Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 25

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

56
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 25', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 25

 1. 326 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Hai Möôi Laêm THAÙI HOÀ QUAÂN MIEÁU GAËP AÙC TAÊNG C on linh khuyeån tinh khoân hieåu yù chuû nhaân, quaû nhieân noù khoâng caøo chaân suûa vang ñoäng nöõa. Hoaéc Vaïn Thanh aüm con choù treân tay, vaãy tay boïn Toáng Vaên Tuaán ba ngöôøi roài cuøng nhau nhaûy vöôït töôøng thaønh vaøo beân trong. Hoaéc Vaïn Thanh chaân vöøa chaïm ñaát, cuùi ngöôøi thaû con choù xuoáng, noù laïi heách muõi ñaùnh hôi, roài chaïy ñaâu vaøo trong mieáu. Boïn Hoaéc Vaïn Thanh boán ngöôøi laäp töùc tung ngöôøi chaïy theo noù, nhöng chính luùc aáy boãng nghe coù tieáng ngöôøi traàm nhoû noùi: – Boán vò thí chuû, baùn daï thaâm canh vaøo tieåu mieáu khoâng bieát coù chuyeän gì khoâng? Hoaéc Vaïn Thanh khoâng ngôø trong boùng toái ôû ñaïi ñieän coù ngöôøi aån phuïc tröôùc, trong loøng thoaùng giaät mình, voäi vaøng quay ñaàu nhìn. Chæ thaáy beân traùi ñaïi ñieän moät vò taêng nhaân vaän aùo xaùm, cao lôùn deành daøng, hai tay chaép tröôùc ngöïc, hai aùnh maét xuyeân boùng ñeâm tôï nhö hai ñoám hoûa tinh. Hoaéc Vaïn Thanh voäi oâm quyeàn thi leã noùi: – Laõo huû Hoaéc Vaïn Thanh khoâng bieát ñaïi sö xöng hoâ theá naøo? Ñaèng naøo thì cuõng ñaõ bò ngöôøi phaùt hieän, vôùi nhaân vaät danh ñaàu khoâng nhoû nhö Kim Giaùp Thaàn, cöù tröïc tieáp baùo danh caøng hay! Vò hoøa thöôïng coù chuùt ngôù ngöôøi, chaép tay noùi: – Thì ra thí chuû laø Hoaéc toång quaûn trong Thieân Hoa sôn trang, baàn taêng Quaûng Minh, thaát leã, thaát leã. Noùi caâu khaùch khí, roài khoâng ñôïi Hoaéc Vaïn Thanh kòp leân tieáng, laõo tieáp ngay: – Hoaéc toång quaûn quang laâm tieåu mieáu, khoâng bieát coù chuyeän gì chaêng? Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Laõo huû chæ laø truy theo tung tích cuûa hai nöõ nhaân maø ñeán ñaây... Quaûng Minh saéc maët laïnh luøng noùi: – Hoang sôn tieåu mieáu, chæ coù moät mình baàn taêng maø thoâi. Truùc Thu Lan chen vaøo chaän ngang moät caâu: – Ñaïi sö chöøng nhö bieát chuùng ta ñeán, neân môùi ñöùng thuû saün ôû ñaây. Moät caâu naøy quaû nhaéc nhôû Hoaéc Vaïn Thanh, lôøi laõo hoøa thöôïng khoâng ñaùng tin. Quaûng Minh bò hoûi vaën moät caâu naøy thì ngôù ngöôøi nhaát thôøi khoâng ñaùp ñöôïc, 326 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 327 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long hoaønh maét nhìn tröøng Truùc Thu Lan noùi: – Lôøi nöõ thí chuû coù yù gì? Chaúng leõ chö vò ñònh cöôõng böùc luïc soaùt? Hoaéc Vaïn Thanh cöôøi lôùn, noùi: – Khoâng sai, laõo huû chính laø coù yù ñoù. Quaûng Minh saéc maët caøng laïnh luøng hôn: – Höø! Roài noùi tieáp: – Thieân Hoa sôn trang ñöôïc voõ laâm ñoàng ñaïo coi laø Minh chuû, chuyeân chuû trì coâng ñaïo, vaäy maø nöõa ñeâm Hoaéc toång quaûn daãn ngöôøi ñeán ñaây cöôõng böùc luïc soaùt tieåu mieáu, laáy maïnh hieáp yeáu, neáu nhö chuyeän naøy truyeàn xuaát giang hoà thì thieân haï seõ noùi theá naøo ñaây? Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Laõo huû nöûa ñeâm ñeán ñaây luïc soaùt taát coù chöùng cöù. Quaûng Minh tôï hoà nhö muoán gaây söï, nhöng coá kìm laïi, laïnh luøng noùi: – Baàn taêng moät mình trong tieåu mieáu, khoâng ñòch laïi vôùi Hoaéc toång quaûn ngöôøi ñoâng theá maïnh, nhöng thieân haï xöa nay vaãn troïng moät chöõ lyù. Hieän taïi Hoaéc toång quaûn muoán luïc soaùt thì cuõng ñöôïc, nhöng giaû söû nhö luïc soaùt maø khoâng coù gì thì Hoaéc toång quaûn tính theá naøo ñaây? Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Laõo huû ñöông nhieân chòu toäi vôùi ñaïi sö. Quaûng Minh cöôøi nhaït noùi: – Thaùi Hoà Quaân Mieáu tuy laø tieåu mieáu nhöng cuõng laø nôi Phaät moân thanh tònh, giôùi luaät nghieâm minh, Hoaéc toång quaûn cho laø baàn taêng giaáu nöõ nhaân, noãi oâ nhuïc naøy baàn taêng coù nhaûy xuoáng Hoaøng Haø cuõng khoâng röûa saïch, Hoaéc thí chuû maø coù chòu toäi thì coù ích gì chöù? Truùc Thu Lan thaáy daøi doøng lieàn chen vaøo noùi: – EÂ, ñaïi sö coù phaûi muoán keùo daøi thôøi gian khoâng chöù? Quaûng Minh phaät yù lieàn traàm gioïng noùi: – Nöõ thí chuû noùi vaäy laø khoâng ñuùng, mieáu phaät laø nôi naøo maø laïi taøng tröõ phuï nöõ, neáu Hoaéc toång quaûn coøn chöa noùi roõ raøng thì theá naøo laïi truïc soaùt ñöôïc? Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Vaäy yù ñaïi sö muoán theá naøo? – Hoaéc toång quaûn, neáu luïc soaùt thaáy ngöôøi thì sinh töû cuûa baàn taêng tuøy nghi xöû lyù, coøn neáu nhö khoâng luïc thaáy thì raát ñôn giaûn... 327 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 328 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Toáng Vaên Tuaán noân noùng noùi: – Coù gì thì hoøa thöôïng noùi nhanh ñi? Quaûng Minh nhìn Toáng Vaên Tuaán moät caùi roài hoûi: – Vò thí chuû naøy laø ai? Hoaéc toång quaûn noùi: – Chính laø Toáng thieáu trang chuû. Quaûng Minh noùi: – Vaäy thì toát, coù maët Thieáu trang chuû Thieân Hoa sôn trang ôû ñaây thì caøng deã tính, theo baàn taêng thaáy thì Thieáu trang chuû haún laø ñöôïc Hoaéc toång quaûn daãn ñeán ñaây luïc soaùt ngöôøi, giôø neáu nhö khoâng luïc soaùt thaáy ngöôøi thì chæ caàn Hoaéc toång quaûn löu laïi ñoâi maét laø ñöôïc. Truùc Thu Lan höø nhoû moät tieáng trong mieäng roài noùi: – Ñaïi sö laø ngöôøi xuaát gia, noùi vaäy khoâng thaáy quaù aùc ñoäc ö? Quaûng Minh chaép tay tröôùc ngöïc thaûn nhieân noùi: – A Di Ñaø Phaät! Vu khoáng tieåu mieáu laø nôi taøng chöùa nöõ nhaân, haù khoâng laø chuyeän aùc ñoäc sao? Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Haûo. Laõo huû chaáp nhaän. Quaûng Minh cöôøi moät tieáng laïnh luøng tieáp: – Hoaéc toång quaûn khoâng aân haän ñaáy chöù? – Höø, Hoaéc moã laø ngöôøi theá naøo ñaõ noùi ra laïi coøn hoái haän! Quaûng Minh chaép tay xaù moät caùi thoaùi lui ra ngoaøi nöûa boä nhöôøng ñöôøng, noùi: – Nhaát ngoân kyù xuaát, töù maõ nan truy, xin môøi Hoaéc toång quaûn cöù töï nhieân! Toáng Vaên Tuaán caûm thaáy lo aâu trong buïng, beøn noùi: – Hoaéc toång quaûn... Hoaéc Vaïn Thanh caûn laïi: – Coâng töû khoâng phaûi noùi nhieàu, chuùng ta caàn nhaát laø phaûi tìm ngöôøi. Noùi roài buùng tay moät caùi toác. Con linh khuyeån voán vöøa roài ñònh chaïy saâu vaøo trong, nhöng khi thaáy Hoaéc Vaïn Thanh döøng laïi, noù lieàn phuû phuïc naèm neùp ngöôøi moät beân, luùc naøy nghe hieäu leänh cuûa Hoaéc Vaïn Thanh, noù lieàn choàm leân, suûa vang moät tieáng phoùng chaân chaïy vaøo noäi mieáu. Quaûng Minh luùc naøy môùi nhaän ra noù, cöôøi nhaït noùi: – Hoaéc toång quaûn coøn mang theo caû loaøi suùc sinh naøy! 328 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 329 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoaéc Vaïn Thanh khoâng ñeå yù lôøi cuûa hoøa thöôïng, cöû böôùc ñi nhanh theo con choù. Boïn Toáng Vaên Tuaán ba ngöôøi cuõng lieàn theo. Quaûng Minh aùnh maét hieän moät nuï cöôøi bí hieåm roài löõng thöõng theo phía sau cuøng. Con choù vöøa suûa vöøa chaïy khoâng ngöøng, xuyeân qua haäu ñieän laø moät saân vöôøn, cuoái saân laø moät daõy phoøng nhoû coù leõ laø nhaø beáp vaø nhaø kho. Maët Taây saân vöôøn coù moät caùnh cöûa goã khoùa kín baèng oã khoùa lôùn baèng ñoàng, cöù nhìn nöôùc ñoàng ræ cuõng bieát töø laâu khoâng heà heù môû ra. Con choù chaïy moät maïch ñeán caùnh cöûa, chaân caøo mieäng suûa vang. Hoaéc Vaïn Thanh döøng chaân quay ñaàu laïi hoûi: – Ñaïi sö, beân ngoaøi laø nôi naøo? Quaûng Minh noùi: – Ñoù laø haäu sôn cuûa tieåu mieáu. Haäu sôn thöôøng laø moät traùi nuùi nhoû hoaëc laø moät goø ñaát duøng ñeå an taùng caùc vò taêng löõ trong boån töï vieân tòch. Hoaéc Vaïn Thanh laïi noùi: – Phieàn ñaïi sö môû ra cho! Quaûng Minh noùi: – Hoaéc toång quaûn chaúng phaûi ñaõ noùi laø chæ luïc soaùt trong tieåu mieáu, beân ngoaøi kia ñaõ laø Thaàn Phuùc phong, khoâng thuoäc phaïm vi boån mieáu. Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Ñaïi sö cöù môû ra ñeå laõo huû xem thöû! Quaõng Minh boãng cöôøi nhaït moät tieáng noùi: – Chæ e Hoaéc toång quaûn khoâng kòp nhìn. – OÀ, noùi vaäy nghóa laø sao? Quaûng Minh gioïng laïnh luøng: – Baàn taêng vöøa roài chaúng phaûi ñaõ noùi roõ, haäu sôn khoâng thuoäc phaïm vi tieàu mieáu. Hoaéc toång quaûn ngay taïi trong tieåu mieáu khoâng tìm thaáy ngöôøi thì neân ñeå ñoâi maét laïi. Hoaéc Vaïn Thanh trôïn tröøng maét theùt lôùn: – Ñaïi sö nhaát ñònh khoâng môû? – ÖØm Hoaéc toång quaûn ñònh quît ñoù chaêng? Toáng Vaên Tuaán hoûi: – Haäu sôn naøy thaät khoâng thuoäc quyù mieáu sao? – Ñöông nhieân laø khoâng phaûi. Toáng Vaên Tuaán noùi tieáp: 329 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 330 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Theá xin hoûi chö vò tieàn taêng vieân tòch an taùng ôû haäu sôn chöù? Quaûng Minh thaûn nhieân ñaùp: – Ñöông nhieân! – Ñaõ laø ñaát an taùng cuûa tieàn taêng quyù mieáu, sao baûo laø khoâng phaûi thuoäc phaïm vi cuûa mình? Quaûng Minh cöôøi nhaït noùi: – Taàn Phuùc phong roäng lôùn, haäu sôn khoâng rieâng gì taêng löõ trong tieåu mieáu vieân tòch an taùng ôû ñoù, maø ngöôøi ngoaøi cuõng coù theå an taùng. Nuùi chaúng cuûa rieâng gì ai, sao goïi laø thuoäc phaïm vi tieåu mieáu ñöôïc? Truùc Thu Lan chen vaøo hoûi: – Nhöng giaû nhö coù ngöôøi töø trong quyù mieáu nhaûy ra ñoù thì sao? Quaûng Minh noùi: – Haäu sôn tieåu mieáu voán khoâng coù ñöôøng thoâng. Truùc Thu Lan cöôøi nhaït noùi: – Haäu sôn khoâng coù ñöôøng thoâng, vaäy taïi sao phaûi laøm cöûa naøy? Nhö ñaõ khoâng coù ñöôøng thoâng maø quyù mieáu vaãn laøm cöûa chöùng toõ khu vöïc haäu sôn kia vaãn thuoäc phaïm vi quyù mieáu. Ñaïi sö giôø vaãn khoâng chòu môû cöûa, chöùng toû beân trong taát coù laéc leùo roài! Caâu laäp luaän thoâng minh khieán Quaûng Minh aám ôù, moät luùc höø laïnh luøng noùi: – Baàn taêng chaúng coù gì laéc leùo, chæ coù ñieàu caùnh cöûa naøy töø nhieàu naêm nay khoâng môû, neân oå khoùa seùt ræ, chö vò muoán ra xem thì cöù vieäc chaët ñöùt khoùa vaäy! Hoaéc Vaïn Thanh khoâng noùi theâm tieáng naøo, böôùc tôùi ñöa tay naém vaøo oå khoùa chæ caàn vaän kình löïc, vaën moät caùi laø oå khoùa long ra, quaû nhieân treân tay baùm seùt ræ, roài thuaän tay ñaåy cöûa môû toang ra. Con choù nhanh nhö muõi teân lao ra ngoaøi. Beân ngoaøi laø moät vuøng hoang daõ caây coái um tuøm vaø nhöõng uï moái cao ngaát, xa xa coøn thaáp thoaùng vaøi ñænh thaùp reâu phong, quaû nhieân ñaây ñaõ naèm ngoaøi phaïm vi cuûa thaùi Hoà Quaân Mieáu. Caùch taùm möôi tröôïng laø moät vaùch nuùi khaù doác, nhöng khoâng heà coù moät ñöôøng moøn, baèng moät ngöôøi coù khinh coâng thaâm haäu cuõng khoù vöôït leân ñöôïc vaùch nuùi moät caùch deã daøng. Luùc naøy tuy ñaõ sang canh tö, nhöng döôùi aùnh traêng non môø nhaït, cuõng coù theå thaáy ñöôïc nôi ñaây khoù coù choã aån troán, vaäy maø con linh khuyeån vaãn daãn keùo moïi ngöôøi tôùi gaàn vaùch nuùi. Ñeán moät buïi caây raäm ròt, noù boãng ngöøng suûa, maø cuõng ngöøng ñaùnh hôi, cöù chaêm nhìn vaøo buïi raäm tôï hoà nhö ñaõ phaùt hieän ñöôïc ñieàu gì. 330 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 331 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoaéc Vaïn Thanh caûm thaáy hoaøi nghi lieàn saûi chaân böôùc tôùi, baáy giôø môùi troá maét kinh ngaïc khi nhaän ra con linh khuyeån töï bao giôø ñaõ truùng aùm khí phuïc ngöôøi xuoáng ñaát maø cheát. Hoaéc Vaïn