Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 48

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

75
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 48', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 48

 1. 652 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Boán Möôi Taùm BIEÁN COÁ TUYEÁT SÔN N haïc Tieåu Tuaán töø ñaàu ñeán giôø ñöùng im laëng beân caïnh naøng theo doõi, chaøng nhaän ra thaùi ñoä Leâ Taåu coù veû thaønh thaät, nhöng trong ñoâi maét baø ta thænh thoaûng cöù lieác laùo lieân, toaùt leân neùt gian xaûo giaûo hoaït, neân loøng daï sinh nghi. Khi aáy thaáy Thaân Phi Quyønh ñaõ meàm loøng, thoaùng chuùt luùng tuùng khoù xöû, chaøng lieàn duøng truyeàn aâm nhaäp maät noùi vôùi Thaân Phi Quyønh: – Quyønh tyû, muï ta raát giaûo hoaït ma maûnh, lôøi leõ xaûo bieän, chôù neân tin! Thaân Phi Quyønh ñöôïc chaøng nhaéc nhôû thì laáy laïi töï nhieân, traàm gioïng noùi: – Chuyeän gia gia ta nhaäp ñònh luyeän coâng, ta voán khoâng hay bieát, maø Ñaïi thö ta cuõng chaúng heà noùi gì, cho neân ta môùi trôû veà xem thöïc hö theá naøo, ñöông nhieân ta laøm chuû chuyeän naøy, khoâng caàn ngöôi quan taâm, coøn khoâng nhanh traùnh ñöôøng ra ö? Leâ Taåu da maët hôi bieán, nhöng vaãn ñöùng caûn tröôùc baäc caáp cuùi ñaàu noùi: – Nhò tieåu thö vaãn coá chaáp khoâng nghe lôøi khuyeân cuûa tieän thieáp, tieän thieáp thaân nhaän troïng traùch, neáu tieåu thö nhaát quyeát ñoøi vaøo thì tröôùc heát haõy gieát tieän thieáp! Noùi heát caâu, quaû nhieân baø ta quyø thuïp xuoáng phuû phuïc ngay tröôùc maët Thaân Phi Quyønh. Thaân Phi Quyønh thaáy baø ta haønh ñoäng nhö vaäy thì nhaát thôøi ngôù ngöôøi. Nhaïc Tieåu Tuaán laâu nay haønh cöôùc giang hoà beân caïnh Truùc Thu Lan, chaøng hoïc ñöôïc raát nhieàu kinh nghieäm quyù giaù, thaáy Leâ Taåu quyø thuïp xuoáng thì loøng sinh nghi, voäi la leân: – Quyønh tyû tyû, ñeà phoøng baø ta giôû troø... Chaøng noùi chöa heát caâu, ñoät nhieân thaáy Leâ Taåu ngöûng nhanh ñaàu leân, khoùe moâi hieän nuï cöôøi gian hieåm. Ñoàng luùc, tay phaûi hai ngoùn buùng nheï moät caùi, moät laøn phaán traéng raát mòn, baèng maét ngöôøi thöôøng khoâng theå naøo nhaän thaáy ñöôïc. Nhaïc Tieåu Tuaán maét chaêm chuù theo doõi baø ta, neân ñaõ nhaän ra haønh ñoäng nhoû naøy, lieàn phaát tay ñaåy moät chöôûng tôùi. Chaøng luùc naøy coâng löïc cöïc kyø thaâm haäu, tuy chæ laø moät caùi phaát tay raát nheï, nhöng cuõng ñuû taïo thaønh moät coã kình löïc ñaåy vaøo khoaûng caùch giöõa Thaân Phi Quyønh vaø Leâ Taåu. Thaân Phi Quyønh caên baûn khoâng nhaän ra haønh ñoäng cuûa Leâ Taåu, maõi khi Nhaïc Tieåu Tuaán phaùt ñoäng kình löïc ñaåy laøn phaán mòn kia taûn ra ngoaøi thì môùi giaät thoùt ngöôøi nhaûy veà sau moät böôùc. Leâ Taåu thaáy ngoùn aùm toaùn cuûa mình bò thaát baïi, laïi bò kình löïc cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán laøm chaán ñoäng, ngöôøi vaãn quyø, nhöng laïi löôùt nhanh veà phía sau nöûa böôùc, roài 652 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 653 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñöùng phaét daäy cöôøi khanh khaùch noùi: – Khoâng ngôø moät gaõ thanh nieân treû nhö ngöôi laïi coù coâng löïc thaâm haäu ñeán theá! Thaân Phi Quyønh maét laïnh nhö baêng söông, ruùt phaét thanh Haøn Anh kieám ra phaãn noä theùt lôùn: – Nöõ taëc nhaân, ngöôi daùm giôû troø man traù? Xem ra Hoûa Linh Thaùnh Maãu phaùi ngöôi ñeán ñaây laø coù aâm möu! Leâ Taåu saéc maët traán tænh cöôøi noùi: – Nhò tieåu thö noùi vaäy khoâng ñuùng tieän thieáp chæ vì sôï Nhò tieåu thö laøm kinh ñoäng haïi ñeán Laõo Thaàn Tieân, cho neân môùi ñaønh giôû haï saùch... Thaân Phi Quyønh laïnh gioïng caét ngang: – Ngöôi chôù neân tieáp tuïc xaûo ngoân leänh saéc? Coøn khoâng chòu thuùc thuû chòu troùi, ñònh ñeå boån coâ nöông ra tay? – A,... Nhò tieåu thö nhö ñaõ moät möïc muoán gaëp Laõo Thaàn Tieân, vaäy tieän thieáp xin daãn ñöôøng! Noùi roài, laàn naøy quaû nhieân baø ta quay ngöôøi voït vaøo trong, chæ nhìn thaân phaùp cöïc nhanh cuõng bieát khoâng phaûi laø tay vöøa! Thaân Phi Quyønh thaáy baø ta troán chaïy, theùt lôùn: – Döøng laïi! Vöøa noùi tung ngöôøi chaïy theo vaøo ñoäng phuû. Nhaïc Tieåu Tuaán sôï naøng xaûy ra chuyeän gì, lieàn löôùt ngöôøi baùm theo. Chuyeän xaûy ra chæ trong caùi chôùp maét, luùc chaøng phoùng chaân vaøo saâu trong ñoäng, thì thaáy Leâ Taåu ñaõ reû ngoaëc ôû cuoái ñöôøng. Thaân Phi Quyønh chöa kòp ñeán ñoù, ñoät nhieân “Vuø, vuø”, hai boùng ngöôøi