Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 14

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

81
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 14', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 14

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")'*#+,'-.% /0'12%"'-.3'!4'5",6('7809%':#$%& Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi: - Xem chõng hai bµn tay khÐo lÐo cña y ch¼ng nh÷ng ph¶i tù nhiªn mµ cã, d­êng nh­ y ph¶i rÌn luyÖn míi thµnh. Sù thùc ch¼ng nh÷ng y rÌn luyÖn cùc nhäc mµ cßn v× mét ®iÓm kh«ng ai hiÓu ®­îc, ®ã lµ say s­a nghÒ nÆn. BÊt luËn viÖc g× ë ®êi còng vËy, muèn cho ®­îc tËn thiÖn tËn mü, con ng­êi ph¶i say mª nghÒ ®ã míi thµnh. Tû nh­ T©y M«n Xuy TuyÕt say mª kiÕm thuËt. T©y M«n Xuy TuyÕt kh«ng khái lé vÎ xóc ®éng v× y hiÓu râ mèi say s­a nång nhiÖt h¬n ai hÕt. Håi y cßn nhá tuæi, y mª kiÕm ®Õn nçi c¶ nh÷ng lóc t¾m röa hay ®i ngñ, trong tay vÉn «m kh­ kh­ thanh kiÕm. Lôc TiÓu Phông nãi: - Tr­¬ng Anh Phong yªu cÇu Ma Lôc Ca dÉn h¾n vµo æ th¸i gi¸m nguyªn lµ ®Ó kiÕm T©y M«n huynh. T©y M«n Xuy TuyÕt hái: - Nh­ng y ®∙ v« t×nh kh¸m ph¸ ra nh÷ng ®iÒu bÝ mËt cña V­¬ng tæng qu¶n vµ Ma Lôc Ca ph¶i kh«ng ? Lôc TiÓu Phông gËt ®Çu ®¸p: - V× thÕ bän hä giÕt h¾n ®Ó bÞt miÖng. T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - V­¬ng tæng qu¶n vµ Ma Lôc Ca lµ nh÷ng kÎ bÊt tµi nh­ng ng­êi thø ba ch¾c lµ mét tay ®ai cao thñ. Lôc TiÓu Phông ®¸p: - Tr­¬ng Anh Phong còng tù biÕt kh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ cña ng­êi ®ã vµ n¾m ch¾c c¸i chÕt trong tay nªn h¾n ®∙ lÐn lót nÆn t­îng bän kia ®Ó cã ng­êi biÕt mµ b¸o thï cho h¾n. H¾n cßn ®o¸n ch¾c nh÷ng ng­êi b¸o thï cho m×nh sau nµy kh«ng biÕt mÆt ba hung thñ kia, T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - Do ®ã chóng ta cã thÓ nhËn ra ®iÒu bÝ mËt mµ ba ng­êi th­¬ng nghÞ Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 125 http://hello.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long víi nhau lµ mét vô bÝ mËt ghª gím. Lôc TiÓu Phông gi¶i thÝch thªm: - N¬i ®ã phßng èc chËt hÑp mµ l¹i ®«ng ng­êi nhung nhóc, bän chóng kh«ng kiÕm ®­îc chç nµo dÊu x¸c chÕt ®Ó huû diÖt cho biÖt tÝch. T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - V× thÕ mµ bän chóng ph¶i ®Ó x¸c chÕt lªn l­ng ngùa cho nã ®em ra ngoµi. Lôc TiÓu Phông ®¸p: - Bän chóng cßn cã ý ®Þnh ®æ v¹ cho T©y M«n huynh råi nh÷ng ng­êi ë ph¸i Nga Mi sÏ quyÕt ®Êu sinh tö víi huynh ®µi. §ã lµ kÕ NhÊt TiÔn X¹ Song §iªu. B©y giê tuy néi vô ®∙ râ rµng nh­ng cßn mét ®iÒu träng yÕu nhÊt lµ ch­a biÕt pho t­îng thø ba trá vµo ai ? Nã ®∙ bÑp dóm kh«ng nhËn diÖn ®­îc nm÷a. HiÖn giê ba vÊn ®Ò ®ang ®¶o lén trong ®Çu ãc mäi ng­êi: - Ng­êi thø ba lµ ai ? - Ng­êi ®ã ®Õn æ th¸i gi¸m kiÕm V­¬ng tæng qu¶n ®Ó th­¬ng nghÞ chuyÖn bÝ mËt g× ? - Vô bÝ mËt nµy cã liÕn quan g× tíi cuéc chiÕn ®ªm mai kh«ng ? T©y M«n Xuy TuyÕt chó ý nh×n pho t­îng bÑp dóm nãi: - Kh«ng hiÓu lµ ai ? Ng­êi ®ã nhÊt quyÕt kh«ng ph¶i nhµ s­ chÊt ph¸c v× ng­êi nµy trªn ®Çu cã tãc. Tr­¬ng Anh Phong ch¼ng nh÷ng nÆn dong m¹o mµ cßn nÆn c¶ ®Çu tãc n÷a. T©y M«n Xuy TuyÕt l¹i nãi: - D­êng nh­ ng­êi nµy mËp l¾m. Lôc TiÓu Phông ®¸p: - Kh«ng ph¶i mËp ®©u. V× c¸i mÆy mÐo mã nªn coi nh­ ng­êi mËp. T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - Ng­êi nµy cßn cã r©u nh­ng kh«ng dµi l¾m. Lôc TiÓu Phông nãi theo: - Xem chõng h¾n còng ch­a nhiÒu tuæi. T©y M«n Xuy TuyÕt nãi: - D­êng nh­ da mÆt h¾n xanh lÌ ? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - §©y kh«ng ph¶i lµ da xanh mµ lµ mµu s¾c cña s¸p ong. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 126 http://hello.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Chµng thë dµi, c­êi g­îng nãi tiÕp: - HiÖn giê chóng ta míi biÕt h¾n lµ ng­êi ®øng tuæi, cã r©u, kh«ng mËp mµ còng kh«ng èm qu¸. ( thiÕu mét ®o¹n, b»ng h÷u cã ®ñ bé muèn thªm vµ xin liªn hÖ víi t¹i h¹ qua email tunghh@hn.vnn.vn ) L∙o giµ lé vÎ hoµi nghi ®¸p: - Kh«ng ®­îc. Lóc ta n¾n l¹i, bÊt cø ai còng kh«ng thÓ ®øng bªn dßm ngã. §©y lµ luËt lÖ cña l∙o. Lêi nãi cña l∙o kh¸c nµo mét mÖnh lÖnh. Lôc TiÓu Phông kh«ng d¸m kh¸ng cùc ®µnh bá ®i. Chµng ®Õn tiÖm Th¸i Hßa ë ®­êng phè tr­íc mÆt uèng trµ còng thó. Th¸i Hßa lµ mét qu¸n trµ lín. S¸ng sím võa më cöa, kh¸ch ®∙ kÐo vµo ngåi hÕt chç. Qu¸n trµ nµy ë kinh thµnh lµ mét n¬i ®Æc biÖt ®Ó ng­êi ta tô héi. Nh÷ng kh¸ch ®Õn kh«ng ph¶i chØ nh÷ng nh©n vËt thuÇn tuý nghiÖn trµ. NhÊt lµ buæi s¸ng sím, sè ®«ng ®Õn ®©y ®Ó lµm viÖc giao dÞch.Thî ngâ, thî méc, thî m¸y còng th­¬ng gia c¸c lo¹i ch¼ng thiÕu h¹ng nµo. Muèn t×m thî khÐo mµ ®Õn muén lµ kh«ng t×m ®­îc. Trong qu¸n tuy nhiÒu h¹ng ng­êi phøc t¹p nh­ng chç nµo ra chç ®Êy, viÖc kiÕm ng­êi rÊt dÔ dµng kh«ng thÓ sai trËt. Lôc TiÓu Phông ®∙ ®Õn ®©y nhiÒu lÇn, hiÓu râ quy cñ. Chµng t×m chç ngåi ngay bªn cöa, kªu pha mét b×nh trµ h¶o h¹ng t¸m tr¨m mét gãi. T¹i