Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 7

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

91
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 7

 1. 81 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Baûy BÖÙC THÖ TAÅM ÑOÄC N haïc Tieåu Tuaán khoâng ngôø ñeán vò toång quaûn Thieân Hoa Sôn trang danh chaán thieân haï maø ñoái vôùi moät thieáu nieân voâ danh tieåu toát nhö mình cuõng khieâm toán ñuû leã nhö vaäy. Chaøng coøn chöa kòp noùi, thì laõo gia ñinh boài theâm ngay: – Vò naøy chính laø teä trang Hoaéc toång quaûn, Nhaïc coâng töû coù chuyeän gì cöù noùi vôùi toång quaûn laø ñöôïc! Nhaïc Tieåu Tuaán chaáp tay vaùi daøi noùi: – Thì ra laø Hoaéc toång quaûn, taïi haï thaät vaïn haïnh ñöôïc dieän kieán! – Khoâng daùm! Hoaéc Vaïn Thanh khieâm toán noùi moät tieáng roài chìa tay noùi tieáp: – ÔÛ ngoaøi naøy khoâng tieän noùi chuyeän, Nhaïc coâng töû, môøi! Noùi roài quay ngöôøi ñi tröôùc daãn ñöôøng. Nhaïc Tieåu Tuaán theo chaân boïn hoï vaøo haún beân trong, doïc theo noùt haønh lang coù maùi chaïy daøi ñeán traùi, cuoái cuøng thì vaøo moät phoøng khaùch baøi trí trang nhaõ. – Môøi ngoài! Hoaéc Vaïn Thanh chìa tay noùi Nhaïc Tieåu Tuaán ngoài vaøo chieác baøn troøn ñoäc cöôùc, chuû khaùch phaân ngoâi ngoài xong thì ñaõ thaáy coù ngöôøi daâng traø leân. – Nhaïc coâng töû môøi traø! Nhaïc Tieåu Tuaán nhìn trôøi ñaõ thaáy suïp toái, trong phoøng ñeøn neán thaép saùng tröng, töï nhieân loøng thaáy boàn choàn. Gaõ trung nieân haùn töû aùo luïc kia ñaõ noùi laø maät haøm caàn ñöôïc trao taän tay Toáng ñaïi laõo gia tröôùc khi trôøi suïp toái, neáu nhö trì hoaõn thì seõ chaäm thôøi gian maát. Chaøng voäi chaép tay noùi ngay: – Hoaéc toång quaûn thöù loãi, taïi haï töø Vaân Ñaøi tìm ñeán ñaây, thöïc coù caáp söï... Hoaéc Vaïn Thanh ñöông nhieân khoâng phaûi laø nhaân vaät taàm thöôøng, chæ nhìn chaøng ngoài khoâng yeân treân gheá cuõng nhaän ra noäi taâm cuûa chaøng roài, beøn móm cöôøi noùi: – Laõo huõ vöøa roài coù nghe haï nhaân baåm baùo laø coâng töû töø xa ñeán ñaây caàu kieán laõo trang chuû, ñoàng thôøi coøn coù moät maät haøm raát quan troïng muoán giao taän tay laõo trang chuû. Chæ coù ñieàu laõo trang chuû daõ nhieàu naêm khoâng tröïc tieáp dieän kieán ngoaïi nhaân, neân coù gì coâng töû cöù noùi vôùi laõo huõ laø ñöôïc! Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng khoûi luùng tuùng, aáp uùng noùi: 81 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 82 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Hoaéc toång quaûn coù ñieàu coøn chöa hieåu, taïi haï thaân mang tö söï muoán caàu kieán Toáng laõo trang chuû, thænh caàu ngöôøi giaûi quyeát môùi ñöôïc, vaõ laïi phong maät haøm kia laø do ngöôøi phoù thaùc ñem ñeán, ngöôøi naøy nhaân nöõa ñöôøng bò ñòch nhaân ñaùnh thuï thöông, nghe noùi ñoù laø moät maät haøm voâ cuøng cô maät quan heä ñeán an nguy cuûa toaøn voõ laâm, maø caàn phaûi ñöôïc trao ñeán tay Toáng laõo trang chuû tröôùc khi trôøi saép toái. Cho neân taïi haï môùi noùng loøng khoâng daùm nghæ chaân chaïy nhanh ñeán ñaây... Hoaéc Vaïn Thanh maét hieän haøn quang loùe leân hoûi: – Nghieâm troïng ñeán theá sao? Noùi roài boãng ngöûa maët cöôøi thaønh tieáng, tieáp: – Nhaïc coâng töû ñaõ ñeán ñöôïc teä trang, xem nhö lôøi troïng thaùc kia ñaõ hoaøn thaønh, coù ñieàu khoâng bieát ngöôøi vieát phong maät thö kia laø ai? Ngöôøi ñöa thö kia laïi laø ai? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe hoûi thì ngôù ngöôøi: – Ñieàu naøy thì thöïc tình taïi haï khoâng roõ, chæ thaáy treân thö ghi laø "Tri danh caâu" nhöõng töôûng coù leû laø ngöôøi raát quen thuoäc vôùi Toáng laõo trang chuû coøn ngöôøi ñöa thö cho taïi haï thì coù hoï, oâng ta baûo laø hoï Töø, coù leû Toáng laõo trang chuû cuõng seõ bieát. Hoaéc Vaïn Thanh ngöng maét laéng nghe chaêm chuù, roài noùi: – Nhaïc coâng töû noùi roõ luùc gaëp ngöôøi naøy treân ñöôøng nhö theá naøo? Nhaïc Tieåu Tuaán nhaáp moät nguïm traø roài keå roõ tình tieát gaëp trung nieân haùn töû beân ngoaøi Laõ Thaønh cho Hoaéc toång quaûn nghe. Hoaéc Vaïn Thanh vöøa nghe vöøa vuoát raâu, ñoaïn laåm nhaåm trong mieäng: – Hoï Töø kia bò ngöôøi naøo