intTypePromotion=3

Thông tư số 01/2008/TT-BNG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
62
lượt xem
1
download

Thông tư số 01/2008/TT-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2008/TT-BNG về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2008/TT-BNG

 1. B NGO I GIAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 01/2008/TT-BNG Hà N i, ngày 04 tháng 02 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TRÌNH T , TH T C KÝ K T VÀ TH C HI N I U Ư C QU C T V NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C Căn c Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh nh s 21/2003/N -CP ngày 10 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Văn b n s 1908/TTg-QHQT ngày 20 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph giao B Ngo i giao ban hành văn b n hư ng d n trình t , th t c ký k t và th c hi n i u ư c qu c t v ODA; B Ngo i giao hư ng d n trình t , th t c ký k t và th c hi n i u ư c qu c t v ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) như sau: Ph n 1. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1.1. Thông tư này quy nh chi ti t hư ng d n trình t , th t c ký k t và th c hi n i u ư c qu c t khung, i u ư c qu c t c th v ngu n h tr phát tri n chính th c (sau ây g i chung là i u ư c qu c t v ODA) quy nh t i kho n 14 i u 4, các i u 9, 20, 21, 22 và i m a kho n 1 i u 31 c a Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (sau ây g i là Quy ch ) ban hành kèm theo Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph . 1.2. Thông tư này áp d ng i v i ho t ng ký k t và th c hi n i u ư c qu c t v ODA c a các B , các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan khác có chương trình, d án ODA ư c quy nh t i kho n 15 i u 4 c a Quy ch này. 2. Trách nhi m trình Chính ph v vi c ký k t và th c hi n i u ư c qu c t c th v ODA trong trư ng h p cơ quan ch qu n không ph i là cơ quan xu t trình Chính ph . 2.1. Các trư ng h p cơ quan ch qu n chương trình, d án ODA (g i chung là cơ quan ch qu n) không ph i là cơ quan xu t trình Chính ph quy nh t i i u 21 c a Quy ch
 2. a) Trư ng h p i u ư c qu c t c th v ODA v n vay, ODA không hoàn l i ư c ký k t v i Ngân hàng th gi i (WB), Qu ti n t qu c t (IMF), Ngân hàng phát tri n châu Á (ADB) cho chương trình, d án ODA thu c cơ quan ch qu n không ph i là Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam thì Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam là cơ quan xu t trình Chính ph v vi c ký k t và th c hi n i u ư c qu c t ó; b) Trư ng h p i u ư c qu c t c th v ODA v n vay ư c ký k t v i nhà tài tr không ph i là WB, IMF và ADB cho chương trình, d án ODA thu c cơ quan ch qu n không ph i là B Tài chính thì B Tài chính là cơ quan xu t trình Chính ph v vi c ký k t và th c hi n i u ư c qu c t ó; c) Trư ng h p i u ư c qu c t c th v ODA không hoàn l i ư c ký k t v i nhà tài tr không ph i là WB, IMF và ADB cho chương trình, d án ODA thu c cơ quan ch qu n là cơ quan c a Qu c h i, cơ quan giúp vi c c a Qu c h i, Ki m toán nhà nư c, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c cơ quan trung ương c a t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i – ngh nghi p, t ch c ngh nghi p thì B K ho ch và u tư là cơ quan xu t trình Chính ph v vi c ký k t và th c hi n i u ư c qu c t ó; d) Trư ng h p i u ư c qu c t c th v ODA không hoàn l i nêu t i i m c c a M c này ư c ký k t kèm v i i u ư c qu c t c th v ODA v n vay v i cùng nhà tài tr cho cùng m t chương trình, d án ODA thì B Tài chính là cơ quan xu t trình Chính ph v vi c ký k t và th c hi n i u ư c qu c t ó. 2.2. Cơ quan ch qu n quy nh t i M c 2.1 c a Ph n này có trách nhi m: a) Xây d ng d th o i u ư c qu c t c th v ODA, d ch d th o i u ư c qu c t ó ra ti ng Vi t và g i cơ quan xu t; ph i h p v i cơ quan xu t i chi u văn b n, b n d ch ti ng Vi t c a i u ư c qu c t ; b) Cung c p cho cơ quan xu t các thông tin c n thi t cơ quan xu t trình Chính ph v vi c àm phán, ký, phê chuNn, phê duy t, gi i thích, s a i, b sung, gia h n, t m ình ch th c hi n ho c ch m d t hi u l c i u ư c qu c t c th v ODA; c) Tham gia ho c ch trì àm phán, t ch c l ký i u ư c qu c t c th v ODA theo quy t nh y quy n c a Chính ph ; d) Xây d ng k ho ch th c hi n i u ư c qu c t c th v ODA g i cơ quan xu t cơ quan xu t trình Chính ph phê duy t trong trư ng h p quy nh t i M c 1.1 Ph n III c a Thông tư này; ) Trư ng h p cơ quan ch qu n nh n ư c thông báo c a nhà tài tr v vi c phê chuNn, phê duy t, ngày hi u l c, gi i thích, s a i, b sung, gia h n, t m ình ch th c hi n, ch m d t hi u l c i u ư c qu c t c th v ODA, ho c k t thúc chương trình, d án ODA thu c i u ư c qu c t thì cơ quan ch qu n có trách nhi m g i thông báo ó cho cơ quan xu t và B Ngo i giao; e) G i cơ quan xu t và B Ngo i giao báo cáo hàng năm v tình hình th c hi n i u ư c qu c t c th v ODA.
