intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

THÔNG TƯ SỐ 05/2001/ TT_BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2001 hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

879
lượt xem
129
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất, kinh doanh theo luật doanh nghiệp nhà nước; - Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích theo Luật doanh nghiệp nhà nước ( kể cả các tổ chứ, đơn vị hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định số 56/ CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ và thông tư số 01- BKH/ DN ngày 29/01/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng chưa có quyết định là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THÔNG TƯ SỐ 05/2001/ TT_BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2001 hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước

 1. th«ng t− bé lao ®éng - th−¬ng binh vμ x· héi Sè 05/2001/TT-BL§TBXH ngμy 29 th¸ng 01 n¨m 2001 H−íng dÉn x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ qu¶n lý tiÒn l−¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp nhμ n−íc Thi hμnh NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngμy 28/3/1997 vμ NghÞ ®Þnh sè 03/2001/N§-CP ngμy 11/01/2001 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 28/CP vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l−¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp nhμ n−íc, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Tμi chÝnh, Tæng Liªn ®oμn Lao ®éng ViÖt Nam vμ mét sè Bé, ngμnh liªn quan, Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ qu¶n lý tiÒn l−¬ng trong c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc nh− sau: i. ®èi t−îng ¸p dông. - Doanh nghiÖp nhμ n−íc ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh theo LuËt doanh nghiÖp nhμ n−íc; - Doanh nghiÖp nhμ n−íc ho¹t ®éng c«ng Ých theo LuËt doanh nghiÖp nhμ n−íc (kÓ c¶ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ ho¹t ®éng theo ®óng qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 56/CP ngμy 02/10/1996 cña ChÝnh phñ vμ Th«ng t− sè 01 BKH/DN ngμy 29/01/1997 cña Bé KÕ ho¹ch vμ §Çu t− nh−ng ch−a cã quyÕt ®Þnh lμ doanh nghiÖp nhμ n−íc ho¹t ®éng c«ng Ých; - C¸c tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ ®−îc phÐp ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô thuéc c¸c c¬ quan hμnh chÝnh, sù nghiÖp, §¶ng, ®oμn thÓ, c¸c Héi quÇn chóng, tù trang tr¶i vÒ tμi chÝnh. C¸c ®èi t−îng trªn gäi chung lμ doanh nghiÖp nhμ n−íc. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc ho¹t ®éng c«ng Ých thuéc lùc l−îng vò trang, c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc ho¹t ®éng c«ng Ých kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn vμ nguån kinh phÝ chñ yÕu tõ ng©n s¸ch Nhμ n−íc, thùc hiÖn theo v¨n b¶n h−íng dÉn riªng. II. nguyªn t¾c chung. 1/ C¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp nhμ n−íc ®Òu ph¶i cã ®Þnh møc lao ®éng vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc x©y dùng trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng trung b×nh tiªn tiÕn cña doanh nghiÖp vμ c¸c th«ng sè tiÒn l−¬ng do Nhμ n−íc quy ®Þnh. Khi thay ®æi ®Þnh møc lao ®éng vμ c¸c th«ng sè tiÒn l−¬ng th× thay ®æi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. 2/ TiÒn l−¬ng vμ thu nhËp phô thuéc vμo thùc hiÖn khèi l−îng s¶n phÈm, dÞch vô, n¨ng suÊt, chÊt l−îng lao ®éng vμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh. 3/ TiÒn l−¬ng vμ thu nhËp cña ng−êi lao ®éng ph¶i ®−îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ trong Sæ l−¬ng cña doanh nghiÖp theo mÉu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 238/L§TBXH-Q§ ngμy 8/4/1997 vμ Th«ng t− sè 15/L§TBXH-TT ngμy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi. 4/ Quü khen th−ëng vμ quü phóc lîi cña doanh nghiÖp ®−îc thùc hiÖn theo kho¶n 4 vμ 5, §iÒu 33, Quy chÕ qu¶n lý tμi chÝnh vμ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp nhμ n−íc ban hμnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngμy 03/10/1996 cña ChÝnh phñ vμ NghÞ ®Þnh sè 27/1999/N§-CP ngμy 20/4/1999 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung Quy chÕ qu¶n lý 1
 2. tμi chÝnh vμ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp nhμ n−íc (ban hμnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngμy 3/10/1996 cña ChÝnh phñ). 5/ Nhμ n−íc qu¶n lý tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp th«ng qua viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc ¸p dông ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, sö dông quü tiÒn l−¬ng vμ hÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng cña doanh nghiÖp. iii. x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. ViÖc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc tiÕn hμnh theo c¸c b−íc sau: 1/ X¸c ®Þnh nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. C¨n cø vμo tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc vμ chØ tiªu kinh tÕ g¾n víi viÖc tr¶ l−¬ng cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch b»ng c¸c chØ tiªu sau ®©y ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng: a) Tæng s¶n phÈm (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi) b»ng hiÖn vËt; b) Tæng doanh thu (hoÆc tæng doanh sè); c) Tæng thu trõ tæng chi (trong tæng chi kh«ng cã l−¬ng); d) Lîi nhuËn. ViÖc x¸c ®Þnh nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch theo c¸c chØ tiªu nªu trªn ph¶i b¶o ®¶m: - S¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ vμ g¾n víi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh cña n¨m tr−íc liÒn kÒ; - Tæng s¶n phÈm b»ng hiÖn vËt ®−îc quy ®æi t−¬ng øng theo ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 14/L§TBXH- TT ngμy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi; - ChØ tiªu tæng doanh thu (hoÆc tæng doanh sè); tæng thu trõ (-) tæng chi kh«ng cã l−¬ng ®−îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngμy 03/10/1996 cña ChÝnh phñ, NghÞ ®Þnh sè 27/1999/N§-CP ngμy 20/4/1999 cña ChÝnh phñ vμ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn cña Bé Tμi chÝnh; chØ tiªu lîi nhuËn kÕ ho¹ch ®−îc lËp ra trªn c¬ së kÕ ho¹ch (tæng thu trõ (-) tæng chi) vμ lîi nhuËn thùc hiÖn cña n¨m tr−íc liÒn kÒ. 2/ X¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. Quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Vkh = L®b x TLmindn x (Hcb + Hpc ) + Vvc x 12 th¸ng Trong ®ã: - Vkh : Tæng quü l−¬ng kÕ ho¹ch; - L®b : Lao ®éng ®Þnh biªn; - TLmindn: Møc l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lùa chän trong khung quy ®Þnh; - Hcb : HÖ sè l−¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n; - Hpc : HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp l−¬ng b×nh qu©n ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng; - Vvc : Quü tiÒn l−¬ng cña bé m¸y gi¸n tiÕp mμ sè lao ®éng nμy ch−a tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp. C¸c th«ng sè L®b, TLmindn, Hcb, Hpc vμ Vvc ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: a) Lao ®éng ®Þnh biªn (L®b). Lao ®éng ®Þnh biªn ®−îc tÝnh trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp cña s¶n phÈm, dÞch vô quy ®æi. §Þnh møc lao ®éng tæng hîp ®−îc x©y dùng theo quy ®Þnh vμ h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 14/L§TBXH-TT ngμy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi. b) Møc l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (TLmindn). b.1. Møc l−¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngμy 28/3/1997 cña ChÝnh phñ lμ møc l−¬ng tèi thiÓu chung ®−îc c«ng bè trong tõng thêi kú. 2
