Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư số 102/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

100
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 102/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ban hành kèm theo Quyết định số 65/200465/2004/QĐ-TTg ngày 19/04/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 102/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 102/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY CH HO T Đ NG C A L C LƯ NG H I QUAN CHUYÊN TRÁCH PHÒNG, CH NG BUÔN L U, V N CHUY N TRÁI PHÉP HÀNG HÓA QUA BIÊN GI I BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 65/2004/QĐ-TTG,NGÀY 19/04/2004 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Quy ch ho t ng c a l c lư ng h i quan chuyên trách phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i ban hành kèm theo Quy t nh s 65/2004/Q -TTg, ngày 19/4/2004 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là Quy ch ). Sau khi th ng nh t v i các B , ngành liên quan, B Tài chính hư ng d n c th v các bi n pháp nghi p v ki m soát h i quan như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. L c lư ng h i quan chuyên trách phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i (sau ây g i t t là l c lư ng ki m soát h i quan) bao g m cán b , công ch c, ơn v h i quan ư c giao nhi m v ti n hành các bi n pháp nghi p v ki m soát h i quan quy nh t i i u 3 c a Quy ch . Cán b , công ch c thu c l c lư ng ki m soát h i quan (sau ây g i t t là cán b ki m soát h i quan) ư c ào t o, b i dư ng nghi p v , ki n th c pháp lu t, các k năng c n thi t áp ng ư c yêu c u c a công tác ki m soát h i quan. 2. Các bi n pháp nghi p v ki m soát h i quan ư c áp d ng th ng nh t trong toàn l c lư ng ki m soát H i quan nh m thu th p, x lý thông tin ph c v thông quan, ki m tra sau thông quan và u tranh phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i. II. QUY NNH C TH 1. Thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan 1.1. Thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan là ho t ng tr ng tâm c a các ơn v chuyên trách thu c l c lư ng ki m soát h i quan thông qua vi c áp d ng các bi n pháp nghi p v ki m soát h i quan và ng d ng công ngh thông tin nh m ch ng th c hi n phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i, ph c v thông quan và ki m tra sau thông quan; ph c v vi c xây d ng chính sách và qu n lý h i quan hi n i.
  2. Thông tin nghi p v h i quan ư c qu n lý và ch ư c s d ng úng m c ích theo quy nh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. 1.2. Căn c tính ch t và phân c p qu n lý s d ng, thông tin nghi p v h i quan ư c thu th p t hai ngu n c th như sau: a) Thông tin công khai - Thông tin t các phương ti n thông tin i chúng trong nư c và ngoài nư c. - Thông tin t các ơn v nghi p v h i quan, t vi c khai báo h i quan và các cơ s d li u chung c a ngành H i quan. - Thông tin t các cơ quan, ơn v , t ch c có liên quan. - Thông tin t H i quan các nư c và t ch c H i quan qu c t . b) Thông tin bí m t - Thông tin t cơ s bí m t c a l c lư ng ki m soát h i quan và t k t qu ho t ng c a các ơn v ki m soát h i quan. - Thông tin t giác vi ph m pháp lu t v h i quan c a các cơ quan, t ch c và cá nhân. - Thông tin t cơ quan ch ng buôn l u c a h i quan nư c ngoài. - Thông tin do cán b chuyên trách thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan tr c ti p thu th p. 1.3. Phương pháp thu th p thông tin nghi p v h i quan Thông tin nghi p v h i quan ư c thu th p thông qua các phương pháp sau: a) Khai thác thông tin t các ngu n công khai trong ngành H i quan, trong nư c và ngoài nư c. b) Khai thác thông tin t báo cáo nghi p v c a các ơn v ki m soát h i quan. c) Thu th p thông tin bí m t thông qua vi c s d ng cơ s bí m t, mua tin và các phương ti n k thu t nghi p v . d) Ti n hành trao i thông tin nghi p v v i các cơ quan ch c năng trong nư c và cơ quan ch ng buôn l u c a h i quan nư c ngoài trên cơ s các tho thu n a phương, song phương. ) C cán b h i quan ra nư c ngoài tr c ti p thu th p, xác minh thông tin khi c n thi t. 1.4. Trình t x lý thông tin nghi p v h i quan