 3. Ph n 2. TRÌNH T , TH T C KÝ K T I U Ư C QU C T V ODA 1. Xây d ng d th o i u ư c qu c t v ODA 1.1. Trư c khi trình Chính ph v vi c àm phán, ký i u ư c qu c t v ODA quy nh t i i u 9 ho c i u 22 c a Quy ch , cơ quan xu t có trách nhi m xây d ng d th o i u ư c qu c t v ODA; trư ng h p cơ quan ch qu n không ph i là cơ quan xu t thì cơ quan ch qu n có trách nhi m xây d ng d th o i u ư c qu c t v ODA và g i cơ quan xu t. 1.2. Trư ng h p cơ quan xu t trình Chính ph thông qua d th o i u ư c qu c t v ODA v i cùng nhà tài tr làm cơ s àm phán các i u ư c qu c t v ODA có n i dung tương t a) D th o i u ư c qu c t v ODA trình Chính ph bao g m các n i dung chính cam k t c a bên Vi t Nam và nhà tài tr , các phương án l a ch n i v i v n c th (n u có) và ư c xây d ng trên cơ s m u d th o i u ư c qu c t c a nhà tài tr (n u có), i u ư c qu c t v ODA ã ư c ký k t trư c ó; b) Trình t , th t c và h sơ trình Chính ph thông qua d th o i u ư c qu c t v ODA v i cùng nhà tài tr làm cơ s àm phán các i u ư c qu c t v ODA có n i dung tương t ư c th c hi n theo quy nh t i i m a M c 4.2 và M c 4.3 c a Ph n này. Cơ quan xu t có th ng th i trình Chính ph v vi c àm phán, ký i u ư c qu c t v ODA và ki n ngh Chính ph thông qua d th o i u ư c qu c t v ODA ó làm cơ s àm phán các i u ư c qu c t v ODA có n i dung tương t . c) D th o i u ư c qu c t v ODA ã ư c Chính ph thông qua là m t cơ quan cho vi c xây d ng t ng i u ư c qu c t v ODA có n i dung tương t àm phán v i nhà tài tr . 2. D ch, rà soát, i chi u văn b n, b n d ch ti ng Vi t c a i u ư c qu c t v ODA 2.1. Trong trư ng h p i u ư c qu c t v ODA ch ư c ký b ng ti ng nư c ngoài thì cơ quan xu t có trách nhi m d ch i u ư c qu c t ó ra ti ng Vi t theo quy nh t i i u 16 c a Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t (sau ây g i là Lu t); trư ng h p cơ quan ch qu n không ph i là cơ quan xu t thì cơ quan ch qu n có trách nhi m d ch i u ư c qu c t ó ra ti ng Vi t và g i cơ quan xu t. 2.2. Cơ quan xu t có trách nhi m rà soát, i chi u văn b n ti ng Vi t ho c b n d ch ti ng Vi t v i văn b n ti ng nư c ngoài c a i u ư c qu c t v ODA b o m chính xác v n i dung và th ng nh t v hình th c. 2.3. Ý ki n c a B Ngo i giao v vi c rà soát, i chi u văn b n i u ư c qu c t v ODA (quy nh t i i u 16 c a Lu t) ư c nêu trong ý ki n ki m tra c a B Ngo i giao (quy nh t i i u 10 c a Lu t), sau khi nh n ư c văn b n l y ý ki n c a cơ quan xu t (quy nh t i i u 12 c a Lu t) kèm theo d th o i u ư c qu c t ó
 4. b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài, b n d ch ti ng Vi t c a i u ư c qu c t trong trư ng h p i u ư c qu c t ch ư c ký b ng ti ng nư c ngoài. 3. y quy n àm phán, ký i u ư c qu c t v ODA 3.1. Trư ng h p y quy n àm phán, ký t ng i u ư c qu c t v ODA a) Ki n ngh c a cơ quan xu t v ngư i i di n ư c y quy n àm phán, ký i u ư c qu c t v ODA ư c nêu trong T trình Chính ph v vi c àm phán, ký i u ư c qu c t ó; b) Ngư i ư c Chính ph y quy n àm phán, ký t ng i u ư c qu c t v ODA theo ki n ngh c a cơ quan xu t quy nh t i kho n 5 i u 23 c a Lu t là: - Lãnh o c p B ho c i di n khác c a cơ quan xu t; ho c - Ngư i ng u cơ quan ch qu n (trư ng h p cơ quan ch qu n không ph i là cơ quan xu t); ho c - Ngư i ng u cơ quan i di n c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i nư c ngoài trong trư ng h p àm phán, ký i u ư c qu c t ó t i nư c ngoài; ho c -Lãnh o c a B , ngành khác. 3.2. Trư ng h p y quy n àm phán, ký các i u ư c qu c t v ODA v i cùng nhà tài tr a) Trư ng h p cơ quan xu t trình Chính ph v vi c y quy n cho m t ho c nhi u i di n c a cơ quan xu t àm phán, ký các i u ư c qu c t v ODA v i cùng nhà tài tr thì trình t , th t c ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 