 3. KÓ tõ ngμy 01/01/2001 møc l−¬ng tèi thiÓu chung ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§-CP ngμy 15/12/2000 cña ChÝnh phñ lμ 210.000 ®ång/th¸ng. Khi ChÝnh phñ ®iÒu chØnh l¹i møc l−¬ng tèi thiÓu th× ¸p dông theo møc quy ®Þnh míi. b.2. HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm kh«ng qu¸ 1,5 lÇn so víi møc l−¬ng tèi thiÓu do Nhμ n−íc quy ®Þnh ®Ó tÝnh vμo ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cã nghÜa lμ, khi x©y dùng vμ ¸p dông ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, tuú theo c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ ®¹t ®−îc theo quy ®Þnh, Nhμ n−íc cho phÐp doanh nghiÖp ®−îc tÝnh hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm kh«ng qu¸ 1,5 lÇn møc l−¬ng tèi thiÓu chung. T¹i thêi ®iÓm kÓ tõ 01/01/2001 trë ®i, phÇn t¨ng thªm ¸p dông kh«ng qu¸ 315.000 ®ång/th¸ng. b.3. Doanh nghiÖp ®−îc ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm trong khung quy ®Þnh khi b¶o ®¶m thùc hiÖn ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Ph¶i lμ doanh nghiÖp cã lîi nhuËn. Lîi nhuËn n¨m sau kh«ng thÊp h¬n so víi n¨m tr−íc liÒn kÒ ®· thùc hiÖn; - Thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhμ n−íc theo ®óng LuËt ®Þnh; Nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho ng−êi lao ®éng ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh; - Ph¶i b¶o ®¶m tèc ®é t¨ng tiÒn l−¬ng b×nh qu©n thÊp h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ®−îc tÝnh theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 06/2001/TT-BL§TBXH ngμy 29/01/2001 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi. Tr−êng hîp ®Æc biÖt, nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c lo¹i hμng ho¸, dÞch vô träng yÕu mμ Nhμ n−íc cã quyÕt ®Þnh can thiÖp hoÆc giao nhiÖm vô thùc hiÖn chÝnh s¸ch æn ®Þnh thÞ tr−êng, nh− vÒ gi¸, vÒ ®iÒu tiÕt cung, cÇu; t¨ng tû lÖ khÊu hao cao h¬n khung quy ®Þnh so víi n¨m tr−íc liÒn kÒ nh»m thu håi vèn nhanh, ®æi míi c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt, kinh doanh, nªn kÕ ho¹ch lîi nhuËn thÊp h¬n lîi nhuËn thùc hiÖn n¨m tr−íc liÒn kÒ hoÆc bÞ lç th× doanh nghiÖp vÉn ®−îc phÐp ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l−¬ng tèi thiÓu ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. b.4. X¸c ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm so víi møc l−¬ng tèi thiÓu: HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: K®c = K1 + K2 Trong ®ã: - K®c : hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm; - K1 : hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng; - K2 : hÖ sè ®iÒu chØnh theo ngμnh. HÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng (K1): C¨n cø vμo cung cÇu lao ®éng, gi¸ thuª nh©n c«ng vμ gi¸ c¶ sinh ho¹t, hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng (K1) ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm 0,3 0,2 0,1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- §Þa bμn §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bμn thμnh phè Hμ Néi vμ thμnh phè Hå ChÝ Minh §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bμn thμnh phè lo¹i II, gåm: H¶i Phßng; Nam §Þnh; Vinh; HuÕ; §μ N½ng; Quy Nh¬n; Nha Trang; §μ L¹t; Biªn Hoμ; Vòng Tμu; CÇn Th¬ vμ thμnh phè H¹ Long, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bμn c¸c tØnh cßn l¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3
 4. Doanh nghiÖp ë trªn ®Þa bμn nμo th× ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh (K1) theo ®Þa bμn ®ã. Tr−êng hîp, doanh nghiÖp cã c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn ®ãng trªn nhiÒu ®Þa bμn kh¸c nhau th× tÝnh b×nh qu©n gia quyÒn hÖ sè ®iÒu chØnh vïng theo sè lao ®éng ®Þnh møc cña c¸c ®¬n vÞ ®ãng trªn c¸c ®Þa bμn ®ã. HÖ sè ®iÒu chØnh theo ngμnh (K2): C¨n cø vμo vai trß, vÞ trÝ, ý nghÜa cña ngμnh trong ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ vμ møc ®é hÊp dÉn cña ngμnh trong thu hót lao ®éng, hÖ sè ®iÒu chØnh theo ngμnh (K2) ®−îc quy ®Þnh nh− sau: - Nhãm 1 cã hÖ sè 1,2: + Khai th¸c kho¸ng s¶n (hÇm lß vμ lé thiªn); + LuyÖn kim; + DÇu khÝ; + C¬ khÝ chÕ t¹o c«ng cô, s¶n xuÊt ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, ®¸nh b¾t h¶i s¶n, m¸y n«ng nghiÖp; + X©y dùng c¬ b¶n; + §iÖn; + S¶n xuÊt xi m¨ng; + Ho¸ chÊt c¬ b¶n; + VËn t¶i biÓn; + §¸nh b¾t h¶i s¶n ngoμi biÓn, vËn chuyÓn thu mua c¸ trªn biÓn; + §Þa chÊt, ®o ®¹c c¬ b¶n. - Nhãm 2 cã hÖ sè 1,0: + Trång rõng, khai th¸c rõng; + N«ng nghiÖp, thuû lîi; + ChÕ biÕn l©m s¶n, l©m nghiÖp kh¸c; + Thuû s¶n, ®¸nh b¾t c¸ n−íc ngät ...; + ChÕ biÕn l−¬ng thùc, thùc phÈm; + Cao su; + S¶n xuÊt giÊy; + S¶n xuÊt d−îc phÈm; + C¬ khÝ cßn l¹i; + Ho¸ chÊt cßn l¹i; + VËt liÖu x©y dùng, sμnh sø thuû tinh; + VËn t¶i hμng kh«ng, qu¶n lý ®iÒu hμnh bay; + VËn t¶i ®−êng bé, ®−êng s¾t, ®−êng thuû; + DÞch vô hμng kh«ng, s©n bay; + DÞch vô hμng h¶i, hoa tiªu, b¶o ®¶m hμng h¶i, b¶o ®¶m ®−êng s«ng ...; + N¹o vÐt s«ng, biÓn; trôc vít vμ cøu hé; + Duy tu b¶o d−ìng ®−êng bé, ®−êng s¾t; + §iÖn tö - tin häc; + B−u chÝnh - viÔn th«ng; + Ng©n hμng th−¬ng m¹i; + X¨ng dÇu; + DÖt, da, may...; + In tiÒn; + DÞch vô vÖ sinh m«i tr−êng; cÊp tho¸t n−íc; + S¶n xuÊt kh¸c cßn l¹i; - Nhãm 3 cã hÖ sè 0,8: + Du lÞch; + B¶o hiÓm; 4
 5. + Th−¬ng m¹i (gåm: th−¬ng nghiÖp, xuÊt nhËp khÈu); + ChÕ t¸c vμ kinh doanh vμng b¹c, ®¸ quÝ; + V¨n ho¸ phÈm; + Giao th«ng, c«ng chÝnh ®« thÞ: vËn t¶i hμnh kh¸ch c«ng céng, qu¶n lý c«ng viªn, c©y xanh, v−ên thó, chiÕu s¸ng ...; + Xæ sè kiÕn thiÕt; + DÞch vô kh¸c cßn l¹i; C¨n cø vμo chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh ®−îc quy ®Þnh, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh theo ngμnh (K2) theo b¶ng trªn vμ tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn ®Òu ¸p dông theo hÖ sè ®iÒu chØnh cña doanh nghiÖp. b.5. X¸c ®Þnh møc l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng: Sau khi cã hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tèi ®a (K®c = K1 + K2), doanh nghiÖp ®−îc phÐp lùa chän c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm trong khung cña m×nh ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ phï hîp víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh, mμ giíi h¹n d−íi lμ møc l−¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh (t¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn tõ ngμy 01/01/2001 lμ 210.000 ®ång/th¸ng) vμ giíi h¹n trªn ®−îc tÝnh nh− sau: TLmin®c = TLmin x (1 + K®c) Trong ®ã: - TLmin®c: TiÒn l−¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh tèi ®a doanh nghiÖp ®−îc phÐp ¸p dông; - TLmin : lμ møc l−¬ng tèi thiÓu chung do Nhμ n−íc quy ®Þnh còng lμ giíi h¹n d−íi cña khung l−¬ng tèi thiÓu; - K®c : lμ hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm cña doanh nghiÖp. Nh− vËy khung l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lμ TLmin ®Õn TLmin®c. Doanh nghiÖp cã thÓ chän bÊt cø møc l−¬ng tèi thiÓu nμo n»m trªn khung nμy, khi b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2 nªu trªn. VÝ dô: Tæng c«ng ty B thuéc ngμnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, cã 10 ®¬n vÞ trùc thuéc, trong ®ã cã 4 ®¬n vÞ víi sè lao ®éng ®Þnh møc lμ 2.000 ng−êi n»m trªn ®Þa bμn cã hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng 0,1; 3 ®¬n vÞ víi sè lao ®éng ®Þnh møc lμ 1.500 ng−êi n»m trªn ®Þa bμn cã hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng 0,2 vμ 3 ®¬n vÞ víi sè lao ®éng ®Þnh møc lμ 800 ng−êi n»m trªn ®Þa bμn cã hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng 0,3 th× khung l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: + HÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng (K1) cña doanh nghiÖp lμ: (0,1 x 2.000) + (0,2 x 1.500) + (0,3 x 800) K1 = ----------------------------------------------------------- = 0,17 2.000 + 1.500 + 800 + HÖ sè ®iÒu chØnh theo ngμnh (K2) cña doanh nghiÖp lμ: 1,0 thuéc ngμnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. + HÖ sè ®iÒu chØnh chung (K®c = K1 + K2) cña doanh nghiÖp lμ: K®c = 0,17 + 1,0 = 1,17 + Giíi h¹n trªn cña khung l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lμ: TLmin®c = 210.000 x (1+ 1,17) = 455.700 ®ång/th¸ng + Khung l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lμ: 210.000 ®ång/th¸ng ®Õn 455.700 ®ång/th¸ng. Nh− vËy, Tæng c«ng ty B cã thÓ lùa chän bÊt kú møc l−¬ng tèi thiÓu nμo phï hîp víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh vμ kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng 5
 6. n»m trong khung tõ 210.000 ®ång/th¸ng ®Õn 455.700 ®ång/th¸ng khi b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh. b.6. §èi víi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2 nªu trªn, nÕu cã ®ñ hai ®iÒu kiÖn quy ®Þnh d−íi ®©y th× trªn c¬ së hÖ sè ®iÒu chØnh tèi ®a ®· tÝnh theo tiÕt b.4, ®iÓm 2 nªu trªn, doanh nghiÖp ®−îc bæ sung ®Ó hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l−¬ng tèi thiÓu kh«ng qu¸ 2 lÇn so víi møc l−¬ng tèi thiÓu do Nhμ n−íc quy ®Þnh, tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng: - KÕ ho¹ch lîi nhuËn x©y dùng cao h¬n tõ 5% trë lªn so víi lîi nhuËn thùc hiÖn n¨m tr−íc liÒn kÒ; - Do yªu cÇu c«ng viÖc th−êng xuyªn ph¶i sö dông trªn 50% lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cao trong tæng sè lao ®éng ®ang lμm viÖc theo c¸c lo¹i hîp ®ång lao ®éng trong doanh nghiÖp, bao gåm: + Viªn chøc qu¶n lý doanh nghiÖp; + Viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn ®−îc xÕp ng¹ch tõ chuyªn viªn, kü s−, kinh tÕ viªn hoÆc t−¬ng ®−¬ng trë lªn; + C«ng nh©n ®−îc xÕp l−¬ng tõ bËc 5 trë lªn ®èi víi thang l−¬ng 6 bËc vμ thang l−¬ng 7 bËc; + C«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh ®−îc xÕp l−¬ng theo b¶ng l−¬ng chuyªn gia, nghÖ nh©n; c«ng nh©n viªn ®−îc xÕp tõ bËc 4 trë lªn ®èi víi b¶ng l−¬ng 5 bËc vμ ®−îc xÕp bËc l−¬ng cã hÖ sè tõ 2,45 trë lªn ®èi víi c¸c b¶ng l−¬ng cßn l¹i. PhÇn hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm trªn møc hÖ sè tèi ®a trong khung quy ®Þnh t¹i tiÕt b.4, ®iÓm 2, kh«ng ph©n biÖt theo vïng, ngμnh vμ kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn thuéc doanh nghiÖp ®−îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ c¸c doanh nghiÖp ph¶i xö lý ®iÒu kiÖn lîi nhuËn trong tr−êng hîp ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2, môc III nªu trªn. c) HÖ sè l−¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n (Hcb): C¨n cø vμo tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, tr×nh ®é c«ng nghÖ, tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt, chuyªn m«n, nghiÖp vô vμ ®Þnh møc lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè l−¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n (Hcb) cña tÊt c¶ sè lao ®éng ®Þnh møc ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. d) HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp b×nh qu©n ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (Hpc): C¨n cø vμo c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vμ h−íng dÉn cña Bé Lao ®éng-Th−¬ng binh vμ X· héi, x¸c ®Þnh ®èi t−îng vμ møc phô cÊp ®−îc tÝnh ®−a vμo ®¬n gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n phô cÊp b×nh qu©n (tÝnh theo ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn). HiÖn nay, c¸c kho¶n phô cÊp ®−îc tÝnh vμo ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, gåm: phô cÊp khu vùc; phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm; phô cÊp tr¸ch nhiÖm; phô cÊp lμm ®ªm; phô cÊp thu hót; phô cÊp l−u ®éng; phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vμ chÕ ®é th−ëng an toμn ngμnh ®iÖn. Lμm thªm giê lμ chÕ ®é tr¶ l−¬ng, kh«ng ph¶i lμ phô cÊp, do ®ã kh«ng ®−a vμo ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. e) Quü tiÒn l−¬ng cña viªn chøc qu¶n lý ch−a tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp (Vvc): Quü tiÒn l−¬ng (Vvc) bao gåm quü tiÒn l−¬ng cña Héi ®ång qu¶n trÞ, cña bé phËn gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y V¨n phßng Tæng c«ng ty hoÆc C«ng ty, c¸n bé chuyªn tr¸ch §¶ng, ®oμn thÓ vμ mét sè ®èi t−îng kh¸c (gäi chung lμ viªn chøc qu¶n lý), mμ tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng kÓ trªn ch−a tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp, hoÆc quü tiÒn l−¬ng cña c¸c ®èi t−îng nμy kh«ng ®−îc trÝch tõ c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn cña doanh nghiÖp. C¨n cø vμo sè lao ®éng ®Þnh biªn do Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi doanh nghiÖp cã Héi ®ång qu¶n trÞ) hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý quy ®Þnh, hÖ sè l−¬ng cÊp bËc, chøc vô ®−îc xÕp, c¸c kho¶n phô cÊp ®−îc h−ëng cña viªn chøc qu¶n lý vμ møc 6
 7. l−¬ng tèi thiÓu do doanh nghiÖp ®−îc lùa chän nh− h−íng dÉn nªu trªn, doanh nghiÖp tÝnh quü tiÒn l−¬ng cña c¸c ®èi t−îng nμy vμ ®−a vμo quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. Tr−êng hîp sè lao ®éng nμy ®· ®−îc tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp hoÆc quü tiÒn l−¬ng cña lao ®éng nμy trÝch tõ c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn th× kh«ng ®−îc céng quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸. Trªn c¬ së c¸c th«ng sè h−íng dÉn t¹i tiÕt a, b, c, d, e, ®iÓm 2 nªu trªn, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo h−íng dÉn t¹i ®iÓm 4, môc III d−íi ®©y. 3/ Ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng: Sau khi x¸c ®Þnh ®−îc tæng quü tiÒn l−¬ng vμ chØ tiªu nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh, ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña doanh nghiÖp ®−îc x©y dùng theo 4 ph−¬ng ph¸p: a) §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tÝnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm (hoÆc s¶n phÈm quy ®æi): Ph−¬ng ph¸p nμy t−¬ng øng víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh ®−îc chän lμ tæng s¶n phÈm b»ng hiÖn vËt (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi), th−êng ®−îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh lo¹i s¶n phÈm hoÆc mét sè lo¹i s¶n phÈm cã thÓ quy ®æi ®−îc, nh−: xi m¨ng, vËt liÖu x©y dùng, ®iÖn, thÐp, r−îu, bia, x¨ng dÇu, dÖt, may, thuèc l¸, giÊy, vËn t¶i ... C«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ lμ: V®g = Vgiê x Tsp Trong ®ã: - V®g : §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (®¬n vÞ tÝnh lμ ®ång/®¬n vÞ hiÖn vËt); - Vgiê : TiÒn l−¬ng giê. Trªn c¬ së l−¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n, phô cÊp l−¬ng b×nh qu©n vμ møc l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lùa