intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếp cận xã hội học về công bằng xã hội - Tương Lai

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

65
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Tiếp cận xã hội học về công bằng xã hội" dưới đây, nội dung bài viết trình bày về các cách tiến cận xã hội học khác nhau, vận dụng, ứng dụng xã hội học,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếp cận xã hội học về công bằng xã hội - Tương Lai

X· héi häc sè 2 (58), 1997 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TiÕp cËn X∙ héi häc vÒ c«ng b»ng x∙ héi<br /> <br /> T−¬ng Lai<br /> <br /> <br /> C«ng b»ng x· héi, −íc m¬ ngµn ®êi cña nh©n lo¹i, lµ mét ph¹m trï c¬ b¶n trong tri thøc X·<br /> héi häc. Tõ lý t−ëng “®¹i ®ång” cña thêi cæ ®¹i Trung Hoa, ®Õn môc tiªu “lµm theo n¨ng lùc, h−ëng<br /> theo nhu cÇu” cña lý t−ëng céng s¶n, loµi ng−êi tr¶i qua biÕt bao t×m tßi thö nghiÖm. Kh«ng chØ<br /> b»ng må h«i, n−íc m¾t mµ b»ng c¶ nói x−¬ng, s«ng m¸u ®Ó thùc hiÖn kh¸t väng cao c¶ ®ã.<br /> <br /> Cho ®Õn thêi ®¹i chóng ta ®ang sèng hiÖn nay, cuéc t×m tßi, thö nghiÖm con ®−êng ph¸t<br /> triÓn ®i tíi kh¸t väng ®ã vÉn ®ang lµ mét nç lùc liªn tôc. Lµ mét bé m«n khoa häc ®−îc h×nh thµnh<br /> tõ nhu cÇu nãng báng cña x· héi, tõ x· héi n«ng nghiÖp chuyÓn sang x· héi c«ng nghiÖp, ph¬i bµy<br /> ®Çy rÉy nh÷ng nghÞch lý mµ vÊn ®Ò næi cém vÉn lµ sù bÊt c«ng x· héi, x· héi häc cè g¾ng ph©n tÝch<br /> lý gi¶i hiÖn thùc ®ã.<br /> <br /> C¸c m« h×nh ph¸t triÓn trªn thÕ giíi trong nhiÒu thËp kû qua cña thÕ kû 20, ®Æc biÖt lµ sau<br /> cuéc chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø nhÊt råi lÇn thø hai, xÐt ®Õn cïng ®Òu xoay hai vÊn ®Ò c¬ b¶n mµ<br /> X· héi häc còng nh− nhiÒu ngµnh khoa häc kh¸c ®ang cè g¾ng t×m ra lêi gi¶i ®¸p: mèi quan hÖ<br /> gi÷a t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi.<br /> <br /> Sau thÊt b¹i cña m« h×nh X« ViÕt ng−êi ta nãi nhiÒu ®Õn m« h×nh B¾c ¢u, ®Æc biÖt lµ Thôy<br /> §iÓn, n¬i mµ sù kÕt hîp gi÷a t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi ®¹t ®−îc nhiÒu thµnh tùu<br /> næi bËt. Êy thÕ mµ råi còng mét thêi gian, §¶ng X· héi D©n chñ Thôy §iÓn ph¶i nÕm mïi thÊt b¹i<br /> v× sù hµi hßa gi÷a hai môc tiªu trªn bÞ ph¸ vì. “Nhµ n−íc phóc lîi” qu¸ nhÊn m¹nh vÒ c«ng b»ng<br /> x· héi, h×nh thµnh hÖ thèng phóc lîi x· héi rÊt hoµn chØnh, song trong chõng mùc nµo ®Êy, l¹i t¹o<br /> ra nh÷ng t©m lý û l¹i, h¹n chÕ tÝnh n¨ng ®éng vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cao cña c¸ nh©n c«ng d©n -<br /> §iÒu Êy cã t¸c ®éng ®Õn ®éng lùc cña s¶n xuÊt, lµm gi¶m tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ - GÇn ®©y, víi<br /> nh÷ng ®iÒu chØnh lín vÒ mÆt ®−êng lèi vµ s¸ch l−îc, §¶ng X· héi D©n chñ Thôy §iÓn giµnh l¹i<br /> ®−îc vÞ thÕ cña m×nh, song B¾c ¢u vÉn ®ang trªn con ®−êng t×m tßi mét m« h×nh míi cña sù ph¸t<br /> triÓn bÒn v÷ng. Trë ng¹i ph¶i v−ît qua cßn qu¸ lín.<br /> <br /> Trong lóc ®ã, “chñ nghÜa t©n tù do hiÖn ®¹i” ®−îc ¸p dông ë mét sè n−íc ¢u, Mü ®ang vÊp<br /> ph¶i nh÷ng nghÞch lý kh«ng v−ît qua næi khi qu¸ nhÊn m¹nh ®Õn môc tiªu tù do c¸ nh©n ®−îc<br /> nh×n nhËn nh− lµ ®éng lùc chñ yÕu thóc ®Èy sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ mµ coi nhÑ vÊn ®Ò c«ng b»ng<br /> x· héi - “Chñ nghÜa T©n tù do hiÖn ®¹i” ®ang thÊt b¹i bëi lÏ, sù ph¸t triÓn cña c¸c “trµo l−u Cæ<br /> ®iÓn vµ T©n cæ ®iÓn” nhÊn m¹nh mét chiÒu ®Õn tù do c¸ nh©n ®Ó thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ, cho<br /> r»ng chØ khi nµo ®¹t tíi mét tr×nh ®é kinh tÕ cao, th× míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c«ng b»ng x·<br /> héi - Hä cho r»ng muèn cã t¨ng tr−ëng kinh tÕ th× ph¶i bít c«ng b»ng x· héi ®i. LuËn ®iÓm Êy ®·<br /> thùc sù bÞ ph¸ s¶n v× nã kh«ng t¹o ra ®−îc sù æn ®Þnh x· héi.