voït ra chaän ñöôøng. Naøng döøng laïi ñöa maét nhìn, chæ thaáy hai ngöôøi naøy thaân vaän tröôøng baøo maøu xaùm, maët che kín moät nöûa chæ ñeå loä ñoâi maét hung hung taø aùc. Thaân Phi Quyønh giaät mình, khoâng ngôø trong saâu Tröôøng Xuaân ñoäng phuû naøy laïi bò ngöôøi ngoaøi thaâm nhaäp nhieàu nhö vaäy, töùc giaän theùt hoûi: – Caùc ngöôi laø ai? Coøn khoâng mau traùnh ra cho ta ö? Döùt lôøi, naøng phoùng tôùi moät chöôûng, trong luùc caêm phaãn moät chöôûng ñaùnh ra cuõng ñuû vaän ñeán taùm thaønh coâng löïc, vaû laïi naøng töøng luyeän qua Kim Hình Chöôûng neân moät chöôûng naøy khoâng taàm thöôøng tí naøo. Nhöng chæ nghe “bình” moät tieáng, caû ngöôøi Thaân Phi Quyønh bò doäi lui maáy böôùc. Laõo nhaân aùo xaùm beân phaûi vöøa tieáp moät chöôûng, thaân hình y nhieân baát ñoäng, maét tôï hoà nhö khoâng coù chuyeän gì xaûy ra. 653 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 654 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Baây giôø nghe gioïng Leâ Taåu the theù töø saâu trong ñoäng noùi voïng ra: – Noù chính laø Nhò tieåu thö Thaân Phi Quyønh, Nhò laõo khoâng ñöôïc ñeå noù thoaùt! Thaân Phi Quyønh sau phuùt kinh ngaïc, luùc naøy nghe noùi theá môùi ñöa maét nhìn, thì ra hai ngöôøi naøy laø hai laõo giaø, tuy ñaõ che maët nhöng töø aùnh maét cho ñeán thaân hình daùng daáp töông töï nhau, nhaát thôøi chöa bieát boïn hoï lai lòch theá naøo, lieàn chæa kieám theùt hoûi: – Caùc ngöôi laø ai? Laõo beân phaûi traàm gioïng noùi: – Haéc! Ngöôi laø toân nöõ cuûa Laõo Thaàn Tieân, vaäy maø ñeán boïn laõo phu hai ngöôøi, cuõng khoâng nhaän ra ñöôïc ö? Thaân Phi Quyønh nhíu maøy, chôït nhôù ra beøn haát haøm hoûi: – Caùc ngöôi phaûi chaêng laø Khoâng Ñoäng Töù Haïo? – Haø haø..., Ngöôi bieát roài thì toát! Thì ra hai laõo nhaân naøy laø naèm trong nhoùm Khoâng Ñoäng Töù Haïo, boïn hoï voán laø sö thuùc cuûa Khoâng Ñoäng Sôn Chuû Cô Linh Vaân, vai veá cöïc cao. Nghe noùi boïn ngöôøi naøy laø anh em sinh boán, töø luùc sinh ra ñaàu toùc ñaõ traéng nhö cöôùc, neân môùi coù danh Khoâng Ñoäng Töù Haïo. Baây giôø ñaõ thaáy hai laõo giaø töø töø côûi boû taám maïn che maët ñeå loä hai khuoân maët giaø nua ñaày neáp nhaên, thoaït troâng tôï hoà nhö ñöôïc ñuùc ra töø moät khuoân. Thaân Phi Quyønh töùc giaän quaùt hoûi: – Tuyeát Sôn vaø Khoâng Ñoäng xöa nay khoâng thuø khoâng oaùn, caùc ngöôi sao laïi xaâm nhaäp vaøo ñoäng phuû cuûa gia gia ta? Laõo giaø beân traùi cöôøi noùi: – Tieåu nha ñaàu, ngöôi bieát gì höû? – Huynh ñeä laõo phu hai ngöôøi chính phuïng meänh Sôn Chuû ñeán ñaây laøm hoä phaùp cho Huyeàn Linh Taåu. Huyeàn Linh Taåu laø hieäu xöng cuûa Tuyeát Sôn Laõo Thaàn Tieân. Thaân Phi Quyønh ñanh gioïng noùi: – Khoâng caàn, ta ñaõ veà ñaây coù theå laøm hoä phaùp cho gia gia ta, caùc ngöôi nhanh ñi ñi! Leâ Taåu luùc naøy ñaõ thoø ñaàu ra ôû ñoäng ñaïo, reù gioïng noùi: – Thaân Phi Quyønh, ngöôi trong loøng ngaàm coù aâm möu, haù ta khoâng bieát sao? Thaân Phi Quyønh caøng töùc giaän noùi lôùn: – Ngöôi baûo ta coù aâm möu gì kia chöù? 654 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 655 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Leâ Taåu cöôøi lôùn noùi: – Noùi ngöôi bieát, ta ñaõ sôùm nhaän ñöôïc thö cuûa Thaùnh maãu chuyeån ñeán, baûo raèng ngöôi muoán taïo phaûn, chaïy theo moät teân maët traéng hoï Nhaïc, ñònh trôû veà nuùi aên troäm Thieân Nieân Ngaïc Baûo cuûa Laõo Thaàn Tieân... Thaân Phi Quyønh nghe thì giaän tím gan, chæa kieám theùt leân: – Tieän nhaân, ngöôi daùm noùi baäy! Naøng ñònh boã nhaøo ngöôøi nhaûy tôùi taán coâng, nhöng laõo giaø beân traùi ñaõ chaän ñöôøng noùi: – Tieåu nha ñaàu, ngöôi neân ngoan ngoaõn döøng laïi cho laõo phu! Leâ Taåu ñöôïc nöôùc caøng cöôøi vang khanh khaùch noùi: – Nhò tieåu thö aø, chaúng leõ ta noùi khoâng ñuùng sao maø höõng höõng hôø hôø vaäy chöù? Thaân Phi Quyønh maët xanh nhö thieác, nhöng bò hai laõo giaø chaän ñöôøng ñaønh döøng laïi, haàm haàm töùc giaän noùi: – Nhò vò neáu coøn khoâng chòu traùnh ñöôøng, chôù traùch toâi voâ leã! Leâ Taåu cöôøi noùi tieáp: – Nhò tieåu thö, nhò vò laõo nhaân ñaây ñeán laøm hoä phaùp cho Laõo Thaàn Tieân, ngöôi boäi phaûn Laõo Thaàn Tieân laïi coøn lôùn moàm, Nhò laõo giôø seõ baét ngöôi ñem ñeán tröôùc maët Laõo Thaàn Tieân xöû trí, ñeå xem loaïi maët daày chaïy theo trai, xem ngöôi coøn daùm lu loa nöõa khoâng? – Höø, con tieän nhaân, ngöôi daùm só nhuïc boån coâ nöông! Noùi roài nhaûy tôùi, nhöng lieàn bò laõo giaø beân traùi phaát tay ñaåy ngöôïc trôû laïi, naøng ñieân tieát theùt lôùn: – Laõo taëc, roõ raøng caùc ngöôi möu ñoà haõm haïi gia gia ta, ta nhaát ñònh thí meänh vôùi luõ caùc ngöôi... Laõo giaø beân traùi maét loä hung quang gioïng aàm aàm nhö chuoâng vôõ rít leân: – Con nha ñaàu, ngöôi daùm voâ leã vôùi laõo phu! Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng bieát lai lòch cuûa Khoâng Ñoäng Töù Haïo, nhöng thaáy Thaân Phi Quyønh hai laàn bò ñaåy lui, ñuû hieåu boïn hoï raát lôïi haïi, khi aáy lieàn saán tôùi gaàn Thaân Phi Quyønh noùi: – Quyønh tyû tyû, ñeå tieåu ñeä tieáp boïn hoï! Leâ Taåu caøng cöôøi tôïn chæ tay noùi: – Teân maët traéng, ngöôi roõ raøng laáy tröùng choïi ñaù, thaät khoâng bieát töï löôïng söùc höôu non! Nhaïc Tieåu Tuaán öôõn ngöïc doõng daïc noùi: – Chöa haún ñaõ theá! 655 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 656 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Laõo giaø beân phaûi nheo maét nhìn chaøng moät caùi traàm gioïng quaùt: – Thaèng nhaõi, laõo phu chæ baèng moät ngoùn tay ñuû ñaùnh vaêng ngöôi! – Haø haø... Vaäy thì thöû xem! Thaân Phi Quyønh nhaéc chaøng: – Tuaán ñeä, Khoâng Ñoäng Töù Haïo laø sö thuùc cuûa Cô Sôn Chuû, voõ coâng cöïc cao, ngöôi phaûi caån thaän môùi ñöôïc. Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi vang noùi: – Ngöôøi coù voõ coâng cao cöôøng caàn phaûi coù theâm nghóa khí chính tröïc môùi ñaùng goïi laø ñaïi tröôïng phu, nhö haïng ngöôøi taâm ñòa saøi lang, chuyeân laøm chuyeän aùc, voõ coâng coù cao ñeán ñaâu haù ñaùng ñeå ngöôøi kính sôï? Laõo giaø beân phaûi nghe thì phaùt noä, cöôøi gaèn maáy tieáng noùi: – Thaèng nhaõi, khaåu khí ngöôi chaúng nhoû tí naøo! Noùi roài, quaû nhieân thaáy tay phaûi chæ duøng moät ngoùn troû chæa ra, nhaèm ngöïc chaøng ñieåm tôùi. Ñoái phöông ñaõ noùi chæ duøng moät ngoùn tay ñaùnh vaêng chaøng, chaøng voán ñaõ luyeän thaønh Nghòch maïch Thaàn coâng naøo sôï thuû phaùp caùch khoâng ñieåm huyeät? Neân laøm ra veû ung dung cöôøi noùi: – Laõo tröôïng nieân kyõ khoâng nhoû, haún hoûa haàu cuõng raát lôùn! Cöôøi noùi maø ngöôøi khoâng heà coù chuùt gì neù traùnh. Khoaûng caùch hai ngöôøi chæ taàm moät tröôïng, vôùi ngöôøi coù coâng löïc tinh thaâm nhö Khoâng Ñoäng Töù Haïo, caên baûn xuaát thuû laø ñeán nôi, ñoái phöông muoán neù traùnh cuõng khoâng kòp. Moät chæ ñieåm tôùi quaû nhieân truùng ñích, vaøo huyeät Cöûu Vyõ cuûa chaøng, nhöng chaúng nhöõng chaøng khoâng bò haát vaêng maø coøn ñöùng yeân baát ñoäng, thaàn thaùi y nhieân töôi cöôøi nhö khoâng. Caû hai laõo nhaân thaät khoâng theå tin noåi vaøo maét mình, baèng moät chæ löïc cuûa boïn hoï, thì ñeán nhöõng cao thuû treân giang hoà coøn ít ngöôøi tieáp noùi, vaäy maø moät thieáu nieân tuoåi chöøng hai möôi, laïi khoâng chuùt ñoäng thanh saéc ñoùn nhaän moät chæ löïc cuûa laõo ta? Laõo nhaân beân phaûi kinh ngaïc ñeán maét long leân, baát giaùc caát traøng cöôøi daøi quaùi dò noùi: – Tieåu töû ngöôi khaù thaät, haõy tieáp theâm laõo phu moät chöôûng naøy! Nhaïc Tieåu Tuaán bieát chuyeän hoâm nay ñoái phöông khoâng bao giôø nhöôïng söùc, phaûi thi thoá heát baûn lónh cuûa mình môùi ñöôïc, beøn chaúng chuùt khaùch khí cöôøi sang saûng noùi: – Laõo tröôïng nhö coù yù chæ giaùo, ñöøng noùi moät chöôûng, ñeán ba chöôûng taïi haï cuõng xin haàu tieáp! 656 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 657 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hai laõo giaø baát giaùc ñöa maét nhìn nhau, laõo beân traùi thaáp gioïng noùi: – Tieåu töû naøy xem ra lai lòch chaúng nhoû! Laõo beân phaûi laïi caát tieáng cöôøi nhö saám, rung ñoäng caû thaïch ñoäng, noùi: – Cöù cho laø coù lai lòch, nhöng laõo phu nhaát ñònh böûa haén ra! Noùi roài aùnh maét laõo nhö hai ñoùa hoûa tinh nhìn chaàm vaøo maét Nhaïc Tieåu Tuaán gaèn gioïng: – Tieåu töû, ngöôi caån thaän! Noùi roài, tay phaûi giô leân töø töø phaùt ra moät chöôûng cöïc maïnh. Laõo giaø naøy voán gaày oám nhö que cuûi, luùc naøy xoøe tay tung ra moät chöôûng môùi nhaän roõ naêm ngoùn tay xoøe roäng hôn ngöôøi bình thöôøng, chaúng khaùc gì baøn tay quyû. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöùng yeân baát ñoäng, ngaàm vaän tuï chaân löïc, chôø ñeán khi chöôûng löïc ñeán gaàn tröôùc ngöôøi môùi vung tay leân ngheânh tieáp. Chæ nghe “Bình” moät tieáng, hai chöôûng chaïm nhau phaùt ra tieáng noã lôùn, kình phong nhö loâi ñoäng, hai ngöôøi ñeàu thoaùi lui moät böôùc. Ñeán laàn naøy thì maët laõo giaø beân phaûi bieán saéc, laõo moät chöôûng ñaùnh ra ñaõ vaän ñeán taùm thaønh coâng löïc, vaäy maø caû hai ñeàu thoaùi lui moät böôùc, caên baûn laõo khoâng chieám moät chuùt öu theá naøo. Nhöng Khoâng Ñoäng Töù Haïo thaân phaän ñaõ cao, coâng löïc tinh thaâm, leõ naøo chòu beõ maët tröôùc moät thieáu nieân thuoäc haøng chaùu chaéc, laõo ñanh gioïng noùi: – Tieåu töû, ngöôi daùm tieáp theâm laõo phu moät chöôûng nöõa! Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa roài tieáp moät chöôûng cuõng khoâng khoûi thaàm kính phuïc coâng löïc thaâm haäu cuûa ñoái phöông, nhuùn vai cöôøi noùi: – Vöøa roài taïi haï ñaõ noùi, laõo tröôïng ñaùnh ba chöôûng taïi haï cuõng tieáp, xin cöù töï nhieân xuaát thuû! – Haûo, ngöôi xem ñaây! Roài chaúng chuùt khaùch khí giöõ theå dieän, laõo saán tôùi vung song chöôûng phaùt ra theá nhö baøi sôn ñaûo haûi duõng maõnh voâ cuøng. Laàn naøy song chöôûng cuûa laõo ñaùnh ra khoâng nghe tieáng kình phong rít maïnh, nhöng phaûi bieát raèng toaøn boä kình löïc aån taøng beân trong, khi chöôûng ñoái phöông tieáp xuùc thì môùi phaùt huy thaâm nhaäp noäi phuû ñaû thöông toaøn boä taâm maïch. Ñaây chính laø Haøm Long chöôûng thaønh danh maáy möôi naêm tröôùc cuûa huynh ñeä Khoâng Ñoäng Töù Haïo maø ngöôøi treân giang hoà nghe phaûi khieáp ñaûm! Nhaïc Tieåu Tuaán tuy khoâng heà nghe ñeán Khoâng Ñoäng Töù Haïo, ñöông nhieân cuõng chaúng heà bieát ñeán Haøm Long chöôûng, nhöng nhìn thaáy ñoái phöông laàn naøy ra chöôûng theá raát maïnh maø laïi voâ thanh voâ töùc, bieát beân trong taát haøm aån bieán hoùa. Chaøng tuï ñuû chaân khí, yù daãn maïch chuyeån nghòch löu roài phaùt ra ôû song chöôûng, giô leân tröïc tieáp 657 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 658 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ngheânh ñoùn. Laàn naøy boán chöôûng tieáp nhau khoâng nghe tieáng noã döõ doäi, maø chæ phaùt ra nhöõng tieáng aâm traàm doäi vaøo vaùch nuùi keùo daøi baát tuyeät, vaùch nuùi bò kình löïc chaán ñoäng maïnh ñaát ñaù rôi xuoáng nhö möa. Neân bieát, Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ luyeän Nghòch Maïch Huyeàn Coâng ñeán trình ñoä thuaän nghòch do taâm, laïi theâm maáy möôi naêm coâng löïc cuûa Thaát Coâng, Baùt Coâng truyeàn vaøo khieán coâng löïc chaøng taêng tieán gaáp möôøi laàn, ñaõ theá ba thaønh coâng löïc Tieáp Daãn thaàn coâng cuûa Ñaïi Giaùc ñaïi sö löu laïi trong noäi theå cuûa chaøng, taïo thaønh moät söùc maïnh gheâ gôùm. Luùc naøy song chöôûng cuûa laõo giaø ñaùnh tôùi, chaøng tieáp nhaän moät caùch nheï nhaøng. Laõo giaø beân traùi daõ nhaän ra thaàn löïc cuûa thieáu nieân, voäi la leân: – Laõo Töù, nhanh traùnh ra, laõo phu tieáp haén moät chöôûng! Laõo giaø beân phaûi ñöôïc goïi laø laõo Töù caû ngöôøi bò baén luøi sau maáy böôùc traùn ñoå moà hoâi, roõ raøng laõo vöøa roài bò chaán ñoäng raát maïnh, xem laïi Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng bò thoaùi lui, nhöng veû maët khoâng chuùt ñoåi saéc. Baây giôø thaáy laõo giaø beân traùi noùi vaäy, lieàn ruùt töø thaét löng ra moät caây taåu baèng truùc coù nhieàu ñoát ngaén, chaäm raûi noùi tieáp: – Tieåu töû, binh khí ngöôi ñaâu? Laõo phu muoán thöû ngöôi vaøi chieâu binh khí. Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi ñaùp: – Raát toát, laõo tröôïng ñaõ coù yù chæ giaùo, taïi haï xin haàu tieáp. Coù ñieàu taïi haï nghó raèng nhò vò ñaõ xuaát hieän ôû ñaây taát chaúng khi naøo chòu nhöôïng ñöôøng cho Quyønh tyû tyû, hay laø nhò vò cuøng vaøo moät laàn thì ñôõ toán thôøi gian! Laõo gia maët tím tai cöôøi gaèn noùi: – Tieåu töû, ngöôi thaät laø cuoàng voïng! Nhaïc Tieåu Tuaán nhuùn vai cöôøi noùi: – Nhò vò laõo tröôïng coù leõ khoâng nguyeän lieân thuû chæ giaùo? Nhöng taïi haï chaúng khaùch khí maø noùi thaät, tröø phi nhò vò laõo tröôïng nhanh choùng rôøi khoûi Tröôøng Xuaân coác, baèng khoâng chôù nghó ñeán chuyeän cuøng taïi haï ñoäng thuû! Chaøng bieát ñoái phöông nhaát ñònh khoâng khi naøo chòu thoâi, cho neân môùi buoâng lôøi cuoàng ngaïo khích baùc cho boïn hoï noåi giaän. Laõo giaø beân phaûi quaû nhieân giaän cöïc thaønh tieáu, ngöûa coå cöôøi khan moät traøng chæ tay noùi: – Cuoàng töû, khoâng ngôø ngöôi daùm buoâng lôøi nhö vaäy tröôùc maët boïn laõo phu! Laõo giaø beân traùi coù chuùt traàm tónh hôn, xoay xoay chieác caùn taåu trong tay nhöôùng maøy noùi: – Tieåu töû, laõo phu moãi khi xuaát thuû thì ngöôi chæ coù vaøi phaàn hy voïng soáng xoùt, 658 