chän, tiÒn l−¬ng giê ®−îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 197/CP ngμy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ. - Tsp : Møc lao ®éng cña ®¬n vÞ s¶n phÈm hoÆc s¶n phÈm quy ®æi (tÝnh b»ng sè giê- ng−êi). b) §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tÝnh trªn doanh thu: Ph−¬ng ph¸p nμy t−¬ng øng víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh ®−îc chän lμ doanh thu (hoÆc doanh sè) th−êng ®−îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô tæng hîp. C«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ lμ: Vkh V®g = -------------- Tkh Trong ®ã: - V®g : §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (®¬n vÞ tÝnh ®ång/1.000 ®ång) - Vkh : Tæng quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch, ®−îc tÝnh theo h−íng dÉn t¹i ®iÓm 2, môc III nãi trªn; - Tkh : Tæng doanh thu (hoÆc doanh sè) kÕ ho¹ch, tÝnh theo ®iÓm 1, môc III nãi trªn; c) §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tÝnh trªn tæng doanh thu trõ (-) tæng chi phÝ: Ph−¬ng ph¸p nμy t−¬ng øng víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh ®−îc chän lμ tæng thu trõ (-) tæng chi kh«ng cã l−¬ng, th−êng ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp qu¶n lý ®−îc tæng thu, tæng chi mét c¸ch chÆt chÏ trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc chi phÝ. C«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ lμ: 7
 8. Vkh V®g = ---------------------------------------- Tkh - Ckh (kh«ng cã l−¬ng) Trong ®ã: - V®g : ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (®¬n vÞ tÝnh ®ång/1.000 ®ång) - Vkh: Tæng quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch, ®−îc tÝnh theo h−íng dÉn t¹i ®iÓm 2, môc III nãi trªn; - Tkh : Tæng doanh thu (hoÆc doanh sè) kÕ ho¹ch, tÝnh theo ®iÓm 1, môc III nãi trªn; - Ckh: Lμ tæng chi phÝ kÕ ho¹ch (ch−a cã tiÒn l−¬ng), tÝnh theo ®iÓm 1, môc III nãi trªn. d) §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tÝnh trªn lîi nhuËn: Ph−¬ng ph¸p nμy t−¬ng øng víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh ®−îc chän lμ lîi nhuËn, th−êng ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp qu¶n lý ®−îc tæng thu, tæng chi vμ x¸c ®Þnh lîi nhuËn kÕ ho¹ch s¸t víi thùc tÕ thùc hiÖn. C«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ lμ: Vkh V®g = --------------- Pkh Trong ®ã: - V®g : ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (®¬n vÞ tÝnh ®ång/1.000 ®ång); - Vkh : Tæng quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch, ®−îc tÝnh theo h−íng dÉn t¹i ®iÓm 2, môc III nãi trªn; - Pkh : Lîi nhuËn kÕ ho¹ch, tÝnh theo ®iÓm 1, môc III nãi trªn. 4/ Quy ®Þnh viÖc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng trong doanh nghiÖp ®Ó tr×nh thÈm ®Þnh. C¨n cø vμo 4 ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng nªu trªn vμ c¬ cÊu tæ chøc, doanh nghiÖp tiÕn hμnh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh nh− sau: a) §èi víi c¸c doanh nghiÖp cã c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc th× x©y dùng mét ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tæng hîp. b) §èi víi c¸c doanh nghiÖp võa cã c¸c thμnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp, võa cã c¸c thμnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc mμ s¶n phÈm, dÞch vô ®a d¹ng, phøc t¹p, kh«ng thÓ quy ®æi ®Ó x©y dùng mét ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tæng hîp th× cã thÓ x©y dùng mét sè ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. VÝ dô: Tæng c«ng ty cã 15 ®¬n vÞ thμnh viªn, trong ®ã cã 8 ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, 4 ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã s¶n phÈm, dÞch vô quy ®æi ®−îc vμ 3 ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã s¶n phÈm, dÞch vô kh«ng quy ®æi ®−îc th× viÖc tæ chøc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®Ó tr×nh duyÖt nh− sau: - 8 ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc x©y dùng 1 ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, trong ®ã cã c¶ tiÒn l−¬ng bé m¸y v¨n phßng Tæng c«ng ty, Héi ®ång qu¶n trÞ, §¶ng ®oμn thÓ ë TTæng c«ng ty; - 4 ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã s¶n phÈm, dÞch vô quy ®æi ®−îc x©y dùng 1 ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng; - 3 ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã s¶n phÈm, dÞch vô kh«ng quy ®æi ®−îc x©y dùng 3 ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng; Nh− vËy, Tæng c«ng ty ph¶i x©y dùng 5 ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh. c) §èi víi c¸c doanh nghiÖp võa cã c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp, võa cã c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc, nh−ng c¸c lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô trong doanh nghiÖp cã thÓ quy ®æi ®−îc th× còng chØ x©y dùng mét ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tæng hîp. 8
 9. 5/ Giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng æn ®Þnh tõ 2 ®Õn 3 n¨m: Doanh nghiÖp b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y th× ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn, thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®Ó thùc hiÖn tõ 2 ®Õn 3 n¨m: - Kh¼ng ®Þnh ®−îc kh¶ n¨ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh æn ®Þnh trong 2 ®Õn 3 n¨m; - Trong thêi h¹n tõ 2 ®Õn 3 n¨m, h»ng n¨m b¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2, môc III nªu trªn. - Mäi ph¸t sinh trong thêi h¹n ®−îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt theo ®óng quy ®Þnh cña Nhμ n−íc. 6/ Tæng quü tiÒn l−¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch: Tæng quü tiÒn l−¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch kh«ng ph¶i ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng mμ ®Ó lËp kÕ ho¹ch tæng chi vÒ tiÒn l−¬ng cña doanh nghiÖp, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Vc = Vkh + Vpc + Vbs + Vtg Trong ®ã: - Vc : Tæng quü tiÒn l−¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch; - Vkh : Tæng quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, ®−îc h−íng dÉn tÝnh theo ®iÓm 2, môc III nãi trªn; - Vpc : Quü c¸c kho¶n phô cÊp l−¬ng kÕ ho¹ch vμ c¸c chÕ ®é kh¸c (nÕu cã) kh«ng ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo quy ®Þnh (vÝ dô: phô cÊp thî lÆn; chÕ ®é th−ëng an toμn hμng kh«ng...); quü nμy tÝnh theo sè lao ®éng thuéc ®èi t−îng ®−îc h−ëng; - Vbs : Quü tiÒn l−¬ng bæ sung theo kÕ ho¹ch chØ ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp ®−îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm. Quü tiÒn l−¬ng bæ sung tr¶ cho sè lao ®éng theo kÕ ho¹ch kh«ng tham gia s¶n xuÊt nh−ng ®−îc h−ëng l−¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh, mμ khi x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng kh«ng ®−îc tÝnh ®Õn, bao gåm: quü tiÒn l−¬ng nghØ phÐp n¨m, nghØ viÖc riªng, nghØ lÔ, TÕt, nghØ theo chÕ ®é lao ®éng n÷,... theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng. - Vtg : Quü tiÒn l−¬ng lμm thªm giê ®−îc tÝnh theo kÕ ho¹ch, kh«ng v−ît qu¸ sè giê lμm thªm quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng. Quü tiÒn l−¬ng lμm thªm giê chØ ¸p dông ®èi víi nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh ngoμi kÕ ho¹ch mμ doanh nghiÖp ®· b¸o c¸o ®Ó x©y dùng vμ thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. IV. qu¶n lý tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp. A. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc. 1/ Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi. a) Tr−íc th¸ng 4 h»ng n¨m, thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xÕp h¹ng ®Æc biÖt sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Côc Tμi chÝnh doanh nghiÖp vμ mét sè ®¬n vÞ liªn quan cña Bé Tμi chÝnh; b) H»ng n¨m tæng hîp t×nh h×nh giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng; c) H»ng n¨m tæng hîp t×nh h×nh lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp vμ n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn cña c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng; d) Phèi hîp víi Tæng Liªn ®oμn Lao ®éng ViÖt Nam thanh tra, kiÓm tra viÖc x©y dùng, thùc hiÖn ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ qu¶n lý tiÒn l−¬ng, thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc, c¸c TØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng. 9
