Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 19

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

59
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 19

 1. 245 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Möôøi Chín CUOÄC HOÄI NGOÄ THIEÂN HOA SÔN TRANG M uùa xong chieâu kieám, chaøng hoûi: – Coù phaûi nhö vaäy khoâng? Kim Thieát Khaåu hoaït mieäng cöôøi hì hì noùi: – Keùm laém, coøn keùm xa laém! Nhaïc Tieåu Tuaán nhíu maøy hoûi: – Coù choã naøo khoâng ñuùng chaêng? – Ra kieám phaùp chieâu thì chaúng gì sai, theá nhöng khoâng khoûi phaùt ñöôïc tinh thaàn cuûa chieâu kieám haøm aån baát loä, hay noùi ñuùng hôn laø choã uyeân thaâm aûo dieäu cuûa noù. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe noùi thì voäi chaép tay nghieâm tuùc noùi: – Laõo ca ca noùi raát ñuùng, taïi haï thoâ thieån sô suùt, xin laõo ca ca chæ giaùo. Kim Thieát Khaåu gaät ñaàu cöôøi noùi: – Bieát thì deã söûa, ñeán ñaây! Vöøa roài ngöôi ñaõ nhìn thaáy roõ chieâu thöùc, ñoàng thôøi muùa laïi cuõng khoâng sai gì, giôø chuùng ta ngoài xuoáng noùi chuyeän. Vöøa noùi laõo vöøa duøng tay keùo Nhaïc Tieåu Tuaán ngoài xuoáng neàn gaïch, ñoaïn gheù saùt ñaàu vaøo chaøng, gioïng raát nhoû baét ñaàu phaân tích choã uyeân thaâm aûo dieäu cuûa chieâu kieám cho chaøng nghe: – Chieâu khi phaùt xuaát nhö theá naøo, phaûn hoài ra sao, nhaát nhaát noùi thaät töôøng taän. Nhaïc Tieåu Tuaán theo hoïc kieám phaùp vôùi sö phuï coù ñeán möôøi laêm naêm, ñoái vôùi caùc chieâu tuyeät kieám ruùt ra töø kieám phaùp cuûa caùc moân phaùi chaøng ñeàu haáp thuï thaønh thuïc, ñöông nhieân phaûi laø moät ngöôøi cöïc thoâng minh. Nhöng luùc naøy nghe Kim Thieát Khaåu phaân tích chieâu kieám, chaøng giaät mình vì thaáy chieâu kieám heát söùc taàm thöôøng, nhöng choã bieán aûo tinh tuùy cuûa noù thì khoâng theå ngôø tôùi ñöôïc. Vôùi nhöõng chieâu kieám chaøng ñaõ hoïc, tuy ñeàu laø tinh hoa kieám phaùp, nhöng so vôùi chieâu kieám naøy thì choã thaàn dieäu uyeân thaâm thì vöôït hôn xa. Luùc naøy chaøng laúng laëng laéng nghe vaø ghi nhôù heát taát caû nhöõng ñieåm quyeàn yeáu cuûa chieâu kieám, nhöng thaàm nghó neáu luyeän thaønh chieâu kieám ñaït ñeán tinh hoa cuûa noù thì phaûi maát khoâng ít thôøi gian ñaáy! Kim Thieát Khaåu phaân tích xong, cöôøi hoûi: – Tieåu huynh ñeä ngöôi nhôù kyõ roài chöù? – Taïi haï ñaõ ghi nhôù. 245 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 246 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Kim Thieát Khaåu laïi hoûi: – Ngöôi lónh hoäi heát chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán khieâm toán noùi: – Taïi haï khoâng daùm noùi lónh hoäi heát, theá nhöng taát caû nhöõng lôøi giaûng giaûi cuûa laõo ca ca, taïi haï ñeàu hieåu! – Vaäy thì toát! Noùi roài laõo ngaùp daøi moät caùi, vöôn vai noùi: – Tieåu huynh ñeä, ngöôi nhö ñaõ nhôù heát roài, thì caàm kieám ñi luyeän ñi, laõo caûm thaáy meät moûi, caàn nghæ ngôi moät chuùt! Roài chaúng ñôïi Nhaïc Tieåu Tuaán noùi gì theâm, laõo vaät ngöôøi naèm ra ñaát, co goái maø nguû. Nhaïc Tieåu Tuaán lieàn nhaët thanh kieám goã ñöùng leân böôùc ra khoûi mieáu, ngay trong khoaûng troáng tröôùc mieáu, baét ñaàu dieãn luyeän chieâu kieám vöøa roài. Nhaïc Tieåu Tuaán tuy laø ñaõ ghi nhôù naèm loøng quyeát yeáu töøng thöùc trong chieâu kieám, theá nhöng tröôùc khi xuaát thuû phaùt chieâu, cöù töøng thöùc chaøng phaûi nhaåm trong ñaàu khaåu quyeát cuûa noù, roài môùi phaùt kieám, chæ trong chôùp maét laø ñaùnh xong chieâu kieám. Theá nhöng, maëc daàu chaøng hoaøn toaøn theo ñuùng lôøi chæ giaùo cuûa Kim Thieát Khaåu muùa chieâu kieám, nhöng chung quy vaãn thaáy coù choã naøo ñoù khoâng hôïp lyù. Nhaát laø, moãi khi caûm thaáy trong thöùc kieám ñang phaùt khoâng ñuùng, thì laäp töùc muõi kieám rung giaät maïnh leân, tôï hoà nhö muõi kieám vöøa bò moät vieân ñaïn baén truùng. Tuy luùc chaán ñoäng laø cöïc nhoû, nhöng vôùi baûn thaân ngöôøi ñang luyeän kieám thì caûm nhaän ra ngay töùc khaéc. Chaøng thaâu kieám nhìn quanh, ôû ñaây duy nhaát chæ coøn laïi moät mình Kim Thieát Khaåu vaø Truùc Thu Lan, nhöng naøng thì ñaõ bò ñieåm thuïy huyeät nguû say, neáu nhö khoâng phaûi Kim Thieát Khaåu ra tay ngaàm baén vieân soûi nhoû, thì coøn ai vaøo ñaây? Chaøng thaàm nghó nhaát ñònh laõo ta vôø nguû ñeå mình luyeän kieám, nhöng kyø thöïc laø vaãn thöùc ngaàm theo doõi mình, ñeán cho mình luyeän sai ñaõ ra tay caûn