intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
92
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước ngành xây dựng tại địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t   l i ª n   t Þ c h   B é   X © y   d ù n g   ­   B é   N é i   v ô   s è   0 1 / 2 0 0 4 / T T L T / B X D ­ B N V  n g µ y   1 6   t h ¸ n g   1   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   h í n g   d É n   c h ø c   n ¨ n g ,   n h i Ö m  vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan  chuyªn m«n gióp ñy ban nh©n d©n qu¶n lý nhµ níc  ngµnh x©y dùng t¹i ®Þa ph¬ng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§­CP ngµy 04 th¸ng 4 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  45/2003/N§­CP ngµy 9 th¸ng 5 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Néi vô; Liªn   bé   X©y   dùng   vµ   Bé   Néi   vô   híng   dÉn   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   vµ   c¬   cÊu   tæ   chøc   cña   c¸c   c¬   quan   chuyªn m«n gióp Uû  ban nh©n d©n thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n   lý nhµ níc vÒ ngµnh X©y dùng t¹i ®Þa ph¬ng nh sau: I .   C ¬   q u a n   c h u y ª n   m « n   g i ó p   U û   b a n   n h © n   d © n   t Ø n h ,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng qu¶n lý  nhµ níc ngµnh X©y dùng 1. VÝ trÞ vµ chøc n¨ng 1.1. C¸c c¬ quan chuyªn m«n (sau ®©y gäi chung lµ Së)   lµ  c¬  quan tham mu, gióp Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng (sau  ®©y gäi chung lµ  tØnh) qu¶n lý   nhµ níc ngµnh x©y dùng t¹i ®Þa ph¬ng gåm: Së  X©y dùng  ë  c¸c tØnh vµ  thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng. Së Giao th«ng ­ C«ng chÝnh ë c¸c thµnh phè trùc thuéc   Trung ¬ng. Së  Quy ho¹ch ­ KiÕn tróc  ë  thµnh phè  Hµ  Néi vµ  thµnh  phè Hå ChÝ Minh 1.2. C¸c lÜnh vùc thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ n íc ngµnh  x©y dùng t¹i  ®Þa ph¬ng gåm: x©y dùng; vËt liÖu x©y dùng;   nhµ   ë  vµ  c«ng së; kiÕn tróc, quy ho¹ch x©y dùng  ®« thÞ,  quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c n«ng th«n; h¹ tÇng kü thuËt  ®« thÞ  (hÌ,  ®êng  ®« thÞ, cÊp níc, tho¸t níc, chiÕu s¸ng,  c«ng viªn c©y xanh, r¸c th¶i  ®« thÞ, nghÜa trang, b∙i  ®ç  xe trong ®« thÞ). 1.3. Chøc n¨ng cô thÓ cña c¸c Së nh sau:
 2. 2 1.3.1. T¹i thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. ­ Së  X©y dùng tham mu vµ  gióp Uû  ban nh©n d©n thµnh  phè  thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  c¸c lÜnh vùc:  x©y dùng; vËt liÖu x©y dùng; nhµ ë vµ c«ng së; ­ Së  Giao th«ng ­ C«ng chÝnh tham mu vµ  gióp Uû  ban  nh©n d©n thµnh phè thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ  lÜnh vùc h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ; ­   Së   Quy   ho¹ch   ­   KiÕn   tróc   tham   mu   vµ   gióp   Uû   ban  nh©n d©n thµnh phè thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ  lÜnh vùc kiÕn tróc, quy ho¹ch x©y dùng  ®« thÞ, quy ho¹ch  x©y dùng ®iÓm d©n c n«ng th«n; 1.3.2. T¹i c¸c thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng kh¸c. ­ Së  X©y dùng tham mu vµ  gióp Uû  ban nh©n d©n thµnh  phè  thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  c¸c lÜnh vùc:  X©y dùng; vËt liÖu x©y dùng; nhµ ë vµ c«ng së; kiÕn tróc,  quy ho¹ch x©y dùng  ®« thÞ, quy ho¹ch x©y dùng  ®iÓm d©n c  n«ng th«n; ­ Së  Giao th«ng ­ C«ng chÝnh tham mu vµ  gióp Uû  ban  nh©n d©n thµnh phè thùc hiÖn chøc qu¶n lý nhµ níc vÒ lÜnh  vùc h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ. 