Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 55

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

63
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 55', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 55

 1. 736 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Naêm Möôi Laêm HÖÕU DUYEÂN NAÊNG TÖÔNG NGOÄ L aïi noùi, boïn Nhaïc Tieåu Tuaán, Thaân Phi Quyønh vöøa luùc naøy cuõng kòp chaïy vaøo ñaïi moân. Nhìn thaáy ñaáu tröôøng ñaãm maùu, Nhaïc Tieåu Tuaán nhaân ñaõ ñöôïc Kim Thieát Khaåu daën tröôùc, cho neân maét chæ ñöa nhanh tìm muïc tieâu cuûa mình laø Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Hoûa Linh Thaùnh Maãu caøng ñaùnh caøng trôû neân hung döû, nhìn thaáy tình hình ngaøy caøng trôû neân baát lôïi cho mình, baø vung thanh kieám löôõi löûa ñaùnh caøng döõ doäi khieán Toáng Traán Sôn baát ñaéc dó thoaùi lui. Nguyeân laø sau khi ñaáu nhau coù ñeán traêm chieâu, Toáng Traán Sôn nhaân vì ñoäc tính trong ngöôøi phaùt taùn, cho neân chieâu thöùc maëc daàu vaãn tinh luyeän, nhöng ñaõ thaáy öùng bieán chaäm hôn tröôùc nhieàu. Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ nhìn thaáy caëp ñaáu cuûa boïn hoï, lieàn ruùt thanh Ngoâ caâu kieám naém chaéc trong tay saûi chaân böôùc nhanh tôùi. Thaân Phi Quyønh ngöôïc laïi, quan taâm ñeán Maõi Hoa baø baø Truùc Taâm Cô, bôûi vì gia gia naøng bò truùng Meâ Thaát Taùn. Naøng nghó raèng thuoác giaûi haún phaûi naèm trong ngöôøi baø ta. Ñöa maét nhìn moät voøng, boãng phaùt hieän ra ñaïi thö Thaân Phi Loan ñang ñaáu moät thanh y phuï nhaân söû duïng song kieám raát tinh, ngöôøi naøy chính laø Traàn phu nhaân, tam muoäi cuûa Toáng Traán Sôn. Ñaïi thö luyeän thaønh pho Tuyeát Sôn Phi Phuïng kieám phaùp ra chieâu kyø aûo, bieán hoùa mau leï, theá nhöng trung nieân phuï nhaân tröôùc sau vaãn luoân hoùa giaûi ñaùnh traû laïi ñöôïc, naøng thôøi khoâng bieát ngöôøi naøy laø ai. Chính ñang luùc baên khoaên trong loøng, boãng nghe coù tieáng ngöôøi noùi nhoû beân tai: – EÂ, Thaân coâ nöông, nhanh ñeán caûn ñaïi thö ngöôi laïi, neáu cöù ñeå meï choàng con daâu ñaùnh nhau thí maïng theá naøy chaúng laø ñaïi nghòch thieân ñaïo laém ö? Chæ caàn nghe khaåu khí ngöôøi naøy cuõng bieát ngay laø Kim Thieát Khaåu, Thaân Phi Quyønh ngôù ngöôøi thaàm keâu leân: – Meï choàng con daâu? Ñaïi thö gaõ cho Chuùc Thieân Tuøng, laøm sao laïi laø meï choàng con daâu vôùi trung nieân phuï nhaân naøy ñöôïc chöù? Theá nhöng tröôùc nay lôøi Kim Thieát Khaåu noùi ra chöa töøng sai cho neân naøng khoâng hoaøi nghi gì caû. Laïi ñöa maét nhìn ôû choã khaùc, Maõi Hoa baø baø Truùc Taâm Cô chính luùc naøy bò Huy phu nhaân duøng kieám ñaùnh böùc khoâng thoaùt ra noåi, ñeán quyùnh tay quyùnh chaân, vöøa ñaùnh vöøa tru treùo. Thaáy vaäy naøng lieàn quay ñaàu ra leänh cho Xuaân Phong, Haï Vuõ maáy caâu, roài töï mình naém thanh Haøn Anh kieám khoaùt leân moät ñöôøng, kieám tröôùc ngöôøi sau phoùng tôùi traän ñaáu cuûa Thaân Phi Loan la lôùn: – Ñaïi thö döøng tay. 736 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 737 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân Phi Loan thi trieån Tuyeát Sôn Phi Phuïng kieám phaùp ñaõ ñaït ñeán bieán aûo tinh hoa, caû ngöôøi ñaãm moà hoâi, nhöng vaãn khoâng sao thaéng noåi trung nieân phuï nhaân naøy duø chæ nöûa chieâu. Trong loøng baây giôø raát caêm phaån, kieám phaùt chieâu Phi phuïng Ma vaân ñieåm ra baûy taùm kieám quang nhaèm vaøo ngöôøi Traàn phu nhaân. Boång nghe beân tai tieáng Thaân Phi Quyønh goïi lôùn, tieáp ñoù laø aùnh kieám loaùng leân. Keng, keng... Lieàn boán naêm tieáng, toaøn boä chieâu kieám ñeàu bò Thaân Phi Quyønh hoùa giaûi baèng chieâu Loan Phuïng Hoøa Minh. Traàn phu nhaân voán khoâng coù yù ñaû thöông ñoái phöông, neân luùc naøy nhìn thaáy Thaân Phi Quyønh thì cuõng lieân caát kieám nhaûy lui sau. Thaân Phi Loan thu tröôøng kieám laïi, phaùt noä hoûi: – Ngöôi chaúng phaûi ñi Tuyeát Sôn, sao laïi ñeán ñaây? Thaân Phi Quyønh ñôõ moät kieám cuûa ñaïi thö, böôùc ñeán noùi ngay ; – Ñaïi thö bieát khoâng, gia gia ñaõ gaëp chuyeän roài. Thaân Phi Loan söûng soát: – Chuyeän gì xaûy ra? Thaân Phi Quyønh voäi naém tay ñaïi thö keùo ñeán moät goùc roài noùi sô qua moïi chuyeän. Thaân Phi Loan nghe xong thì caû ngöôøi phaùt run leân, buoät mieäng noùi: – Nhò muoäi... thaät chöù? Thaân Phi Quyønh noùi: – Tieåu muoäi cuõng ñaõ baét Leâ Cô ñeán ñaây, ñaïi thö neáu nhö coøn khoâng tin thì töï chaát vaán baø ta seõ roõ. Noùi roài naøng quay ngöôøi laïi vaãy tay ra hieäu cho boïn Ñoâng Tuyeát aùp giaûi Leâ Cô ñeán. Laïi noùi, boïn Xuaân Phong, Haï Vuõ ñöôïc leänh cuûa Thaân Phi Quyønh lieàn tay laêm laêm kieám tieán ñeán gaàn choã Huy phu nhaân ñang ñaùnh nhau vôùi Maõi Hoa baø baø. Huy Hueä Quaân thaáy vaäy ngôõ laø ñoái phöông tieáp tay cho Maõi Hoa baø baø, lieàn khoaùt thanh tröôøng kieám phoùng