Thanh quay ñaàu höø moät tieáng noùi: – Quaûng Minh ñaïi sö, ngöôi ñaõ duøng ñoäc döôïc gì maø gieát haïi con tieåu haéc cuûa ta? Quaûng Minh ñöùng beân laïnh luøng noùi: – Hoaéc toång quaûn ñeâm nay sao vaäy? Chaúng leõ vì sôï chòu toäi ñeå laïi ñoâi maét maø gaén theâm cho baàn taêng moät toäi saùt haïi con choù nhoû naøy? Ngöôøi ñaàu tieân theo chaân con choù laø Hoaéc toång quaûn, coøn ngöôøi ñi chuoái cuøng laø baàn taêng, thöû hoûi baàn taêng laøm sao ra tay vôùi noù ñöôïc? Laõo quaû nhieân ñuùng laø ngöôøi ñi cuoái cuøng, hieän ñang ñöùng beân boïn Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan. Giaû coù ra tay chaúng leõ naøo phaûi qua maët boán tay cao thuû maø khoâng heà bò phaùt hieän? Hoaéc Vaïn Thanh cöôøi nhaït noùi: – Ñaïi sö chôù neân giaûi bieän, ngöôøi xuaát gia khoâng neân môû mieäng noùi gioïng giang hoà, muoán laõo huû phaûi boõ laïi caëp maét? Thöû hoûi nhö vaäy laõo huû khoâng muø sao? Quaûng Minh cöôøi lôùn noùi: – Hoaéc toång quaûn noùi khoâng ñuùng, caùc vò truy tìm ngöôøi maø töï ñeán ñaây gaây naùo nhieãu tieåu mieáu, vôùi baàn taêng voán voâ can. Baàn taêng noùi ra coù gioïng giang hoà, thuù thaät naêm xöa baàn taêng cuõng töøng haønh cöôùc giang hoà, nhöng phaät moân quaûng ñoä, buoâng ñao ñoà teå xuoáng thaønh phaät, töï nhieân khoâng chaáp nhaát chuyeän quaù khöù. Truùc Thu Lan cöôøi nhaït noùi: – Höø, chæ e ñaïi sö coøn chöa buoâng ñao ñoà teå. Quaûng Minh noùi: – Nöõ thí chuû, chôù neân haøm hoà ña ngoân ñoaït yù, tieåu mieáu thaät ra coù taøng tröõ taëc nhaân maø caùc vò ñang truy ñuoåi hay khoâng, caàn phaûi coù chöùng cöù roõ raøng, chôù neân khaåu thuyeát voâ baèng. Truùc Thu Lan noùi: – Hoaéc toång quaûn, con choù ñaùnh hôi moät maïch ñeán ñaây, töï nhieân truùng ñoäc maø cheát, nôi ñaây laïi khoâng coù loái thoâng thöïc raát khaû nghi. Chuùng ta sao khoâng truy luøng xem coù veát tích gì khoâng? Hoaéc Vaïn Thanh gaät ñaàu ñaùp: – Coâ nöông noùi raát ñuùng, tieåu haéc bò truùng ñoäc maø cheát raát ñaùng ngôø neân luïc soaùt caån thaän. Quaûng Minh ñöùng sang beân laïnh luøng noùi: – Baàn taêng ñaõ noùi, chö vò cöù vieäc töï nhieân! 331 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 332 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Noùi thì roäng, nhöng thöïc ra phaïm vi ôû ñaây khoâng hôn möôøi tröôïng vuoâng, moät maët bò vaùch nuùi chaän ñöùng, maët naøy laïi laø töôøng mieáu cao, xa beân traùi chaïy ra bôø hoà laø nhöõng uï moái goà gheà, nhöng troáng vaéng khoù coù choã aån naáp. Cho neân coù theå ñöùng ñaây phoùng taàm maét nhìn ra moät voøng laø thaáy heát moïi nôi. Hoaéc Vaïn Thanh ñöa maét nhìn quanh caån thaän, cuoái cuøng ngöng laïi ôû vaùch nuùi, vaùch khaù döïng ñöùng maø laïi baùm ñaày reâu, cao chöøng treân döôùi möôøi tröôïng, moät ngöôøi daãu coù khinh coâng thöôïng thaëng cuõng khoù maø leân ñöôïc. Huoáng hoà treân ñænh vaùch nuùi troáng trôn ñeán noãi moät buïi coû cuõng khoâng moïc noåi thì ngöôøi naáp vaøo ñaâu ñöôïc? Nhöng chæ coù vaùch nuùi naøy ra laø nôi khaû nghi nhaát. Trong loøng sinh nghi, Hoaéc Vaïn Thanh böôùc kieân coá tôùi beân vaùch ñaù, ñöa tay voã voã vaøo hai caùi, chæ thaáy vaùch nuùi trô trô, khoâng coù gì khaùc thöôøng. Truùc Thu Lan böôùc ñeán gaàn beân laõo thaáp gioïng hoûi: – Hoaéc toång quaûn hoaøi nghi ngoïn nuùi naøy sao? Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Laõo huû khoâng theå noùi ñöôïc, nhöng con tieåu haéc chaïy soäc ñeán ñaây, tôï hoà nhö coù tung tích ngöôøi ôû ñaây. – Toâi thaáy laõo hoøa thöôïng naøy raát ñaùng ngôø! Hoaéc Vaïn Thanh gaät nheï ñaàu, thaép gioïng noùi: – Nhöng khoâng coù chöùng cöù, chuùng ta... Vöøa noùi ñeán ñoù, boãng laõo la leân moät tieáng roài quay ngoaéc ngöôøi la lôùn: – Con löøa troïc thaät to gan, daùm haï ñoäc treân ngöôøi laõo huû! Truùc Thu Lan giaät mình hoûi voäi: – Hoaéc toång quaûn laøm sao vaäy? Hoaéc Vaïn Thanh phaát tay phaûi leân noùi: – Caùnh tay naøy cuûa laõo huû... Caùnh tay cuûa laõo roõ raøng döôùi aùnh saùng traêng môø nhaït cuõng nhaän ra ñöôïc saéc xaïm ñen, ñuùng laø ñaõ bò truùng ñoäc. Toáng Vaên Tuaán töùc giaän theùt lôùn: – AÙc taêng, quaû nhieân laø ngöôi! Quaûng Minh hoát hoaûng thoaùi luøi moät böôùc, cöôøi lôùn noùi: – Hoaéc toång quaûn, ñaáy laø ngöôi töï chuoác laáy, vôùi baàn taêng coù lieân can gì? Nhaïc Tieåu Tuaán theùt lôùn: – Ngöôi ñònh chaïy ö? Quaûng Minh thoaùi theâm moät böôùc nöõa roài döøng laïi, laïnh gioïng noùi: 332 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 333 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Baàn taêng vieäc gì phaûi chaïy chöù? Keû khoâng chaïy thoaùt chính laø caùc vò! Laõo vöøa noùi döùt caâu, lieàn nghe tieáng aùo löôùt gioù, naêm saùu boùng ñen töø boán phía voït laïi. Luùc naøy môùi nhaän ra naêm ngöôøi vaän aùo ñen kia bòt kín maët, ngöôøi naøo trong tay cuõng caàm tröôøng kieám saùng loaùng, vöøa chaïm ñaát lieàn vaây kín boán ngöôøi boïn hoï laïi. Toáng Vaên Tuaán ñaïi noä quaùt lôùn: – Höø, quaû khoâng sai! Nhöng baèng vaøo luõ caùc ngöôi maø cuõng daùm xuaát ñaàu loä dieän tröôùc maët boån coâng töû ö? Döùt lôøi, “Soaït” moät tieáng ruùt phaét tröôøng kieám phoùng chieâu taán coâng vaøo hai ngöôøi aùo ñen tröôùc maët. Moät trong hai ngöôøi kia lieàn nhaûy sang traùi neù traùnh, coøn laïi moät ngöôøi vung kieám choáng traû hoùa chieâu Toáng Vaên Tuaán, nhaùy maét boïn hoï vaây laáy nhau maø ñaùnh. Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan ñaõ dìu Hoaéc Vaïn Thanh ñeán ngoài treân moät phieán ñaù töïa vaøo vaùch nuùi. Chæ moät choác, maø saéc maët Hoaéc Vaïn Thanh ñaõ thaáy bieán ñen xaïm, toaøn thaân coâng löïc bò thaát taùn, chæ coøn coù theå trôïn maét nhìn ñoái phöông chôù khoâng laøm gì ñöôïc. Quaûng Minh laïnh gioïng noùi: – Höø, Hoaéc toång quaûn ñaõ khoâng coøn chuùt löïc khaùng cöï, chæ coøn laïi caùc ngöôi ba ngöôøi, coù theå chaïy thoaùt khoûi ñaây sao? Theo baàn taêng thaáy toát nhaát caùc ngöôi neân thuùc thuû chòu troùi thì hôn! Truùc Thu Lan ngaàm laáy aùm khí thuû saün trong tay, mieäng quaùt lôùn: – Con löøa troïc ñaàu kia, ngöôi maø laøm gì ñöôïc chuùng ta chöù? Khoâng tin ngöôi ñeán ñaây thöû naøo? Quaûng Minh ngöûa coã cöôøi khuøng khuïc maáy tieáng noùi: – Ngöôi coù phaûi laø Truùc Thu Lan, nhi nöõ cuûa Mai Hoa baø baø khoâng? Trong tay ngöôi chæ coù maáy ngoïn phi tieâu coûn con maø ñònh giôõn maët vôùi phaät gia ñoù ö? – Khoâng sai, ngöôi bieát vaäy thì toát, nhöng coù daùm ñeán ñaây khoâng thì baûo? – Höø ñeán Truùc Tam Coâ töï thaân cuõng khoâng baûo veä ñöôïc, huoáng chi con nha ñaàu loõ muõi ngöôi... Noùi ñeán ñoù laõo phaát tay quaùt lôùn: – Caùc ngöôi nhanh ñeán baét hai döùa nhaûi ñoù cho Phaät gia! Luùc naøy Toáng Vaên Tuaán ñang ñaáu vôùi moät teân, boán teân coøn laïi ñöùng giaùm saùt, nghe leänh lieàn nhaûy aøo tôùi ñoäng thuû. Truùc Thu Lan tuy trong tay caàm aùm khí nhöng luùc naøy tröôùc maët Toáng Vaên Tuaán coøn ñang ñaùnh nhau loaïn xaï, neân naøng ngaàn ngöø chöa ra tay. 333 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 334 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán phuùc ra tröôùc, “Soaït” moät tieáng, thanh nhuyeãn kieám ruùt ra phaùt chieâu ngaên caûn ba teân laïi. Tieáp lieàn Truùc Thu Lan cuõng caàm thanh ñoaûn kieám nhaûy tôùi ngheânh chieán vôùi ba teân coøn laïi. Baáy giôø toaøn tröôøng phuùt choác thaønh moät cuoäc hoãn ñaáu, chæ nghe tieáng binh khí chaïm nhau ñeán ñinh tai nhöùc oùc, tieáng quaùt thaùo aàm æ caû moät khu röøng nuùi. Toáng Vaên Tuaán ñaáu nhau vôùi teân ñaàu tieân ñaõ möôøi maáy chieâu, nhaän ra tình theá baát lôïi, ñoái phöông ngöôøi ñaõ ñoâng, maø Hoaéc Vaïn