1.3.3. T¹i c¸c tØnh cßn l¹i. Së X©y dùng tham mu vµ gióp Uû ban nh©n d©n tØnh thùc  hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  c¸c lÜnh vùc nªu t¹i  ®iÓm 1.2 trªn ®©y. 1.4. C¸c Së  chÞu sù  qu¶n lý  vÒ  tæ chøc, biªn chÕ  vµ  ho¹t ®éng cña Uû ban nh©n d©n tØnh, chÞu sù chØ ®¹o, híng  dÉn vµ  kiÓm tra vÒ  chuyªn m«n, nghiÖp vô  cña Bé  X©y dùng  trong c¸c lÜnh vùc thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ níc cña Bé. 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n 2.1.   Tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   ban   hµnh   c¸c   quyÕt  ®Þnh,   chØ   thÞ   vÒ   c¸c   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   cña   Së   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; 2.2. Tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh qui ho¹ch ph¸t triÓn,   kÕ  ho¹ch dµi h¹n, n¨m n¨m vµ  hµng n¨m, c¸c ch¬ng tr×nh,  dù  ¸n, c«ng tr×nh x©y dùng quan träng thuéc c¸c lÜnh vùc  qu¶n lý  cña Së  phï  hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn  kinh   tÕ   ­   x∙   héi   cña   ®Þa   ph¬ng,   quy   ho¹ch   vïng   vµ   quy  ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, chuyªn ngµnh c¶ níc; chÞu tr¸ch  nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn sau khi ®îc phª duyÖt; 2.3.   Híng   dÉn,   kiÓm   tra,   ®¸nh   gi¸   vµ   tæng   hîp   t×nh  h×nh thùc  hiÖn  c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt,  c¸c chÕ  ®é, chÝnh s¸ch, c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn,  ®Þnh møc kinh  tÕ  ­ kü  thuËt thuéc c¸c lÜnh vùc qu¶n lý  cña Së  theo quy  
 3. 3 ®Þnh   cña   ph¸p   luËt;   tuyªn   truyÒn,   phæ   biÕn   th«ng   tin,  gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ c¸c lÜnh vùc qu¶n lý cña Së; 2.4. VÒ qu¶n lý x©y dùng: 2.4.1. Tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh qui  ®Þnh viÖc ph©n  c«ng, ph©n cÊp vµ   ñy quyÒn qu¶n lý   ®Çu t  x©y dùng thuéc  thÈm quyÒn qu¶n lý cña tØnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; Híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt  ®Þnh cña  Uû  ban nh©n d©n tØnh vÒ  ph©n c«ng, ph©n cÊp vµ   ñy quyÒn  qu¶n lý ®Çu t x©y dùng; 2.4.2. Híng dÉn, kiÓm tra c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong  viÖc thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ   ®Çu t  x©y  dùng   c«ng   tr×nh   theo   ph©n   cÊp   vµ   ph©n   c«ng   cña   Uû   ban  nh©n d©n tØnh; ChÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý  c¸c dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh do Uû ban nh©n d©n tØnh giao; ThÈm   ®Þnh   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   kÕt   qu¶   thÈm   ®Þnh  thiÕt kÕ  c¬  së  c¸c dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh do Uû  ban nh©n d©n tØnh giao; 2.4.3. Híng dÉn, kiÓm tra c«ng t¸c ®Êu thÇu trong x©y  dùng (t  vÊn,  x©y  l¾p,  gi¸m s¸t)  ®èi víi c¸c c«ng  tr×nh  x©y dùng thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý  cña tØnh theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt; 2.4.4. Tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh quy  ®Þnh viÖc ph©n  cÊp   qu¶n   lý   chÊt   lîng   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   thuéc   thÈm  quyÒn qu¶n lý cña tØnh; Gióp Uû  ban nh©n d©n tØnh thèng nhÊt qu¶n lý  nhµ  níc  vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng cña ®Þa ph¬ng. Theo dâi, tæng hîp vµ  b¸o c¸o t×nh h×nh qu¶n lý  chÊt  lîng c«ng tr×nh cña c¸c bé, ngµnh, tæ chøc, c¸ nh©n  ®Çu  t x©y dùng trªn ®Þa bµn; Tæ chøc thùc hiÖn viÖc gi¸m ®Þnh chÊt lîng c«ng tr×nh  x©y dùng, gi¸m ®Þnh c¸c sù cè c«ng tr×nh x©y dùng cña ®Þa  ph¬ng   theo   ph©n   cÊp   vµ   ph©n   c«ng   cña   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh; 2.4.5.   