tôùi chaïn ñöôøng theùt lôùn: – Caùc ngöôi döøng laïi. Xuaân Phong hôi chuøng ngöôøi laïi, chaép kieám noùi: – Huy coâ nöông hieåu laàm roài, tieåu tyø phuïng meänh Nhò tieåu thö ñeán hieäp trôï cho Huy phu nhaân baét ngöôøi. Huy Hueä Quaân hoûi: – Caùc ngöôi baét ai? Xuaân phong ñaùp kheõ: – Maõi Hoa baø baø. 737 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 738 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Huy Hueä Quaân khoâng tin, laïnh gioïng noùi: – Maõi Hoa baø baø ñaõ bò meï ta vaây khoån, khoâng caàn ñeán caùc ngöôi. Xuaân Phong noùi: – Huy coâ nöông coøn khoâng bieát, ngöôøi cuûa Baùt ñaïi moân phaùi ñeàu truùng Meâ thaát taùn, chæ coù baø ta môùi coù thuoác giaûi, neáu nhôû ñeå baø ta chaïy thoaùt thì nguy. Cho neân boïn tieåu tyø môùi ñeán vaây baét baø ta. Huy Hueä Quaân nghe xong thaáy cuõng coù lyù, cuõng khoâng caûn boïn hoï nöõa, noùi: – Haûo, theá nhöng baèng vaøo caùc ngöôi maø baét noåi baø ta ö? Xuaân Phong cöôøi ñaùp: – Boïn tieåu tyø hai ngöôøi ñöông nhieân laø khoâng thaéng noåi baø ta, nhöng luùc naøy Huy phu nhaân ñaõ duøng kieám vaây khoån baø ta, thì chaúng coøn khoù khaên gì nöõa. Huy Hueä Quaân noùi: – Ñöôïc, vaäy thì nhanh ñi ñi. Xuaân Phong, Haï Vuõ khoâng chaàn chöø moät giaây, lieàn tung ngöôøi thi trieån Thieân Y Thaân phaùp tôï nhö nghòch thuûy löu ngö, loaùng thoaùng xaâm nhaäp vaøo trong maøn kieám aûnh cuûa Huy phu nhaân moät caùch taøi tình. Huy phu nhaân kieám tuy muùa tít, theá nhöng moät ngöôøi luyeän kieám thuaät tinh dieäu ñeán ñaâu, coâng phu thaâm haäu ñeán chöøng naøo, duø cho ñeán ñoä möa rôi khoâng thaáu qua ñöôïc, nhöng vaãn chæ laø moät tay kieám maø thoâi. Cho neân trong maøn kieám thaáy phuû truøm kín caû moät vuøng aáy vaãn coù choã sô hôû. Thieân Y Thaân phaùp chæ caàn coù moät choã khe hôû nhoû ñoù cuõng ñuû loït qua maøn kieám aûnh moät caùch deã daøng. Ñoù laø choã kyø aûo cuûa loaïi thaân phaùp chuyeân duøng ñeå khoáng cheá baùt kieám ñoái phöông maø chính tröôùc ñaây boïn hoï ñaõ maáy laàn ñaéc thuû. Maõi Hoa baø baø laø tuï ñaûng cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu, trong tay baø söû duïng thanh ñoaûn kieám thaát thoán, luùc naøy chính ñang bò theá kieám oà aït cuûa Huy phu nhaân vaây kín, ñaùnh cho ñeán quyùnh tay quyùnh chaân. Voán trong ngöôøi baø thieän duøng Thieân Nöõ Taùn Hoa, coù theå phoùng ra moät laàn ñeán möôøi taùm loaïi aùm khí khaùc nhau, nhöng luùc naøy bò ñaùnh ñeán khoâng coøn kòp thôû, ñöøng noùi laø coù cô hoäi ñeå ra tay. Khi nhìn thaáy coù hai boùng thieáu nöõ xoâng vaøo, thoaït nhìn thaáy laø ngöôøi cuûa Thaân Phi Quyønh, nhaát thôøi töôûng laø ngöôøi ñeán chi vieän, thì möøng khaép khôûi, tay coù hôi lôi ra. Ñuùng luùc aáy Xuaân Phong la leân: – Huy phu nhaân, xin nhanh ngöøng tay, Truùc Taâm Cô ñeå boïn tieåu tyø baét... Huy phu nhaân nghe tieáng ngöôøi noùi vaäy thì hôi khöïng kieám laïi. Maõi Hoa baø baø vöøa kòp hieåu ra chuyeän gì thì hai thieáu nöõ kia ñaõ nhanh nhö laøn khoùi keïp saùt beân ngöôøi, moät ngöôøi choäp laáy thanh kieám, moät ngöôøi choäp laáy tay kia, khieán baø ta muoán trôû tay cuõng khoâng kòp. 738 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 739 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Huy phu nhaân ngaïc nhieân ñònh hoûi: – Caùc ngöôi... Theá nhöng Huy Hueä Quaân cuõng vöøa phoùng tôùi noùi ngay: – Boïn hoï laø ngöôøi cuûa Thaân coâ nöông, treân ngöôøi cuûa Maõi Hoa baø baø coù thuoác giaûi Meâ Thaát Taùn... Maõi Hoa baø baø khoâng cuïc cöïa gì ñöôïc trong tay Xuaân Phong, Haï Vuõ, töùc giaän theùt leân: – Ta khoâng coù... – Meï. Truùc Thu Lan nhìn thaáy boïn Nhaïc Tieåu Tuaán xuaát hieän thì möøng khoân xieát, luùc naøy thaáy meï mình bò nguy thì chaïy tôùi noùi nhö khoùc: – Huy thö thö, caàu xin Thö thö... Treân ngöôøi meï toâi quaû khoâng coù thuoác giaûi. Huy Hueä Quaân thaáy Truùc Thu Lan ñaõ quyø treân ñaát, voäi vaøng ñöa hai tay ñôõ ñöùng leân noùi: – Truùc coâ nöông, gia maãu khoâng laøm thöông toån ñeán leänh ñöôøng, theá nhöng hieän coù raát nhieàu ngöôøi truùng ñoäc, neáu khoâng coù giaûi döôïc cuûa leänh ñöôøng thì... Thu Thu Lan noùi: – Theo tieåu muoäi bieát, thuoác giaûi tuy laø cuûa gia maãu vaø Vu Baø baø phoái cheá ra, nhöng thuoác giaûi ñeàu naèm trong tay Hoûa Linh Thaùnh Maãu... Maõi Hoa baø baø töùc giaän theùt leân: – Tieän nöõ, caâm mieäng. Chaúng ngôø ngöôi aên phaûi baû ñoái phöông baùn ñöùng caû ta, ngöôi... Ta töùc cheát ñöôïc. Thì ra thuoác giaûi ñeàu naèm trong tay Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Thaân Phi Quyønh nghe thì khoâng khoûi ngôù ngöôøi. Truùc Thu Lan khoùc loùc noùi: – Meï, moïi haønh vi cuûa Hoûa Linh Thaùnh maãu meï ñeàu bieát laø baïo nghòch trôøi ñaát, khoâng theå thaønh coâng ñöôïc. Tröôùc maët baø ta thaát baïi thaáy roõ, hoïa dieät thaân khoù traùnh, sao meï coøn khoâng nhanh