ñaùnh leùn nhæ? Khoâng ñôïi chaøng leân tieáng, laõo noùi tieáp ngay: – Nhaïc coâng töû coù theå ñem maät haøm kia ra cho laõo phu xem qua chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán chaúng chuùt do döï noùi ngay: – Hoaéc toång quaûn muoán xem qua cuõng ñöôïc, theá nhöng taïi haï nhaän lôøi phoù thaùc cuûa ngöôøi ta, caàn phaûi ñích thaân Toáng laõo trang chuû boùc xem maät haøm. Vöøa noùi chaøng vöøa thoø tay vaøo trong aùo laáy chieác tuùi vaûi ñöa ra. Hoaéc Vaïn Thanh ñoùn laáy chieác tuùi vaûi môû ra xem, quaû nhieân nhìn thaáy phong thö nieâm kín, beân treân moät haøng chöõ vieát loái chaân phöông nhöng buùt löïc raát maïnh meû. Laõo caàm phong thö laät ñi laät laïi xem, hoaøn toaøn khoâng coù ñieàu gì khaû nghi, aáy môùi cho laïi vaøo tuùi vaûi, trao cho Nhaïc Tieåu Tuaán noùi tieáp: – Hoï Töø kia ñaõ noùi veû trònh troïng nhö vaäy, laõo huõ khoâng töï laøm chuû chuyeän naøy ñöôïc, Nhaïc coâng töû taïm thôøi ngoài ñaây duøng traø, laõo huõ seõ quay laïi ngay. Nhaïc Tieåu Tuaán ñuùt tuùi vaûi vaøo ngöïc aùo, chaép tay thi leã noùi: – Phieàn Hoaéc toång quaûn moät phen! 82 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 83 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Coâng töû kheùo noùi! Hoaéc Vaïn Thanh noùi roài lieàn ñöùng leân quay böôùc ñi vaøo trong. Beân ngoaøi trôøi ñaõ baét ñaàu toái, trong noäi vieän ñaây ñoù ñeøn ñuoác ñaõ ñöôïc thaép leân. Nhaïc Tieåu Tuaán moät mình ngoài ñôïi, qua moät hoài laâu vaãn chöa thaáy Hoaéc Vaïn Thanh quay trôû laïi, trong loøng chaøng khoâng khoûi chuùt noân noùng, böng cheùn traø leân ñònh nhaép moät nguïm. Chính vöøa luùc naøy coù tieáng böôùc chaân ngöôøi ñi raát nhanh beân ngoaøi. Chaøng ñaët cheùn traø xuoáng, khôûi thaân ñöùng leân, vöøa luùc naøy ôû cöûa xuaát hieän moät boùng ngöôøi, boán maét vöøa chaïm nhau thì caû ngöôøi chaøng khöïng laïi keâu leân moät tieáng ñaày kinh ngaïc. Nguyeân ngöôøi naøy khoâng ai khaùc chính laø Lam y thieáu nieân maø hoài chieàu chaøng cuøng haén ñoäng thuû trong löông ñình beân ngoaøi Ñan Döông thaønh. Nhaïc Tieåu Tuaán naèm moäng cuõng khoâng theå ngôø ñöôïc gaëp haén taïi ñaây, haén laø gì trong Thieân Hoa Sôn trang naøy chöù? Chaúng rieâng gì chaøng maø Lam y thieáu nieân chaïm maët chaøng cuõng thoaùng bieán saéc maët, roài boãng cöôøi phaù leân ha haû noùi: – Nhaïc huynh coù phaûi ñeán tìm bieåu muoäi ta? Haûo haûo! Hoài chieàu chuùng ta ñaáu coøn chöa keát thuùc, laàn naøy taïi ñaây chuùng ta laïi ñoäng thuû tyû thí moät phen phaân cao haï! Nhaïc Tieåu Tuaán chaúng ngôø haén nghi chaøng ñeán tìm bieåu muoäi cuûa haén, luùc naøy chaøng môùi ít nhieàu hieåu ra nguyeân nhaân haén coá böùc mình ñoäng thuû. Caøng nghó caøng thaáy nöïc cöôøi, nhöng vaãn chaáp tay thi leã khieâm toán noùi: – Huynh ñaøi ñaõ hieåu nhaàm, taïi haï ñeán ñaây... Lam y thieáu nieân khoâng ñeå chaøng noùi heát, saéc maët laïnh luøng, buoâng tieáng caét ngang: – Nhaïc huynh haø taát nhieàu lôøi, chuùng ta vaøo haäu vieän! Soaït tieáp lieàn moät tieáng ngaân daøi, thanh tröôøng kieám ñaõ loaùng leân trong tay haén, quay ngoaéc ngöôøi saûi böôùc ñi ra ngoaøi ngay. Chính khi haén höõng hôø quay ra haønh lang, suyùt nöõa thì ñaâm saàm vaøo moät ngöôøi, chính laø Hoaéc toång quaûn vöøa quay laïi. Laõo ta nhìn thaáy Lam y thieáu nieân neùt maët haàm haàm, tröôøng kieám tuoát khoûi tay, thì maët bieán saéc, voäi vaøng ngöng böôùc hoûi ngay: – Coâng töû, coù chuyeän gì xaûy ra? Vöøa nghe gioïng Hoaéc toång quaûn xöng Lam y thieáu nieân laø coâng töû thì Nhaïc Tieåu Tuaán aø leân moät tieáng, trong loøng thaàm hieåu: – Thì ra haén chính laø leänh lang cuûa Toáng ñaïi laõo gia thaûo naøo maø thaân thuû cuûa 83 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 84 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long haén baát phaøm nhö vaäy! Quaû vaäy, Lam y thieáu nieân chính laø nhi töû ñoäc nhaát maø Toáng Traán Sôn phaûi ôû tuoåi naêm möôi môùi coù ñöôïc muïn con noái doõi, haén teân laø Toáng Vaên Tuaán, thöôøng ngaøy vaãn ñöôïc Toáng ñaïi laõo gia öu aùi nuoâng chieàu, neân khoâng traùnh khoûi kieâu ngaïo töï phuï! Beân ngoaøi nghe tieáng Lam y thieáu nieân