Thông tư 24/2009/TT-BGTVT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
133
lượt xem
18
download

Thông tư 24/2009/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 24/2009/TT-BGTVT quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 24/2009/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 24/2009/TT-BGTVT Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH V C P, Đ I, THU H I ĐĂNG KÝ, BI N S XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯ NG B Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn c Ngh đ nh s 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; B trư ng B Giao thông v n t i quy đ nh v c p, đ i, thu h i đăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đư ng b như sau: Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này quy đ nh v c p, đ i, thu h i đăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đư ng b . Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Thông tư này áp d ng đ i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan đ n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đư ng b trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Thông tư này không áp d ng đ i v i xe máy chuyên dùng c a B Qu c phòng và B Công an s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh. Đi u 3. Danh m c xe máy chuyên dùng ph i đăng ký Danh m c xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đư ng b (sau đây g i chung là xe máy chuyên dùng) ph i đăng ký theo Ph l c 1 c a Thông tư này. Chương II C P ĐĂNG KÝ L N Đ U M c I. H SƠ Đi u 4. Danh m c h sơ đăng ký xe máy chuyên dùng 1. T khai c p đăng ký. 2. Ch ng t xác đ nh quy n s h u xe máy chuyên dùng. 3. Ch ng t ngu n g c xe máy chuyên dùng. 4. Ch ng t l phí trư c b . Đi u 5. T khai c p đăng ký T khai c p đăng ký theo m u quy đ nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này. Đi u 6. Ch ng t xác đ nh quy n s h u xe máy chuyên dùng 1. Ch ng t xác đ nh quy n s h u xe máy chuyên dùng là m t trong nh ng ch ng t sau: a) Quy t đ nh ho c h p đ ng mua bán kèm hoá đơn theo quy đ nh c a B Tài chính; b) Gi y bán, cho, t ng theo m u quy đ nh t i Ph l c 3 c a Thông tư này; c) Văn b n th a k theo quy đ nh c a pháp lu t; d) Văn b n c a bên cho thuê tài chính đ ng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng đư c đăng ký quy n s h u. đ Quy t đ nh ti p nh n vi n tr c a cơ quan có th m quy n; e) Văn b n phát m i theo quy đ nh c a pháp lu t;
  2. g) L nh xu t hàng c a C c d tr qu c gia. Trư ng h p l nh xu t hàng cho nhi u xe máy chuyên dùng thì m i xe ph i có m t b n sao đư c ch ng th c c a cơ quan có th m quy n; 2. Trư ng h p mua bán ho c cho, t ng qua nhi u ngư i, khi làm th t c đăng ký, ch c n ch ng t mua bán, cho, t ng l n cu i cùng. Đi u 7. Ch ng t ngu n g c 1. Đ i v i xe máy chuyên dùng s n xu t, l p ráp trong nư c là phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng c a cơ s s n xu t. 2. Đ i v i xe máy chuyên dùng nh p kh u là t khai hàng hoá nh p kh u theo m u quy đ nh c a B Tài chính. 3. Đ i v i xe máy chuyên dùng đã qua c i t o: Ngoài ch ng t quy đ nh t i kho n 1 ho c kho n 2 Đi u này ph i có thêm biên b n nghi m thu xu t xư ng c a cơ s đư c phép c i t o. Trư ng h p thay th t ng thành máy, khung xe ph i có ch ng t mua bán t ng thành máy ho c khung xe thay th . N u t ng thành máy, khung xe thay th đư c s d ng t các xe máy chuyên dùng đã c p đăng ký, ph i có t khai xoá s đăng ký theo m u quy đ nh t i Ph l c 4 c a Thông tư này. 4. Đ i v i xe máy chuyên dùng không có ngu n g c h p pháp đã đư c cơ quan có th m quy n x lý ph i có quy t đ nh x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 8. Ch ng t l phí trư c b Ch ng t n p ho c mi n n p l phí trư c b theo quy đ nh c a B Tài chính. Trư ng h p nhi u xe chung m t ch ng t n p l phí trư c b thì m i xe máy chuyên dùng ph i có b n sao có ch ng th c c a cơ quan có th m quy n. M c II. TH T C, TH I GIAN C P ĐĂNG KÝ Đi u 9. Trình t th t c 1. N p h sơ đăng ký a) Đ a đi m n