tænh moäng, phaân bieät roõ chính taø chöù? Maõi Hoa baø baø töùc ñieáng ngöôøi, toùc nhö muoán döïng ñöùng caû leân, nhöng bò boïn Xuaân Phong keàm chaët khoâng laøm gì ñöôïc, boãng caát tieáng cöôøi quaùi dò noùi: – Dieät vong chính laø Baùt ñaïi moân phaùi, Phoù giaùo chuû nhaát thaân voõ coâng truøm trôøi phuû ñaát, khoâng coù ai coù theå ñòch laïi, caùc ngöôi muoán laáy thuoác giaûi, chæ laø naèm moäng. Hoûa Linh Thaùnh Maãu voõ coâng thöïc cao thaâm maïc traéc. Nhö maáy möôi naêm nay baø ta khoâng loä dieän giang hoà maø ngaàm tu luyeän theâm tinh thaâm huyeàn dieäu. Hieän taïi ra maët tuyeân boá thaâu toùm thieân haï trong tay, thöïc khoù coù theå töôûng töôïng noåi. 739 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 740 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Cöù nhìn ñeán nhö Toáng Traán Sôn danh chaán thieân haï Voõ laâm Minh chuû, maø luùc naøy ñaõ thaáy coù phaàn nuùng theá, bò ñaùnh lui lieân tuïc. Huoáng gì trong ngöôøi Toáng Traán Sôn luùc naøy ñoäc tính ñaõ phaùt taùn, chæ e khoâng coøn caàm cöï ñöôïc bao laâu. Baây giôø caû boïn Huy Khaâm Nghieâu, Ngoïc Huyeàn Töû, Maïnh Ñaït Nhaân, Cam Huyeàn Thoâng ñeàu ñaõ laàn tôùi beân traän ñaáu cuûa Toáng Traán Sôn chæ chôø thaáy thaát cô laø öùng cöùu. Boïn hoï tuy bieát mình khoâng phaûi ñoái thuû cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu, nhöng ngaøy hoâm nay neáu khoâng dieät ñöôïc baø ta thì ñeå hoïa cho voõ laâm thieân haï. Maïnh Ñaït Nhaân nhìn thaáy tình hình nhö vaäy, thôû daøi noùi: – Tröôùc maët e ra chæ coøn moät caùch. Ngoïc Huyeàn Töû hoûi: – YÙ Maïnh ñaïo huynh theá naøo? Maïnh Ñaït Nhaân nhíu maøy noùi: – Duy nhaát moät caùch, khi sinh töû ñeán tröôùc maët, chuùng ta chaúng caàn caâu neä quy luaät giang hoà, cuøng nhau xoâng leân lieân thuû ñaùnh nöõ ñaïi ma ñaàu naøy, coù vaäy môùi giöõ ñöôïc Baùt ñaïi moân phaùi, maø cuõng laø giöõ ñöôïc an toaøn cho voõ laâm... Ngoïc Huyeàn Töû hôi luùng tuùng: – Ñieàu naøy... Chæ e... Minh chuû khoâng chaáp thuaän. Huy Khaâm Nghieâu chen vaøo: – Chuùng ta khoâng ñoäi trôøi chung, vì cöùu voõ laâm thoaùt khoûi hoïa kieáp naøy, chuùng ta chaúng caàn caâu neä ñeán chuyeän Minh chuû ñoàng yù hay khoâng. Leân. Cam Huyeàn Thoâng noùi: – Huy ñaïi hieäp noùi raát phaûi. Noùi roài quaû nhieân laêm laêm tröôøng kieám trong tay ñònh xoâng tôùi, nhöng vöøa luùc aáy, Huy Hueä Quaân chaïy laïi reo lôùn leân: – Cha xem, Nhaïc ñaïi ca ñaõ ñeán... Moïi ngöôøi quay ñaàu nhìn laïi, Nhaïc Tieåu Tuaán oai nghi töøng böôùc tieán vaøo ñaáu tröôøng. Nhaïc Tieåu Tuaán oâm quyeàn xaù chaøo nhanh moïi ngöôøi, roài böôùc tôùi noùi lôùn: – Toáng ñaïi laõo gia, Hoûa Linh Thaùnh Maãu nghieät chöôùng naëng neà, toäi choàng trôøi ñaát, ñeå vaõn boái ñoái phoù baø ta. Hoûa Linh Thaùnh Maãu nhìn thaáy ñaáu tröôøng daàn daàn bieán chuyeån, baát lôïi phía baø ngaøy caøng lôùn thì loøng caêm haän Toáng Traán Sôn taän xöông coát. Hai ngöôøi ñaáu vôùi nhau nhö say maùu, Hoûa Linh Thaùnh Maãu toùc roái buø, maët xanh nhö thieác, nhöng maét röïc löûa, vöøa ñaùnh vöøa theùt döõ doäi, theá kieám ngaøy caøng hieåm aùc, nhieàu laàn ñaåy Toáng Traán Sôn lui veà sau. Luùc naøy thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán ñònh xoâng vaøo thì cöôøi gaèn leân maáy tieáng rôïn 740 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 741 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ngöôøi: – Haûo. Luõ caùc ngöôi ngaøy hoâm nay seõ boû maïng döôùi tay Thaùnh maãu ta. Toáng Traán Sôn moà hoâi ñaãm ngöôøi, bieát ngaøy hoâm nay khoù thaéng noåi Hoûa Linh Thaùnh Maãu, nhöng nghóa khí trong ngöôøi raát lôùn, nguyeän hy sinh vì ñaïi nghóa chöù khoâng chòu lui. Baây giôø nghe Nhaïc Tieåu Tuaán noùi theá, trong loøng khoâng nhaän, noùi: – Nhaïc laõo ñeä, ngöôi khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa baø ta, nhanh lui ñi. Ñuùng luùc naøy Hoûa Linh Thaùnh Maãu cöôøi “Haéc” moät tieáng, thanh Hoûa Linh kieám cheùm ñeán vôùi thaäp thaønh coâng löïc. Toáng Traán Sôn thaáy raát nguy hieåm, naém kieám baèng hai tay giô leân choáng ñôõ... "Keng" moät tieáng, aùnh löûa loùe leân, theá kieám cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu bò chaän laïi, moät löôõi kieám cong ñaõ ñeø chaët treân löôõi kieám cuûa baø ta, nhöng khoâng phaûi laø kieám cuûa Toáng Traán Sôn maø chính laø kieám cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán. Toáng Traán Sôn ñaùnh nhau coù ñeán caû traêm chieâu, chöa laàn naøo daùm tröïc tieáp ngheânh kieám vôùi Hoûa Linh Thaùnh Maãu, aáy laø vì baûo toaøn chaân khí. Luùc naøy vöøa ñònh giô kieám leân ñôõ moät ñöôøng kieám hieåm cuûa ñoái phöông, chaúng ngôø Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ ñôõ giuùp mình, laõo ñaønh thoaùi lui moät böôùc. Quaàn huøng nhìn thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán baèng vaøo coâng