 10. 2/ §èi víi c¸c Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc. a) Tr−íc th¸ng 4 h»ng n¨m, thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn, kÕ ho¹ch lao ®éng vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý; b) Phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi, thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®èi víi c¸c Tæng c«ng ty thμnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 90/TTg ngμy 7/3/1994 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ ®−îc xÕp doanh nghiÖp h¹ng ®Æc biÖt; c) T¨ng c−êng, cñng cè bé phËn chuyªn tr¸ch lμm c«ng t¸c lao ®éng - tiÒn l−¬ng ë cÊp Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc; H−íng dÉn c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý thμnh lËp, cñng cè vμ t¨ng c−êng chÊt l−îng, sè l−îng c¸n bé, viªn chøc bé phËn chuyªn tr¸ch lμm c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l−¬ng theo h−íng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 980/L§TBXH-TL ngμy 24/3/1999 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi; d) Phèi hîp víi C«ng ®oμn ngμnh, nghÒ kiÓm tra viÖc x©y dùng, thùc hiÖn ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý. e) ChËm nhÊt vμo th¸ng 5 h»ng n¨m, b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi t×nh h×nh giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch cho c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý vμ t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m tr−íc vÒ lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp theo mÉu sè 1 vμ mÉu sè 2 kÌm theo Th«ng t− nμy. 3/ Uû ban nh©n d©n TØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chØ ®¹o ®Ó Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ x· héi phèi hîp víi c¸c Së qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc: a) Tr−íc th¸ng 4 h»ng n¨m, thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn, kÕ ho¹ch lao ®éng vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc thuéc quyÒn qu¶n lý sau khi trao ®æi ý kiÕn víi c¬ quan tμi chÝnh ®Þa ph−¬ng. b) Phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®èi víi c¸c Tæng C«ng ty thμnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 90/TTg ngμy 7/3/1994 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ ®−îc xÕp h¹ng ®Æc biÖt (nÕu cã). c) T¨ng c−êng, cñng cè bé phËn chuyªn tr¸ch lμm c«ng t¸c lao ®éng - tiÒn l−¬ng ë cÊp Së qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc; H−íng dÉn c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý thμnh lËp, cñng cè vμ t¨ng c−êng chÊt l−îng, sè l−îng c¸n bé, viªn chøc bé phËn chuyªn tr¸ch lμm c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l−¬ng theo h−íng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 980/L§TBXH-TL ngμy 24/3/1999 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi; d) Phèi hîp víi Liªn ®oμn Lao ®éng cÊp TØnh thanh tra, kiÓm tra viÖc x©y dùng, thùc hiÖn ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc ®Þa ph−¬ng. e) ChËm nhÊt vμo th¸ng 5 h»ng n¨m, b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi t×nh h×nh giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch cho c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý vμ t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m tr−íc vÒ lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp theo mÉu sè 1 vμ mÉu sè 2 kÌm theo Th«ng t− nμy. B. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c doanh nghiÖp. 1/ VÒ tæ chøc c«ng t¸c lao ®éng - tiÒn l−¬ng: §Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ nhiÖm vô, yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý theo Bé LuËt lao ®éng vμ LuËt doanh nghiÖp nhμ n−íc; thùc hiÖn viÖc x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng, chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ ph©n phèi tiÒn l−¬ng g¾n víi n¨ng suÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ vμ c¸ nh©n ng−êi lao ®éng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thμnh lËp, cñng cè vμ t¨ng c−êng chÊt l−îng, sè l−îng c¸n bé, viªn chøc bé phËn chuyªn tr¸ch lμm c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l−¬ng trong c¸c doanh nghiÖp thμnh viªn theo h−íng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 980/L§TBXH-TL ngμy 24/3/1999 cña Bé Lao 10
 11. ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi, bè trÝ vμ båi d−ìng viªn chøc cã ®ñ tr×nh ®é nghiÖp vô, chuyªn m«n thùc hiÖn c«ng viÖc theo yªu cÇu. 2/ VÒ chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng: H»ng n¨m c¨n cø yªu cÇu, nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh, Gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m ®èc) doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm: - LËp kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng b¸o c¸o Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi Tæng c«ng ty cã Héi ®ång qu¶n trÞ) hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý xem xÐt tr−íc khi thùc hiÖn, trong ®ã ®Æc biÖt coi träng viÖc tinh gi¶n lao ®éng gi¸n tiÕp; - TuyÓn dông vμ sö dông lao ®éng trong ph¹m vi kÕ ho¹ch lao ®éng ®· ®−îc thÈm ®Þnh; - ThÈm ®Þnh, ph©n bæ, giao kÕ ho¹ch lao ®éng cho c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn; - Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m ®èc) doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh sè lao ®éng kh«ng cã viÖc lμm vμ lao ®éng kh«ng ®ñ viÖc lμm, cã ph−¬ng ¸n bè trÝ, s¾p xÕp vμ gi¶i quyÕt døt ®iÓm tõng n¨m phï hîp kh¶ n¨ng tμi chÝnh cña doanh nghiÖp; gi¶i quyÕt mäi chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Nhμ n−íc ®èi víi ng−êi lao ®éng d«i d− do tuyÓn dông v−ît qu¸ nhu cÇu s¶n xuÊt, kinh doanh b»ng c¸c nguån kinh phÝ cña doanh nghiÖp. Kh«ng h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi nμy vμo gi¸ thμnh hoÆc phÝ l−u th«ng 3/ VÒ x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng: a) §èi víi doanh nghiÖp nhμ n−íc nãi chung: Gi¸m ®èc doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o x©y dùng vμ ®¨ng ký ®Þnh møc lao ®éng theo quy ®Þnh; x©y dùng kÕ ho¹ch lîi nhuËn, ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, b¸o c¸o Héi ®ång qu¶n trÞ (nÕu cã) hoÆc tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý ®Ó thÈm ®Þnh. b) §èi víi doanh nghiÖp ®−îc xÕp h¹ng ®Æc biÖt: Tæng gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o x©y dùng vμ ®¨ng ký ®Þnh møc lao ®éng theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 14/L§TBXH-TT ngμy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi; x©y dùng kÕ ho¹ch lîi nhuËn, ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng b¸o c¸o Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc (nÕu lμ Tæng c«ng ty 90/TTg ®−îc xÕp h¹ng ®Æc biÖt) xem xÐt, cã c«ng v¨n göi Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. C¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hμnh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh vμ giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tr−íc th¸ng 4 n¨m kÕ ho¹ch. 