intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 07/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
118
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 07/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 07/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT-BTM-BCN ngày 28/7/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 07/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

  1. TH¤NG T¦  LI£N TÞCH Bé TH¦¥NG M¹I ­ Bé C¤NG NGHIÖP  S è   0 7 / 2 0 0 5 / T T L T / B T M / B C N   n g µ y   0 1   t h ¸ n g   0 4   n ¨ m   2 0 0 5   b æ   s u n g  T h « n g   t   L i ª n   t Þ c h   s è   0 4 / 2 0 0 4 / T T L T / B T M / B C N   n g µ y   2 8 / 7 / 2 0 0 4  h í n g   d É n   v i Ö c   g i a o   v µ   t h ù c   h i Ö n   h ¹ n   n g ¹ c h   x u Ê t   k h È u   h µ n g  dÖt may vµo thÞ trêng Hoa Kú n¨m 2005 ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2004/N§­CP ngµy 16­01­2004   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Th¬ng m¹i; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 55/2003/N§­CP ngµy 28­05­2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé C«ng nghiÖp; ­ C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ   vÒ  viÖc chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang  Hoa Kú t¹i C«ng v¨n sè 1536/VPCP­KTTH ngµy 28/3/2005 cña   V¨n phßng ChÝnh phñ;  ­ C¨n cø t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh hµng dÖt may   trong níc vµ ThÕ giíi, ®¸nh gi¸ diÔn biÕn xuÊt khÈu cuèi   n¨m 2004, ®Çu n¨m 2005; ­ Sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña HiÖp héi dÖt may ViÖt   Nam, Liªn Bé Th¬ng m¹i ­ C«ng nghiÖp bæ sung mét sè ®iÓm   cña Th«ng t  Liªn tÞch Bé Th¬ng m¹i ­ Bé C«ng nghiÖp sè   04/2004/TTLT /BTM/BCN ngµy 28/7/2004  híng dÉn viÖc giao   vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr­ êng Hoa Kú n¨m 2005 nh sau: I. Bæ sung Môc I.­ Nh÷ng quy ®Þnh chung, cô thÓ:  I.1 Kho¶n 1­Ph¹m vi ¸p dông h¹n ng¹ch: H¹n ng¹ch ®îc  chia lµm 3  nhãm: ­   Nhãm   I:   gåm   c¸c   chñng   lo¹i   hµng   (Cat.)   ®îc   giao  theo   c¸c   tiªu   chÝ   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  04/2004/TTLT/BTM/BCN vµ Th«ng t nµy.  ­ Nhãm II: gåm c¸c chñng lo¹i hµng ®îc giao trªn c¬  së xem xÐt ®¨ng ký h¹n ng¹ch cña th¬ng nh©n. ­ Nhãm III:   gåm c¸c chñng lo¹i hµng ®îc ¸p dông c¬  chÕ cÊp Visa tù ®éng. C¨n   cø   t×nh   h×nh   thùc   hiÖn   h¹n   ng¹ch   tõng   thêi   kú,  Liªn   Bé   Th¬ng   m¹i   ­   C«ng   nghiÖp   sÏ   cã   th«ng   b¸o   ®iÒu  chØnh Cat. gi÷a c¸c nhãm trªn.
