Thông tư số 03/2009/TT-BNG

Chia sẻ: Pham Thi Man Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
70
lượt xem
10
download

Thông tư số 03/2009/TT-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn dịch quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2009/TT-BNG

  1. BO NGOAI CIAO CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM DQc lap - Ty do - 113nh phtic S6: (D3- /2009/ TT-BNG Ha N0i, ng1/2y09thang -1---nâm 2009 B6 GI , 0 DV0 VA OA° TAO w2.:. _ Gl e, fpr vat./ THONG f v4.04 Ilit) At.h. Or Htrerng din dich Qu & hieu, ten cac co' quan, dun vi ye chirc danh i ?Ca c-O- N A dao, can bQ cong chit trong he thOng benh chinh nhã ntro'c sang ti ing Anh de giao dich doi ngoai l Can cir Nghl dinh s6 178/2007/ND-CP ngay 03 thang, 12 dam 2007 cita Chinh phi quy dinh chirc thug, nhiem vu, quyen han va co cau to chirc dm BO, co quan ngang BO; Can cir Nghl dinh s6 15/2008/ND-CP ngay 04 thang 02 ram 2008 cita Chinh phi quy dinh chirc Wang, nhiem vu, quyén han va co cau to chirc dm BO Ngoai giao; Sau khi th6ng that y kien veil BO NOi vu, BO Ngoai giao hue rng dan dich Quachi'eu, ten cac co quan, don vi va chive danh lath dao, can bO deg chirc trong he dieing hanh chinh nha ntróc sang tiling Anh de giao dich doi ngoai. Dieu 1. Pliant vi ve n(ii dung dich sang tiling Anh Trong ThOng to nay Qthfic hieu, ten co quan va chirc danh trong he thong hanh chinh nha rank cap trung ucmg dugc dich day di sang tiling Anh; ten oh cac don vi thuOc co quan ve UST ban Nhan dan cac cap dugc dich phan danh tir chung. Ban hanh kern theo ThOng to nay " Phu luc dich Quac hieu, ten cac co quan, don vi va chirc danhlanh dao, can bO cOng chitc trong he thOng hanh chinh nha nuOc sang tiling Anh de giao dich den ngoai ". 3. Ten viat tat theo chit cai tiling Anh cia Ode BO (vi du: BO Ngoai giao la MOFA, BO KO hoach va Dau to la MPI ), co quan ngang BO, co quan thuOc Chinh phi doge dich tren co so thgc to cac co quan da sir dung trong cac van ban dOi ngoai.
  2. 4. Cac BO, cu quan ngang Bo, ca quan thuOc Chinh phti, UY ban nhan dan cac tinh, thanh phO true thuOc Trung uong dich ten day dir cua cac dan vi, to chirc true thuOc, cac chirc danh chu g dugc dich trong phu luc ThOng to nay sang tieng Anh va lap thanh van ban de sir dung &Si ngoai. Dieu 2. T6 chfrc dive hien - ThOng to nay co hieu lue sau 45 ngay ke tir ngay clang COng bao. A ThOng to nay dugc dang tren Website BO Ngoai giao de tra ciru. Trong qua trinh thuc hien, nett co vuOng mac cac cu quan, don vi lien quan lien he vai Trung tam Bien phien dich QuOc gia BO Ngoai giao de tham Mid° ye each dich cu theft__ KT. BO TRU'ONG THU TRVONG Nei nhtin: Thu tuerng Chinh phi) (de bão cão) PTT, BTNG Phan) Gia (d6 ()do cdo), Cdc BO, Ca quan ngang BO, Ca quan thut)c CP, UBND tinh, thanh phO trtrc thuOc Trung ucmg, Van phOng TW, Ban D61 ngoai TW Bang, Sant Xs. aermi Van phOng Chi) tich nude, Van phOng Chinh phti, Van phOng Qu6c hOi, US, ban DOi ngoai cua QuOc hOi, Tod an NDTC, Vin KSNDTC, Ca quan Trung uong cua cac dodn th6, Cuc Kiém tra van ban 136. Tu phap, Cac D/c Thir truOrng BNG, Cac dan vi thuOc BNG, Website Chinh phi) C6ng bao Um: VP. 2
  3. PHV LUC ( Ban hanh kern theo Thong tic 0./2009/TT-BNG) Ngay05 / 4—/2009 Ban Htrerng clan dich Quite hien, ten cac c r quan, dun vi Ira chtirc danh Faith dao, can bO cling chat trong he thOng hanh chinh nha nut sang tieng Anh de giao dich dti ngoai Qu & hieu, chin danh Chit tich nuirc, PhO Chit tich ntrat i A .A • Ten tieng Viet Ten tieng Anh Vie t tit (na co) Nuac COng hoa X d hOi chit nghia r Socialist Republic of Viet Nam SRV Viet Nam Chu tich nubs C'Qng hoa Xa. hOi President of the Socialist chit nghia Viet Nam Republic of Viet Nam Ph6 Chit tich ntrec COng hoa Xa hOi Vice President of the Socialist chit nghia Viet Nam Republic of Viet Nam Ten dm Chinh phi", cac BO, quan ngang BO Chinh phi). nuec COng hoe. Government of the Socialist Republic GOV >Ca hOi chit nghia Viet Nam of Viet Nam BO Queoc phOng Ministry of National Defence MND BO COng an Ministry of Public Security MPS BO Ngoai giao Ministry of Foreign Affairs MOFA BO TIT phap Ministry of Justice MOJ BO Tai chinh Ministry of Finance MOF BO COng Thucmg Ministry of Industry and Trade MOIT BO Lao do ng, Thuong binh va , Ministry of Labour, War invalids and MOLISA Xa hOi Social Affairs BO Giao thOng van tai Ministry of Transport MOT BO Xay dung Ministry of Construction MOC BQ ThOng tin va Ministry of Information and MIC Truyen thOng Communications BO Giao due va Den tao Ministry of Education and Training MOET BO N8ng nghiep va. Ministry of Agriculture and Rural MARD Phat trien NOng thOn Development *Ghi chic Danh tic "Viet Nam" ding Anh chuyin sang tinh tic la "Vietnamese" "Ngwai Viet Nam" dich sang tieng Anh la "Vietnamese" 36. him each caa danh tie "Viet Nam" la " Viet Nam's"
  4. BO Ke hoach va Dau to Ministry of Planning and Investment MPI BO MN vu Ministry of Home Affairs MOHA BO Y to Ministry of Health MOH BO Khoa hoc va Ministry of Science and Technology MOST COng nghe , BO Van h6a, The thao Ministry of Culture, Sports and MOCST va Du lich Tourism BO Tai nguyen va Ministry of Natural Resources and MONRE MOi trueng Environment Thanh tra Chinh phU Government Inspectorate GI Ngan hang Nha nuck The State Bank of Viet Nam SBV Viet Nam fly ban Dan tOc Committee for Ethnic Affairs CEMA Van phOng Chinh phi► Office of the Government GO Ten ctia cdc Co. quan thu(ic Chinh phii Ban Quart ly Lang Chit tich Ho Chi Minh Mausoleum Management HCMM Ha Chi Minh Bao hiem Xa hOi Viet Nam Viet Nam Social Security VSI Th8ng tan xa Viet Nam Viet Nam News Agency VNA Del Tin nOi Viet Nam Voice of Viet Nam VOV Dai Truyen hinh Viet Nam Viet Nam Television VTV Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh Ho Chi Minh National Academy of HCMA QuOc gia Ho Chi Minh Politics and Public Administration Vien Khoa hoc va COng nghe Viet Nam Academy of Science and VAST Viet Nam Technology Vien Khoa hoc Xa hOi Viet Nam Academy of Social Sciences VASS Viet Nam Chat danh Thii ttr&ng, Phi) Thu tiling Chinh phii, cac BO trutng, Thii truirng ccr quan ngang Bit Thil tuang Chinh phil ntrerc COng hem Xa Prime Minister of the Socialist hOi chn nghia Viet Nam Republic of Viet Nam PhO Thu -Wang Thubing trkrc Permanent Deputy Prime Minister PhO Thu tträng Deputy Prime Minister BO trueng BO QuOc phOng Minister of National Defence BO truang BO COng an Minister of Public Security BO truOrng BO Ngoai giao Minister of Foreign Affairs BO trtrang BO Tu phdp Minister of Justice BO truOng BO Ili chinh Minister of Finance
  5. BO truing BO COng thuong Minister of Industry and Trade BO twang BO Lao ding, Thuong binh Ira Minister of Labour, War Invalids and Xd hOi Social Affairs BO twang BO Giao thang van tai Minister of Transport BO truing BO Xay dung Minister of Construction BO truing BO Thang tin va Minister of Information and Truyen tinting Communications BO truing BO Gido due Dao tao Minister of Education and Training BO truing BO N8ng nghiep va Minister of Agriculture and Rural Phat tri6n Nang than Development BO truing BO Ke hoach Nil Dau to Minister of Planning and Investment BO truing BO N8i vu Minister of Home Affairs BO truer/1g BO Y to Minister of Health BO truing BO Khoa hoc va.COng nghe Minister of Science and Technology BO tilting BO Van Ma, The thao va Minister of Culture, Sports and Du lich Tourism BO truing BO Tai nguyén Ira Minister of Natural Resources and M8i truing Environment TOrs Thanh tra Chinh phil Inspector-General ThOng dac Ngan hang Nha nuerc Governor of the State Bank of Viet Viet Nam Nam BO truing, Chit nhiem Uy ban Dan tic Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs BO truing, Chit nhiem Van phang Chinh Minister, Chairman/Chairwoman of pH' the Office of the Government Vfin phfing Chfi tich nu .fit irk chfrc danh lifinh dao Vfin phfing Van pilling Chit tich nuac Office of the President Chit nhiem Van phang Chairman/Chairwoman of the Office of the Chia tich nuerc President PM Chu nhiem Van phang Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the Chit tich nuerc ' President Try ly Chili tich ntr&c Assistant to the President Ten chung cfia cfic don vi thuOc BO, co . quan ngang Van pi-tang BO Ministry Office Thanh tra BO Ministry Inspectorate Tang cuc Directorate Uy ban Committee/Commission Cue Department/Authority/Agency 3
  6. Vu Department Hoc vien Academy Vien Institute Trung tam Centre Ban Board PhO9 Division Vu To chirc Can b0 Department of Personnel and Organisation Vu Phap the Department of Legal Affairs Vu Hop tic quac to Department of International Cooperation 7. Chfrc danh tir cap Thti &min vh timing dtrang den Chuyen vien cic BO, co. quan ngang B. Thu truOng Thuerng true Permanent Deputy Minister Thin triremg Deputy Minister TOng Uric truOng Director General PhO Ring Cue triremg Deputy Director General PhO Chili nhiem ThuOng true Permanent Vice Chairman/Chairwoman Ph6 Chit nhiem Vice Chairman/Chairwoman Tripe ly BO tru&ng Assistant Minister Chia nhiem Uy ban Chairman/Chairwoman of Committee PhO Chit nhiem Uy ban Vice Chairman/Chairwoman of Committee Chanh Van phOng BO Chief of the Ministry Office Ph6 Chanh Van phOng BO Deputy Chief of the Ministry Office Cue tnrerng Director General PhO Cue truing Deputy Director General Vizi truerng Director General PhO Vu truerng Deputy Director General Giam d'Oc Hoc vien President of Academy Ph6 Gam diic Hoc vien Vice President of Academy Vien trilling Director of Institute Ph6 Vien truOng Deputy Director of Institute Giam d'ac Trung tam Director of Centre PhO ?jam diSc Trung tam Deputy Director of Centre TruOng phOng Head of Division PhO truerng phOng Deputy Head of Division Chuyén vier' cao cap Senior Official Chuyen vier' chinh Principal Official Chuyen vien Official Thanh tra vien cao cap Senior Inspector Thanh tra vien chinh Principal Inspector Thanh tra via Inspector 4
  7. 8. auk danh cfia Lanh dao cfic Ca quan thuOc Chinh Truerng ban Quan l32 Lang Director of Ho Chi Minh Mausoleum Chit tich Ha Chi Minh Management PhO Truerng ban Quail lY Lang Deputy Director of Ho Chi Minh Chia tich HO Chi Minh Mausoleum Management Tang GiAm dac Bao hiem Xa hOi General Director of Viet Nam Social Viet Nam Security Ph6 T8ng Clam Mc Bao hiem Deputy General Director of Viet Nam )(a hOi Viet Nam Social Security Tang Giam dac Th'Ong tanxa . General Director of Viet Nam News Viet Nam Agency Ph6 Tang Giam IT& ThOng tan id Deputy General Director of Viet Nam Viet Nam News Agency Tang Giam dac Dal Ting nOi General Director of Voice of Viet Nam Viet Nam PhO Tong Giam d'ac DM Ti'ang not Deputy General Director of Voice of Viet Viet Nam Nam Tang Giam dac Dal Truyan hinh Viet General Director of Viet Nam Television Nam PhO Tong Giam dac Dal Truyen hinh Deputy General Director of Viet Nam Viet Nam Television Giam dac Hoc vien Chinh tri - HanhPresident of Ho Chi Minh National chinh Quac gia Ho Chi Minh Academy of Politics and Public Administration PhO Giam dac Hoc vien Chinh tri - Vice President of Ho Chi Minh National Henh chinh Quac gia HO Chi Minh Academy of Politics and Public Administration Chii tich Vien Khoa hoc va President of Viet Nam Academy of C 'Ong nghe Viet Nam Science and Technology PhO Chil tich Vien Khoa hoc Vice President of Viet Nam Academy of va COng nghe Viet Nam Science and Technology Chil tich Vien Khoa hoc Xa hOi President of Viet Nam Academy of Social Viet Nam Sciences PhO Chil tich Vien Khoa hoc Vice President of Viet Nam Academy of Xa hOi Viet Nam Social Sciences 9. Ten dm cic don vi va chat danh Lanh dao ciia cac don I/ cap tong eye (TOng cue, UST ban...) Van phOng Office Chanh Van phOng Chief of Office 5
  8. PhO Chanh Van phOng Deputy Chief of Office Cpc Department Cpc truOng Director PhO Cpc hitting Deputy Director Vp Department Vp truang Director PhO Vu. tnramg Deputy Director Ban Board TnrOng ban Head PhO Triräng ban Deputy Head Chi cpc Branch Chi eye truemg Manager Chi cpc ph6 Deputy Manager PhOng Division TruOng phOng Head of Division PhO Tnremg phOng Deputy Head of Division 10. Ten thti d6, thinh phi), tinh, quh, huyen, xa vä the dun vi trtyc thu6c Thu do Ha NOi Ha Noi Capital Thanh phi; City Vi du • Thánh ph6 HO Chi Minh Vi du : Ho Chi Minh City Tinh• Province Vi dy- Tinh HA Nam Vi du : Ha Nam Province Quan, Huyen: District Vi du: QS Ba Dinh Vi du : Ba Dinh District Xa: Commune Vi dy: Xa Quang Trung Vi dy : Quang Thing Commune PhuOng. Ward Vi dy: PhuOng Trang Tien Vi dy • Trang Tien Ward ThOn/Ap/Bdn/Phum , Hamlet, Village UST ban Nhan dan (cac cap tir thanh People's Committee phe true thuOc Trung uong, tinh den xa, phuemg) Vi dy: Vi dy: - UBND Thanh phe HO Chi Minh - People's Committee of Ho Chi Mirth City - UBND tinh Lang Son - People's Committee of Lang Son Province - UBND huyen Deng Anh - People's Committee of Dong Anh District - UBND xa We Tri - People's Committee of Me Tri Commune - UBND phuemg Trang Tien - People's Committee of Trang Tien Ward Van pheng Office Se( Department 6
  9. Vi du: Ser Ngoai vv Ha NOi VI du: Ha Noi External Relations Department Ban Board PhOng (trvc thuOc UBND) Committee Division Thi xa, Thi tan: Town Vi du: Thi Id SAm San VI du: Sam Son Town 11. Mk danh lanh ciao, can bi) cling chtic chinh quyen dia phuung cfic cap Chit tich UST ban Nhan dan Chairman/Chairwoman of the People's Committee Vi du: Vi du: - Chit tich UST ban Nhan dan ' - Chairman/Chairwoman of Ha Noi thanh phO Ha NOi People's Committee - Chit' tich UST ban Nhan dan - Chairman/Chairwoman of Ho Chi thanh phO HO Chi Minh Minh City People's Committee - Chit tich Uy ban Nhan dan ' - Chairman/Chairwoman of Ha Nam tinh Ha Nam People's Committee - Chit tich Uy ban Nhan dan - Chairman/Chairwoman of Hue thanh phO Hue People's Committee - Chit tich US, ban Nhan dan huyen - Chairman/Chairwoman of Dong Anh DOng Anh District People's Committee - Chit tich Uy ban Nhan dan - Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Id Dinh Bang Commune People's Committee - Chu tich UST ban Nhan dan - Chairman/Chairwoman of Trang Tien phuang Tiing Tien Ward People's Committee Ph6 Chit tich Thuang trvc Uy ban Nhan Permanent Vice Chairman/Chairwoman dan of the People's Committee PhO Chit tich UST ban Nhan dan Vice Chairman/Chairwoman of the People's Committee Uy vien Uy ban Nhan dan Member of the People's Committee Giam Mc SO. Director of Department PhO Giarn dac Se( Deputy Director of Department Chanh Van phOng Chief of Office PhO Chanh Van phOng Deputy Chief of Office Chanh Thanh tra Chief Inspector PhO Chanh Thanh tra Deputy Chief Inspector TruOng phOng Head of Division Ph6 Trueng phOng, Deputy Head of Division Chuyen vien cao cap Senior Official Chuyén vier' chinh Principal Official Chuyén vien Official 7
Đồng bộ tài khoản