Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thư kiếm ân cừu lục - tập 3

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:215

205
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 7: Đàm ngâm réo rát như phượng gáy Kiếm khí âm trầm tựa rồng gầm Chưa đầy một ngày quần hùng đã đến Từ Châu. Đà chủ phân đà Hồng Hoa Hội nơi đó thấy tổng đà chủ và các vị hương chủ nội hương đường ngoại hương đường đột ngột đến cả đây, lập tức cung kính đón tiếp, không khỏi bận rộn suốt ngày... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thư kiếm ân cừu lục - tập 3

 1. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 3) 1 MUÅC LUÅC HÖÌI 7 ÀAÂM NGÊM REÁO RAÁT NHÛ PHÛÚÅNG GAÁY KIÏËM KHÑ ÊM TRÊÌM TÛÅA RÖÌNG GÊÌM ........................................................................ 2 HÖÌI 8 THIÏN QUÊN KHÖNG DAÁM VÊY HÖÌ RÖÅNG THÊÌN TRIÏÌU HUNG HAÄN KHIÏËP CHÑ TÖN.............................................................. 48 HÖÌI 9 HANG COÅP KHÖNG THUA, THUA XÑCH SÙÆT THUÂ SÊU CHÙÈNG BAÁO, BAÁO ÊN TÒNH ..................................................................... 107 HÖÌI 10 DÊÅP NGOÂI NÖÍ HAÂO KIÏÅT NAÁT MÒNH NGÛÃI THÛÁC ÙN CHÑ TÖN MEÁO MÙÅT ..................................................................... 168 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 HÖÌI 7 ÀAÂM NGÊM REÁO RAÁT NHÛ PHÛÚÅNG GAÁY KIÏËM KHÑ ÊM TRÊÌM TÛÅA RÖÌNG GÊÌM Chûa àêìy möåt ngaây quêìn huâng àaä àïën Tûâ Chêu. Àaâ chuã phên àaâ Höìng Hoa Höåi núi àoá thêëy töíng àaâ chuã vaâ caác võ hûúng chuã nöåi hûúng àûúâng ngoaåi hûúng àûúâng àöåt ngöåt àïën caã àêy, lêåp tûác cung kñnh àoán tiïëp, khöng khoãi bêån röån suöët ngaây. Höåi chuáng vuâng Giang Bùæc naây do Dûúng Thaânh Hiïåp thöëng lônh, y haå lïånh cho phên àaâ chuã khöng àûúåc baây veä rûúâm raâ, cuäng khöng cêìn phaãi thöng baáo cho anh em trong höåi àïën tham kiïën töíng àaâ chuã. Quêìn huâng chó nghó möåt àïm, röìi ài miïët vïì hûúáng nam. Moåi bïën àoâ vûúåt söng àïìu coá àêìu muåc hay phên chi Höìng Hoa Höåi, nhûng quêìn huâng muöën giûä cú mêåt nïn khöng kinh àöång ai caã, chó nhanh choáng vûúåt qua. Mêëy ngaây sau moåi ngûúâi àaä àïën Haâng Chêu, nghó taåi nhaâ Maä Thiïån Quên laâ chuã phên àaâ Haâng Chêu. Gia trang nhaâ hoå Maä toåa laåc dûúái chên nuái Cö Sún úã Têy Höì. Núi naây saãn vêåt phong phuá, caãnh trñ tuyïåt vúâi, laåi vö cuâng yïn tônh. Maä Thiïån Quên chuyïn nghïì buön baán vaãi voác, laâm chuã hai xûúãng dïåt tú luåa khaá lúán. Tñnh öng hiïëu voä nïn kïët giao vúái Vïå Xuên Hoa, röìi àûúåc hoå Vïå giúái thiïåu vaâo Höìng Hoa Höåi. Maä Thiïån Quên thên hònh mêåp maåp, tuöíi traåc nguä tuêìn, thûúâng mùåc aáo baâo bùçng tú luåa in böng lúán, ngoaâi khoaác thïm aáo ngùæn maâu àen. Nhòn y chùèng khaác gò möåt võ àaåi gia söëng trong nhung luåa, naâo ngúâ cuäng laâ hiïåp khaách phong trêìn. Àïm àoá àoán tiïëp quêìn huâng trong hêåu saãnh, moåi ngûúâi baân àïën viïåc cûáu Vùn Thaái Lai. Maä Thiïån Quên noái: “Àïí thuöåc haå lêåp http://ebooks.vdcmedia.com
 3. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 3) 3 tûác cho ngûúâi ài àiïìu tra xem Tûá àûúng gia bõ nhöët trong lao naâo, röìi chuáng ta theo tònh hònh maâ haânh sûå.” Y beân lïånh cho con traái Maä Àaåi Àònh ra ngoaâi sùæp xïëp moåi chuyïån. Saáng höm sau Maä Àaåi Àònh vïì baáo: “Àaä cho huynh àïå ài thaám thñnh khùæp caác nha mön phuã Haâng Chêu, huyïån Tiïìn Àûúâng, huyïån Nhên Hoâa, kïí caã doanh traåi cuãa tûúáng quên truá phoâng, thuãy luåc àïì àöëc, nhûng khöng coá tin tûác gò cuãa Vùn tûá àûúng gia.” Trêìn Gia Laåc triïåu têåp quêìn huâng nghõ sûå. Maä Thiïån Quên noái: “Trong nha mön quan phuã, doanh traåi tûúáng quên àïìu coá huynh àïå chuáng ta nùçm vuâng, nïëu Vùn tûá àûúng gia bõ giam trong nhaâ lao cuãa quan sai thò chùæc chùæn seä tòm àûúåc. Chó súå Tûá àûúng gia gêy troång aán nïn chuáng phaãi nhöët riïng, vêåy thò khoá maâ xoay xúã.” Trêìn Gia Laåc noái: “Bûúác àêìu chuáng ta phaãi àiïìu tra cho àûúåc Tûá ca àang úã àêu. Phiïìn Maä àaåi ca tiïëp tuåc cûã caác huynh àïå àùæc lûåc ài tòm kiïëm, thaám thñnh laåi caác núi quan phuã. Àïm nay múâi àaåo trûúãng, Nguä ca, Luåc ca àïën dinh tuêìn phuã xem thûã. Quan troång nhêët laâ àûâng àaánh coã àöång rùæn, bêët kïí thïë naâo cuäng khöng nïn àöång voä.” Boån Vö Trêìn vêng lïånh, hoãi tó mó Maä Thiïån Quên vïì àûúâng ài nûúác bûúác vaâ tònh hònh trong ngoaâi dinh tuêìn phuã. Giúâ tñ àïm àoá ba ngûúâi xuêët phaát, hai canh giúâ sau vïì baáo caáo. Dinh tuêìn phuã canh gaác nghiïm mêåt khaác thûúâng, haâng ngaân binh lñnh àeân àuöëc saáng trûng canh giûä suöët àïm, rêët nhiïìu quan quên tuêìn tra thuöåc haâng nhõ phêím tam phêím àöåi noán àoã. Hoå khöng daám xöng vaâo, nêëp ngoaâi chúâ àúåi höìi lêu. Àúi maäi vêîn thêëy chuáng chùèng coá veã gò lúi loãng, ba ngûúâi àaânh phaãi trúã vïì. Quêìn huâng àïìu kinh ngaåc, khöng sao ngúâ àïën cuåc diïån naây. Maä Thiïån Quên noái: “Mêëy ngaây nay trong thaânh Haâng Chêu núi naâo cuäng tra xeát cêín mêåt. Ngay caã chöën lêìu xanh, thêåm chñ thuyïìn beâ qua laåi trïn söng cuäng bõ quan sai xeát