  3. Thông tin nghi p v h i quan ư c x lý theo trình t sau: a) ánh giá, i chi u, phân tích, làm rõ thông tin thu th p ư c. b) Xây d ng cơ s d li u thông tin. c) Cung c p thông tin cho các cá nhân, ơn v có thNm quy n s d ng. d) Ki m tra, ánh giá hi u qu thông tin ã cung c p. 1.5. Các ơn v thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan, ư c t ch c và ho t ng theo nguyên t c t p trung, th ng nh t, g m 02 c p: a) C c i u tra ch ng buôn l u thu c T ng c c H i quan; b) Các ơn v ki m soát h i quan thu c C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là C c H i quan t nh). 2. i u tra nghiên c u n m tình hình 2.1. i u tra nghiên c u n m tình hình là bi n pháp nghi p v cơ b n c a l c lư ng ki m soát h i quan ư c th c hi n trên cơ s thu th p, x lý thông tin nh m ch ng ra phương án, bi n pháp phòng ng a, u tranh thích h p. 2.2. Trách nhi m c a cơ quan h i quan các c p trong i u tra nghiên c u n m tình hình a) T ng c c H i quan ch o, hư ng d n, ki m tra và x lý báo cáo k t qu i u tra nghiên c u n m tình hình c a các ơn v ki m soát c p dư i; tr c ti p i u tra nghiên c u n m tình hình nh ng tuy n, a bàn, lĩnh v c, i tư ng tr ng i m. b) Các ơn v ki m soát h i quan thu c C c H i quan t nh th c hi n i u tra nghiên c u n m tình hình trong ph m vi a bàn ho t ng ư c phân công và báo cáo k t qu v T ng c c H i quan theo quy nh. c) B ph n Ki m soát h i quan thu c Chi c c H i quan c a khNu và tương ương tr c ti p i u tra nghiên c u n m tình hình trong a bàn ho t ng ư c phân công và báo cáo k t qu cho ơn v ki m soát c p trên theo quy nh. 3. Cơ s bí m t 3.1. Cơ s bí m t c a l c lư ng ki m soát h i quan là ngư i c ng tác bí m t, ngoài biên ch c a ngành H i quan, ư c l c lư ng ki m soát h i quan tuy n ch n, qu n lý và s d ng theo quy nh, nh m ph c v công tác phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i và ph c v thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan. 3.2. Tuy n ch n, qu n lý và s d ng cơ s bí m t th c hi n theo quy nh t i i u 5 c a Quy ch và quy nh c th c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan.
  4. 4. Bi n pháp sưu tra 4.1. Sưu tra là bi n pháp nghi p v cơ b n c a l c lư ng ki m soát h i quan ư c ti n hành trên cơ s k t qu thu th p, x lý thông tin và i u tra nghiên c u n m tình hình; là vi c l c lư ng ki m soát h i quan ti n hành i u tra nghiên c u v nh ng i tư ng c th có i u ki n, kh năng liên quan ho c có bi u hi n nghi v n ho t ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i, làm cơ s cho vi c áp d ng các bi n pháp nghi p v khác. 4.2. C c trư ng, Phó c c trư ng C c i u tra ch ng buôn l u, C c trư ng, Phó c c trư ng C c H i quan t nh ph trách công tác ki m soát quy t nh vi c xét duy t và phân lo i i tư ng sưu tra. 4.3. Phân công trách nhi m a) C c i u tra ch ng buôn l u thu c T ng c c H i quan có trách nhi m tham mưu cho lãnh o T ng c c H i quan ch o, hư ng d n, ki m tra công tác sưu tra; tr c ti p ti n hành công tác sưu tra theo tuy n, a bàn, lĩnh v c tr ng i m liên quan n nhi u t nh, thành ph , các i tư ng ho t ng xuyên qu c gia, a qu c gia, có tính qu c t ; phân công b ph n chuyên trách theo dõi công tác này. b) Các ơn v ki m soát h i quan thu c C c H i quan t nh