intTypePromotion=1

Thông tư 54/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
81
lượt xem
3
download

Thông tư 54/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 54/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán đối với hàng hoá của các cơ sở kinh doanh bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ỏ các tỉnh, thành phố khác và xuất bản qua đại lý bán đúng giá hưởng hoá hồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 54/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  54 /2000/TT­B T C   g µ y  07 th¸ng 6 n¨ m  2000  í ng  n H d É n  k Õ  to¸n ® è i víi µ n g   ã a c ñ a c¸c  ¬   ë    h h cs kinh  o a n h  b¸n t¹i d  c¸c ® ¬ n   Þ  trù c thu é c h ¹ ch to¸n  v p h ô  thu é c ë  c¸c tØ n h, th µ nh p h è  kh¸c v µ  xu Ê t b¸n  q u a  ®¹i lý b¸n ® ó n g  gi¸ ë n g  h o a  h å n g  h C¨n  LuËt Thu Õ     Þ gia t¨ng,NghÞ   nh  è  cø    Gi¸tr       ®Þ s 28/1998/N§­   µy  CP ng 11/5/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët Thu Õ     Þ gia  ®Þ chiti     Lu   Gi¸ tr   t¨ng.C¨n  Th«ng   è    cø  ts 10/2000/TT­ BTC   µy  ng 01/02/2000  ña  é  µichÝnh   c BT  vÒ   íng  Én  Öc  khai nép  Õ  h d vi kª    thu GTGT   i  íihµng  ãa  ña    ¬  ë  ®è v   h c c¸c c s kinh  doanh b¸n  ¹  t ic¸c  n   Þ   ùc thuéc  ¹ch  ®¬ v tr   h to¸n phô  éc      thu ë c¸c  tØnh,  thµnh  è  ph kh¸c vµ  Êt b¸n    xu   qua  ilýb¸n  ng    ëng  ®¹     ®ó gi¸h hoa  ång, Bé   µi  h  T chÝnh  íng dÉn  Õ       h  k to¸nnh sau: I­ è i v íi µ n g  h ã a d o  c¸c c ¬  s ë  kinh d o a n h  x u Ê t   §  h b¸n t¹i  c¸c ® ¬ n  v Þ  tr ù c thu é c h ¹ ch to¸n p h ô  thu é c ë  c¸c t Ø n h,  th µ nh p h è  k h¸c n ¬ i ® Æ t  v¨n p h ß n g   tr ô s ë  c h Ý n h  c ñ a c ¬  s ë  s ¶ n x u Ê t, kinh d o a n h A  ­  èi  íi µ n g  h ã a thu é c ® è i tî ng c h Þ u  thu Õ  G T G T § v  h 1­    ¬  ë  Khi c s s¶n  Êt,kinh doanh  Êt hµng  ãa  n     n  Þ  ùc xu     xu   h ®Õ c¸c ®¬ v tr   thuéc  ¹ch    ô  éc        h to¸nph thu nh c¸c chinh¸nh,cöa  µng        h ë c¸c tØnh, thµnh  è    ph kh¸c n¬i® Æt  ôsë  Ýnh     tr   ch ph¶ilËp  Õu  Êt kho    Phi xu   kiªm  Ën  v chuyÓn  éibé. n    C¨n  vµo  Õu  Êt kho  cø  Phi xu   kiªm  Ën  v chuyÓn  éi bé, kÕ   n     to¸n x¸c ®Þnh       gi¸ vèn  ña  µng  ãa  Êtcho    n  Þ  ùcthuéc ®Ó     ch h xu   c¸c®¬ v tr     b¸n,ghi: Nî  157   µng  öi®i      èn) TK  ­H g   b¸n (Gi¸v Cã   155,156  . TK    .. 2­    n   Þ   ùc thuéc  ¹ch  Khi ®¬ v tr   h to¸n phô  éc  Ën  îc hµng  ãa      thu nh ®  h do c«ng    n   Þ   Êp    iÒu  ng,  ty,®¬ v c trªn ® ®é giao b¸n, kÕ     to¸n c¨n  vµo  Õu    cø  Phi xuÊtkho    kiªm  Ën  v chuyÓn  éibé  µ    n   v c¸cchøng  õcã  ªnquan,ghi: t   li     Nî  155,156      éibé) TK    (Gi¸b¸n n   Cã   336   TK  ­Ph¶itr¶néibé.     3­  èi víi®¬n  Þ  ùc thuéc  ¹ch  §   v tr   h to¸n phô  éc  µ ®¬n  Þ  Þu  Õ    thu l   v ch thu GTGT   theo  ¬ng  ph ph¸p  Êu  õ,khib¸n  µng  ãa  c«ng    n  Þ  Êp  kh tr     h h do  ty,®¬ v c trªnchuyÓn  n     ®Õ ph¶ilËp  ãa  n    H ®¬ GTGT   µng  ãa  h h b¸n  theo  ra  quy  nh.  ®Þ C¨n  vµo  ãa  n  cø  H ®¬ GTGT   Õ     k to¸nph¶n   ¸nh doanh      µng,ghi: thu b¸n h   Nî  111,112,131  . TK      .. Cã   511   TK  ­Doanh      µng    cha  ã  Õ  thu b¸n h (Gi¸b¸n  c thu GTGT) Cã   3331   Õ   TK  ­Thu GTGT   ph¶inép.  
