intTypePromotion=1

Tiền chiến hậu chiến - tập 14

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
75
lượt xem
3
download

Tiền chiến hậu chiến - tập 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 14', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 14

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")'*#+,'-.% /0'12%"'-.3'!4'5",6('7809%':#$%& Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi: - Xem chõng hai bµn tay khÐo lÐo cña y ch¼ng nh÷ng ph¶i tù nhiªn mµ cã, d­êng nh­ y ph¶i rÌn luyÖn míi thµnh. Sù thùc ch¼ng nh÷ng y rÌn luyÖn cùc nhäc mµ cßn v× mét ®iÓm kh«ng ai hiÓu ®­îc, ®ã lµ say s­a nghÒ nÆn. BÊt luËn viÖc g× ë ®êi còng vËy, muèn cho ®­îc tËn thiÖn tËn mü, con ng­êi ph¶i say mª nghÒ ®ã míi thµnh. Tû nh­ T©y M«n Xuy TuyÕt say mª kiÕm thuËt. T©y M«n Xuy TuyÕt kh«ng khái lé vÎ xóc ®éng v× y hiÓu râ mèi say s­a nång nhiÖt h¬n ai hÕt. Håi y cßn nhá tuæi, y mª kiÕm ®Õn nçi c¶ nh÷ng lóc t¾m röa hay ®i ngñ, trong tay vÉn «m kh­ kh­ thanh kiÕm. Lôc TiÓu Phông nãi: - Tr­¬ng Anh Phong yªu cÇu Ma Lôc Ca dÉn h¾n vµo æ th¸i gi¸m nguyªn lµ ®Ó kiÕm T©y M«n huynh. T©y M«n Xuy TuyÕt hái: - Nh­ng y ®∙ v« t×nh kh¸m ph¸ ra nh÷ng ®iÒu bÝ mËt cña V­¬ng tæng qu¶n vµ Ma Lôc Ca ph¶i kh«ng ? Lôc TiÓu Phông gËt ®Çu ®¸p: - V× thÕ bän hä giÕt h¾n ®Ó bÞt miÖng. T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - V­¬ng tæng qu¶n vµ Ma Lôc Ca lµ nh÷ng kÎ bÊt tµi nh­ng ng­êi thø ba ch¾c lµ mét tay ®ai cao thñ. Lôc TiÓu Phông ®¸p: - Tr­¬ng Anh Phong còng tù biÕt kh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ cña ng­êi ®ã vµ n¾m ch¾c c¸i chÕt trong tay nªn h¾n ®∙ lÐn lót nÆn t­îng bän kia ®Ó cã ng­êi biÕt mµ b¸o thï cho h¾n. H¾n cßn ®o¸n ch¾c nh÷ng ng­êi b¸o thï cho m×nh sau nµy kh«ng biÕt mÆt ba hung thñ kia, T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - Do ®ã chóng ta cã thÓ nhËn ra ®iÒu bÝ mËt mµ ba ng­êi th­¬ng nghÞ Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 125 http://hello.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long víi nhau lµ mét vô bÝ mËt ghª gím. Lôc TiÓu Phông gi¶i thÝch thªm: - N¬i ®ã phßng èc chËt hÑp mµ l¹i ®«ng ng­êi nhung nhóc, bän chóng kh«ng kiÕm ®­îc chç nµo dÊu x¸c chÕt ®Ó huû diÖt cho biÖt tÝch. T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - V× thÕ mµ bän chóng ph¶i ®Ó x¸c chÕt lªn l­ng ngùa cho nã ®em ra ngoµi. Lôc TiÓu Phông ®¸p: - Bän chóng cßn cã ý ®Þnh ®æ v¹ cho T©y M«n huynh råi nh÷ng ng­êi ë ph¸i