4/ Thñ tôc hμnh chÝnh ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng: Theo ph©n cÊp vμ tæ chøc qu¶n lý, sau khi x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, doanh nghiÖp cã c«ng v¨n göi cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh vμ giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 nãi trªn. C«ng v¨n ph¶i göi kÌm c¸c biÓu sau: - BiÓu gi¶i tr×nh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo mÉu sè 3a vμ sè 3b; - §èi víi doanh nghiÖp cã nhiÒu ®¬n vÞ thμnh viªn vμ cã nhiÒu ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng th× lËp biÓu tæng hîp ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo mÉu sè 4. §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng sau khi ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh hoÆc quyÕt ®Þnh, doanh nghiÖp ph¶i göi cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý ®Ó lμm c¨n cø quyÕt to¸n quü tiÒn l−¬ng vμ x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ. 5/ B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp. ChËm nhÊt lμ th¸ng 4 n¨m kÕ ho¹ch, doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o cho cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp cña n¨m tr−íc liÒn kÒ theo mÉu sè 5 kÌm theo Th«ng t− nμy. c. x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh. 1/ §iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn: a) C¸c chØ tiªu tæng s¶n phÈm hμng ho¸ (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi), tæng doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn thùc hiÖn ®−îc x¸c ®Þnh theo quy chÕ tμi chÝnh vμ h¹ch to¸n kinh doanh 11
 12. ®èi víi doanh nghiÖp nhμ n−íc ban hμnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngμy 3/10/1996 vμ NghÞ ®Þnh sè 27/1999/N§-CP ngμy 20/4/1999 cña ChÝnh phñ. Trong c¸c chØ tiªu nªu trªn, nÕu cã yÕu tè t¨ng hoÆc gi¶m do nguyªn nh©n kh¸ch quan, kh«ng tÝnh ®Õn khi x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng th× ph¶i lo¹i trõ khi x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn. b) Tr−íc khi x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ vμ x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhμ n−íc, nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, lîi nhuËn thùc hiÖn vμ so s¸nh víi lîi nhuËn kÕ ho¹ch ®−îc x¸c ®Þnh g¾n víi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng. NÕu lîi nhuËn thùc hiÖn thÊp h¬n lîi nhuËn kÕ ho¹ch ®−îc x¸c ®Þnh g¾n víi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2, môc III cña Th«ng t− nμy th× doanh nghiÖp ph¶i trõ lïi quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− 18/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 31/12/1998 vμ Th«ng t− 19/1999/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 14/8/1999 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi - Tμi chÝnh. c) TrÝch mét phÇn lîi nhuËn t¨ng thªm ®Ó bæ sung vμo quü tiÒn l−¬ng. Doanh nghiÖp khi quyÕt to¸n quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn, nÕu b¶o ®¶m ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2, môc III cña Th«ng t− nμy mμ lîi nhuËn thùc hiÖn cao h¬n lîi nhuËn kÕ ho¹ch ®−îc x¸c ®Þnh g¾n víi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng th× doanh nghiÖp ®−îc trÝch tèi ®a 60% phÇn lîi nhuËn t¨ng thªm sau khi ®· nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®Ó nép thuÕ thu nhËp bæ sung (nÕu cã), bï lç cña n¨m tr−íc ®èi víi c¸c kho¶n lç kh«ng ®−îc trõ vμo lîi nhuËn tr−íc thuÕ, nép tiÒn thu vÒ sö dông vèn ng©n s¸ch Nhμ n−íc, trÝch lËp quü dù phßng nghiÖp vô (nÕu cã), phÇn cßn l¹i bæ sung vμo quü tiÒn l−¬ng, tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l−¬ng b×nh qu©n thùc tÕ thùc hiÖn cña doanh nghiÖp ®Ó ph©n phèi trùc tiÕp cho ng−êi lao ®éng theo quy chÕ tr¶ l−¬ng cña doanh nghiÖp vμ dù phßng quü tiÒn l−¬ng cho n¨m sau. ViÖc x¸c ®Þnh lîi nhuËn thùc hiÖn cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh hiÖn hμnh cña Nhμ n−íc. 2/ X¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn: a) C¨n cø vμo ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do c¬ quan cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh vμ kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh, quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cña doanh nghiÖp ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: Vth = (V®g x Csxkd) + Vpc + Vbs + Vtg Trong ®ã: - Vth : quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn; - V®g : ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý giao; - Csxkd: ChØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh theo tæng s¶n phÈm hμng ho¸ thùc hiÖn, hoÆc doanh thu (doanh sè) thùc hiÖn, hoÆc tæng thu thùc hiÖn trõ (-) tæng chi thùuc hiÖn (kh«ng cã tiÒn l−¬ng), hoÆc lîi nhuËn thùc hiÖn víi chØ tiªu ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc giao; - Vpc : Quü c¸c kho¶n phô cÊp l−¬ng vμ c¸c chÕ ®é kh¸c (nÕu cã) kh«ng ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ theo quy ®Þnh (vÝ dô: phô cÊp thî lÆn; chÕ ®é th−ëng an toμn hμng kh«ng...), tÝnh theo sè lao ®éng thùc tÕ ®−îc h−ëng cña tõng chÕ ®é. - Vbs : Quü tiÒn l−¬ng bæ sung, chØ ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp ®−îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm. Quü tiÒn l−¬ng bæ sung tr¶ cho thêi gian thùc tÕ kh«ng tham gia s¶n xuÊt ®−îc h−ëng l−¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh cña sè lao ®éng trong doanh nghiÖp, mμ khi x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng kh«ng tÝnh ®Õn, bao gåm: quü tiÒn l−¬ng nghØ phÐp n¨m, nghØ viÖc riªng, nghØ lÔ, TÕt, nghØ theo chÕ ®é lao ®éng n÷, héi häp, häc tËp...... theo quy ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng; - Vtg: Quü tiÒn l−¬ng lμm thªm giê ®−îc tÝnh theo khèi l−îng vμ sè giê thùc tÕ lμm thªm nh−ng kh«ng v−ît qu¸ quy ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng. 12