CÊp,   thu   håi   c¸c   lo¹i   chøng   chØ,   giÊy   phÐp   theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; cÊp, thu håi giÊy phÐp x©y  dùng theo  ñy quyÒn cña Uû  ban nh©n d©n tØnh; híng dÉn Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn, x∙ trong viÖc cÊp, thu håi giÊy  phÐp x©y dùng  thuéc  thÈm quyÒn  cña Uû  ban  nh©n  d©n cÊp  huyÖn, x∙. 2.4.6. Híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ   ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t  ®éng x©y dùng,  n¨ng   lùc   hµnh   nghÒ;   tæng   hîp   t×nh   h×nh,   n¨ng   lùc   ho¹t 
 4. 4 ®éng   x©y   dùng,   n¨ng   lùc   hµnh   nghÒ   cña   c¸c   tæ   chøc,   c¸  nh©n tham gia ho¹t ®éng x©y dùng trªn ®Þa bµn tØnh; 2.4.7. Híng dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý, sö   dông, lu tr÷  hå  s¬  tµi liÖu kh¶o s¸t, thiÕt kÕ  x©y dùng  vµ  hå  s¬  hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng cña tØnh theo qui  ®Þnh cña ph¸p luËt; 2.4.8. Tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh ban hµnh bé ®¬n gi¸   x©y dùng c¬  b¶n t¹i  ®Þa ph¬ng; th«ng b¸o gi¸ vËt t, vËt  liÖu x©y dùng ®Õn ch©n c«ng tr×nh; Tr×nh Bé  X©y dùng söa  ®æi, bæ sung hoÆc cho phÐp ¸p  dông ®Þnh møc kinh tÕ ­ kü thuËt míi hoÆc ®Æc thï cho c¸c   c«ng tr×nh x©y dùng thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý cña tØnh; 2.5. VÒ qu¶n lý vËt liÖu x©y dùng: 2.5.1. Tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh c¸c c¬  chÕ, chÝnh   s¸ch   khuyÕn   khÝch,   ph¸t   triÓn   c«ng   nghiÖp   vËt   liÖu   x©y  dùng; 2.5.2. Theo dâi, tæng hîp t×nh h×nh ®Çu t, khai th¸c,  s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trªn  ®Þa bµn; 2.5.3. Híng dÉn, kiÓm tra viÖc sö  dông vËt liÖu hîp  chuÈn trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng thuéc thÈm quyÒn qu¶n   lý cña tØnh; 2.6. VÒ qu¶n lý nhµ ë vµ c«ng së: 2.6.1. Gióp Uû  ban nh©n d©n tØnh thèng nhÊt qu¶n lý  nhµ níc vÒ nhµ ë vµ c«ng së; 2.6.2. Híng dÉn, kiÓm tra,  ®¸nh gi¸ vµ  tæng hîp t×nh  h×nh  ®Çu t  ph¸t triÓn,  qu¶n lý, khai th¸c,  sö  dông  quü  nhµ   ë  vµ  c«ng së  trªn  ®Þa bµn; híng dÉn viÖc thùc hiÖn  thiÕt  kÕ  mÉu,  thiÕt  kÕ   ®iÓn h×nh,  chÕ   ®é  b¶o hµnh,  b¶o  tr× nhµ c«ng vô, c«ng së cña c¸c c¬ quan, tæ chøc ®Þa ph ­ ¬ng; 2.6.3. Tæ chøc thùc hiÖn viÖc  ®iÒu tra, thèng kª vÒ  hiÖn tr¹ng  nhµ   ë, c«ng  së, tæng hîp t×nh h×nh   ®¨ng  ký,  chuyÓn dÞch quyÒn së  h÷u nhµ   ë  vµ  quyÒn qu¶n lý  sö  dông  c«ng së trªn ®Þa bµn; 2.6.4.   Gióp   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   tæ   chøc   thùc   hiÖn  c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý vµ ph¸t triÓn thÞ trêng  nhµ ë; 2.7. VÒ qu¶n lý kiÕn tróc, quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ,   quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c n«ng th«n; 2.7.1.   Tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   viÖc   ph©n   c«ng,   ph©n cÊp qu¶n  lý  kiÕn  tróc,  qui ho¹ch  x©y  dùng   ®« thÞ,  qui ho¹ch  x©y  dùng   ®iÓm d©n c  n«ng  th«n,  qui ho¹ch  x©y  dùng kh¸c thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý cña ®Þa ph¬ng;