vang leân: – Hoaéc toång quaûn khoâng caàn xen vaøo, ta nhaát ñònh baèng kieám thuaät phaân cao haï vôùi vò Nhaïc huynh naøy! Hoaéc Vaïn Thanh nghe noùi haén ñònh ñoäng thuû vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán thì hoaûng hoát la leân: – Coâng töû khoâng neân vaäy, laõo trang chuû chính ñang ñôïi ôû hoa ñình, laõo huõ caàn mang Nhaïc coâng töû ñeán tieáp kieán. Lam y thieáu nieân ngaïc nhieân thoát leân: – Sao? Cha muoán gaëp haén? – Ñuùng theá! Noùi roài laõo böôùc vaøo chaép tay thi leã Nhaïc Tieåu Tuaán noùi tieáp: – Nhaïc coâng töû, laõo trang chuû ñang choã ôû hoa ñình, nhanh theo laõo huõ! Nhaïc Tieåu Tuaán chaép tay ñaùp moät tieáng, roài laïi quay ngöôøi oâm quyeàn xaù daøi Lam y thieáu nieân noùi: – Coù chuyeän hieåu nhaàm, xin huynh ñaøi caån thaän! Lam y thieáu nieân trong aùnh maét vaãn loä ñòch yù, laïnh gioïng noùi: – Nhö cha ta ñaõ môøi, Nhaïc huynh xin cöù töï nhieân! Noùi xong höø moät tieáng veû coøn böïc töùc, ñoaïn quay phaét ngöôøi boõ ñi. Hoaéc Vaïn Thanh cöôøi noùi: – Nhaïc coâng töû môøi! Vöøa noùi laõo vöøa ñi tröôùc daãn ñöôøng, Nhaïc Tieåu Tuaán theo chaân laõo ta ñi doïc haønh lang, roài xuyeân qua moät coång nguyeät ñoäng moân, laäp töùc ngöûi thaáy höông thôm ngaøo ngaït. Thì ra ñaõ vaøo ñeán hoa vieân haäu vieän, ôû ñaây kyø hoa dò thaûo coù ñuû, muøi daï lyù höông cöù ñua nhau toûa ra, caûnh vaät huyeàn aûo thanh cao thoaùt tuïc. Ñi saâu vaøo hoa vieân taàm naêm tröôïng ñaõ thaáy moät tieåu laàu baát giaùc kheùp mình döôùi taøng lieãu ruõ, trong ñình ngay chính giöõa moät chieác gheá thaùi sö phuû nhung ñoû, coù moät laõo nhaân thaân vaän tröôøng baøo maøu xanh nöôùc bieån ñaõ ngoài ñoù töï bao giôø. Laõo nhaân tuoåi ngoaøi thaát tuaàn, daùng ngöôøi taàm thöôùc, raâu toùc baïc phô, thaàn thaùi bình dò caàn nhaãn, duy nhaát chæ ñoâi maét phaùt quang khieán ngöôøi ta khoâng daùm ngöôùc nhìn tröïc tieáp. 84 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 85 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng ñôïi giôùi thieäu cuõng thaàm hieåu trong loøng ñaây chính laø nhaân vaät ñeä nhaát thieân haï – Voõ Laâm Ñaïi Laõo – Toáng Traán Sôn! Hoaéc Vaïn Thanh döøng laïi caùch ngoaøi tam tröôïng, cuùi ngöôøi kính caån thi leã: – Baåm laõo trang chuû, Nhaïc coâng töû ñaõ ñeán: Nhaïc Tieåu Tuaán laäp töùc leân tieáng haønh leã noùi: – Vaõn sinh Nhaïc Tieåu Tuaán baùi kieán Toáng ñaïi laõo gia! Cöû chæ ngoân töø cuûa chaøng hoaøn toaøn thuoäc ngöôøi ñoïc saùch, quyeát khoâng coù chuùt gì bieåu hieän cuûa keû haønh cöôùc giang hoà. Toáng Traán Sôn vöøa nhìn qua ñaõ thaáy neùt vaên nhaõ thanh khieát cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán, chaúng nhö nhi töû cuûa laõo laø Vaên Tuaán, ñeán ngay tröôùc maët laõo nhieàu luùc cuõng khoâng khoûi bieåu hieän veû ngaïo maïn tròch thöôïng. Laõo ngaàm nheï gaät ñaàu, roài khôûi thaân ñöùng leân, cöôøi vui veû noùi: – Nhaïc töôùng coâng ñöôøng xa ñeán vieáng, haân haïnh, môøi ngoài! Nhaïc Tieåu Tuaán thaàm caûm phuïc con ngöôøi ñöùng ñaàu voõ laâm ñaày leã soá naøy, töï nhieân khoâng daùm maïo muoäi, chôø khi laõo ta ngoài trôû laïi chieác gheá thaùi sö, khi aáy môùi thoaùi luøi moät chieác gheá ñaët beân caùnh phaûi noùi: – Vaõn boái maïn pheùp! Toáng Traán Sôn vaãn cöôøi töï nhieân noùi: – Laõo phu nghe Hoaéc toång quaûn noùi Nhaïc töôùng coâng töû Vaên Ñaøi ñeán tìm laõo phu coù chuyeän, treân ñöôøng coøn gaëp ngöôøi phoù thaùc mang maät haøm ñeán ñaây? – Vaâng! Nhaïc Tieåu Tuaán hôi cuùi ngöôøi, roài traû lôøi tieáp: – Vaõn sinh khi ñeán beân ngoaøi Laõ Thaønh ñaõ gaëp moät ngöôøi thaân thuï troïng thöông, oâng ta noùi laø coù moät maät haøm quan troïng caàn ñöa taän tay laõo trang chuû tröôùc khi trôøi toái, nhöng vì thaân bò thöông neân môùi phoù thaùc cho vaõn sinh. Noùi roài chaøng laáy chieác tuùi vaûi trong ngöïc aùo ra trao cho Hoaéc Vaïn Thanh, noùi tieáp: – Ngöôi ñöa thö töï xöng hoï Töø, oâng ta cho bieát phong maät haøm naøy quan heä ñeán an nguy cuûa toaøn voõ laâm, thænh laõo trang chuû xem qua! Toáng Traán Sôn móm cöôøi noùi: – OÀ, quan troïng ñeán theá sao? Laõo phu laø ngöôi nôi sôn daõ, ñaõ khoâng maøn ñeán chuyeän thò