Thông tư 32/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
105
lượt xem
14
download

Thông tư 32/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 32/2009/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 32/2009/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 32/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA V QUY HO CH XÂY D NG NÔNG THÔN B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh đ nh s 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, QUY Đ NH: Đi u 1. Ban hành Quy chu n k thu t qu c gia v quy ho ch xây d ng nông thôn, mã s QCVN 14:2009/BXD. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 25/10/2009. Đi u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT.B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng (đ báo cáo); - H i đ ng dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Ban ch đ o Chương trình xây d ng thí đi m nông thôn m i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Cao L i Quang - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; - C c Ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Ki n trúc Quy ho ch TP Hà N i, TP H Chí Minh; - Các C c, V , Vi n, Văn phòng, Thanh tra XD; - Công báo, Website c a Chính ph , Website c a B Xây d ng; - Lưu: VP, PC, KHCN&MT. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy chuan
Đồng bộ tài khoản