hoãi. Rêët nhiïìu ngûúâi vö cúá bõ bùæt ài. Chùèng leä nhûäng viïåc àoá coá liïn quan àïën Vùn tûá gia hay sao?” http://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 Tûâ Thiïn Hoùçng noái: “Chùæc khöng phaãi vêåy. Khöng chûâng coá khêm sai àaåi thêìn gò àoá tûâ kinh àïën àêy, nïn quan laåi àõa phûúng múái hao cöng töën sûác nhû thïë.” Maä Thiïån Quên noái: “Nhûng laåi khöng nghe noái coá quan khêm sai naâo àïën Triïët Giang.” Moåi ngûúâi baân luêån khaá lêu, cuöëi cuâng cuäng chùèng àûúåc gò. Höm sau Chu YÃ nuäng nõu bùæt cha meå ài chúi höì vúái naâng, Chu Troång Anh àöìng yá. Chu YÃ nhaáy mùæt vúái Tûâ Thiïn Hoùçng, muöën chaâng cuâng ài. Hoå Tûâ khöng daám múã miïång, laâm nhû chùèng biïët gò. Nhûng ngûúâi xûa coá noái, biïët con khöng ai bùçng cha. Chu Troång Anh hiïíu têm sûå cuãa naâng, cûúâi baão: “Hoùçng nhi! Chuáng ta chûa àïën Haâng Chêu bao giúâ. Con ài chung vúái chuáng ta, àûâng àïí öng baâ giaâ caã naây laåc mêët àûúâng vïì.” Tûâ Thiïn Hoùçng vêng daå. Chu YÃ kheä traách: “Gia gia kïu thò ca ca ài, coân muöåi kïu thò ca ca khöng chõu.” Tûâ Thiïn Hoùçng móm cûúâi khöng noái. Chaâng tûâ nhoã àaä möì cöi cha meå, phiïu baåt àiïu linh, bêy giúâ àöåt nhiïn àûúåc vúå chöìng Chu Troång Anh coi mònh nhû con ruöåt, laåi thïm hön thï ngêy thú khaã aái, àöëi vúái chaâng thên mêåt muön phêìn, trûúác mùåt ngûúâi khaác cuäng khöng chuát e deâ. Khöng nhûäng baãn thên chaâng hoan hó, maâ caác huynh àïå cuäng thêëy vui lêy. Trêìn Gia Laåc cuäng dêîn Têm Nghiïîn ài daåo caãnh höì. Daåo qua Tö Àï, Baåch Àï, chaâng lïn cêìu ngöìi nhòn vïì ngoån nuái xa xöi. Khöng mûa maâ vêîn um tuâm cêy cöëi xanh xanh truâng àiïåp, khöng khoái maâ vêîn nhoâa nhaåt nhûäng àónh nuái huâng vô thêëp thoaáng trong mêy. Trêìn Gia Laåc nghô: “Ngûúâi xûa lêìn àêìu àïën Têy Höì àaä vñ mònh nhû Taâo Thûåc kiïën diïån nûä thêìn söng Laåc, vûâa ngêíng àêìu lïn àaä thêëy ngúåp mùæt laåc thêìn, quaã thêåt khöng sai.” Trêìn Gia Laåc àaä àïën Têy Höì mêëy lêìn, nhûng luác àoá coân nhoã khöng hiïíu àûúåc caái àeåp cuãa caãnh sùæc thiïn nhiïn. Lêìn naây chaâng quay laåi múái hiïíu àûúåc thïë naâo laâ sún dung thuãy yá, hoa thaái liïîu tònh. Chaâng say mï thûúãng ngoaån hún nûãa ngaây röìi múái thuï xe ngûåa vaâo chuâa Linh ÊÍn àïí thùm Phi Lai Phong. http://ebooks.vdcmedia.com
 5. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 3) 5 Ngoån nuái naây cao hún nùm mûúi trûúång, tûâ chên lïn túái àónh toaân laâ àaá, dûúái nhûäng khe àaá moåc nhiïìu cêy cöëi caânh laá xum xuï. Trïn cao coá nhûäng taãng àaá lúãm chúãm, chöng chïnh nhû chó chûåc rúi xuöëng dûúái. Trêìn Gia Laåc cao hûáng, baão Têm Nghiïîn: “Chuáng ta lïn àoá xem thûã.” Vöën khöng coá àûúâng lïn àónh nuái, nhûng hai ngûúâi yã vaâo khinh cöng phi phaâm, vûâa noái chuyïån vûâa bûúác nheå nhû khöng. Nhòn vïì phña Tam Thiïn Truác thêëy phong caãnh thanh nhaä thoaát tuåc, Trêìn Gia Laåc beân noái: “Bïn kia laåi caâng tuyïåt àeåp.” Hai ngûúâi beân chêåm raäi xuöëng nuái, tiïën àïën Tam Thiïn Truác. Àûúåc mûúâi mêëy trûúång thò coá hai àaåi haán mùåc trûúâng baâo maâu lam ài qua mùåt, nhòn hai thêìy troâ tó mó, sùæc mùåt löå veã kinh ngaåc. Têm Nghiïîn kheä noái: “Thiïëu gia, hai ngûúâi naây biïët voä cöng.” Trêìn Gia Laåc cûúâi àaáp: “Nhaän lûåc cuãa ngûúi khöng tïå.” Chûa dûát cêu, trûúác mùåt laåi coá hai ngûúâi ài túái, phuåc sûác giöëng hai ngûúâi trûúác, ra veã àang thûúãng ngoaån phong caãnh, khêíu êm nhû ngûúâi Maän Thanh. Cûá thïë, raãi raác doåc àûúâng lïn nuái coá túái ba böën chuåc ngûúâi biïët voä cöng mùåc trûúâng baâo maâu lam. Nhòn thêëy Trêìn Gia Laåc, chuáng àïìu löå veã khaác thûúâng. Têm Nghiïîn hoa caã mùæt, Trêìn Gia Laåc cuäng phaãi ngaåc nhiïn thêìm nghô: “Chùèng leä coá bang höåi hay voä phaái naâo höåi hoåp úã àêy hay sao? Nhûng Haâng Chêu laâ àõa baân cuãa Höìng Hoa Höåi, nïëu vêåy thò nhêët àõnh hoå phaãi thöng baáo cho mònh biïët. Hún nûäa, nhûäng ngûúâi naây nhòn mònh rêët laå, hùèn phaãi coá lyá do.” Thêìy troâ ài qua möåt khuác quanh, sùæp lïn túái Quan Êm Miïëu trïn Tam Thiïn Truác thò àöåt nhiïn bïn trïn voång xuöëng tiïëng àaân thaánh thoát ngên vang, nghe nhû tiïëng thaác nûúác àöí tûâ trïn nuái. Tiïëng nhaåc ngên nga ca ngúåi Thanh triïìu giang sún cêím tuá, nhúâ hoaâng ên maâ lï dên àûúåc söëng an bònh, thön xoám naâo cuäng coá nhaâ dûång cúâ baán rûúåu. Trêìn Gia Laåc nghô: “Tiïëng àaân bònh hoâa nhaä nhùån, thïë maâ ca tûâ laåi àêìy veã nõnh búå, thêåt khöng tûúng xûáng. Nhûng baãy chûä An àöî thön thön dûúng tûãu kyâ quaã nhiïn xuêët sùæc. Nïëu thön xoám naâo http://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 trïn thiïn haå cuäng coá tûãu gia, thò dô nhiïn laâ lï dên baá taánh àûúåc söëng vui veã röìi.” Nhùæm hûúáng tiïëng àaân ài túái, chaâng thêëy giûäa toâa nuái àaá coá möåt thû sinh traåc tûá tuêìn àang ngöìi àaánh àaân, bïn caånh coá hai ngûúâi aáo lam àûáng hêìu, möåt öng laäo gêìy öëm vaâ möåt àaåi haán thêëp luân. Trong loâng Trêìn Gia Laåc àöåt nhiïn phaát sinh caãm giaác mònh vúái ngûúâi àang chúi àaân àaä quen biïët lêu röìi. Y coá daáng