löïc ñaáu moät kieám vôùi Hoûa Linh Thaùnh Maãu thì khoâng khoûi gaät ñaàu thaùn phuïc. Ñôõ kieám ñaõ khoù, giôø kieám chaøng coøn aùp chaët kieám cuûa ñoái phöông thì caøng khoù hôn. Hoûa Linh Thaùnh Maãu chaúng ngôø Nhaïc Tieåu Tuaán daùm ñôõ moät kieám cuûa mình, baø ta maét long leân soøng soïc töïa hoà nhö muoán aên töôi nuoát soáng Nhaïc Tieåu Tuaán töùc thì, cöôøi gaèn moät tieáng noùi: – Tieåu töû, ngöôi muoán cheát. Tay traùi laäp töùc thuaän theá tung ra moät chöôûng, chæ thaáy theo tay baø ta laø moät quaàng hoûa quang nhö löûa, quaàn huøng thaát kinh la lôùn: – Hoûa Linh Chöôûng. Nhaïc Tieåu Tuaán tröôùc ñaây ñaõ töøng tieáp baø ta moät chöôûng ñeán soáng dôû cheát dôû ñeán maáy laàn, cho neân caên baûn giôø ñaõ coù kinh nghieäm. Vöøa thaáy baø ta ñöa chöôûng ñaùnh ra, chaøng ñaõ vaän heát thaäp thaønh coâng löïc giô chöôûng leân tieáp. “Bình” moät tieáng nhö trôøi long ñaát lôû, quyû khoác thaàn saàu, aâm thanh coøn truyeàn maát moät hoài môùi döùt. Neân bieát moät chöôûng naøy cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu khoå luyeän maáy möôi naêm, xöa nay chöa töøng coù ngöôøi naøo daùm tröïc tieáp ngheânh tieáp moät chöôûng naøy, chaúng ngôø... Sau chöôûng ñoù, caû ngöôøi baø ta nhö haãng huït, laûo ñaûo thoaùi lui veà sau maáy böôùc, nhìn laïi Nhaïc Tieåu Tuaán maët hôi ñoãi saéc, nhöng thaàn thaùi vaãn oai nghi anh tuaán. 741 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 742 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Luùc naøy toaøn ñaáu tröôøng ñaõ daàn daàn ngaõ nguõ, boïn Ngoïc Huyeàn Töû ñeàu vaây laïi quanh Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Hoûa Linh Thaùnh Maãu, tröôùc maët hoï giôø ñaây chaøng vaø Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñaáu nhau laø moät cuoäc ñaáu sinh töû quyeát ñònh hai phaùi chính taø moät maát moät coøn. Nhìn thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán tieáp noåi moät Hoûa Linh Chöôûng cuûa baø ta thì ai naáy ñeàu thôû phaøo nheï nhoõm, thaàm tin raèng traän ñaáu ngaøy hoâm nay chaøng seõ thaéng. Maïnh Ñaït Nhaân baây giôø ngaàm daën, moïi ngöôøi vaây chaët laáy Hoûa Linh Thaùnh Maãu, tuyeät ñoái khoâng ñeå baø ta nhaân cô hoäi chaïy thoaùt. Hoûa Linh Thaùnh Maãu bò ñaåy lui hai böôùc, cheát laëng caû ngöôøi, maét caøng traéng xanh nhö taøu laù, hai maét ñaày gaân maùu töôûng chöøng nhö chæ moät chuùt nöõa maùu coù theå baät ra, cöù nhìn chaêm chaêm vaøo ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán, khoâng bieát ngöôøi laëng ñi qua bao nhieâu laâu. Moät hoài, chöøng nhö baø ta ñaõ hieåu heát vaán ñeà vöøa xaûy ra, cöôøi leân moät traøng daøi quaùi ñaûn, gaät nheï ñaàu noùi: – Trong thieân haï keû coù theå tieáp moät chöôûng Hoûa Linh Chöôûng cuûa ta thì ngöôi laø ngöôøi ñaàu tieân, nhöng thaät ñaùng tieác... Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy ñoåi phöông khoâng ñoäng thuû nöõa maø laïi noùi theá, nhíu maøy hoûi: – Ñaùng tieác gì chöù? Hoûa Linh Thaùnh Maãu noùi: – Bôûi vì ngöôi ñaõ phuïc ba vieân thuoác giaûi, ñoù laø taám loøng cuûa con gaùi ta. Trong maét laõo thaân, thì chæ coù ngöôi môùi xöùng ñaùng vôùi con gaùi ta, theá nhöng giôø thì ñaùng tieác khoâng thaønh roài, bôûi vì hoâm nay laõo thaân nhaát ñònh gieát ngöôi. Hoûa Ma Nöõ Chuùc Xaûo Xaûo ñöùng beân ngoaøi la leân: – Meï... Hoûa Linh Thaùnh Maãu laïnh gioïng caét ngang: – Ñaây laø yù trôøi. Nhaïc Tieåu Tuaán öôõn ngöïc khaúng khaùi noùi: – Thaùnh maãu xin ra kieám. – Haûo. Ngöôi caån thaän. Döùt lôøi, chæ thaáy tay phaûi töø töø ñöa kieám leân... Theá nhöng khi kieám vöøa heát taàm, ñoät nhieân toác ñoä thay ñoåi cöïc nhanh, caû ngöôøi theo kieám voït leân khoâng, kieám ra chieâu Linh Xaø Ñieåu Caùnh, ñaây chính laø chieâu kieám thaëng thöøa trong Khoâng Ñoäng kieám phaùp, döôùi tay Hoûa Linh Thaùnh Maãu xuaát chieâu thì uy löïc taêng gaáp traêm laàn. 742 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 743 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán tay chaép thanh Ngoâ caâu kieám ñöùng yeân baát ñoäng, ñôïi ñeán khi kieám ñeán treân ñaàu, ñoät nhieân phoùng kieám ñieåm leân. Chæ thaáy ñaàu kieám rung cöïc nheï, ñöøng noùi laø quaàn huøng, maø ngay caû ñaïi kieám gia nhö Toáng Traán Sôn cuõng khoâng thaáy roõ ñöôïc ñieàu naøy. Nhaïc Tieåu Tuaán luyeän thaønh thuïc Thieân Sôn Tam Chieát kieám phaùp, xuaát kieám ñaõ ñaït ñeán tuøy taâm sôû duïc. Chæ thaáy muõi kieám rung nheï löôùt vaøo laøn kieám quang cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu, tieáp lieàn “Keng” moät tieáng, ñaùnh baät kieám cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu ra ngoaøi. Nhöng ñuùng luùc muõi kieám cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu baät ra ngoaøi, chæ nghe baø ta cöôøi gaèn moät tieáng laïnh luøng, caû ngöôøi ñaûo treân khoâng moät voøng töïa hoà nhö ñònh löôùt lui qua. Chính ngay luùc aáy chæ nghe “Xoeït” moät tieáng, töø thaân kieám traêm nghìn tia saùng xanh nhoû truøm laáy caû khoâng gian. Gioïng Hoûa Linh Thaùnh Maãu cöôøi ngaát treân khoâng trung: – Caùc ngöôi boû maïng döôùi Baùch Kieám Ngaân Quang... Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng ngôø beân trong kieám ñoái phöông coøn coù aùm khí cöïc kyø lôïi haïi, khoâng chæ moät mình chaøng bò maøn ngaân quang truøm xuoáng, maø caû moïi ngöôøi ñöùng quanh ñoù cuõng bò aûnh höôûng raát lôùn. Boång thaáy moät boùng aùo thieân thanh löôùt tôùi döôùi laøn ngaân quang, keøm theo laø moät laøn kieám aûnh xaùm ñen, phuùt choác laøn ngaân quang bieán maát. Hoûa Linh Thaùnh Maãu caû ngöôøi ñaõ lui veà sau, khi quay ñaàu laïi cöù ngôõ laø ñaõ ñaéc thuû, khoâng ngôø Nhaïc Tieåu Tuaán vaãn ung dung chaép kieám, maø quaàn huøng cuõng khoâng vieäc gì. Laïi noùi, keà beân Nhaïc Tieåu Tuaán coøn coù theâm moät thieáu nöõ chính laø Huy Hueä Quaân, treân tay naøng, thanh Haáp Kim Kieám voán maøu ñen xæn, nhöng luùc naøy ñaõ bieán thaønh maøu saùng baïc, chính laø vì caû traêm nghìn muõi kim nhoû li ti bò huùt dính heát treân thaân kieám. Nhìn laïi thanh kieám treân tay Hoûa Linh Thaùnh Maãu, quaû nhieân tinh maét coù theå nhìn thaáy caû traêm nghìn loå nhoû li ti. Thì ra ñaây laø thanh kieám ñaëc cheá maø trong thieân haï xöa nay chöa ai töøng thaáy. Nhaïc Tieåu Tuaán maøy kieám chau laïi, saán chaân böôùc tôùi chæa kieám theùt lôùn: – Hoûa Linh Thaùnh Maãu, baø neân bieát buoâng ñao ñoà teå thaønh Phaät. Baø haï ñoäc Cô Sôn Chuû vaø caû Laõo Thaàn Tieân, möu ñoà laäp Thieân Ñòa Giaùo xöng baù toaøn voõ laâm thieân haï. Nhöng hoâm nay xem nhö thaûm baïi, neáu khoâng kòp thôøi tænh ngoä thì... Hoûa Linh Thaùnh Maãu khoâng ngôø noåi tuyeät thuû cuûa mình treân thaân kieám naøy laïi bò Haáp Kim kieám phaù maát, vöùt kieám xuoáng ñaát cöôøi leân moät traøng daøi khoâng döùt töïa nhö ñieân cuoàng. Chuùc Xaûo Xaûo khi aáy chaïy ñeán khoùc loùc keâu leân: 743 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 744 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Nhaïc thieáu hieäp, xin tha cho gia maãu... Hoûa Linh Thaùnh Maãu nghe tieáng Chuùc Xaûo Xaûo thì ngöng baët tieáng cöôøi, aùnh maét ngaây daïi laïi nhìn coâ ta noùi: – Xaûo Xaûo, ngöôi caâm mieäng laïi cho ta. Noùi cho ngöôi bieát, ta chæ löôïm ñöôïc ngöôi beân ñöôøng, mang leân nuùi nuoâi töø nhoû. Ta khoâng phaûi laø meï ruoät cuûa ngöôi, ngöôi khoâng phaûi hoï Chuùc. Laõo thaân cheát soáng chaúng baän gì ñeán ngöôi, ngöôi ñi ñi, töï maø lo thaân mình. Noùi ñeán caâu cuoái laïi baät leân moät traøng cöôøi daøi nöõa. Tieáng cöôøi töïa hoà nhö khoùc nhö oaùn, nhö cuoàng nhö ñieân, nhö mæa mai cho moäng xöng baù voõ laâm maáy möôi naêm phuùt choác suïp ñoå. Roài baø ta giô tay leân choäp xuoáng thieân linh caùi cuûa mình, chæ nghe “Boäp” moät tieáng, caû thaân hình baø ta ñoå xuoáng treân ñaát. – Meï... Chuùc Xaûo Xaûo gaøo lôùn, caû ngöôøi coâ ta boå nhaøo laïi oâm chaàm laáy xaùc Chuùc Linh Tieân. Toáng Traán Sôn chaïy laïi vui möøng khoân xieát noùi: – Nhaïc laõo ñeä, ngöôi thaønh coâng roài. Moät tröôøng kieáp hoïa xem nhö ñaõ bò dieät döôùi tay ngöôi. Nhaïc Tieåu Tuaán theïn maët ñoû böøng, quay laïi chaép tay noùi: – Coâng lôùn nhaát chính laø Huy tieåu thö, neáu khoâng coù thanh Haáp Kim Kieám vöøa roài ra kòp, chæ e... Huy Hueä Quaân beõn leõn noùi: – Nhaïc ñaïi ca kheùo noùi. Truùc Thu Lan chaïy ñeán noùi: – Ñaïi ca, thuoác giaûi ôû treân ngöôøi Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Nhaïc Tieåu Tuaán böôùc ñeán beân caïnh Chuùc Xaûo Xaûo noùi: – Chuùc coâ nöông, Thaùnh Maãu töï vaän coi nhö taï toäi cuøng voõ laâm thieân haï, ngöôøi cheát cuõng khoâng soáng laïi ñöôïc. Hieän taïi tröôùc maët coù nhieàu ngöôøi truùng ñoäc, keå caû Cô Sôn Chuû vaø Tuyeát Sôn Laõo Thaàn Tieân. Thuoác giaûi ñeàu naèm trong ngöôøi cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu, hy voïng coâ nöông laáy trao ra cöùu moïi ngöôøi, taïi haï caûm kích voâ cuøng. Chuùc Xaûo Xaûo lau nöôùc maét, môû laáy töø trong ngöôøi Hoûa Linh Thaùnh Maãu ra ba chieác bình saønh maøu saéc khaùc nhau treân coù ñeà chöõ, ñöùng leân trao cho chaøng gioïng naác ngheïn noùi: – Gia maãu tröôùc luùc töï tuyeät ñaõ khoâng huûy ba chieác bình giaûi döôïc naøy, tuy khoâng noùi, nhöng cuõng bieát laø coù yù löu laïi. Ñaây, Nhaïc töôùng coâng caàm laáy. 744 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 745 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ña taï Chuùc coâ nöông. Chuùc Xaûo Xaûo noùi tieáp: – Giaûi döôïc Taùn coâng ñoäc vaø Meâ Thaát Taùn treân bình ñeàu coù ghi roõ, ngoaøi ra coøn moät bình chính laø thuoác giaûi Baùt Nhò kim ñan. Taát caû moïi ngöôøi ñaàu nhaäp vaøo Khoâng Ñoäng phaùi caàn phaûi uoáng moät hoaøn môùi coù theå tröø heát ñoäc