p h sơ đăng ký là S Giao thông v n t i nơi ch s h u có tr s chính ho c đăng ký thư ng trú. b) Ch s h u xe máy chuyên dùng ph i tr c ti p n p h sơ đăng ký và ph i xu t trình Ch ng minh nhân dân ho c h chi u; trư ng h p không chính ch thì ph i có gi y y quy n c a ch xe có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n; trư ng h p đ i di n cho t ch c ph i có gi y gi i thi u c a t ch c. c) Ngư i n p h sơ làm th t c đăng ký kê t khai đăng ký theo m u quy đ nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này, hoàn thi n h sơ và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các n i dung đã kê khai. 2. S Giao thông v n t i ti p nh n h sơ và hư ng d n ngư i n p h sơ đăng ký hoàn thi n h sơ (n u c n). 3. Ki m tra xe máy chuyên dùng: a) Đ a đi m ki m tra: theo tho thu n v i ch s h u. Trư ng h p xe máy chuyên dùng đang ho t đ ng (ho c qu n lý) t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác, S Giao thông v n t i nơi c p đăng ký ti p nh n h sơ đăng ký và gi i thi u ch s h u liên h v i S Giao thông v n t i nơi xe máy chuyên dùng đang ho t đ ng (ho c qu n lý) đ ki m tra; b) N i dung ki m tra ghi trong phi u ki m tra theo quy đ nh t i Ph l c 5 c a Thông tư này. 4. Th i gian c p đăng ký, bi n s Trong th i gian không quá 15 ngày làm vi c, k t khi nh n đ h sơ h p l , S Giao thông v n t i c p đăng ký, bi n s cho ch s h u và vào s qu n lý theo m u quy đ nh t i Ph l c 6; trư ng h p không c p, ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. Chương III C P ĐĂNG KÝ CÓ TH I H N Đi u 10. Đ i tư ng
  3. Xe máy chuyên dùng đư c t m nh p, tái xu t thu c các chương trình d án c a nư c ngoài đ u tư t i Vi t Nam, các d án ODA đ u tư t i Vi t Nam ph i th c hi n c p đăng ký có th i h n khi tham gia giao thông đư ng b . Đi u 11. H sơ 1. T khai đăng ký có th i h n theo m u quy đ nh t i Ph l c 7 c a Thông tư này. 2. B n sao gi y phép đ u tư c a ch d án nư c ngoài đ u tư t i Vi t Nam có ch ng th c c a cơ quan có th m quy n. 3. Ch ng t ngu n g c theo quy đ nh t i kho n 1 ho c 2 Đi u 7 c a Thông tư này. 4. Ch ng t n p l phí trư c b theo quy đ nh t i Đi u 8 c a Thông tư này. Đi u 12. Hi u l c c a gi y ch ng nh n đăng ký có th i h n Th i h n hi u l c c a gi y ch ng nh n đăng ký có th i h n xe máy chuyên dùng theo th i h n c a gi y phép đ u tư c a ch d án nư c ngoài đ u tư t i Vi t Nam. Đi u 13. Th t c, th i gian c p đăng ký có th i h n Trình t , th t c, th i gian c p đăng ký có th i h n quy đ nh t i M c II Chương II c a Thông tư này. Chương IV Đ I, C P L I ĐĂNG KÝ, BI N S VÀ C P ĐĂNG KÝ T M TH I Đi u 14. Đ i đăng ký, bi n s 1. Ch s h u có xe máy chuyên dùng đã c i t o, thay đ i màu sơn ho c có gi y ch ng nh n đăng ký, bi n s b h ng làm th t c đ i t i S Giao thông v n t i nơi đã c p theo đúng s đăng ký bi n s đã c p. 2. H sơ g m: a) T khai đ i đăng ký xe máy chuyên dùng theo m u quy đ nh t i Ph l c 8 c a Thông tư này; b) Gi y ch ng nh n đăng ký đã c p; c) Bi n s xe máy chuyên dùng (trư ng h p b h ng). Đi u 15. C p l i đăng ký, bi n s 1. Ch s h u xe máy chuyên dùng b m t gi y ch ng nh n đăng ký ho c bi n s làm th t c c p l i t i S Giao thông v n t i nơi đã c p theo đúng s đăng ký bi n s đã c p. 2. H sơ g m: a) T khai c p l i đăng ký xe máy chuyên dùng theo m u quy đ nh t i Ph l c 8 c a Thông tư này; b) Đơn trình báo m t có xác nh n c a cơ quan công an. Đi u 16. C p đăng ký t m th i 1. Đ i v i xe máy chuyên dùng chưa đăng ký, khi di chuy n trên đư ng b ph i đư c đăng ký t m th i. Ch s h u l p t khai theo m u quy đ nh t i Ph l c 9 c a Thông tư này t i S Giao thông v n t i nơi xe máy chuyên dùng chuy n đi đ đư c c p đăng ký t m th i. 2. Gi y ch ng nh n đăng ký xe máy chuyên dùng t m th i theo m u quy đ nh t i Ph l c 10 c a Thông tư này, có th i h n 20 ngày k t ngày c p; n u h t h n thì đư c gia h n m t l n không quá 20 ngày. Đi u 17. Th i gian c p đ i, c p l i, c p đăng ký t m th i 1. Trong th i gian không quá 03 ngày làm vi c, k t khi nh n đ h sơ h p l , S Giao thông v n t i th c hi n c p đ i, c p đăng ký t m th i cho ch s h u; trư ng h p không c p, ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. 2. Trư ng h p c p l i gi y ch ng nh n đăng ký, bi n s : Sau 30 ngày k t ngày nh n đ h sơ h p l theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 15, n u không có tranh ch p, S Giao thông v n t i c p l i đăng ký, bi n s cho ch s h u. Chương V SANG TÊN, DI CHUY N ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Đi u 18. Sang tên đăng ký trong cùng m t t nh, thành ph