phi giang hoà hai möôi naêm nay roài! Tuy noùi laø noùi vaäy, nhöng vaãn ñöa tay nhaän phong maät haøm töø tay Hoaéc Vaïn Thanh trao qua, xeù phoøng bì roài duøng ñaàu hai ngoùn tay traùi ruùt böùc thö ra. 85 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 86 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long AÙnh maét cuûa laõo vöøa nhìn thaáy böùc thö, mieäng boãng oaùi leân moät tieáng ñaày kinh ngaïc, vung tay moät caùi chæ thaáy ñaïo baïch quang bay veøo ñi! Xoeït moät tieáng saéc goïn, caû böùc thö theo tay laõo thoaùt bay ñi caém phaäp vaøo coät truï baèng goã caùch ñoù chöøng hai tröôïng, tieáp ñoù lieàn thaáy tay traùi cuûa laõo buoâng thoõng xuoáng! Söï tình xaûy ra quaù nhanh vaø heát söùc ñoät ngoät khieán Nhaïc Tieåu Tuaán khöïng caû ngöôøi haù hoác moàm mieäng! Hoaéc Vaïn Thanh maët raát chaêm chuù, thaáy coù bieán ñoäng thì la leân: – Laõo trang chuû phaùt hieän gì sao? Toáng Traán Sôn thaàn saéc vaãn thaûn nhieân, bình tænh noùi: – Treân giaáy thö coù taåm kòch ñoäc! – Thö taåm kòch ñoäc? Gaàn nhö caû Hoaéc Vaïn Thanh vaø Nhaïc Tieåu Tuaán chaán ñoäng la leân thaát thanh. Hoaéc Vaïn Thanh nhö hieåu ra chuyeän gì, boãng quay phaét ngöôøi nhìn chaêm Nhaïc Tieåu Tuaán baèng ñoâi maét naãy löûa, raâu toùc döïng ñöùng, tay ñöa leân ngöïc töø töø tieán ñeán phía chaøng, theùt lôùn: – Hoï Nhaïc kia, ngöôi... Nhöng Toáng Traán Sôn ñöa tay phaûi ra, caûn laïi noùi: – Chuyeän naøy coù leû vôùi haén voâ can! – Vaâng! Hoaéc Vaïn Thanh ñaùp moät tieáng, khoâng daùm traùi leänh buoâng thoõng tay xuoáng, roài quay laïi quan taâm hoûi: – Laõo trang chuû thaáy trong ngöôøi... Toáng Traán Sôn ñieàm tænh noùi: – Khoâng vieäc gì, ngöôi nhanh ñi laáy Baùt Baûo giaûi ñoäc ñôn ñeán ñaây! Hoaéc Vaïn Thanh nghe vaäy thì thaát saéc, chaán ñoäng keâu leân: – Noùi theá, loaïi kòch ñoäc nay voâ cuøng lôïi haïi? Toáng Traán Sôn quaû khoâng hoã danh nhaân vaät ñöùng ñaàu thieân haï, gaät ñaàu cöôøi bình thaûn ñaùp: – Boïn chuùng ñaõ möu aùm toaùn laõo phu, neân khoâng phaûi laø loaïi kòch ñoäc lôïi haïi, haù coù theå haïi noãi ta! – Vaâng, vaâng! Hoaéc Vaïn Thanh ngöôïc laïi treân traùn ñaõ ròn moà hoâi, ñaùp lieàn maáy tieáng, roài taát taû ñi ra khoûi hoa ñình. 86 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 87 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán chæ nghe maáy caâu thoaïi naøy cuûa hai ngöôøi cuõng hieåu ra Toáng Traán Sôn truùng moät loaïi ñoäc raát lôïi haïi, caû ngöôøi phaùt run khuûng hoaûng noùi: – Laõo ñaïi gia, ñieàu naøy... Ñieàu naøy... Toáng Traán Sôn quay nhìn chaøng, chaäm raûi noùi: – Laõo phu hoaøn toaøn khoâng coù yù traùch ngöôi, chæ coù ñieàu vöøa roài nghe Hoaéc toång quaûn baåm baùo, laõo phu thaáy beân trong coøn coù ñieàu chöa roõ raøng. Giôø ngöôi keå roõ ñaàu ñuoâi chuyeän ngöôøi gaëp ngöôi ñöa thö hoï Töø kia theá naøo laõo phu nghe môùi ñöôïc! Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa roài beân ngoaøi khaùch phoøng chæ keå cho Hoaéc Vaïn Thanh nghe laø gaëp trung nieân haùn töû hoï Töø trong ñoáng coû khoâ, theá nhöng chuyeän tröôùc ñoù nöõa thì chöa keå. Baát giaùc maët ñoû öûng leân aáp uùng noùi: – Nhaân vì chuyeän tröôùc ñoù vaõn sinh gaëp khoâng lieân quan gì ñeán chuyeän trung nieân hoï Töø, cho neân vöøa roài vaõn sinh ñaõ khoâng keå vôùi Hoaéc toång quaûn. Roài khi aáy chaøng keå töø khi ngoài nhôø thuyeàn Hueä Quaân nhö theá naøo, nguyeân nhaân daãn ñeán hieåu laàm cuûa Lam y thieáu nieân. Cho ñeán chuyeän tröa hoâm nay ngoài aên côm cuøng baøn vôùi trung nieân haùn töû hoï Töø ra sao, roài ñeán chuyeän Lam y thieáu nieân môøi mình ñeán löông ñình vaø ñoäng thuû, nhaát nhaát keå raát tæ mæ. Toáng Traán Sôn khi nghe vaäy thì nhíu chaët maøy noùi: – Lam y thieáu nieân kia laø ai? Nhaïc Tieåu Tuaán môùi ñaùp: – Chính laø ngöôøi vöøa roài ôû ngoaøi khaùch phoøng vaõn sinh ñaõ gaëp, Hoaëc toång quaûn xöng laø coâng töû! Toáng Traán Sôn töùc giaän noùi: – Chính laø ñoäc töû cuûa laõo phu, Toáng Vaên Tuaán, tieåu töû naøy thöôøng ngaøy cöông ngaïo voâ trang, laõo phu ñaõ raên giôùi nhieàu laàn vaãn tính naøo taät naáy, öùc hieáp ngöôøi gaây bao chuyeän raéc roái. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi ñôõ: – Toáng huynh cuõng chæ laø nhaát thôøi hieåu laàm! Toáng Traán Sôn gaét leân: – Hieåu laàm! Cho duø hieåu laàm thì haén cuõng phaûi ñôïi ngöôøi ta giaûi thích, côù sao cöù böùc phaûi ñoäng thuû? Nhaïc Tieåu Tuaán khi aáy keå tieáp luùc ñang ñaùnh nhau vôùi Toáng Vaên Tuaán thæ coù ngöôøi ngaåm trôï thuû, daãn duï Toáng Vaên Tuaán chaïy theo, Roài sau ñoù chaøng phaùt hieän trung nieân haùn töû hoï Töø truùng thöông naèm trong ñaùm coû khoâ theá naøo, noùi ra moät maïch. Toáng Traán Sôn nghe xong boãng cöôøi phaù leân ha haû noùi: – Ngöôøi naøy ôû treân cao phoùng aùm khí maø coù theå deã daøng hoùa giaûi kieám thöùc cuûa 87 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 88 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long khuyeån töû, ñuû thaáy phaûi laø haïng nhaát löu cao thuû, laøm sao deã daøng bò ngöôøi ñaùnh leùn ñeå troïng thöông ñeán noãi ngoài cuõng khoâng noãi chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán ngôù ngöôøi laáp baáp trong mieäng: – Khi aáy roõ raøng vaõn sinh thaáy haén bò truùng thöông, mieäng reân raát döû... – Haø haø... Ñöông nhieân cao nhaân töï coù phöông! Huoáng gì ngöôi chæ laàn ñaàu xuaát moân haønh cöôùc, chöa coù kinh nghieäm giang hoà, ñöông nhieân deã caû tin lôøi haén. Laïi noùi haén tröôùc heát ngaàm giuùp ngöôi sau ñoù môùi nhôø laïi ngöôi, hôn nöõa ngöôi raát thuaän tieän vì ñaõ coù vieäc rieâng ñeán ñaây, cho neân veà ñaïo lyù khoâng theå thoaùi thaùc. Giang hoà hieåm traù, loøng ngöôøi nan traùc, ñaây cuõng laø moät baøi hoïc quyù giaù cho nhöõng ngöôøi treû tuoåi môùi xuaát ñaïo nhö caùc ngöôi vaäy! Nhaïc Tieåu Tuaán hoã theïn cuùi ñaàu, chaáp tay xaù daøi noùi: – Noùi vaäy haén thuï thöông chæ laø giaû? – Ñöông nhieân laø giaû, haén thaáy ngöôi töôùng maïo nho sinh, khoâng chuùt khí ñoä giang hoà, phong thö naøy do ngöôi ñem ñeán nhaát ñònh laõo phu seõ tin maø chaúng nghó gì! Nhaïc Tieåu Tuaán theïn voâ cuøng, khoâng daùm ngaãng ñaàu leân, lí nhí trong mieäng: – Ñeàu do vaõn sinh ngu muoäi aáu tró khoâng xeùt ngöôøi xeùt vieäc neân môùi mang phong thö naøy ñeán cho Laõo ñaïi gia, thöïc vaõn sinh theïn khoâng coù ñaát dung thaân! – AÙi, ta ñaõ noùi ñieàu naøy khoâng theå traùch ngöôi! Boïn hoï noùi chuyeän vôùi nhau ñeán ñoù, thì thaáy Hoaéc Vaïn Thanh ñaõ quay trôû laïi vôùi moät chieác bình ngoïc treân tay, ñaët bình leân baøn laõo laïi quay ñi laáy moät cheùn nöôùc trong, tieáp ñoù môû bình ngoïc doác ñoå ra moät vieân döôïc hoaøn maøu chu sa. Toáng Traán Sôn noùi ngay: – Möôøi vieân! Hoaéc Vaïn Thanh kinh ngaïc keâu leân: – Baùt baûo giaûi ñoäc voâ öu ñan coù theå giaûi heát thieân haï kyø ñoäc, ñeán nhö loaïi ñoäc lôïi haïi nhaát cuûa Ñöôøng Moân cuõng chæ caàn ñeán ba vieân, laõo trang chuû sao laïi... Toáng Traán Sôn gaät ñaàu noùi: – Khoâng sai, bình Baùt baûo ñôn naøy laø taëng döôïc cuûa vò chöôûng moân Ñöôøng Moân coù theå giaûi thieân haï kyø ñoäc. Theá nhöng loaïi ñoäc taåm treân phong thö naøy khoâng phaûi taàm thöôøng, neáu khoâng phaûi laõo phu ñaõ sôùm ngaàm vaän coâng khoáng cheá huyeät ñaïo treân tay, vaø duøng maáy möôøi naêm coâng löïc böùc cheá ñoäc phaùt taùn, thì coù leû giôø naøy ñoäc tính nhaäp taâm maø töû taïi ñöông tröôøng. Neáu khoâng duøng ñeán möôøi vieân laøm sao giaûi noãi? Hoaéc Vaïn Thanh cuùi ñaàu vaâng moät tieáng, roài doác bình ñeám ñuùng möôøi hoaøn trao cho Toáng Traán Sôn. Toáng Traán Sôn ñöa tay ñoùn laáy möôøi vieân giaûi döôïc ñan cho vaøo moàm, caàm cheùn nöôùc leân nhaáp moät nguïm nuoát xuoáng coå, cuoái cuøng ngoài yeân nhaém maét hôø, moät 88 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 89 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long tieáng cuõng khoâng noùi nöõa. Hoaéc Vaïn Thanh ñöùng baát ñoäng thi haàu beân caïnh, chaúng daùm quaáy nhieãu. Nhaïc Tieåu Tuaán hai maét cöù môû troøn xoe nhìn Toáng Traán Sôn ñeán chôùp maét cuõng khoâng daùm, trong phoøng phuùt choác trôû neân tónh mòch khoâng moät tieáng thôû maïnh. Chính taïi luùc naøy, beân ngoaøi hoa ñình boãng coù tieáng böôùc chaân chaïy doàn daäp chöa thaáy ngöôøi ñaõ nghe tieáng cuûa Toáng Vaên Tuaán la hoaûng