10, 12, 14, 15 và t i u 17 n i u 21 c a Lu t; b) Văn b n i u ư c qu c t trong h sơ trình Chính ph là b n sao i u ư c qu c t v ODA v i nhà tài tr ã ư c ký k t trư c ó, ho c d th o i u ư c qu c t v ODA bao g m các n i dung chính, các phương án l a ch n i v i v n c th (n u có) làm cơ s àm phán v i nhà tài tr ó; c) Ngư i ư c Chính ph y quy n àm phán, ký các i u ư c qu c t v ODA v i cùng nhà tài tr là m t ho c nhi u nhà Lãnh o c p B ho c i di n khác c a cơ quan xu t. Căn c quy t nh c a Chính ph y quy n àm phán các i u ư c qu c t v ODA v i cùng nhà tài tr , i di n c a cơ quan xu t ch trì t ch c àm phán v i nhà tài tr v t ng i u ư c qu c t v ODA. Vi c ký i u ư c qu c t v ODA ư c th c hi n sau khi b o m các i u ki n quy nh t i các i m a và c c a M c 6.1 và M c 6.2 c a Ph n này. 3.3. Th t c i ngo i v c p Gi y y quy n
 5. a) B Ngo i giao hoàn thành th t c i ngo i v c p Gi y y quy n àm phán, ký t ng i u ư c qu c t v ODA ho c Gi y y quy n àm phán, ký các i u ư c i u ư c qu c t v ODA v i cùng nhà tài tr ; b) Th i h n c p Gi y y quy n là không quá năm (5) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c quy t nh y quy n c a Chính ph , ho c k t ngày nh n ư c thông báo b ng văn b n c a cơ quan xu t cung c p các thông tin v tên và ch c v c a ngư i ư c y quy n, tên b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài c a i u ư c qu c t v ODA (trư ng h p các thông tin này chưa ư c nêu rõ trong quy t nh c a Chính ph v vi c y quy n quy nh t i kho n 3 i u 24 c a Lu t). 3.4. Trong trư ng h p có s thay i v ngư i ư c Chính ph y quy n àm phán, ký t ng i u ư c qu c t v ODA ho c ngư i ư c Chính ph y quy n m t l n àm phán, ký các i u ư c qu c t v ODA v i cùng nhà tài tr thì cơ quan xu t k p th i trình Chính ph quy t nh theo quy nh t i kho n 4 i u 24 c a Lu t; B Ngo i giao hoàn thành th t c i ngo i v c p Gi y y quy n theo quy nh t i M c 3.3 c a Ph n này. 4. Trình t , th t c trình Chính ph v vi c àm phán, ký i u ư c qu c t v ODA 4.1. Tr trư ng h p cơ quan xu t ã ư c Chính ph y quy n àm phán các i u ư c qu c t v ODA v i cùng nhà tài tr , cơ quan xu t có trách nhi m trình Chính ph v vi c àm phán, ký i u ư c qu c t v ODA. Trư ng h p cơ quan ch qu n không ph i là cơ quan xu t thì cơ quan ch qu n có trách nhi m cung c p cho cơ quan xu t các thông tin c n thi t cơ quan xu t trình Chính ph v vi c àm phán, ký i u ư c qu c t c th v ODA. 4.2. Trình t , th t c trình Chính ph a) Tr trư ng h p quy nh t i các i m b và c c a M c này, trình t , th t c trình Chính ph v vi c àm phán, ký i u ư c qu c t v ODA ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 10, 12, 14 và t i u 17 n i u 21 c a Lu t; b) Trư ng h p c n ti n hành g p vi c àm phán, ký i u ư c qu c t v ODA theo ch o c a Th tư ng Chính ph , ho c do ngh c a nhà tài tr mà th i h n ti n hành àm phán, ký i u ư c qu c t ó ch còn t i a là b n mươi lăm (45) ngày thì trình t , th t c trình Chính ph v vi c àm phán, ký i u ư c qu c t ó ư c th c hi n như sau: - Cơ quan xu t ng th i g i h sơ l y ý ki n cơ quan, t ch c có liên quan n n i dung i u ư c qu c t , ý ki n ki m tra c a B Ngo i giao và ý ki n thNm nh c a B Tư pháp; h sơ bao g m văn b n ngh óng góp ý ki n, d th o T trình Chính ph và các văn b n kèm theo quy nh t i M c 4.3 c a Ph n này; - Cơ quan, t ch c có liên quan n n i dung i u ư c qu c t v ODA có trách nhi m g i ý ki n tr l i b ng văn b n cho cơ quan xu t trong th i h n không quá năm (5) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ c a cơ quan xu t. Ý ki n tr l i b ng văn b n c a cơ quan, t ch c có liên quan n n i dung c a d th o i u ư c qu c t v ODA ư c g i ng th i cho cơ quan xu t, B Ngo i giao và B Tư pháp.
 6. B Ngo i giao g i cơ quan xu t ý ki n ki m tra xu t àm phán, ký i u ư c qu c t v ODA trong th i h n không quá năm (5) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ c a cơ quan xu t và ý ki n c a cơ quan, t ch c có liên quan n n i dung c a d th o i u ư c qu c t v ODA. B Tư pháp thNm nh i u ư c qu c t v ODA theo quy nh t i i u 19 c a Quy ch thNm nh i u ư c qu c t ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2006/Q -BTP ngày 24 tháng 7 năm 2006 c a B trư ng B Tư pháp. - Ngay sau khi nh n ư c văn b n tr l i c a các cơ quan, t ch c h u quan, cơ quan xu t trình Chính ph v vi c àm phán, ho c àm phán và ký i u ư c qu c t v ODA. c) Trư ng h p i di n cơ quan xu t ã ư c Chính ph y quy n ký các i u ư c qu c t v ODA v i cùng nhà tài tr thì sau khi k t thúc àm phán d th o i u ư c qu c t v ODA, cơ quan xu t trình Chính ph v vi c ký i u ư c qu c t v ODA theo trình t , th t c quy nh t i m c 6.2 c a Ph n này. 4.3. H sơ c a cơ quan xu t trình Chính ph a) T trình Chính ph v vi c àm phán, ho c àm phán và ký i u ư c qu c t v ODA c a cơ quan xu t bao g m các n i dung quy nh t i i u 14 c a Lu t. i v i i u ư c qu c t v ODA ph i ư c phê duy t theo quy nh t i i u 43 c a Lu t, cơ quan xu t có th ki n ngh Chính ph cho phép ký và hoàn thành th t c hi u l c (phê duy t) i u ư c qu c t ó, ng th i giao cơ quan xu t ph i h p v i B Ngo i giao ti n hành th t c i ngo i v vi c hoàn thành th t c hi u l c c a i u ư c qu c t ó, v i i u ki n cơ quan xu t b o m văn b n i u ư c qu c t v ODA s ư c ký không thay i so v i d th o i u ư c qu c t ư c Chính ph cho phép ký. b) Các văn b n ính kèm T trình Chính ph c a cơ quan xu t quy nh t i các i m b, c và d kho n 1 i u 15 c a Lu t. Trong trư ng h p trình Chính ph v vi c ký i u ư c qu c t c th v ODA, thì các tài li u c n thi t quy nh t i i m d kho n 1 i u 15 c a Lu t bao g m quy t nh phê duy t văn ki n chương trình, d án ODA c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a Quy ch , thư ho c thông báo c a nhà tài tr ngh ký i u ư c qu c t ó (n u có), các tài li u khác (n u c n thi t). 4.4. Cơ quan xu t ph i h p v i Văn phòng Chính ph trong trư ng h p Chính ph trình ho c báo cáo Ch t ch nư c ho c trình y ban thư ng v Qu c h i theo quy nh t i các i m b, c và d kho n 4 i u 12, các kho n 2 và 3 i u 15 c a Lu t. 5. àm phán i u ư c qu c t v ODA 5.1. Căn c quy t nh c a Chính ph y quy n àm phán t ng i u ư c qu c t v ODA ho c y quy n àm phán các i u ư c qu c t v ODA v i cùng nhà tài tr , ngư i i di n ư c Chính ph y quy n ch trì àm phán v i nhà tài tr v i u ư c qu c t v ODA.
 7. 5.2. K t thúc àm phán, ngư i ư c Chính ph y quy n àm phán có thNm quy n ký t t d th o i u ư c qu c t v ODA, ký biên b n àm phán v i i di n nhà tài tr ghi nh n k t qu àm phán sau khi rà soát và i chi u văn b n d th o i u ư c qu c t ó. 6. Ký i u ư c qu c t v ODA 6.1. Trư c khi t ch c l ký i u ư c qu c t v ODA, cơ quan xu t có trách nhi m hoàn thành th t c ký i u ư c qu c t ó theo quy nh t i kho n 1 i u 27 c a Lu t. Th t c ký i u ư c qu c t v ODA ư c hoàn thành khi b o m các i u ki n sau ây: a) Chính ph ã quy t nh ng ý v i d th o i u ư c qu c t v ODA và cho phép ký i u ư c qu c t ó; b) Ngư i i di n ký i u ư c qu c t v ODA ã ư c Chính ph y quy n. c) Cơ quan xu t ã hoàn thành rà soát, i chi u văn b n ti ng Vi t v i văn b n ti ng nư c ngoài c a i u ư c qu c t v ODA b o m chính xác v n i dung và th ng nh t v hình th c. 6.2. Trong trư ng h p i di n cơ quan xu t ư c Chính ph y quy n ký các i u ư c qu c t v ODA v i cùng nhà tài tr hoàn thành àm phán d th o i u ư c qu c t v ODA ho c d th o i u ư c qu c t v ODA ã ư c Chính ph cho phép ký nhưng sau khi àm phán có nh ng thay i quy nh t i kho n 3 i u 27 c a Lu t thì cơ quan xu t trình Chính ph v vi c ký i u ư c qu c t ó và ch ư c ký sau khi có quy t nh cho ký c a Chính ph . Trình t , th t c trình Chính ph như sau: a) L y ý ki n ki m tra c a B Ngo i giao n u n i dung thay i phát sinh trong àm phán có liên quan n n i dung quy nh t i các i m b, c, và d i u 10 c a Lu t, ho c liên quan n danh nghĩa ký, c p ký, hi u l c c a i u ư c qu c t ; văn b n l y ý ki n c a cơ quan xu t c n nêu rõ nh ng n i dung thay i và ính kèm d th o i u ư c qu c t ó. B Ngo i giao có trách nhi m g i ý ki n tr l i b ng văn b n cho cơ quan xu t trong th i h n không quá năm (5) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n l y ý ki n c a cơ quan xu t. b) L y ý ki n thNm nh c a B Tư pháp n u n i dung thay i phát sinh trong àm phán có th d n n s a i, b sung ho c ban hành m i văn b n quy ph m pháp lu t; vi c thNm nh ư c th c hi n theo quy nh t i i u 20 c a Quy ch thNm nh i u ư c qu c t ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2006/Q -BTP ngày 24 tháng 7 năm 2006 c a B trư ng B Tư pháp. c) Trong trư ng h p n i dung thay i phát sinh trong àm phán có liên quan n lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a cơ quan khác thì l y ý ki n c a cơ quan ó; cơ quan ư c h i ý ki n có trách nhi m g i ý ki n tr l i b ng văn b n cho cơ quan xu t trong th i h n không quá năm (5) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n l y ý ki n c a cơ quan xu t;
 8. d) Sau khi nh n ư c ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan quy nh t i các i m a, b và c c a M c này, cơ quan xu t trình Chính ph v vi c ký i u ư c qu c t ó; h sơ trình Chính ph bao g m các văn b n quy nh t i M c 4.3 c a Ph n này. 6.3. Căn c quy t nh c a Chính ph cho phép ký i u ư c qu c t v ODA, cơ quan xu t có trách nhi m hoàn thành in n văn b n i u ư c qu c t , t ch c l ký k t i u ư c v ODA theo quy nh t i kho n 6 i u 23, kho n 1 và kho n 2 i u 27, i u 28 và i u 29 c a Lu t. Trư ng h p cơ quan ch qu n không ph i là cơ quan xu t thì cơ quan ch qu n có trách nhi m tham gia ho c ch trì t ch c l ký i u ư c qu c t c th v ODA theo quy t nh y quy n c a Chính ph . 7. Trình t , th t c trình v vi c phê duy t i u ư c qu c t v ODA 7.1. i v i i u ư c qu c t v ODA ph i ư c phê chuNn theo quy nh t i i u 31 c a Lu t, cơ quan xu t có trách nhi m trình Chính ph v vi c phê chuNn i u ư c qu c t ó Chính ph trình Ch t ch nư c, trư ng h p cơ quan ch qu n không ph i là cơ quan xu t thì cơ quan ch qu n có trách nhi m cung c p cho cơ quan xu t các thông tin c n thi t cơ quan xu t trình Chính ph v vi c phê chuNn i u ư c qu c t c th v ODA. 7.2. Trình t , th t c trình Chính ph a) Tr trư ng h p quy nh t i i m b c a M c này, trình t , th t c trình Chính ph v vi c phê chuNn i u ư c qu c t v ODA ư c th c hi n theo quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u 38 c a Lu t; b) Trong trư ng h p c n ti n hành g p vi c trình Chính ph v vi c phê chuNn i u ư c qu c t v ODA theo ch o c a Th tư ng Chính ph , ho c do yêu c u c a nhà tài tr mà th i h n hoàn thành th t c hi u l c c a i u ư c qu c t ó ch còn t i a là ba mươi (30) ngày thì trình t , th t c ư c th c hi n như sau: - Cơ quan xu t g i h a t c h sơ l y ý ki n c a B Ngo i giao và cơ quan, t ch c h u quan v vi c phê chuNn i u ư c qu c t v ODA; - Cơ quan, t ch c ư c l y ý ki n có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho cơ quan xu t trong th i h n không quá năm (5) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ c a cơ quan xu t; - Ngay sau khi nh n ư c văn b n tr l i c a các cơ quan, t ch c h u quan, cơ quan xu t trình Chính ph v vi c phê chuNn i u ư c qu c t v ODA Chính ph trình Ch t ch nư c. 7.3. H sơ c a cơ quan xu t g i l y ý ki n c a B Ngo i giao và cơ quan, t ch c h u quan v vi c phê chuNn i u ư c qu c t v ODA bao g m: a) Văn b n c a cơ quan xu t ngh óng góp ý ki n;
 9. b) D th o T trình Chính ph c a cơ quan xu t quy nh t i i m a kho n 1 i u 40 c a Lu t; c) B n sao i u ư c qu c t v ODA (k c ph l c c a i u ư c qu c t ), b n d ch b ng ti ng Vi t trong trư ng h p i u ư c qu c t ó ch ư c ký b ng ti ng nư c ngoài. 7.4. H sơ c a cơ quan xu t trình Chính ph v vi c phê chuNn i u ư c qu c t v ODA bao g m các văn b n quy nh t i kho n 1 i u 40 c a Lu t. 7.5. Cơ quan xu t ph i h p v i Văn phòng Chính ph Chính ph trình Ch t ch nư c v vi c phê chuNn i u ư c qu c t v ODA; ph i h p v i Văn phòng Ch t ch nư c trong trư ng h p Ch t ch nư c trình Qu c h i v vi c phê chuNn i u ư c qu c t v ODA theo quy nh t i u 33 n i u 39 c a Lu t. 8. Trình t , th t c trình v vi c phê duy t i u ư c qu c t v ODA 8.1. i v i i u ư c qu c t v ODA ph i ư c Chính ph phê duy t theo quy nh t i i u 43 c a Lu t mà quy t nh c a Chính ph cho phép ký i u ư c qu c t ó không bao g m n i dung cho phép hoàn thành th t c hi u l c phê duy t i u ư c qu c t ó thì cơ quan xu t trình Chính ph v vi c phê duy t i u ư c qu c t ó; trư ng h p cơ quan ch qu n không ph i là cơ quan xu t thì cơ quan ch qu n có trách nhi m cung c p các thông tin c n thi t cơ quan xu t trình Chính ph v vi c phê duy t i u ư c qu c t c th v ODA. 8.2. Trình t , th t c trình Chính ph a) Trư ng h p quy nh t i i m b M c này, trình t , th t c trình Chính ph v vi c phê duy t i u ư c qu c t v ODA ư c th c hi n theo quy nh t i i u 45 c a Lu t, b) Trong trư ng h p c n ti n hành g p vi c trình Chính ph v vi c phê duy t i u ư c qu c t v ODA theo ch o c a Th tư ng Chính ph , ho c do yêu c u c a nhà tài tr mà th i h n hoàn thành th t c hi u l c c a i u ư c qu c t ó ch t i a là hai mươi (20) ngày thì trình t , th t c trình Chính ph v vi c phê duy t i u ư c qu c t v ODA ư c th c hi n tương t như quy nh t i i m b M c 7.2 c a Ph n này. 8.3. H sơ c a cơ quan xu t g i l y ý ki n c a B Ngo i giao và cơ quan, t ch c h u quan v vi c phê duy t i u ư c qu c t v ODA bao g m: a) Văn b n c a cơ quan xu t ngh óng góp ý ki n; b) D th o T trình Chính ph c a cơ quan xu t quy nh t i kho n 1 i u 46 c a Lu t; c) B n sao i u ư c qu c t v ODA (k c ph l c c a i u ư c qu c t ), b n d ch b ng ti ng Vi t trong trư ng h p i u ư c qu c t ó ch ư c ký b ng ti ng nư c ngoài.
 10. 8.4. H sơ c a cơ quan xu t trình Chính ph v vi c phê duy t i u ư c qu c t v ODA bao g m các văn b n quy nh t i i u 46 c a Lu t. 9. Thông báo v vi c phê chuNn, phê duy t, ngày hi u l c c a i u ư c qu c t v ODA 9.1. Tr trư ng h p quy nh t i M c 9.2 c a Ph n này, B Ngo i giao thông báo nhà tài tr v vi c phê chuNn ho c phê duy t i u ư c qu c t v ODA theo quy nh t i i u 41 và i u 47 c a Lu t, trong th i h n không quá năm (5) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n c a cơ quan nhà nư c, có thNm quy n v vi c phê chuNn ho c phê duy t i u ư c qu c t v ODA và b n chính i u ư c qu c t v ODA do cơ quan xu t g i. 9.2. Trong trư ng h p quy t nh c a Chính ph cho phép ký ng th i cho phép hoàn thành th t c hi u l c (phê duy t) i u ư c qu c t v ODA thì B Ngo i giao thông báo cho nhà tài tr v vi c hoàn thành th t c hi u l c phê duy t i u ư c qu c t ó trong th i h n không quá năm (5) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a cơ quan xu t kèm theo b n chính i u ư c qu c t v ODA. 9.3. B Ngo i giao thông báo cho các cơ quan, t ch c h u quan v ngày hi u l c c a i u ư c qu c t v ODA theo quy nh t i kho n 4 i u 41 và kho n 3 i u 47 c a Lu t. 9.4. Trư ng h p trư ng h p cơ quan xu t ho c cơ quan ch qu n nh n ư c thông báo c a nhà tài tr v vi c phê chuNn, phê duy t ho c ngày hi u l c c a i u ư c qu c t v ODA thì cơ quan ó có trách nhi m thông báo cho B Ngo i giao trong th i h n không quá năm (5) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo c a nhà tài tr . Ph n 3. TRÌNH T , TH T C TH C HI N I U Ư C QU C T V ODA 1. Trình t , th t c trình Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch th c hi n i u ư c qu c t v ODA 1.1. i v i k ho ch th c hi n i u ư c qu c t khung v ODA ho c i u ư c qu c t c th v ODA mà văn ki n chương trình, d án ODA thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph quy nh t i Kho n 1 i u 19 c a Quy ch thì cơ quan xu t trình Th tư ng Chính ph quy t nh k ho ch th c hi n i u ư c qu c t trong trư ng h p k ho ch th c hi n i u ư c qu c t v ODA không ư c quy nh trong i u ư c qu c t ó (ho c trong ph l c c a i u ư c qu c t ó); ho c chưa ư c Th tư ng Chính ph thông qua khi quy t nh cho phép ho c phê duy t i u ư c qu c t ó. Trư ng h p cơ quan ch qu n không ph i là cơ quan xu t thì cơ quan ch qu n có trách nhi m xây d ng d th o k ho ch th c hi n i u ư c qu c t c th v ODA g i cơ quan xu t cơ quan xu t trình Th tư ng Chính ph phê duy t.
 11. 1.2. Trình t , th t c trình Th tư ng Chính ph trong trư ng h p quy nh t i M c 1.1 c a Ph n này ư c th c hi n theo quy nh t i i u 72 c a Lu t. 1.3. K ho ch th c hi n i u ư c qu c t v ODA. a) i v i i u ư c qu c t khung v ODA thì k ho ch th c hi n i u ư c qu c t bao g m các n i dung chính quy nh t i kho n 2 i u 71 c a Lu t; b) i v i i u ư c qu c t c th v ODA cho chương trình, d án ODA (tr trư ng h p ODA h tr ngân sách) thì k ho ch th c hi n i u ư c qu c t bao g m k ho ch th c hi n chương trình, d án ODA ư c quy nh trong i u ư c qu c t ó ho c ph l c c a i u ư c qu c t ó, các bi n pháp khác nh m th c hi n i u ư c qu c t ó (n u có); c) i v i i u ư c qu c t c th v ODA nh m h tr ngân sách thì k ho ch th c hi n i u ư c qu c t là khung chính sách c a chương trình ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, i u ki n gi i ngân ho c i u ki n tr n ư c quy nh trong i u ư c qu c t ó ho c ph l c c a i u ư c qu c t ó. 2. Trình t , th t c trình Chính ph v vi c gi i thích, t m ình ch th c hi n ho c ch m d t hi u l c i u ư c qu c t c th v ODA 2.1. Trong quá trình th c hi n i u ư c qu c t c th v ODA, n u phát sinh v n liên quan n vi c gi i thích, t m ình ch th c hi n ho c ch m d t hi u l c i u ư c qu c t v ODA thì ch d án k p th i báo cáo cơ quan ch qu n. Trư ng h p cơ quan ch qu n không ph i là cơ quan xu t trình Chính ph v vi c ký k t i u ư c qu c t v ODA quy nh t i i u 21 c a Quy ch thì cơ quan ch qu n thông báo, ph i h p v i cơ quan xu t cơ quan xu t trình Chính ph v vi c gi i thích, t m ình ch th c hi n ho c ch m d t hi u l c i u ư c qu c t c th v ODA. 2.2. Căn c vào yêu c u c a bên Vi t Nam ho c bên ký k t nư c ngoài, cơ quan xu t có trách nhi m: a) Trình Chính ph v vi c gi i thích i u ư c qu c t theo trình t , th t c quy nh t i u 74 n i u 78 c a Lu t; b) Trình Chính ph v vi c t m ình ch th c hi n ho c ch m d t hi u l c i u ư c qu c t v ODA theo trình t , th t c quy nh t i i u 94 và i u 95 c a Lu t. 3. Trình t , th t c trình v vi c s a i, b sung, gia h n i u ư c qu c t c th v ODA 3.1. Trư ng h p phát sinh yêu c u thay i v i u ư c qu c t c th v ODA quy nh t i i m a kho n 1 i u 31 c a Quy ch thì ch d án ODA k p th i g i báo cáo cơ quan ch qu n v yêu c u s a i, b sung i u ư c qu c t c th v ODA (bao g m c ph l c c a i u ư c qu c t ó) ho c gia h n i u ư c qu c t c th v ODA.