veã thanh tuá, cöët caách cao quñ, chaâng caâng nhòn caâng thêëy quen thuöåc nhûng maäi khöng sao nhúá àûúåc àaä gùåp úã àêu. Trong phuát chöëc, àêìu oác chaâng mú höì nhû àang nùçm möång, caãm thêëy ngûúâi naây àöëi vúái mònh hïët sûác thên cêån maâ cuäng rêët àöîi xa xöi. Luác àoá, hai ngûúâi aáo lam kia cuäng chùm chuá quan saát Trêìn Gia Laåc vaâ Têm Nghiïîn, hònh nhû muöën bûúác túái noái hoãi han. Thû sinh böîng àûa ba ngoán tay chùån lïn dêy àaân, êm thanh vuåt tùæt. Trêìn Gia Laåc tiïën lïn hai bûúác, chùæp tay noái: “Vûâa röìi maåo muöåi tröåm nghe nhên huynh têëu nhaåc, ca tûâ múái laå tên kyâ. Chùèng hay baâi ca àoá coá phaãi cuãa nhên huynh vûâa phöí nhaåc hay khöng.” Ngûúâi kia cûúâi àaáp: “Àuáng vêåy! Baâi Cêím tuá caân khön naây do taåi haå phöí nhaåc gêìn àêy. Caác haå quaã nhiïn laâ bêåc tri êm, xin àûúåc nghe chó giaáo.” Trêìn Gia Laåc khen: “Cao minh, cao minh. Cêu An àöî thön thön dûúng tûãu kyâ quaã thêåt tuyïåt vúâi.” Ngûúâi kia löå veã hên hoan noái: “Huynh àaâi múái nghe maâ àaä nhêåp têm nhû vêåy! Xin múâi àïën àêy àaâm àaåo.” Trêìn Gia Laåc nghô: “Nhûng mêëy cêu kia thò sùåc muâi búå àñt triïìu àònh, ngûúi cuäng chó vaâo haång têìm thûúâng.” Nghô thò nghô vêåy, nhûng khöng biïët vò sao chaâng laåi coá yá muöën thên cêån vúái ngûúâi naây, beân túái thi lïî röìi ngöìi xuöëng. Ngûúâi kia nhòn kyä dung maåo Trêìn Gia Laåc, cuäng ra veã ngú ngaác höìi lêu. Trêìn Gia Laåc cûúâi noái: “Doåc àûúâng lïn nuái gùåp rêët nhiïìu du khaách, ngûúâi naâo gùåp tiïíu àïå cuäng àïí löå sùæc thaái khaác thûúâng nhû vêåy. Vûâa röìi huynh àaâi cuäng thïë, chùèng leä mùåt maây tiïíu àïå coá gò cöí quaái hay sao? Mong àûúåc chó giaáo.” http://ebooks.vdcmedia.com
 7. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 3) 7 Ngûúâi kia móm cûúâi àaáp: “Huynh àaâi khöng hiïíu cuäng phaãi. Taåi haå coá möåt ngûúâi thên thñch, tûúáng maåo rêët giöëng huynh àaâi. Nhûäng du khaách àoá àïìu laâ bùçng hûäu cuãa taåi haå, nïn hoå múái ngaåc nhiïn nhû vêåy.” Trêìn Gia Laåc cûúâi noái: “Thò ra laâ thïë. Tiïíu àïå cuäng thêëy tûúáng maåo nhên huynh rêët quen thuöåc, hònh nhû àaä gùåp úã àêu nhûng tiïíu àïå ngu muöåi khöng sao nhúá nöíi. Khöng biïët nhên huynh nghô thïë naâo?” Ngûúâi kia cûúâi röå lïn: “Chuáng ta thêåt hûäu duyïn. Xin hoãi cao danh quyá taánh nhên huynh?” Trêìn Gia Laåc danh tiïëng lêîy lûâng trong giang höì, khöng muöën noái thêåt beân àaáp bûâa: “Tiïíu àïå hoå Luåc, tïn Gia Thaânh.” Àêy chó laâ ba chûä Trêìn Gia Laåc àoåc ngûúåc laåi. Röìi chaâng cuäng hoãi: “Xin hoãi tön taánh huynh àaâi?” Ngûúâi kia suy nghô möåt luác röìi noái: “Taåi haå hoå keáp laâ Àöng Phûúng, tïn chó coá möåt chûä Nhô, laâ ngûúâi Trûåc Lïå. Nghe khêíu êm thò hònh nhû huynh àaâi laâ ngûúâi àõa phûúng naây?” Trêìn Gia Laåc àaáp: “Tiïíu àïå àuáng laâ ngûúâi úã àêy.” Àöng Phûúng Nhô noái: “Tûâ lêu àaä nghe noái phong caãnh Giang Nam thiïn haå vö song, höm nay àïën àêy quaã nhiïn danh bêët hû truyïìn. Khöng nhûäng núi naây nuái non huâng vô, laåi coân àõa linh nhên kiïåt. Taåi haå gùåp rêët nhiïìu nhên vêåt, àa söë laâ hoåc sô taâi ba.” Trêìn Gia Laåc nghe y noái chuyïån phong thaái bêët phaâm, laåi thêëy àaåi haán vaâ öng laäo kia àöëi vúái y mûúâi phêìn cung kñnh, thoäng tay àûáng hêìu khöng chuát trïî naäi. Chaâng thêåt sûå khöng biïët ngûúâi naây laâ nhên vêåt thïë naâo, beân noái: “Huynh àaâi àaä yïu thñch Giang Nam taåi sao khöng àõnh cû hùèn núi àêy, àïí tiïíu àïå thûúâng xuyïn àûúåc nghe lúâi daåy baão?” Àöng Phûúng Nhô cûúâi lúán: “Tranh thuã nûãa ngaây nhaân haå, ài chúi möåt buöíi úã àêy àaä laâ quaá lùæm röìi. Ngûúâi tuåc luåy nhû taåi haå àêy, phûúác phêån nhû luác naây khöng phaãi hïî muöën laâ àûúåc. Huynh àaâi hiïíu àûúåc tiïëng àaân cuãa taåi haå, nhêët àõnh laâ bêåc cao nhên. Xin http://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 huynh àaâi têëu thûã möåt khuác, coá àûúåc hay khöng?” Noái xong, y kheä àêíy cêy thêët huyïìn cêìm àïën trûúác mùåt Trêìn Gia Laåc. Trêìn Gia Laåc thûã àûa ngoán tay lûúát nheå, thêëy tiïëng àaân thanh thoaát tuyïåt diïåu. Chaâng nhòn kyä cêy àaân thêëy trïn àêìu coá buöåc chuâm tua xen keä súåi vaâng thùæt thaânh hai chûä triïån Lai Phûúång, coân chêët liïåu vaâ hoa vùn thò tuyïåt haão, giöëng nhû cöí vêåt caã ngaân nùm. Chaâng êm thêìm kinh haäi, biïët cêy àaân naây laâ baão vêåt vö giaá, khöng biïët ngûúâi naây coá àûúåc tûâ àêu, beân noái: “Tiïíu àïå maån pheáp têëu àaân trûúác mùåt cao nhên, mong huynh àaâi àûâng coá chï cûúâi.” Trêìn Gia Laåc gaãy möåt baâi Bònh Sa Laåc Nhaån, Àöng Phûúng Nhô chùm chuá ngöìi nghe. Nghe xong y hoãi: “Chùæc hùèn huynh àaâi àaä tûâng àïën vuâng biïn aãi?” Trêìn Gia Laåc noái: “Àuáng laâ tiïíu àïå vûâa tûâ Höìi Cûúng trúã vïì, khöng hiïíu sao nhên huynh biïët àûúåc?” Àöng Phûúng Nhô àaáp: “Tiïëng àaân cuãa huynh àaâi àaåm baåc maâ khoaáng àaåt mïnh möng, phong caãnh huâng vô núi àaåi maåc thïí hiïån roä raâng trong àoá. Nghe tiïëng àaân cuãa huynh phaãi nhúá túái baâi tûâ cuãa Tên Gia Hiïn: Say rûúåu khïu àeân ngùæm kiïëm, Nhúá vïì nhûäng thaáng nùm xûa, Biïëm