  2. 2 4­  ¬   ë  C s s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  (c«ng    n  Þ   Êp  ty,®¬ v c trªn)c¨n  vµo    cø  B¶ng    ãa  n  µng  ãa  kª h ®¬ h h b¸n  do  n  Þ  ùcthuéc  ¹ch    ô  éc ra  ®¬ v tr   h to¸nph thu   lËp chuyÓn  n   ®Õ ph¶ilËp  ãa  n   H ®¬ GTGT   ph¶n  hµng  ãa    ô néibé  ¸nh  h tiªuth     göicho    n  Þ  ùcthuéc.C¨n  vµo  ãa  n    c¸c ®¬ v tr     cø  H ®¬ GTGT,  Õ     k to¸nph¶n   ¸nh doanh      µng  éibé  thu b¸n h n   theo gi¸b¸n néibé  a  ã  Õ          ch c thu GTGT,  ghi: Nî  111,112,136      éibé  ∙  ã  Õ  TK      (Gi¸b¸n n   ® c thu GTGT) Cã   3331   Õ   TK  ­Thu GTGT   ph¶inép   Cã     TK 512  Doanh  ­  thu b¸n  µng  éi bé    h n   (Gi¸b¸n  éi bé  a  ã  Õ  n   ch c thu GTGT). §ång  êiph¶n      èn  ña  µng    th   ¸nh gi¸v c h b¸n ra: Nî  632     èn  µng  TK  ­Gi¸v h b¸n Cã   157   µng  öi®i  TK  ­H g   b¸n. 5­ Khi ®¬n  Þ  ùcthuéc h¹ch    ô  éc nhËn  îcHãa  n     v tr     to¸nph thu   ®  ®¬ GTGT   vÒ   µng  ãa    ô néibé  c«ng    n  Þ  Êp    Ëp chuyÓn  n     h h tiªuth     do  ty,®¬ v c trªnl   ®Õ trªn c¬  ë  è  µng  ãa  ∙    Õ       vµo  ãa  n  ssh h ® b¸n,k to¸nc¨n cø  H ®¬ GTGT   ph¶n  thuÕ  ¸nh  GTGT   u   µo  îckhÊu  õ, ®Ç v ®   tr   ghi: Nî  133   Õ   TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ ®  tr Cã   156   µng  ãa  Õu  a  Õt  TK  ­H h (N ch k chuyÓn    èn  µng  ãa) gi¸v h h Cã   632     èn  µng  (NÕu  ∙  Õt  TK  ­Gi¸v h b¸n  ® k chuyÓn    èn  µng  ãa) gi¸v h h 6­  êng  îp    n  Þ   ®iÒu  Ön, yªu  Çu  Tr h c¸c ®¬ v do  ki   c qu¶n  ý vµ  ¹ch  l  h to¸n,   n Õu  kh«ng  èn  ö  ông  Õu  Êt kho  mu sd Phi xu   kiªm  Ën  v chuyÓn  éi bé  µ   ö  n  m s dông  ngay  ãa  n  H ®¬ GTGT   ×    Êt hµng  ãa  th khixu   h cho    n  Þ  ùcthuéc c¸c ®¬ v tr     h¹ch    ô  éc ë  to¸nph thu   kh¸c ®Þa   ¬ng    ph ph¶ilËp  ãa  n   H ®¬ GTGT.  C¨n  vµo  cø  Hãa  n  ®¬ GTGT   Õ     k to¸nph¶n    ¸nh doanh      µng,ghi: thu b¸n h   Nî  111,112,136      éibé  ∙  ã  Õ  TK      (Gi¸b¸n n   ® c thu GTGT) Cã   3331   Õ   TK  ­Thu GTGT   ph¶inép   Cã     TK 512  Doanh  ­  thu b¸n  µng  éi bé    h n   (Gi¸b¸n  éi bé  a  ã  Õ  n   ch c thu GTGT). ­ Khi ®¬n  Þ  ùcthuéc  ¹ch     v tr   h to¸n phô  éc  Ën  îc Hãa  n    thu nh ®  ®¬ GTGT   vµ  µng  ãa  c«ng    ®¬n  Þ  Êp  h h do  ty ( v c trªn)giao    cho      Õ   ®Ó b¸n,k to¸n c¨n      cø vµo  ãa  n   H ®¬ GTGT   µ    v c¸c chøng  õ li   t   ªnquan ph¶n ¸nh    èn  µng  ãa  gi¸v h h nhËp  kho theo    gi¸b¸n  éi bé  a  ã  Õ  n   ch c thu GTGT,  Õ  thu GTGT   u   µo  îc ®Ç v ®   khÊu  õ, tr  ghi: Nî  155,156      éibé  a  ã  Õ  TK    (Gi¸b¸n n   ch c thu GTGT) Nî  133   Õ   TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ ®  tr Cã   111,112,336  TK      (Tæng    gi¸thanh    éibé). to¸nn   ­    n   Þ   ùc thuéc  ¹ch  Khi ®¬ v tr   h to¸n phô  éc  Êt b¸n  µng  ãa  Þu    thu xu   h h ch thuÕ  GTGT   c«ng    ®¬n  Þ  Êp  do  ty( v c trªn)giao cho    ph¶ilËp  ãa  n       ®Ó b¸n   H ®¬ GTGT   µng  ãa  ra theo quy  nh  µ  h h b¸n      ®Þ v ph¶n    ¸nh doanh      µng,ghi: thu b¸n h   Nî  111,112,131  TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã   3331   Õ   TK  ­Thu GTGT   ph¶inép   Cã   511   TK  ­Doanh      µng. thu b¸n h
  3. 3 B ­ § èi víi µ n g  h ã a  h Þ u    h c thu Õ  tiªu  th ô ® Æ c  bi Ö t v µ   h µ n g   ã a thu é c ® è i tî ng kh« n g  c h Þ u  thu Õ   T G T h G 1­ Khi c¬  ë      s s¶n  Êt,kinh doanh  xu     (c«ng    n  Þ  Êp  ty,®¬ v c trªn)xuÊt hµng      hãa  éc  i îng  Þu  Õ    ô ® Æc   Öt vµ  µng  ãa  éc  i îng thu ®è t ch thu tiªuth   bi   h h thu ®è t   kh«ng  Þu  Õ  ch thu GTGT   n     n  Þ  ùcthuéc h¹ch to¸nphô  éc ë    ®Õ c¸c®¬ v tr        thu   c¸c tØnh,thµnh  è    ph kh¸c n¬i® Æt  ôsë  Ýnh    ph¶ilËp  Õu  Êt kho     tr   ch ®Ó b¸n    Phi xu   kiªm  Ën  v chuyÓn  éibé  n   theo quy  nh. C¨n  vµo  Õu  Êtkho    ®Þ   cø  Phi xu   kiªm  Ën  v chuyÓn  éi bé, kÕ   n     to¸n tÝnh, x¸c ®Þnh    èn  ña  µng  ãa  Êt cho         gi¸v c h h xu   c¸c ®¬n  Þ  ùcthuéc ®Ó     v tr     b¸n,ghi: Nî  157   µng  öi®i      èn) TK  ­H g   b¸n (Gi¸v Cã   155   µnh  È m. TK  ­Th ph 2­    n  Þ   ùc thuéc  ¹ch  Khi ®¬ v tr   h to¸n phô  éc  Ën  îc s¶n  È m       thu nh ®  ph do c«ng    n   Þ   Êp    iÒu  ng,  ty,®¬ v c trªn ® ®é giao b¸n, kÕ     to¸n c¨n  vµo  Õu    cø  Phi xuÊt kho    kiªm  Ën  v chuyÓn  éi bé  µ    n   v c¸c chøng  õ cã  ªnquan  t   li   ph¶n  ¸nh    gi¸ vèn  ña  c s¶n  È m,  µng  ãa  Ëp  ph h h nh kho,ghi:   Nî  155   µnh  È m       éibé) TK  ­Th ph (Gi¸b¸n n   Cã   111,112,336. TK      3­ Khi ®¬n  Þ  ùcthuéc