meâ trong ngöôøi, thaàn trí môùi hoài phuïc hoaøn toaøn. Truùc Thu Lan noùi: – Thaûo naøo maø gia maãu trung thaønh khoâng boäi phaûn Thaùnh maãu, thì ra ngöôøi ñaõ truùng phaûi ñoäc Baùt Nhò kim ñan naøy. Nhaïc Tieåu Tuaán laáy moät bình thuoác giaûi trao cho Truùc Thu Lan noùi: – Lan muoäi, nhanh ñem thuoác giaûi Baùt Nhò kim ñan cho leänh ñöôøng vaø taát caû caùc ngöôøi cuûa Khoâng Ñoäng phaùi uoáng. Luùc naøy Chuùc Thieân Tuøng ñang ñaùnh nhau kòch lieät vôùi Voâ Truï Ñaïi sö, thaáy tình theá chuyeån bieán, Hoûa Linh Thaùnh Maãu töï tuyeät thì cuõng ñaõ döøng tay, chaïy laïi gaøo lôùn: – Meï... Thaân Phi Loan thì nghe Thaân Phi Quyønh keå roõ moïi chuyeän, tieáp ñoù ñích thaân Leâ Cô khai ra thì kinh ñoäng khoân löôøng, cho neân luùc naøy thaáy Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñaõ cheát, trong loøng do döï khoù quyeát. Kim Thieát Khaåu thì laïi giaûi thích moïi leõ cho Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh vaø huynh ñeä Ñaïi Haïo, Tam Haïo nghe. Laõo nhìn thaáy Chuùc Thieân Tuøng vöøa chaïy vöøa gaøo leân nhö vaäy, thì nhaûy tôùi xua tay la leân: – Laõo ñeä, ngöôi meï ruoät khoâng nhaän laïi ñi nhaän aùc baø laøm meï ö? Chuùc Thieân Tuøng khöïng ngöôøi döøng laïi chæa kieám theùt leân: – Ngöôi noùi baäy gì chöù? Coøn khoâng nhanh xeùo ñi. Kim Thieát Khaåu coøn chöa kòp ñaùp thì Traàn phu nhaân ñaõ chaïy ñeán rôi nöôùc maét thoát leân: – Haøi nhi, con khoâng nhaän ra meï thaät sao? Nguyeân laø Traàn phu nhaân luùc nhìn Chuùc Thieân Tuøng thì thaáy ñuùng laø hình aûnh cuûa choàng baø naêm xöa, khi vöøa vaøo ñaây nghe Toáng Traán Sôn noùi moät caâu: “Tam muoäi, ngöôøi ñang ñaáu vôùi Voâ Truï Ñaïi sö chính laø Long Quaân cuûa muoäi bò thaát tích möôøi saùu naêm veà tröôùc”. Baø ta ñaõ baùn tín baùn nghi, nhöng giôø nhìn thaáy noát ruoài son treân maøy traùi vaø khuoân maët naøy thì khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa. Chuùc Thieân Tuøng ñöa maét nhìn trung nieân phuï nhaân aùo xanh naøy thì thaáy ngöôøi naøy raát quen thuoäc, nhöng khoâng theå nhôù ra ñöôïc ñaõ gaëp ôû ñaâu. – Vò phu nhaân naøy coù nhaän laàm ngöôøi khoâng ñaáy? 745 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 746 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Baây giôø Toáng Traán Sôn ñaõ uoáng thuoác giaûi, töø töø böôùc tôùi noùi: – Chuùc Thieân Tuøng, ngöôi thöû nhôù xem coù phaûi luùc nhoû nhuõ danh cuûa ngöôi laø Long Quaân, ñuùng chöù? Ngöôi chính laø ngoaïi ñieät töû cuûa laõo phu, cha ngöôi teân laø Traàn Khaûi Tieân, ngöôøi naøy chính laø meï ruoät cuûa ngöôi ñaáy... Chuùc Thieân Tuøng chöøng nhö nhôù maø chöøng nhö cuõng khoâng nhôù, cho neân khoâng daùm ñoaùn chaéc, laéc ñaàu noùi: – Toâi khoâng nhôù roõ... Ñuùng luùc aáy, moät gioïng phuï nhaân the theù noùi xen vaøo: – Ngöôi ñaõ töøng bò uoáng Meâ Thaát Taùn roài laïi coøn phaûi uoáng Baùt Nhò kim ñan, ñöông nhieân laø khoâng theå nhôù gì veà quaù khöù ñöôïc. Noùi caâu naøy chính laø Maõi Hoa baø baø, luùc naøy baø ta ñaõ uoáng thuoác giaûi Baùt Nhò kim ñan cho neân thaàn trí ñaõ phuïc hoài hoaøn toaøn, ñang ñöôïc Truùc Thu Lan dìu ñeán. Chuùc Thieân Tuøng hoaøi nghi hoûi: – Ba laøm sao bieát ñöôïc? Maõi Hoa baø baø cöôøi ñaùp: – Ngöôi chæ caàn uoáng thuoác giaûi Baùt Nhò kim ñan vaø Meâ Thaát Taùn thì bieát ngay, bôûi vì naêm xöa chính laõo thaân ña duøng Baùt Hoa Thuû Phaùp mang ngöôi leân nuùi. Chuùc Thieân Tuøng kinh ngaïc hoûi laïi: – Lôøi naøy thaät chöù? – ÖØm, laõo thaân löøa ngöôi laøm gì? Huy Hueä Quaân vaø Truùc Thu Lan moãi ngöôøi laáy ra moät vieân giaûi döôïc trao cho Traàn phu nhaân. Baø ta khoùc noùi: – Haøi nhi, con nhanh uoáng hai vieân thuoác giaûi naøy vaøo, thaàn trí seõ hoài phuïc. Chuùc Thieân Tuøng thaáy moïi ngöôøi noùi khoâng chuùt veû gì laø löøa mình, khi aáy caàm laáy hai vieân thuoác giaûi uoáng vaøo. Luùc naøy Cô Sôn Chuû, Khoâng Ñoäng Töù Haïo, Ñoaøn Baù Döông, Laïc Baùn Ñinh vaø caû Leâ Cô, Lieâu Cô ñeàu ñaõ uoáng thuoác giaûi. Kim Thieát Khaåu giaûi thích chuyeän Nhò Haïo vaø Töù Haïo vì truùng ñoäc Meâ Thaát Taùn vaø Baùt Nhò kim ñan cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu maø haønh ñoäng khoâng theo yù thöùc cuûa mình, cho neân môùi hoùa giaûi ñöôïc moái thuø trong loøng Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh. Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh chaúng noùi theâm caâu naøo, ruù daøi moät tieáng roài quay ngöôøi phoùng xuoáng nuùi tröôùc tieân. Chuùc Thieân Tuøng uoáng xong thuoác giaûi, moät luùc quaû nhieân taâm trí tænh taùo laïi, nhíu maøy noùi: 746 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 747 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – AÙi! Haøi nhi nhôù ra roài, luùc nhoû haøi nhi teân laø Long Quaân, meï... Theá cha ñaâu? Traàn phu nhaân oâm chaàm laáy con khoùc nhö möa, tieáng naác ngheïn ngaøo khoâng thoát ñöôïc neân lôøi. Thaân Phi Loan cuõng quyø xuoáng beân caïnh choàng khoùc keâu leân: – Meï, con xin taï toäi cuøng meï... Traàn phu nhaân ñöa ñoâi maét ñaày leä sung söôùng noùi: – Khoâng bieát khoâng coù toäi, con daâu hieàn cuûa ta. – Ña taï meï. Nhaïc Tieåu Tuaán ñeán giôø thì ñaõ bieát Chuùc Thieân Tuøng chính laø nhi töû cuûa sö phuï mình maát tích möôøi saùu naêm veà tröôùc, trong loøng vui möøng reo leân: – Traàn ñaïi ca, thì ra ñaïi ca chính laø vò sö huynh tieåu ñeä laâu nay muoán tìm. Sö phuï cuõng ñaõ tìm kieám sö huynh suoát möôøi saùu naêm nay ñaáy. Kim Thieát Khaåu gaõi ñaàu gaõi tai cöôøi chen vaøo noùi: – Chuyeän naøy ñeå laõo ca ca ta noùi. Toáng ñaïi laõo gia, tieåu laõo phaûi goïi Toáng ñaïi laõo gia moät tieáng sö huynh môùi phaûi. Chuyeän laø theá naøy, naêm xöa Thieân Sôn phaùi Daät Taåu sö phuï truyeàn kieám phaùp cho sö huynh, sau naøy chính laø pho Toáng Gia Baùch Kieám trôû thaønh thieân haï voâ ñòch, nhöng thöïc teá thì Toáng Gia Baùch Kieám ñeàu ñaõ bò hoùa giaûi... Toáng Traán Sôn giôø thì ñaõ hieåu ra thaân theá lai lòch cuûa Kim Thieát Khaåu, gaät ñaàu chaáp tay noùi: – Laõo huõ tính ra khoâng phaûi laø ñeä töû nhaäp moân cuûa sö phuï, sö ñeä môùi chính laø ñeä töû taâm truyeàn cuûa ngöôøi. Kim Thieát Khaåu cöôøi noùi tieáp: – Traàn Khaûi Tieân tính ra cuõng laø voõ ngheä haáp thuï töø sö phuï. Nhaân vì Traàn gia cuõng laø kieám thuaät theá gia, sau khi keát hoân cuøng Traàn phu nhaân, Traàn phu nhaân ngöôïc laïi haáp thuï kieám thuaät töø Toáng Gia baùch kieám, nhaân moät laàn ñang luùc cuøng luyeän kieám vôùi nhau, Traàn phu nhaân noùi moät caâu: “Toáng Gia Baùch Kieám, khoâng ai giaûi noåi”. Traàn laõo ca ngöôïc laïi noùi trong thieân haï pho kieám naøo cuõng coù theå giaûi ñöôïc. Chæ vì moät caâu noùi naøy chaïm töï aùi nhau maø phu phuï boïn hoï trôû neân laïnh luøng vôùi nhau töø ñoù. Traàn laõo ca ñeâm ngaøy chæ nghieân cöùu caùch giaûi Toáng Gia Baùch Kieám. Moät hoâm ñang traàm tö ngoaøi röøng chôït gaëp sö phuï ñi qua, hoûi ra duyeân côù, sö phuï ñaõ truyeàn cho Traàn laõo ca Tî kieám Thaân phaùp roài boû ñi. Traàn laõo ca vui möøng trôû laïi noùi vôùi Traàn phu nhaân raèng ñaõ coù theå traùnh ñöôïc Toáng Gia Baùch Kieám. Khoâng may hoâm aáy chính Toáng laõo gia ñeán thaêm, thaáy vaäy thì noùi khích moät caâu: “Traùnh ñöôïc kieám thì coù gì ñaùng noùi, chöøng naøo phaù noåi kieám cuûa ta thì môùi ñaùng maët anh huøng”. Traàn laõo ca bò chaïm töï aùi raát lôùn ñaõ töùc giaän noùi: “Traàn moã neáu khoâng phaù noåi 747 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 748 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Toáng gia baùch kieám, quyeát khoâng taùi hieän giang hoà”. Ñeâm ñoù vì giaän döõ, maø leùn aüm Long Quaân vöøa troøn saùu tuoåi ñi maát bieán. Nghe ñeán ñoù Nhaïc Tieåu Tuaán chöøng nhö ñaõ hieåu ra ñöôïc ñieàu taâm nguyeän thöù nhaát cuûa sö phuï mình maø khoâng heà noùi ra chính laø phaù giaûi noåi Toáng gia baùch kieám. Toáng Traán Sôn ngöôïc laïi nghe thì theïn ñoû öûng caû maët, noùi: – Moïi ngöôøi luùc aáy chæ vì treû tuoåi khí traùng, nhaân vì moät caâu khoâng nhòn maø thaønh ra chuyeän, laõo phu naêm aáy quaû nhieân coù lôøi lôùn, nhöng khi Traàn laõo ñeä ñi roài moïi ngöôøi chaïy boã ñi tìm khaép nôi maø vaãn khoâng thaáy taêm tích... Traàn Long Quaân hoûi: – Vaäy gia phuï hieän giôø ôû ñaâu? Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùp: – Sö phuï ôû treân Linh Ñaøi sôn. Huy Hueä Quaân luùc naøy ñaõ cho moïi ngöôøi uoáng thuoác giaûi xong, trao laïi cho Thaân Phi Quyønh noùi: – Quyønh tyû tyû, ñaây laø thuoác giaûi Meâ thaát taùn vaø Taùn coâng ñoäc. Quyønh tyû haõy giöõ laáy. Thaân Phi Quyønh ñöa tay ñoùn laáy, Truùc Thu Lan cuõng noùi: – Bình naøy laø thuoác giaûi Baùt Nhò kim ñan, Quyønh tyû tyû cuõng giöõ luoân ñi. Thaân Phi Quyønh tay caàm ba bình thuoác giaûi noùi: – Caûm taï caùc vò muoäi töû. Naøng ñoái maët vôùi Huy Hueä Quaân vaø Truùc Thu Lan maø loøng thaàm thôû daøi, naøng ñaõ keát nghóa tyû ñeä vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán, thaân laøm tyû tyû ñöông nhieân ñaønh nhöôïng chaøng laïi cho hai vò tieåu coâ nöông naøy roài. Trong loøng coù chuùt gì xoùt xa maát maùt, nhöng cuõng thaàm caûm thaáy cao thöôïng haïnh phuùc, baát giaùc mæm cöôøi. Phuùt choác quay laïi noùi vôùi Thaân Phi Loan: – Ñaïi thö, gia gia hieän ñang caàn thuoác giaûi, tieåu muoäi veà nuùi tröôùc ñaây. Thaân Phi Loan gaät ñaàu noùi: – Haûo. Ñaïi thö caàn phaûi ñi theo Traàn maãu ñi Linh Ñaøi sôn baùi kieán nhaïc phuï moät chuyeán roài seõ trôû veà Tuyeát Sôn ngay, Nhò muoäi ñi tröôùc ñi. Thaân Phi Quyønh quay ñaàu nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán trìu meán thaân thieát thoát leân: – Tuaán ñeä, tyû tyû veà Tuyeát Sôn ñaây... Tuaán ñeä baûo troïng. Nhaïc Tieåu Tuaán thaâm tình ñoái vôùi Thaân Phi Quyønh raát saâu ñaäm, loøng chaúng muoán rôøi, nhöng cuõng noùi: – Tyû tyû baûo troïng. 