ra ngoaâi taám trùm dùåm, Tai nghe àaân nùm mûúi dêy, Tiïëng àaân ngoaåi töåc vuâng biïn aãi, Tûúãng tröëng àiïím binh chöën sa trûúâng. Taåi haå àaä nghe khuác Bònh Sa Laåc Nhaån naây mêëy chuåc lêìn, nhûng chûa tûâng thêëy khñ tûúång baát ngaát xung thiïn nhû tiïëng àaân cuãa huynh àaâi.” Trêìn Gia Laåc thêëy y quaã àaáng mùåt tri êm cuãa mònh, khöng khoãi cao hûáng. Àöng Phûúng Nhô laåi noái: “Taåi haå coân möåt viïåc khöng roä, muöën thónh giaáo huynh àaâi. Nhûng vûâa múái quen nhau, giao thiïåp coân nöng caån, múã lúâi khöng khoãi e ngaåi.” Trêìn Gia Laåc noái: “Rêët mong àûúåc nghe tön yá huynh àaâi.” Àöng Phûúng Nhô noái: “Trong tiïëng àaân cuãa huynh àaâi coân chêët chûáa can qua, nhû êín taân mûúâi vaån binh giaáp bïn trong. Nhûng nhòn daáng veã huynh àaâi laåi nhû möåt cöng tûã quñ phaái, vùn http://ebooks.vdcmedia.com
 9. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 3) 9 nhaä ön hoâa, chùæc chùæn khöng phaãi laâ àaåi tûúáng thöëng binh. Thêåt sûå taåi haå khöng hiïíu ra sao.” Trêìn Gia Laåc cûúâi noái: “Tiïíu àïå chó laâ möåt keã thû sinh lang baåt giang höì. Lúâi noái cuãa huynh àaâi khiïën àïå nghe maâ xêëu höí.” Dûúâng nhû Àöng Phûúng Nhô khöng tin lùæm, laåi hoãi tiïëp: “Cuäng coá thïí huynh àaâi xuêët thên thïë gia con nhaâ àaåi tûúáng. Khöng biïët tön àaåi nhên bêy giúâ laâm àïën chûác quan naâo, coân cöng danh huynh àaâi ra sao?” Trêìn Gia Laåc àaáp: “Tiïn phuå bêët haånh àaä taå thïë tûâ lêu. Coân tiïíu àïå taâi sú trñ thiïín, hoaân toaân vö duyïn vúái cöng danh lúåi löåc.” Àöng Phûúng Nhô laåi hoãi: “Chó nghe lúâi àaâm luêån àuã biïët huynh àaâi taâi ba löîi laåc. Chùéng leä huynh àaâi khöng àùåt muåc àñch kiïën thên lêåp nghiïåp hay sao?” Trêìn Gia Laåc lùæc àêìu àaáp: “Chuyïån àoá thò khöng phaãi.” Àöng Phûúng Nhô noái: “Tuêìn Phuã Triïët Giang laâ chöí tri giao cuãa taåi haå. Ngaây mai huynh àaâi thûã dúâi goát àïën gùåp öng êëy, khöng chûâng seä coá möåt phen haånh ngöå.” Trêìn Gia Laåc noái: “Haão yá cuãa huynh àaâi àïå xin caãm taå, nhûng thêåt sûå àïå khöng coá yá laâm quan.” Àöng Phûúng Nhô hoãi: “Chùèng leä huynh àaâi cam chõu àïí taâi nùng mai möåt suöët àúâi nhû vêåy sao?” Trêìn Gia Laåc àaáp: “Trûúác mùåt bònh dên baá taánh maâ löå veã anh huâng, chùèng khaác gò haânh vi bó öíi.” Àöng Phûúng Nhô nghe xong cêu naây, bêët giaác neát mùåt thay àöíi. Hai ngûúâi aáo lam thêëy vêåy àïìu bûúác lïn möåt bûúác. Àöng Phûúng Nhô im lùång möåt laát röìi noái: “Huynh àaâi laâ bêåc cao nhên nhaä trñ, àûúng nhiïn nhûäng keã phaâm tuåc nhû taåi haå khöng sao saánh kõp.” Hai bïn quan saát lêîn nhau, àïìu caãm thêëy àöëi phûúng laâ nhên vêåt khöng phaãi têìm thûúâng, maâ trong sûå àïì phoâng laåi khöng neán nöíi phaát sinh caãm giaác thên tònh. Àöng phûúng Nhô laåi cêët http://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 tiïëng: “Huynh àaâi ài tûâ Höìi Cûúng àïën têån Giang Nam naây, doåc àûúâng chùæc hùèn àaä thûúãng ngoaån rêët nhiïìu caãnh àeåp.” Trêìn Gia Laåc àaáp: “Thêìn Chêu vaån dùåm, thùæng caãnh söng nuái àûúng nhiïn khöng sao xem hïët àûúåc. Nhûng thêëy Hoaâng Haâ luä luåt, dên tònh khùæp núi thï thaãm bi ai, tiïíu àïå chùèng coân têm trñ àêu du ngoaån nûäa.” Àöng Phûúng Nhô noái: “Nghe noái dên chuáng bõ thiïn tai úã Lan Phong àaä cûúáp hïët quên lûúng cuãa àaåi quên têy chinh. Doåc àûúâng huynh àaâi coá nghe thêëy vuå naây hay khöng?” Trêìn Gia Laåc giêåt mònh nghô: “Tin tûác cuãa ngûúâi naây taåi sao mau leå àïën thïë? Chuáng ta cûúáp lûúng xong laâ ài thùèng Giang Nam, ngaây àïm khöng dûâng bûúác, maâ y àaä biïët röìi.” Chaâng beân àaáp: “Àuáng laâ coá chuyïån àoá, nhûng thiïët nghô naån dên khöng coá cúm ùn aáo mùåc, thïë maâ quan phuå mêîu khöng thûúng xoát chuát naâo. Hoå chó vò muöën söëng maâ gêy ra chuyïån àoá, vïì tònh thò coá thïí tha thûá àûúåc.” Àöng Phûúng Nhô chêåm raäi lùæc àêìu, tûâ tûâ noái: “Xem ra sûå viïåc khöng àún giaãn nhû vêåy. Vuå naây laâ do Höìng Hoa Höåi xaách àöång naån dên phaåm thûúång laâm loaån.” Trêìn Gia Laåc vúâ hoãi: “Höìng Hoa Höåi laâ caái gò vêåy?” Àöng Phuúng Nhô traã lúâi: “Àoá laâ möåt bang höåi mûu àöì taåo phaãn trïn giang höì. Huynh àaâi chûa tûâng nghe thêëy hay sao?” Trêìn Gia Laåc noái: “Tiïíu àïå àùæm mònh trong cêìm kyâ, àöëi vúái chuyïån thïë gian khöng hiïíu laâ mêëy. Noái ra xêëu höí, möåt bang höåi danh tiïëng lêîy lûâng nhû thïë maâ àïën höm nay tiïíu àïå múái nghe thêëy lêìn àêìu.” Chaâng dûâng laåi möåt chuát röìi tiïëp: “Triïìu àònh nghe tin naây, chùæc chùæn seä nghiïm phaåt Höìng Hoa Höåi.” Àöng Phuúng Nhô noái: “Àoá laâ leä àûúng nhiïn, möåt nhuám phaãn tùåc àoá khöng àuã trúã thaânh àaåi hoåa.” Trêìn Gia Laåc khöng phaãn àöëi, chó hoãi: “Huynh àaâi cùn cûá vaâo àêu maâ noái thïë?” http://ebooks.vdcmedia.com