mình! Nghó theá, chaøng khoâng noùi ra, tieáp tuïc vung kieám chuyeân taâm maø luyeän. Mieäng ngaàm ñoïc khaåu quyeát, tay theo ñoù töø töø ñaùnh ra. Laàn naøy chaøng chuyeân taâm nhaát yù luyeän taäp, quaû nhieân töøng thöùc trong chieâu muùa ñuùng tinh hoa cuûa noù, thì muõi kieám khoâng coøn bò chaán ñoäng nöõa. Theá nhöng, chæ caàn moät chuùt lôi loõng, khoâng chuyeân chuù, kieám hôi cheách thöùc thì laäp töùc muõi kieám laïi bò chaán ñoäng maïnh. Nhaïc Tieåu Tuaán giôø thì ñaõ tin chaéc chính Kim Thieát Khaåu ngaàm chæ ñieåm mình töøng theá töøng thöùc, baát giaùc trong loøng caûm kích hôn, caøng doác taâm luyeän taäp. Cöù theá, chaøng mieät maøi luyeän ñeán hôn moät canh giôø, kieám giô xuaát chieâu bieán 246 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 247 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long theá thaønh thuïc töï do, muõi kieám khoâng coøn bò chaán ñoäng nöõa. Tuy theá, nhöng cuõng chæ môùi ôû giai ñoaïn luyeän kieám hình, chieâu thöùc ñaùnh ra nhuaàn nhuyeãn theo tay, coøn nhö noùi ñeán thuaàn thuïc bieán hoùa cuûa noù, ñaït ñeán choã uyeân thaâm aûo dieäu vaãn caùch xa! Nhaïc Tieåu Tuaán caøng luyeän caøng thaáy höùng vaø trong loøng cuõng caøng thaáy kyø laï, chæ moät chieâu kieám troâng ñôn giaûn ñeán theá, maø khi luyeän thì laïi khoù voâ cuøng ñeán nhö chaøng laø ngöôøi luyeän kieám coù ñeán möôøi laêm naêm, vaãn khoâng deã daøng phuùt choác haáp thu heát tinh thaàn cuûa noù. Baây giôø, Kim Thieát Khaåu boãng trôû ngöôøi, cöôøi noùi: – Tieåu huynh ñeä, ñuû roài, ñuû roài. Chaúng coøn sôùm nöõa ñaâu, ñi nghæ moät laùt ñi! Nhaïc Tieåu Tuaán thaâu kieám chaáp tay noùi: – Thöûa mong laõo ca ca chæ giaùo, taïi haï thaät hoå theïn, phaûi khoå luyeän ñeán hôn moät canh giôø, maø chieâu kieám naøy vaãn chöa thaønh thuïc. Kim Thieát Khaåu hai tay oâm goái cöôøi noùi: – Tieåu huynh ñeä, laõo ca ca ta chính ñang muoán noùi nhaõn thaàn cuûa sö phuï ta nhìn quaû khoâng sai, chieâu kieám naøy, ngöôi chæ noäi trong moät canh giôø maû ñaõ luyeän thaønh. Nhôù laïi luùc tröôùc khi sö phuï truyeàn thuï chieâu kieám naøy cho laõo ca ca ta, ta phaûi maát ñeán ba ngaøy môùi luyeän ñöôïc. Sö phuï luùc ñoù töùc giaän ñeán chöûi khoâng coøn manh giaùp, suyùt nöõa thì ñaõ khoâng cho ta luyeän chieâu kieám naøy. Haø haø... Cöù nghó cuõng thaáy ngöôi thoâng minh lanh lôïi ñeán chöøng naøo roài. Thoâi, laïi ñaây nguû moät giaác! Nhaïc Tieåu Tuaán luùc naøy cuõng ñaõ caûm thaáy meät moûi, beøn ngoài xuoáng töïa löng vaøo beä thôø maø nguû. Trôøi saùng töø luùc naøo. Nhaïc Tieåu Tuaán coøn mô mô maøng maøng, thì loaùng thoaùng nghe gioïng Truùc Thu Lan la leân: – Í, laøm sao toâi laïi nguû ôû ñaây? Nhaïc Tieåu Tuaán môû böøng maét ra, trôøi ñaõ saùng baêng, Truùc Thu Lan ñöùng tröôùc maët chaøng. Saéc maët naøng coù xanh gaày hôn, nhöng hai maù phôùt hoàng coù e vì theïn, ñoâi maét long lanh ñen laùy cöù nhìn chaøng hoaûng hoát laãn kinh ngaïc hoûi: – Nhaïc huynh, ñaây laø nôi naøo? Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng ñaùp ngay ñöùng leân hoûi laïi: – Truùc coâ nöông, thöông theá trong ngöôøi theá naøo roài? Truùc Thu Lan caøng kyø hôn. – Sao? Toâi truùng thöông ö? A,... A, raát toát! – Vaäy thì hay laém! 247 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 248 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Noùi roài chaøng quay ñaàu nhìn, nhöng chaøng coøn thaáy boùng daùng Kim Thieát Khaåu ñaâu, baát giaùc í leân moät tieáng goïi lôùn: – Laõo ca ca, laõo ca ca ñi ñaâu roài? Noùi roài chaøng vuït chaïy nhanh ra beân ngoaøi, nhöng khoâng coøn nhìn thaáy Kim Thieát Khaåu ñaâu nöõa, chaøng laåm baåm moät mình: – Quaùi, laõo ta ñi chaúng noùi tieáng naøo! Truùc Thu Lan theo sau ngöôøi chaøng, hoûi: – Nhaïc huynh noùi ai vaäy? – A, coâ nöông coøn nhôù tröa hoâm qua chuùng ta gaëp laõo tieàn boái Kim Thieát Khaåu khoâng? – Ñöông nhieân laø nhôù, nhöng huynh nhaéc ñeán laõo aáy laøm gì? – OÂ, chính laõo ta toái hoâm qua, ngay taïi ñaây ñaõ khoáng cheá Thaân coâ höông buoäc coâ ta phaûi trò thöông cho coâ nöông, neáu khoâng thì nguy roài! Truùc Thu Lan a leân moät tieáng kinh ngaïc, noùi: – Toâi nhôù ra roài, toái hoâm qua toâi ñaùnh nhau vôùi Töû Kim Tieâu, sau ñoù truùng moät chöôûng Thanh Saùt Chöôûng cuûa haén, roài... Chaúng hay bieát gì nöõa. Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu tieáp lôøi naøng: – Ñöông nhieân luùc aáy coâ nöông hoân meâ baát tænh, hai maét nhaém nghieàn, maët xanh troâng ñaùng sôï, toâi beá coâ nöông chaïy ñeán ñaây, nhöng trong loøng cuõng chöa nghó ra caùch gì cöùu chöûa... Truùc Thu Lan nghe maáy tieáng toâi beá coâ nöông, thì baát giaùc maët noùng leân, cuùi gaàm ñaàu khoâng daùm nhìn chaøng. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi tieáp: – Sau ñoù, toâi chôït nhôù laïi lôøi cuûa Kim Thieát Khaåu ñaõ noùi luùc tröa: Coâ nöông neáu gaëp nguy, cöù chaïy veà höôùng Taây thì bình an voâ söï. Ñang luùc boù tay, toâi cöù nhaém theo höôùng Taây maø chaïy tôùi ñaây... Truùc Thu Lan boãng caûm thaáy höùng thuù. Beøn ngöôùc maét leân cöôøi hoûi: – Sau ñoù theá naøo? Tieáp ñoù, Nhaïc Tieåu Tuaán keå laïi heát chuyeân hoài ñeâm gaëp ñöôïc Kim Thieát Khaåu ôû ñaây, roài duøng caùch naøo trò thöông cho naøng. Chæ coù ñieàu, chaøng löôùt qua chuyeän Kim Thieát Khaåu möôïn tay chaøng duøng Hoûa Linh Chæ ñieåm vaøo caùc yeáu huyeät treân ngöôøi Thaân Phi Quyønh. Cho ñeán chuyeän veà sau Kim Thieát Khaåu duøng Thieáu Döông chaân khí truyeàn nhaäp vaøo tay chaøng ñieåm chæ vaøo yeáu huyeät Thaân Phi Quyønh, roài töï Thaân Phi Quyønh xuaát thuû ñieåm vaøo ngöôøi naøng, chaøng löôùt qua maø khoâng keå ñeán. Truùc Thu Lan töï nhieân tin lôøi chaøng, laø Kim Thieát Khaåu khoáng cheá Thaân Phi 248 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 249 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Quyønh, buoäc Thaân Phi Quyønh duøng Kim Hình chöôûng trò thöông cho mình, roài cho coâ ta ñi. Nghe xong, naøng nghieâng ñaàu hoûi: – Noùi vaäy, Kim Thieát Khaåu phaûi laø moät kyø nhaân dò só thaân taøng tuyeät hoïc, nhöng chæ thích ngao du thieân haï, chaúng maøng ñeán theá söï. AÙi, thaät ñaùng tieác, laõo ta boõ ñi chaúng noùi tieáng naøo, neáu khoâng chöøng ta coù theå nhôø laõo trôï thuû moät tay! Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Laõo ta chæ phuïng meänh sö phuï maø ñeán tìm taïi haï. Truùc Thu Lan hoûi: – Sö phuï cuûa laõo ta laø ai? Ñeán tìm Nhaïc huynh laøm gì? – Khoâng bieát! Baây giôø laïi ñem chuyeän tröôùc ñaây chaøng gaëp laõo nhaân choáng truùc tröôïng döôùi chaân Linh Ñaøi Sôn, chæ ñieåm cho chaøng ñeán tìm Toáng Traán Sôn, vaø Kim Thieát Khaåu chính laø moân ñeä cuûa laõo nhaân ñoù. Cho ñeán chuyeän Kim Thieát Khaåu phuïng meänh ñeán truyeàn cho chaøng chieâu kieám kia ra sao, nhaát nhaát keå laïi cho naøng nghe. Truùc Thu Lan nghe thì vui möøng khoân xieát, laïi hoûi: – Vaäy huynh ñaõ luyeän thaønh chieâu kieám kia chöa? Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu ñaùp: – Chæ coù theå noùi lónh hoäi ñöôïc, nhöng vaãn coøn non keùm... Truùc Thu Lan laïi hoûi tieáp: – Huynh coù bieát vò laõo nhaân kia laø ai khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán laéc ñaàu: – Khoâng bieát! – OÂ, vaäy coøn Kim Thieát Khaåu, coù thaät duøng ngoaïi hieäu vaäy khoâng, hay chæ laø ñöông thôøi tuøy nhieân maø xöng theá? Huynh ñaõ töøng hoûi thaät laõo ta laø ai khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe hoûi caâu naøy thì ngôù ngöôøi, buoäc mieäng noùi: – Toâi khoâng heà hoûi. Truùc Thu Lan nguyùt daøi chaøng moät caùi, cöôøi khuùc khích noùi: – Thaät laø chaøng ngoác, goïi ngöôøi ta laø laõo ca ca, vaäy maø ñeán teân hoï ngöôøi ta cuõng khoâng heà bieát laø gì? Thöû hoûi huynh coù hoà ñoà khoâng chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán nhuùn vai, cuõng baät cöôøi noùi: – ÖØm, toâi thaät ngoác, luùc aáy chaúng nghó ra, coâ nöông noùi ñuùng, neáu luùc aáy toâi hoûi thì coù leõ ñaõ bieát teân hoï laõo aáy. Truùc Thu Lan giuïc: 249 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 250 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thoâi nhanh ñi röûa maët, huynh giôø ñaõ coù thuoác giaûi trong tay, nhanh leân ñöôøng ñeán Thieân Hoa Sôn trang. – Nhöng... Taïi haï coøn chöa luyeän thaønh thuïc chieâu kieám kia! – A... Huynh caàn bao nhieâu thôøi gian, môùi luyeän thaønh thuïc? – Cuõng thaät khoù noùi, coù theå chæ moät ngaøy, nhöng cuõng coù theå maát ba ngaøy cuõng neân. Truùc Thu Lan nhíu maøy hoûi öôùm thöû: – Nöûa ngaøy ñöôïc chöù? Vaäy thì huynh nhanh luyeän kieám ñi, toâi ñi ra ngoaøi xem, ôû ñaây sôn thoân, coù theå tìm mua chuùt gì veà cuøng aên. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Coâ nöông... Nhöng Truùc Thu Lan ñaõ caét lôøi chaøng, cöôøi noùi ngay: – Khoâng sao, toâi ñi roài quay laïi ngay! – Coâ nöông neân caån thaän. – Í, toâi theo meï baùn hoa khaép Ñaïi Giang Baéc Nam, chaúng leõ laïi sôï ñi laïc? Vöøa noùi naøng vöøa böôùc nhanh ra cöûa mieáu. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöa maét nhìn theo naøng ñeán khi ñi xa, roài caàm kieám ra haäu ñieän, ôû moät khoaûng troáng roäng raûi baét ñaàu luyeän chieâu kieám kia, laàn naøy chaøng taäp trung nhaát taâm nhaát yù maø luyeän. Chaøng voán dó thoâng minh, hoài ñeâm döôùi söï chæ giaùo cuûa Kim Thieát Khaåu ñaõ lónh hoäi heát yeáu quyeát tinh thaàn cuûa chieâu kieám, ñoàng thôøi cuõng ñaõ luyeän heát moät canh giôø, luùc naøy luyeän laïi chæ laø oân luyeän maø thoâi. Tuy vaäy, laàn naøy sau khi luyeän maáy laàn, chaøng coù chuùt phaùt hieän môùi, laïi luyeän vaøi laàn nöõa, cuõng caûm thaáy coù ñieàu môùi laø hôn, tôï hoà nhö chieâu kieám naøy caøng muùa thì caøng phaùt khôûi nhöõng ñieàu bieán hoùa môùi laø hôn! Toùm laïi, chieâu kieám naøy thoaït nhìn raát taàm thöôøng, nhöng khi ngöôøi luyeän ñaït ñeán trình ñoä xuaát thaàn nhaäp caûnh, thì seõ nhaän ra söï bieán hoùa voâ cuøng taän, haøm aån beân trong ñoù, maø nhaát ñònh phaûi chính ngöôøi luyeän chí taâm chí coát, môùi coù theå nhaän ra nhöõng ñieàu aáy. Chính ñieàu naøy, ngöôïc laïi taïo cho ngöôøi luyeän coù caûm giaùc khoâng bao giôø luyeän ñaït ñeán möùc thaønh thuïc, bôûi vì noù luoân daãn ngöôøi luyeän ñi vaøo caûnh giôùi môùi laï. Luùc ñaàu, Nhaïc Tieåu Tuaán luyeän vaøi ba laàn laïi nghæ, nhöng sau moät luùc thì phaùt kieám laø muùa lieân tu baát taän, cöù theo maùch bieán hoùa troâi chaûy khoâng ngöøng cuûa noù, chaøng cöù vung kieám muùa chaúng bieát ñaõ qua bao nhieâu thôøi gian, ñeán khi khaép caû ngöôøi öôùt ñaãm moà hoâi, baây giôø môùi nhö söïc tænh thaâu hoài theá kieám. Chính ngay khi aáy, chaøng môùi phaùt hieän ra Truùc Thu Lan töø luùc naøo ñaõ ñöùng ôû cöûa, tay caàm laêng truùc ñaåy thöùc aên, maét cöù nhìn chaêm chaøng muùa kieám, naøng cöôøi töôi 250 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 251 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long noùi: – Tuyeät kieám! Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng cöôøi noùi: – Coâ nöông veà roài ö? Truùc Thu Lan buoäc haén vaøo trong, ñaët laêng truùc xuoáng, ruùt ra moät chieác khaên tay trao cho chaøng noùi: – Nhaïc huynh lau moà hoâi, ngoài nghæ moät laùt roài chuùng ta aên. Nhaïc Tieåu Tuaán caàm laáy chieác khaên tay lau moà hoâi treân traùn, treân maét mình, muøi höông töø chieác khaên tay thoang thoaûng khieán chaøng caûm thaáy deã chòu, nhöng cuõng caûm thaáy hôi ngöôïng, aáp uùng noùi: – Moà hoâi cuûa toâi laøm baån chieác khaên, ñeå toâi ñi giaët saïch cho coâ nöông... Truùc Thu Lan giaät laáy chieác khaên, nguyùt daøi chaøng moät caùi, cöôøi noùi: – Ai caàn huynh giaët chöù, maët trôøi ñaõ nghieâng töø laâu, côm canh nguoäi heát, nhanh ngoài xuoáng ñaây. Nhaïc Tieåu Tuaán kinh ngaïc la leân: – Maët trôøi nghieâng roài sao? Vöøa noùi chaøng vöøa nhìn ra ngoaøi, quaû nhieân boùng naéng gay gaét traûi daøi, ñuû thaáy ñaõ quaù Ngoï töø laâu, chaøng buoäc mieäng noùi: – Trôøi ñaõ saép chieàu, maø toâi cöù ngôõ coøn buoåi saùng! Truùc Thu Lan vaåu moàm noùi: – Toâi phaûi ñi ñeán ba daëm môùi gaëp ñöôïc moät thoân nhoû, mua con gaø, laïi naáu theâm moät noài côm, quay trôû laïi ñaây thì saép ñuùng Ngoï. Nhöng thaáy huynh luyeän chieâu kieám ñeán xuaát thaàn nhaäp hoùa, cho neân ñöùng xem maø khoâng daùm ñaùnh tieáng ñoäng, ñöùng xem phaûi hôn moät canh giôø nöõa ñaáy nheù! – OÀ,... Sao khoâng goïi toâi moät tieáng? Truùc Thu Lan laéc ñaàu nheï nhaøng noùi: – Toâi tuy kieám thuaät khoâng tinh, theá nhöng vöøa roài cuõng nhìn ra huynh luyeän chieâu kieám ñoù toaøn thaân quaù chuù taâm, luyeän ñaït ñeán trình ñoä tuøy taâm öùng thuû, toâi sôï leân tieáng seõ laøm nhieåu loaïn ñöôøng kieám. Laïi noùi thuoác giaûi giôø ñaõ ôû trong tay, caàn nhanh choùng mang ñeán cho Toáng ñaïi laõo gia, maø huynh thôøi gian khoâng coù nhieàu, cho neân luyeän caøng thaønh thuïc caøng toát. Naøng mieäng noùi, tay thì nhanh nheïn soaïn côm vaø thöùc aên ñöïng trong nhöõng chieác ñaõy chuaån bò saün ra neàn gaïch moät con gaø nöôùng beùo naûy, möôøi quaû tröùng luoäc, vaø moät noài côm traéng, khoâng queân moät hoà röôïu boà ñaøo nhoû. Bôùi moät cheùn côm, naøng ñöa ñeán cho chaøng, noùi: 251 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 252 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Huynh nhanh aên ñi! Nhaïc Tieåu Tuaán trong loøng xuùc ñoäng noùi: – Ña taï coâ nöông. Truùc Thu Lan cuõng bôùi cho mình moät cheùn, cöôøi ngoït ngaøo noùi: – Chaúng phaûi toâi cuõng aên ñaây sao, chaúng leõ toâi laïi caùm ôn toâi? Thoâi, ta aên ñi! Nhaïc Tieåu Tuaán quaû thöïc buïng ñaõ ñoùi meo, baây giôø aên ngon laønh, laïi theâm nhaáp maáy nguïm röôïu, khieán khaåu vò caøng ngon hôn, chaúng maáy choác boïn hoï aên heát moïi thöù. Truùc Thu Lan thu doïn laïi heát cheùn baùt cho vaøo trong laúng truùc. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy theá beøn hoûi: – Coâ nöông ñònh ñem cheùn baùt ñi traû cho hoï sao? Truùc Thu Lan noùi: – Khoâng, toâi ñaõ cho hoï naêm tieàn mua caùc thöù naøy, neáu kieám phaùp huynh chöa luyeän thaønh thuïc, thì cöù giöõ laïi ñeán toái chuùng ta aên tieáp. – Hai... Coâ nöông thaät chu ñaùo, chieâu kieám naøy coù leõ chæ trong nöûa ngaøy nöõa, thì cuõng khaù hôn nhieàu! Truùc Thu Lan noùi: – Toâi nghó cuõng khoâng neân voäi. Kieám thuaät cuûa Toáng ñaïi laõo gia tinh thoâng quaùn theá, baùt ñaïi moân phaùi khoâng ai theo noåi, huynh ñôõ noåi moät chieâu kieám cuûa oâng ta, quyeát khoâng phaûi chuyeän ñôn giaûn. Vaõ laïi, ñieàu taâm nguyeän oâm aáp möôøi maáy naêm cuûa sö phuï huynh, khoâng neân khinh xuaát maø hoûng chuyeän, cho duø chieâu kieám ñaõ luyeän thaønh thuïc, cuõng caàn dieãn luyeän ñeán taän cuøng môùi ñöôïc, coù vaäy môùi khoâng hoå theïn vôùi thònh tình cuûa vò laõo nhaân gia kia. Toâi thaáy chuùng ta cöù neân ôû laïi ñaây ngaøy hoâm nay nöõa, ñeán ngaøy mai leân ñöôøng coøn chöa muoän. Nhaïc Tieåu Tuaán caûm kích voâ cuøng, khoâng neùn noåi xuùc ñoäng noùi: – Coâ nöông noùi thaät chí tình chí lyù coâ ñuùng laø ngöôi tri kyõ bình sinh trong ñôøi taïi haï. Truùc Thu Lan maët öûng hoàng cuùi ñaàu e aáp noùi: – Toâi thaät laø tri kyõ cuûa huynh ö? Vaäy sao huynh cöù maõi goïi toâi laø coâ nöông, vôùi xöng taïi haï? Nhaïc Tieåu Tuaán tröôùc nhöõng ñieàu naøy thöôøng hay ngô ngaån, môùi hoûi: – Vaäy taïi haï phaûi xöng vôùi coâ nöông theá naøo? – ÖØm,... Kim Thieát Khaåu vôùi huynh chæ quen nhau moät ñeâm vaäy maø huynh ñaõ goïi ngöôøi ta laø ca ca ñuùng khoâng? – Vaâng, Kim Thieát Khaåu khoâng muoán taïi haï goïi laõo ta laø laõo tröôïng, maø chæ muoán goïi baèng laõo ca ca. 252 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 253 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan löôøm chaøng moät caùi noùi: – Chuùng ta cuøng nhau haønh taåu giang hoà, maø huynh thì moät tieáng laø taïi haï, hai tieáng laø coâ nöông, thöû hoûi ngöôøi ngoaøi nghe seõ nghó theá naøo chöù? Nhaïc huynh vaø toâi ñeàu laø ngöôøi ñoäc thaân,... Chaúng theå coi nhau... Coi nhau laø... Huynh muoäi... – AÙi, hoài toái toâi ñaõ tieän moàm noùi vôùi Kim Thieát Khaåu, coâ laø tieåu muoäi cuûa toâi, thaät ra toâi neân goïi coâ laø tyû tyû. Truùc Thu Lan öûng ñoû maët leân, thaáp gioïng noùi: – Khoâng, toâi nhoû hôn huynh... Nhaïc Tieåu Tuaán ngöng maét nhìn naøng, loøng thaàm nghó: – Coâ ta nhìn ít ra cuõng ñaõ hai ba, hai boán roõ raøng laø lôùn hôn ta ñeán ba boán tuoåi, laøm sao laïi nhoû hôn ta ñöôïc nhæ? Nhöng beân ngoaøi ngaàn ngaïi noùi: – Coâ... Chæ thoát leân ñöôïc moät tieáng, chung quy khoâng noùi heát ñöôïc caâu, Truùc Thu Lan mím moâi cöôøi noùi: – Noùi thaät vôùi huynh, treân maét toâi chæ laø hoùa trang, meï toâi baûo haønh taåu giang hoà, neân hoùa trang cho gia dæ moät chuùt, coù vaäy ngöôøi ta môùi khoâng daùm öùc hieáp mình. Thöïc ra toâi chæ môùi möôøi chín tuoåi, coù phaûi laø nhoû hôn huynh moät tuoåi khoâng chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán a leân moät tieáng, hoûi: – Thì ra khoâng phaûi laø baûn lai dieän muïc coâ nöông theá naøy, vaäy khuoân maët coâ nöông thaät chaát ra sao? Truùc Thu Lan vaåu moâi noùi: – Khoâng phaûi laø khuoân maët thaät cuûa toâi chöù? Döôïc vaät hoùa trang, cuõng chæ nhö phaán son cuûa nöõ nhaân duøng maø thoâi. Chæ caàn thoa moät ít döôïc vaät leân maët laø xong. Coøn nhö ñeo leân maët moät chieác maët naï, môùi bieán thaønh moät khuoân maët khaùc, hieåu roài chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán caûm thaáy hieáu kyø, hoûi tieáp: – Vaäy boâi lôùp döôïc vaät leân maët, thì seõ ra sao? Truùc Thu Lan thaàm hieåu chaøng khoâng hieåu nhieàu ñieàu trong giang hoà, beøn giaûi thích: – Döôïc hoaøn hoùa trang laø moät loaïi saùp ñaëc cheá töø döôïc vaät, coù raát nhieàu maøu saéc khaùc nhau tuøy theo trình ñoä hoùa trang cuûa ngöôøi söû duïng, maø bieán cho khuoân maët mình treû laïi hoaëc giaø ñi theo muïc dòch cuûa mình. Röûa nöôùc bình thöôøng, khoâng heà laøm bieán maát lôùp saùp döôïc vaät aáy, maø caàn phaûi coù moät loaïi thuoác röûa rieâng cuûa noù. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe roài, maét cöù nhìn chaàm chaàm leân maët naøng, coøn ngaïc nhieân hoûi: 253 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 254 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Nhöng sao toâi khoâng heà nhaän ra chuùt naøo? Truùc Thu Lan bò chaøng nhìn chaêm thì ngöôïng nguøng, ñöa tay leân ñaåy chaøng noùi: – ÖØ... Cho neân theá toâi voán xaáu xí laém ñaáy! Noùi roài naøng chaúng ñôïi chaøng hoûi gì theâm, tieáp lieàn: – Thoâi toâi ñaõ noùi thaät tình vôùi huynh, giôø huynh coù chaáp nhaän coi toâi laø vò tieåu muoäi khoâng chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán thaät loøng ñaùp: – Toâi voán coâ ñoäc chaúng heà coù anh chò em thaân thích, giôø ñöôïc Truùc coâ nöông coi nhu huynh muoäi, coù ñöôïc vaäy thaät naèm mô cuõng chaúng ñöôïc, leõ naøo laïi khoâng muoán? Truùc Thu Lan trong aùnh maét hieän veû vui möøng, cöôøi töôi noùi: – Vaäy thì muoäi goïi huynh laø ñaïi ca, huynh goïi muoäi laø Thu Lan. Nhaïc Tieåu Tuaán naém laáy tay naøng hoûi nhoû: – Toâi goïi laø Lan muoäi ñöôïc chöù? Truùc Thu Lan cöù ñeå maëc chaøng naém tay mình treân maù phôùt hoàng, thaáp gioïng noùi luùng huùng trong mieäng: – Tuøy huynh. Hai ngöôøi baây giôø ñöùng traàm maëc beân nhau, hoï laëng ngöôøi ñeå maëc cho tim rung ñoäng, chaúng bieát qua bao laâu. Truùc Thu Lan ruùt nheï tay khoûi tay chaøng, noùi: – Huynh nhanh ñi luyeän kieám! Suoát caû chieàu hoâm aáy, Nhaïc Tieåu Tuaán luyeän chieâu kieám ñeán luùc thaønh thuïc môùi thoâi. Hai ngöôøi aên côm toái xong, hoï ñoát moät ngoïn neán nhoû, Nhaïc Tieåu Tuaán tôï hoà nhö bò chieâu kieám cuoán huùt, chaøng tieáp tuïc luyeän khoâng ngöøng. Truùc Thu Lan ngoài moät beân nhìn chaøng trong loøng naøng moät noãi vui möøng ngoït ngaøo traøn daâng. Maõi ñeán gaàn canh hai, Nhaïc Tieåu Tuaán luyeän chieâu kieám ñaõ ñaït ñeán caûnh giôùi thaâu phaùt do taâm, baây giôø chaøng môùi thaâu kieám laïi. Treân ñaïi dieän, Truùc Thu Lan ñaõ thu doïn queùt saïch seõ, hai ngöôøi ngoài xeáp baèng hai goùc tænh toïa qua ñeâm. Saùng ngaøy thöù hai, boïn hoï rôøi khoûi ngoâi mieáu Thoå Ñòa nhaém höôùng Thaùi Hoà maø ñi, khi ñeán Thieân Hoa Sôn trang thì trôøi cuõng ñaõ xeá chieàu. Hoâm aáy, trong Thieân Hoa Sôn trang so vôùi thöôøng ngaøy coù chuùt khaùc laï. AÁy laø hai caùnh coång ñen môû toang, hai beân coøn coù hai trung nieân ñaïi haùn vaän thanh baøo ñöùng nghieâm chænh, tôï hoà nhö boïn hoï ñang chuaån bò ñoùn taân khaùch. 254 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 255 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Hoa Sôn trang laø nôi aån cö cuûa vò Voõ laâm Ñaïi Laõo Toáng Traán Sôn, bình thöôøng raát ít coù khaùch ñeán vieáng. Bôûi vì moïi ngöôøi ñeàu bieát vò Voõ laâm Minh Chuû naêm xöa chæ muoán söï yeân tænh tòch laëng, rôøi xa theá söï, khoâng muoán tieáp khaùch, cho neân moïi ngöôøi ngaïi maø khoâng ñeán vieáng! Vaäy maø nhö hoâm nay, tröôùc trang moân coù hai ñaïi haùn aên vaän chónh teà ñöùng nhö ñeå tieáp ñoùn khaùch, thaät laø moät chuyeän hieám thaáy. Nhaïc Tieåu Tuaán, Truùc Thu Lan hai ngöôøi vöøa böôùc ñeán tröôùc trang moân, gaõ trung nieân ñaïi haùn ñöùng beân traùi cöûa lieàn leân tieáng hoûi: – Xin hoûi nhò vò laø ngöôøi cuûa moân phaùi naøo, ñeå tieåu nhaân coøn tieän vaøo baåm baùo! Nhaïc Tieåu Tuaán thoaùng chuùt ngôù ngöôøi, nhöng ñaùp ngay: – Boïn taïi haï khoâng thuoäc moân phaùi naøo caû, chæ ñeán vieáng Toáng ñaïi laõo gia phieàn laõo huynh vaøo baåm caùo moät tieáng. Trung nieân ñaïi haùn nghe noùi thì tröøng maét moät caùi noùi lôùn: – Nhò vò khoâng phaûi laø ngöôøi trong baùt ñaïi moân phaùi ö? Laõo trang chuû khoâng tieáp ngöôøi ngoaøi! Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi ñaùp: – Taïi haï bieát, nhöng laõo huynh xin cöù vaøo baåm baùo vôùi Thieáu trang chuû, hoaëc laø Hoaéc toång quaûn moät tieáng, laø coù Nhaïc Tieåu Tuaán ñeán baùi kieán, boïn hoï seõ bieát ngay thoâi! Gaõ traùng ñinh nghe khaåu khí cuûa chaøng tôï hoà nhö laø raát thaân quen vôùi Thieáu trang chuû vaø Hoaéc toång quaûn, neân chaúng daùm chaäm treã chaép tay noùi ngay: – Ñaõ vaäy xin nhò vò taïm thôøi chôø ñaây, tieåu nhaân seõ baåm caùo ngay! Noùi roài, gaõ quay ngöôøi saûi böôùc chaïy bieán vaøo trong. Chaúng maáy choác, ñaõ thaáy Kim Giaùp Thaàn Hoaéc Vaïn Thanh ñi ra, vöøa nhìn thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán, töø xa ñaõ voäi oâm quyeàn noùi: – Nhaïc töôùng coâng quang laâm laõo huû ngheânh ñoùn chaäm treã, thaät ñaéc toäi xin löôïng thöù! Nhaïc Tieåu Tuaán cuøng voäi chaáp tay hoaøn leã: – Hoaéc toång quaûn kheùo noùi, maáy chöõ ngheânh ñoùn, thaät khoâng daùm nhaän! Hoaéc Vaïn Thanh chìa tay môøi khaùch, nhanh choùng daãn hai ngöôøi vaøo beân trong, vöøa ñi vöøa hoûi: – Nhaïc töôùng coâng quay trôû laïi ñaây, khoâng bieát coù gì chæ giaùo? Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùp: – Taïi haï maáy hoâm tröôùc, ngay tröôùc maët Toáng trang chuû ñaõ töøng höùa laø nhaát ñònh seõ laáy döôïc thuoác giaûi mang veà ñaây, ñeå bieän baïch loøng daï taïi haï. Hoâm nay, chính laø mang thuoác giaûi ñeán cho Toáng laõo trang chuû. 255 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 256 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoaéc Vaïn Thanh nghe chaøng noùi ñaõ coù thuoác giaûi thì vui möøng voâ cuøng: – Nhaïc töôùng coâng ñaõ laáy ñöôïc thuoác giaûi Taùn Coâng Ñoäc sao? – Ñuùng vaäy, cuoái cuøng thì taïi haï cuõng laáy ñöôïc! Hoaéc Vaïn Thanh thaät vui chöa töøng coù, reo leân nhö treû: – May thaät, may thaät! Ña taï trôøi cao, laõo trang chuû hai ngaøy nay bò ñoäc phaùt taùc cô hoà naèm lieät giöôøng khoâng ngoài daäy noåi, theå löïc suy nhöôïc raát nhieàu, Nhaïc töôùng coâng ñaõ laáy ñöôïc thuoác giaûi, thaät laø phuùc lôùn cho Thieân Hoa Sôn trang chuùng toâi! Nhaïc Tieåu Tuaán ñònh leân tieáng, nhöng laõo ñaõ hoûi tieáp ngay: – Khoâng bieát Nhaïc töôùng coâng baèng caùch naøo maø laïi laáy ñöôïc thuoác giaûi? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Taïi haï laáy töø Thaân coâ nöông. Noùi ñeán ñoù, boïn hoï ñaõ vaøo coång nhò moân, töø ñaây ñi doïc theo haønh lang roài reû vaøo phoøng khaùch. Ñaây laø phoøng khaùch khaù roäng, luùc naøy trôøi ñaõ saép toái, trong phoøng boán goùc ñoát boán ngoïn neán lôùn, aùnh saùng lung linh nheø nheï toûa dòu caên phoøng, haét leân nhöõng böùc thö hoïa treân töôøng, thaät laø öu nhaõ thanh khieát. Trong phoøng voán ñaõ coù ba ngöôøi khaùch ngoài vöøa nhìn thaáy Hoaéc toång quaûn daãn boïn Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan vaøo thì caû boïn ñeàu ñoàng loaït ñöùng leân. Nhaïc Tieåu Tuaán voäi vaøng oâm quyeàn ñaùp leã, luùc naøy môùi nhìn thaáy moät trong ba ngöôøi kia laø ñaïo só, tuoåi ngoaøi nguõ tuaàn, maët maøy xöông xaåu, thaân vaän ñaïo baøo maøu xaùm löng ñeo tröôøng kieám, thaàn thaùi phieâu daät. Ngöôøi thöù hai cuõng tuoåi naêm möôi, daùng ngöôøi taàm thöôùc, ñaàu hoùi maët daøi, luùc cöôøi caû maët ñaày nhöõng veát nhaên tôï hoà nhö ñaõ ôû tuoåi taùm chín möôi, löng ñeo moät thanh tröôøng kieám. Vaø ngöôøi thöù ba tuoåi chöøng ngoaøi boán möôi, maøy raâu lam y tröôøng baøo, cuõng ñeo moät thanh tröôøng kieám sau löng. Nhaïc Tieåu Tuaán thaàm nghó trong loøng: – Ba ngöôøi naøy roõ raøng ñeàu laø ngöôøi trong voõ laâm, chæ khoâng bieát boïn hoï lai lòch theá naøo? Vöøa luùc aáy Hoaéc Vaïn Thanh ñaõ chìa tay môøi: – Nhaïc töôùng coâng vaø coâ nöông xin môøi ngoài, coâng töû toâi seõ ra ngay, thöù toäi laõo huû ra ngoaøi lo chuyeän! Nhaïc Tieåu Tuaán oâm quyeàn noùi: – Hoaéc toång quaûn xin cöù töï nhieân! Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan khi aáy ñoàng toïa cuøng ba ngöôøi kia, boïn nha 256 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 257 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñinh lieàn mang traø leân. Laõo giaø ñaàu hoùi maët daøi ñôïi boïn hoï nhaép traø xong, baây giôø môùi ngöôùc maét nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi hoûi: – Nhò vò haún cuõng laø ngöôøi trong Baùt ñaïi moân phaùi, chæ coù ñieàu khoâng bieát xöng hoâ nhò vò theá naøo ñaây? Nhaïc Tieåu Tuaán hôi cuùi ngöôøi ñaùp: – Taïi haï Nhaïc Tieåu Tuaán, vò naøy laø nghóa muoäi Truùc Thu Lan, nhöng khoâng phaûi laø ngöôøi trong Baùt ñaïi moân phaùi, daùm hoûi laõo tröôïng laø... Laõo hoùi ñaàu nghe noùi boïn hoï khoâng phaûi laø ngöôøi trong Baùt ñaïi moân phaùi, chöøng nhö hôi baát ngôø aø leân moät tieáng, mæm cöôøi noùi: – Laõo huû xin giôùi thieäu... Roài laõo chìa tay vaøo laõo ñaïo tröôûng vaø gaõ trung nieân maët traéng noùi: – Vò naøy laø Cam Huyeàn Thoâng Cam ñaïo tröôûng cuûa Baùt Quaùi moân, coøn vò naøy laø Söû Truyeàn Ñænh Söû ñaïi hieäp cuûa Voõ Ñöông, laõo huû laø Manh Ñaït Nhaân thuoäc moân haï Luïc Hôïp moân. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe giôùi thieäu môùi bieát caû ba ngöôi ñeàu laø ngöôøi thuoäc Baùt ñaïi moân phaùi, trong loøng khôûi chuùt kính troïng chaép tay thi leã hoï. Chaøng voán xöa nay chöa töøng haønh taåu giang hoà chæ vì nghe noùi Baùt ñaïi moân phaùi ñeàu laø danh moân chaùnh phaùi, neân môùi coù caûm nghó nhö vaäy thoâi. Nhöng vôùi Truùc Thu Lan, nghe thì khoâng khoûi ngôù ngöôøi nhíu maøy, bôûi vì ba ngöôøi naøy ñeàu laø nhaân vaät cao thuû nhaát nhì trong moân phaùi. Cam Huyeàn Thoâng chính laø sö ñeä cuûa vò Chöôûng moân Baùt Quaùi moân Thieäu Huyeàn Phong, tuyeät hoïc Baùt Quaùi kieám phaùp moãi luùc thi trieån thì laøm ñieân ñaûo caû Baùt Quaùi moân, khieán ngöôøi ta phaûi laéc ñaàu thôû daøi. Cöù theo nhu lôøi truyeàn ngoân treân giang hoà, thì chæ baèng moät thanh tröôøng kieám trong tay coù theå laøm ñaûo loän kieàn khoân, ñeán nhö boïn haéc ñaïo nghe danh phaûi baït vía cho duø ñoâng ngöôøi thì cuõng khoâng daùm tröïc tieáp gaây chuyeän. Maïnh Ñaït Nhaân ngoaïi hieäu Thaàn Öng Hoùi Ñaàu laø sö ñeä cuûa Chöôûng moân Luïc Hôïp moân Trang Toàn Kính, nhöng vì Trang Toàn Kính loøng thaønh moä ñaïo neân töø laâu khoâng maøn ñeán giang hoà theá söï. Treân danh nghóa laø Chöôûng moân nhöng kyø thöïc taát caû moïi chuyeän lôùn nhoû trong moân phaùi ñeàu do moät tay Thaàn Öng Ñaàu Hoùi Maïnh Ñaït Nhaân chuû trì. Laïi noùi Söû Truyeàn Ñænh laø sö ñeä cuûa Voõ Ñöông nhò töû tuy tuoåi coøn treû nhöng thaân phaän trong Voõ Ñöông phaùi thì khoâng nhoû tí naøo. Nhaân naêm xöa luùc hoï Söû nhaäp moân khoâng bao laâu thì laõo chöôûng moân quy tieân neân coâng phu söï hoïc ñeàu do vò Ñaïi sö huynh Ngoïc Chaân Töû thay sö phuï truyeàn thuï, y xuaát ñaïo giang hoà thaønh danh vôùi nhaõ hieäu Du Long kieám khaùch. 257 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 258 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Vaäy maø hoâm nay caû ba vò naøy ñeàu khoâng heïn maø gaëp taïi trong Thieân Hoa sôn trang naøy, haù chæ laø chuyeän ngaãu nhieân chaêng? Vöøa luùc naøy reøm cöûa laïi veùn leân, moïi ngöôøi nhìn thaáy Hoaéc Vaïn Thanh tay veùn reøm, mieäng cung kính noùi: – Ñaïi sö môøi vaøo! Tieáp lieàn ñoù thaáy moät laõo taêng tay choáng thieát luyeän thieàn tröôïng, thaân vaän caø sa vaøng, daùng ngöôøi cao lôùn, maët maøy töø bi. Cam Huyeàn Thoâng, Maïnh Ñaït Nhaân vaø Söû Truyeàn Ñænh ba ngöôøi lieàn ñöùng leân ngheânh ñoùn. Boïn Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan thaáy vaäy cuõng khoâng chuùt chaäm treã ñöùng leân theo hoï. Laõo taêng ñöùng yeân, oâm thieàn tröôïng, hai tay hôïp thaáp thi leã, mieäng tuyeân phaät hieäu A Di Ñaø Phaät cuùi ngöôøi hoaøn leã noùi: – Chö vò ñaïo huynh thì ra ñaõ ñeán sôùm, môøi ngoài! Roài ñöa maét nhìn boïn Nhaïc Tieåu Tuaán thoaùng chuùt ngôø ngôï hoûi: – Nhò vò thí chuû naøy laø... Nhaïc Tieåu Tuaán chöa kòp ñaùp thì Thaàn Öng Ñaàu Hoùi ñaõ cöôùp lôøi ñaùp: – Hai vò naøy laø Nhaïc töôùng coâng vaø Truùc coâ nöông. Roài quay ñaàu nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi noùi: – Nhaïc töôùng coâng coù leõ coøn chöa bieát vò naøy laø Voâ Truï thieàn sö Ñöôøng chuû La Haùn ñöôøng cuûa Thieáu Laâm ñaïi phaùi. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe noùi laø Ñöôøng chuû La Haùn ñöôøng cuûa Thieáu Laâm töï, thì voäi chaép tay thi leã noùi: – Taïi haï töø laâu ñaõ nghe laõo ñaïi sö phaät cao taêng moân, hoâm nay taän maét chieâm ngöôûng, thaät laø phöôùc duyeân lôùn thay! Ñöông nhieân chæ laø noùi vaäy, chaøng duy nhaát chæ nghe noùi ñeán Thieáu Laâm töï, naøo nghe ñeán danh cuûa Voâ Truï thieàn sö! Voâ Truï thieàn sö voäi nghieâng ngöôøi ñaùp: – Nhaïc thí chuû kheùo noùi baàn taêng hoå theïn voâ cuøng. Naøo, moïi ngöôøi xin cuøng ngoài xuoáng! Thaàn Öng Ñaàu Hoùi daãn laõo thieàn sö ñeán ngoài gheá thöôïng toïa nhöng Voâ Truï thieàn sö phaûi thoaùi thaùc naêm laàn baûy löôït, cuoái cuøng môùi chòu ngoài xuoáng. Trang ñinh laïi hieán traø leân. oOo 258 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2