intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 11

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

71
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 11

 1. 138 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Möôøi Moät TRUY TAÀM DAÁU VEÁT HUYEÀN Y NÖÕ B aáy giôø, Truùc Thu Lan nhìn thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán rôi vaøo tình theá nguy hieåm, trong loøng lo laéng ñeán maët ñoû gay la leân: – Nhaïc huynh, sao khoâng nhanh duøng binh khí? Nhaïc Tieåu Tuaán ban ñaàu tuy coù lính quyùnh tay chaân, nhöng luùc naøy chaøng nhaän ra raèng baèng vaøo thaân phaùp ñieâu luyeän cuûa mình cuõng taïm thôøi laãn traùnh ñöôïc theá taán coâng aøo aït cuûa Hoaéc Vaïn Thanh, cho neân chaïy maø khoâng loaïn. Hai ngöôøi moät truy kích moät neù traùnh, toác ñoä cöïc nhanh, khoâng ñaày chôùp maét maø ñaõ thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán thoaùt ra töø voøng vaây chöôûng aûnh, quaû nhieân thoaùt ñöôïc taùm chöôûng lieân hoaøn cuûa Hoaéc Vaïn Thanh. Laïi noùi, Hoaéc Vaïn Thanh maét khoâng rôøi khoûi thaân aûnh cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán, laõo khoâng ngôø Nhaïc Tieåu Tuaán laïi thi trieån thaân phaùp kyø aûo nhö vaäy, luùc naøy vöøa xuaát heát taùm chöôûng trong Kieàn Khoân Baùt Chöôûng, hai maét trôïn tröøng tröøng nhìn chaøng, buoät mieäng noùi: – Ngöôi laø... Toáng Vaên Tuaán ñöùng beân ngoaøi noân noùng haï cho ñöôïc Nhaïc Tieåu Tuaán, chen vaøo thuùc: – Hoaéc toång quaûn khoâng caàn noùi nhieàu vôùi haén. Hoaéc Vaïn Thanh boãng nhieân thaâu theá, chaáp tay noùi: – Coâng töû, laõo huû chính ñang suy nghó, laõo trang chuû ñaõ chaáp nhaän tha hoï Nhaïc naøy, nhaát ñònh khoâng nhìn nhaàm ñaâu, hay laø chuùng ta taïm thôøi ñeå haén ñi. Chaúng hieåu vì ñaâu töï nhieân khaåu khí thaùi ñoä laõo ta thay ñoåi. Truùc Thu Lan baát giaùc thoaùng ñoäng trong loøng, thaàm nghó: – Hoaéc Vaïn Thanh vöøa roài thoát leân maáy tieáng: Ngöôi laø..., nhöng khoâng noùi ra heát, chaúng leõ naøo laõo ta ñaõ nhaän ra lai lòch cuûa chaøng? Toáng Vaên Tuaán vaãn saéc maët laïnh luøng ngaïo maïn noùi: – Hoaéc toång quaûn, ngöôi ñaùnh nhau maõi khoâng ñöôïc gì, nhanh lui ñeå boån coâng töû töï ra tay vaäy. Hoaéc toång quaûn ngöôùc maét hoûi: – Coâng töû, laõo huû ñaõ nghó laïi, chuùng ta khoâng neân nghòch leänh laõo trang chuû... – Khoâng caàn noùi nöõa. Toáng Vaên Tuaán ñöa tay caét lôøi laõo, laïi tieáp: – Haén raønh raønh laø ñoàng boïn vôùi taëc nhaân, haù coù theå tha cho haén chaïy? 138 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 139 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoaéc Vaïn Thanh toû ra luùng tuùng noùi: – Chæ e laøm vaäy khoâng thoûa ñaùng... Toáng Vaên Tuaán khoâng ñeå yù ñeán laõo, saán böôùc höôùng tôùi Nhaïc Tieåu Tuaán, ruùt phaét thanh tröôøng kieám chæa thaúng vaøo chaøng gaèn gioïng: – Chuùng ta laàn tröôùc ñaõ ñaùnh nhau ngoaøi Laõ thaønh chöa phaân thaéng baïi, hieän taïi kheùo gaëp neân phaân moät traän cao thaáp, nhanh ruùt kieám ra. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Toáng huynh, sao phaûi... Nhöng hoï Toáng ñaõ ngaét ngang, quaùt: – Hoï Nhaïc kia, baát taát phaûi noùi nhieàu, tröø phi ngöôi thuùc thuû chòu troùi, ñeå boïn traùng ñinh giaûi ngöôøi veà boån trang, baèng khoâng... Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi nhaït noùi: – Toáng huynh, taïi haï tìm ñöôïc thuoác giaûi töï nhieân seõ mang tôùi cho quyù trang, quyeát khoâng coù ai böùc hieáp taïi haï thuùc thuû chòu troùi ñöôïc. Neân bieát taïi haï khoâng muoán ñoäng thuû cuøng caùc haï khoâng muoán ñoäng thuû cuøng caùc ngöôi, hoaøn toaøn khoâng coù chöõ sôï. Toáng Vaên Tuaán cöôøi lôùn noùi: – Noùi hay laém, ngöôi ñaõ khoâng muoán ñoäng thuû cuøng boån coâng töû, cuõng khoâng chòu thuùc thuû chòu troùi, vaäy thì boø xuoáng ñaát roài boån coâng töû seõ tha maïng cho laàn naøy. ha ha... Hoaéc Vaïn Thanh voäi leân tieáng: – Coâng töû... Nhaïc Tieåu Tuaán nghe caâu naøy thì tuaán dieän khôûi saéc noä, traàm gioïng quaùt: – Toáng Vaên Tuaán, ngöôi chôù böùc hieáp ngöôøi quaù ñaùng. Soaït moät tieáng ngaân daøi, quaû nhieân chaøng ñaõ ruùt thanh nhuyeãn kieám ra caàm chaëc trong tay. Nhöng luùc naøy Truùc Thu Lan boãng aùi leân moät tieáng noùi: – Nhaïc huynh, muõi thanh kieám sao bò gaõy roài? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe hoûi thì ñoû maët, aáp uùng noùi: – Hoâm tröôùc ñaùnh nhau vôùi Toáng ñaïi laõo gia ñaõ bò... ñaïi laõo gia duøng ñuõa ñaùnh gaõy, taïi haï thöïc aùy naùy voâ cuøng vì ñaõ khoâng giöõ gìn ñöôïc thanh baûo kieám cuûa coâ nöông. Truùc Thu Lan maët coøn öûng hoàng, cuùi thaáp ñaàu noùi: – Thanh kieám kia ñaõ laø cuûa huynh roài maø... Toáng Vaên Tuaán khoâng nhaãn naïi ñöôïc, leân tieáng: – ÔÛ ñaây khoâng phaûi laø choã cho caùc ngöôi noùi chuyeän, boån coâng töû khoâng ñuû kieân 139 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 140 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long nhaãn nhieàu. Hoï Nhaïc kia, xem kieám. Noùi roài, quaû nhieân phoùng kieám ñieåm tôùi moät chieâu Tieàu Phu Vaán Loä. Moät chieâu naøy nhìn cuõng bieát laø hö chieâu, theá nhöng bieåu hieän laø gaõ ñaõ ra tay. Nhaïc Tieåu Tuaán tay naém nhuyeãn kieám, nhöng chöa ñoäng thuû, ngöng maét nhìn ñoái phöông noùi: – Toáng huynh laïi muoán tyû kieám cuøng taïi haï thì taïi haï cuõng xin haàu tieáp, coù ñieàu chuyeän caàn phaûi noùi tröôùc cho roõ raøng, neáu khi ñoäng thuû ñao kieám khoâng coù maét, ai ñaû thöông ai cuõng khoâng ñaùng. Toáng Vaên Tuaán maét khinh khænh cöôøi ñaùp: – Ngöôi thaät laø gioûi giaûo bieän, ñaàu tieân duïng ñoäc hai gia phuï, roài sau ñoù laïi gioûi moàm meùp noùi ñeán noãi gia phuï ta tin laø thaät, neân môùi deã daøng tha cho ngöôøi, theá nhöng chính Tieåu Thuùy taän tai nghe Hoà laõo baø noùi ngöôi laø ngöôøi cuûa chuùng, khi chuùng ta hay tin truy tìm ñeán ñaây thì phaùt hieän caùc ngöôi, thöû hoûi thieân haï coù chuyeän naøo kheùo ñeán theá... Haén caøng noùi caøng toû ra giaän döõ, thanh tröôøng kieám trong tay laïi phaùt leân moät ñöôøng, noùi: – Thoâi ñi, boån coâng töû noùi theá ñaõ laø quaù roõ, haõy xem kieám ñaây. Laàn naøy thì quaû nhieân quaät moät ñöôøng kieám tôùi tröôùc ngöïc Nhaïc Tieåu Tuaán, chieâu naøy quyeát khoâng phaûi laø hö chieâu nhö chieâu ñaàu, aùnh kieám loaùng leân bao truøm caû ngöôøi chaøng. – Bieåu ca... Ñuùng luùc aáy, boãng coù moät tieáng nöõ nhaân la lôùn, haøm chöùa noãi töùc giaän, tieáp lieàn ñoù “Coong” moät tieáng ngaân daøi, aùnh kieám cuûa Toáng Vaên Tuaán töïa hoà nhö aùnh chôùp nhanh roài taét lòm. Toáng Vaên Tuaán coøn ñang ngô ngaùc thì moät boùng ngöôøi ñaõ löôùt nheï vaøo nhö moät laøn khoùi moûng, ñònh thaàn nhìn kyõ môùi hay moät thieáu nöõ che kín maët baèng maûnh khaên moûng, treân tay thieáu nöõ moät ngoïn tam xích ñoaûn kieám ñeø chaët treân kieám cuûa Toáng Vaên Tuaán. Coâ ta khoâng ai khaùc hôn laø Huy Hueä Quaân. Tieáp lieàn theo ñoù laø Tieåu Thuùy coâ nöông nhaûy vaøo, treân thaét löng Tieåu Thuùy luùc naøy cuõng coù giaét moät thanh ñoaûn kieám nhö thanh kieám trong tay Huy Hueä Quaân. Toáng Vaên Tuaán laëng ngöôøi giaây laùt roài töø töø thaâu thanh tröôøng kieám veà móm cöôøi hoûi: – Bieåu muoäi sao cuõng ñeán ñaây? Huy Hueä Quaân cuõng lieàn thaâu thanh ñoaûn kieám trong tay noùi: – Bieåu ca, sao laïi ngoan coá ñeán theá, chæ baèng vaøo moät caâu noùi cuûa Tieåu Thuùy maø 140 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 141 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long bieåu ca phaûi nhaát ñònh tyû thí vôùi Nhaïc töôùng coâng, sao khoâng nghó vì