 11. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 3) 11 Àöng Phûúng Nhô àaáp: “Àûúng kim thiïn tûã laâ bêåc thaánh minh, chó cêìn phaái möåt hai nhên vêåt taâi caán hún ngûúâi, Höìng Hoa Höåi seä bõ tiïu diïåt trong chöëc laát.” Trêìn Gia Laåc noái: “Tiïíu àïå khöng roä vïì triïìu chñnh, nïëu ùn noái hoang àûúâng mong nhên huynh àûâng cûúâi laâ ngu muöåi. Tiïíu àïå cho rùçng trong triïìu chó coá haång giaá aáo tuái cúm, chûa chùæc laâm nöíi viïåc gò.” Cêu naây vûâa thöët ra, Àöng Phûúng Nhô vaâ hai keã hêìu cêån aáo lam àïìu biïën sùæc. Àöng Phûúng Nhô noái: “Huynh àaâi noái nhû vêåy, thêåt khöng ngoaâi caách nghô cuãa hoåc troâ. Chûa cêìn nhùæc àïën vö söë danh tûúáng cuâng hiïìn sô trong triïìu, chó riïng mêëy bùçng hûäu cuãa taåi haå àêy cuäng khöng phaãi têìm thûúâng. Chó tiïëc huynh àaâi laâ haång thû sinh, khöng thò coá thïí baão hoå thi triïín mêëy chiïu. Nïëu huynh àaâi biïët voä cöng, seä hiïíu lúâi noái cuãa taåi haå khöng phaãi laâ vö cùn cûá.” Trêìn Gia Laåc noái: “ Tiïíu àïå troái gaâ khöng chùåt, nhûng àaä tûâng àoåc Du Hiïåp Liïåt Truyïån cuãa Thaái Sûã Cöng, baãn thên cuäng rêët thaán phuåc caác bêåc anh huâng hiïåp sô. Khöng hiïíu huynh àaâi laâ tön chuã phaái naâo, caác võ àêy coá phaãi laâ àïå tûã quñ phaái hay khöng? Caãm phiïìn huynh àaâi múâi hoå biïíu diïín möt vaâi tuyïåt kyä cho tiïíu àïå àûúåc múã röång têìm mùæt.” Àöng Phuúng Nhô baão hai ngûúâi aáo lam: “Caác ngûúi thûã laâm troâ àïí ra mùæt Luåc gia.” Trêìn Gia Laåc àûa tay múâi, nghô buång: “Chó cêìn boån bay xuêët thuã laâ ta biïët úã phaái naâo ngay.” Gaä àaåi haán bûúác lïn noái: “Con seã trïn caânh cêy kia öìn aâo àaáng gheát quaá. Àïí tiïíu nhên löi noá xuöëng àêy cho nhô cùn àûúåc thanh tõnh hún.” Hùæn noái xong vêîy tay, möåt muäi tuå tiïîn bùæn vïì phia con chim seã àang àêåu trïn caânh. Naâo ngúâ tuå tiïîn àïën gêìn thò àöåt ngöåt reä sang bïn, bay laåc mêët. Àöng Phûúng Nhô thêëy hùæn khöng àaánh truáng thò rêët bêët ngúâ. Àaåi haán kia xêëu höí àoã mùåt tña tai, laåi vung tay, möåt muäi tuå tiïîn nûäa bùæn lïn. Lêìn naây moåi ngûúâi nhòn thêëy roä raâng, khi tuå tiïîn túái gêìn con seã thò khöëng biïët tûâ àêu coá möåt viïn àêët bùæn túái laâm tuå http://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 tiïîn bay lïåch ài. Öng laäo gêìy öëm àûáng bïn Àöng Phuúng Nhô thêëy tay phaãi Têm Nghiïîn húi rung àöång, biïët cêåu laâ thuã phaåm beân lïn tiïëng: “Khöng ngúâ tiïíu huynh àïå naây cöng phu khöng tïå. Chuáng ta laâm quen möåt tyá!” Laäo beân àûa nùm ngoán tay ra thaânh cûúng traão, giöëng nhû moác sùæt moác vaâo tay Têm Nghiïîn. Trêìn Gia Laåc thêëy öng laäo naây sûã duång Àaåi Lûåc Ûng Traão Cöng cuãa phaái Tung Dûúng, xuêët thuã khöng nhanh maâ baân tay àaä coá tiïëng gioá rñt lïn. Chaâng thêìm kinh haäi, nghô buång: “Voä cöng ngûúâi naây coá thïí goåi laâ cao thuã àïå nhêët trïn giang höì, nïëu khöng phaãi laâ tön chuã möåt phaái thò cuäng laâ tiïìn böëi voä lêm. Sao laäo laåi chõu laâm nö böåc cho gaä Àöng Phûúng Nhô naây?” Chaâng nghô vêåy, vöåi phêíy cêy quaåt xïëp trong tay möåt caái, xoâe ra caãn giûäa öng laäo vaâ Têm Nghiïîn. Öng laäo lêåp tûác ruát tay vïì, nghô thêìm: “Chuã nhên vûâa àöëi xûã vúái gaä naây nhû bùçng hûäu, nïëu phaá huãy àöì vêåt cuãa hùæn thò thêåt vö lïî.” Laäo nhòn chùçm chùçm Trêìn Gia Laåc tûâ trïn xuöëng dûúái xem thûã chaâng coá biïët voä cöng hay khöng, nhûng chó thêëy chaâng àûa quaåt nheå nhaâng nhû khöng chuá yá, hònh nhû lêìn can thiïåp vûâa röìi chó laâ may mùæn. Àöng Phûúng Nhô noái: “Tiïíu huynh àïå naây tuöíi taác coân nhoã maâ voä nghïå cao cûúâng. Huynh àaâi tòm àêu ra thû àöìng nhû vêåy?” Trêìn Gia Laåc àaáp: “Noá khöng biïët voä àêu. Chó vò tûâ nhoã noá thñch bùæt sêu bùæt chim, nïn neám àêët cuäng khaá chñnh xaác.” Àöng Phuúng Nhô thêëy chaâng àaáp khöng thêåt loâng nïn khöng hoãi vùån. Y nhòn cêy quaåt xïëp trong tay chaâng, hoãi: “Khöng hiïíu cêy quaåt xïëp trong tay huynh àaâi coá buát tñch cuãa ai, coá thïí cho xem möåt laát khöng?” Trêìn Gia Laåc beân àûa cêy quaåt xïëp qua. Àöng Phuúng Nhô cêìm xem, thêëy trïn quaåt coá thuã buát baâi tûâ Kim Luä Khuác cuãa Naåp Lan Tñnh Àûác laâ möåt thi nhên tiïìn triïìu, yá tûá cao siïu, buát phong tuêën nhaä. Y beân noái: “Naåp Lan laâ cöng tûã nhaâ tûúáng quöëc nïn viïët thi tûâ rêët coá khñ phaách, saánh àûúåc Tö Àöng Pha thúâi xûa. Triïìu àònh luác êëy chó coá möåt mònh öng àaáng noái. Thû phaáp naây theo kiïíu Chû Haâ Nam, cuäng êín taâng àöi chuát phong thaái vûúng tön. Chiïëc quaåt vaâ baâi tûâ naây coá thïí goåi laâ song http://ebooks.vdcmedia.com
 13. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 3) 13 bñch, rêët húåp vúái nhau, khöng phaãi laâ cao nhên thò chùæc chùæn khöng coá duyïn sûã duång. Khöng hiïíu huynh àaâi tûâ àêu coá àûúåc?” Trêìn Gia Laåc àaáp: “Tiïíu àïå tònh cúâ duâng mûúâi laång vaâng mua àûúåc trong kho saách cuä.” Àöng Phûúng Nhô noái: “Nïëu àùæt gêëp mûúâi, boã trùm laång vaâng mua àûúåc cêy quaåt naây cuäng laâ quaá reã. Àa söë vùn vêåt kiïíu naây chó truyïìn àúâi trong nhaâ thïë gia, huynh àaâi mua àûúåc trong kho saách cuä thò quaã laâ kyâ ngöå hiïëm thêëy trïn àúâi.” Y noái xong cûúâi röå, Trêìn Gia Laåc biïët y toã yá khöng tin nhûng cûá mùåc kïå, móm cûúâi boã qua. Àöng Phûúng Nhô laåi noái: “Naåp Lan cöng tûã taâi hoa tuyïåt diïåu, tûå thõ laâ anh kiïåt trong àaám thû sinh. Huynh àaâi xem, trong