 5. 5 2.7.2. Chñ  tr×  thÈm  ®Þnh, tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh  phª duyÖt theo thÈm quyÒn hoÆc chuÈn bÞ  hå  s¬   ®Ó  Uû  ban  nh©n d©n tØnh tr×nh c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª  duyÖt c¸c  ®Ò  ¸n ph©n lo¹i vµ  c«ng nhËn lo¹i  ®« thÞ, c¸c  ®å  ¸n qui ho¹ch x©y dùng vïng trong tØnh, qui ho¹ch x©y  dùng ®« thÞ vµ c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng kh¸c theo quy   ®Þnh cña ph¸p luËt; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh   c¸c ®å ¸n do Së chñ tr× thùc hiÖn; Phª duyÖt c¸c  ®å  ¸n qui ho¹ch x©y dùng chi tiÕt theo  ñy quyÒn cña Uû ban nh©n d©n tØnh; Híng   dÉn,   kiÓm   tra   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn,   x∙,  trong  viÖc  tæ chøc  lËp thÈm  ®Þnh,  phª  duyÖt  vµ  qu¶n lý  c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ, ®iÓm d©n c  n«ng th«n  trªn  ®Þa bµn huyÖn,  x∙ theo ph©n cÊp,  b¶o   ®¶m  phï  hîp,  thèng   nhÊt   víi   quy   ho¹ch   x©y   dùng   chung   ®∙   ®îc   cÊp   cã  thÈm quyÒn phª duyÖt; 2.7.3. Qu¶n lý  vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  kiÕn tróc, quy  ho¹ch  x©y  dùng   ®∙  ®îc phª duyÖt t¹i  ®Þa ph¬ng, gåm:  tæ  chøc c«ng bè quy ho¹ch x©y dùng ®∙ ®îc phª duyÖt; tæ chøc  qu¶n lý  c¸c mèc giíi,  chØ  giíi  x©y dùng, cèt x©y dùng:  cung cÊp th«ng tin vÒ kiÕn tróc, quy ho¹ch x©y dùng; giíi   thiÖu  ®Þa  ®iÓm, thÈm  ®Þnh ph¬ng ¸n kiÕn tróc cho c¸c dù  ¸n ®Çu t x©y dùng; 2.7.4. Híng dÉn, kiÓm tra viÖc khai th¸c, sö dông ®Êt  x©y dùng  ®« thÞ,  ®iÓm d©n c n«ng th«n theo quy ho¹ch x©y  dùng ®îc duyÖt; gióp Uû ban nh©n d©n tØnh thèng nhÊt qu¶n   lý  quy ho¹ch x©y dùng hai bªn  ®êng giao th«ng (gåm quèc  lé,  ®êng liªn tØnh,  ®êng liªn huyÖn, liªn x∙,  ®êng s¾t)  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2.7.5. Híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn qui ®Þnh cña  ph¸p luËt vÒ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ kiÕn tróc s vµ quyÒn t¸c  gi¶ ®èi víi t¸c phÈm kiÕn tróc trªn ®Þa bµn; 2.8. VÒ qu¶n lý h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ: 2.8.1. Tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh quy  ®Þnh viÖc ph©n  cÊp qu¶n lý  khai th¸c c¸c c«ng tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt  ®«  thÞ thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý cña tØnh; 2.8.2. Tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh c¸c c¬  chÕ, chÝnh   s¸ch huy  ®éng c¸c nguån lùc, khuyÕn khÝch vµ  x∙ héi hãa  viÖc   ®Çu   t  ph¸t   triÓn,   qu¶n   lý   vËn   hµnh,   khai   th¸c   vµ  cung cÊp c¸c dÞch vô h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ; 2.8.3. Híng dÉn, kiÓm tra, tæng hîp t×nh h×nh qu¶n lý  ®Çu t x©y dùng, khai th¸c, sö dông, duy tu, b¶o dìng, söa  ch÷a c¸c c«ng tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt  ®« thÞ  trªn  ®Þa bµn  theo ph©n c«ng cña Uû ban nh©n d©n tØnh;