Nga Mi sÏ quyÕt ®Êu sinh tö víi huynh ®µi. §ã lµ kÕ NhÊt TiÔn X¹ Song §iªu. B©y giê tuy néi vô ®∙ râ rµng nh­ng cßn mét ®iÒu träng yÕu nhÊt lµ ch­a biÕt pho t­îng thø ba trá vµo ai ? Nã ®∙ bÑp dóm kh«ng nhËn diÖn ®­îc nm÷a. HiÖn giê ba vÊn ®Ò ®ang ®¶o lén trong ®Çu ãc mäi ng­êi: - Ng­êi thø ba lµ ai ? - Ng­êi ®ã ®Õn æ th¸i gi¸m kiÕm V­¬ng tæng qu¶n ®Ó th­¬ng nghÞ chuyÖn bÝ mËt g× ? - Vô bÝ mËt nµy cã liÕn quan g× tíi cuéc chiÕn ®ªm mai kh«ng ? T©y M«n Xuy TuyÕt chó ý nh×n pho t­îng bÑp dóm nãi: - Kh«ng hiÓu lµ ai ? Ng­êi ®ã nhÊt quyÕt kh«ng ph¶i nhµ s­ chÊt ph¸c v× ng­êi nµy trªn ®Çu cã tãc. Tr­¬ng Anh Phong ch¼ng nh÷ng nÆn dong m¹o mµ cßn nÆn c¶ ®Çu tãc n÷a. T©y M«n Xuy TuyÕt l¹i nãi: - D­êng nh­ ng­êi nµy mËp l¾m. Lôc TiÓu Phông ®¸p: - Kh«ng ph¶i mËp ®©u. V× c¸i mÆy mÐo mã nªn coi nh­ ng­êi mËp. T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - Ng­êi nµy cßn cã r©u nh­ng kh«ng dµi l¾m. Lôc TiÓu Phông nãi theo: - Xem chõng h¾n còng ch­a nhiÒu tuæi. T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - D­êng nh­ da mÆt h¾n xanh lÌ ? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - §©y kh«ng ph¶i lµ da xanh mµ lµ mµu s¾c cña s¸p ong. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 126 http://hello.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Chµng thë dµi, c­êi g­îng nãi tiÕp: - HiÖn giê chóng ta míi biÕt h¾n lµ ng­êi ®øng tuæi, cã r©u, kh«ng mËp mµ còng kh«ng èm qu¸. ( thiÕu mét ®o¹n, b»ng h÷u cã ®ñ bé muèn thªm vµ xin liªn hÖ víi t¹i h¹ qua email tunghh@hn.vnn.vn ) L∙o giµ lé vÎ hoµi nghi ®¸p: - Kh«ng ®­îc. Lóc ta n¾n l¹i, bÊt cø ai còng kh«ng thÓ ®øng bªn dßm ngã. §©y lµ luËt lÖ cña l∙o. Lêi nãi cña l∙o kh¸c nµo mét mÖnh lÖnh. Lôc TiÓu Phông kh«ng d¸m kh¸ng cùc ®µnh bá ®i. Chµng ®Õn tiÖm Th¸i Hßa ë ®­êng phè tr­íc mÆt uèng trµ còng thó. Th¸i Hßa lµ mét qu¸n trµ lín. S¸ng sím võa më cöa, kh¸ch ®∙ kÐo vµo ngåi hÕt chç. Qu¸n trµ nµy ë kinh thµnh lµ mét n¬i ®Æc biÖt ®Ó ng­êi ta tô héi. Nh÷ng kh¸ch ®Õn kh«ng ph¶i chØ nh÷ng nh©n vËt thuÇn tuý nghiÖn trµ. NhÊt lµ buæi s¸ng sím, sè ®«ng ®Õn ®©y ®Ó lµm viÖc giao dÞch.Thî ngâ, thî méc, thî m¸y còng th­¬ng gia c¸c lo¹i ch¼ng thiÕu h¹ng nµo. Muèn t×m thî khÐo mµ ®Õn muén lµ kh«ng t×m ®­îc. Trong qu¸n tuy nhiÒu h¹ng ng­êi phøc t¹p nh­ng chç nµo ra chç ®Êy, viÖc kiÕm ng­êi rÊt dÔ dµng kh«ng thÓ sai trËt. Lôc TiÓu Phông ®∙ ®Õn ®©y nhiÒu lÇn, hiÓu râ quy cñ. Chµng t×m chç ngåi ngay bªn cöa, kªu pha mét b×nh trµ h¶o h¹ng t¸m