  4. 1. Trư ng h p xe máy chuyên dùng đư c mua bán, cho, t ng, th a k trong cùng m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: S Giao thông v n t i ti p nh n h sơ, ki m tra xe máy chuyên dùng theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 9 c a Thông tư này và c p gi y ch ng nh n đăng ký theo tên c a ch s h u m i, gi nguyên bi n s cũ đã c p. 2. H sơ g m: a) T khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo m u quy đ nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này; b) M t trong các ch ng t theo quy đ nh t i đi m a, b, c kho n 1 Đi u 6 và Đi u 8 c a Thông tư này. Đi u 19. Di chuy n đăng ký, sang tên ch s h u Ch s h u xe có xe máy chuyên dùng mua bán ho c đư c cho, t ng, th a k khác t nh và thành ph tr c thu c Trung ương làm th t c di chuy n đăng ký, sang tên như sau: 1. Th t c t i S Giao thông v n t i nơi di chuy n đăng ký đi: a) H sơ g m: T khai di chuy n đăng ký xe máy chuyên dùng theo m u quy đ nh t i Ph l c 11 c a Thông tư này; m t trong các ch ng t theo quy đ nh t i đi m a, b, c kho n 1 Đi u 6 c a Thông tư này; b) S Giao thông v n t i c p phi u di chuy n đăng ký xe máy chuyên dùng theo m u quy đ nh t i Ph l c 12 c a Thông tư này, thu l i bi n s , c t góc phía trên bên ph i gi y ch ng nh n đăng ký, vào s qu n lý và tr h sơ cho ch s h u. 2. Th t c đăng ký t i S Giao thông v n t i nơi chuy n đ n: a) H sơ đăng ký bao g m: t khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo m u quy đ nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này; m t trong các ch ng t theo quy đ nh t i đi m a, b, c kho n 1 Đi u 6 và Đi u 8 c a Thông tư này; phi u di chuy n đăng ký xe máy chuyên dùng theo m u quy đ nh t i Ph l c 12 c a Thông tư này kèm theo h sơ đã đăng ký; b) S Giao thông v n t i ti p nh n h sơ, ti n hành ki m tra xe máy chuyên dùng theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 9 c a Thông tư này và c p đăng ký, bi n s cho ch s h u. 3. Đ i v i trư ng h p di chuy n đăng ký không thay đ i ch s h u: th t c, h sơ như kho n 1 và kho n 2 Đi u này nhưng không ph i kèm theo m t trong các ch ng t quy đ nh t i đi m a, b, c kho n 1 Đi u 6 và Đi u 8 c a Thông tư này. Đi u 20. Th i gian làm th t c di chuy n, sang tên đăng ký Trong th i gian không quá 03 ngày làm vi c, k t khi nh n đ h sơ h p l , S Giao thông v n t i th c hi n vi c di chuy n, sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho ch s h u; trư ng h p không di chuy n, sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng, ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. Chương VI MÃ S , GI Y CH NG NH N VÀ BI N S ĐĂNG KÝ Đi u 21. Mã s đăng ký Mã s đăng ký cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đư c quy đ nh th ng nh t theo mã s đăng ký xe cơ gi i tham gia giao thông đư ng b t i Ph l c 13 c a Thông tư này. Đi u 22. Gi y ch ng nh n đăng ký 1. M u gi y ch ng nh n đăng ký xe máy chuyên dùng quy đ nh t i Ph l c 14 c a Thông tư này. 2. M u gi y ch ng nh n đăng ký xe máy chuyên dùng có th i h n quy đ nh t i Ph l c 15 c a Thông tư này. Đi u 23. Bi n s đăng ký Bi n s đăng ký xe máy chuyên dùng theo m u quy đ nh t i Ph l c 16 c a Thông tư này. Chương VII XOÁ S , THU H I ĐĂNG KÝ Đi u 24. Xoá s đăng ký 1. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày ch s h u có xe máy chuyên dùng thanh lý, b m t, bán ra nư c ngoài ho c tái xu t ra nư c ngoài ph i làm th t c xóa s đăng ký t i S Giao thông v n t i nơi đã đăng ký.