 6. 6 2.8.4.   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   thùc   hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô   vÒ  qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®«   thÞ  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  ph©n c«ng cña Uû  ban  nh©n d©n tØnh; 2.8.5. Híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn vÖ sinh, m«i  trêng ®« thÞ trªn ®Þa bµn; 2.8.6. Chñ  tr×  thÈm  ®Þnh, tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh  c¸c lo¹i  ®¬n gi¸, phÝ, gi¸ dÞch vô  h¹  tÇng kü  thuËt  ®«  thÞ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.9.   Híng   dÉn,   kiÓm   tra   ho¹t   ®éng   cña   c¸c   tæ   chøc  dÞch vô  c«ng thuéc c¸c lÜnh vùc qu¶n lý  cña Së; qu¶n lý  vµ  chØ  ®¹o ho¹t  ®éng  ®èi víi c¸c tæ chøc sù  nghiÖp thuéc  Së; 2.10. Gióp Uû  ban nh©n d©n tØnh qu¶n lý  nhµ  níc  ®èi  víi c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ  tËp thÓ  vµ  kinh tÕ  t nh©n, c¸c héi vµ  tæ chøc phi ChÝnh phñ  ho¹t  ®éng trong  c¸c lÜnh vùc qu¶n lý cña Së theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2.11. Tæ chøc nghiªn cøu, øng dông c¸c tiÕn bé  khoa   häc, c«ng nghÖ, b¶o vÖ  m«i trêng; thùc hiÖn hîp t¸c quèc  tÕ;   x©y   dùng   hÖ   thèng   th«ng   tin,   lu   tr÷   t  liÖu   vÒ   c¸c  lÜnh vùc qu¶n lý cña Së theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2.12. Gióp Uû  ban nh©n d©n tØnh chØ  ®¹o, híng dÉn Uû  ban   nh©n   d©n   huyÖn,   quËn,  thÞ  x∙,  thµnh   phè   thuéc  tØnh   thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý nhµ níc vÒ ngµnh X©y dùng; 2.13.   Thanh   tra,   kiÓm   tra   viÖc   thi   hµnh   ph¸p   luËt,   gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o, chèng tham nhòng, tiªu cùc  vµ xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ c¸c lÜnh vùc thuéc thÈm   quyÒn qu¶n lý nhµ níc cña Së theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2.14. B¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng, 1 n¨m vµ ®ét xuÊt t×nh  h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô vÒ c¸c lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng cho  Uû  ban nh©n d©n tØnh, Bé  X©y dùng vµ  c¸c c¬  quan cã  thÈm   quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p lu©t; 2.15. Qu¶n lý  tæ chøc bé  m¸y, biªn chÕ, c¸n bé, c«ng  chøc, viªn chøc theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  ph©n cÊp  cña Uû  ban nh©n d©n tØnh; tæ chøc  ®µo t¹o, båi dìng vÒ  chuyªn m«n nghiÖp vô  vµ  ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ngµnh   X©y dùng t¹i ®Þa ph¬ng; 2.16. Qu¶n lý  tµi chÝnh, tµi s¶n  ®îc giao vµ  tæ chøc  thùc hiÖn  ng©n  s¸ch  ®îc ph©n  bæ theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p  luËt vµ ph©n cÊp cña Uû ban nh©n d©n tØnh; 2.17. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  kh¸c theo sù  ph©n c«ng   cña Uû ban nh©n d©n tØnh. 3. Tæ chøc vµ biªn chÕ 3.1. Tæ chøc cña Së gåm:
 7. 7 ­ Gi¸m ®èc Së vµ c¸c Phã Gi¸m ®èc ­ C¸c tæ chøc gióp viÖc Gi¸m ®èc Së ­ C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc. 3.2.   Gi¸m   ®èc   Së   lµ   ngêi   ®øng   ®Çu   Së,   chÞu   tr¸ch  nhiÖm tríc Uû  ban nh©n d©n tØnh vÒ  c¸c ho¹t  ®éng cña Së,  Phã  gi¸m  ®èc Së  lµ  ngêi gióp Gi¸m  ®èc Së  phô  tr¸ch mét  hoÆc mét   sè  lÜnh vùc c«ng t¸c vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc  Gi¸m  ®èc Së  vÒ  nhiÖm vô   ®îc ph©n c«ng theo quy  ®Þnh cña  Ph¸p luËt. Sè lîng Phã Gi¸m ®èc Së kh«ng qu¸ 3 ngêi. ViÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, tõ chøc Gi¸m ®èc, Phã gi¸m   ®èc Së  do Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh quyÕt  ®Þnh theo  c¸c quy  ®Þnh cña §¶ng, Nhµ  níc vÒ  qu¶n lý  c¸n bé  vµ  tiªu   chuÈn