tr¨m mét gãi. T¹i trµ qu¸ nµy ng­êi ta kh«ng b¸n trµ b»ng c©n b»ng l¹nh mµ b¸n theo b×nh theo gãi. Mét b×nh hoÆc mét gãi trµ cã thø hai tr¨m, cã thø bèn tr¨m. H¹ng th­îng h¶o lµ t¸m tr¨m mét gãi. T¸m tr¨m tøc lµ t¸m ®ång tiÒn lín. Nh÷ng ®¹i gia ë kinh thµnh, t¸m ®ång tiÒn lín kh«ng vµo ®©u. Lôc TiÓu Phông v­µ yèng hai hîp trµ toan kªu tiÓu nhÞ ra ngoµi mua mÊy thø ®iÓm t©m ¨n ch¬i th× cã hai ng­êi ®Õn ngåi ®èi diÖn chµng. ë qu¸n trµ kh¸ch dÕn ngåi cïng bµn lµ chuyÖn th­êng. Song hai nh©n vËt nµy th¸i ®é rÊt cæ qu¸i, nh∙n thÇn l¹i cµng kú dÞ. Bèn con m¾t gi­¬ng lªn nh×n ch»m chÆp vµo mÆt chµng kh«ng ngít. C¸ch ¨n mÆc cña hai ng­êi rÊt diªm dóa, nh∙n thÇn rÊt s¾c bÐn,. huyÖt Th¸i D­¬ng gå lªn chøng tá ®Òu lµ cao thñ vâ l©m. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 127 http://hello.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Ng­êi lín tuæi võa cao võa lín, khÝ thÕ uy m∙nh. Tuy h¾n kh«ng ®eo binh khÝ nh­ng hai bµn tay næi g©n xanh chøng tá ch­êng lùc cã thÓ ®Ëp tan bia vì ®¸. G∙ nhá tuæi h¬n, phôc søc cµng hoa lÖ, khÝ vò cao ng¹o h¬n ng­êi lín tuæi. CÆp m¾t s¸ng ngêi ®Çy m¸u tùa hå suèt ®ªm kh«ng ngñ, l¹i ra chiÒu phÉn né bi ai. Hai ng­êi nh×n chßng chäc Lôc TiÓu Phông nh­ng chµng lê ®i nh­ kh«ng ngã thÊy. Chóng ®­a m¾t nh×n nhau mét c¸i råi ng­êi lín tuæi lÊy ra c¸i hép gç ®Æt trªn bµn cÊt tiÕng hái: - Ph¶i ch¨ng c¸c h¹ lµ Lôc TiÓu Phông ? Lôc TiÓu Phông ®¸nh ®¸p l¹i b»ng c¸i gËt ®Çu, m«i chµng còng mÊp m¸y. CÆp r©u mÐp cña chµng dµi nh­ hai hµng l«ng mµy ®∙ lµm phiÒn cho chµng qu¸ nhiÒu. Ng­êi lín tuæi tù gií thiÖu: - T¹i h¹ lµ Bèc Cùc. Lôc TiÓu Phông h÷ng hê ®¸p: - C¸c h¹ m¹nh giái chø ? NÐt mÆt chµng vÉn th¶n nhiªn, l¹i tùa hå ch­a tõng nghe danh tù ®èi ph­¬ng. Thùc ra chµng ®∙ ®­îc nghe råi. Trªn chèn giang hå ch¼ng cã ng­êi ch­a nghe thÊy danh tù nµy. Khai Thiªn Ch­ëng Bèc Cùc khÐt tiÕng vïng Xuyªn T­¬ng l¹i lµ tæng thñ l∙nh ba m­¬i s¸u bang ®¹i ®¹o trªn gi¶i ®Êt nµy. CÆp m¾t Bèc cùc bçng long lªn. B×nh th­êng hÔ h¾n l¸o liªn cÆp m¾t lµ muèn giÕt ng­êi nh­ng lóc nµy h¾n nhÉn n¹i, trÇm giäng hái: - C¸c h¹ kh«ng nhËn ra Bèc mç ­ ? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - T¹i h¹ ch­a ®­îc v∙n danh. Bèc Cù C­êi hái: - Ch¾c c¸c h¹ nhËn ®­îc trong c¸i hép nµy ®ùng g× ? H¾n möo hép ra. HiÓn nhiªn trong ®ùng ba viªn ngäc bÝch s¸ng ngêi l¹i kh«ng nmét chót dÊu vÕt. Lôc TiÓu Phông bviÕt ng­êi biÕt cña, dÜ nhiªn chµng nhËn ra lµ nh÷ng b¶o vËt ®¸ng gi¸ liªn thµnh nh­ng chµng gôc gÆc c¸i ®Çu ®¸p: Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 128 http://hello.