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 659 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long theá nhöng giôø huynh ñeä laõo phu lieân thuû taán coâng, thì ngöôi ñeán moät phaàn vaïn hy voïng soáng thoaùt cuõng khoâng coøn. Laõo phu nhaän thaáy ngöôi coøn treû tuoåi maø ñaõ tu taäp ñeán trình ñoä aáy, cho neân tieác maø ñeå cho ngöôøi moät con ñöôøng soáng, toát nhaát chôù neân buoâng lôøi kích noä laõo phu môùi hay! Nhaïc Tieåu Tuaán oâm quyeàn xaù xaù maáy caùi noùi ngay: – Ña taï haûo yù cuûa laõo tröôïng, taïi haï cuõng coù lôøi khuyeân, taïi haï trong voõ laâm tuy chæ laø keû tieåu boái haäu hoïc, tuy khoâng bieát lai lòch cuûa Khoâng Ñoäng Töù Haïo. Nhöng vöøa roài cöù nhö Quyønh tyû tyû noùi, nhò vò thaân phaän laø sö thuùc cuûa Cô Sôn Chuû, ñuû thaáy thaân phaän raát cao, maø voõ coâng cuõng cöïc kyø thaâm haäu, töù vò thaønh danh ñöôïc nhö theá quaû khoâng deã tí naøo. Laïi noùi Tuyeát Sôn vaø Khoâng Ñoäng vöøa coù quan heä thoâng gia, laïi vöøa lieân thuû vôùi nhau haønh ñoäng, ñuû thaáy hai nhaø thaân thieát vôùi nhau theá naøo roài? Hieän taïi nhò vò thaâm nhaäp vaøo taän Tröôøng Xuaân coác, haù khoâng thaáy haønh ñoäng naøy laøm toån thöông hoøa khí hai nhaø? Taïi haï chæ coù moät lôøi khuyeân, nhò vò nhanh rôøi khoûi ñoäng phuû naøy thì toát nhaát! Leâ Taåu boãng nhieân leân tieáng chen vaøo: – Ngöôi thaät laø ñoãi traéng hoùa ñen, ñaûo loän thò phi, nhò vò laõo nhaân ñaây chính do Cô Sôn Chuû phaùi ñeán hoä phaùp cho Laõo Thaàn Tieân. Thaân Phi Quyønh nghe baø ta leân tieáng, töùc giaän chæa kieám maéng: – Tieän nhaân kia, ngöôi daùm noùi xaøm, boån coâ nöông tröôùc heát boå ngöôi ra! Döùt lôøi, chæ thaáy naøng tung ngöôøi voït vaøo trong ñuoåi theo. Laõo giaø beân phaûi phaùt chöôûng ñaùnh tôùi, nhöng Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ phoùng tröôùc, lieàn nhaûy tôùi ñöa tay ngheânh tieáp ñôõ cho Thaân Phi Quyønh. Chaøng vöøa ra chieâu vöøa noùi lôùn: – Quyønh tyû, cöù nhanh ñuoåi baét taëc nöõ kia, hai laõo giaø naøy ñaõ coù tieåu ñeä ñoái phoù! – Bình, bình... Phuùt choác chaøng thi trieån voõ coâng ñaáu nhau vôùi hai laõo giaø aùc lieät... Laïi noùi, Thaân Phi Quyønh caêm giaän Leâ Taåu thaáu xöông thaáu coát, trong loøng laïi noân noùng xem tình hình cuûa gia gia, baây giôø thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ caàm chaân ñöôïc boïn nhò Haïo, naøng lieàn naém kieám phoùng vaøo trong ñuoåi theo Leâ Taåu, mieäng theùt lôùn: – Ngöôi chaïy ñi ñaâu, tieän nhaân! Leâ Taåu quay ngöôøi chaïy, nhöng chính luùc quay ngöôøi töø tay baø ta laïi vung ra moät caùi, chæ thaáy coù ñeán möôøi vaät gì to nhö daây cöôùc traéng saùng daøi ngaén khoâng gioáng nhau bay ngöôïc trôû laïi tröôùc ngöôøi Thaân Phi Quyønh. ÔÛ trong thaïch ñaïo ñöôïc thieát keá nhö moät haønh lang, chæ coù ñieàu hai beân vaãn laø vaùch ñaù döïng ñöùng nhöng khoaûng caùch khaù roäng, doïc haønh lang ñöôïc thaép saùng bôûi nhöõng ngoïn ñeøn môû tröøu chaùy saùng. 659 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 660 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân Phi Quyønh nghe tieáng gioù ñaõ kòp nhìn thaáy möôøi maáy sôïi theùp saùng loùng bay ngöôïc laïi, ñoàng thôøi ñaàu moãi daây keõm laø moät chieác moùc caâu to nhoû ngaén khaùc nhau, ñaàu moùc caâu coù maøu traéng saùng khaùc thöôøng, thaàm hieåu noù ñöôïc taåm ñoäc. Thaân Phi Quyønh voäi vung kieám leân phaùt ra ñònh cheùm caûn laïi möôøi maáy moùc caâu. Leâ Taåu cöôøi khanh khaùch noi: – Nhò tieåu thö cuûa toâi, Haøn Anh kieám saéc nhö cheùm buøn, nhöng chôù nghó cheùm ñöùt noåi thaäp nhò ngaân caâu cuûa ta nheù! Leâ Taåu tuy noùi laø vaäy, nhöng thaáy kieám aûnh löôùt tôùi lieàn thaâu hoài möôøi hai chieác moùc caâu, roài vung tay tieáp chieâu thöù hai, chuû ñoäng taán coâng. Möôøi hai chieác moùc caâu to nhoû daøi ngaén khaùc nhau, daøi thì daønh taán coâng ngaén thì phoøng hôø tröôùc thaân, voâ cuøng loäi haïi. Thaân Phi Quyønh thaáy baø ta xöû duïng moät laàn möôøi hai chieác moùc caâu maø vöøa thaâu kieám ñaõ thaáy moùc caâu laïi lôùp lôùp bay tôùi, naøng vung kieám phaùt lieàn baûy taùm kieám cöïc nhanh. Kieám quang loang loaùng, theá nhöng khoâng cheùm truùng ñöôïc chieác moùc caâu naøo, ngöôïc laïi moät chieác moùc caâu truùng vaøo thaân aùo, soaït moät tieáng, bò raùch caû maáy thoán. Thaân Phi Quyønh voâ cuøng töùc giaän, naøng trong tay naém ñoaûn kieám ñöông nhieân khoù ñòch vôùi loaïi binh khí lôïi haïi nhö moùc caâu cuûa baø ta. Khi aáy