intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư số 07/2014/TT-NHNN

Chia sẻ: Hồ Chi Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

48
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2014/TT-NHNN Thông tư Quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2014/TT-NHNN

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 25.03.2014 14:15:38 +07:00<br /> <br /> NGAN HANG NHA NUOC<br /> VItT NAM<br /> <br /> LONG HOA XA HOT CHt NGHIA VI;T NAM<br /> <br /> DOc lap - Tty do - Hph phiic<br /> Ha NOi, ngay 111 (hang 3 nam 2014<br /> <br /> SO: 04-/2014/TT-NHNN<br /> <br /> THONG TH. Quy dinh lai sulfa d6i von tien gui" bang dtmg ViOt Nam<br /> cua to chuc , ca nhan tai to chfre tin dung<br /> <br /> Can cu Luat Ngan hang Nha 'way Viet Nam se 46/2010/QH12 ngay 16 Chang 6 nam 2010; Can ca. Luat Cac to chitv tin dung so 47/2010/QH12 ngay 16 (hang 6 nom 2010; Can ezi Nght dinh so 156/2013/ND-CP ngay 11 thang , 11, nom 2013 cita Chinh phi' guy dinh chthr nang, nhiem vy, guyen km viz ea cau to chzie eaa Ngan hang Nha nzrac Viet Nam; Theo de nght cUa Vu try Ong Vu Chinh sack tien te; Thong clac Ngan hang Nha meet Viet Aram ban hanh Thong hr guy dinh Jai suet doi vat tien girl bang clang Viet :Yam cita to char, ca nhan tai to chile tin dung.<br /> <br /> DiOu 1. 1. T6 chirc tin dung, chi, nhanh ngan hang imam ngoai (sau ,day goi IA to date tin dung) zip dung lai suet tien , gai bang dang Viet Nam cu t6 elthe va nhan thong vugt qua mire suet toi da den voi den gui Icluing ky ban, tien gal c6 ky han duai I thang, tien gui co ky han to 1 thang den duai 6 thang do Thong doe Ngan hang Nha milk xi@ Nam quyet dinh trong timg then ky lea doi yin tang loai hinh to cline tin :flung. 2. TO chirc tin dung j ; lai suet bang dOng Viet Nam den vai tien gin c6 ky han to 6 thang tralan crdto chac va ea nhan tren ca so cung - cau von thi . truemg. 3. Tien gic• bao gom eau hinh thirc tien gui thong ky han, tien gin c6 ky han, tien gui ti .ret ‘ki‘mLe m h‘ing chi tien kY ?hien, tin phial, tat' va cat hinh tilde nhan lien gin "Scala to chim (tra to elide tin dung), ca nhan theo quy dinh tai Ichoan 13 Dieu 4 Luat Cac to chin tin dung. Dieu 2. Lai suet toi da doi veri tien gin quy dinh tai Thong to nay bao gom ca. Ichoan chi Ichuyan mai dugi moi hinh thitc, ap ching .d6i phuong thac lai cued va ode phuang than tra lai Ichac dugc quy den theo phuang thac tra tai cuoi ky.<br /> Dieu 3. ro chile tin dung niem yet acing khai lai suet -den gui bang dong<br /> <br /> Viet Nam tai cab dia diem nhan nen gui theo quy dinh cna Ngan hang Nha nu&<br /> <br /> Viet Nam. Nghiem cam to cha tin clung !chi nhan tien gtii thus hiOn IchuyL mai &Jai moi hinh thirc (bang tien, iai suat va ca.c hinh thirc Ude) khOng ding vai guy dinh cna phap luat va Thong tu thy. Die'u 4. TO chdc that hien<br /> 1. Thong tu nay c6 hien Itrc thi hanh ke tie ngay athang 3 nam 2014 va tint) the Thong tu so 15/2013/TT-NI-INN ngay 27 thang 6 nam 2013 cua I hOnu doe Ngan hang Nha nuoc Viet Nam guy dinh lai suat toi da doi vei tien gfh bang clang Viet Nam cna to chirc, ca nhan tai to chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nuerc ngodi. 2. DOi voi lai suat tien giri bang clang Viet Nam co kji han cna t6 chuc, ca nhtln tai to chat tin dung phat sinh truot ngdy Thong tu nay c6 hieu lye thi hanh, duet thtrc hien cho den het thei ban; tru?mg hop het then han da thOa thuan, to chirc, ca nhan Icheng den Filth tien thi 'CO chirc tin dung ap dung mi suat doi v61 tien girl then quy dinh tai Thong tu nay. 3. Co quan Thanh tra, giam sat ngan hang va. Ngan hang Nhl inlet chi nhanh Unit, thanh ph() true thuec Trung uong tien hanh kiem tra, thanh tra, giant sat viec Uwc hien quy dinh ve ,rnitc suat tien gui bang clang Viet Nam; ap dung ac Bien phap theo tham guyen de xir 1)% doi vet to chi:re tin dung vi pham guy dinh tai Themu, tu nay. 4. Chanh Van pi-long, Vu trueng Vu Chinh sach tien to va Thu trueng cac clan vi thuec Ngan hang Nha turac Viet Nam, Giam doe Ngan hang Nha nu ,* chi nhanh Milt, thanh ph() true thuec Trung iningt Chu tich Hei (king quan tri, Chu tich Hei citing thanh vien va Tang giant dec. (Gitim dOc) to chdc tin dung, chi nhanh ngan hang nu& ngoai chit, trach nhiem to chirc thi hanh Thong tu nay,,/<br /> kf THONG DOC 11°H6 THONG DOC<br /> <br /> ,Nti nk(in:<br /> - Mu] klioau 4 BUIIti 4; lut taring Chinh phu va Phu erring Chink phO (de bat) cao); - Ran Lank duo NI NN; - Van phong Chinh phi): It() I a phap (dc kiem tra); L ang bao; I u u VP. Vu CST -. PC.<br /> <br /> NguOn Wing Tien<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2