h¹ch    ô  éc xuÊt b¸n     v tr     to¸nph thu     s¶n  È m,  µng  ph h hãa  éc  Ön  Þu  Õ     ô  Æc   Öt vµ  µng  ãa  éc  i  îng thu di ch thu tiªuth ® bi   h h thu ®è t   kh«ng  Þu  Õ  ch thu GTGT   c«ng    ®¬n  Þ  Êp  do  ty ( v c trªn)giao    cho    ®Ó b¸n ph¶i  lËp  ãa   n   H ®¬ b¸n  µng. C¨n  vµo  ãa   n   h   cø  H ®¬ b¸n  µng  Õ   h k to¸n ph¶n      ¸nh doanh      µng,ghi: thu b¸n h   Nî  111,112,131 TK      Cã   511   TK  ­Doanh      µng  thu b¸n h (Tæng    gi¸thanh  to¸n). 4­  ¬   ë  C s s¶n  Êt,kinh  xu   doanh (c«ng    n  Þ   Êp  ty,®¬ v c trªn)c¨n  vµo    cø  B¶ng    ãa  n  µng  ãa  kª h ®¬ h h b¸n  do  n  Þ  ùcthuéc  ¹ch    ô  éc ra  ®¬ v tr   h to¸nph thu   lËp chuyÓn  n   ®Õ ph¶ilËp  ãa  n  hµng.C¨n  vµo  ãa  n  hµng,  H ®¬ b¸n    cø  h ®¬ b¸n    kÕ     to¸nph¶n  doanh    hµng,ghi: ¸nh  thu b¸n    Nî  111,112,136 TK      Cã   512   TK  ­Doanh      µng  éibé  thu b¸n h n   (Tæng    néibé). gi¸b¸n    §ång  êiph¶n      èn  ña  µng      th   ¸nh gi¸v c h b¸n ra,ghi: Nî  632     èn  µng  TK  ­Gi¸v h b¸n Cã   157   µng  öi®i  TK  ­H g   b¸n. 5­  êng  îp    n  Þ   ®iÒu  Ön, yªu  Çu  Tr h c¸c ®¬ v do  ki   c qu¶n  ý vµ  ¹ch  l  h to¸n,   n Õu  kh«ng  èn  ö  ông  Õu  Êt kho  mu sd Phi xu   kiªm  Ën  v chuyÓn  éi bé  µ   ö  n  m s dông  ngay  ãa  n  hµng  × khixuÊt s¶n  È m,  µng  ãa  H ®¬ b¸n  th       ph h h cho    n   c¸c ®¬ vÞ  ùc thuéc  ¹ch  tr   h to¸n phô  éc      thu ë kh¸c ®Þa   ¬ng    ph ph¶i lËp  ãa  n      H ®¬ b¸n hµng. C¨n  vµo  ãa  n    cø  H ®¬ b¸n  µng  Õ     h k to¸nph¶n  ¸nh doanh  b¸n  µng, thu  h   ghi: Nî  111,112,136 TK      Cã   512   TK  ­Doanh      µng  éibé  thu b¸n h n   (Tæng    néibé). gi¸b¸n   
  4. 4 ­ Khi ®¬n  Þ  ùcthuéc  ¹ch    ô  éc nhËn  îcs¶n  È m   µng     v tr   h to¸nph thu   ®  ph (h hãa) do    c«ng    n  Þ  Êp    ty,®¬ v c trªngiao  cho      Õ     cø  µo  ãa   ®Ó b¸n,k to¸n c¨n  v H ®¬n b¸n  µng  µ    h v c¸c chøng  õ cã  ªnquan  t   li   ph¶n ¸nh    èn  ña  s¶n  È m   gi¸v c   ph nhËp kho,ghi:   Nî  155   µnh  È m       éibé) TK  ­Th ph (Gi¸b¸n n   Cã   111,112,336. TK      ­ Khi ®¬n  Þ  ùc thuéc  ¹ch     v tr   h to¸n phô  éc  Êt b¸n    thu xu   s¶n  È m   µng  ph (h hãa) do    c«ng    n  Þ  Êp    ty,®¬ v c trªngiao    ®Ó b¸n ph¶ilËp  ãa  n    H ®¬ b¸n  µng. h   C¨n  vµo  ãa  n    µng  Õ     cø  H ®¬ b¸n h k to¸nph¶n   ¸nh doanh    thu,ghi: Nî  111,112,131 TK      Cã   511   TK  ­Doanh      µng  thu b¸n h (Tæng    gi¸thanh  to¸n). II­ è i v íi µ n g  h ã a c¸c ® ¬ n  v Þ  b¸n th«ng q u a  ®¹i l ý b¸n ® ó n g    §  h gi¸ ë n g  h o a  h å n g  h 1­ §èivíi ¬  ë        s s¶n  Êt,kinhdoanh  ®¬n  Þ  µchñ  µng  c xu     ( v l  h giao ®¹ilý)khi        xuÊthµng  ãa    h giao cho    ¬  ë  hµng  ilýb¸n ®óng    ëng    c¸cc s b¸n  ®¹       gi¸h hoa  ång  h (®¬n  Þ  i lýhoa  ång) ph¶i lËp  Õu  Êt kho  µng  öi b¸n  i lý theo v ®¹     h     Phi xu   h g  ®¹       chÕ     ®é quy  nh, c¨n cø  µo  Õu  Êtkho  µng  öib¸n  ilý, ®Þ     v Phi xu   h g   ®¹     ghi: Nî  157   µng  öi®i  TK  ­H g   b¸n Cã   155,156,.. TK     . 2­ §èivíi ¬  ë  ilýb¸n  ng    ëng        s ®¹     ®ó gi¸h c hoa  ång: h ­    Êt  µng  i lý ®em   Khi xu h ®¹     b¸n, ph¶i lËp  ãa  n       H ®¬ GTGT   hoÆc   ãa  H ®¬n  b¸n  µng  h theo  Õ     ch ®é quy  nh.  ®Þ C¨n  vµo  ãa  n   cø  H ®¬ GTGT   hoÆc   Hãa  n  hµng  µ    ®¬ b¸n  v c¸c chøng  õ cã  ªnquan,kÕ     t   li     to¸nph¶n  sè  Òn b¸n ¸nh  ti     hµng  ilýph¶itr¶cho  ñ  µng,ghi: ®¹        ch h   Nî  111,112,131,.. TK       . Cã   331   TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n (Tæng       ng     gi¸thanh  to¸n). ­ §Þnh  ú,kÕ     n  Þ  Ën  hµng  ilýb¸n  ng    ëng      k   to¸n®¬ v nh b¸n  ®¹     ®ó gi¸h hoa hång    nh  x¸c ®Þ doanh  hoa  ång  thu  h b¸n  µng  ilý® îc hëng, lËp  ãa  n   h ®¹         H ®¬ GTGT  hoÆc   ãa  n   H ®¬ b¸n  µng  h theo  Õ     µ  ch ®é v ph¶n  ¸nh doanh  thu    hoa hång    µng  ilý, b¸n h ®¹    ghi: Nî  331   TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n    ng   Cã   511   TK  ­Doanh      µng. thu b¸n h ­Khitr¶tiÒn b¸n hµng  ilýcho  ñ  µng,ghi:         ®¹     ch h   Nî  331   TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n    ng   Cã   111,112,.. TK     . 3­  êng  îp  n   Þ   Tr h ®¬ v giao  µng  i lý thuéc  i îng  ép  Õ   h ®¹     ®è t n thu GTGT   theo  ¬ng  ph ph¸p  Êu  õ,khinhËn  kh tr     B¶ng  hãa  n  kª  ®¬ b¸n  cña  µng  ãa  ra  h h b¸n qua  ilý®∙    ô do    ilýb¸n  ng    ëng    ®¹     tiªuth   c¸c®¹     ®ó gi¸h hoa  ång  Ëp göivÒ,  h l  