  5. 2. Ch s h u l p t khai theo m u quy đ nh t i Ph l c 4 c a Thông tư này và n p l i gi y ch ng nh n đăng ký, bi n s (tr trư ng h p b m t). 3. S Giao thông v n t i xoá s đăng ký và xác nh n vào t khai trong th i gian không quá 02 ngày k t ngày nh n t khai. Đi u 25. Thu h i đăng ký, bi n s 1. Gi y ch ng nh n đăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng đã c p s b thu h i khi phát hi n có vi ph m quy đ nh v c p đăng ký, bi n s theo quy đ nh c a Thông tư này. 2. S Giao thông v n t i có quy t đ nh thu h i đăng ký, bi n s đã c p, thông báo cho cơ quan có liên quan t i đ a phương bi t và báo cáo T ng C c Đư ng b Vi t Nam. Chương VIII X LÝ CÁC TRƯ NG H P PHÁT SINH TRONG C P ĐĂNG KÝ Đi u 26. Trư ng h p đóng m i, đóng l i s đ ng cơ và s khung 1. Khi ki m tra phát hi n đ ng cơ, khung c a xe máy chuyên dùng không có s ho c s b m , S Giao thông v n t i đóng m i, đóng l i s đ ng cơ, s khung và ghi vào phi u ki m tra theo m u quy đ nh t i Ph l c 5 c a Thông tư này. 2. Vi c đóng m i, đóng l i s đ ng cơ, s khung th c hi n như sau: a) Đóng m i khi trên h sơ và ki m tra th c t xe máy chuyên dùng không có s đ ng cơ, s khung theo phương pháp quy đ nh t i Ph l c 17 c a Thông tư này; b) Đóng l i s đ ng cơ, s khung b m theo đúng s đ ng cơ, s khung trong h sơ c a xe máy chuyên dùng. 3. Trư ng h p phát hi n có d u hi u t đóng l i ho c t y xóa s đ ng cơ, s khung ch s h u ph i đ n cơ quan có th m quy n đ giám đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t. Trư ng h p k t qu xác đ nh s khung, s đ ng cơ đã b đóng l i, t y xóa thì s tr l i h sơ, ch k t lu n c a cơ quan có th m quy n. Đi u 27. X lý các trư ng h p vư ng m c v h sơ 1. Trư ng h p ch s h u xe máy chuyên dùng không có ch ng t ngu n g c theo quy đ nh t i Đi u 7 c a Thông tư này ho c m t toàn b h sơ di chuy n: a) Ch s h u l p b n cam đoan theo m u quy đ nh t i Ph l c 18 và thông báo công khai trên phương ti n thông tin đ i chúng trong 03 l n liên ti p t i đ a phương theo m u quy đ nh t i Ph l c 19 c a Thông tư này; b) Sau 07 ngày k t ngày thông báo công khai l n cu i, n u không có tranh ch p, S Giao thông v n t i làm th t c c p đăng ký cho ch s h u. Trư ng h p m t do thiên tai, ho ho n có gi y xác nh n c a chính quy n đ a phương thì không ph i th c hi n thông báo công khai; 2. Trư ng h p ch s h u xe máy chuyên dùng m t m t trong s gi y t đã kê trong phi u di chuy n c a h sơ di chuy n: a) Ch s h u l p b n cam đoan theo m u quy đ nh t i Ph l c 18 c a Thông tư này; b) Sau 15 ngày k t ngày nh n đ h sơ h p l , S Giao thông v n t i làm th t c c p đăng ký cho ch s h u. 3. Ch s h u xe máy chuyên dùng nêu t i kho n 1 Đi u này không đư c bán, c m c , th ch p xe máy chuyên dùng này trong th i h n 01 năm k t ngày c p gi y ch ng nh n đăng ký, bi n s . Đi u 28. X lý trư ng h p phát sinh khi di chuy n, sang tên đăng ký 1. Đ i v i xe máy chuyên dùng đã di chuy n đăng ký, nhưng ch s h u chưa làm th t c đăng ký t i nơi đ n đã bán ti p cho ngư i khác, S Giao thông v n t i nơi ngư i mua, ti p nh n h sơ và làm th t c c p đăng ký theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 19 c a Thông tư này. 2. Sau khi c p đăng ký, S Giao thông v n t i nơi c p đăng ký g i thông báo đ n S Giao thông v n t i nơi di chuy n đi bi t đ đi u ch nh trong s qu n lý đăng ký. Chương IX QUY Đ NH TRÁCH NHI M Đi u 29. T ng C c Đư ng b Vi t Nam