  2. 2 I.2 Kho¶n 2. §èi tîng ®îc giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch: Th¬ng nh©n cha ®îc giao h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt  khÈu   sang   Hoa   Kú   cã   së   h÷u   tèi   thiÓu   100   m¸y   may   c«ng  nghiÖp (cã v¨n b¶n x¸c nhËn vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ n¨ng  lùc s¶n xuÊt hµng dÖt may cña §oµn kiÓm tra liªn ngµnh do  Së Th¬ng m¹i chñ tr× phèi hîp víi Së C«ng nghiÖp, Së KÕ  ho¹ch vµ ®Çu t) ®îc cÊp visa tù ®éng vµ xem xÐt cÊp h¹n  ng¹ch hµng mÉu. Trong trêng hîp ngõng cÊp visa tù ®éng,  c¸c th¬ng nh©n nµy còng ®îc xem xÐt cÊp h¹n ng¹ch. I I .   S ö a   ® æ i   M ô c   I I . ­   Q u y   ® Þ n h   v Ò   g i a o   h ¹ n   n g ¹ c h ,   c ô  thÓ:  II.1.   Kho¶n   1.   Giao   h¹n   ng¹ch:   Huû   Bá   HAI   lo#i   h¹n  ng¹ch thuéc h¹n ng¹ch ph¸t triÓn sau: + H¹n ng¹ch dµnh cho c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu hµng dÖt  may sö dông v¶i/nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong níc. + H¹n ng¹ch dµnh cho th¬ng nh©n xuÊt khÈu c¸c chñng  lo¹i hµng dÖt may kh«ng qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch sang Hoa  Kú tõ th¸ng 7 n¨m 2004 ®Õn th¸ng 6 n¨m 2005. C¸c quy ®Þnh cô thÓ vÒ hå s¬ ®¨ng ký, thñ tôc ®¨ng ký  ®èi víi hai tiªu chÝ h¹n ng¹ch trªn còng ®îc huû bá.  6% nguån h¹n ng¹ch cña hai tiªu chÝ trªn ®îc bæ sung  cho c¸c nguån kh¸c nh sau: + Bæ sung 4% h¹n ng¹ch vµo nguån h¹n ng¹ch thµnh tÝch  xuÊt khÈu, n©ng tæng nguån h¹n ng¹ch thµnh tÝch lªn 84%  nguån h¹n ng¹ch. + Bæ sung 1% h¹n ng¹ch vµo h¹n ng¹ch dµnh cho th¬ng  nh©n tù nguyÖn tham gia liªn kÕt chuçi vµ th¬ng nh©n ®Çu  t  c¸c   dù   ¸n   dÖt,   nhuém   lín,   n©ng   tæng   nguån   h¹n   ng¹ch  dµnh cho tiªu chÝ nµy lªn 5% nguån h¹n ng¹ch. + Bæ  sung 1%  h¹n ng¹ch  vµo  quü dù phßng,   n©ng tæng  quü dù phßng lªn 3% nguån h¹n ng¹ch.  II.2. Kho¶n 2  ­ C¨n cø giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch: ­   §iÓm   2.1:   H¹n   ng¹ch   thµnh   tÝch:     H¹n   ng¹ch   thµnh  tÝch ®îc chia lµm 3  nhãm: H¹n ng¹ch thµnh tÝch ®îc ph©n giao dùa trªn quy ®Þnh  cô thÓ t¹i Th«ng b¸o sè 5226/TM­XNK ngµy 14/10/2004, sè  0301/TM­DM ngµy 9/3/2005 vµ c¸c v¨n b¶n kÌm theo.  H¹n ng¹ch c¸c Cat. thuéc nhãm II   ®îc ph©n giao dùa  trªn   quy   ®Þnh   cô   thÓ   t¹i   Th«ng   b¸o   sè   0186/TM­DM   ngµy  1/2/2005 cña Bé Th¬ng m¹i híng dÉn viÖc giao vµ thùc hiÖn 