nghó nhanh phaûi tieáp caän aùp chieán môùi ñöôïc, lieàn thi trieån khinh coâng tuyeät ñænh, Thieân y thaân phaùp, caû ngöôøi xoay nhanh nhö chieác vuï löôùt tôùi saùt ngöôøi Leâ Taåu, mieäng heùt daøi moät tieáng cheát, ñoàng thôøi kieám ba xích phoùng ngay vaøo ngöïc baø ta. Leâ Taåu trong tay thaäp nhò ngaân caâu chæ sôû tröôøng ñaáu vôùi taàm daøi, luùc naøy vöøa ñaéc thuû moät chieâu, khoâng ngôø Thaân Phi Quyønh nhanh nhö laøn khoùi aùp saùt vaøo ngöôøi, nhaùy maét ñaõ thaáy Haøn Anh kieám löôùt tôùi tröôùc ngöïc, muoán trôû tay cuõng khoâng kòp. Giaät thoùt mình aø leân moät tieáng, roài tay buoâng nhanh chuøm moùc caâu, nhaûy phoùc ngöôøi vaøo trong thaùo chaïy. Thaân Phi Quyønh moät chieâu ñaéc thuû khi naøo chòu ñeå ñoái phöông chaïy thoaùt, höôi kieám theùt lôùn: – Tieän nhaân, chaïy ñaâu cho thoaùt! Caû ngöôøi nhö aùnh chôùp vuït löôùt theo, baûo kieám cheùm moät nhaùt vôùi chieâu Thieân öng bích hoå, theá cöïc hieåm. Nhaùy maùt ñaõ thaáy kieám löôùt tôùi ñeán tröôùc ngöôøi Leâ Taåu chöøng ba thoán, boãng nhieân tröôùc maët aùnh theùp loaùng leân, roài coong moät tieáng, tay kieám naøng bò chaán ñoäng maïnh suyùt nöõa thì kieám vuoät khoûi tay. Leâ Taåu ñaõ thoaùt ngöôøi ra ngoaøi taùm tröôïng döøng chaân laïi cöôøi leân khanh khaùch, trong tay baø ta giôø ñaây ñaõ coù theâm moät thanh ngaân caâu ñao raát maïnh nhöng aùnh theùp 660 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 661 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long xanh ñoû baát phaân, ñuû thaáy laø loaïi kyø binh dò khí. Thaân Phi Quyønh khöïng caû ngöôøi söûng soát, thanh Haøn Anh kieám trong tay naøng ñöôïc gia gia ñaëc cheá, chaúng keùm gì thaàn binh linh khí, cheùm saét nhö cheùm buøn. Vaäy maø vöøa roài ñoái phöông chæ duøng moät thanh ngaân caâu ñao tieáp ñôõ moät chieâu theá cöïc maïnh cuûa naøng coøn bò chaán ñoäng caû ngöôøi, ñuû thaáy coâng löïc baø ta quyeát khoâng thua keùm gì naøng! Töï nhieân luùc naøy trong ñaàu naøng chôït nhôù ñeán moät ngöôøi, baø ta xöng laø Leâ Taåu, chaúng leõ chính laø Leâ Cô hoùa danh? Leâ Cô laø moät trong hai tyø nöõ taâm phuùc luoân haàu beân caïnh Cô Sôn Chuû. Naøng nhôù ra ñieàu naøy chính laø vì thanh caâu ñao treân tay phuï nhaân, noù chaúng phaûi laø thanh Ngoâ Caâu kieám ñaëc cheá cuûa Cô Sôn Chuû sao? Trong ñaàu nghó vaäy, laïnh gioïng hoûi. – Ngöôi laø Leâ Cô? Chæ thaáy Leâ Taåu nhoeûn mieäng cöôøi eûo laû ñaùp: – Tuøy ngöôi, muoán goïi sao cuõng ñöôïc! Thaân Phi Quyønh giôø thì bieát chaéc ñieàu naøng nghó khoâng sai, nghieán raêng hoûi: – Gia gia ta vaø Cô Sôn Chuû voán chaúng coù thuø oaùn, caùc ngöôi manh taâm xaâm nhaäp vaøo ñaây haõm haïi gia gia ta laø coù yù gì? Leâ Cô nhaùy maét cöôøi cöôøi, tröôùc sau vaãn ñaùp: – Nhò tieåu thö noùi vaäy khoâng ñuùng, toâi chæ vaâng meänh Sôn Chuû ñeán ñaây thò haàu Laõo Thaàn Tieân. – Thoâi ñöôïc, Cô Sôn Chuû vaø gia gia ta thaâm giao maáy möôi naêm nay, ta khoâng truy vaán nhieàu, giôø ngöôi nhanh rôøi khoûi ñaây! – Rôøi khoûi ñaây? Nhò tieåu thö noùi nghe ñôn giaûn, toâi giôø maø ñi thì khi hoài sôn phuïc meänh aên noùi theá naøo vôùi Sôn Chuû ñaây? Thaân Phi Quyønh chæa kieám noùi: – Ta khoâng caàn bieát, nhöng neáu ngöôi coøn ngoan coá khoâng ñi, thì chôù traùch ta haï thuû voâ tình! – OÀ, chaúng phaûi vöøa roài chuùng ta ñaõ ñoäng thuû ñoù sao? Nhò tieåu thö cöù thi thoá baûn lónh, toâi xin tieáp giaùo! Thaân Phi Quyønh ñaïi noä theùt lôùn moät tieáng, roài vung kieám leân ñaâm tôùi moät chieâu. Leâ Cô cöôøi khanh khaùch noùi lôùn: – Ñuùng roài, chuùng ta baèng kieám phaùp ñaáu moät phen phaân cao thaáp! Trong lôøi noùi, chæ thaáy baø ta hoa kieám moät ñöôøng phaùt khai löôõi kieám cuûa naøng, caâu ñao lôïi haïi ôû choã ñoä cong cuûa noù, neân baït kieám ra ngoaøi maø ñaàu löôõi ñao vaãn coøn 661 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 662 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long löôùt tôùi tröôùc ngöïc ñoái phöông, ñaây chính laø chieâu Baùt thaûo taàm xaø. Thaân Phi Quyønh thaáy kieám bò ñaùnh baät ra, ñoàng thôøi löôõi kieám coøn löôùt tôùi lieàn laùch ngöôøi kòp traùnh, roài tung tay traùi baèng moät chöôûng. Leâ Cô khoâng ngôø ñoái phöông öùng phoù cuõng nhanh, voäi giô chöôûng leân tieáp chieâu. Boáp moät tieáng, hai thaân hình xaùp vaøo nhau roài laïi taùch ra. Leâ Cô ñaõ coù chuû yù vöøa ñaùnh vöøa thuû, cho neân ngöôøi daït ra laø tung nhaûy vaøo trong. Thaân Phi Quyønh chaân vöøa chaïm ñaát lieàn nhuùn