Thanh laïi bò truùng ñoäc, toát nhaát laø caàn phaûi toác chieán toác thaéng. Do vaäy maø thanh kieám trong tay gaõ lieân tu baát taän ra chieâu khoâng ngöøng, theá kieám caøng luùc caøng hieåm hoùc, tôï hoà nhö gaõ ra hai chieâu thì teân aùo ñen kia môùi traû laïi ñöôïc moät chieâu. Theá nhöng teân aùo ñen ñoäng thuû traàm oån, chieâu ra chaéc chaén cho neân Toáng Vaên Tuaán maëc daàu chieâu ra cöïc nhanh vaø nhieàu, nhöng vì noân noùng neân chieâu thieáu phaàn troïng, khieán teân aùo ñen deã daøng phoøng thuû an toaøn. Cho neân ñaõ qua moät luùc maø vaãn chöa thaáy hoï Toáng chieám ñöôïc thöôïng phong. Toáng Vaên Tuaán chaúng bieát tính gì trong loøng, chæ nghe heùt daøi moät tieáng, kieám phaùt chieâu coâng lieàn naêm kieám lieân hoaøn, ñaåy lui ñoái phöông ñeán ba boán böôùc. Ñoät nhieân thaân hình voït leân xoay chuyeån treân khoâng, kieám phaùt ra moät voøng quay phaét trôû laïi taán coâng vaøo moät trong ba teân ñang ñaáu cuøng vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán ñöùng gaàn gaõ nhaát. Moät chieâu kieám naøy chính laø Thanh Long Ñaûo Vó, theá kieám thaàn toác, maø teân aùo ñen kia cuõng bò baát ngôø, khoâng bieát laø bò taäp kích, chæ nghe haén ruù daøi moät tieáng naûo nuøng, caû ngöôøi ñoå aàm treân ñaát maùu me leânh laùng. Toáng Vaên Tuaán moät kieám ñaéc thuû, tinh thaàn töï nhieân phaán chaán haún leân, kieám muùa tít nhaûy vaøo traän chieán khaùc, cuøng vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán chen vai ñoái ñòch. Teân aùo ñen vöøa bò Toáng Vaên Tuaán ra naêm kieám ñaåy luøi, khi bieát ñöôïc ñaây laø chieâu döông Ñoâng kích Taây cuûa ñoái phöông thì ñaõ muoän, muoán cöùu nguy ñoàng boïn cuõng khoâng kòp, ñaønh phaûi nhaûy trôû laïi cuûng hai teân coøn laïi lieân thuû taán coâng. Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Toáng Vaên Tuaán laø hai tay kieám thuû xuaát saéc, giôø hôïp löïc ñaáu nhau vôùi tay aùo ñen naøy khoâng coøn laø chuyeän lôùn, chæ thaáy boïn hoï baét ñaàu giaønh theá chuû ñoäng roõ raøng. Nhöng ngöôïc laïi phía Truùc Thu Lan moät mình vôùi thanh ñoaûn kieám trong tay, binh khí ngaén hôn ñoái phöông coù ñeán moät xích, töï nhieân coù phaàn baát lôïi. Teân kia ra chieâu linh hoaït hieåm hoùc, trong choác laùt ñaõ giaønh hoaøn toaøn theá chuû ñoäng, chæ thaáy Truùc Thu Lan vung taû gaït höõu choáng ñôõ phoøng hoä, tuyeät khoâng coù chuùt theá ñeå phaûn kích. Gaõ aùo ñen cöôøi haéc moät tieáng quaùt lôùn: – Tieåu nha ñaàu, ngöôi tieáp ñaây? “Coong” moät tieáng, thanh kieám lôùn baûn trong tay gaõ cheùm ñeø treân thanh kieám cuûa 334 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 335 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan, roài di boä saùt ngöôøi naøng, tay traùi vung traûo choäp vaøo huyeät kieân tænh cuûa naøng. Truùc Thu Lan khoâng chuùt hoát hoaûng, cöôøi nhaït noùi: – Kheùo laém! Tieáp lieàn caâu noùi, tay traùi vung leân, hai ngoïn phi tieâu thuû saün bay thaúng vaøo loøng baøn tay ñoái phöông. Cöï ly song phöông caùch nhau chæ taàm tay, coù muoán traùnh cuõng khoâng kòp, chæ nghe gaõ ta ruù leân moät tieáng, tay phaûi buoâng kieám oâm tay laên loän treân ñaát, chæ trong tíc taéc baøn tay traùi söng leân nhö khuùc goã. Laïi noùi, ba teân kia ñang ñaùnh nhau vôùi boïn Nhaïc Tieåu Tuaán hai ngöôøi, nghe thaáy tieáng ruù thaûm thieát cuûa ñoàng boïn, thì bò phaân taâm, töï nhieân kieám cuõng lôi loûng. Toáng Vaên Tuaán nhaân cô hoäi, phoùng moät chieâu cöïc hieåm keát lieåu theâm moät teân ngoaøi cuøng. Naêm teân aùo ñen giôø ñaây chæ coøn laïi hai teân, cho duø kieám phaùp coù cao cöôøng ñeán ñaâu, luùc naøy bò phaân taâm maïnh, taát khoù loøng öùng chieán. Huoáng gì boïn hoï khoâng theå naøo qua noåi Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Toáng Vaên Tuaán veà maët kieám thuaät, nhaùy