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - T¹i h¹ ch­a thÊy nh÷ng vËt nµy bao giê ? Bèc Cù l¹nh lïng nãi: - Bèc mç còng biÕt c¸c h¹ ch­a thÊy qua v× sè ng­êi ®­îc thÊy b¸u vËt nµy ch¼ng cã bao nhiªu. H¾n ®Èy c¸i hép ®Õn tr­íc mÆt Lôc TiÓu Phông nãi tiÕp: - NÕu c¸c h¹ ­ng chÞu mét ®iÒu lµ c¸i hép nµy thuéc quyÒn së h÷u cña c¸c h¹ ®ã. Lôc TiÓu Phông cè ý hái: - §iÒu chi ? Bèc Cùc ®¸p: - Ba viªn ngäc bÝch ®æi lÊy ba tÊm b¨ng cña c¸c h¹ ? Lôc TiÓu Phông hái: - B¨ng g× ? Bèc Cùc c­êi l¹t ghái l¹i: - Tr­íc mÆt ng­êi ch©n chÝnh kh«ng nãi chuyÖn gi¶ dèi. C¸c h¹ cã ­ng chÞu hay kh«ng ? Lôc TiÓu Phông chØ c­êi mµ kh«ng ®¸p. Hai ng­êi nµy võa ngåi xuèng, chµng ®∙ biÕt chóng cã chuyÖn g× råi. Bèc Cùc nãi tiÕp: - Bèc mç ®∙ thiÕt ph¸p th«ng tri cho c¸c b¹n h÷u giang hå c¸c n¬i: nÕu trong m×nh kh«ng cã b¨ng ®o¹n th× ®õng vµo CÊm Thµnh mét c¸ch cµn rì, b»ng kh«ng tÊt bÞ giÕt bá. C©u nµy Lôc TiÓu Phông ®∙ nghe Ngôy Tö V©n nãi råi. Chµng biÕt lµ gÆp chuyÖn r¾c rèi. Bèc Cù dÇn dÇn ®i tíi chç kh«ng nhÞn ®­îc, s½ng giäng hái l¹i: - Cc¸ h¹ cã ­ng thuËn kh«ng ? Lôc TiÓu Phông bu«ng thâng: - Kh«ng ­ng thuËn. Giäng nãi rÊt th¶n nhiªn vµg i¶in dÞ, chµng kh«ng sî kÎ lµm phiÒn. Bèc Cù ®ét nhiªn ®øng ph¾t dËy, s¾c mÆt biÕn ®æi, nh÷ng ®èt x­¬ng kªu r¨ng r¾c. Nh­ng h¾n ch­a ra tay v× g∙ nhá tuæi kÐo h¾n ngåi xuèng. G∙ nhá tuæi còng lÊy ra mét vËt ®Ó trªn bµn nh­ng lµ mét mòi §éc TËt Lª. §éc TËt Lª hÔ gÆp m¸u lµ da thÞt s­ng lªn. §­êng gia û vµo ®éc m«n nµy ®Ó uy hiÕp thiªn h¹. D­íi ¸nh d­¬ng quang, Lôc TiÓu Phông nhËn ra mòi §éc TËt Lª ch¼ng nh÷ng ®óc b»ngthÐp nguyªn chÊt mµ c¸ch chÕ t¹o cùc kú tinh x¶o, Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 129 http://hello.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long phøc t¹p. Trong cµnh l¸ cã b¶y mòi c­¬ng ch©m rÊt nhá bÐ. BÊt luËn c­¬ng ch©m c¾m vµo ®èt x­¬ng hay da thÞt còng ch¹y vµo huyÕt qu¶n lµm cho chÕt ng­êi, ch¼ng cã c¸ch g× cøu v∙n ®­îc. Lo¹i ¸m khÝ nµy th­êng dÊu kÝn kh«ng ®Ó ng­êi ngoµi ngã thÊy nªn Ýt kÎ biÕt nã mét c¸ch t­êng tËn. C¶ Lôc TiÓu Phông còng ph¶i thõa nhËn thø ¸m khÝ nµy ma lùc ghª gím, míi ®Æt nã lªn bµn, chµng ®∙ c¶m thÊy rïng rîn. --------------------------oOo-------------------------- Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 130 http://hello.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2