ngöôøi phoùng ngöôïc trôû laïi vôùi chieâu thöù hai. Leâ Cô ñaønh quay ngöôøi choáng traû. Nhaùy maét boïn hoï taïo thaønh moät caëp ñaáu aùc lieät. Thaân Phi Quyønh baèng vaøo sôû hoïc Tuyeát Sôn tuyeät kyõ, thanh Haøn Anh kieám thi trieån nhö roàng bay phöôïng muùa, kieám ra chieâu bieán hoùa kyø aûo. Leâ Cô ngöôïc laïi voõ hoïc haáp thu chaân truyeàn töø Cô Linh Vaân, laïi theâm thanh Ngoâ Caâu kieám trong tay phaùt huy ñeán cöïc ñieåm tuyeät hoïc, caû hai khoâng ai daùm khinh ñòch, töøng chieâu töøng chieâu quyeát daønh laáy theá thöôïng phong, quaû laø moät caëp kyø phuøng ñòch thuû. Trong haønh lang, aùnh ñeøn chaùy saùng soi toûa, giôø ñaây aùnh kieám loang loaùng ngôøi ngôøi, theá nhöng boïn hoï ñaáu vôùi nhau qua chöøng ba möôi chieâu thì say kieám, caên baûn khoâng coøn ñeå yù gì beân ngoaøi. Luùc naøy, coù moät boùng ngöôøi töø beân ngoaøi chaïy nhanh vaøo trong, thaáy boïn hoï ñaáu kòch lieät thì ngöôøi naøy chaïy nheï chaân laïi quan saùt. Ñoät nhieân ngöôøi naøy la lôùn: – Quyønh tyû, ñeå tieåu ñeä! Thaân Phi Quyønh ñang ñaáu kòch lieät, boãng nghe chính laø gioïng Nhaïc Tieåu Tuaán, gheù maét nhìn thì ñuùng laø chaøng ñaõ chaïy vaøo ñeán nôi, baát giaùc phaán chaán vui leân. Chaøng ñang ñaáu vôùi boïn nhò Haïo, giôø chaïy vaøo ñaây, coù nghóa laø ñaõ thaéng boïn hoï ngoaøi ñoù chöù chaúng nghi? Naøng möøng, ngöôïc laïi Leâ Cô thì caû kinh. Baø ta laø ngöôøi voõ coâng chaúng taàm thöôøng, cô trí laïi hôn ngöôøi, ñöông nhieân nhìn tình hình cuõng ñoaùn ra vaán ñeà, trong ñaàu nghó nhanh, roài baät cöôøi reù leân ; – Tieåu töû maët traéng, ngöôi ñeán vöøa kheùo! Kieám vöøa phaùt moät chieâu nöûa chöøng, boãng nhieân quay ngöôøi nhaøo veà phía Nhaïc Tieåu Tuaán ra chieâu taán coâng ngay laäp töùc. Thaân Phi Quyønh ñang ñaáu vôùi baø ta ñeán hoài gay caán, khoâng ngôø baø ta ñoät nhieân 662 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 663 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long boû mình laïi trôû sang taán coâng Nhaïc Tieåu Tuaán, töùc giaän theùt leân: – Yeâu phuï... Anh kieám loang loaùng phoùng truy theo Leâ Cô. Nhöng naøng vöøa phoùng tôùi, thì moät kieám cuûa Leâ Cô rôi vaøo khoaûng khoâng, baø ta nhaát thôøi khöïng ngöôøi. Döông nhieân Leâ Cô khoâng theå bieát ñöôïc Nhaïc Tieåu Tuaán thi trieån Tò kieám thaân phaùp, khi kieám vöøa roài vaøo khoaûng khoâng, thì boùng ngöôøi chaøng laïi xuaát hieän trôû laïi, Leâ Cô giaät mình ñònh nhaûy lui nhöng ñaõ khoâng coøn kòp. Coå tay kieám cuûa baø bò naém cöùng, muoán vaän khí giaät ra cuõng khoâng ñöôïc! Thaân Phi Quyønh phoùng kieám boå tôùi nôi, thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ duøng theá caàm naõ thuû khoáng cheá baø ta, thì chæ phoùng muõi kieám ñieåm vaøo huyeät ñaïo treân ngöôøi ñoái phöông, roài giaät thanh kieám trong tay, laïi côûi caû kieám töø thaét löng baø ta trao cho Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Tuaán ñeä, thanh kieám naøy laø baûo vaät cuûa Cô Sôn Chuû, ngöôi taïm thôøi giöõ laáy. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöa tay tieáp laáy. Thaân Phi Quyønh ñöa tay söûa laïi maùi toùc, hoûi: – Hai laõo taëc kia ñaâu roài? – Boïn hoï ñaõ ñi. – OÀ, Tuaán ñeä thaéng chuùng chöù? – Thaéng thaät hieåm. Leâ Cô tuy ngöôøi ñaõ bò ñieåm huyeät nhöng thaàn trí vaø giaùc quan vaãn bình thöôøng, nghe vaäy thì leân tieáng hoûi: – Caùc ngöôi thaû ta chöù? Thaân Phi Quyønh quay ñaàu laïnh gioïng noùi: – Ngöôi khoâng theå ñi, theo chuùng ta vaøo trong. Noùi roài naøng naém laáy tay Leâ Cô keùo ñi vaøo trong. Nhaïc Tieåu Tuaán böôùc theo. Ñeán cuoái ñöôøng haønh lang laø moät thaïch thaát, thoaït troâng gioáng nhö moät khaùch phoøng vôùi chieác baøn ñaù Baùt tieân vaø maáy chieác gheá Thaùi sö, tuy taát caû ñeàu baèng ñaù, theá nhöng chaïm troã raát coâng phu tinh xaûo, troâng raát nheï nhaøng. Boán phía thaïch thaát coù theå nhaän ra ñeán naêm caùnh cöûa, ñöông nhieân cuõng ñeàu laøm baèng ñaù. Thaân Phi Quyønh laïi vung tay ñieåm theâm maáy choã huyeät ñaïo treân ngöôøi Leâ Cô, chæa kieám haêm doïa: – Gia gia ta khoâng vieäc gì thì ta seõ tha ngöôi, coøn neáu coù chuyeän gì xaûy ra thì 663 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 664 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chaúng nhöõng laáy ñaàu ngöôi ñeå teá, maø Khoâng Ñoäng seõ bò hoïa dieät moân! Noùi roài tôùi ñöa tay ñaåy moät caùnh cöûa ñaù, böôùc vaøo trong. Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng lieàn theo chaân naøng böôùc vaøo trong, chæ thaáy gian thaïch thaát vuoâng vöùc taàm hai tröôïng, lôïi duïng moät coät thaùch nhuû ruõ xuoáng thieát keá thaønh moät chieác ñeøn treo, töø ñaây aùnh saùng toûa ra khaép nôi, thoaït nhìn chaúng khaùc gì moät ngoïn Thuûy Xöông Ñaêng! Beân phaûi thaïch thaát coù moät chieác giöôøng ñaù ñieâu khaéc cuõng khoâng keùm phaàn tinh teá, beân treân moät laõo nhaân tuoåi haïc coù ñeán ngoaøi taùm möôi, toùc traéng nhö cöôùc phuû kín vai, raâu daøi quaù ngöïc, hai maét nhaém nghieàn, hai haøng mi cuõng traéng, phuû xuoáng gaàn nhö che kín maét. Khoâng noùi cuõng bieát, vò naøy chính laø Tuyeát Sôn Huyeàn Linh Taåu, maø ngöôøi trong giang hoà voõ laâm vaãn thöôøng toân kính xöng Laõo Thaàn Tieân. Thaân Phi Quyønh nhìn thaáy gia gia thì chaïy tôùi ñöùng beân giöôøng, hôi nghieâng ngöôøi goïi nhoû: – Gia gia, con veà ñaây! Chaúng ngôø Huyeàn Linh Taåu vaãn nghe, töø töø môû maét ra nhìn naøng! Nhaïc Tieåu Tuaán luùc naøy ñaõ theo chaân naøng ñöùng sau löng, chaøng nhìn thaáy Laõo Thaàn Tieân maët xaùm xanh, ngöôøi tieàu tuïy gaày oám, tôï hoà nhö raát meät moûi, nhaát laø luùc naøy môû maét ra nhìn thì thaàn saéc khoâng quaéc thöôùc nhö ngöôøi luyeän coâng, thaäm chí coù gì thaát thaàn ngô ngaùc. Nhaïc Tieåu Tuaán hôi ngôù ngöôøi, moät nhaân vaät truyeàn thuyeát nhö Laõo Thaàn Tieân ñöông nhieân khoâng khi naøo laïi coù moät thaàn khí baát oån nhö theá. Luùc naøy Thaân Phi Quyønh gheù saùt maët naøng ñeán beân maët gia gia mình, ñöông nhieân khoâng nhìn thaáy roõ nhö chaøng, naøng chæ goïi leân: – Gia gia khoûe chöù? Laõo Thaàn Tieân nhìn thaáy toân nöõ cuûa mình, ñoâi moâi khoâ raùm cuûa laõo maùy ñoäng chöøng nhö muoán noùi ñieàu gì, theá nhöng khoâng theå phaùt ra thaønh tieáng. Thaân Phi Quyønh ñaõ nhaän thaáy ñieàu khaùc thöôøng, ñöa maét nhìn taän maét gia gia hoûi: – Gia gia trong ngöôøi coù gì khoâng oån sao? Laõo thaân Tieân vaãn y nhieân khoâng noùi ñöôïc. Nhaïc Tieåu Tuaán leân tieáng: – Laõo Thaàn Tieân ñaõ nhìn thaáy Quyønh tyû, nhöng caên baûn muoán noùi maø khoâng theå noùi ra tieáng! – A, sao laïi theá naøy? Naøng hoaûng hoát, maët thaát saéc, hai tay lay nheï ngöôøi gia gia thoát leân: 664 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 665 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Gia gia, gia gia laøm sao vaäy? Laàn naøy thì naøng ñaõ nhìn roõ gia gia, saéc maët taùi xanh thaát thaàn, moâi maùy ñoäng maø khoâng theå thoát thaønh lôøi, naøng thöông xoùt oâm chaàm laáy laõo khoùc gaøo leân: – Gia gia, gia gia bò laøm sao... Ñoät nhieân naøng ngöng baët tieáng khoùc, buoâng nhanh Laõo Thaàn Tieân ra, treân maët laïnh baêng baêng ñaày saùt khí, rít leân: – Nhaát ñònh laø tieän nhaân hoï Leâ, ta phaûi xeù ngöôi môùi ñöôïc! Noùi roài chöa kòp quay ngöôøi, ñoät nhieân ôû cöûa xuaát hieän moät boùng ngöôøi theùt lôùn: – AÙi da, ngöôi coøn daùm gieát ngöôøi dieät khaåu! Caû Thaân Phi Quyønh vaø Nhaïc Tieåu Tuaán giaät mình quay laïi, chæ thaáy ñoù laø moät thieáu nöõ coøn treû, thaân vaän hoàng y, chaân ñi uûng cao, tay naém moät thanh kieám saùng loaùng gioáng nhö thanh kieám cuûa Thaân Phi Quyønh. Thieáu nöõ maét haïnh maøy kieám, moâi son muõi thaúng, khuoân maët traùi xoan baàu bænh xinh ñeïp, nhöng luùc naøy maét phuû ñaày haøn khí laïnh luøng, khieán ngöôøi ta thaáy phaûi theø löôõi traùnh xa! Thaân Phi Quyønh reo leân: – A, tam muoäi, ngöôi ñeán vöøa kheùo. Nhaïc Tieåu Tuaán giôø môùi hieåu ra, chaøng voán treân ñöôøng ñi ñaõ ñöôïc Thaân Phi Quyønh keå cho bieát, boïn hoï coù ba chò em, ñaïi tyû laø Thaân Phi Loan keát hoân vôùi nhi töû cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu laø Chuùc Thieân Tuøng. Naøng laø thöù hai, vaø tam muoäi chính laø thieáu nöõ naøy, coâ teân laø Thaân Phi Yeán. Thaân Phi Yeán maët laïnh nhö baêng noùi: – Ñöông nhieân ta ñeán vöøa kheùo, neáu khoâng thì caùc ngöôi möu söï ñaõ thaønh! Thaân Phi Quyønh ngôù ngöôøi hoûi: – Tam muoäi noùi gì theá? Thaân Phi Yeán cöôøi nhaït noùi: – Trong loøng ngöôi thöøa bieát, haù coøn phaûi hoûi... Noùi ñeán ñoù, aùnh maét baét gaëp gia gia coâ ta ngaây ngöôøi ngoài treân giöôøng baát giaùc rôi nöôùc maét reù leân: – May maø ta ñeán kòp, ngöôi... Quaû nhieân taùn taän löông taâm, ñeán gia gia ngöôi cuõng haïi... Ñoät nhieân aùnh kieám loaùng leân, nöõa lôøi chaúng noùi, phoùng kieám ñaâm thaúng vaøo ngöïc Thaân Phi Quyønh theá cöïc hieåm! oOo 665 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2