tr c ti p t ch c th c hi n công tác sưu tra trên a bàn; phân công cán b th c hi n sưu tra, qu n lý h sơ i tư ng sưu tra; phân công t chuyên trách theo dõi công tác này. 5. u tranh chuyên án 5.1. Chuyên án do l c lư ng ki m soát h i quan ti n hành là ho t ng i u tra trinh sát, ư c ch o t p trung, th ng nh t, có s ph i h p ch t ch c a nhi u l c lư ng, s d ng ng b các bi n pháp, phương ti n k thu t, chi n thu t nghi p v , u tranh v i i tư ng buôn l u ho t ng có t ch c, tính ch t ph c t p, nghiêm tr ng, thu th p y tài li u, ch ng c ph c v cho vi c ngăn ch n, x lý k p th i ho t ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và ph c v thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan. 5.2. Nguyên t c u tranh chuyên án a) Bí m t; b) T p trung, th ng nh t, k p th i, kiên quy t, th n tr ng; c) i u tra sâu, xác minh k , không l t t i ph m, không làm oan ngư i vô t i. 5.3. ThNm quy n quy t nh l p chuyên án a) C c trư ng, Phó c c trư ng C c i u tra ch ng buôn l u quy t nh l p chuyên án có tính ch t ph c t p, ph m vi r ng, liên quan n nhi u t nh. b) C c trư ng, Phó c c trư ng C c H i quan t nh ph trách công tác ki m soát quy t nh l p chuyên án trong ph m vi a bàn ho t ng ư c phân công.
  5. 6. Trinh sát n i tuy n, trinh sát ngo i tuy n và trinh sát k thu t 6.1. Trinh sát n i tuy n là bi n pháp nghi p v ki m soát h i quan. Cán b ki m soát h i quan ư c giao nhi m v tr c ti p, óng vai ng y trang ti p c n i tư ng thu th p ho c ki m tra, ánh giá tin c y c a thông tin, tài li u nh m ph c v cho công tác phòng ng a, ngăn ch n, i u tra, x lý ho t ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và ph c v thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan. 6.2. Trinh sát ngo i tuy n là bi n pháp nghi p v ki m soát h i quan, do l c lư ng ki m soát h i quan t ch c bí m t giám sát, theo dõi di n bi n ho t ng bên ngoài c a i tư ng c n i u tra phát hi n quan h , sơ b xác minh, xác nh hành vi ph m pháp ho c gi i quy t nh ng yêu c u nghi p v khác trong phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và ph c v thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan. 6.3. Trinh sát k thu t là bi n pháp nghi p v ki m soát h i quan, do l c lư ng ki m soát h i quan t ch c th c hi n b ng cách bí m t s d ng phương ti n k thu t nghi p v thu th p thông tin, tài li u ph c v phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và ph c v thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan. 6.4. Các bi n pháp trinh sát n i tuy n, trinh sát ngo i tuy n và trinh sát k thu t ch y u ư c s d ng trong u tranh chuyên án. Trong trư ng h p c n thi t, ngư i có thNm quy n quy nh t i i m 6.5, m c này quy t nh s d ng các bi n pháp trinh sát này. 6.5. ThNm quy n quy t nh s d ng các bi n pháp trinh sát n i tuy n, trinh sát ngo i tuy n và trinh sát k thu t a) T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Phó t ng c c trư ng T ng c c H i quan ph trách công tác ki m soát quy t nh s d ng các bi n pháp trinh sát i v i i tư ng c bi t. b) C c trư ng, Phó c c trư ng C c i u tra ch ng buôn l u, C c trư ng, Phó c c trư ng C c H i quan t nh ph trách công tác ki m soát quy t nh s d ng các bi n pháp trinh sát trong các trư ng h p khác. 7. Tu n tra ki m soát 7.1. Tu n tra ki m soát là bi n pháp nghi p v , do l c lư ng ki m soát h i quan t ch c s d ng l c lư ng, phương ti n tu n tra, ki m soát trong ph m vi a bàn c th nh m phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i và ph c v thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan. 7.2. Trong ph m vi a bàn ho t ng h i quan l c lư ng ki m soát h i quan ch trì; ngoài ph m vi a bàn ho t ng h i quan l c lư ng ki m soát h i quan ph i h p v i các l c lư ng ch c năng khác ti n hành tu n tra ki m soát. 7.3. Căn c tình hình c th t i a bàn, các ơn v ki m soát h i quan th c hi n tu n tra ki m soát nh kỳ ho c t xu t, công khai ho c bí m t; áp d ng các chi n thu t,