trµ qu¸ nµy ng­êi ta kh«ng b¸n trµ b»ng c©n b»ng l¹nh mµ b¸n theo b×nh theo gãi. Mét b×nh hoÆc mét gãi trµ cã thø hai tr¨m, cã thø bèn tr¨m. H¹ng th­îng h¶o lµ t¸m tr¨m mét gãi. T¸m tr¨m tøc lµ t¸m ®ång tiÒn lín. Nh÷ng ®¹i gia ë kinh thµnh, t¸m ®ång tiÒn lín kh«ng vµo ®©u. Lôc TiÓu Phông v­µ yèng hai hîp trµ toan kªu tiÓu nhÞ ra ngoµi mua mÊy thø ®iÓm t©m ¨n ch¬i th× cã hai ng­êi ®Õn ngåi ®èi diÖn chµng. ë qu¸n trµ kh¸ch dÕn ngåi cïng bµn lµ chuyÖn th­êng. Song hai nh©n vËt nµy th¸i ®é rÊt cæ qu¸i, nh∙n thÇn l¹i cµng kú dÞ. Bèn con m¾t gi­¬ng lªn nh×n ch»m chÆp vµo mÆt chµng kh«ng ngít. C¸ch ¨n mÆc cña hai ng­êi rÊt diªm dóa, nh∙n thÇn rÊt s¾c bÐn,. huyÖt Th¸i D­¬ng gå lªn chøng tá ®Òu lµ cao thñ vâ l©m. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 127 http://hello.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Ng­êi lín tuæi võa cao võa lín, khÝ thÕ uy m∙nh. Tuy h¾n kh«ng ®eo binh khÝ nh­ng hai bµn tay næi g©n xanh chøng tá ch­êng lùc cã thÓ ®Ëp tan bia vì ®¸. G∙ nhá tuæi h¬n, phôc søc cµng hoa lÖ, khÝ vò cao ng¹o h¬n ng­êi lín tuæi. CÆp m¾t s¸ng ngêi ®Çy m¸u tùa hå suèt ®ªm kh«ng ngñ, l¹i ra chiÒu phÉn né bi ai. Hai ng­êi nh×n chßng chäc Lôc TiÓu Phông nh­ng chµng lê ®i nh­ kh«ng ngã thÊy. Chóng ®­a m¾t nh×n nhau mét c¸i råi ng­êi lín tuæi lÊy ra c¸i hép gç ®Æt trªn bµn cÊt tiÕng hái: - Ph¶i ch¨ng c¸c h¹ lµ Lôc TiÓu Phông ? Lôc TiÓu Phông ®¸nh ®¸p l¹i b»ng c¸i gËt ®Çu, m«i chµng còng mÊp m¸y. CÆp r©u mÐp cña chµng dµi nh­ hai hµng l«ng mµy ®∙ lµm phiÒn cho chµng qu¸ nhiÒu. Ng­êi lín tuæi tù gií thiÖu: - T¹i h¹ lµ Bèc Cùc. Lôc TiÓu Phông h÷ng hê ®¸p: - C¸c h¹ m¹nh giái chø ? NÐt mÆt chµng vÉn th¶n nhiªn, l¹i tùa hå ch­a tõng nghe danh tù ®èi ph­¬ng. Thùc ra chµng ®∙ ®­îc nghe råi. Trªn chèn giang hå ch¼ng cã ng­êi ch­a nghe thÊy danh tù nµy. Khai Thiªn Ch­ëng Bèc Cùc khÐt tiÕng vïng Xuyªn T­¬ng l¹i lµ tæng thñ l∙nh ba m­¬i s¸u bang ®¹i ®¹o trªn gi¶i ®Êt nµy. CÆp m¾t Bèc cùc bçng long lªn. B×nh th­êng hÔ h¾n l¸o liªn cÆp m¾t lµ muèn giÕt ng­êi nh­ng lóc nµy h¾n nhÉn n¹i, trÇm giäng hái: - C¸c h¹ kh«ng nhËn ra Bèc mç ­ ? Lôc TiÓu Phông ®¸p: - T¹i h¹ ch­a ®­îc v∙n danh. Bèc Cù C­êi hái: - Ch¾c c¸c h¹ nhËn ®­îc trong c¸i hép nµy ®ùng g× ? H¾n möo hép ra. HiÓn nhiªn trong ®ùng ba viªn ngäc bÝch s¸ng ngêi l¹i kh«ng nmét chót dÊu vÕt. Lôc TiÓu Phông bviÕt ng­êi biÕt cña, dÜ nhiªn chµng nhËn ra lµ nh÷ng b¶o vËt ®¸ng gi¸ liªn thµnh nh­ng chµng gôc gÆc c¸i ®Çu ®¸p: Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 128 http://hello.