maét caû hai bò taán coâng tôùi taáp, giôø ñaây khoâng coù cô hoäi ñeå phaûn ñoøn. Quaûng Minh ñöùng ngoaøi quan saùt laõo thaät khoâng ngôø boïn Nhaïc Tieåu Tuaán caû ba ngöôøi ñeàu coù voõ coâng cao thaâm nhö vaäy, baát giaùc trong loøng ngaàm chaán ñoäng. Toáng Vaên Tuaán hai kieám haï hai teân, tôï hoà nhö say maùu, thöïc chaát trong loøng gaõ ñang noân noùng tìm cha, cho neân môùi ra tay quyeát lieät taøn khoác nhö vaäy. Luùc naøy kieám chieâu naøo cuõng ñeàu laø saùt chieâu hieåm hoùc. Gaõ aùo ñen ñaáu vôùi Toáng Vaên Tuaán khoâng taøi naøo choáng traû noåi, caøng luùc caøng thoaùi luøi, tuy maët bòt kín, nhöng trong aùnh maét ñaõ thaáy loä neùt sôï haõi. Toáng Vaên Tuaán cöôøi gaèn moät tieáng theùt lôùn: – Taëc töû, ngöôi tôùi soá roài! Moät kieám phaùt ra quaùn chuû möôøi thaønh coâng löïc, gaõ aùo ñen tuy ñaõ vung kieám caûn ñöôøng, nhöng chaúng nhöõng bò ñaùnh gaït vaêng ra, maø löôõi kieám cuûa Toáng Vaên Tuaán thuaän ñöôøng xuyeân suoát töø ngöïc ra sau löng, khieán gaõ aùo ñen khoâng kòp keâu leân moät tieáng, ngaõ ngöôøi tuyeät meänh taïi ñöông tröôøng. Teân coøn laïi ñaáu nhau vôùi Toáng Vaên Tuaán, ñeán luùc naøy thì khoâng coøn chuùt hoàn vía naøo maø ñaùnh nhau, phaït ñaïi moät kieám roài tung ngöôøi rôi töï do ngaõ phòch treân ñaát. Truùc Thu Lan cuøng luùc cöôøi nhaït noùi: – Ngöôi töôûng raèng chaïy thoaùt noåi sao? Thì ra vöøa roài Truùc Thu Lan thanh toaùn xong teân kia ñaõ ñöùng ngoaøi quan saùt, nhìn tình theá traän ñaáu, naøng nghó nhaát ñònh hai teân coøn laïi ñaõ khieáp sôï, coù theå seõ boõ chaïy. Do vaäy maø ñaõ thuû saün ba ngoïn Tyù ngoï chaâm trong tay, vöøa nhìn thaáy teân thöù naêm naøy tung ngöôøi boõ chaïy laø ra tay ngay. 335 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 336 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Quaûng Minh taän maét chöùng kieán caûnh naøy, ngöôøi toaùt moà hoâi quay ngöôøi ñònh chaïy. Truùc Thu Lan vì ñöùng xa, chæ tay la lôùn: – Nhanh chaän haén laïi, ñöøng ñeå haén thoaùt! Vöøa la vöøa tung ngöôøi ñònh phoùng theo! Ngay khi ñoù moät moät gioïng traàm boãng vang leân: – Haén chaïy khoâng thoaùt ñaâu! Tieáp lieàn ngay ôû cöûa töôøng thaønh moät laõo thieàn sö tay choáng truùc tröôïng cao lôùn uy nghi, töøng böôùc töøng böôùc tieán veà phía Quaûng Minh. Truùc Thu Lan vöøa nhìn thaáy ngöôøi naøy vui möøng noùi: – A, Voâ Truï thieàn sö! Quaûng Minh töï böôùc lui hai böôùc, vöøa nhaän ra ngöôøi naøy laø ai, haén giaät thoùt mình, hai tay chaép tröôùc ngöïc, nghieâm maët noùi: – Ñaïi sö laø ngöôøi Phaät moân, chôù neân quaù böùc eùp ngöôøi! – A di ñaø phaät! Caùc ngöôøi baét coùc Minh chuû, khoâng phaûi laø quaù böùc eùp ngöôøi ö? Quaûng Minh maét hieän phaãn khí noùi: – Hoaéc toång quaûn vu khoáng baàn taêng che daáu ñòch nhaân cuûa hoï, nay ñaïi sö laïi noùi baàn taêng baét coùc Minh chuû, ñaáy quaû laø toäi vu oan giaù hoïa. Thöû hoûi baàn taêng bình sinh ñaéc toäi gì vôùi chö vò, maø chö vò laïi ñem heát toäi traïng naøy ñoå leân ñaàu baàn taêng? Voâ Truï thieàn sö bình tónh ñaùp: – Neân töï hoûi thaân ngöôi! Quaûng Minh chöa ñaùp gì theâm thì Truùc Thu Lan ñaõ cöôøi nhaït noùi: – Höø, chuùng ta voán luïc soaùt khoâng ra, nhöng vöøa roài ngöôi chæ huy ñoàng ñaûng vaây ñaùnh chuùng ta, chaúng phaûi laïy oâng toâi ôû buïi naøy hay sao, giôø laïi coøn choái quanh höû? Quaûng Minh vaãn caûi: – Ñoù chæ laø maáy teân moân ñoà cuûa baàn taêng, boïn chuùng vì khoâng chòu noåi chö vò moät möïc böùc eùp baàn taêng, cho neân chuùng môùi ra tay ñoäng thuû. Truùc Thu Lan noùi: – Haûo, vaäy chuyeän ñaùnh ñoäc con tieåu haéc vaø Hoaéc toång quaûn, ngöôi noùi theá naøo ñaây? Quaûng Minh thôû daøi noùi: – Chuyeän naøy thaät oan uoång cho baàn taêng, baàn taêng neáu muoán haï ñoäc thuû sao khoâng haï ñoäc luoân vôùi ba vò cho bôùt nhoïc söùc? Moät caâu naøy ñaùp cuõng coù lyù, khieán Truùc Thu Lan nhaát thôøi khoâng noùi ñöôïc. 