côù gì Hoà laõo baø baét ñöôïc Tieåu Thuùy roài laïi tha noù ra? Ñaây roõ raøng laø muoán möôïn moàm Tieåu Thuùy ñem lôøi cuûa baø ta truyeàn ñaït cho chuùng ta nghe, vaäy maø chuùng ta khoâng ñi tìm Hoà laõo baø maø laïi tìm Nhaïc töôùng coâng laø sao chöù? Bieåu ca thöôøng ngaøy töï cho mình laø ngöôi coù trí thoâng minh, vaäy maø laàn naøy laïi khoâng nhaän ra keá ly giaùn cuûa ñoái phöông ö? Coâ ta noùi moät hôi vöøa nhanh vöøa döõ, beân trong haøm yù traùch moùc, theá nhöng gioïng coâ ta thaùnh thoùt khieán ngöôøi nghe caûm thaáy deã chòu. Toáng Vaên Tuaán tôï hoà nhö vöøa kính neå vöøa uùy sôï vò bieåu muoäi naøy, cho neân bò noùi moät hoài maø chæ vaû laû noùi: – Ngu huynh vaø Hoaéc toång quaûn chaïy ñeán ñaây thì ñaõ phaùt hieän thaáy boïn hoï hai ngöôøi trong trang vieän naøy, töï nhieân khoâng theå khieán ngöôøi ta khoâng nghi ngôø ñöôïc... Huy Hueä Quaân luùc naøy aùnh thu ba môùi ñöa leân ngöôøi Truùc Thu Lan roài khoâng ñôïi Toáng Vaên Tuaán noùi heát, caét ngang ngay: – Theá bieåu ca ñaõ hoûi xem thöû Nhaïc töôùng coâng vaø vò coâ nöông naøy ñeán ñaây laøm gì chöa? – Ngu huynh nghe Nhaïc huynh noùi laø boïn hoï chaïy ñeán ñaây ñeå tìm cöùu Tieåu Thuùy, theá nhöng lôøi naøy thöïc khoù tin... Huy Hueä Quaân cöôøi noùi: – Taïi sao laïi khoù tin? Tieåu Thuùy chæ vì cöùu Nhaïc töôùng coâng maø bò Hoà laõo baø baét ñi, Nhaïc töôùng coâng cuõng chaïy ñeán ñaây ñeå tìm cöùu Tieåu Thuùy, laø ñuùng leõ thöôøng tình chöù? Chæ vì bieåu ca thích tin ôû mình, maø khoâng tin ôû ngöôøi, cho neân môùi xaûy ra chuyeän ñoù thoâi. Hoaéc Vaïn Thanh ôû beân caïnh gaät ñaàu noùi: – Tieåu thö noùi raát phaûi. Huy Hueä Quaân quay ñaàu laïi hoûi: – Hoaéc toång quaûn ñaõ kieåm tra ôû ñaây, thaáy khoâng coù ngöôøi sao? Hoaéc Vaïn Thanh ñaùp: – Vaâng, laõo huû ñaõ kieåm tra khaép nôi, töïa hoà nhö töø laâu boõ hoang, do vaäy khi gaëp Nhaïc töôùng coâng vaø vò coâ nöông naøy ôû ñaây môùi xaûy ra hieåu laàm. Nhaïc Tieåu Tuaán töø nay ñeán giôø laëng im, luùc naøy môùi leân tieáng: – Luùc Hoaéc toång quaûn vaøo ñaây coù nhìn thaáy moät laõo giaø laåm caåm ôû ngoaøi cöûa chöù? 141 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 142 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Khoâng, laõo huû vaø coâng töû luùc vaøo ñaây chaúng heà nhìn thaáy moät ngöôøi naøo. Nhaïc Tieåu Tuaán nhíu maøy noùi: – Cuõng kyø laï, luùc chuùng toâi vaøo cöûa thì gaëp moät laõo giaø luï khuï, laõo cöù laûm nhaûm neân bò Truùc coâ nöông ñieåm huyeät, sao baây giôø laïi khoâng thaáy nhæ? Huy Hueä Quaân lieác maét nhìn Truùc Thu Lan moät caùi roài hoûi: – Vaäy Nhaïc töôùng coâng coù coøn nhìn thaáy ai nöõa khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán laéc ñaàu noùi: – Khoâng, ngöôøi ôû ñaây töïa hoà nhö ñaõ chuyeån ñi nôi khaùc, khoâng coøn gioáng nhö toái hoâm qua, theá nhöng chuùng cuõng löu laïi nhieàu daáu veát, boïn taïi haï chính ñang truy taàm thì gaëp Toáng thieáu trang chuû vaø Hoaéc toång quaûn xoác vaøo. Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Ñuùng vaäy, theá nhöng laõo huû nghe Tieåu Thuùy noùi laø Nhaïc töôùng coâng hoài ñeâm bò Hoà laõo baø ñöa ñeán ñaây, chuyeän laø theá naøo? Huy Hueä Quaân nghe theá “öøm” moät tieáng, noùi: – Theá thì Hoaéc toång quaûn chöa hoûi roõ raøng, vaäy maø ñaõ cuøng Nhaïc töôùng coâng xung ñoät roài. Hoaéc Vaïn Thanh maët öûng ñoû, chaáp tay noùi gioïng xin loãi: – Tieåu thö löôïng thöù, laõo huû nhaát thôøi loã maûng, thaät ñaùng toäi. Nhaïc Tieåu Tuaán baây giôø môùi ñem chuyeän hoài ñeâm qua keå cho boïn hoï nghe moät caùch tæ mæ. Hoaéc Vaïn Thanh nghe roài ngôù ngöôøi noùi: – Noùi vaäy nôi ñaây laø saøo huyeät cuûa boïn taëc, coù leõ nhaân Hoà laõo baø ñeå loä haønh tung, cho neân boïn chuùng môùi voäi vaõ taåu taùn ñi nôi khaùc. Huy Hueä Quaân traàm