÕu lµ mÉu  hoÆc   thùc  vËt sèng) vËt 12.  Permit Date 12a.  Certific Date/ 12b.   No   of  Countr No./Sè / Country  ate   No./ Ngµy the  y   of  giÊy  Ngµy of   last    chøng  Sè operation origin phÐp re­ nhËn or   date   of  /Níc  export/N­ acquisiton xuÊt  íc   t¸i  /Sè   hiÖu  xø xuÊt   khÈu  cña   tr¹i  cuèi cïng nu«i   hoÆc  ngµy   cã   ®îc  mÉu vËt 7/8.                                                                               9.  b 10                        11.                 11a. 12.  Permit Date/ 12a.  Certifi Date/ 12b.   No  Country  No./Sè Ngµy Country   of  cate  Ngµy of   the  of  giÊy  last   re­ No./ operation origin phÐp export/Níc  Sè    or  /Níc  t¸i   xuÊt  chøng  date   of  xuÊt xø khÈu   cuèi  nhËn acquisito cïng n/Sè  hiÖu   cña  tr¹i   nu«i  hoÆc   ngµy  cã   ®îc  mÉu vËt c 7/8. 9. 10.         11 a. 12.  Permit Date/ 12a.  Certifi Date/ 12b.   No  Country  No./Sè Ngµy Country   of  cate  Ngµy of   the  of  giÊy  last   re­ No./Sè  operation origin phÐp export/ chøng    or  /Níc  Níc   t¸i  nhËn date   of  xuÊt xø xuÊt   khÈu  acquisito cuèi cïng n/Sè  hiÖu   cña  tr¹i   nu«i  hoÆc   ngµy  cã   ®îc  mÉu vËt
 20. 7/8 9. 10. 11. 11a. D 12. Permit Date/ 12a. Cert i f i Date/ 12b. No Country No./Sè Ngµy Country of cate Ngµy of the of giÊy las t re- No./Sè operat i on or ig in phÐp export / chøng or date /Níc Níc t¸ i nhËn of xuÊt xø xuÊt khÈu acquis i t o cuèi cïng n/Sè hiÖu cña tr ¹ i nu«i hoÆc ngµy cã ® îc mÉu vËt  Country in which the speciment were taken f rom the wild , bred in capt iv i t y of art i f i c i a l l y propagated (only in case of re- export )  Only for specimens of Appendix - 1 species bred on capt iv i t y of art i f i c i a l l y propageted for commerica l purposes  For pre- Convent ion specimens 13. This permit is issued by: /GiÊy phÐp nµy ® îc cÊp bëi : N¬i cÊp Ngµy cÊp Tem, dÊu vµ ch÷ ký cña c¬ quan thÈm quyÒn Place Date Secur i ty stamp, signture and off i c i a l seal 14. Export 15. Bi l l of Lading/A i r bi l l Number endorsement: /Sè vËn ®¬n hµng biÓn/hµng kh«ng /X¸c nhËn sè thùc xuÊt Block/Mô Quanti ty / Chøc c Sè l îng Cöa khÈu Ngµy Ch÷ ký danh vµ xuÊt xuÊt dÊu A Port of Date Signatu Off i c i a B Export re l stamp C and D tit le
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2