  3. 3 h¹n ng¹ch  hµng  dÖt may xuÊt khÈu sang  thÞ  trêng Hoa Kú  n¨m 2005. ­ §iÓm 2.2 ­ H¹n ng¹ch ph¸t triÓn:   + Bæ sung ®iÓm 2.2.3: H¹n ng¹ch dµnh cho th¬ng nh©n  tù nguyÖn tham gia liªn kÕt chuçi vµ th¬ng nh©n ®Çu t c¸c  dù ¸n dÖt, nhuém lín theo Th«ng b¸o liªn Bé sè 0319/TM­DM  ngµy 11/3/2005. +   §iÓm   2.2.4:   H¹n   ng¹ch   dµnh   cho   th¬ng   nh©n   cã   nhµ  m¸y c¸ch c¶ng  H¶i  Phßng  hoÆc c¶ng  quèc  tÕ Thµnh  phè Hå  ChÝ Minh trªn 500 km thùc hiÖn theo híng dÉn cña Liªn Bé  sè 6044/TM­XNK ngµy 16/11/2004. +   §iÓm   2.2.5:   H¹n   ng¹ch   dµnh   cho   th¬ng   nh©n   cã   hîp  ®ång ký víi kh¸ch hµng lµ nhµ nhËp khÈu lín Hoa Kú vµ c¸c  kh¸ch hµng cã th¬ng hiÖu lín, næi tiÕng thùc hiÖn theo h­ íng dÉn cña Liªn Bé sè 5592 ngµy 30/10/2004 vµ 5703/TM­ XNK ngµy 3/11/2004. II.3 Kho¶n 3 ­ Thêi h¹n giao h¹n ng¹ch ®îc ®iÒu chØnh  t¹i c¸c v¨n b¶n híng dÉn chi tiÕt cña Liªn Bé vÒ tõng tiªu  chÝ. I I I .   S ö a   ® æ i   M ô c   I V . ­   N h ÷ n g   q u y   ® Þ n h   t h ù c   h i Ö n ,   c ô  thÓ: III.1. Kho¶n 1­ HiÖu lùc thùc hiÖn: ­ Quy ®Þnh vÒ thêi h¹n nép hå s¬ ®îc tÝnh lµ ngµy ghi  trªn dÊu c«ng v¨n ®Õn Bé Th¬ng M¹i  ­   H¹n   ng¹ch   giao   theo   mét   sè   h×nh   thøc   nh:   chuyÓn  ®æi, bæ sung sè lîng nhá, hµng mÉu, øng tríc v.v...  ®îc  quy ®Þnh thêi h¹n hiÖu lùc phï hîp víi thêi kú cô thÓ cña  c¸c v¨n b¶n t¬ng øng. III.2. Kho¶n 2 ­ CÊp Visa vµ cÊp visa tù ®éng: Quy ®Þnh viÖc thùc hiÖn cÊp Visa tù ®éng ®èi víi c¸c  Cat. thuéc nhãm III: C¸c th¬ng nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn nªu t¹i  môc I.2 nªu trªn (kÓ c¶ th¬ng nh©n míi cha ®îc giao vµ  thùc hiÖn h¹n ng¹ch xuÊt khÈu sang Hoa Kú) ®îc cÊp Visa  tù ®éng sang Hoa Kú. §èi víi th¬ng nh©n míi, khi lµm thñ  tôc   cÊp   Visa   tù   ®éng   cÇn   xuÊt   tr×nh   víi   Phßng   Qu¶n   lý  XuÊt NhËp KhÈu khu vùc b¶n x¸c nhËn vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt  cña §oµn kiÓm tra Liªn ngµnh. C¨n   cø   t×nh   h×nh   thùc   hiÖn   h¹n   ng¹ch   hµng   dÖt   may  xuÊt khÈu sang thÞ trêng Hoa Kú trong tõng thêi kú, liªn  Bé Th¬ng m¹i ­ Bé C«ng nghiÖp cã thÓ ®iÒu chØnh danh môc 
  4. 4 c¸c chñng lo¹i hµng ®îc thùc hiÖn ph©n giao h¹n ng¹ch vµ  c¸c chñng lo¹i hµng ®îc ¸p dông c¬ chÕ cÊp visa tù ®éng.  C¸c l« hµng s¶n xuÊt/gia c«ng t¹i ViÖt Nam cã sö dông  mét sè b¸n thµnh phÈm  nhËp  khÈu ®îc cÊp Visa xuÊt khÈu  sang Hoa Kú khi lô hµng ®ã ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt  xø ViÖt nam, ®¸p øng c¸c quy ®Þnh vÒ xuÊt xø hµng hoá cña  Hoa Kú.  