336 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 337 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Toáng Vaên Tuaán töùc giaän noùi: – Khoâng phaûi ngöôi haï ñoäc, vaäy thì ai vaøo ñaây? Quaûng Minh noùi: – Thieáu trang chuû khoâng nhìn thaáy ngöôøi haï ñoäc thuû laø ai, baàn taêng cuõng chaúng thaáy, giôø Thieáu trang chuû hoûi baàn taêng, thì baàn taêng bieát hoûi ai ñaây? Ñoät nhieân ngay luùc aáy töø sau caùnh cöûa coù ngöôøi voïng ra: – Caùc ngöôøi ñaõ khoâng bieát laø ai, sao khoâng chòu hoûi baèng höõu ñaây? Chæ nghe gioïng cöôøi hì hì raát quen, böôùc ra chaúng ai khaùc maø chính laø Saùch Nghò Phu. Quaûng Minh treân maët hieän hyû saéc, tôï hoà nhö ñaõ coù cöùu tinh. Truùc Thu Lan höø moät tieáng noùi: – Hoï Saùch kia, ngöôi laïi ñeán ö! Saùch Nghò Phu cöôøi ñaùp: – Ñaây môùi goïi laø quaû ñaát troøn, chuùng ta laïi gaëp nhau! Toáng Vaên Tuaán noân noùng saán leân moät böôùc noùi: – Hoï Saùch kia, ngöôi noùi ñi, coù phaûi ngöôi ñaõ haï ñoäc? Saùch Nghò Phu noùi: – Thieáu trang chuû nhìn thaáy huynh ñeä ta haï ñoäc sao? Truùc Thu Lan noùi: – Khoâng phaûi ngöôi, vaäy thì laø ai? Saùch Nghò Phu noùi: – Ñoäc döôïc ñuùng laø cuûa huynh ñeä ta, theá nhöng ngöôøi haï ñoäc khoâng phaûi laø huynh ñeä ta. Toáng Vaên Tuaán hoûi: – Höø, vaäy thì ai haï ñoäc thuû? – Chính baûn thaân Hoaéc toång quaûn! Toáng Vaên Tuaán töùc giaän hoaønh thanh kieám theùt leân: – Ngöôi coøn giaûo bieän! Saùch Nghò Phu cöôøi khan noùi: – Huynh ñeä theo chaân caùc vò maø ñeán ñaây, khi chö vò coøn maõi noùi chuyeän cuøng Quaûng Minh thieàn sö ngoaøi ñaïi ñieän, huynh ñeä ñaõ vaøo ñaây tröôùc duøng döôïc vaät thoa leân oå khoùa cöûa, nhö vaäy chaúng phaûi töï thaân Hoaéc toång quaûn haï ñoäc mình sao? Toáng Vaên Tuaán hoûi: 337 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 338 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Vaäy thuoác giaûi ñaâu? Saùch Nghò Phu noùi: – Ñöông nhieân laø naèm treân ngöôøi huynh ñeä! Voâ Truï thieàn sö noùi: – Thieän tai, thieän tai, Saùch thí chuû coù thuoác giaûi mang theo trong ngöôøi thì toát. Saùch Nghò Phu cöôøi noùi: – YÙ ñaïi sö muoán huynh ñeä trao thuoác giaûi ra ö? Voâ Truï thieàn sö chaép tay noùi: – A di ñaø phaät, baàn taêng ñuùng laø coù yù ñoù. Saùch Nghò Phu laéc ñaàu noùi: – Huynh ñeä xuaát hieän quyeát khoâng phaûi laø ñeå giao thuoác giaûi ra. Truùc Thu Lan choáng tay haát haøm hoûi: – Vaäy ngöôi ñeán ñaây laøm gì? Saùch Nghò Phu nhe raêng cöôøi heành heäch noùi: – Huynh ñeä xuaát hieän ñeå môøi chö vò nhanh chaân rôøi khoûi nôi ñaây. Toáng Vaên Tuaán ñaûo aùnh maét saéc laïnh noùi: – Hoï Saùch kia, ngöôi nghe caâu gieát gaø laáy tröùng chöa? – Haû, yù Thieáu trang chuû noùi laø muoán gieát huynh ñeä ta ñeå laáy thuoác giaûi sao? Thaät baát taát phaûi nhö vaäy? Toáng Vaên Tuaán nhíu chaët ñoâi maøy laïnh gioïng noùi: – Ngöôi muoán thöû ö? Saùch Nghò Phu noùi: – Huynh ñeä coù theå giao thuoác giaûi ra, theá nhöng chö vò phaûi laäp töùc rôøi khoûi ñaây ngay. Toáng Vaên Tuaán hoûi: – Chuùng ta vì sao phaûi rôøi khoûi ñaây chöù? – Ñaây laø moät ñieàu kieän, chæ caàn chö vò xuoáng thuyeàn, huynh ñeä laäp töùc trao thuoác giaûi. Toáng Vaên Tuaán chöa kòp noùi, Truùc Thu Lan ñaõ leân tieáng: – Ngöôi tôï hoà nhö khoâng hy voïng chuùng ta löu laïi nôi ñaây? Toáng Vaên Tuaán laïnh gioïng noùi: – Neáu chuùng ta khoâng ñi thì sao? 338 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 339 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Saùch Nghò Phu nhuùn vai noùi: – Thieáu trang chuû noùi vaäy chaúng phaûi laø muoán laøm khoù huynh ñeä sao? Toáng Vaên Tuaán vaën hoûi: – Vì sao laïi laøm khoù ngöôi chöù oOo 339 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2