chuyªn m«n nghiÖp vô do Bé X©y dùng ban hµnh. ViÖc   khen   thëng,   kû   luËt   Gi¸m   ®èc,   Phã   Gi¸m   ®èc   Së  thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.3. C¸c tæ chøc gióp viÖc Gi¸m ®èc Së 3.3.1. C¸c tæ chøc gióp viÖc Gi¸m ®èc Së X©y dùng gåm   cã: ­ V¨n phßng ­ Thanh tra ­ C¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô. Sè  lîng c¸c phßng chuyªn m«n nghiÖp vô  cña Së  kh«ng  qu¸ 5 phßng  ®èi víi c¸c tØnh cã   ®« thÞ   ®Õn lo¹i 3; kh«ng   qu¸   6   phßng   ®èi   víi   c¸c   tØnh   cã   ®«   thÞ   lo¹i   2   vµ   c¸c  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 3.3.2. C¸c tæ chøc gióp viÖc Gi¸m  ®èc Së  Quy ho¹ch ­  KiÕn tróc. ­ V¨n phßng, ­ Thanh tra, ­ C¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô. Sè  lîng c¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô  cña Së  kh«ng  qu¸ 5 phßng. 3.3.3. §èi víi Së  Giao Th«ng ­ C«ng chÝnh, ngoµi c¸c  tæ chøc gióp viÖc Gi¸m  ®èc Së  thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm  vô  qu¶n lý,  ®iÒu hµnh chung trong c¸c lÜnh vùc  ®îc giao,  cßn cã c¸c tæ chøc chuyªn m«n riªng gióp Gi¸m ®èc Së thùc  hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô   qu¶n   lý   nhµ   níc   lÜnh   vùc   h¹   tÇng   kü  thuËt ®« thÞ. 3.3.4.   Gi¸m   ®èc   Së   X©y   dùng   (Së   Giao   th«ng   ­   C«ng  chÝnh, Së quy ho¹ch ­ kiÕn tróc) phèi hîp víi Gi¸m ®èc Së  Néi vô  tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh quyÕt  ®Þnh cô  thÓ  c¬  cÊu c¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô  trªn nguyªn t¾c bao 
 8. 8 qu¸t  ®Çy  ®ñ  chøc n¨ng,  nhiÖm vô  vµ  râ  tr¸ch  nhiÖm  trªn  c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c cña Së; kh«ng chång chÐo nhiÖm vô;  phï  hîp víi tÝnh chÊt,   ®Æc  ®iÓm vµ  khèi lîng c«ng viÖc  thùc   tÕ   ë   ®Þa   ph¬ng;   b¶o   ®¶m   ®¬n   gi¶n   vÒ   thñ   tôc   hµnh  chÝnh vµ  thuËn tiÖn trong viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc cho  tæ chøc vµ c«ng d©n. 3.4. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Së. C¨n   cø   vµo   ®Æc   ®iÓm,   t×nh   h×nh   cô   thÓ   vµ   yªu   cÇu,  nhiÖm vô  cña c«ng t¸c qu¶n lý  nhµ  níc ngµnh X©y dùng t¹i  ®Þa ph¬ng, Uû  ban nh©n d©n tØnh quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c¸c  ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   trùc   thuéc   Së   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. 3.5. Gi¸m  ®èc Së  quy  ®Þnh chi tiÕt chøc n¨ng, nhiÖm   vô, quyÒn h¹n cña c¸c tæ chøc thuéc Së  theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. 3.6.  Biªn  chÕ  cña  Së  do Uû   ban nh©n  d©n tØnh  quyÕt  ®Þnh theo  ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m  ®èc Së  vµ  Gi¸m  ®èc Së  Néi vô.   ViÖc bè  trÝ  c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña së  ph¶i c¨n  cø chøc danh chuyªn m«n, tiªu chuÈn ng¹ch c«ng chøc, viªn   chøc nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. I I .   C ¬   q u a n   c h u y ª n   m « n   g i ó p   U û   b a n   n h © n   d © n   H u y Ö n ,  quËn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh (gäi chung lµ  cÊp huyÖn) qu¶n lý nhµ níc ngµnh X©y dùng  1. NhiÖm vô 1.1.   X©y   dùng   vµ   triÓn   khai   thùc   hiÖn   kÕ   ho¹ch   n¨m  n¨m,   hµng   n¨m;   c¸c   ch¬ng   tr×nh,   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng,  ph¸t triÓn vËt liÖu x©y dùng, ph¸t triÓn nhµ, h¹  tÇng kü  thuËt   ®«   thÞ,   khu   d©n   c  do   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn  giao; 1.2.   