III.3. Kho¶n 3. Hoµn tr¶ ViÖc   hoµn   tr¶,   c¸c   h×nh   thøc   gia   h¹n,   cÊp   l¹i   hoÆc  ph¹t tr¶ chËm  cña  nh÷ng  h¹n ng¹ch  cã thêi  h¹n  hiÖu  lùc  ng¾n h¬n  mêi hai th¸ng ®îc quy ®Þnh cô thÓ trong v¨n b¶n  khi cÊp h¹n ng¹ch nµy vµ híng dÉn cña Liªn Bé. ViÖc   chuyÓn   nhîng   h¹n   ng¹ch   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy  ®Þnh t¹i Th«ng t Liªn tÞch híng dÉn. III.4 Kho¶n 4. ChuyÓn ®æi h¹n ng¹ch Trêng   hîp   cã   nhu   cÇu   chuyÓn   ®æi   h¹n   ng¹ch   gi÷a   c¸c  chñng lo¹i hµng (Cat.) ®Ó trùc tiÕp xuÊt khÈu, th¬ng nh©n  cã v¨n b¶n göi Bé Th¬ng m¹i ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt. Liªn Bé  gi¶i   quyÕt   ®Ò  nghÞ   chuyÓn  ®æi  h¹n  ng¹ch   cña   th¬ng  nh©n  dùa trªn quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh, nguån h¹n ng¹ch vµ tû lÖ  chuyÓn   ®æi   phï   hîp   gi÷a   c¸c   cat.   t¹i   thêi   ®iÓm   chuyÓn  ®æi. III.5. Kho¶n 5. Uû th¸c vµ nhËn uû th¸c:  Thµnh   tÝch   thùc   hiÖn   h¹n   ng¹ch   uû   th¸c   sÏ   tÝnh   vµo  thµnh tÝch xuÊt khÈu cña th¬ng nh©n uû th¸c. IV. Söa ®æi, bæ sung Môc V.­ §iÒu kho¶n thi hµnh,  cô thÓ: IV.1. Kho¶n 2, bæ sung: Tæ gi¸m s¸t hµng dÖt may Liªn Bé (Thµnh lËp t¹i QuyÕt  ®Þnh sè 1379/2004/Q§­BTM ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Bé  trëng Bé Th¬ng m¹i) chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t, kiÓm tra  viÖc ph©n giao h¹n ng¹ch vµ t×nh h×nh thùc hiÖn h¹n ng¹ch  ®Ó   ®¶m   b¶o   viÖc   qu¶n   lý,   ph©n   bæ   h¹n   ng¹ch   c«ng   b»ng,  c«ng khai minh b¹ch, sö dông h¹n ng¹ch hîp lý vµ cã hiÖu  qu¶. Tæ chøc so¸t xÐt l¹i viÖc ph©n bæ h¹n ng¹ch hµng dÖt  may trong  n¨m  2005  trªn c¬ së thµnh  tÝch xuÊt  khÈu  n¨m  2004 cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt; trêng hîp nµo ph©n bæ  kh«ng ®óng th× ph¶i thu håi l¹i h¹n ng¹ch ®∙ cÊp vµ xö lý  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
  5. 5 Trêng hîp ph¸t hiÖn chuyÓn t¶i hµng ho¸ níc ngoµi sö  dông h¹n ng¹ch vµ xuÊt xø hµng ViÖt Nam vµ c¸c vi ph¹m  kh¸c sÏ ®îc Liªn Bé xö lý nghiªm minh vµ/hoÆc chuyÓn hå  s¬ sang c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt. C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t Liªn tÞch Bé Th¬ng m¹i ­ Bé  C«ng nghiÖp sè 04/2004/TTLT/BTM /BCN ngµy 28/7/2004  híng  dÉn viÖc giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt  may vµo thÞ trêng Hoa Kú n¨m 2005 kh«ng ®îc bæ sung t¹i  Th«ng t nµy vÉn gi÷ nguyªn hiÖu lùc. Liªn Bé c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tiÔn s¶n xuÊt, kinh  doanh cña tõng thêi kú ®Ó tiÕp tôc ban hµnh c¸c v¨n b¶n  b»ng h×nh thøc th«ng t liªn tÞch, v¨n b¶n liªn tÞch, híng  dÉn, quy ®Þnh  chi  tiÕt,  th«ng  b¸o    ®iÒu hµnh h¹n ng¹ch  n¨m 2005. Th«ng t  Liªn tÞch nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2