 13. b) C¸c doanh nghiÖp ch−a x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng vμ ch−a cã ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh hoÆc bÞ lç th× quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn ®−îc x¸c ®Þnh theo sè lao ®éng thùc tÕ b×nh qu©n sö dông nh©n hÖ sè møc l−¬ng b×nh qu©n cña doanh nghiÖp do cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý quyÕt ®Þnh vμ víi møc l−¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh. T¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn tõ ngμy 01/01/2001 lμ 210.000 ®ång/th¸ng. c) Sau khi quyÕt to¸n tμi chÝnh, nÕu quü l−¬ng thùc hiÖn theo ®¬n gi¸ ®−îc giao cao h¬n quü tiÒn l−¬ng kÕ ho¹ch theo ®¬n gi¸ ®−îc giao th× phÇn chªnh lÖch ®−îc trÝch lËp quü dù phßng cho n¨m sau nh»m æn ®Þnh thu nhËp cña ng−êi lao ®éng trong tr−êng hîp s¶n xuÊt, kinh doanh gi¶m do nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng. Møc quü dù phßng do Gi¸m ®èc tho¶ thuËn víi Ban ChÊp hμnh c«ng ®oμn cïng cÊp quyÕt ®Þnh vμ kh«ng ®−îc sö dông vμo môc ®Ých kh¸c. Tæng quü tiÒn l−¬ng dù phßng h»ng n¨m tõ quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn cao h¬n quü tiÒn l−¬ng kÕ ho¹ch theo ®¬n gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh cña doanh nghiÖp vμ phÇn trÝch tõ lîi nhuËn t¨ng thªm quy ®Þnh t¹i tiÕt c, ®iÓm 1 nãi trªn kh«ng v−ît qu¸ 15% tæng quü l−¬ng thùc hiÖn cña n¨m tr−íc liÒn kÒ. d. giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ quy chÕ ph©n phèi, tr¶ l−¬ng trong doanh nghiÖp. 1/ Giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng trong doanh nghiÖp: C¨n cø vμo kÕ ho¹ch lîi nhuËn vμ ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng do c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, trªn c¬ së c¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Ban chÊp hμnh C«ng ®oμn cïng cÊp, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Gi¸m ®èc doanh nghiÖp (®èi víi doanh nghiÖp kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ), xem xÐt vμ giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng g¾n víi kÕ ho¹ch lîi nhuËn lμm c¬ së cho viÖc quyÕt to¸n quü tiÒn l−¬ng theo quy ®Þnh cña Nhμ n−íc cho c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn (h¹ch to¸n ®éc lËp hoÆc phô thuéc). ViÖc giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cÇn chó ý néi dung sau: - §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc giao ph¶i g¾n víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt; - HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cho tõng ®¬n vÞ thμnh viªn cã thÓ kh¸c nhau tuú vμo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh nh−ng kh«ng v−ît qu¸ hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tèi ®a lμ 1,5 lÇn hoÆc 2 lÇn so víi møc l−¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh t¹i môc III Th«ng t− nμy; - §−îc trÝch lËp quü l−¬ng dù phßng tèi ®a lμ 7% tæng quü tiÒn l−¬ng kÕ ho¹ch (Vkh) ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc giao nh»m ®iÒu chØnh vμ khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn hoμn thμnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¶ doanh nghiÖp. Quü dù phßng nμy ph¶i ®−îc ph©n bæ hÕt tr−íc khi quyÕt to¸n tμi chÝnh n¨m; - ViÖc giao ®¬n gi¸ vμ quü tiÒn l−¬ng kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn khi tæng hîp l¹i kh«ng v−ît qu¸ ®¬n gi¸ vμ quü tiÒn l−¬ng kÕ ho¹ch do cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2/ Quy chÕ ph©n phèi vμ tr¶ l−¬ng cho c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn: a) C¨n cø vμo ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc giao, c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn cã toμn quyÒn ph©n phèi quü tiÒn l−¬ng vμ tr¶ l−¬ng g¾n víi n¨ng suÊt, chÊt l−îng vμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cho tõng ®¬n vÞ, bé phËn vμ c¸ nh©n ng−êi lao ®éng thuéc quyÒn qu¶n lý trªn c¬ së quy chÕ ph©n phèi, tr¶ l−¬ng do doanh nghiÖp x©y dùng theo h−íng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 4320/L§TBXH-TL ngμy 29/12/1998 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi. B¶n quy chÕ ph©n phèi, tr¶ l−¬ng do c¸c ®¬n vÞ thμnh viªn x©y dùng ph¶i ®−îc tæ chøc C«ng ®oμn cïng cÊp tho¶ thuËn tr−íc khi ban hμnh vμ phæ biÕn ®Õn tõng ng−êi lao ®éng. Sau ®ã ®¨ng ký víi Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi ®Þa ph−¬ng (nÕu doanh nghiÖp thuéc ®Þa ph−¬ng qu¶n lý) hoÆc víi cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (nÕu doanh nghiÖp thuéc Trung −¬ng qu¶n lý). 13
 14. b) ViÖc quy ®Þnh tr¶ l−¬ng cho tõng bé phËn, c¸ nh©n ng−êi lao ®éng theo quy chÕ chñ yÕu phô thuéc vμo n¨ng suÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c, gi¸ trÞ cèng hiÕn cña tõng bé phËn, c¸ nh©n ng−êi lao ®éng, kh«ng ph©n phèi b×nh qu©n. §èi víi lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cao, giái, gi÷ vai trß vμ ®ãng gãp quan träng cho viÖc hoμn thμnh nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh cña ®¬n vÞ th× møc tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp ph¶i ®−îc tr¶ tho¶ ®¸ng. §èi víi lao ®éng lμm c«ng viÖc chuyªn m«n, nghiÖp vô, phôc vô gi¶n ®¬n, phæ biÕn th× møc l−¬ng ®−îc tr¶ cÇn c©n ®èi víi møc l−¬ng cña lao ®éng cïng lo¹i trªn ®Þa bμn, kh«ng t¹o ra sù chªnh lÖch thu nhËp qu¸ bÊt hîp lý, g©y mÊt c«ng b»ng x· héi. Chªnh lÖch vÒ tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp gi÷a lao ®éng phôc vô, gi¶n ®¬n víi lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cao, giái trong néi bé ®¬n vÞ do ®¬n vÞ xem xÐt quy ®Þnh cho phï hîp, b¶o ®¶m chèng ph©n phèi b×nh qu©n. V. tæ chøc thùc hiÖn. 1/ C¨n cø néi dung h−íng dÉn t¹i Th«ng t− nμy, c¸c Bé qu¶n lý ngμnh, lÜnh vùc, c¸c TØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, c¸c Së Lao ®éng-Th−¬ng binh vμ X· héi chØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp, x©y dùng vμ ®¨ng ký ®Þnh møc lao ®éng, x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh ®óng néi dung vμ thêi h¹n. §èi víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, nÕu cã nguyÖn väng th× ®−îc ¸p dông Th«ng t− nμy sau khi ®−îc Héi ®ång qu¶n trÞ nhÊt trÝ. 2/ Th«ng t− nμy cã hiÖu lùc thi hμnh kÓ tõ ngμy 01 th¸ng 01 n¨m 2001, thay thÕ Th«ng t− sè 13/L§TBXH-TT ngμy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ qu¶n lý tiÒn l−¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp nhμ n−íc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× v−íng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, Uû ban nh©n nh©n c¸c TØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng vμ c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi xem xÐt, gi¶i quyÕt. 14
 15. MÉu sè 1 Bé, ngμnh hoÆc Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi tØnh Thμnh phè B¸o c¸o t×nh h×nh giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng N¨m:...... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- Sè TT Tªn doanh nghiÖp ChØ tiªu nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch ®−îc duyÖt ®Ó giao ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng------------------------------------------- Lao ®éng ®Þnh biªn ------------------- Tæng quü tiÒn l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó tÝnh ®¬n gi¸-------------- --------------- TiÒn l−¬ng b×nh qu©n giao ®¬n gi¸ -------------------------------- Quü tiÒn l−¬ng, th−ëng, phô cÊp ngoμi ®¬n gi¸-------------------------- NSL§ b×nh qu©n tÝnh theo doanh thu KH cña 1 CNVC-------------------------- S¶n phÈm (tÊn, m3, chiªc) Doanh thu hoÆc doanh sè (Tr.®) Nép ng©n s¸ch Nhμ n−íc (Tr.®) Lîi nhuËn (Tr.®) §−îc duyÖt n¨m tr−íc (ng−êi) §−îc duyÖt n¨m nay (ng−êi) §−îc duyÖt n¨m tr−íc (Tr.®) §−îc duyÖt n¨m nay (Tr.®) N¨m tr−íc 1000®/th¸ng N¨m nay 1000®/th¸ng N¨m tr−íc (Tr.®) N¨m tnay (Tr.®) N¨m tr−íc (Tr.®/ ng,n¨m) N¨m nay (Tr.®/ ng,n¨m) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- .......... ........... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 15