voïng vaøo: – Cha truùng ñoäc, nhaát ñònh tieåu töû hoï Nhaïc kia... Ngöôøi vöøa vaøo khoûi cöûa, ñaõ thaáy vung tay ruùt kieám. Toáng Traán Sôn maét heù môû, traàm gioïng quaùt: – Cha thöôøng ngaøy raên baûo ngöôi laøm ngöôøi khoâng neân ngaïo maïn, keâu caêng, huoáng gì Nhaïc töôùng coâng chæ voâ tình gaëp ngöôøi giöõa ñöôøng phoù thaùc, hoaøn toaøn voâ can. Nhaïc töôùng coâng töø xa ñeán ñaây laø khaùch, ngöôi côù sao voâ leã? Toáng Vaên Tuaán thaáy cha tænh laïi, thaàn saéc bình thöôøng, thì cuùi ñaàu daï moät tieáng ñöùng sang moät beân. Luùc naøy tieáp lieàn coù hai thieáu nöõ böôùc vaøo, chính laø Huy Hueä Quaân vaø aû haàu Tieåu Thuùy. Huy Hueä Quaân luùc naøy ñöông nhieân khoâng coøn mang maïng che maët nhö khi ra ñöôøng, khuoân maët bình dò taàm thöôøng, nhöng ñoâi maét loä löu ba thu thuûy lieác nhìn nhanh Nhaïc Tieåu Tuaán moät caùi, roài böôùc ñeán beân Toáng Traán Sôn quan taâm hoûi: – Cöûu cöûu sao vaäy? Toáng Traán Sôn gaät ñaàu móm cöôøi noùi: – Khoâng sao, treân thö kia coù taåm ñoäc, nhöng giôø thì ñaõ khoâng coøn ngaïi gì! Laõo thôû haét ra moät hoài, thay ñoåi ngöõ khí hoûi: – ÖØm, cha ngöôi cuõng ñeán Qua Chaâu chöù? Huy Hueä Quaân ñaùp: – Cha ñi ñeán ñoù, ñieät nöõ hoaøn toaøn khoâng bieát, cöûu cöûu laøm sao bieát ñöôïc? Toáng Traán Sôn chæ tay leân böùc thö hieän ñang caém saâu trong chieác coät, noùi: – Treân thö coù noùi roõ! Huy Hueä Quaân ngaïc nhieân la leân: – Treân thö coù noùi ñeán cha ö? Noùi roài naøng quay ngöôøi ñi ñeán laáy böùc thö, nhöng Toáng Traán Sôn ñaõ la lôùn: – Ngöøng tay! Treân thö coù ñoäc, chôù neân ñoäng ñeán! Huy Hueä Quaân voäi ngöøng böôùc, quay laïi hoûi: – Treân thö noùi gì? 89 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 90 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Toáng Traán Sôn töø töø noùi: – Boïn chuùng muoán chaùu mang thanh Tieân Coâ kieám ñeán ñoãi laáy cha chaùu! Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa nghe vaäy thaàm nghó: – Thì ra thanh Tieân Coâ kieám ñaõ naèm trong tay coâ ta! Huy Hueä Quaûn ngöôïc laïi söõng ngöôøi: – Boïn chuùng muoán chaùu mang thanh Tieân Coâ kieám ñaùnh ñoãi cha ö? Cöûu cöûu, cha chaùu theá naøo roài? Toáng Traán Sôn vuoát raâu nghó nhanh roài noùi: – Coù leû ñaây cuõng laø möu keá cuûa chuùng, treân thö chuùng khoa ngoân nhö vaäy muïc ñích ñeå daãn duï laõo phu chaán ñoäng kinh ngaïc, maø phaân taùn tö töôûng, coù vaäy môùi nhieåm ñoäc. Xem ra cuõng khoâng neân tin laém, bôûi vì voõ coâng cuûa cha chaùu khoâng phaûi laø haïng taàm thöôøng deã bò chuùng khoáng cheá! Huy Hueä Quaân laéc ñaàu noùi: – Khoâng, cha neáu khoâng rôi vaøo tay chuùng, chuùng chaúng caàn gì huø taïo chuyeän naøy? – Oa nhi! Sao ñeán lôøi cuûa cöûu cöûu maø chaùu vaãn khoâng tin ö? Nhaïc Tieåu Tuaán chôït nhôù laïi chuyeän trong quaùn röôïu ôû Qua Chaâu, laõo nhaân aùo xanh khi aáy xuaát hieän chôït ñaùnh rôi naêm ngoïn phi dao cuûa Hoå Xöông Ngaïo Voâ Kî, Hoå Traûo Toân töøng xöng ngöôi naøy laø Hoaøi Döông ñaïi hieäp. Sau ñoù Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu xuaát hieän laïi goïi ngöôøi naøy laø Huy huynh, chaúng leû ngöôøi naøy chính laø cha cuûa Huy Hueä Quaân? Trong ñaàu nghó vaäy, chaøng lieàn leân tieáng cheïn ngang noùi: – Taïi haï muoán hoûi moät chuyeän, khoâng bieát leänh toân cuûa Huy tieåu thö coù phaûi laø Hoaøi Döông ñaïi hieäp hay khoâng? Huy Hueä Quaân nghe hoûi thì chuyeån aùnh maét ngaïc nhieân nhìn chaøng hoûi laïi: – Sao Nhaïc töôùng coâng laïi bieát? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Ñeâm hoâm tröôùc khi coøn ôû beân beán soâng Qua Chaâu, nhaân vì taïi haï nghe ngöôøi ta goïi moät vò vaän tröôøng baøo xanh laø Hoaøi Döông ñaïi hieäp, roài laïi xöng laø Huy huynh, bôûi theá taïi haï môùi hoûi ñieàu naøy. Huy Hueä Quaûn aø leân moät tieáng noùi: – Ngöôøi maø Nhaïc töôùng coâng noùi nhaát ñònh laø cha toâi roài, chaúng ngôø ñuùng laø oâng ta ñi Qua Chaâu. AØ... Theá nhöng Nhaïc töôùng coâng nhìn thaáy cha toâi vôùi nhöõng ai? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Tröôùc luùc taïi haï rôøi khoûi quaùn röôïu, thì leänh toân chính ñang ñaùnh nhau vôùi Haéc 90 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 91 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoå Thaàn... – Haéc Hoå Thaàn? Huy Hueä Quaân keâu leân, roài quay ñaàu hoûi Toáng Traán Sôn: – Cöûu cöûu, Haéc Hoå Thaàn laø ai? Toáng Traán Sôn coøn chua kòp noùi, thì Hoaéc Vaïn Thanh ñaõ leân tieáng ñaùp thay: – Huy tieåu thö, Haéc Hoå Thaàn trong laøng haéc ñaïo danh ñaåu khoâng nhoû, theá nhöng so vôùi leänh toân thì coâng löïc coøn keùm xa! Huy Hueä Quaân vaãn baùn tín baùn nghi, hoûi Toáng Traán Sôn: – Cöûu cöûu, lôøi Hoaéc toång quaûn laø thöïc chöù? Toáng Traán Sôn khi aáy môùi gaät nheï ñaàu ñaùp: – Khoâng sai, cha ngöôi xem ra coøn hôn Haéc Hoå Thaàn moät böïc! Huy Hueä Quaân khi aáy maët môùi raïng neùt cöôøi, quay nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi tieáp: – Nhaïc töôùng coâng nhìn thaáy cha toâi ñaùnh nhau vôùi Haéc Hoå Thaàn ôû ñaâu? Luùc naøo? Xin noùi roõ moät chuùt! Tuy maët naøng raïng neùt cöôøi, theá nhöng trong caâu hoûi naøy cuõng ñuû thaáy naøng khoâng coù yù cöôøi tí naøo. Nhaïc Tieåu Tuaán voán khoâng chuù yù, khi aáy nghe hoûi thì chæ vieäc ñem chuyeän ñeâm hoâm tröôùc xaûy ra trong quaùn röôïu beân beán soâng ôû Qua Chaâu keå raønh maïch töøng chi tieát cho moïi ngöôøi nghe. Chæ duy nhaát laø chuyeän coâ gaùi baùn hoa Truùc Thu Lan keùo chaøng ñi vaø taëng kieám laø khoâng nhaéc ñeán. Toáng Traán Sôn nghe roài chaäm raûi noùi: – Mai Hoa Baø Truùc Taâm Cô cuõng xuaát hieän ôû Qua Chaâu, öøm... Xem ra boïn hoï ñeán ñoù ñeàu chæ vì thanh Tieân Coâ kieám! Noùi ñeán, laõo nhìn Huy Hueä quaân hoûi: – Quaân nhi, coù leû cha ngöôi coøn chöa bieát thanh Tieân Coâ kieám ñaõ naèm trong tay chaùu, vì khoâng muoán baûo kieám aáy bò loït vaøo tay boïn haéc ñaïo, cho neân môùi xuaát ñaàu loä dieän! Huy Hueä Quaân baät cöôøi leân khuùc khích noùi: – Neáu cöûu cöûu khoâng noùi ra, ñieät nöõ cuõng khoâng bieát thanh kieám toái qua voâ tình tìm ñöôïc laø thanh Tieân Coâ kieám! Toáng Traán Sôn móm cöôøi noùi: – Oa nhi, hieän taïi thì yeân taâm, cha ngöôi nhaát ñònh khoâng vieäc gì... – Theá nhöng treân thö...? 91 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 92 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Toáng Traán Sôn noùi ngay: – Chuùng chæ doïa vaäy thoâi! Laõo noùi roài böng cheùn traø leân nhaép moät nguïm, ñoaïn nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán noùi tieáp: – Nhaïc töôùng coâng vöøa roài coù noùi laø ñöôøng xa ñeán tìm laõo phu coù tö söï, vaäy coù gì cöù töï nhieân noùi ra ñöøng ngaïi! – Vaâng! Nhaïc Tieåu Tuaán leã maïo ñöùng leân oâm quyeàn xaù daøi, môùi noùi: – Vaõn sinh thaät coù chuyeän muoán khaån caàu Toáng ñaïi laõo gia tö trôï... Huy Hueä Quaân nhìn chaêm vaøo chaøng, tôï hoà nhö raát quan taâm chuyeän chaøng khaãn caàu Toáng Traán Sôn. Toáng Traán Sôn ñieàm nhieân noùi: – Nhaïc töôùng quaân, môøi ngoài! Laõo phu tuy hai möôi naêm qua khoâng maøn theá nhaân ngoaïi söï, nhöng xem ra laàn naøy ngöôi vôùi laõo phu coù chuùt duyeân vôùi nhau vaäy! Coù gì khoù khaên cöù noùi ra, laõo phu nguyeän doác söùc giuùp moät tay! – Ña taï Toáng ñaïi laõo gia! Chaøng chaáp tay thi leã laàn nöõa roài ngoài trôû laïi gheá, ñoaïn tieáp: – Coù ñieàu chuyeän vaõn sinh khaãn caàu tö trôï hoaøn toaøn khoâng phaûi laø chuyeän cuûa baûn thaân vaõn sinh! Toáng Traán Sôn aø leân moät tieáng hoûi: – Vaäy laø chuyeän cuûa ngöôøi naøo? – Chính laø sö phuï cuûa vaõn sinh! Toáng Traán Sôn gaät nheï ñaàu hoûi tieáp: – Leänh sö laø ai? – Gia sö xöng laø Voâ Danh Laõo nhaân! Toáng Traán Sôn kinh ngaïc thoát leân: – Voâ danh Laõo nhaân ö? Laõo phu xöa nay chöa töøng nghe qua ngoaïi hieäu naøy bao giôø, khoâng bieát leänh sö toân tính ñaïi danh theá naøo? Nhaïc Tieåu Tuaán coù phaàn luùng tuùng, ñoû maët noùi: – Tieåu sinh cuõng khoâng bieát! Toáng Traán Sôn ngay töø ñaâu ñaõ nhìn thaáy thaàn thaùi nho nhaõ tuaán ñaït cuûa chaøng thieáu nieân naøy maø coù loøng meán moä, neân luùc naøy thaáy chaøng ñaùp moät caâu nghe ra kyø quaùi, nhöng cuõng khoâng traùch, chæ cöôøi hoûi theâm: – Noùi theá thì caâu chuyeän thaät ra theá naøo chöù? 92 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 93 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán maët ñaõ theïn ñoû ñeán mang tai, lí nhí noùi: – Chuyeän laø theá naøy, vaõn sinh vöøa luùc leân saùu, coù moät vò vaên só töôùng maïo phong traàn phieâu daät, töï nhieân vaøo nhaø nhìn thaáy tieåu sinh thì nguyeän laøm chaáp söï vaõn sinh, töø ñoù oâng ta ôû laïi ngay trong teä xaù daïy tieåu sinh ñoïc saùch... Toáng Traán Sôn luùc naøy nghe raát chaêm chuù, beøn nhíu maøy hoûi: – Vò ñoù chính laø Voâ Danh Laõo nhaân? – Vaâng! Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùp roài noùi tieáp: – Gia sö ngoaøi daïy vaõn sinh ñoïc saùch ra, coøn laïi daïy vaõn sinh ngoài tænh toïa hít thôû ñeàu ñoä... Toáng Traán Sôn noùi ngay: – Ñoù chính laø daïy ngöôi vaän khí coâng phu! – Vaâng! Nhaïc Tieåu Tuaán laïi tieáp: – Veà sau vaõn sinh môùi bieát gia sö daïy vaõn boái luyeän noäi coâng, ñoàng thôøi gia sö cuõng coù daïy ít quyeàn kieám. Ñeán khi vaõn sinh khoân lôùn, daàn daàn môùi ñeå taâm nhaän ra gia sö nhö coù chuyeän gì khoå taâm, thænh thoaûng hay ngoài moät mình thôû vaén than daøi, theá nhöng heã vaõn sinh hoûi ñeán thì gia sö ñeàu laéc ñaàu im laëng. Huy Hueä Quaân nhaïy caûm xen vaøo noùi: – Nhaát ñònh leänh sö coù noãi khoå taâm rieâng! Nhaïc Tieåu Tuaán noùi tieáp: – Cho maõi ñeán ñaàu xuaân naêm nay, gia sö boãng töø bieät, tröôùc khi ñi chæ caên daën moät caâu laø tröôùc Trung thu ba ngaøy phaûi ñeán Thanh Tieâu ñoäng treân ngoïn chuû phong ôû Vaân Ñaøi sôn gaëp ngöôøi! Toáng Traán Sôn caét ngang hoûi: – OÂng ta ôû laïi trong nhaø ngöôi roøng raû möôøi boán naêm? Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu ñaùp: – Vaâng! Toáng Traán Sôn hoûi tieáp: – Vaäy tröôùc Trung thu ba ngaøy, ngöôi coù ñeán Vaân Ñaøi sôn khoâng? – Coù! Toáng Vaên Tuaán töø ñaàu ñeán giôø ñöùng beân caïnh im laëng, khi aáy chen vaøo moät caâu: – Noùi theá Nhaïc huynh laø töø Vaân Ñaøi sôn ñeán ñaây sao? 93 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 94 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Toáng Traán Sôn chöøng nhö sôï nhi töû mình coù lôøi thaát thoá, lieác maét noùi: – Caùc ngöôi chôù neân chen vaøo, neân ngoài xuoáng nghe Nhaïc töôùng coâng noùi! Nhaïc Tieåu Tuaán tieáp: – Ñuùng nhö heïn, tieåu sinh tröôùc Trung thu ba ngaøy ñeán Thanh Tieâu ñoäng treân Vaân Ñaøi sôn gaëp gia sö, luùc naøy gia sö ñaõ thay y phuïc baèng chieác ñaïo baøo maøu thanh thieân, tænh toïa treân taám boà ñoaøn... Noùi ñeán chaøng boãng thôû daøi moät tieáng, roài môùi keå tieáp: – Gia sö gaëp laïi tieåu sinh thì voâ cuøng vui möøng, theá nhöng tieåu sinh thì thaáy xoùt xa khi nhìn ngöôøi tieàu tuïy ñi raát nhieàu, khí saéc cuõng khoâng ñöôïc toát... Vaõn sinh hoûi thaêm söùc khoûe, gia sö môùi noùi möôøi maáy naêm ôû taïi teä xaù ñaõ nhaän ra uaát khí ngöng keát maø saép sinh beänh, cho neân muoán vieãn trình ñeán Vaân Ñaøi sôn beá quan tònh döôõng. Cuõng coù theå saép hoài phuïc huyeàn coâng, nhöng cuõng coù theå saép taåu hoûa nhaäp ma, khoâng chöøng maáy möôi naêm coâng phu phuùt choác troâi theo ñaïi haûi veà bieån Ñoâng. Nhaân vì trong loøng gia sö coøn coù hai ñieàu chöa ñaéc ôû taâm nguyeän, voán muoán phoù thaùc vaõn sinh, nhöng hieän taïi nghó laïi khoâng muoán noùi ra nöõa... Nghe keå ñeán ñoù, Toáng Traán Sôn cheïn ngang hoûi: – Leänh sö khoâng muoán noùi ra, haún laø khoâng muoán phieàn ñeán moân ñoà cuûa mình? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – AÂn thaày nhö bieån, vaõn sinh phaân thaây coøn khoù baùo ñaùp. Cho neân gia sö khoâng chòu noùi, vaõn sinh cuõng moät möïc nhaát quyeát khaån caàu ngöôøi noùi ra... Toáng Traán Sôn tuy ñaõ ôû vaøo tuoåi coå lai hy, nhöng baây giôø nghe cuõng bò caâu chuyeän cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán cuoán huùt, beøn hoûi: – Leänh sö cuoái cuøng coù noùi ra khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Vaõn sinh phaûi qua khoå caàu khaån nöõa ngaøy, gia sö môùi chòu noùi ra moät chuyeän, gia sö voán coù moät ngöôøi con noùi doõi nhöng möôøi saùu naêm veà tröôùc voâ côù maát tích, gia sö ñaõ tìm khaép ñaïi haûi Nam Baéc, nhöng chung quy vaãn khoâng moät tung tích. oOo 94 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2