Híng   dÉn   viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   v¨n   b¶n   quy   ph¹m  ph¸p   luËt,   c¬   chÕ,   chÝnh   s¸ch,   tuyªn   truyÒn,   phæ   biÕn  th«ng tin, gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ c¸c lÜnh vùc qu¶n lý cña  ngµnh x©y dùng; 1.3.  Tr×nh  Uû  ban  nh©n  d©n cÊp  huyÖn  c¸c  ®å  ¸n  quy  ho¹ch  x©y  dùng   ®« thÞ,   ®iÓm d©n c  n«ng  th«n;  quy ho¹ch  vËt liÖu x©y dùng; 1.4. Híng dÉn, kiÓm tra viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh  theo quy ho¹ch x©y dùng  ®∙  ®îc phª duyÖt vµ  c¸c quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý  kiÕn tróc, quy ho¹ch; cung cÊp  th«ng tin vÒ  kiÕn tróc, quy ho¹ch x©y dùng, qu¶n lý  c¸c  mèc giíi,  chØ  giíi  x©y dùng, cèt x©y dùng  trªn   ®Þa bµn  theo ph©n cÊp;
 9. 9 1.5.   Gióp   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   thùc   hiÖn   viÖc  cÊp   giÊy   phÐp   x©y   dùng   vµ   kiÓm   tra   viÖc   x©y   dùng   theo  giÊy phÐp trªn ®Þa bµn theo sù ph©n c«ng, ph©n cÊp cña Uû  ban nh©n d©n tØnh; ph¸t hiÖn, b¸o c¸o  ®Ó  Uû  b©n nh©n d©n  cÊp huyÖn xö lý hoÆc tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn xö lý c¸c vi   ph¹m ph¸p luËt trong x©y dùng vµ  qu¶n lý   ®« thÞ  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; 1.6. Theo dâi, kiÓm tra,  ®¸nh gi¸ viÖc qu¶n lý, khai  th¸c sö dông c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ, ®iÓm  d©n c n«ng th«n trªn ®Þa bµn theo ph©n c«ng, ph©n cÊp cña  Uû ban nh©n d©n tØnh. 1.7. Gióp Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn tæ chøc thùc hiÖn   c¸c c¬  chÕ, chÝnh s¸ch vÒ  nhµ   ë  vµ  c«ng së; qu¶n lý  quü  nhµ   ë  vµ  quyÒn qu¶n lý  sö  dông c«ng së  trªn  ®Þa bµn theo   ph©n cÊp cña Uû ban nh©n d©n tØnh; Tæ   chøc   thùc   hiÖn   viÖc   ®iÒu   tra,   thèng   kª   vÒ   hiÖn  tr¹ng  nhµ   ë, c«ng  së,  tæng  hîp t×nh hîp t×nh h×nh   ®¨ng  ký, chuyÓn dÞch quyÒn së  h÷u nhµ   ë  vµ  quyÒn qu¶n lý  sö  dông c«ng së trªn ®Þa bµn; 1.8.   Gióp   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   Uû   ban   nh©n   d©n  cÊp huyÖn  trong  viÖc thùc  hiÖn  c¸c nhiÖm vô  vÒ  qu¶n lý  ®Çu t  x©y dùng theo ph©n c«ng, ph©n cÊp cña Uû  ban nh©n  d©n tØnh; 1.9. Qu¶n lý, lu tr÷  hå  s¬, tµi liÖu kh¶o s¸t, thiÕt   kÕ  x©y dùng vµ  hå  s¬  hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng thuéc  thÈm quyÒn qu¶n lý cña Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; 1.10.   Gióp   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   chØ   ®¹o,   h íng  dÉn Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý nhµ   níc ngµnh X©y dùng; 1.11.  Tæng  hîp,  b¸o c¸o   ®Þnh  kú  vµ   ®ét  xuÊt víi  Uû  ban nh©n d©n cÊp HuyÖn, Së  X©y dùng vµ  Së  Giao th«ng ­  C«ng chÝnh, Së Quy ho¹ch, kiÕn tróc (nÕu cã) vÒ t×nh h×nh   thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô   ®îc giao trong c¸c lÜnh vùc thuéc  ngµnh X©y dùng; 2. Tæ chøc vµ biªn chÕ Phßng chuyªn m«n thùc hiÖn chøc n¨ng gióp Uû ban nh©n   d©n cÊp huyÖn qu¶n lý  nhµ  níc ngµnh X©y dùng cã  biªn chÕ  c¸c c¸n bé chuyªn m«n, nghiÖp vô lµm c«ng t¸c qu¶n lý x©y  dùng;  ph©n   c«ng   trëng  phßng   hoÆc   1   phã   trëng  phßng   phô  tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng; Së  X©y dùng chñ  tr×  phèi hîp víi Së  Néi vô  x©y dùng  ph¬ng ¸n tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh m« h×nh tæ  chøc qu¶n  lý  nhµ  níc ngµnh X©y dùng  cÊp  huyÖn  theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt,  phï  hîp víi  ®Æc  ®iÓm,  t×nh  h×nh vµ 