ngaâm moät luùc roài noùi: – Nhaïc töôùng coâng, coù phaûi töôùng coâng noùi teân ñoàng boïn vôùi Hoà laõo baø töøng vôø bò thöông roài nhôø töôùng coâng ñöa thö, laø hoï Töø khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu ñaùp: – Khoâng sai, taïi haï tuy khoâng nhìn roõ maët haén, theá nhöng chæ nghe gioïng noùi haén cuõng nhaän ra nhaát ñònh laø gaõ hoï Töø kia. – ÖØm. Huy Hueä Quaân gaät ñaàu noùi: – Cuõng coù theå, haén cuõng Hoà laõo baø aån cö beân bôø hoà laø ñeå deã daøng thaùm thính Thieân Hoa Sôn trang, coøn nôi ñaây môùi chính laø saøo huyeät cuûa boïn chuùng. 142 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 143 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Vò Thaân coâ nöông maø Nhaïc töôùng coâng gaëp hoài ñeâm coù leõ laø moät nhaân vaät troïng yeáu trong taëc ñaûng. Noùi ñeán ñoù, aùnh maét löu chuyeån boãng hoûi: – Nhaïc töôùng coâng baûo laø bò chuùng bòt maët ñöa ñeán ñaây gaëp Thaân coâ nöông, nhöng ñuùng laø trong phoøng naøy chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Ñuùng vaäy, taïi haï nhôù raát roõ, ôû ñaây voán coù moät caùi baøn troøn vaø maáy chieác gheá, nhöng hieän taïi ñaõ ñöôïc doïn deïp ñi heát roài, ñeán treân neàn ñaát cuõng ñöôïc raûi ñaày buïi ñeå nguïy trang, nhöng taïi haï quyeát khoâng laàm. Toáng Vaên Tuaán noùi: – Hoaéc toång quaûn nhanh daãn ngöôøi ñi khaép nôi theâm laàn nöõa xem, coù theå tìm ra nôi aån naáp cuûa taëc ñaûng cuõng neân. Hoaéc Vaïn Thanh gaät ñaàu noùi: – laõo huû xin ñi ngay. Noùi roài quay ngöôøi ñi mang theo sau maáy traùng ñinh ra khoûi phoøng. Toáng Vaên Tuaán laïi hoûi: – Bieåu muoäi chuùng ta coù phaân nhau ñi luïc soaùt hay khoâng? Huy Hueä Quaân noùi: – Hoài ñeâm, khi tænh laïi, Nhaïc töôùng coâng nhaän ra mình bò giam caàm döôùi moät haàm saâu, neáu giôø tìm ra ñöôïc caùi haàm bí maät naøy thì coù theå khaùm phaù ra ñöôïc ít nhieàu daáu veát cuûa chuùng. Toáng Vaên Tuaán xua tay cöôøi noùi: – Bieåu muoäi quaû nhieân laø thoâng minh caån thaän, neáu khoâng coù muoäi nhaéc nhôû thì ngu huynh chaúng nghó ra ñieàu naøy. Huy Hueä Quaân laïi noùi tieáp: – Ñaùng tieác laø khi Nhaïc töôùng coâng bò daãn leân ñaây thì bò bòt maët, khoâng bieát giôø Nhaïc töôùng coâng coù theå tìm ra maät thaát ñoù khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Luùc taïi haï töø maät thaát ñi leân, ñaàu tuy bò truøm kín, nhöng taïi haï ñeå taâm ghi nhôù, chöøng nhö ñi qua hai daõy haønh lang, xuyeân qua naêm caùnh cöûa, toång coäng theâm chöøng baûy möôi böôùc nöõa thì ñeán nôi ñaây. Truùc Thu Lan noùi: – Nhaïc huynh thaät laø quaù caån thaän. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: 143 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 144 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Taïi haï nhôù lôøi gia sö daïy: luùc rôi vaøo hieåm caûnh phaûi caån thaän heát söùc bình tónh, tuy laø moät vieäc raát nhoû nhöng cuõng khoâng ñöôïc boõ qua. Taïi haï luùc aáy maét bò bít kín, khoâng bieát mình ñang ôû nôi naøo, cho neân phaûi löu taâm ñeå yù, coù vaäy môùi hy voïng thoaùt khoûi hieåm caûnh. Vì theá luùc bò daãn ñi ñaõ ñeå taâm ghi nhôù. Huy Hueä Quaân nhìn chaêm Truùc Thu Lan, naøng caûm giaùc giöõa coâ ta vaø Nhaïc Tieåu Tuaán, tình caûm töïa hoà nhö raát thaân thieát, theá nhöng khoâng tieän hoûi, môùi noùi: – Nhaïc huynh nhôù kyõ nhö vaäy thì raát toát, chuùng ta thöû theo ñoù ñi tìm xem. Moïi ngöôøi rôøi khoûi tieåu laàu. Toáng Vaên Tuaán chìa tay ra noùi: – Nhaïc huynh, môøi ñi tröôùc. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Vaâng, ñeå taïi haï thöû xem. Noùi roài chaøng quay ngöôøi baét ñaàu ñi doïc trôû laïi theo haønh lang. Truùc Thu Lan khoâng caàn khaùch khí vôùi boïn hoï, laäp töùc baùm theo saùt chaân Nhaïc Tieåu Tuaán. Huy Hueä Quaân theo sau trong loøng caûm thaáy khoâng vui, theá nhöng khoâng theå noùi ra, ñaønh laëng leõ böôùc theo Truùc Thu Lan, keá ñeán laø Tieåu Thuùy. Cöù vaäy hoï ñeå maëc moät mình Toáng Vaên Tuaán leõo ñeõo ñi cuoái cuøng, coù ñieàu laø laàn naøy beân ngöôøi Toáng Vaên Tuaán coù theâm moät vò coâ nöông, cho neân trong loøng gaõ thoaùng chuùt yeân taâm, tay aùn ñoác kieám cöù theá maø ñi. Boïn hoï naêm ngöôøi ñi heát daõy haønh lang. Ñeán choã reõ Nhaïc Tieåu Tuaán boãng döøng chaân laïi, nhíu maøy coá nhôù roài boãng ñöa maét nhìn böùc töôøng beân traùi. Truùc Thu Lan nghieâng ñaàu hoûi: – Nhaïc huynh nhìn gì vaäy? Nhaïc Tieåu Tuaán móm cöôøi ñaùp: – Luùc taïi haï bò ñöa ra khoûi maët ñaát, maét bò bòt kín, coù moät vò tieåu coâ nöông maëc ñoà ñen, naém tay taïi haï keùo ñi. Truùc Thu Lan noùi: – Nhöng vieäc aáy vôùi vieäc huynh nhìn böùc töôøng naøy coù lieân quan gì ñeán nhau chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Coâ ta naém tay traùi, nhö vaäy chaúng phaûi taïi haï raûnh rang tay phaûi hay sao chöù? 144 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 145 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Huy Hueä Quaân “a” leân moät tieáng chen vaøo noùi: – Chaúng leõ Nhaïc töôùng coâng ñaõ ñeå laïi kyù hieäu gì treân töôøng hay sao? Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu ñaùp: – Vaâng, taïi haï khi vaøo ñaây ñaõ ngaàm döøng tay vaïch leân töôøng, hieän treân böùc töôøng beân traùi vaãn coøn daáu vaïch chöùng toû hoâm qua taïi haï ñuùng laø ñi theo loái naøy. Moïi ngöôøi ñöa maét nhìn leân vaùch töôøng, quaû nhieân thaáy coù moät ñöôøng vaïch raát nhoû, in treân vaùch töôøng, neáu khoâng coù ngöôøi noùi ra, thì môùi nhìn thoaùng qua tuyeät ñoái khoâng ai coù theå thaáy ñöôïc. Huy Hueä Quaân thaùn phuïc noùi: – Nhaïc töôùng coâng thöïc thoâng minh hôn ngöôøi. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Huy tieåu thö quaù khen, taïi haï luùc aáy cuõng chæ laø voâ tình höôi tay ñuïng phaûi böùc töôøng maø laøm vaäy, khoâng ngôø hoâm nay laïi höõu ích. Truùc Thu Lan trong loøng khoâng muoán chaøng noùi chuyeän nhieàu vôùi Huy Hueä Quaân lieàn thoâi thuùc noùi: – Nhaïc huynh, ñaõ tìm thaáy kyù hieäu thì ñôõ coâng chuùng ta laàn moø, giôø ñi nhanh leân thoâi. Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng noùi gì theâm tieáp tuïc böôùc ñi, laàn theo veát vaïch treân töôøng thì ra ngoaøi theo cöûa hoâng, töø ñaây laø moät daõy haønh lang nhoû heïp tôï nhö con heûm, hai beân töôøng kín mít chaïy mieát. Vì ôû ñaây chæ duy nhaát coù moät haønh lang nhoû heïp, cho neân hoï khoâng caàn nhìn daáu tích maø cöù caém ñaàu böôùc nhanh. Ñeán cuoái ñöôøng thì bò chaän ngang bôûi moät caùnh cöûa goã naëng neà, caùnh cöûa bò khoùa kín baèng moät oå khoùa ñoàng to töôùng. Truùc Thu Lan noùi: – Nhaïc huynh noùi laø caû thaûy ñi qua naêm caùnh cöûa, hieän taïi cöûa naøy laø thöù naêm ñaáy. Nhaïc Tieåu Tuaán nheï gaät ñaàu, duøng tay vaän löïc beû khoùa ñaåy cöûa böôùc vaøo beân trong. Truùc Thu Lan boãng “í” moät tieáng la leân: – Thì ra ñaây laø haäu vieän. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Nhö vaäy laø khoâng sai, toøa maät thaát naøy nhaát ñònh naèm ñaâu ñoù döôùi hoa vieân naøy. 145 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 146 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan nhíu maøy noùi: – Vaäy thì khoù, ñi trong haønh lang coøn vaïch leân töôøng laøm daáu, nhöng ôû ñaây... Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi noùi: – Ñöông nhieân ôû ñaây khoâng theå vaïch leân töôøng laøm daáu ñöôïc. Truùc Thu Lan hoûi: – Vaäy thì huynh ñeå gì laïi laøm daáu? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Toái hoâm qua luùc chaân chaïm maët ñaát thì coù caûm giaùc ñaát raát meàm, chöøng nhö laø coù buøn... Truùc Thu Lan “a” leân moät tieáng tieáp lôøi chaøng: – Hoài ñeâm coù traän möa nhoû luùc ñaàu canh. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi tieáp: – Taïi haï khi daãm chaân leân buøn trong loøng thoaùng nghó nhanh, ñi treân taát coù daáu chaân ñeå laïi, ñeán sau ñoù thì chaân daãm leân gaïch, taïi haï vöøa ñi vöøa coá daäm maïnh baøn chaân ñeå veát laïi, giôø chuùng ta ñi tìm, raát coù theå veát chaân vaãn coøn. Toáng Vaên Tuaán khoâng khoûi kinh ngaïc buoät mieäng taùn thaùn: – Nhaïc huynh quaû laø ngöôøi coù taâm cô. Moïi ngöôøi vaøo haún trong hoa vieân, quaû nhieân sau moät luùc tìm kieám ñaõ tìm thaáy daáu chaân treân neàn gaïch, chæ coù ñieàu luùc naøy maët trôøi ñaõ leân cao, veát buøn khoâ treân neàn gaïch taøu neân neáu khoâng ñeå yù cuõng raát khoù phaùt hieän ñöôïc. Hoa vieân khaù roäng, nhaân vì laàn theo daáu chaân cho neân chaúng maáy choác boïn hoï ñaõ ñi ñeán moät caây caàu gaïch xaây quanh co khuùc chieát. Chieác caàu naøy thoâng qua nhaø thuûy taï, ngaát ngöôõng phía sau laø moät hoøn giaû sôn vôùi caây coái xum xueâ, ñuû loaïi tuøng baùch coå thuï, chæ coù ñieàu ñöôïc thu nhoû laïi cho caân ñoái vôùi quaû nuùi giaû, neân thoaït troâng chaúng khaùc gì laø moät ngoïn thieân thai. Tröôùc ngoïn giaû sôn laø moät baûi coû xanh rì, sau moät traän möa coû non nhö coøn öôùt moïng. Vöôït qua caàu Toáng Vaên Tuaán laø ngöôøi ñaàu tieân böôùc leân coû non naøy, boãng quay laïi nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Hay laø Nhaïc huynh khi daäm leân ñaát meàm chính laø thaûm coû naøy? Nhaïc Tieåu Tuaán ñi vaøi böôùc treân treân thaûm coû, ngöng nhìn moät luùc roài noùi: – Coù leõ khoâng sai, vì khi vöøa ñaët chaân leân khoûi maät thaát, beân tai nghe coù tieáng tuøng reo. Truùc Thu Lan noùi: 146 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 147 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Noùi theá maät thaát coù theå ôû ngay döôùi ngoïn giaû sôn naøy. Toáng Vaên Tuaán noùi: – Ñi, chuùng ta tìm xem. Noùi roài saûi böôùc tôùi ngoïn giaû sôn. Laïi noùi, tuy laø ngoïn giaû sôn, theá nhöng cuõng ñöôïc döïng leân nhöõng vaùch ñaù, nhöõng hang ñoäng nhoû, theá nuùi kyø bí hieåm trôû. Toáng Vaên Tuaán ñaàu tieân tìm chui vaøo moät hang ñoäng, tuy hang hôi thaáp caàn phaûi cuùi ngöôøi môùi chui loït, nhöng beân trong môû roäng hai ngöôøi coù theå ñi ñöôïc, vaøo theâm moät ñoaïn nöõa thì coù moät caùnh cöûa. Ñaåy cöûa ñi vaøo thì thaáy ñoù laø moät phoøng khaùch nhoû trang bò tinh nhaõ, moät chieác baøn baùt tieân vôùi boán chieác gheá döïa. Phía sau coøn coù moät gian beáp nhoû thoâng ra phía sau moät ngoïn giaû sôn. Laàn naøy caû boán naêm ngöôøi laïi men theo baäc caáp ñi leân, coù ñeán hôn naêm möôi baäc caáp môùi ñeán ñænh ngoïn giaû sôn, treân ñænh moät khoaûng ñaát baèng phaúng vôùi nhöõng goùc coå tuøng uoán löôïn theo thôøi gian ruõ boùng rôïp maùt. Giöõa khoaûng troáng coøn laïi laø moät chieác baøn ñaù nhoû hình luïc giaùc, boán chieác ñoân ñaù ñaët laøm gheá. Quaû laø moät nôi duøng ñeå ñaùnh côø hay ñaøm ñaïo lyù töôûng, chuû nhaân cuûa noù haún laø moät ngöôøi coù nhieàu nhaõ höùng chaúng nghi. Sau moät hoài xem xeùt, khoâng moät chuùt gì ñaùng ngôø, Toáng Vaên Tuaán quay ñaàu hoûi Nhaïc Tieåu Tuaán: – Nhaïc huynh nghó xem coù nhôù nhaàm khoâng? Sao ôû ñaây khoâng heà nhìn thaáy moät daáu veát naøo caû? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Taïi haï quyeát khoâng nhôø nhaàm. Cöù theo nhö kyù hieäu taïi haï ñeå laïi maø laàn ñeán ñaây, maät thaát kia nhaát ñònh chæ naèm gaàn ñaâu ñaây thoâi. Toáng Vaên Tuaán noùi: – Chuùng ta ñaõ theo caùch daáu hieäu cuûa Nhaïc huynh ñeå laïi maø laàn ñeán ñaàu caàu, theá nhöng töø ñoù ñeán ñaây khoâng coøn daáu hieäu naøo khaùc, nhö vaäy laø chöa haún maät thaát naèm ôû ñaây. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Tuy raèng beân naøy khoâng ñeå laïi daáu hieäu gì, nhöng taïi haï hoài ñeâm coøn nhôù luùc vöøa ra khoûi maät thaát thì ñaõ hít thôû khoâng khí maùt meû...aø... Chaøng noùi ñeán ñoù, chôït quay ñaàu nhìn xuoáng döôùi roài noùi tieáp: – Raát coù theå cöûa maät thaát naèm gaàn cöûa vaøo trong ñoäng giaû sôn. 147 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 148 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan nghe vaäy voäi giuïc: – Vaäy thì chuùng ta nhanh xuoáng xem sao. Moïi ngöôøi laïi keùo nhau xuoáng chaân ngoïn giaû sôn, nhöng laàn naøy tìm cöûa ñoäng moät hoài, vaãn khoâng phaùt hieän ñöôïc ñieàu gì. Truùc Thu Lan thaáp gioïng noùi: – Theo toâi nghó ôû ñaây raát coù theå coù caøi ñaët cô quan. Huy Hueä Quaân hieáu kyø hoûi: – Coâ nöông baûo caøi ñaët cô quan gì? Truùc Thu Lan ñaùp: – Toâi chæ nghe meï toâi noùi laø coù moät soá maät thaát vì sôï bò ngöôøi ngoaøi phaùt hieän, vaõ laïi muoán taïo söï an toaøn bí maät hôn, cho neân ñaõ caøi ñaët moät loaïi cô quan ñoùng môû cöûa maät thaát. Cô quan ñöôïc ñieàu khieån baèng caàn naém hay nuùt baám chaúng haïn, ngöôøi ngoaøi khoâng bieát thì seõ khoâng môû ñöôïc cöûa haàm bí maät. Cho neân chuùng ta chæ caàn tìm ra chieác caàn ñieàu khieån cô quan laø ñöôïc. Huy Hueä Quaân gaät ñaàu noùi: – Coâ nöông noùi coù lyù, theá nhöng beân trong hang ñoäng toái om, chuùng ta khoâng coù ñeøn ñuoác, laøm sao tìm ñöôïc boä phaän ñieàu khieån cô quan? Truùc Thu Lan cöôøi ñaùp: – Toâi coù mang ñoà ñaùnh löûa ñaây. Vöøa noùi naøng vöøa laáy töø trong ngöôøi ra moät chieác thieân lyù hoûa ñoàng, cheá taïo raát tinh xaûo, “xoeït” moät tieáng, aùnh löûa baät chaùy leân, naøng giô cao chieác hoûa ñoàng laàn böôùc ñi vaøo hang ñoäng, xem xeùt treân vaùch ñaù tæ mæ. Vaùch ñaù nham nhôû coù nhieàu ñöôøng nöùt neû, nhieàu loå hoãng lôùn nhoû khaùc nhau, nhöng Truùc Thu Lan töïa hoà nhö khoâng heà boõ soùt moät loå hoãng naøo. Naøng vöøa laàn tìm vöøa töøng böôùc tieán saâu vaøo trong. Qua moät luùc chôït phaùt hieän ra moät loå hoãng nhoû khaùc thöôøng, nhaân vì noù khoâng saàn suøi nhö nhöõng loå hoãng khaùc maø laïi trôn nhaün, töïa hoà nhö thöôøng coù baøn tay ngöôøi sôø ñeán, baát giaùc naøng vui möøng reo leân: – A, coù theå laø ñaây roài. Vöøa reo leân naøng vöøa thoø tay vaøo loå hoãng, quaû nhieân tay chaïm vaøo moät chieác voøng saét, lieàn naém laáy, nheï nhaøng keùo ra. Ñuùng vaøo luùc aáy, moïi ngöôøi boãng nghe töø trong loå hoãng moät chuoãi tieáng leng keng phaùt ra. Nhaïc Tieåu Tuaán nhíu maøy noùi: – Tieáng ñoäng naøy hình nhö töø döôùi ñaát voïng leân? 148 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 149 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Vöøa noùi ñeán ñoù, tieáp lieàn böùc töôøng beân phaûi boãng nhieân taùch ra laøm hai, hai khoái ñaù lôùn chuyeån ñoäng naëng neà nghe raàm raàm, cuoái cuøng ñeå loä ra moät cöûa thaïch ñoäng khaùc, vôùi nhöõng baäc caáp ñi saâu xuoáng döôùi. Huy Hueä Quaân khoâng khoûi gaät ñaàu thaùn phuïc: – Truùc coâ nöông gioûi thaät, neáu khoâng coù coâ nöông thì chuùng toâi caû ñôøi cuõng chaúng tìm ra ñöôïc choã naøy. – Tieåu thö quaù khen. Truùc Thu Lan khieâm toán ñaùp, roài giô cao chieác thieân lyù hoûa ñoàng, noùi: – Ñeå toâi xuoáng tröôùc. Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng yeân taâm noùi: – Truùc coâ nöông, neân ñeå taïi haï xuoáng tröôùc. Truùc Thu Lan cöôøi noùi: – Khoâng sao, ñaèng naøo thì trong tay toâi cuõng coù chieác thieân lyù hoûa ñoàng naøy, neân xuoáng tröôùc soi ñöôøng cho moïi ngöôøi. Noùi roài khoâng chôø chaøng phaûn öùng, cöù böôùc xuoáng baäc caáp baèng ñaù. Nhaïc Tieåu Tuaán sôï naøng gaëp chuyeän neân lieàn ñi theo saùt beân. Huy Hueä Quaân quay ñaàu noùi: – Tieåu Thuùy, ngöôi ôû laïi ñaây ñeå phoøng coù ngöôøi ñoùng cöûa maät thaát nhoát chuùng ta trong naøy. Neáu thaáy ñoäng tònh gì thì nhanh la leân thoâng baùo cho chuùng ta bieát, nhôù chöa? Tieåu Thuùy gaät ñaàu ñaùp: – Tieåu tyø ghi nhôù. Huy Hueä Quaân caên daën roài cöù böôùc ñi theo boïn hoï. Cuoái cuøng môùi ñeán Toáng Vaên Tuaán. Ñi xuoáng heát baäc caáp laø moät con ñöôøng nhoû heïp, beân traùi coù hai caùnh cöûa saét khoâng khoùa. Ñaåy vaøo xem, thì ra ñoù laø moät gian phoøng chöùa nhöõng huõ röôïu khoâng, moät gian khaùc laïi chöùa nhöõng gia cuï vôõ naùt vaø cuûi. Cuoái con ñöôøng cuõng laø moät caùnh cöûa saét khaùc, nhöng beân trong laø moät gian phoøng troáng trôn, chaúng coù moät vaät gì. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Haún laø taïi haï ñaõ bò giam ôû trong caên phoøng naøy. Moïi ngöôøi böôùc haún vaøo trong gian thaïch thaát. Truùc Thu Lan ñöa cao chieác thieân lyù hoûa ñoàng soi nhìn khaép nôi, roài thaúng ngöôøi leân noùi: – Khoâng coù chuùt daáu veát, chöùng toû boïn taëc nhaân ñaõ chuyeån ñi nôi khaùc roài. 149 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 150 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán toû ra thaát voïng noùi: – Xem ra nôi ñaây khoâng phaûi laø saøo huyeät cuûa boïn taëc nhaân, chæ laø taïm thôøi muoán duøng laøm nôi truù chaân thoâi. Huy Hueä Quaân noùi: – Nhöng neáu khoâng phaûi laø saøo huyeät cuûa boïn chuùng, vaäy thì thieát ñaët cô quan laøm gì? Toáng Vaên Tuaán cöôøi noùi: – Cô quan thì khoâng coù gì ñaùng noùi, nhieàu trang vieän moân hoä lôùn, ñeå ñeà phoøng ñaïo taëc troäm cöôùp, cuõng ñeàu coù thieát keá maät thaát vôùi nhieàu cô quan. chæ moät cô quan nhoû naøy thì khoâng ñuû chöùng minh laø saøo huyeät cuûa boïn taëc. Huy Hueä Quaân khoaùt tay aùo noùi: – Vaäy chuùng ta trôû leân thoâi. Noùi roài caû boïn boán ngöôøi laïi luïc tuïc keùo nhau theo baäc caáp ñi trôû leân. Tieåu Thuùy tay vaãn naém ñoaûn kieám ñöùng giöõ cöûa, chöùng toû khoâng xaûy ra bieán coá gì ôû treân naøy. Chöøng aáy cuõng coù theå nhaän ñònh ngöôøi cuûa Thaân coâ nöông kia ñaõ hoaøn toaøn rôøi khoûi nôi ñaây roài. Khi caû boán naêm ngöôøi vöøa ra khoûi ngoïn giaû sôn, thì thaáy töø xa boùng Hoaéc Vaïn Thanh phoùng nhanh ñeán. Toáng Vaên Tuaán ñoùn ñaàu hoûi: – Hoaéc toång quaûn, coù chuyeän gì maø gaáp vaäy? Boïn Nhaïc Tieåu Tuaán boán ngöôøi cuõng lieàn chaïy theo Toáng Vaên Tuaán. Vöøa qua khoûi nhaø thuûy taï, thì Hoaéc Vaïn Thanh ñaõ ñeán ñaàu caàu, laõo döøng laïi chaáp tay noùi: – Coâng töû, caùc vò ôû ñaây, laõo huû chaïy tìm khaép nôi... Toáng Vaên Tuaán hoûi: – Hoaéc toång quaûn ñaõ phaùt hieän gì chaêng? Hoaéc Vaïn Thanh ñaùp: – Laõo huû ñaõ luïc soaùt khaép nôi, nhöng khoâng heà thaáy daáu veát khaû nghi naøo caû. Luùc naøy, laõo trang chuû cho Toáng Huøng ñeán baûo laø coâng töû vaø tieåu thö phaûi nhanh trôû laïi trang. Toáng Vaên Tuaán hoûi: – Toáng Huøng coù noùi laø cha ta coù chuyeän gì khoâng? – Laõo huû coù hoûi, Toáng Huøng chæ noùi hình nhö coù ngöôøi töø Döông Chaâu ñeán. Huy Hueä Quaân nghe vaäy thì hoûi ngay: 150 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 151 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Cha toâi phaùi ngöôøi ñeán ö? Phaùi ai vaäy? Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Laõo huû khoâng roõ laém, Toáng Huøng chæ noùi: laõo trang chuû baûo coâng töû vaø tieåu thö phaûi töùc toác hoài trang, chöøng nhö coù vieäc gì raát quan troïng, chôø coâng töû vaø tieåu thö veà ñeå baøn baïc. Toáng Vaên Tuaán noùi: – Ra laø vaäy, bieåu muoäi, chuùng ta ñi thoâi. Huy Hueä Quaân nghe noùi coù chuyeän gaáp thì gaät ñaàu, roài quay ngöôøi nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán thaáp gioïng noùi nhanh: – Nhaïc töôùng coâng, chôù queân cuoäc heïn ôû Döông Chaâu nheù. oOo 151 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2