intTypePromotion=1

Thông tư 72/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Thông tư 72/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 72/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 72/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  72/1998/TT­B T C   g µ y  25 th¸ng 5 n¨ m  1998  í ng  c n h d É n  n éi d u n g  thu, c hi  ñ a c¸c t æ  c h ø c H é i c ù u c c hi Õ n  binh trong c ¬  q u a n  h µ n h  ch Ý n h, s ù  n g hi Ö p, d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n Thùc  Ön  hi ChØ   Þ  è  th s 487/TTg  µy  ng 3/7/1997 cña  ñ íng ChÝnh  ñ    Th t   ph vÒ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  éi  ùu  Õn  tæ  v ho   c H c chi binh  trong    ¬  c¸c c quan  µnh  h chÝnh  ù  s nghiÖp,doanh    nghiÖp  µ  íc;Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  nh n   T   h  vi qu¶n  lýtµichÝnh  i víic¸c néidung      ña    chøc  éi cùu  Õn     ®è         thu,chic c¸c tæ  H  chi binh  trong c¸c c¬      quan  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp,doanh    nghiÖp  µ  íc(gäichung  nh n     lµc¬    quan,®¬n  Þ) nh    v   sau: 1. Nguån  b¶o  ¶m   ¹t®éng  ña    chøc  éi Cùu  Õn    thu  ® ho   c c¸c tæ  H  chi binh  trongc¸cc¬      quan,®¬n  Þ    v bao  å m: g ­ Thu  éi phÝ   îc ®Ó   ¹ theo    h  ®  li  quy  nh  ®Þ trong  Òu  Ö  ¹t®éng  ña  §i l ho   c Héi. ­ Thu  õ viÖn  î ñng  é, quyªn  ãp  ña    chøc,c¸ nh©n    t  tr   , h  g c c¸c tæ     trong vµ    ngoµiníc®èi víi chøc  éi (nÕu  ã).        tæ  H  c ­ Thu  õ c¸c ho¹t®éng  ©y  ü  ña  ¬  ë  éi  : tæ    t      g qu c c s H nh   chøc  µy  ng c«ng  lao®éng, l¹cquyªn b»ng  Òn hoÆc   Ön  Ët.        ti   hi v ­ Hç   îtõ kinh phÝ   ña    ¬    tr      c c¸c c quan, ®¬n  Þ   µnh  Ýnh, sù    vh ch   nghiÖp  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;Hç   îtõ hai quü  lu   tr      khen  ëng  µ  óc  î cña  th v ph l   i doanh  nghiÖp  µ  íc cho  ¹t®éng  ña  chøc  éi cã  ¾n   íiviÖc  ùc nh n   ho   c tæ  H g v  th   hiÖn chøc  n¨ng  Ö m  ô  ña  nhi v c doanh  nghiÖp. ­C¸c  ån      ngu thu kh¸c(nÕu  ã).   c 2.Néi dung       chicho  ¹t®éng  ña  éi: ho   cH ­ Chi  chøc  éi nghÞ   tæ  h  tuyªn truyÒn, phæ   Õn, gi¸o dôc  Ýnh  Þ,     bi     ch tr   kinhtÕ.   ­Chi ®µo  ¹obåidìng,tËp  Ên     t      hu nghiÖp  ô  v c«ng    éi. t¸ch ­ Chi phô  Êp     c cho    é  µm  c¸n b l c«ng    éitheo  t¸ch   quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  cã  Èm  Òn. th quy ­ C¸c    Ý    chiph kh¸cphôc  ô    ¹t®éng  ña  éi nh:mua    v c¸c ho   c H   s¸ch b¸o,b¶n     tin,     phßng  È m   v¨n ph v.v. . . C¸c  éi dung        y   n  chi tiªutrªn®© ph¶i theo  ng  nh    ®ó ®Þ møc,    Èn, tiªuchu   chÕ         µichÝnh  Ön  µnh. ®é chitiªut   hi h 3. C¬   ë  éi Cùu  Õn    sH  chi binh ViÖt Nam       trong c¸c c¬      quan,®¬n  Þ    v ph¶i   më     sæ s¸ch  theo  âi c¸c  d  kho¶n thu, chi,thùc  Ön  Õ        hi ch ®é c«ng  khai tµi    chÝnh  µ  v b¸o    Õt    c¸o quy to¸nkinh phÝ   íic¬    v   quan, ®¬n  Þ    v theo  Òu  Ö  ña  §i l c Héi vµ    theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h
  2. 2 Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Trong    15  k t  k  qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Õu      n ph¸tsinh c¸c víng  ¾ c,    Þ       m ®Ò ngh ph¶n ¶nh  Ò   é   µi vBT  chÝnh    ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2