 10. 10 yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý  ngµnh X©y dùng t¹i  ®Þa ph­ ¬ng. I I I .   N h i Ö m   v ô ,   q u y Ò n   h ¹ n   c ñ a   U û   b a n   n h a n   d © n   x ∙ ,  phêng, thÞ trÊn vÒ qu¶n lý nhµ níc  ngµnh X©y dùng Uû ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ trÊn (gäi chung lµ x∙)  cã c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n qu¶n lý nhµ níc ngµnh x©y dùng  trong ph¹m vi x∙ nh sau: 1. Tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p   luËt ngµnh x©y dùng cho nh©n d©n trªn ®Þa bµn x∙; 2. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt  ngµnh X©y dùng theo thÈm quyÒn; 3. Tæ chøc lËp quy ho¹ch x©y dùng c¸c ®iÓm d©n c n«ng  th«n, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; 4. Qu¶n lý c¸c mèc giíi, chØ giíi x©y dùng vµ trËt tù  x©y dùng trªn  ®Þa bµn theo quy ho¹ch x©y dùng  ®∙  ®îc phª  duyÖt; xö  lý  hoÆc tr×nh cÊp cã  thÈm quyÒn xö  lý  c¸c vi  ph¹m   ph¸p   luËt   trong   x©y   dùng   vµ   qu¶n   lý   ®«   thÞ;   thùc  hiÖn viÖc hßa gi¶i, gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, tranh chÊp  ®èi   víi   c¸c   ho¹t   ®éng   x©y   dùng   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸pluËt; 5. Tæ chøc thùc hiÖn viÖc x©y dùng, c¶i t¹o, duy tu,  b¶o tr×  c¸c c«ng tr×nh trªn  ®Þa bµn x∙ theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt vµ  ph©n cÊp cña Uû  ban nh©n d©n tØnh, Uû  ban  nh©n d©n huyÖn; 6.   Qu¶n   lý,   lu   tr÷   c¸c   hå   s¬,   tµi   liÖu   kh¶o   s¸t,  thiÕt kÕ, hå  s¬  hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng thuéc thÈm  quyÒn qu¶n lý cña x∙; 7. CÊp, thu håi giÊy phÐp x©y dùng nhµ   ë  riªng lÎ   ë  nh÷ng  ®iÓm d©n c  n«ng th«n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt;  x¸c nhËn hå  s¬   ®Ó  cÊp cã  thÈm quyÒn thùc hiÖn viÖc  ®¨ng  ký  quyÒn së  h÷u nhµ   ë  trªn  ®Þa bµn x∙ theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt; 8. Tæng hîp, b¸o c¸o  ®Þnh kú  vµ   ®ét xuÊt víi Uû  ban  nh©n d©n cÊp huyÖn  vÒ  t×nh  h×nh c¸c ho¹t  ®éng  x©y  dùng  trªn ®Þa bµn x∙.
 11. 11 IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc thùc hiÖn sau 15 ngµy, kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   Th«ng   t  Liªn   Bé   sè  1012/TT­LB     ngµy   25/12/1996;   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè  702/1997/TTLT­BXD­BTCCBCP ngµy 25/10/1997 cña Liªn Bé X©y  dùng ­ Ban tæ chøc c¸n bé  ChÝnh phñ  (nay lµ  Bé  Néi vô).  C¸c quy  ®Þnh vµ  híng dÉn tríc  ®©y kh¸c víi Th«ng t  nµy  ®Òu b∙i bá. 2.   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng c¨n cø Th«ng t nµy quy ®Þnh chi tiÕt chøc n¨ng,  nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc, biªn chÕ cña Së X©y dùng,  Së  Quy ho¹ch ­ KiÕn tróc, Së  Giao th«ng ­ c«ng chÝnh; c¬  quan qu¶n lý  x©y dùng cÊp huyÖn, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña  Uû ban nh©n d©n cÊp x∙. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã vÊn ®Ò ph¸t sinh   hoÆc cã khã kh¨n víng m¾c cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé X©y   dùng vµ Bé Néi vô nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2