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - T¹i h¹ ch­a thÊy nh÷ng vËt nµy bao giê ? Bèc Cù l¹nh lïng nãi: - Bèc mç còng biÕt c¸c h¹ ch­a thÊy qua v× sè ng­êi ®­îc thÊy b¸u vËt nµy ch¼ng cã bao nhiªu. H¾n ®Èy c¸i hép ®Õn tr­íc mÆt Lôc TiÓu Phông nãi tiÕp: - NÕu c¸c h¹ ­ng chÞu mét ®iÒu lµ c¸i hép nµy thuéc quyÒn së h÷u cña c¸c h¹ ®ã. Lôc TiÓu Phông cè ý hái: - §iÒu chi ? Bèc Cùc ®¸p: - Ba viªn ngäc bÝch ®æi lÊy ba tÊm b¨ng cña c¸c h¹ ? Lôc TiÓu Phông hái: - B¨ng g× ? Bèc Cùc c­êi l¹t ghái l¹i: - Tr­íc mÆt ng­êi ch©n chÝnh kh«ng nãi chuyÖn gi¶ dèi. C¸c h¹ cã ­ng chÞu hay kh«ng ? Lôc TiÓu Phông chØ c­êi mµ kh«ng ®¸p. Hai ng­êi nµy võa ngåi xuèng, chµng ®∙ biÕt chóng cã chuyÖn g× råi. Bèc Cùc nãi tiÕp: - Bèc mç ®∙ thiÕt ph¸p th«ng tri cho c¸c b¹n h÷u giang hå c¸c n¬i: nÕu trong m×nh kh«ng cã b¨ng ®o¹n th× ®õng vµo CÊm Thµnh mét c¸ch cµn rì, b»ng kh«ng tÊt bÞ giÕt bá. C©u nµy Lôc TiÓu Phông ®∙ nghe Ngôy Tö V©n nãi råi. Chµng biÕt lµ gÆp chuyÖn r¾c rèi. Bèc Cù dÇn dÇn ®i tíi chç kh«ng nhÞn ®­îc, s½ng giäng hái l¹i: - Cc¸ h¹ cã ­ng thuËn kh«ng ? Lôc TiÓu Phông bu«ng thâng: - Kh«ng ­ng thuËn. Giäng nãi rÊt th¶n nhiªn vµg i¶in dÞ, chµng kh«ng sî kÎ lµm phiÒn. Bèc Cù ®ét nhiªn ®øng ph¾t dËy, s¾c mÆt biÕn ®æi, nh÷ng ®èt x­¬ng kªu r¨ng r¾c. Nh­ng h¾n ch­a ra tay v× g∙ nhá tuæi kÐo h¾n ngåi xuèng. G∙ nhá tuæi còng lÊy ra mét vËt ®Ó trªn bµn nh­ng lµ mét mòi §éc TËt Lª. §éc TËt Lª hÔ gÆp m¸u lµ da thÞt s­ng lªn. §­êng gia û vµo ®éc m«n nµy ®Ó uy hiÕp thiªn h¹. D­íi ¸nh d­¬ng quang, Lôc TiÓu Phông nhËn ra mòi §éc TËt Lª ch¼ng nh÷ng ®óc b»ngthÐp nguyªn chÊt mµ c¸ch chÕ t¹o cùc kú tinh x¶o, Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 129 http://hello.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long phøc t¹p. Trong cµnh l¸ cã b¶y mòi c­¬ng ch©m rÊt nhá bÐ. BÊt luËn c­¬ng ch©m c¾m vµo ®èt x­¬ng hay da thÞt còng ch¹y vµo huyÕt qu¶n lµm cho chÕt ng­êi, ch¼ng cã c¸ch g× cøu v∙n ®­îc. Lo¹i ¸m khÝ nµy th­êng dÊu kÝn kh«ng ®Ó ng­êi ngoµi ngã thÊy nªn Ýt kÎ biÕt nã mét c¸ch t­êng tËn. C¶ Lôc TiÓu Phông còng ph¶i thõa nhËn thø ¸m khÝ nµy ma lùc ghª gím, míi ®Æt nã lªn bµn, chµng ®∙ c¶m thÊy rïng rîn. --------------------------oOo-------------------------- Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 130 http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2