748 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 749 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân Phi Quyønh khoâng noùi gì theâm, naøng quay ngöôøi töø töø rôøi khoûi Tròch Baùt Thieàn Vieän. Boïn Nhaïc Tieåu Tuaán, Huy Hueä Quaân vaø Truùc Thu Lan ñöa maét doõi theo tieãn chaân Thaân Phi Quyønh ñeán khi khuaát daïng. Moät tröôøng huyeát kieáp xem nhö soùng laëng gioù yeân, moïi ngöôøi ñeán vaây quanh Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng ngôùt lôøi caûm taï. Nhaïc Tieåu Tuaán theïn ñoû maët chaép tay chaøo quanh luoân mieäng noùi: – Khoâng daùm, khoâng daùm. Toáng Traán Sôn noùi: – Nhaïc laõo ñeä, chuùng ta ñi thoâi. Truùc Thu Lan boãng noùi vôùi Maõi Hoa baø baø: – Meï, meï cuõng neân ñi vôùi hoï leân Linh Ñaøi sôn moät chuyeán. Traàn huynh naêm xöa chính do meï baét ñem ñi, chæ coù meï laø ngöôøi duy nhaát laøm chöùng chuyeän naøy. Maõi Hoa baø baø hieåu taâm yù con gaùi, cöôøi noùi: – Haûo, meï laøm cho gia ñình hoï ly taùn möôøi saùu naêm nay, cuõng caàn leân ñoù ñeå ta loãi cuøng Traàn ñaïi hieäp, coù vaäy trong loøng meï môùi nheï ñi... Nhaïc Tieåu Tuaán boãng nhôù ra moät chuyeän beøn hoûi: – Lan muoäi, thanh nhuyeãn kieám maø tröôùc ñaây muoäi taëng cho huynh töø ñaâu maø coù? Nghe hoûi, Maõi Hoa baø baø khoâng ñôïi cho con gaùi traû lôøi, lieàn noùi ngay: – Noù voán laø thanh kieám cuûa Voâ Löôïng phaùi Nam Tieâu aån só, nhaân vì ngöôøi treân giang hoà nhieàu phaùi ñeàu bò thaâu phuïc döôùi tay laõo thaân, trong ñoù coù caû ngöôøi naøy. Chính laõo thaân ñaõ laáy thanh kieám töø tay laõo ta taëng cho con gaùi. Nhöng Nhaïc thieáu hieäp hoûi chuyeän naøy laøm gì? Nhaïc Tieåu Tuaán luùc aáy môùi ñem chuyeän gaëp Chöôûng moân nhaân Voâ Löôïng phaùi Phong Nam Sôn tröôùc ñaây keå cho boïn hoï nghe, roài noùi: – Vaõn boái coù höùa laø noäi trong ba thaùng seõ mang kieám traû vaø coù lôøi giaûi thích veà chuyeän naøy. Giôø ñaõ bieát roõ vaäy thì vaõn boái yeân taâm. Noùi roài, chaøng laïi ñöa thanh Ngoâ caâu kieám traû laïi cho Leâ Cô. Moïi chuyeän keå nhö hoaøn myõ, chôït luùc aáy Kim Thieát Khaåu laéc lö thaân hình böôùc tôùi chìa tay tröôùc maët Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi noùi: – Nhaïc laõo ñeä, ngöôi phaûi traû laïi cho laõo ca ca ta moät vaät. Nhaïc Tieåu Tuaán ngaïc nhieân troá maét hoûi laõo: – Laõo ca ca noùi traû vaät gì? Kim Thieát Khaåu cöôøi hì hì veû bí maät: – Ngöôi vöøa roài tieáp moät chöôûng Hoûa Linh chöôûng cuûa Chuùc Linh Tieân, neáu nhö 749 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 750 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long khoâng coù laõo ca ca ta möôïn moät vaät töø Baéc Haûi Huyeàn Haûi laõo nhaân veà, thì haù ngöôi coù theå bình an voâ söï? Tuy coâng löïc coù theå thaéng noùi, nhöng hoûa löïc trong chöôûng baø ta nhaát ñònh cuõng phaûi ñoát chaùy ngöôi. Laõo ca ca ta caàn phaûi mang veà traû laïi cho ngöôøi ta. – OÀ... Nhöng laõo ca ca thöïc ra laø muoán noùi vaät gì? Kim Thieát Khaåu nhuùn vai cöôøi noùi: – Sao ngöôi khoâng nhanh thoø tay vaøo ngöïc aùo xem coù gì khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán luùc naøy nghe vaäy thì lieàn thoø tay vaøo ngöïc aùo, boãng tay chaïm phaûi vaät gì laïnh baêng baêng, laáy ra xem thì thaáy chæ laø moät vieân haéc ngoïc ñen tuyeàn. Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng neùn ñöôïc kinh ngaïc hoûi: – Ñaây laø caùi gì? Sao laïi naèm trong ngöôøi tieåu ñeä? Kim Thieát Khaåu ñoùn laáy vieân haéc ngoïc, cöôøi tít maét noùi: – Ñaây goïi laø thieân nieân huyeàn ngoïc. Huyeàn Haûi laõo nhaân chæ vì neå maët sö phuï neân môùi chaáp thuaän cho laõo ca möôïn veà doù. Noù chuyeân hoùa giaûi hoûa khí baùch ñoäc. Hì hì... Vöøa roài luùc ôû döôùi nuùi, luùc laõo ca ca ta to nhoû truyeàn chieâu tuyeät kieám thöù ba cho ngöôi, chính ñaõ boû noù vaøo trong ngöôøi maø ngöôi khoâng bieát. – A, thì ra vaäy. – Thoâi, laõo ca ca ta ñi ñaây. Noùi roài laõo ta boäp boäp leâ töøng böôùc vôùi ñoâi haøi raùch naùt döôùi chaân boû ñi xuoáng nuùi, trong mieäng caát leân tieáng ngaâm ngheâu ngao, khieán toaøn tröôøng quaàn huøng baát giaùc buoät mieäng cöôøi leân khoâng döùt... Nhaïc Tieåu tuaán laéc ñaàu hoûi lôùn: – Laõo ca ca, bao giôø chuùng ta laïi gaëp nhau? Chæ nghe töø xa voïng laïi tieáng laõo: – Höõu duyeân thieân lyù naêng töông ngoä chôø ñeán ngaøy ngöôi toå chöùc keát hoân cuøng nhò vò tieåu thö kia, laõo ca ca khoâng caàn môøi cuõng töï ñeán uoáng möøng ngöôi moät traän luùy tuùy. Haø haø... Trong tieáng cöôøi saûng khoaùi cuûa Kim Thieát Khaåu, boïn Nhaïc Tieåu Tuaán, Huy Hueä Quaân vaø Truùc Thu Lan theïn ñoû maët, maét leùn ñöa nhìn nhau.... Heát Vieät Kieám © 2001 – 2003 750 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2