  6. 1. Th ng nh t qu n lý công tác c p đăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng trong ph m vi toàn qu c. 2. Qu n lý vi c phát hành phôi gi y ch ng nh n đăng ký, bi n s và b đóng s đ ng cơ, s khung xe máy chuyên dùng. 3. Ki m tra các S Giao thông v n t i th c hi n các quy đ nh c a Thông tư này. Đi u 30. S Giao thông v n t i 1. T ch c th c hi n vi c c p, thu h i đăng ký, bi n s theo quy đ nh c a Thông tư này t i đ a phương. 2. Qu n lý h sơ đăng ký: a) Lưu và qu n lý h sơ đăng ký g m h sơ c p đăng ký l n đ u, c p đăng ký có th i h n, c p đ i, c p l i, c p đăng ký t m th i; sang tên, di chuy n đăng ký; xoá s , thu h i đăng ký, bi n s và các lo i gi y t khác có liên quan đ n vi c c p, thu h i đăng ký, bi n s ; b) Các trư ng h p m t ho c có s gian l n trong qu n lý h sơ lưu t i S Giao thông v n t i s b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t; c) S qu n lý c p đăng ký theo m u quy đ nh t i Ph l c 6 c a Thông tư này. 3. Thu, n p và s d ng các kho n phí, l phí v c p đăng ký theo quy đ nh c a B Tài chính. 4. Báo cáo T ng C c Đư ng b Vi t Nam v nhu c u phôi gi y ch ng nh n đăng ký và bi n s theo m u quy đ nh t i Ph l c 20 c a Thông tư này. 5. Tháng 01 hàng năm, báo cáo công tác c p đăng ký, bi n s theo m u quy đ nh t i Ph l c 21 c a Thông tư này v T ng C c Đư ng b Vi t Nam đ t ng h p báo cáo B Giao thông v n t i. Đi u 31. Ch s h u xe máy chuyên dùng 1. Th c hi n các quy đ nh v c p, đ i, thu h i đăng ký, bi n s c a thông tư này; ch u trách nhi m pháp lu t v các hành vi làm sai l ch h sơ đăng ký (n u có). 2. N p các kho n phí, l phí v đăng ký xe máy chuyên dùng theo quy đ nh c a B Tài chính. Chương X HI U L C THI HÀNH VÀ T CH C TH C HI N Đi u 32. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký ban hành và thay th Quy t đ nh s 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành Quy đ nh c p đăng ký, bi n s , ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đư ng b . 2. Xe máy chuyên dùng đã đư c c p đăng ký, bi n s trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành v n đư c ti p t c s d ng tham gia giao thông đư ng b . Đi u 33. T ch c th c hi n 1. T ng C c Đư ng b Vi t Nam, S Giao thông v n t i ch u trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. 2. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , T ng C c trư ng T ng C c Đư ng b Vi t Nam, Giám đ c các S Giao thông v n t i, Th trư ng cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 33; - Văn phòng Chính ph (đ b/c); - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; H Nghĩa Dũng - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Các Th trư ng B GTVT; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph , Website B GTVT; - Lưu: VT, KHCN.
  7. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản