intTypePromotion=1

THÔNG TƯ SỐ 05/2001/ TT_BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2001 hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
824
lượt xem
128
download

THÔNG TƯ SỐ 05/2001/ TT_BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2001 hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất, kinh doanh theo luật doanh nghiệp nhà nước; - Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích theo Luật doanh nghiệp nhà nước ( kể cả các tổ chứ, đơn vị hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định số 56/ CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ và thông tư số 01- BKH/ DN ngày 29/01/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng chưa có quyết định là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THÔNG TƯ SỐ 05/2001/ TT_BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2001 hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước

 1. th«ng t− bé lao ®éng - th−¬ng binh vμ x· héi Sè 05/2001/TT-BL§TBXH ngμy 29 th¸ng 01 n¨m 2001 H−íng dÉn x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ qu¶n lý tiÒn l−¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp nhμ n−íc Thi hμnh NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngμy 28/3/1997 vμ NghÞ ®Þnh sè 03/2001/N§-CP ngμy 11/01/2001 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 28/CP vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l−¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp nhμ n−íc, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Tμi chÝnh, Tæng Liªn ®oμn Lao ®éng ViÖt Nam vμ mét sè Bé, ngμnh liªn quan, Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ qu¶n lý tiÒn l−¬ng trong c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc nh− sau: i. ®èi t−îng ¸p dông. - Doanh nghiÖp nhμ n−íc ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh theo LuËt doanh nghiÖp nhμ n−íc; - Doanh nghiÖp nhμ n−íc ho¹t ®éng c«ng Ých theo LuËt doanh nghiÖp nhμ n−íc (kÓ c¶ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ ho¹t ®éng theo ®óng qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 56/CP ngμy 02/10/1996 cña ChÝnh phñ vμ Th«ng t− sè 01 BKH/DN ngμy 29/01/1997 cña Bé KÕ ho¹ch vμ §Çu t− nh−ng ch−a cã quyÕt ®Þnh lμ doanh nghiÖp nhμ n−íc ho¹t ®éng c«ng Ých; - C¸c tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ ®−îc phÐp ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô thuéc c¸c c¬ quan hμnh chÝnh, sù nghiÖp, §¶ng, ®oμn thÓ, c¸c Héi quÇn chóng, tù trang tr¶i vÒ tμi chÝnh. C¸c ®èi t−îng trªn gäi chung lμ doanh nghiÖp nhμ n−íc. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc ho¹t ®éng c«ng Ých thuéc lùc l−îng vò trang, c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc ho¹t ®éng c«ng Ých kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn vμ nguån kinh phÝ chñ yÕu tõ ng©n s¸ch Nhμ n−íc, thùc hiÖn theo v¨n b¶n h−íng dÉn riªng. II. nguyªn t¾c chung. 1/ C¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp nhμ n−íc ®Òu ph¶i cã ®Þnh møc lao ®éng vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc x©y dùng trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng trung b×nh tiªn tiÕn cña doanh nghiÖp vμ c¸c th«ng sè tiÒn l−¬ng do Nhμ n−íc quy ®Þnh. Khi thay ®æi ®Þnh møc lao ®éng vμ c¸c th«ng sè tiÒn l−¬ng th× thay ®æi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. 2/ TiÒn l−¬ng vμ thu nhËp phô thuéc vμo thùc hiÖn khèi l−îng s¶n phÈm, dÞch vô, n¨ng suÊt, chÊt l−îng lao ®éng vμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh. 3/ TiÒn l−¬ng vμ thu nhËp cña ng−êi lao ®éng ph¶i ®−îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ trong Sæ l−¬ng cña doanh nghiÖp theo mÉu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 238/L§TBXH-Q§ ngμy 8/4/1997 vμ Th«ng t− sè 15/L§TBXH-TT ngμy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi. 4/ Quü khen th−ëng vμ quü phóc lîi cña doanh nghiÖp ®−îc thùc hiÖn theo kho¶n 4 vμ 5, §iÒu 33, Quy chÕ qu¶n lý tμi chÝnh vμ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp nhμ n−íc ban hμnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngμy 03/10/1996 cña ChÝnh phñ vμ NghÞ ®Þnh sè 27/1999/N§-CP ngμy 20/4/1999 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung Quy chÕ qu¶n lý 1
 2. tμi chÝnh vμ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp nhμ n−íc (ban hμnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngμy 3/10/1996 cña ChÝnh phñ). 5/ Nhμ n−íc qu¶n lý tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp th«ng qua viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc ¸p dông ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, sö dông quü tiÒn l−¬ng vμ hÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng cña doanh nghiÖp. iii. x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. ViÖc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc tiÕn hμnh theo c¸c b−íc sau: 1/ X¸c ®Þnh nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. C¨n cø vμo tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc vμ chØ tiªu kinh tÕ g¾n víi viÖc tr¶ l−¬ng cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch b»ng c¸c chØ tiªu sau ®©y ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng: a) Tæng s¶n phÈm (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi) b»ng hiÖn vËt; b) Tæng doanh thu (hoÆc tæng doanh sè); c) Tæng thu trõ tæng chi (trong tæng chi kh«ng cã l−¬ng); d) Lîi nhuËn. ViÖc x¸c ®Þnh nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch theo c¸c chØ tiªu nªu trªn ph¶i b¶o ®¶m: - S¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ vμ g¾n víi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh cña n¨m tr−íc liÒn kÒ; - Tæng s¶n phÈm b»ng hiÖn vËt ®−îc quy ®æi t−¬ng øng theo ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 14/L§TBXH- TT ngμy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi; - ChØ tiªu tæng doanh thu (hoÆc tæng doanh sè); tæng thu trõ (-) tæng chi kh«ng cã l−¬ng ®−îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngμy 03/10/1996 cña ChÝnh phñ, NghÞ ®Þnh sè 27/1999/N§-CP ngμy 20/4/1999 cña ChÝnh phñ vμ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn cña Bé Tμi chÝnh; chØ tiªu lîi nhuËn kÕ ho¹ch ®−îc lËp ra trªn c¬ së kÕ ho¹ch (tæng thu trõ (-) tæng chi) vμ lîi nhuËn thùc hiÖn cña n¨m tr−íc liÒn kÒ. 2/ X¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. Quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Vkh = L®b x TLmindn x (Hcb + Hpc ) + Vvc x 12 th¸ng Trong ®ã: - Vkh : Tæng quü l−¬ng kÕ ho¹ch; - L®b : Lao ®éng ®Þnh biªn; - TLmindn: Møc l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lùa chän trong khung quy ®Þnh; - Hcb : HÖ sè l−¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n; - Hpc : HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp l−¬ng b×nh qu©n ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng; - Vvc : Quü tiÒn l−¬ng cña bé m¸y gi¸n tiÕp mμ sè lao ®éng nμy ch−a tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp. C¸c th«ng sè L®b, TLmindn, Hcb, Hpc vμ Vvc ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: a) Lao ®éng ®Þnh biªn (L®b). Lao ®éng ®Þnh biªn ®−îc tÝnh trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp cña s¶n phÈm, dÞch vô quy ®æi. §Þnh møc lao ®éng tæng hîp ®−îc x©y dùng theo quy ®Þnh vμ h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 14/L§TBXH-TT ngμy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi. b) Møc l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (TLmindn). b.1. Møc l−¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngμy 28/3/1997 cña ChÝnh phñ lμ møc l−¬ng tèi thiÓu chung ®−îc c«ng bè trong tõng thêi kú. 2
 3. KÓ tõ ngμy 01/01/2001 møc l−¬ng tèi thiÓu chung ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§-CP ngμy 15/12/2000 cña ChÝnh phñ lμ 210.000 ®ång/th¸ng. Khi ChÝnh phñ ®iÒu chØnh l¹i møc l−¬ng tèi thiÓu th× ¸p dông theo møc quy ®Þnh míi. b.2. HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm kh«ng qu¸ 1,5 lÇn so víi møc l−¬ng tèi thiÓu do Nhμ n−íc quy ®Þnh ®Ó tÝnh vμo ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cã nghÜa lμ, khi x©y dùng vμ ¸p dông ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, tuú theo c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ ®¹t ®−îc theo quy ®Þnh, Nhμ n−íc cho phÐp doanh nghiÖp ®−îc tÝnh hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm kh«ng qu¸ 1,5 lÇn møc l−¬ng tèi thiÓu chung. T¹i thêi ®iÓm kÓ tõ 01/01/2001 trë ®i, phÇn t¨ng thªm ¸p dông kh«ng qu¸ 315.000 ®ång/th¸ng. b.3. Doanh nghiÖp ®−îc ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm trong khung quy ®Þnh khi b¶o ®¶m thùc hiÖn ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Ph¶i lμ doanh nghiÖp cã lîi nhuËn. Lîi nhuËn n¨m sau kh«ng thÊp h¬n so víi n¨m tr−íc liÒn kÒ ®· thùc hiÖn; - Thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhμ n−íc theo ®óng LuËt ®Þnh; Nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho ng−êi lao ®éng ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh; - Ph¶i b¶o ®¶m tèc ®é t¨ng tiÒn l−¬ng b×nh qu©n thÊp h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ®−îc tÝnh theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 06/2001/TT-BL§TBXH ngμy 29/01/2001 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi. Tr−êng hîp ®Æc biÖt, nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c lo¹i hμng ho¸, dÞch vô träng yÕu mμ Nhμ n−íc cã quyÕt ®Þnh can thiÖp hoÆc giao nhiÖm vô thùc hiÖn chÝnh s¸ch æn ®Þnh thÞ tr−êng, nh− vÒ gi¸, vÒ ®iÒu tiÕt cung, cÇu; t¨ng tû lÖ khÊu hao cao h¬n khung quy ®Þnh so víi n¨m tr−íc liÒn kÒ nh»m thu håi vèn nhanh, ®æi míi c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt, kinh doanh, nªn kÕ ho¹ch lîi nhuËn thÊp h¬n lîi nhuËn thùc hiÖn n¨m tr−íc liÒn kÒ hoÆc bÞ lç th× doanh nghiÖp vÉn ®−îc phÐp ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l−¬ng tèi thiÓu ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. b.4. X¸c ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm so víi møc l−¬ng tèi thiÓu: HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: K®c = K1 + K2 Trong ®ã: - K®c : hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm; - K1 : hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng; - K2 : hÖ sè ®iÒu chØnh theo ngμnh. HÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng (K1): C¨n cø vμo cung cÇu lao ®éng, gi¸ thuª nh©n c«ng vμ gi¸ c¶ sinh ho¹t, hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng (K1) ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm 0,3 0,2 0,1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- §Þa bμn §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bμn thμnh phè Hμ Néi vμ thμnh phè Hå ChÝ Minh §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bμn thμnh phè lo¹i II, gåm: H¶i Phßng; Nam §Þnh; Vinh; HuÕ; §μ N½ng; Quy Nh¬n; Nha Trang; §μ L¹t; Biªn Hoμ; Vòng Tμu; CÇn Th¬ vμ thμnh phè H¹ Long, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bμn c¸c tØnh cßn l¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3
 4. Doanh nghiÖp ë trªn ®Þa bμn nμo th× ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh (K1) theo ®Þa bμn ®ã. Tr−êng hîp, doanh nghiÖp cã c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn ®ãng trªn nhiÒu ®Þa bμn kh¸c nhau th× tÝnh b×nh qu©n gia quyÒn hÖ sè ®iÒu chØnh vïng theo sè lao ®éng ®Þnh møc cña c¸c ®¬n vÞ ®ãng trªn c¸c ®Þa bμn ®ã. HÖ sè ®iÒu chØnh theo ngμnh (K2): C¨n cø vμo vai trß, vÞ trÝ, ý nghÜa cña ngμnh trong ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ vμ møc ®é hÊp dÉn cña ngμnh trong thu hót lao ®éng, hÖ sè ®iÒu chØnh theo ngμnh (K2) ®−îc quy ®Þnh nh− sau: - Nhãm 1 cã hÖ sè 1,2: + Khai th¸c kho¸ng s¶n (hÇm lß vμ lé thiªn); + LuyÖn kim; + DÇu khÝ; + C¬ khÝ chÕ t¹o c«ng cô, s¶n xuÊt ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, ®¸nh b¾t h¶i s¶n, m¸y n«ng nghiÖp; + X©y dùng c¬ b¶n; + §iÖn; + S¶n xuÊt xi m¨ng; + Ho¸ chÊt c¬ b¶n; + VËn t¶i biÓn; + §¸nh b¾t h¶i s¶n ngoμi biÓn, vËn chuyÓn thu mua c¸ trªn biÓn; + §Þa chÊt, ®o ®¹c c¬ b¶n. - Nhãm 2 cã hÖ sè 1,0: + Trång rõng, khai th¸c rõng; + N«ng nghiÖp, thuû lîi; + ChÕ biÕn l©m s¶n, l©m nghiÖp kh¸c; + Thuû s¶n, ®¸nh b¾t c¸ n−íc ngät ...; + ChÕ biÕn l−¬ng thùc, thùc phÈm; + Cao su; + S¶n xuÊt giÊy; + S¶n xuÊt d−îc phÈm; + C¬ khÝ cßn l¹i; + Ho¸ chÊt cßn l¹i; + VËt liÖu x©y dùng, sμnh sø thuû tinh; + VËn t¶i hμng kh«ng, qu¶n lý ®iÒu hμnh bay; + VËn t¶i ®−êng bé, ®−êng s¾t, ®−êng thuû; + DÞch vô hμng kh«ng, s©n bay; + DÞch vô hμng h¶i, hoa tiªu, b¶o ®¶m hμng h¶i, b¶o ®¶m ®−êng s«ng ...; + N¹o vÐt s«ng, biÓn; trôc vít vμ cøu hé; + Duy tu b¶o d−ìng ®−êng bé, ®−êng s¾t; + §iÖn tö - tin häc; + B−u chÝnh - viÔn th«ng; + Ng©n hμng th−¬ng m¹i; + X¨ng dÇu; + DÖt, da, may...; + In tiÒn; + DÞch vô vÖ sinh m«i tr−êng; cÊp tho¸t n−íc; + S¶n xuÊt kh¸c cßn l¹i; - Nhãm 3 cã hÖ sè 0,8: + Du lÞch; + B¶o hiÓm; 4
 5. + Th−¬ng m¹i (gåm: th−¬ng nghiÖp, xuÊt nhËp khÈu); + ChÕ t¸c vμ kinh doanh vμng b¹c, ®¸ quÝ; + V¨n ho¸ phÈm; + Giao th«ng, c«ng chÝnh ®« thÞ: vËn t¶i hμnh kh¸ch c«ng céng, qu¶n lý c«ng viªn, c©y xanh, v−ên thó, chiÕu s¸ng ...; + Xæ sè kiÕn thiÕt; + DÞch vô kh¸c cßn l¹i; C¨n cø vμo chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh ®−îc quy ®Þnh, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh theo ngμnh (K2) theo b¶ng trªn vμ tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn ®Òu ¸p dông theo hÖ sè ®iÒu chØnh cña doanh nghiÖp. b.5. X¸c ®Þnh møc l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng: Sau khi cã hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tèi ®a (K®c = K1 + K2), doanh nghiÖp ®−îc phÐp lùa chän c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm trong khung cña m×nh ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ phï hîp víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh, mμ giíi h¹n d−íi lμ møc l−¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh (t¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn tõ ngμy 01/01/2001 lμ 210.000 ®ång/th¸ng) vμ giíi h¹n trªn ®−îc tÝnh nh− sau: TLmin®c = TLmin x (1 + K®c) Trong ®ã: - TLmin®c: TiÒn l−¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh tèi ®a doanh nghiÖp ®−îc phÐp ¸p dông; - TLmin : lμ møc l−¬ng tèi thiÓu chung do Nhμ n−íc quy ®Þnh còng lμ giíi h¹n d−íi cña khung l−¬ng tèi thiÓu; - K®c : lμ hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm cña doanh nghiÖp. Nh− vËy khung l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lμ TLmin ®Õn TLmin®c. Doanh nghiÖp cã thÓ chän bÊt cø møc l−¬ng tèi thiÓu nμo n»m trªn khung nμy, khi b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2 nªu trªn. VÝ dô: Tæng c«ng ty B thuéc ngμnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, cã 10 ®¬n vÞ trùc thuéc, trong ®ã cã 4 ®¬n vÞ víi sè lao ®éng ®Þnh møc lμ 2.000 ng−êi n»m trªn ®Þa bμn cã hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng 0,1; 3 ®¬n vÞ víi sè lao ®éng ®Þnh møc lμ 1.500 ng−êi n»m trªn ®Þa bμn cã hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng 0,2 vμ 3 ®¬n vÞ víi sè lao ®éng ®Þnh møc lμ 800 ng−êi n»m trªn ®Þa bμn cã hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng 0,3 th× khung l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: + HÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng (K1) cña doanh nghiÖp lμ: (0,1 x 2.000) + (0,2 x 1.500) + (0,3 x 800) K1 = ----------------------------------------------------------- = 0,17 2.000 + 1.500 + 800 + HÖ sè ®iÒu chØnh theo ngμnh (K2) cña doanh nghiÖp lμ: 1,0 thuéc ngμnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. + HÖ sè ®iÒu chØnh chung (K®c = K1 + K2) cña doanh nghiÖp lμ: K®c = 0,17 + 1,0 = 1,17 + Giíi h¹n trªn cña khung l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lμ: TLmin®c = 210.000 x (1+ 1,17) = 455.700 ®ång/th¸ng + Khung l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lμ: 210.000 ®ång/th¸ng ®Õn 455.700 ®ång/th¸ng. Nh− vËy, Tæng c«ng ty B cã thÓ lùa chän bÊt kú møc l−¬ng tèi thiÓu nμo phï hîp víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh vμ kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng 5
 6. n»m trong khung tõ 210.000 ®ång/th¸ng ®Õn 455.700 ®ång/th¸ng khi b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh. b.6. §èi víi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2 nªu trªn, nÕu cã ®ñ hai ®iÒu kiÖn quy ®Þnh d−íi ®©y th× trªn c¬ së hÖ sè ®iÒu chØnh tèi ®a ®· tÝnh theo tiÕt b.4, ®iÓm 2 nªu trªn, doanh nghiÖp ®−îc bæ sung ®Ó hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l−¬ng tèi thiÓu kh«ng qu¸ 2 lÇn so víi møc l−¬ng tèi thiÓu do Nhμ n−íc quy ®Þnh, tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng: - KÕ ho¹ch lîi nhuËn x©y dùng cao h¬n tõ 5% trë lªn so víi lîi nhuËn thùc hiÖn n¨m tr−íc liÒn kÒ; - Do yªu cÇu c«ng viÖc th−êng xuyªn ph¶i sö dông trªn 50% lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cao trong tæng sè lao ®éng ®ang lμm viÖc theo c¸c lo¹i hîp ®ång lao ®éng trong doanh nghiÖp, bao gåm: + Viªn chøc qu¶n lý doanh nghiÖp; + Viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn ®−îc xÕp ng¹ch tõ chuyªn viªn, kü s−, kinh tÕ viªn hoÆc t−¬ng ®−¬ng trë lªn; + C«ng nh©n ®−îc xÕp l−¬ng tõ bËc 5 trë lªn ®èi víi thang l−¬ng 6 bËc vμ thang l−¬ng 7 bËc; + C«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh ®−îc xÕp l−¬ng theo b¶ng l−¬ng chuyªn gia, nghÖ nh©n; c«ng nh©n viªn ®−îc xÕp tõ bËc 4 trë lªn ®èi víi b¶ng l−¬ng 5 bËc vμ ®−îc xÕp bËc l−¬ng cã hÖ sè tõ 2,45 trë lªn ®èi víi c¸c b¶ng l−¬ng cßn l¹i. PhÇn hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm trªn møc hÖ sè tèi ®a trong khung quy ®Þnh t¹i tiÕt b.4, ®iÓm 2, kh«ng ph©n biÖt theo vïng, ngμnh vμ kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn thuéc doanh nghiÖp ®−îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ c¸c doanh nghiÖp ph¶i xö lý ®iÒu kiÖn lîi nhuËn trong tr−êng hîp ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2, môc III nªu trªn. c) HÖ sè l−¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n (Hcb): C¨n cø vμo tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, tr×nh ®é c«ng nghÖ, tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt, chuyªn m«n, nghiÖp vô vμ ®Þnh møc lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè l−¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n (Hcb) cña tÊt c¶ sè lao ®éng ®Þnh møc ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. d) HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp b×nh qu©n ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (Hpc): C¨n cø vμo c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vμ h−íng dÉn cña Bé Lao ®éng-Th−¬ng binh vμ X· héi, x¸c ®Þnh ®èi t−îng vμ møc phô cÊp ®−îc tÝnh ®−a vμo ®¬n gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n phô cÊp b×nh qu©n (tÝnh theo ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn). HiÖn nay, c¸c kho¶n phô cÊp ®−îc tÝnh vμo ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, gåm: phô cÊp khu vùc; phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm; phô cÊp tr¸ch nhiÖm; phô cÊp lμm ®ªm; phô cÊp thu hót; phô cÊp l−u ®éng; phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vμ chÕ ®é th−ëng an toμn ngμnh ®iÖn. Lμm thªm giê lμ chÕ ®é tr¶ l−¬ng, kh«ng ph¶i lμ phô cÊp, do ®ã kh«ng ®−a vμo ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. e) Quü tiÒn l−¬ng cña viªn chøc qu¶n lý ch−a tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp (Vvc): Quü tiÒn l−¬ng (Vvc) bao gåm quü tiÒn l−¬ng cña Héi ®ång qu¶n trÞ, cña bé phËn gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y V¨n phßng Tæng c«ng ty hoÆc C«ng ty, c¸n bé chuyªn tr¸ch §¶ng, ®oμn thÓ vμ mét sè ®èi t−îng kh¸c (gäi chung lμ viªn chøc qu¶n lý), mμ tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng kÓ trªn ch−a tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp, hoÆc quü tiÒn l−¬ng cña c¸c ®èi t−îng nμy kh«ng ®−îc trÝch tõ c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn cña doanh nghiÖp. C¨n cø vμo sè lao ®éng ®Þnh biªn do Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi doanh nghiÖp cã Héi ®ång qu¶n trÞ) hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý quy ®Þnh, hÖ sè l−¬ng cÊp bËc, chøc vô ®−îc xÕp, c¸c kho¶n phô cÊp ®−îc h−ëng cña viªn chøc qu¶n lý vμ møc 6
 7. l−¬ng tèi thiÓu do doanh nghiÖp ®−îc lùa chän nh− h−íng dÉn nªu trªn, doanh nghiÖp tÝnh quü tiÒn l−¬ng cña c¸c ®èi t−îng nμy vμ ®−a vμo quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. Tr−êng hîp sè lao ®éng nμy ®· ®−îc tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp hoÆc quü tiÒn l−¬ng cña lao ®éng nμy trÝch tõ c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn th× kh«ng ®−îc céng quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸. Trªn c¬ së c¸c th«ng sè h−íng dÉn t¹i tiÕt a, b, c, d, e, ®iÓm 2 nªu trªn, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo h−íng dÉn t¹i ®iÓm 4, môc III d−íi ®©y. 3/ Ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng: Sau khi x¸c ®Þnh ®−îc tæng quü tiÒn l−¬ng vμ chØ tiªu nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh, ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña doanh nghiÖp ®−îc x©y dùng theo 4 ph−¬ng ph¸p: a) §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tÝnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm (hoÆc s¶n phÈm quy ®æi): Ph−¬ng ph¸p nμy t−¬ng øng víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh ®−îc chän lμ tæng s¶n phÈm b»ng hiÖn vËt (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi), th−êng ®−îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh lo¹i s¶n phÈm hoÆc mét sè lo¹i s¶n phÈm cã thÓ quy ®æi ®−îc, nh−: xi m¨ng, vËt liÖu x©y dùng, ®iÖn, thÐp, r−îu, bia, x¨ng dÇu, dÖt, may, thuèc l¸, giÊy, vËn t¶i ... C«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ lμ: V®g = Vgiê x Tsp Trong ®ã: - V®g : §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (®¬n vÞ tÝnh lμ ®ång/®¬n vÞ hiÖn vËt); - Vgiê : TiÒn l−¬ng giê. Trªn c¬ së l−¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n, phô cÊp l−¬ng b×nh qu©n vμ møc l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lùa chän, tiÒn l−¬ng giê ®−îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 197/CP ngμy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ. - Tsp : Møc lao ®éng cña ®¬n vÞ s¶n phÈm hoÆc s¶n phÈm quy ®æi (tÝnh b»ng sè giê- ng−êi). b) §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tÝnh trªn doanh thu: Ph−¬ng ph¸p nμy t−¬ng øng víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh ®−îc chän lμ doanh thu (hoÆc doanh sè) th−êng ®−îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô tæng hîp. C«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ lμ: Vkh V®g = -------------- Tkh Trong ®ã: - V®g : §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (®¬n vÞ tÝnh ®ång/1.000 ®ång) - Vkh : Tæng quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch, ®−îc tÝnh theo h−íng dÉn t¹i ®iÓm 2, môc III nãi trªn; - Tkh : Tæng doanh thu (hoÆc doanh sè) kÕ ho¹ch, tÝnh theo ®iÓm 1, môc III nãi trªn; c) §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tÝnh trªn tæng doanh thu trõ (-) tæng chi phÝ: Ph−¬ng ph¸p nμy t−¬ng øng víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh ®−îc chän lμ tæng thu trõ (-) tæng chi kh«ng cã l−¬ng, th−êng ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp qu¶n lý ®−îc tæng thu, tæng chi mét c¸ch chÆt chÏ trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc chi phÝ. C«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ lμ: 7
 8. Vkh V®g = ---------------------------------------- Tkh - Ckh (kh«ng cã l−¬ng) Trong ®ã: - V®g : ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (®¬n vÞ tÝnh ®ång/1.000 ®ång) - Vkh: Tæng quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch, ®−îc tÝnh theo h−íng dÉn t¹i ®iÓm 2, môc III nãi trªn; - Tkh : Tæng doanh thu (hoÆc doanh sè) kÕ ho¹ch, tÝnh theo ®iÓm 1, môc III nãi trªn; - Ckh: Lμ tæng chi phÝ kÕ ho¹ch (ch−a cã tiÒn l−¬ng), tÝnh theo ®iÓm 1, môc III nãi trªn. d) §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tÝnh trªn lîi nhuËn: Ph−¬ng ph¸p nμy t−¬ng øng víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh ®−îc chän lμ lîi nhuËn, th−êng ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp qu¶n lý ®−îc tæng thu, tæng chi vμ x¸c ®Þnh lîi nhuËn kÕ ho¹ch s¸t víi thùc tÕ thùc hiÖn. C«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ lμ: Vkh V®g = --------------- Pkh Trong ®ã: - V®g : ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (®¬n vÞ tÝnh ®ång/1.000 ®ång); - Vkh : Tæng quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch, ®−îc tÝnh theo h−íng dÉn t¹i ®iÓm 2, môc III nãi trªn; - Pkh : Lîi nhuËn kÕ ho¹ch, tÝnh theo ®iÓm 1, môc III nãi trªn. 4/ Quy ®Þnh viÖc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng trong doanh nghiÖp ®Ó tr×nh thÈm ®Þnh. C¨n cø vμo 4 ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng nªu trªn vμ c¬ cÊu tæ chøc, doanh nghiÖp tiÕn hμnh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh nh− sau: a) §èi víi c¸c doanh nghiÖp cã c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc th× x©y dùng mét ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tæng hîp. b) §èi víi c¸c doanh nghiÖp võa cã c¸c thμnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp, võa cã c¸c thμnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc mμ s¶n phÈm, dÞch vô ®a d¹ng, phøc t¹p, kh«ng thÓ quy ®æi ®Ó x©y dùng mét ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tæng hîp th× cã thÓ x©y dùng mét sè ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. VÝ dô: Tæng c«ng ty cã 15 ®¬n vÞ thμnh viªn, trong ®ã cã 8 ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, 4 ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã s¶n phÈm, dÞch vô quy ®æi ®−îc vμ 3 ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã s¶n phÈm, dÞch vô kh«ng quy ®æi ®−îc th× viÖc tæ chøc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®Ó tr×nh duyÖt nh− sau: - 8 ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc x©y dùng 1 ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, trong ®ã cã c¶ tiÒn l−¬ng bé m¸y v¨n phßng Tæng c«ng ty, Héi ®ång qu¶n trÞ, §¶ng ®oμn thÓ ë TTæng c«ng ty; - 4 ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã s¶n phÈm, dÞch vô quy ®æi ®−îc x©y dùng 1 ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng; - 3 ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã s¶n phÈm, dÞch vô kh«ng quy ®æi ®−îc x©y dùng 3 ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng; Nh− vËy, Tæng c«ng ty ph¶i x©y dùng 5 ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh. c) §èi víi c¸c doanh nghiÖp võa cã c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp, võa cã c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc, nh−ng c¸c lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô trong doanh nghiÖp cã thÓ quy ®æi ®−îc th× còng chØ x©y dùng mét ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tæng hîp. 8
 9. 5/ Giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng æn ®Þnh tõ 2 ®Õn 3 n¨m: Doanh nghiÖp b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y th× ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn, thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®Ó thùc hiÖn tõ 2 ®Õn 3 n¨m: - Kh¼ng ®Þnh ®−îc kh¶ n¨ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh æn ®Þnh trong 2 ®Õn 3 n¨m; - Trong thêi h¹n tõ 2 ®Õn 3 n¨m, h»ng n¨m b¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2, môc III nªu trªn. - Mäi ph¸t sinh trong thêi h¹n ®−îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt theo ®óng quy ®Þnh cña Nhμ n−íc. 6/ Tæng quü tiÒn l−¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch: Tæng quü tiÒn l−¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch kh«ng ph¶i ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng mμ ®Ó lËp kÕ ho¹ch tæng chi vÒ tiÒn l−¬ng cña doanh nghiÖp, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Vc = Vkh + Vpc + Vbs + Vtg Trong ®ã: - Vc : Tæng quü tiÒn l−¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch; - Vkh : Tæng quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, ®−îc h−íng dÉn tÝnh theo ®iÓm 2, môc III nãi trªn; - Vpc : Quü c¸c kho¶n phô cÊp l−¬ng kÕ ho¹ch vμ c¸c chÕ ®é kh¸c (nÕu cã) kh«ng ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo quy ®Þnh (vÝ dô: phô cÊp thî lÆn; chÕ ®é th−ëng an toμn hμng kh«ng...); quü nμy tÝnh theo sè lao ®éng thuéc ®èi t−îng ®−îc h−ëng; - Vbs : Quü tiÒn l−¬ng bæ sung theo kÕ ho¹ch chØ ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp ®−îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm. Quü tiÒn l−¬ng bæ sung tr¶ cho sè lao ®éng theo kÕ ho¹ch kh«ng tham gia s¶n xuÊt nh−ng ®−îc h−ëng l−¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh, mμ khi x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng kh«ng ®−îc tÝnh ®Õn, bao gåm: quü tiÒn l−¬ng nghØ phÐp n¨m, nghØ viÖc riªng, nghØ lÔ, TÕt, nghØ theo chÕ ®é lao ®éng n÷,... theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng. - Vtg : Quü tiÒn l−¬ng lμm thªm giê ®−îc tÝnh theo kÕ ho¹ch, kh«ng v−ît qu¸ sè giê lμm thªm quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng. Quü tiÒn l−¬ng lμm thªm giê chØ ¸p dông ®èi víi nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh ngoμi kÕ ho¹ch mμ doanh nghiÖp ®· b¸o c¸o ®Ó x©y dùng vμ thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. IV. qu¶n lý tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp. A. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc. 1/ Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi. a) Tr−íc th¸ng 4 h»ng n¨m, thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xÕp h¹ng ®Æc biÖt sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Côc Tμi chÝnh doanh nghiÖp vμ mét sè ®¬n vÞ liªn quan cña Bé Tμi chÝnh; b) H»ng n¨m tæng hîp t×nh h×nh giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng; c) H»ng n¨m tæng hîp t×nh h×nh lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp vμ n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn cña c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng; d) Phèi hîp víi Tæng Liªn ®oμn Lao ®éng ViÖt Nam thanh tra, kiÓm tra viÖc x©y dùng, thùc hiÖn ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ qu¶n lý tiÒn l−¬ng, thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc, c¸c TØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng. 9
 10. 2/ §èi víi c¸c Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc. a) Tr−íc th¸ng 4 h»ng n¨m, thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn, kÕ ho¹ch lao ®éng vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý; b) Phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi, thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®èi víi c¸c Tæng c«ng ty thμnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 90/TTg ngμy 7/3/1994 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ ®−îc xÕp doanh nghiÖp h¹ng ®Æc biÖt; c) T¨ng c−êng, cñng cè bé phËn chuyªn tr¸ch lμm c«ng t¸c lao ®éng - tiÒn l−¬ng ë cÊp Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc; H−íng dÉn c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý thμnh lËp, cñng cè vμ t¨ng c−êng chÊt l−îng, sè l−îng c¸n bé, viªn chøc bé phËn chuyªn tr¸ch lμm c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l−¬ng theo h−íng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 980/L§TBXH-TL ngμy 24/3/1999 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi; d) Phèi hîp víi C«ng ®oμn ngμnh, nghÒ kiÓm tra viÖc x©y dùng, thùc hiÖn ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý. e) ChËm nhÊt vμo th¸ng 5 h»ng n¨m, b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi t×nh h×nh giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch cho c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý vμ t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m tr−íc vÒ lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp theo mÉu sè 1 vμ mÉu sè 2 kÌm theo Th«ng t− nμy. 3/ Uû ban nh©n d©n TØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chØ ®¹o ®Ó Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ x· héi phèi hîp víi c¸c Së qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc: a) Tr−íc th¸ng 4 h»ng n¨m, thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn, kÕ ho¹ch lao ®éng vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc thuéc quyÒn qu¶n lý sau khi trao ®æi ý kiÕn víi c¬ quan tμi chÝnh ®Þa ph−¬ng. b) Phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®èi víi c¸c Tæng C«ng ty thμnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 90/TTg ngμy 7/3/1994 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ ®−îc xÕp h¹ng ®Æc biÖt (nÕu cã). c) T¨ng c−êng, cñng cè bé phËn chuyªn tr¸ch lμm c«ng t¸c lao ®éng - tiÒn l−¬ng ë cÊp Së qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc; H−íng dÉn c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý thμnh lËp, cñng cè vμ t¨ng c−êng chÊt l−îng, sè l−îng c¸n bé, viªn chøc bé phËn chuyªn tr¸ch lμm c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l−¬ng theo h−íng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 980/L§TBXH-TL ngμy 24/3/1999 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi; d) Phèi hîp víi Liªn ®oμn Lao ®éng cÊp TØnh thanh tra, kiÓm tra viÖc x©y dùng, thùc hiÖn ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc ®Þa ph−¬ng. e) ChËm nhÊt vμo th¸ng 5 h»ng n¨m, b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi t×nh h×nh giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch cho c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý vμ t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m tr−íc vÒ lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp theo mÉu sè 1 vμ mÉu sè 2 kÌm theo Th«ng t− nμy. B. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c doanh nghiÖp. 1/ VÒ tæ chøc c«ng t¸c lao ®éng - tiÒn l−¬ng: §Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ nhiÖm vô, yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý theo Bé LuËt lao ®éng vμ LuËt doanh nghiÖp nhμ n−íc; thùc hiÖn viÖc x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng, chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ ph©n phèi tiÒn l−¬ng g¾n víi n¨ng suÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ vμ c¸ nh©n ng−êi lao ®éng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thμnh lËp, cñng cè vμ t¨ng c−êng chÊt l−îng, sè l−îng c¸n bé, viªn chøc bé phËn chuyªn tr¸ch lμm c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l−¬ng trong c¸c doanh nghiÖp thμnh viªn theo h−íng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 980/L§TBXH-TL ngμy 24/3/1999 cña Bé Lao 10
 11. ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi, bè trÝ vμ båi d−ìng viªn chøc cã ®ñ tr×nh ®é nghiÖp vô, chuyªn m«n thùc hiÖn c«ng viÖc theo yªu cÇu. 2/ VÒ chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng: H»ng n¨m c¨n cø yªu cÇu, nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh, Gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m ®èc) doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm: - LËp kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng b¸o c¸o Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi Tæng c«ng ty cã Héi ®ång qu¶n trÞ) hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý xem xÐt tr−íc khi thùc hiÖn, trong ®ã ®Æc biÖt coi träng viÖc tinh gi¶n lao ®éng gi¸n tiÕp; - TuyÓn dông vμ sö dông lao ®éng trong ph¹m vi kÕ ho¹ch lao ®éng ®· ®−îc thÈm ®Þnh; - ThÈm ®Þnh, ph©n bæ, giao kÕ ho¹ch lao ®éng cho c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn; - Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m ®èc) doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh sè lao ®éng kh«ng cã viÖc lμm vμ lao ®éng kh«ng ®ñ viÖc lμm, cã ph−¬ng ¸n bè trÝ, s¾p xÕp vμ gi¶i quyÕt døt ®iÓm tõng n¨m phï hîp kh¶ n¨ng tμi chÝnh cña doanh nghiÖp; gi¶i quyÕt mäi chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Nhμ n−íc ®èi víi ng−êi lao ®éng d«i d− do tuyÓn dông v−ît qu¸ nhu cÇu s¶n xuÊt, kinh doanh b»ng c¸c nguån kinh phÝ cña doanh nghiÖp. Kh«ng h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi nμy vμo gi¸ thμnh hoÆc phÝ l−u th«ng 3/ VÒ x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng: a) §èi víi doanh nghiÖp nhμ n−íc nãi chung: Gi¸m ®èc doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o x©y dùng vμ ®¨ng ký ®Þnh møc lao ®éng theo quy ®Þnh; x©y dùng kÕ ho¹ch lîi nhuËn, ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, b¸o c¸o Héi ®ång qu¶n trÞ (nÕu cã) hoÆc tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý ®Ó thÈm ®Þnh. b) §èi víi doanh nghiÖp ®−îc xÕp h¹ng ®Æc biÖt: Tæng gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o x©y dùng vμ ®¨ng ký ®Þnh møc lao ®éng theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 14/L§TBXH-TT ngμy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi; x©y dùng kÕ ho¹ch lîi nhuËn, ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng b¸o c¸o Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc (nÕu lμ Tæng c«ng ty 90/TTg ®−îc xÕp h¹ng ®Æc biÖt) xem xÐt, cã c«ng v¨n göi Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. C¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hμnh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh vμ giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tr−íc th¸ng 4 n¨m kÕ ho¹ch. 4/ Thñ tôc hμnh chÝnh ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng: Theo ph©n cÊp vμ tæ chøc qu¶n lý, sau khi x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, doanh nghiÖp cã c«ng v¨n göi cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh vμ giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 nãi trªn. C«ng v¨n ph¶i göi kÌm c¸c biÓu sau: - BiÓu gi¶i tr×nh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo mÉu sè 3a vμ sè 3b; - §èi víi doanh nghiÖp cã nhiÒu ®¬n vÞ thμnh viªn vμ cã nhiÒu ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng th× lËp biÓu tæng hîp ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo mÉu sè 4. §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng sau khi ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh hoÆc quyÕt ®Þnh, doanh nghiÖp ph¶i göi cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý ®Ó lμm c¨n cø quyÕt to¸n quü tiÒn l−¬ng vμ x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ. 5/ B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp. ChËm nhÊt lμ th¸ng 4 n¨m kÕ ho¹ch, doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o cho cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp cña n¨m tr−íc liÒn kÒ theo mÉu sè 5 kÌm theo Th«ng t− nμy. c. x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh. 1/ §iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn: a) C¸c chØ tiªu tæng s¶n phÈm hμng ho¸ (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi), tæng doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn thùc hiÖn ®−îc x¸c ®Þnh theo quy chÕ tμi chÝnh vμ h¹ch to¸n kinh doanh 11
 12. ®èi víi doanh nghiÖp nhμ n−íc ban hμnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngμy 3/10/1996 vμ NghÞ ®Þnh sè 27/1999/N§-CP ngμy 20/4/1999 cña ChÝnh phñ. Trong c¸c chØ tiªu nªu trªn, nÕu cã yÕu tè t¨ng hoÆc gi¶m do nguyªn nh©n kh¸ch quan, kh«ng tÝnh ®Õn khi x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng th× ph¶i lo¹i trõ khi x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn. b) Tr−íc khi x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ vμ x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhμ n−íc, nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, lîi nhuËn thùc hiÖn vμ so s¸nh víi lîi nhuËn kÕ ho¹ch ®−îc x¸c ®Þnh g¾n víi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. NÕu lîi nhuËn thùc hiÖn thÊp h¬n lîi nhuËn kÕ ho¹ch ®−îc x¸c ®Þnh g¾n víi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2, môc III cña Th«ng t− nμy th× doanh nghiÖp ph¶i trõ lïi quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− 18/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 31/12/1998 vμ Th«ng t− 19/1999/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 14/8/1999 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi - Tμi chÝnh. c) TrÝch mét phÇn lîi nhuËn t¨ng thªm ®Ó bæ sung vμo quü tiÒn l−¬ng. Doanh nghiÖp khi quyÕt to¸n quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn, nÕu b¶o ®¶m ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2, môc III cña Th«ng t− nμy mμ lîi nhuËn thùc hiÖn cao h¬n lîi nhuËn kÕ ho¹ch ®−îc x¸c ®Þnh g¾n víi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng th× doanh nghiÖp ®−îc trÝch tèi ®a 60% phÇn lîi nhuËn t¨ng thªm sau khi ®· nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®Ó nép thuÕ thu nhËp bæ sung (nÕu cã), bï lç cña n¨m tr−íc ®èi víi c¸c kho¶n lç kh«ng ®−îc trõ vμo lîi nhuËn tr−íc thuÕ, nép tiÒn thu vÒ sö dông vèn ng©n s¸ch Nhμ n−íc, trÝch lËp quü dù phßng nghiÖp vô (nÕu cã), phÇn cßn l¹i bæ sung vμo quü tiÒn l−¬ng, tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l−¬ng b×nh qu©n thùc tÕ thùc hiÖn cña doanh nghiÖp ®Ó ph©n phèi trùc tiÕp cho ng−êi lao ®éng theo quy chÕ tr¶ l−¬ng cña doanh nghiÖp vμ dù phßng quü tiÒn l−¬ng cho n¨m sau. ViÖc x¸c ®Þnh lîi nhuËn thùc hiÖn cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh hiÖn hμnh cña Nhμ n−íc. 2/ X¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn: a) C¨n cø vμo ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do c¬ quan cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh vμ kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh, quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cña doanh nghiÖp ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: Vth = (V®g x Csxkd) + Vpc + Vbs + Vtg Trong ®ã: - Vth : quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn; - V®g : ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý giao; - Csxkd: ChØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh theo tæng s¶n phÈm hμng ho¸ thùc hiÖn, hoÆc doanh thu (doanh sè) thùc hiÖn, hoÆc tæng thu thùc hiÖn trõ (-) tæng chi thùuc hiÖn (kh«ng cã tiÒn l−¬ng), hoÆc lîi nhuËn thùc hiÖn víi chØ tiªu ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc giao; - Vpc : Quü c¸c kho¶n phô cÊp l−¬ng vμ c¸c chÕ ®é kh¸c (nÕu cã) kh«ng ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ theo quy ®Þnh (vÝ dô: phô cÊp thî lÆn; chÕ ®é th−ëng an toμn hμng kh«ng...), tÝnh theo sè lao ®éng thùc tÕ ®−îc h−ëng cña tõng chÕ ®é. - Vbs : Quü tiÒn l−¬ng bæ sung, chØ ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp ®−îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm. Quü tiÒn l−¬ng bæ sung tr¶ cho thêi gian thùc tÕ kh«ng tham gia s¶n xuÊt ®−îc h−ëng l−¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh cña sè lao ®éng trong doanh nghiÖp, mμ khi x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng kh«ng tÝnh ®Õn, bao gåm: quü tiÒn l−¬ng nghØ phÐp n¨m, nghØ viÖc riªng, nghØ lÔ, TÕt, nghØ theo chÕ ®é lao ®éng n÷, héi häp, häc tËp...... theo quy ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng; - Vtg: Quü tiÒn l−¬ng lμm thªm giê ®−îc tÝnh theo khèi l−îng vμ sè giê thùc tÕ lμm thªm nh−ng kh«ng v−ît qu¸ quy ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng. 12
 13. b) C¸c doanh nghiÖp ch−a x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng vμ ch−a cã ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh hoÆc bÞ lç th× quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn ®−îc x¸c ®Þnh theo sè lao ®éng thùc tÕ b×nh qu©n sö dông nh©n hÖ sè møc l−¬ng b×nh qu©n cña doanh nghiÖp do cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý quyÕt ®Þnh vμ víi møc l−¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh. T¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn tõ ngμy 01/01/2001 lμ 210.000 ®ång/th¸ng. c) Sau khi quyÕt to¸n tμi chÝnh, nÕu quü l−¬ng thùc hiÖn theo ®¬n gi¸ ®−îc giao cao h¬n quü tiÒn l−¬ng kÕ ho¹ch theo ®¬n gi¸ ®−îc giao th× phÇn chªnh lÖch ®−îc trÝch lËp quü dù phßng cho n¨m sau nh»m æn ®Þnh thu nhËp cña ng−êi lao ®éng trong tr−êng hîp s¶n xuÊt, kinh doanh gi¶m do nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng. Møc quü dù phßng do Gi¸m ®èc tho¶ thuËn víi Ban ChÊp hμnh c«ng ®oμn cïng cÊp quyÕt ®Þnh vμ kh«ng ®−îc sö dông vμo môc ®Ých kh¸c. Tæng quü tiÒn l−¬ng dù phßng h»ng n¨m tõ quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cao h¬n quü tiÒn l−¬ng kÕ ho¹ch theo ®¬n gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh cña doanh nghiÖp vμ phÇn trÝch tõ lîi nhuËn t¨ng thªm quy ®Þnh t¹i tiÕt c, ®iÓm 1 nãi trªn kh«ng v−ît qu¸ 15% tæng quü l−¬ng thùc hiÖn cña n¨m tr−íc liÒn kÒ. d. giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ quy chÕ ph©n phèi, tr¶ l−¬ng trong doanh nghiÖp. 1/ Giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng trong doanh nghiÖp: C¨n cø vμo kÕ ho¹ch lîi nhuËn vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, trªn c¬ së c¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Ban chÊp hμnh C«ng ®oμn cïng cÊp, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Gi¸m ®èc doanh nghiÖp (®èi víi doanh nghiÖp kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ), xem xÐt vμ giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng g¾n víi kÕ ho¹ch lîi nhuËn lμm c¬ së cho viÖc quyÕt to¸n quü tiÒn l−¬ng theo quy ®Þnh cña Nhμ n−íc cho c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn (h¹ch to¸n ®éc lËp hoÆc phô thuéc). ViÖc giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cÇn chó ý néi dung sau: - §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc giao ph¶i g¾n víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt; - HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cho tõng ®¬n vÞ thμnh viªn cã thÓ kh¸c nhau tuú vμo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh nh−ng kh«ng v−ît qu¸ hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tèi ®a lμ 1,5 lÇn hoÆc 2 lÇn so víi møc l−¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh t¹i môc III Th«ng t− nμy; - §−îc trÝch lËp quü l−¬ng dù phßng tèi ®a lμ 7% tæng quü tiÒn l−¬ng kÕ ho¹ch (Vkh) ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc giao nh»m ®iÒu chØnh vμ khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn hoμn thμnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¶ doanh nghiÖp. Quü dù phßng nμy ph¶i ®−îc ph©n bæ hÕt tr−íc khi quyÕt to¸n tμi chÝnh n¨m; - ViÖc giao ®¬n gi¸ vμ quü tiÒn l−¬ng kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn khi tæng hîp l¹i kh«ng v−ît qu¸ ®¬n gi¸ vμ quü tiÒn l−¬ng kÕ ho¹ch do cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2/ Quy chÕ ph©n phèi vμ tr¶ l−¬ng cho c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn: a) C¨n cø vμo ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc giao, c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn cã toμn quyÒn ph©n phèi quü tiÒn l−¬ng vμ tr¶ l−¬ng g¾n víi n¨ng suÊt, chÊt l−îng vμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cho tõng ®¬n vÞ, bé phËn vμ c¸ nh©n ng−êi lao ®éng thuéc quyÒn qu¶n lý trªn c¬ së quy chÕ ph©n phèi, tr¶ l−¬ng do doanh nghiÖp x©y dùng theo h−íng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 4320/L§TBXH-TL ngμy 29/12/1998 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi. B¶n quy chÕ ph©n phèi, tr¶ l−¬ng do c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn x©y dùng ph¶i ®−îc tæ chøc C«ng ®oμn cïng cÊp tho¶ thuËn tr−íc khi ban hμnh vμ phæ biÕn ®Õn tõng ng−êi lao ®éng. Sau ®ã ®¨ng ký víi Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi ®Þa ph−¬ng (nÕu doanh nghiÖp thuéc ®Þa ph−¬ng qu¶n lý) hoÆc víi cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (nÕu doanh nghiÖp thuéc Trung −¬ng qu¶n lý). 13
 14. b) ViÖc quy ®Þnh tr¶ l−¬ng cho tõng bé phËn, c¸ nh©n ng−êi lao ®éng theo quy chÕ chñ yÕu phô thuéc vμo n¨ng suÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c, gi¸ trÞ cèng hiÕn cña tõng bé phËn, c¸ nh©n ng−êi lao ®éng, kh«ng ph©n phèi b×nh qu©n. §èi víi lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cao, giái, gi÷ vai trß vμ ®ãng gãp quan träng cho viÖc hoμn thμnh nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh cña ®¬n vÞ th× møc tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp ph¶i ®−îc tr¶ tho¶ ®¸ng. §èi víi lao ®éng lμm c«ng viÖc chuyªn m«n, nghiÖp vô, phôc vô gi¶n ®¬n, phæ biÕn th× møc l−¬ng ®−îc tr¶ cÇn c©n ®èi víi møc l−¬ng cña lao ®éng cïng lo¹i trªn ®Þa bμn, kh«ng t¹o ra sù chªnh lÖch thu nhËp qu¸ bÊt hîp lý, g©y mÊt c«ng b»ng x· héi. Chªnh lÖch vÒ tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp gi÷a lao ®éng phôc vô, gi¶n ®¬n víi lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cao, giái trong néi bé ®¬n vÞ do ®¬n vÞ xem xÐt quy ®Þnh cho phï hîp, b¶o ®¶m chèng ph©n phèi b×nh qu©n. V. tæ chøc thùc hiÖn. 1/ C¨n cø néi dung h−íng dÉn t¹i Th«ng t− nμy, c¸c Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc, c¸c TØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, c¸c Së Lao ®éng-Th−¬ng binh vμ X· héi chØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp, x©y dùng vμ ®¨ng ký ®Þnh møc lao ®éng, x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh ®óng néi dung vμ thêi h¹n. §èi víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, nÕu cã nguyÖn väng th× ®−îc ¸p dông Th«ng t− nμy sau khi ®−îc Héi ®ång qu¶n trÞ nhÊt trÝ. 2/ Th«ng t− nμy cã hiÖu lùc thi hμnh kÓ tõ ngμy 01 th¸ng 01 n¨m 2001, thay thÕ Th«ng t− sè 13/L§TBXH-TT ngμy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ qu¶n lý tiÒn l−¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp nhμ n−íc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× v−íng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, Uû ban nh©n nh©n c¸c TØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng vμ c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi xem xÐt, gi¶i quyÕt. 14
 15. MÉu sè 1 Bé, ngμnh hoÆc Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi tØnh Thμnh phè B¸o c¸o t×nh h×nh giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng N¨m:...... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- Sè TT Tªn doanh nghiÖp ChØ tiªu nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch ®−îc duyÖt ®Ó giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng------------------------------------------- Lao ®éng ®Þnh biªn ------------------- Tæng quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó tÝnh ®¬n gi¸-------------- --------------- TiÒn l−¬ng b×nh qu©n giao ®¬n gi¸ -------------------------------- Quü tiÒn l−¬ng, th−ëng, phô cÊp ngoμi ®¬n gi¸-------------------------- NSL§ b×nh qu©n tÝnh theo doanh thu KH cña 1 CNVC-------------------------- S¶n phÈm (tÊn, m3, chiªc) Doanh thu hoÆc doanh sè (Tr.®) Nép ng©n s¸ch Nhμ n−íc (Tr.®) Lîi nhuËn (Tr.®) §−îc duyÖt n¨m tr−íc (ng−êi) §−îc duyÖt n¨m nay (ng−êi) §−îc duyÖt n¨m tr−íc (Tr.®) §−îc duyÖt n¨m nay (Tr.®) N¨m tr−íc 1000®/th¸ng N¨m nay 1000®/th¸ng N¨m tr−íc (Tr.®) N¨m tnay (Tr.®) N¨m tr−íc (Tr.®/ ng,n¨m) N¨m nay (Tr.®/ ng,n¨m) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- .......... ........... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 15
 16. MÉu sè 2 Bé, ngμnh hoÆc Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi tØnh, Thμnh phè T×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng tiÒn l−¬ng n¨m.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ Sè TT Tªn doanh nghiÖp Thùc hiÖn chØ tiªu nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh ------------ -------------- Lao ®éng --------------------- §¬n gi¸ ®−îc giao Quü tiÒn l−¬ng theo ®¬n gi¸ ------------- Quü tiÒn l−¬ng ngoμi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng thùc hiÖn(Tr.®) TiÒn l−¬ng b×nh qu©n thùc hiÖn (1000/® ng/th¸ng Tæng quü khen th−ëng, phóc lîi, quü kh¸c ph©n phèi trùc tiÕp cho CNVC (Tr.®) Thu nhËp b×nh qu©n thùc hiÖn (1000®/ ng/th¸ng) N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn tÝnh b/q chi 1 CNVC theo D.thu(tr ®/ ng/n¨m) Doanh thu hoÆc doanh sè(Tr.®) Nép ng©n s¸ch(Tr.®) Lîi nhuËn(Tr.®) Lao ®éng ®Þnh biªn ®−îc duyÖt (Ng−êi) Lao ®éng thùc tÕ thùc hiÖn b×nh qu©n(Ng−êi) §−îc duyÖt(Tr.®) Thùc hiÖn(Tr.®) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ......... ......... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Ng−êi lËp biÓu(Ký vμ ghi râ hä tªn, chøc vô) ....., ngμy.... th¸ng... n¨m....Thñ tr−ëng ®¬n vÞ(Ký tªn, ®ãng dÇu) 16
 17. MÉu sè 3a Bé, ngμnh, ®Þa ph−¬ng Tªn doanh nghiÖp Gi¶i tr×nh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm n¨m...... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sè TT ChØ tiªu tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng §¬n vÞ tÝnh Sè b¸o c¸o n¨m tr−íc----------- -------------------- KÕ ho¹ch n¨m... KÕ ho¹ch ®−îc duyÖt Thùc hiÖn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I ChØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh tÝnh ®¬n gi¸ 1 Tæng s¶n phÈm, kÓ c¶ quy ®æi 2 Tæng doanh thu hoÆc doanh sè 3 Tæng chi (ch−a cã l−¬ng) 4 Lîi nhuËn 5 Tæng c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhμ n−íc II §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (1) 1 §Þnh møc lao ®éng 2 HÖ sè l−¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n 3 HÖ sè phô cÊp, tiÒn th−ëng (nÕu cã) b×nh qu©n ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ 4 L−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®−îc ¸p dông 5 Quü l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch theo ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng 6 §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng III Tæng quü tiÒn l−¬ng tÝnh theo ®¬n gi¸ IV Quü tiÒn l−¬ng bæ sung (1) V Quü phô cÊp, chÕ ®é kh¸c (nÕu cã) kh«ng ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ (1) VI Quü tiÒn l−¬ng lμm thªm giê (1) VII Tæng quü tiÒn l−¬ng chung(III + IV + V + VI) VIII N¨ng suÊt b×nh qu©n(TÝnh theo s¶n phÈm) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- Ghi chó: (1) C¸c chØ tiªu tõ 1 ®Õn 6 trong môc II vμ c¸c Môc IV, V vμ VI ®Òu lμ chØ tiªu tæng hîp, doanh ngiÖp ph¶i cã gi¶i tr×nh vμ thuyÕt minh chi tiÕt c¸c chØ tiªu nμy cho n¨m kÕ ho¹ch. Ng−êi lËp biÓu(Ký vμ ghi râ hä tªn, chøc vô) ..., ngμy... th¸ng... n¨m...Thñ tr−ëng ®¬n vÞ(Ký tªn, ®ãng dÊu) 17
 18. MÉu sè 3B Bé, ngμnh, ®Þa ph−¬ng Tªn doanh nghiÖp Gi¶i tr×nh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo doanh thu tæng thu trõ tæng chi (kh«ng cã l−¬ng) vμ theo lîi nhuËn n¨m.... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sè TT ChØ tiªu tÝnh ®¬n gi¸ §¬n vÞ tÝnh Sè b¸o c¸o n¨m tr−íc (n¨m.....)------------------- ------------ KÕ ho¹ch n¨m... KÕ ho¹ch ®−îc duyÖt Thùc hiÖn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I ChØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh tÝnh ®¬n gi¸ 1 Tæng doanh thu hoÆc doanh sè 2 Tæng chi (ch−a cã l−¬ng) 3 Lîi nhuËn 4 Tæng c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhμ n−íc II Quü tiÒn l−¬ng tÝnh ®¬n gi¸ Trong ®ã: 1 Quü tiÒn l−¬ng theo ®Þnh møc lao ®éng: - Lao ®éng ®Þnh biªn (1) - HÖ sè l−¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n (1) - HÖ sè b×nh qu©n c¸c kho¶n phô cÊp vμ tiÒn th−ëng (nÕu cã) ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ (1) - Møc l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®−îc ¸p dông 2 Quü l−¬ng cña c¸n bé, viªn chøc, nÕu ch−a tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng: - Biªn chÕ (1) - L−¬ng cÊp bËc, chøc vô b×nh qu©n (1) - Phô cÊp l−¬ng b×nh qu©n III §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng IV Quü phô cÊp, chÕ ®é kh¸c (nÕu cã) kh«ng ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ (1) V Quü tiÒn l−¬ng lμm thªm giê (1) VI Tæng quü tiÒn l−¬ng chung(III + IV + V + VI) VIII N¨ng suÊt b×nh qu©n (TÝnh theo doanh thu) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: (1) C¸c chØ tiªu tõ 1 ®Õn 6 trong môc II vμ c¸c Môc IV, V vμ VI ®Òu lμ chØ tiªu tæng hîp, doanh ngiÖp ph¶i cã gi¶i tr×nh vμ thuyÕt minh chi tiÕt c¸c chØ tiªu nμy cho n¨m kÕ ho¹ch. Ng−êi lËp biÓu(Ký vμ ghi râ hä tªn, chøc vô) ..., ngμy... th¸ng... n¨m...Thñ tr−ëng ®¬n vÞ(Ký tªn, ®ãng dÊu) 18
 19. MÉu sè 4 Bé, ngμnh, ®Þa ph−¬ng Tªn doanh nghiÖp BiÓu tæng hîp ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña doanh nghiÖp n¨m..... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sè TT Tªn ®¬n vÞ thμnh viªn ChØ tiªu nhiÖm vô SXKD ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ T.l−¬ng Sè liÖu ®−îc duyÖt n¨m tr−íc----------------------------------- Sè liÖu ®Ò nghÞ duyÖt n¨m kÕ ho¹ch------------------------------ §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng TiÒn l−¬ng b×nh qu©n (1000 ®/th¸ng) §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng TiÒn l−¬ng b×nh qu©n (1000 ®/th¸ng) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ..................................................... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ng−êi lËp biÓu Thñ tr−ëng ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký vμ ghi râ hä tªn, chøc vô)..., ngμy... th¸ng... n¨m... 19
 20. MÉu sè 5 Bé, ngμnh, ®Þa ph−¬ng Tªn doanh nghiÖp B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng - TiÒn l−¬ng vμ thu nhËp n¨m:..... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- Sè TT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Thùc hiÖn n¨m tr−íc KÕ ho¹ch ®−îc duyÖt Thùc hiÖn KH Ghi chó --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 2 3 4 5 6 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ChØ tiªu s¶n xuÊt, kinh doanh - Tæng s¶n phÈm kÓ c¶ quy ®æi - Tæng doanh thu hoÆc doanh sè Tr.®ång - Tæng chi phÝ (ch−a cã l−¬ng) Tr.®ång - Tæng c¸c nép ng©n s¸ch Tr.®ång - Lîi nhuËn Tr.®ång 2 ChØ tiªu lao ®éng - Lao ®éng ®Þnh biªn Ng−êi - Lao ®éng sö dông thùc tÕ b×nh qu©n Ng−êi 3 Tæng quü tiÒn l−¬ng theo ®¬n gi¸ Tr.®ång 4 Tæng quü tiÒn l−¬ng ngoμi ®¬n gi¸ Tr.®ång - Quü tiÒn l−¬ng bæ sung Tr.®ång - Quü phô cÊp vμ tiÒn l−¬ng nÕu cã Tr.®ång - Quü lμm thªm giê Tr.®ång 5 TiÒn l−¬ng b×nh qu©n 1.000® 6 Quü tiÒn th−ëng vμ phóc lîi tõ lîi nhuËn Trong ®ã: Ph©n phèi trùc tiÕp cho ng−êi lao ®éng (kÓ c¶ tiÒn ¨n ca, th−ëng, xe ®¹p...) Tr.®/th¸ng 7 Quü thu nhËp kh¸c (ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ®oμn lμm ®¹i lý, cho thuª v¨n phßng...) 8 Thu nhËp b×nh qu©n (1) 1.000® 9 N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña 1 c«ng nh©n viªn chøc tÝnh theo doanh thu hoÆc doanh sè 1.000®/ ng/n¨m --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ Ghi chó: (1) Thu nhËp b×nh qu©n gåm tiÒn l−¬ng b×nh qu©n, tiÒn th−ëng vμ phóc lîi ph©n phèi trùc tiÕp cho ng−êi lao ®éng vμ quü thu nhËp kh¸c tÝnh b×nh qu©n theo th¸ng. Ng−êi lËp biÓu(Ký vμ ghi râ hä tªn, chøc vô) ..., ngμy... th¸ng... n¨m...Thñ tr−ëng ®¬n vÞ(Ký tªn, ®ãng dÊu) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2