 12. Trư ng h p cơ quan ch qu n không ph i là cơ quan xu t trình Chính ph v vi c ký k t i u ư c qu c t c th v ODA quy nh t i i u 21 c a Quy ch thì cơ quan ch qu n thông báo, ph i h p v i cơ quan xu t cơ quan xu t trình Chính ph . 3.2. Cơ quan xu t ã trình Chính ph v vi c ký k t i u ư c qu c t c th v ODA có trách nhi m trình Chính ph v vi c s a i, b sung ho c gia h n i u ư c qu c t ó theo trình t , th t c như sau: a) Trư ng h p vi c s a i, b sung, gia h n i u ư c qu c t c th v ODA ư c th c hi n thông qua trao i thư, công hàm ngo i giao thì trình t , th t c trình Chính ph v vi c s a i, b sung ho c gia h n i u ư c qu c t ó ư c th c hi n theo quy nh t i u 80 n i u 83 c a Lu t. Vi c thông báo i ngo i và i n i v vi c s a i, b sung, gia h n i u ư c qu c t ó ư c th c hi n theo quy nh t i M c 4 c a Ph n này. b) Trư ng h p c n ký i u ư c qu c t m i v vi c s a i, b sung, gia h n i u ư c qu c t c th v ODA thì cơ quan xu t trình Chính ph theo trình t , th t c quy nh t i M c 4 Ph n II c a Thông tư này. Căn c quy t nh b ng văn b n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c s a i, b sung, gia h n i u ư c qu c t c th v ODA, cơ quan xu t ch trì ph i h p v i cơ quan ch qu n (trư ng h p cơ quan ch qu n không ph i là cơ quan xu t) t ch c l ký i u ư c qu c t m i v vi c s a i, b sung ho c gia h n i u ư c qu c t c th v ODA và g i B Ngo i giao văn b n i u ư c qu c t m i ư c ký. 4. Thông báo v vi c gi i thích, s a ch a, b sung, gia h n, t m ình ch th c hi n, ch m d t hi u l c i u ư c qu c t v ODA 4.1. B Ngo i giao thông báo cho nhà tài tr và cơ quan, t ch c h u quan theo quy nh t i các i u 79, 84 và 96 c a Lu t sau khi nh n ư c quy t nh b ng văn b n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c gi i thích, s a i, b sung, gia h n, t m ình ch th c hi n, ch m d t hi u l c i u ư c qu c t v ODA, tr trư ng h p quy t nh ó có y quy n khác. 4.2. Trư ng h p cơ quan xu t ho c cơ quan ch qu n nh n ư c thông báo c a nhà tài tr v vi c gi i thích, s a i, b sung, gia h n, t m ình ch th c hi n, ch m d t hi u l c i u ư c qu c t v ODA thì cơ quan ó có trách nhi m g i thông báo cho B Ngo i giao trong th i h n không quá năm (5) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo c a nhà tài tr . 4.3. Trư ng h p i u ư c qu c t v ODA ch m d t hi u l c ho c k t thúc th i h n hi u l c theo quy nh t i i u ư c qu c t ó ho c theo th a thu n v i nhà tài tr thì cơ quan xu t k p th i thông báo cho B Ngo i giao v ngày ch m d t hi u l c ho c ngày k t thúc th i h n hi u l c và các thông tin liên quan (quy nh t i M c 4.4 c a Ph n này) v tình tr ng hi u l c c a i u ư c qu c t ó. i v i i u ư c qu c t c th v ODA, cơ quan ch qu n khi g i B K ho ch và u tư Báo cáo k t thúc chương trình, d án ODA (theo quy nh t i i m d kho n 1
 13. i u 36 c a Quy ch ) thì ng th i g i Báo cáo ó cho B Ngo i giao, kèm theo thông tin v tình tr ng hi u l c (quy nh t i M c 4.4 c a Ph n này) c a i u ư c qu c t ó, ch m nh t là 6 tháng sau khi k t thúc chương trình, d án ó. 4.4. Thông tin v tình tr ng hi u l c c a i u ư c qu c t v ODA bao g m: a) Ngày hi u l c và th i h n hi u l c c a i u ư c qu c t v ODA, k c th i h n c a chương trình, d án ODA thu c i u ư c qu c t ó, kèm theo b n sao thông báo có liên quan c a nhà tài tr (n u có); b) Ngày và n i dung s a i, b sung i v i i u ư c qu c t v ODA (k c ph l c); ngày và th i h n gia h n, ngày ch m d t hi u l c, ngày k t thúc th i h n hi u l c c a i u ư c qu c t ó (k c gia h n, k t thúc chương trình, d án ODA thu c i u ư c qu c t ): kèm theo b n sao quy t nh c a cơ quan có thNm quy n c a bên Vi t Nam và thông báo có liên quan c a nhà tài tr (n u có). 5. Cơ quan báo cáo hàng năm v tình hình th c hi n i u ư c qu c t v ODA. 5.1. Cơ quan ch qu n khi g i B K ho ch và u tư Báo cáo tình hình th c hi n hàng năm c a chương trình, d án ODA theo quy nh t i i m c kho n 1 i u 36 c a Quy ch thì ng th i g i Báo cáo ó cho B Ngo i giao, ính kèm thông tin (quy nh t i M c 4.4 c a Ph n này) v tình tr ng hi u l c c a i u ư c qu c t c th v ODA cho chương trình, d án ó. 5.2. B K ho ch và u tư khi trình Th tư ng Chính ph Báo cáo hàng năm v tình hình qu n lý, th c hi n các chương trình, d án ODA theo quy nh t i kho n 9 i u 39 c a Quy ch thì ng th i g i Báo cáo ó cho B Ngo i giao t ng h p ưa vào Báo cáo hàng năm v tình hình ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t theo quy nh c a Lu t. Ph n 4. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau mư i lăm (15) ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có vư ng m c, cơ quan xu t, cơ quan ch qu n, các cơ quan, t ch c h u quan thông báo k p th i v B Ngo i giao ph i h p x lý./. B TRƯ NG Ph m Gia Khiêm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản