intTypePromotion=1

Thông tư 61-TC/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Thông tư 61-TC/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 61-TC/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về viêc hướng dẫn chế độ quản lý kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương đài thọ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 61-TC/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 61 TC/1998/TT-BTC ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1998 h- íng dÉn chÕ ®é qu¶n lý kinh phÝ an toµn giao th«ng do ng©n s¸ch Trung ¬ng ®µi thä Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 917/1997/Q§-TTg ngµy 29/10/1997 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp Uû ban An toµn giao th«ng quèc gia; §Ó thèng nhÊt qu¶n lý ng©n s¸ch dµnh cho c«ng t¸c an toµn giao th«ng; Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý kinh phÝ an toµn giao th«ng do ng©n s¸ch Trung ¬ng ®µi thä nh sau: I. Nguyªn t¾c chung: 1. Kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn giao th«ng cña Uû ban An toµn giao th«ng quèc gia do ng©n s¸ch nhµ níc ®µi thä vµ ®îc c©n ®èi vµo ng©n s¸ch hµng n¨m cña Bé Giao th«ng vËn t¶i. 2. Uû ban An toµn giao th«ng quèc gia chñ tr× phèi hîp víi Bé Giao th«ng vËn t¶i, Bé Tµi chÝnh trong viÖc tæng hîp, dù kiÕn ph©n bæ kÕ ho¹ch ng©n s¸ch dµnh cho c«ng t¸c an toµn giao th«ng hµng n¨m, quý cho c¸c ®¬n vÞ ®Ó triÓn khai thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 36/CP ngµy 25/7/1995, NghÞ ®Þnh 39/CP vµ NghÞ ®Þnh 40/CP ngµy 5/7/1996 cña ChÝnh phñ. 3. Kinh phÝ ng©n s¸ch dµnh cho c«ng t¸c an toµn giao th«ng ph¶i ®îc sö dông ®óng môc ®Ých vµ néi dung phª duyÖt cña Chñ tÞch Uû ban An toµn giao th«ng quèc gia; §îc qu¶n lý chÆt chÏ theo c¸c chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ chÕ ®é qu¶n lý kinh phÝ phôc vô c«ng t¸c ®¶m b¶o trËt tù an toµn giao th«ng do ng©n s¸ch Trung ¬ng ®µi thä: A. Néi dung chi: 1. Chi cho bé m¸y cña V¨n phßng thêng trùc Uû ban an toµn giao th«ng quèc gia. 2. Chi phôc vô c«ng t¸c an toµn giao th«ng quèc gia: - Chi häp ®Þnh kú s¬ kÕt, tæng kÕt vÒ an toµn giao th«ng. - Chi thëng cho c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ cã nhiÒu thµnh tÝch trong c«ng t¸c an toµn giao th«ng theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Chñ tÞch Uû ban an toµn giao th«ng quèc gia.
  2. 2 - Chi cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc, phæ biÕn ph¸p luËt vÒ an toµn giao th«ng, bao gåm c¶ hç trî viÖc in tµi liÖu gi¶ng d¹y cho häc sinh c¸c cÊp ®Ó ®a luËt lÖ giao th«ng vµo c¸c trêng häc. - Hç trî ®µo t¹o c¸c nghiÖp vô vÒ an toµn giao th«ng. - Chi hîp t¸c quèc tÕ vÒ an toµn giao th«ng. - Chi hç trî viÖc biªn so¹n, söa ®æi bæ sung c¸c v¨n b¶n chÕ ®é vÒ an toµn giao th«ng. - Chi phÝ cho c¸c ®oµn kiÓm tra liªn ngµnh vÒ thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn giao th«ng. - Chi kh¸c. B. C«ng t¸c lËp dù to¸n, cÊp ph¸t kinh phÝ, kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n: Nguån kinh phÝ an toµn giao th«ng do ng©n s¸ch Trung ¬ng ®µi thä ®îc qu¶n lý, cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 09 TC/NSNN ngµy 18/3/1997 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc ph©n cÊp, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch; QuyÕt ®Þnh sè 999- TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp. III. §iÒu kho¶n thi hµnh: Th«ng t cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh nghiªn cøu vµ söa ®æi bæ sung cho phï hîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2