baâi tûâ cuãa öng êëy coá mêëy cêu: Maây ngaâi coá ngaây nhùn nhñu, Tûâ xûa ai cuäng ngaåi nguâng, Cuöåc thïë àaáng gò maâ hoãi, Chó nïn cûúâi nhaåt maâ thöi. Con ngûúâi tûå cao sinh ra kiïu ngaåo, khöng traánh khoãi àoaãn maång, baâi tûâ naây àaä noái quaá roä raâng.” Y noái xong, trûâng mùæt nhòn Trêìn Gia Laåc, ra yá thiïëu niïn cêåy taâi kiïu ngaåo nhû ngûúi thò chûa chùæc coá kïët cuöåc töët àeåp gò. Trêìn Gia Laåc cûúâi cûúâi, cuäng dêîn ra möåt baâi tûâ cuãa Naåp Lan: “Cûúâi röå phêët öëng tay aáo, Cöng danh phuá quñ àaáng gò, Ngùæm danh hoa say myä tûãu, Chuyïån àúâi gaác boã ngoaâi tai. Con ngûúâi àûúåc nhû Naåp Lan cöng tûã, dô nhiïn khöng àïí loåt tai nhûäng gò boån giaá aáo tuái cúm bònh phêím.” Àöng Phûúng Nhô thêëy chaâng khñ khaái ngöng cuöìng, lùæc àêìu lia lõa. Nhûng y khöng núä rúâi chaâng ngay, muöën thûã khñ àöå ra sao, beân lêåt quaåt laåi xem, thêëy phña sau khöng coá thû hoåa gò liïìn noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 “Taåi haå rêët thñch cêy quaåt naây, daám xin huynh àaâi tùång cho, khöng biïët coá àûúåc hay khöng?” Trêìn Gia Laåc noái: “Vêåt moån àaä loåt vaâo mùæt xanh bêåc cao nhên, tiïíu àïå khöng chuát ngêìn ngaåi tùång ngay.” Àöng Phûúng Nhô chó vaâo mùåt quaåt coân tröëng, noái: “Xin huynh àaâi viïët mêëy cêu vaâo mùåt naây, àïí ngaây sau coá thïí tröng vêåt nhúá ngûúâi. Khöng biïët huynh àaâi àang nguå úã àêu, ngaây mai tiïíu àïå cho ngûúâi ài lêëy coá àûúåc hay khöng ?” Trêìn Gia Laåc àaáp: “Nïëu huynh àaâi khöng chï moán quaâ nhoã moån, thò tiïíu àïå lêåp tûác viïët ngay.” Noái xong, chaâng goåi Têm Nghiïîn múã bao lêëy vùn phoâng tûá baão ra, suy nghô möåt chuát röìi thaão ngay möåt baâi thêët ngön tûá cuá: Gûúm àaân nûãa gaánh daåo sún haâ, Biïín xanh nuái thùèm êëy nhaâ ta, Sa maåc gioá têy lay thuáy vuä, Giang Nam trùng toã roåi quïë hoa. Laäo giaâ gioãi Ûng Traão Cöng àûáng bïn thêëy chaâng ài chúi mang theo buát mûåc, laåi vùn taâi nhaåy beán, nïn khöng nghi ngúâ chaâng biïët voä cöng nûäa. Àöng Phûúng Nhô nhêån lêëy cêy quaåt, buöng lúâi caãm kñch: “Taåi haå cuäng coá vêåt naây xin tùång huynh àaâi.” Y hai tay bûng chiïëc cöí cêìm àùåt trûúác mùåt Trêìn Gia Laåc, noái: “Baão kiïëm cho ngûúâi chaáng sô, cöí cêìm tùång khaách tri êm. Cêy àaân naây phaãi cuãa huynh àaâi múái àuáng.” Trêìn Gia Laåc biïët àêy laâ möåt baão vêåt hiïëm coá trïn àúâi, thïë maâ múái gùåp lêìn àêìu ngûúâi naây àaä àem tùång cho mònh, khöng biïët coá duång yá gò. Nhûng chaâng laâ con nhaâ tïí tûúáng, trên baão àaä gùåp rêët nhiïìu nïn khöng coi laâ àùåc biïåt lùæm, beân chùæp tay caãm taå röìi baão Tam Nghiïîn nhêån lêëy. Àöng Phûúng Nhô cûúâi hoãi: “Huynh àaâi tûâ Höìi Cûúng àïën têån Giang Nam, chó vò thñch hoa quïë thöi sao?” http://ebooks.vdcmedia.com
 15. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 3) 15 Trêìn Gia Laåc àaáp: “Möåt ngûúâi baån coá chuát viïåc cêìn, nïn tiïíu àïå phaãi gêëp àïën àêy lo liïåu.” Àöng Phûúng Nhô hoãi: “Nhòn sùæc mùåt huynh àaâi thò hònh nhû khöng nhaân haå lùæm, coân lo lùæng rêët nhiïìu. Phaãi chùng viïåc cuãa quñ hûäu vêîn chûa xong?” Trêìn Gia Laåc àaáp: “Àuáng vêåy.” Àöng Phuúng Nhô noái: “Khöng hiïíu quñ hûäu gùåp khoá khùn thïë naâo? ÚÃ àêy taåi haå coá rêët nhiïìu bùçng hûäu, coá thïí giuáp àúä àûúåc chuát gò chùng?” Trêìn Gia Laåc àaáp: “ Chó vaâi ngaây sau laâ xong röìi, àa taå haão yá cuãa huynh àaâi.” Hai ngûúâi noái chuyïån gêìn nûãa ngaây maâ vêîn chûa hiïíu ngûúâi àöëi diïån laâ nhên vêåt thïë naâo. Àöng Phûúng Nhô noái: “Ngaây sau nïëu huynh àaâi coá àiïìu gò cêìn giuáp àúä, coá thïí cêìm àaân naây àïën Bùæc Kinh tòm taåi haå. Bêy giúâ chuáng ta haå sún thöi.” Trêìn Gia Laåc gêåt àêìu ûng thuêån, röìi hai ngûúâi dùæt tay nhau cuâng xuöëng nuái. Khi àïën Linh ÊÍn, àöåt nhiïn phña trûúác coá mêëy ngûúâi bûúác túái. Ngûúâi ài àêìu mùåt àeåp nhû ngoåc, mònh khoaác cêím baâo, tûúáng maåo rêët giöëng Trêìn Gia Laåc, tuöíi taác cuäng khöng chïnh lïåch mêëy. Y tuêën tuá tiïu saái coân hún caã Trêìn Gia Laåc, nhûng vïì chñ khñ anh huâng haâo saãng khöng thïí saánh bùçng. Hai ngûúâi àöëi diïn, nhòn nhau ngú ngaác. Àöng Phûúng Nhô cûúâi noái: “Luåc huynh! Ngûúâi naây coá giöëng huynh àaâi khöng? Y laâ chaáu hoå cuãa taåi haå. Khang nhi! Mau qua àêy baái kiïën Luåc thïë thuác.” Ngûúâi êëy bûúác túái thi lïî. Trêìn Gia Laåc khöng daám nhêån vai trûúãng böëi, vöåi traã lïî ngay. Àöåt nhiïn xa xa vùèng túái möåt thanh êm nûä nhên rêët quen thuöåc. Trêìn Gia Laåc giêåt mònh quay laåi, thêëy Chu YÃ cuâng song thên tûâ chuâa Linh ÊÍn bûúác ra, bïn caånh àoá coân coá Tûâ Thiïn Hoùçng. Chaâng súå naâng àöåt nhiïn nhòn thêëy hai Trêìn Gia Laåc seä kinh ngaåc la lïn, nïn quay ài coi nhû khöng thêëy. Tûâ Thiïn Hoùçng kheä baão Chu YÃ: “Mònh qua hûúáng khaác ài.” http://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 Àöng Phûúng Nhô noái: “Luåc huynh! Hai ta vûâa gùåp maâ àaä thên thiïët nhû bùçng hûäu lêu nùm. Höm nay taåm biïåt úã àêy, mai naây coá ngaây gùåp laåi.” Röìi hai ngûúâi chùæp tay caáo biïåt, mêëy chuåc àaåi haán aáo lam vêy quanh höå