 16. MÉu sè 2 Bé, ngμnh hoÆc Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi tØnh, Thμnh phè T×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng tiÒn l−¬ng n¨m.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ Sè TT Tªn doanh nghiÖp Thùc hiÖn chØ tiªu nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh ------------ -------------- Lao ®éng --------------------- §¬n gi¸ ®−îc giao Quü tiÒn l−¬ng theo ®¬n gi¸ ------------- Quü tiÒn l−¬ng ngoμi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng thùc hiÖn(Tr.®) TiÒn l−¬ng b×nh qu©n thùc hiÖn (1000/® ng/th¸ng Tæng quü khen th−ëng, phóc lîi, quü kh¸c ph©n phèi trùc tiÕp cho CNVC (Tr.®) Thu nhËp b×nh qu©n thùc hiÖn (1000®/ ng/th¸ng) N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn tÝnh b/q chi 1 CNVC theo D.thu(tr ®/ ng/n¨m) Doanh thu hoÆc doanh sè(Tr.®) Nép ng©n s¸ch(Tr.®) Lîi nhuËn(Tr.®) Lao ®éng ®Þnh biªn ®−îc duyÖt (Ng−êi) Lao ®éng thùc tÕ thùc hiÖn b×nh qu©n(Ng−êi) §−îc duyÖt(Tr.®) Thùc hiÖn(Tr.®) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ......... ......... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Ng−êi lËp biÓu(Ký vμ ghi râ hä tªn, chøc vô) ....., ngμy.... th¸ng... n¨m....Thñ tr−ëng ®¬n vÞ(Ký tªn, ®ãng dÇu) 16
 17. MÉu sè 3a Bé, ngμnh, ®Þa ph−¬ng Tªn doanh nghiÖp Gi¶i tr×nh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm n¨m...... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sè TT ChØ tiªu tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng §¬n vÞ tÝnh Sè b¸o c¸o n¨m tr−íc----------- -------------------- KÕ ho¹ch n¨m... KÕ ho¹ch ®−îc duyÖt Thùc hiÖn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I ChØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh tÝnh ®¬n gi¸ 1 Tæng s¶n phÈm, kÓ c¶ quy ®æi 2 Tæng doanh thu hoÆc doanh sè 3 Tæng chi (ch−a cã l−¬ng) 4 Lîi nhuËn 5 Tæng c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhμ n−íc II §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng (1) 1 §Þnh møc lao ®éng 2 HÖ sè l−¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n 3 HÖ sè phô cÊp, tiÒn th−ëng (nÕu cã) b×nh qu©n ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ 4 L−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®−îc ¸p dông 5 Quü l−¬ng n¨m kÕ ho¹ch theo ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng 6 §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng III Tæng quü tiÒn l−¬ng tÝnh theo ®¬n gi¸ IV Quü tiÒn l−¬ng bæ sung (1) V Quü phô cÊp, chÕ ®é kh¸c (nÕu cã) kh«ng ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ (1) VI Quü tiÒn l−¬ng lμm thªm giê (1) VII Tæng quü tiÒn l−¬ng chung(III + IV + V + VI) VIII N¨ng suÊt b×nh qu©n(TÝnh theo s¶n phÈm) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- Ghi chó: (1) C¸c chØ tiªu tõ 1 ®Õn 6 trong môc II vμ c¸c Môc IV, V vμ VI ®Òu lμ chØ tiªu tæng hîp, doanh ngiÖp ph¶i cã gi¶i tr×nh vμ thuyÕt minh chi tiÕt c¸c chØ tiªu nμy cho n¨m kÕ ho¹ch. Ng−êi lËp biÓu(Ký vμ ghi râ hä tªn, chøc vô) ..., ngμy... th¸ng... n¨m...Thñ tr−ëng ®¬n vÞ(Ký tªn, ®ãng dÊu) 17
 18. MÉu sè 3B Bé, ngμnh, ®Þa ph−¬ng Tªn doanh nghiÖp Gi¶i tr×nh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng theo doanh thu tæng thu trõ tæng chi (kh«ng cã l−¬ng) vμ theo lîi nhuËn n¨m.... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sè TT ChØ tiªu tÝnh ®¬n gi¸ §¬n vÞ tÝnh Sè b¸o c¸o n¨m tr−íc (n¨m.....)------------------- ------------ KÕ ho¹ch n¨m... KÕ ho¹ch ®−îc duyÖt Thùc hiÖn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I ChØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh tÝnh ®¬n gi¸ 1 Tæng doanh thu hoÆc doanh sè 2 Tæng chi (ch−a cã l−¬ng) 3 Lîi nhuËn 4 Tæng c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhμ n−íc II Quü tiÒn l−¬ng tÝnh ®¬n gi¸ Trong ®ã: 1 Quü tiÒn l−¬ng theo ®Þnh møc lao ®éng: - Lao ®éng ®Þnh biªn (1) - HÖ sè l−¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n (1) - HÖ sè b×nh qu©n c¸c kho¶n phô cÊp vμ tiÒn th−ëng (nÕu cã) ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ (1) - Møc l−¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®−îc ¸p dông 2 Quü l−¬ng cña c¸n bé, viªn chøc, nÕu ch−a tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng: - Biªn chÕ (1) - L−¬ng cÊp bËc, chøc vô b×nh qu©n (1) - Phô cÊp l−¬ng b×nh qu©n III §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng IV Quü phô cÊp, chÕ ®é kh¸c (nÕu cã) kh«ng ®−îc tÝnh trong ®¬n gi¸ (1) V Quü tiÒn l−¬ng lμm thªm giê (1) VI Tæng quü tiÒn l−¬ng chung(III + IV + V + VI) VIII N¨ng suÊt b×nh qu©n (TÝnh theo doanh thu) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: (1) C¸c chØ tiªu tõ 1 ®Õn 6 trong môc II vμ c¸c Môc IV, V vμ VI ®Òu lμ chØ tiªu tæng hîp, doanh ngiÖp ph¶i cã gi¶i tr×nh vμ thuyÕt minh chi tiÕt c¸c chØ tiªu nμy cho n¨m kÕ ho¹ch. Ng−êi lËp biÓu(Ký vμ ghi râ hä tªn, chøc vô) ..., ngμy... th¸ng... n¨m...Thñ tr−ëng ®¬n vÞ(Ký tªn, ®ãng dÊu) 18
 19. MÉu sè 4 Bé, ngμnh, ®Þa ph−¬ng Tªn doanh nghiÖp BiÓu tæng hîp ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña doanh nghiÖp n¨m..... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sè TT Tªn ®¬n vÞ thμnh viªn ChØ tiªu nhiÖm vô SXKD ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ T.l−¬ng Sè liÖu ®−îc duyÖt n¨m tr−íc----------------------------------- Sè liÖu ®Ò nghÞ duyÖt n¨m kÕ ho¹ch------------------------------ §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng TiÒn l−¬ng b×nh qu©n (1000 ®/th¸ng) §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng TiÒn l−¬ng b×nh qu©n (1000 ®/th¸ng) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ..................................................... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ng−êi lËp biÓu Thñ tr−ëng ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký vμ ghi râ hä tªn, chøc vô)..., ngμy... th¸ng... n¨m... 19
 20. MÉu sè 5 Bé, ngμnh, ®Þa ph−¬ng Tªn doanh nghiÖp B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng - TiÒn l−¬ng vμ thu nhËp n¨m:..... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- Sè TT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Thùc hiÖn n¨m tr−íc KÕ ho¹ch ®−îc duyÖt Thùc hiÖn KH Ghi chó --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 2 3 4 5 6 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ChØ tiªu s¶n xuÊt, kinh doanh - Tæng s¶n phÈm kÓ c¶ quy ®æi - Tæng doanh thu hoÆc doanh sè Tr.®ång - Tæng chi phÝ (ch−a cã l−¬ng) Tr.®ång - Tæng c¸c nép ng©n s¸ch Tr.®ång - Lîi nhuËn Tr.®ång 2 ChØ tiªu lao ®éng - Lao ®éng ®Þnh biªn Ng−êi - Lao ®éng sö dông thùc tÕ b×nh qu©n Ng−êi 3 Tæng quü tiÒn l−¬ng theo ®¬n gi¸ Tr.®ång 4 Tæng quü tiÒn l−¬ng ngoμi ®¬n gi¸ Tr.®ång - Quü tiÒn l−¬ng bæ sung Tr.®ång - Quü phô cÊp vμ tiÒn l−¬ng nÕu cã Tr.®ång - Quü lμm thªm giê Tr.®ång 5 TiÒn l−¬ng b×nh qu©n 1.000® 6 Quü tiÒn th−ëng vμ phóc lîi tõ lîi nhuËn Trong ®ã: Ph©n phèi trùc tiÕp cho ng−êi lao ®éng (kÓ c¶ tiÒn ¨n ca, th−ëng, xe ®¹p...) Tr.®/th¸ng 7 Quü thu nhËp kh¸c (ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ®oμn lμm ®¹i lý, cho thuª v¨n phßng...) 8 Thu nhËp b×nh qu©n (1) 1.000® 9 N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña 1 c«ng nh©n viªn chøc tÝnh theo doanh thu hoÆc doanh sè 1.000®/ ng/n¨m --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ Ghi chó: (1) Thu nhËp b×nh qu©n gåm tiÒn l−¬ng b×nh qu©n, tiÒn th−ëng vμ phóc lîi ph©n phèi trùc tiÕp cho ng−êi lao ®éng vμ quü thu nhËp kh¸c tÝnh b×nh qu©n theo th¸ng. Ng−êi lËp biÓu(Ký vμ ghi râ hä tªn, chøc vô) ..., ngμy... th¸ng... n¨m...Thñ tr−ëng ®¬n vÞ(Ký tªn, ®ãng dÊu) 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2