  6. k thu t tu n tra ki m soát, áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và s d ng các lo i phương ti n, công c h tr , vũ khí theo quy nh c a pháp lu t. 8. V n ng qu n chúng tham gia phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i 8.1. V n ng qu n chúng tham gia phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i (sau ây g i t t là v n ng qu n chúng) là bi n pháp nghi p v , do l c lư ng ki m soát h i quan tham mưu và tr c ti p th c hi n v n ng qu n chúng r ng rãi và cá bi t nh m phát huy s c m nh t ng h p c a chính quy n, các t ch c kinh t - chính tr - xã h i, các cơ quan ơn v và qu n chúng nhân dân t o i u ki n, giúp cơ quan h i quan th c hi n nhi m v ki m soát h i quan và ph c v thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan. 8.2. Cơ quan h i quan các c p, công ch c, nhân viên h i quan căn c ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m hư ng d n cá nhân, doanh nghi p, t ch c oàn th ch p hành các qui nh c a pháp lu t v H i quan; thư ng xuyên c ng c m i quan h m t thi t v i qu n chúng nhân dân, v n ng qu n chúng tham gia phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i. III. T CH C TH C HI N 1. m b o th c hi n t t các bi n pháp nghi p v ki m soát h i quan T ng c c trư ng T ng c c H i quan ch u trách nhi m toàn di n vi c t ch c th c hi n Thông tư này: 1.1. Quy nh c th vi c th c hi n các bi n pháp nghi p v ki m soát h i quan. 1.2. Xây d ng, ki n toàn t ch c l c lư ng ki m soát h i quan theo ba c p: a) C p T ng c c: C c i u tra ch ng buôn l u là ơn v chuyên trách th c hi n các bi n pháp nghi p v ki m soát h i quan thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan; tham mưu và ch o, hư ng d n, ki m tra ho t ng nghi p v c a l c lư ng ki m soát h i quan toàn ngành; tr c ti p u tranh phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i. b) C p C c H i quan t nh: có các ơn v chuyên trách th c hi n các bi n pháp nghi p v ki m soát h i quan thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan; tham mưu và tr c ti p u tranh phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i trong ph m vi a bàn ho t ng c a C c H i quan t nh; ch p hành ch o nghi p v c a C c i u tra ch ng buôn l u. c) C p Chi c c H i quan c a khNu và tương ương: có B ph n Ki m soát h i quan tr c ti p th c hi n các bi n pháp nghi p v ki m soát h i quan t i a bàn c a ơn v mình theo ch c năng, nhi m v , quy n h n và ch p hành ch o nghi p v c a ơn v chuyên trách c p trên. 1.3. Trang b cho l c lư ng ki m soát h i quan các lo i phương ti n nghi p v , g m: các lo i phương ti n k thu t phát hi n, thu th p, lưu tr thông tin, tài li u; phương
  7. ti n thông tin liên l c; phương ti n giao thông; h th ng công ngh thông tin hi n i và các lo i vũ khí, công c h tr c n thi t. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 3. T ng c c H i quan ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c th c hi n Thông tư này. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó th tư ng Chính ph ; TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương; - Toà án Nhân dân T i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân T i cao; - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp Trương Chí Trung - UBND, S Tài chính, C c Thu , KBNN, C c H i quan t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Công báo; - Lưu: VT, TCHQ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2