vïå trûúác sau Àöng Phûúng Nhô maâ ài. Trêìn Gia Laåc quay laåi kheä gêåt àêìu, hêët haâm möåt caái. Tûâ Thiïn Hoùçng hiïíu yá ngay, beân xin pheáp Chu Troång Anh: “Nghôa phuå! Töíng àaâ chuã sai haâi nhi ài lo viïåc. Nghôa phuå, nghôa mêîu vaâ muöåi muöåi úã àêy chúi thïm möåt chuát.” Chu YÃ trïì möi toã yá khöng vui, nhûng Tûâ Thiïn Hoùçng cûá ài theo boån àaåi haán vaâo thaânh. Xïë chiïìu, Tûâ Thiïn Hoùçng trúã vïì bêím baáo: “Ngûúâi àoá daåo chúi nûãa ngaây trïn höì, sau àoá vïì dinh tuêìn phuã.” Trêìn Gia Laåc Kïí laåi chuyïån höìi saáng. Hai ngûúâi suy nghô möåt höìi, àoaán rùçng Àöng Phuúng Nhô chùæc chùæn laâ nhên vêåt khöng àún giaãn, nïëu khöng phaãi khêm sai àaåi thêìn bñ mêåt tûâ kinh thaânh àïën àêy àiïìu tra xeát hoãi thò cuäng laâ vûúng thên tön thêët. Y nhòn khöng giöëng ngûúâi Maän Thanh, chùæc laâ khêm sai. Laäo giaâ gêìy öëm coá voä cöng cao nhû thïë laåi laâ thuöåc haå cuãa y, vêy y khöng phaãi quan laåi bònh thûúâng. Trêìn Gia Laåc noái: “Chùèng leä ngûúâi naây àïën àêy vò viïåc Tûâ ca hay sao? Töëi nay ta muöën àñch thên ài doâ xeát.” Tûâ Thiïn Hoùçng noái: “Àuáng thïë! Töët nhêët laâ goåi möåt võ ca ca cuâng ài, àïí tiïëp ûáng lêîn nhau.” Trêìn Gia Laåc noái: “Àïí ta múâi Triïåu tam ca ài. Tam ca laâ ngûúâi Triïët Giang, rêët quen thuöåc khu vûåc Haâng Chêu naây.” Vaâo canh hai, Trêìn Gia Laåc vaâ Triïåu Baán Sún khúãi haânh, thi triïín khinh cöng chaåy vïì hûúáng dinh tuêìn phuã. Hai ngûúâi ài trïn maái nhaâ, hoaân toaân khöng phaát ra tiïëng àöång. Trêìn Gia Laåc nghô: “Xûa nay vêîn nghe noái voä cöng nöåi gia Thaái Cûåc Mön aão diïåu, khinh cöng cuãa Triïåu tam ca quaã nhiïn cao siïu. Khi naâo raãnh röîi ta phaãi thónh giaáo thïm öng êëy múái àûúåc.” Triïåu Baán Sún cuäng êm thêìm thaán phuåc töíng àaâ chuã. Luác thñ voä vúái Thiïët Àaãm Chu laäo anh huâng, moåi ngûúâi àaä muåc kñch voä cöng chaâng tinh diïåu, naâo ngúâ khinh cöng chaâng cuäng phi phaâm http://ebooks.vdcmedia.com
 17. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 3) 17 chùèng keám. Khöng hiïíu sû phuå chaâng laâ Thiïn Trò Quaái Hiïåp laâm sao maâ daåy àûúåc hoåc troâ gioãi giang àïën thïë chó trong mûúâi nùm ngùæn nguãi. Chó möåt luác àaä àïën gêìn tuêìn phuã nha mön. Hai ngûúâi àöìng thúâi phaát hiïån trïn maái nhaâ phña trûúác coá chöî khaã nghi, lêåp tûác khom xuöëng nêëp. Àuáng laâ coá hai ngûúâi àang tuêìn tra trïn maái nhaâ. Triïåu Baán Sún àúåi chuáng quay lûng beân vung tay lïn, möåt viïn thiïët liïn tûã bùæn vaâo möåt caânh cêy caách àoá mêëy trûúång. Hai tïn kia nghe tiïëng àöång úã caânh cêy liïìn phi thên qua àoá àïí xem xeát. Trêìn Gia Laåc cuâng Triïåu Baán Sún thûâa cú voåt nhanh lïn maái nha mön, lêåp tûác traánh vaâo möåt goác töëi. Hoå chúâ möåt höìi khöng thêëy àöång tônh gò múái tûâ tûâ ngêíng àêìu lïn nhòn tûá phña, khöng neán nöíi giêåt mònh kinh haäi. Thò ra dûúái sên àeân àuöëc soi saáng tûåa ban ngaây, mêëy trùm cung thuã sùén saâng, tïn lùæp trïn cung, àao tuöët khoãi voã, phoâng thuã caãnh giúái vö cuâng nghiïm mêåt. Laåi coân mêëy tïn voä tûúáng ài túái ài lui àöëc thuác. Thêåt kyâ laå, binh tûúáng ra vaâo àïìu hñt thúã nheå nhaâng, bûúác chên roán reán, hoaân toaân khöng phaát ra tiïëng àöång. Tuy coá caã ngaân ngûúâi tuå têåp maâ núi àêy tônh mõch phi thûúâng, nghe àûúåc caã tiïëng dïë kïu núi goác tûúâng. Chó àöi luác múâi coá vaâi tiïëng àuöëc nöí leáp beáp. Trêìn Gia Laåc thêëy khöng coá caách naâo vaâo àûúåc, beân àûa tay ra hiïåu cho Triïåu Baán Sún cuâng lui ra ngoaâi, traánh boån lñnh tuêìn tra tïn maái nhaâ, àûáng sau goác tûúâng thûúng lûúång kïë saách. Trêìn Gia Laåc noái: “Chuáng ta khöng nïn vaåch coã àöång rùæn, bêy giúâ töët nhêët laâ quay vïì tòm caách khaác.” Triïåu Baán Sún gêåt àêìu, àang àõnh phi thên chaåy ài thò àöåt nhiïn caánh cûãa dinh tuêìn phuã ken keát heá múã, möåt tïn voä quan ài ra, phña sau laâ böën tïn Thanh binh. Nùm ngûúâi ài doåc theo con àûúâng chûâng vaâi chuåc trûúång laåi quay trúã laåi, thò ra chuáng tuêìn tra caã bïn ngoaâi. Hai ngûúâi thêëy khñ thïë nhû vêåy, khöng khoãi thêìm kinh haäi. Àúåi nùm tïn àoá quay trúã ra, Trêìn Gia Laåc kheä noái: “Àaánh ngaä!” Triïåu Baán Sún hiïíu yá, bùæn ra ba chiïëc kim tiïìn tiïu, ba tïn Thanh binh lêåp tûác ngaä xuöëng àêët. Trêìn Gia Laåc cuäng bùæn hai http://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 quên cúâ vêy, àaánh truáng tïn voä quan vaâ tïn lñnh coân laåi. Hai ngûúâi nhaãy xöí àïën, àiïím huyïåt röìi keáo nùm tïn vaâo möåt chöî töëi, löåt quên trang cuãa chuáng mùåc vaâo mònh, röìi löi boån chuáng vaâo giêëu sau goác tûúâng. Hai ngûúâi chúâ boån tuêìn tra trïn maái nhaâ quay lûng laåi, röìi nhaãy qua tûúâng, àaâng hoaâng ài vaâo trong sên dûúái aánh àuöëc saáng trûng. Trong sên coá caã ngaân quan binh, laâm sao biïët àûúåc àaä coá keã àõch traâ tröån vaâo? Hoå ài sêu vaâo, thêëy boån tuêìn tra bïn trong àïìu laâ voä quan cao cêëp, chó coá àiïìu nhên söë ñt hún bïn ngoaâi. Hai ngûúâi ài àïën saát tûúâng nöåi àiïån, tòm àûúåc chöî sú húã, nhuán ngûúâi voåt lïn nêëp dûúái maái hiïn, neáp vaâo möåt cêy