intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn xử lý thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu.

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
143
lượt xem
3
download

Thông tư hướng dẫn xử lý thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn xử lý thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn xử lý thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu.

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña bé Tµi chÝnh Sè 80/2000/TT- BTC ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2000 Híng dÉn xö lý thuèc l¸ s¶n xuÊt trong níc kh«ng d¸n tem bÞ tÞch thu C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 175/1999/Q§-TTg ngµy 25/8/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc d¸n tem thuèc l¸ s¶n xuÊt trong níc; C¨n cø Th«ng t liªn tÞch sè 133/1999/TTLT-BTC-BTM-BCN ngµy 16/11/1999 cña Liªn Bé: Tµi chÝnh, Th¬ng m¹i, C«ng nghiÖp vÒ viÖc d¸n tem thuèc l¸ s¶n xuÊt trong níc; Sau khi ®· cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé C«ng nghiÖp vµ Bé Th¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh híng dÉn xö lý thuèc l¸ s¶n xuÊt trong níc kh«ng d¸n tem bÞ tÞch thu nh sau: I. qu¶n lý thuèc l¸ s¶n xuÊt trong níc kh«ng d¸n tem bÞ tÞch thu Theo quy ®Þnh t¹i tiÕt 1.1 ®iÓm 1 PhÇn III Th«ng t liªn tÞch sè 133/1999/TTLT-BTC-BTM-BCN ngµy 16/11/1999 cña Liªn Bé: Tµi chÝnh, Th- ¬ng m¹i, C«ng nghiÖp vÒ viÖc d¸n tem thuèc l¸ s¶n xuÊt trong níc th× tõ 1/7/2000 thuèc l¸ s¶n xuÊt trong níc lu th«ng trªn thÞ trêng kh«ng d¸n tem ®Òu bÞ xö lý tÞch thu. Thuèc l¸ s¶n xuÊt trong níc kh«ng d¸n tem bÞ tÞch thu lµ tµi s¶n nhµ níc qu¶n lý. C¸c lùc lîng kiÓm tra, kiÓm so¸t thÞ trêng ph¸t hiÖn thuèc l¸ s¶n xuÊt trong níc kh«ng d¸n tem ®îc ra quyÕt ®Þnh tÞch thu theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 01/N§-CP ngµy 03/01/1995 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t c¸c vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh th¬ng m¹i. Thuèc l¸ ®· tÞch thu ®îc qu¶n lý theo Quy chÕ qu¶n lý vµ xö lý tµi s¶n khi cã quyÕt ®Þnh tÞch thu sung quü Nhµ níc vµ tµi s¶n ®îc x¸c lËp quyÒn së h÷u nhµ níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1766/1998/Q§-BTC ngµy 07/12/1998 vµ QuyÕt ®Þnh sè 29/2000/Q§-BTC ngµy 29/02/2000 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung quy chÕ qu¶n lý vµ xö lý tµi s¶n nãi trªn cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. II. Xö lý thuèc l¸ tÞch thu 1. Trêng hîp ph¸t hiÖn doanh nghiÖp s¶n xuÊt thuèc l¸ kh«ng d¸n tem th× c¬ quan kiÓm so¸t ra quyÕt ®Þnh ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ tÞch thu hµng hãa. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt thuèc l¸ kh«ng d¸n tem bÞ tÞch thu ph¶i mua l¹i toµn bé sè thuèc l¸ kh«ng d¸n tem, gi¸ mua thuèc l¸ kh«ng d¸n tem b»ng gi¸ thuèc l¸ cïng lo¹i doanh nghiÖp b¸n ra trªn thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm ph¸t hiÖn. 2. §èi víi c¸c trêng hîp kiÓm tra trªn thÞ trêng ph¸t hiÖn thuèc l¸ kh«ng d¸n tem th× tæ chøc vµ c¸ nh©n kinh doanh thuèc l¸ kh«ng d¸n tem bÞ ph¹t vi
  2. 2 ph¹m hµnh chÝnh vµ tÞch thu hµng hãa. Sè thuèc l¸ ®· tÞch thu ®îc xö lý nh sau: - Trêng hîp x¸c ®Þnh ®îc nguån gèc s¶n xuÊt thuèc l¸ kh«ng d¸n tem th× doanh nghiÖp s¶n xuÊt sÏ bÞ ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, bÞ tÞch thu toµn bé sè tiÒn b¸n thuèc l¸ kh«ng d¸n tem vµ ph¶i mua l¹i toµn bé sè thuèc l¸ kh«ng d¸n tem nµy, gi¸ mua thuèc l¸ tÞch thu ph¶i b»ng gi¸ thuèc l¸ cïng lo¹i doanh nghiÖp b¸n ra cïng thêi ®iÓm. - Trêng hîp kh«ng x¸c ®Þnh ®îc nguån gèc s¶n xuÊt sè thuèc l¸ nµy sau khi tÞch thu ph¶i tæ chøc tiªu hñy theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6.2 Môc V theo Th«ng t Liªn tÞch sè 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngµy 27/4/2000 cña Liªn Bé Th¬ng m¹i, Tµi chÝnh, C«ng an, Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng híng dÉn thùc hiÖn ChØ thÞ sè 31/1999/CT-TTg ngµy 27/10/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶. 3. Trong mäi trêng hîp ph¸t hiÖn ®îc doanh nghiÖp s¶n xuÊt tiªu thô thuèc l¸ kh«ng d¸n tem hoÆc qua kiÓm tra trªn thÞ trêng ph¸t hiÖn thuèc l¸ s¶n xuÊt trong níc kh«ng d¸n tem mµ x¸c ®Þnh ®îc nguån gèc s¶n xuÊt, doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i ®Õn ®Þa ®iÓm Héi ®ång xö lý th«ng b¸o ®Ó tiÕp nhËn. §èi víi thuèc l¸ ®· kÐm phÈm chÊt doanh nghiÖp s¶n xuÊt còng ph¶i tiÕp nhËn ®Ó tù tiªu hñy hoÆc t¸i chÕ. 4. §èi víi nh÷ng trêng hîp vi ph¹m víi sè lîng thuèc l¸ kh«ng d¸n tem lín hoÆc t¸i ph¹m, doanh nghiÖp s¶n xuÊt thuèc l¸ vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tiªu thô ngoµi viÖc bÞ xö lý ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, tÞch thu hµng hãa, cã thÓ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo ph¸p luËt. III. Qu¶n lý tiÒn ph¹t, tiÒn b¸n thuèc l¸ tÞch thu vµ trÝch thëng Thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Môc VI Th«ng t Liªn tÞch sè 10/2000/TTLT-BTM- BTC-BCA-BKHCNMT ngµy 27/4/2000 cña Liªn Bé Th- ¬ng m¹i, Tµi chÝnh, C«ng an, Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng híng dÉn thùc hiÖn ChØ thÞ sè 31/1999/CT-TTg ngµy 27/10/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ, c¬ quan ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn, bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2