  5. 5 n Õu   µng  ãa  h h b¸n  thuéc  i  îng  Þu  Õ   ra  ®è t ch thu GTGT  ph¶i lËp  ãa   n     H ®¬ GTGT   µ  v ph¶n    ¸nh doanh      µng,ghi: thu b¸n h   Nî  111,112,131  TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã   3331   Õ   TK  ­Thu GTGT   ph¶inép   Cã   511   TK  ­Doanh      µng    cha  ã  Õ  thu b¸n h (Gi¸b¸n  c thu GTGT). §ång  êiph¶n      èn  ña  µng    th   ¸nh gi¸v c h b¸n ra: Nî  632     èn  µng  TK  ­Gi¸v h b¸n Cã   157   µng  öi®i  TK  ­H g   b¸n. 4­  êng  îp  n  Þ  Tr h ®¬ v giao  µng  ilýlµ ®èi îng  ép  Õ  h ®¹       t n thu GTGT   theo  ph¬ng  ph¸p  Êu  õthuÕ, m µ   µng  ãa  öib¸n  ilýthuéc  i îng kh«ng  kh tr    h h g  ®¹     ®è t   chÞu  Õ  thu GTGT,    Ën  khinh B¶ng    ãa  n  ra cña  µng  ãa  ∙    ô  kª h ®¬ b¸n    h h ® tiªuth do    ilýhëng  c¸c ®¹     hoa  ång  Ëp  öivÒ,  Õ       vµo  h l g  k to¸nc¨n cø  B¶ng    ãa  n   kª h ®¬ b¸n ra,lËp Hãa  n    µng  µ       ®¬ b¸n h v ph¶n   ¸nh doanh      µng,ghi: thu b¸n h   Nî  111,112,131 TK      Cã   511   TK  ­Doanh      µng. thu b¸n h §ång  êiph¶n      èn  ña  µng    th   ¸nh gi¸v c h b¸n ra: Nî  632     èn  µng  TK  ­Gi¸v h b¸n Cã   157   µng  öi®i  TK  ­H g   b¸n. 5­ C¨n  vµo    cø  chøng  õ,hãa  n  Ò   è  Òn hoa  ång  t  ®¬ v s ti   h ph¶itr¶cho  n      ®¬ vÞ  Ën    µng  ilýhëng  nh b¸n h ®¹     hoa  ång,kÕ     h   to¸nghi: Nî  641     Ý  hµng TK  ­Chi ph b¸n  Cã   131,111,112,.. TK       . III  ­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  t n c hi l     k t  16/02/2000  ïng  íihiÖu  c v  lùcthihµnh     Th«ng   è  ts 10/2000/TT­ BTC   µy  ng 01/02/2000  ña  é   µi chÝnh  c BT  vÒ   íng  Én  Öc  khainép  Õ  h d vi kª    thu GTGT   i  íihµng  ãa  ña  ¬  ë  ®è v   h c c s kinh   doanh  Êt  xu b¸n  ¹  t ic¸c  n   Þ   ùc thuéc  ¹ch  ®¬ v tr   h to¸n phô  éc      thu ë c¸c  tØnh,  thµnh  è  ph kh¸c vµ  Êt b¸n    xu   qua  ilýb¸n  ng    ëng  ®¹     ®ó gi¸h hoa  ång. C¸c    h   quy ®Þnh  íc®©y    íi tr   tr¸v   i quy  nh  ¹ Th«ng   µy  u   Þ     á. C¸c  ®Þ ti  tn ®Ò b b∙ib   quy  nh   ®Þ kh«ng  íng dÉn  h  trong Th«ng   µy  × thùc hiÖn    tn th     theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  íng  ¾ c,    Þ     ¬  tr th hi   cv m ®Ò ngh c¸c c quan,   doanh  nghiÖp ph¶n    Ò   é  µichÝnh    ¸nh v B T   ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2