cöåt lúán nñn thúã khöng àöång àêåy. Höìi lêu, Trêìn Gia Laåc thêëy chûa löå haânh tung, beân duâng hai chên moác lêëy xaâ nhaâ treo ngûúâi xuöëng, böi nûúác boåt laâm thuãng giêëy cûãa söí röìi daán mùæt nhòn vaâo. Triïåu Baán Sún canh giûä sau lûng chaâng, mùæt nhòn böën bïn taám hûúáng àïì phoâng keã àõch. Hai ngûúâi naây voä nghïå cao cûúâng laåi to gan lúán mêåt. Chöî àûúåc canh phoâng nghiïm mêåt nhû thïë maâ daám thaám thñnh tònh hònh, thêåt laâ nguy hiïím àïën cûåc àiïím. Trêìn Gia Laåc thêëy bïn trong laâ möåt àaåi saãnh röång khoaãng ba gian nhaâ bònh thûúâng, coá nùm saáu ngûúâi àûáng, àïìu mùåc phuåc sûác àaåi quan. Coá möåt ngûúâi ngöìi quay lûng ra ngoaâi nïn khöng nhòn roä mùåt, chó thêëy boån quan laåi kia àöëi vúái y thêìn sùæc rêët cung kñnh, mùæt khöng daám nhòn nghiïng. Bïn ngoaâi coá möåt tïn quan ài vaâo, hûúáng vïì ngûúâi ngöìi maâ haânh lïî, dêåp àêìu chñn caái. Trêìn Gia Laåc kinh haäi nghô thêìm: “Àêy laâ nghi lïî tham kiïën hoaâng àïë. Chùèng leä hoaâng àïë àaä vi haânh àïën Haâng Chêu hay sao?” Chaâng àang phên vên thò nghe tïn quan àoá noái: “Thêìn laâ Y Chûúng Cai, Böë chaánh Triïët Giang, khêëu kiïën Hoaâng thûúång.” Trêìn Gia Laåc nghe rêët roä raâng beân nghô: “Quaã nhiïn laâ àûúng kim haâng àïë Caân Long, khöng traách chuáng canh phoâng àïën thïë.” http://ebooks.vdcmedia.com
 19. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 3) 19 Hoaâng àïë “hûâ” möåt tiïëng, nghiïm gioång noái: “Ngûúi to gan lùæm!” Y Chûúng Cai löåt maäo àùåt dûúái àêët, dêåp àêìu lia lõa khöng daám noái tiïëng naâo. Laát sau hoaâng àïë múái noái tiïëp: “Ta phaái binh chinh phuåc Höìi Cûúng, nghe noái ngûúi khöng àöìng yá?” Trêìn Gia Laåc laåi giêåt mònh nghô: “Thanh êm cuãa tïn hoaâng àïë naây nghe rêët quen thuöåc.” Y Chûúng Cai vûâa dêåp àêìu vûâa noái: “Töåi thêìn àaáng chïët! Thêìn khöng daám!” Hoaâng àïë noái: “Ta haå lïånh cho Triïët Giang chuyïín gêëp mûúâi vaån thaåch lûúng thûåc àïí cung ûáng quên nhu, sao ngûúi daám khaáng chó?” Y Chûúng Cai àaáp: “Thêìn coá chïët muön lêìn cuäng khöng daám khaáng chó. Thêåt sûå laâ nùm nay tónh Triïët Giang mêët muâa, baá taánh cûåc khöí, trong thúâi gian ngùæn khöng sao têåp trung cho àuã quên lûúng.” Hoaâng àïë cûúâi nhaåt: “Baá taánh cûåc khöí! Hûâ, ngûúi àuáng laâ quan töët, thûúng dên nhû con.” Y Chûúng Cai laåi dêåp àêìu: “Töåi thêìn àaáng chïët! Töåi thêìn àaáng chïët!” Hoaâng àïë noái: “Theo ngûúi thò phaãi laâm sao? Quên lûúng khöng àuã, tònh hònh gêëp nhû lûãa chaáy, chùèng leä bùæt àaåi quên chïët àoái úã Höìi Cûúng hay sao?” Y Chûúng Cai vêîn dêåp àêìu: “Thêìn khöng daám noái” Hoaâng àïë baão: “Coá gò maâ khöng daám noái? Ngûúi noái ài.” Y Chûúng Cai noái: “Àûác vaån tuïë thaánh minh, ún khùæp lï dên. Höìi Cûúng laâ vuâng di àõch, thêåt ra khöng cêìn phiïìn vûúng sû viïîn chinh nhû thïë. Chó cêìn phaái möåt àaåi thêìn àïën thi ên böë àûác laâ dên chuáng vuâng biïn cûúng naây tûå nhiïn qui thuêån.” Hoaâng àïë “hûâ” möåt tiïëng khöng noái gò. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 Y Chûúng Cai laåi noái: “Ngûúâi xûa cuäng noái: Viïåc binh laâ chuyïån dûä, thaánh nhên chùèng muöën duâng. Nïëu thaánh thûúång baäi boã cuöåc viïîn chinh naây, caã thiïn haå àïìu caãm ên caãm àûác.” Hoaâng àïë cûúâi nhaåt: “Ta nhêët àõnh phaái binh chinh phaåt, thïë thò caã thiïn haå àïìu oaán thaán phaãi khöng?” Tûâ naäy Y Chûúng Cai vêîn dêåp àêìu liïn tuåc, trïn traán àaä àêìy maáu tûúi. Hoaâng àïë cûúâi khêíy: “Àêìu ngûúi chûa cûáng lùæm, thïë maâ daám chöëng àöëi vúái trêîm hay sao?” Y quay ngûúâi laåi. Lêìn naây Trêìn Gia Laåc caâng kinh haäi hún. Thò ra hoaâng àïë chñnh laâ Döng Phûúng Nhô maâ mònh vûâa gùåp saáng nay taåi Tam Thiïn Truác chuâa Linh ÊÍn. Trêìn Gia Laåc kiïën thûác röång raäi, gùåp viïåc rêët trêën tônh, nhûng luác naây khöng sao neán nöíi möì höi laånh toaát ra àêìy ngûúâi. Hoaâng àïë Caân Long laåi noái: “Ài ra ài! Àïí maäo quan laåi àêy.” Y Chûúng Cai dêåp àêëu mêëy caái nûäa röìi múái àûáng dêåy, àïí àêìu trêìn luâi ra ngoaâi cûãa. Caân Long quay sang mêëy võ àaåi thêìn kia noái: “Tïn hoå Y naây haânh sûå bêët lûåc, chùæc bïn trong coân uêín khuác gò. Caác khanh haäy àiïìu tra roä raâng vuå naây röìi trònh têëu, khöng àûúåc vò tònh riïng maâ bao biïån, nïëu khöng seä bõ xûã cuâng möåt töåi.” Boån àaåi thêìn vêng daå liïn höìi. Caân Long laåi baão: “Caác ngûúi lui ra ài. Lêåp tûác têåp húåp àêìy àuã mûúâi vaån thaåch quên lûúng, vêån chuyïín ài Höìi Cûúng gêëp.” Boån kia liïn tiïëp vêng daå röìi múái khêëu àêìu lui ra. Caân Long haå lïånh: “Goåi Khang nhi vaâo àêy.” Möåt tïn nöåi thõ veán maân ra ngoaâi, dêîn möåt thiïëu niïn vaâo. Trêìn Gia Laåc thêëy àoá chñnh laâ ngûúâi coá diïån maåo giöëng mònh. Y àûáng bïn Caân Long ra veã thên mêåt, khöng núm núáp súå haäi nhû mêëy võ àaåi thêìn kia. Caân Long laåi truyïìn: “Goåi Lyá Khaã Tuá” Nöåi thõ truyïìn chó ra ngoaâi, möåt voä tûúáng tiïën vaâo khêëu kiïën: “Thêìn laâ Triïët Giang thuãy luåc àïì àöëc Lyá Khaã Tuá, khêëu kiïën thaánh giaá.” http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2