<br /> <br /> Cuéc bÇu cö ë Anh, råi ë Ph¸p võa qua víi th¾ng lîi cña C«ng §¶ng Anh vµ §¶ng X· héi<br /> Ph¸p, ®· cho thÊy môc tiªu x· héi lµ mét nh©n tè hÊp dÉn trong cuéc vËn ®éng tranh cö vµ ®¸p<br /> øng ®−îc ®ßi hái cña ®«ng ®¶o cö tri. NÒn kinh tÕ Anh d−íi thêi thñ t−íng John Major ®¹t ®−îc<br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> 4 TiÕp cËn x· héi häc vÒ c«ng b»ng x· héi<br /> <br /> nhiÒu thµnh tùu næi bËt, song cö tri Anh ®· kh«ng hµi lßng vÒ nh÷ng chÝnh s¸ch x· héi. Sù thÊt<br /> b¹i cña Thñ t−íng Alain JuppÐ trong nh÷ng khÝa c¹nh nµo ®ã, còng cã nguyªn nh©n t−¬ng tù.<br /> <br /> Nh÷ng vÝ dô dÉn ra ë trªn còng chØ ®Ó kh¼ng ®Þnh l¹i mét vÊn ®Ò lý luËn ®ang cßn nhiÒu<br /> tranh c·i vµ mét vÊn ®Ò thùc tiÔn ®ang qua nhiÒu tr¶i nghiÖm. M« h×nh ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña<br /> mét quèc gia ®ßi hái ph¶i lý gi¶i thËt tháa ®¸ng bµi to¸n kinh tÕ vµ x· héi. T×m ra m« h×nh ph¸t<br /> triÓn, ®ã thËt sù lµ mét qu¸ tr×nh t×m tßi khoa häc mµ biÕt bao khèi ãc lín cña nh©n lo¹i ®· dµy<br /> c«ng suy t−, thö nghiÖm. Ngay c¶ m« h×nh X· héi chñ nghÜa mµ chóng ta ®ang h−íng tíi còng<br /> ®ang ®ßi hái nh÷ng nghiªn cøu nghiªm tóc ®Ó nhËn thøc cho ®Çy ®ñ vÒ nh÷ng luËn ®iÓm c¬ b¶n<br /> cña häc thuyÕt Marx ®Ó vËn dông s¸ng t¹o trong bèi c¶nh cña thêi ®¹i hiÖn nay. Bëi lÏ “trong lÞch<br /> sö ch−a cã mét m« h×nh x· héi chñ nghÜa nµo, thËm chÝ nh÷ng nhµ s¸ng lËp häc thuyÕt M¸c Lª nin<br /> còng ch−a bao giê ®Ò ra mét ®Þnh nghÜa cã tÝnh chÊt h×nh mÉu vÒ chñ nghÜa X· héi khoa häc,<br /> chÝnh khoa häc lµ ë chç ®ã”1<br /> <br /> Cho ®Õn hiÖn nay, ë c¸c n−íc ph¸t triÓn hay c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, vÉn ®ang ph¶i ®−¬ng<br /> ®Çu víi sù nghÌo khæ vµ sù bÊt b×nh ®¼ng x· héi ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. Cã mét thùc tÕ lµ,<br /> trªn mét tØ ng−êi hiÖn ®ang ph¶i sèng trong sù ®ãi nghÌo. Sù c¸ch biÖt gi÷a giµu vµ nghÌo ®ang<br /> ngµy mét trÇm träng, trong ®ã n¹n nh©n cña sù c¸ch biÖt nµy tr−íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn lµ phô n÷ vµ<br /> trÎ em.<br /> <br /> Cã mét nghÞch lý vÉn ®ang diÔn ra, tiÕn bé kü thuËt, mét mÆt t¹o ra nh÷ng tiÕn bé trong<br /> s¶n xuÊt, t¹o ra nh÷ng lo¹i viÖc lµm míi, nh−ng mÆt kh¸c còng l¹i t¹o ra sù thÊt nghiÖp míi v× sè<br /> ng−êi kh«ng ®¸p øng ®ßi hái c«ng nghÖ míi ngµy cµng t¨ng lªn. Trong ®ã, cã c¶ nh÷ng c«ng nh©n<br /> lµnh nghÒ ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc d−íi møc tr×nh ®é lµnh nghÒ cña hä vµ bÞ tr¶ l−¬ng thÊp.<br /> §ång thêi l¹i cã rÊt nhiÒu ng−êi bÞ g¹t ra khái guång m¸y c«ng nghÖ míi. ë nhiÒu n−íc, tû lÖ ng−êi<br /> thÊt nghiÖp ®· lªn ®Õn møc kû lôc!<br /> <br /> Trong khi ë nhiÒu n¬i, thu nhËp tÝnh theo ®Çu ng−êi ®· cao h¬n tr−íc rÊt nhiÒu, song rÊt<br /> nhiÒu tÖ n¹n x· héi vÉn gia t¨ng, trong khi trªn lÜnh vùc y tÕ ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu to lín,<br /> th× hµng triÖu con ng−êi vÉn ph¶i chÕt v× nh÷ng c¨n bÖnh mµ ng−êi ta cã thÓ phßng tr¸nh hoÆc<br /> ch¹y ch÷a!<br /> <br /> Còng chÝnh v× thÕ, ng−êi ta ®· chua ch¸t mµ thõa nhËn r»ng, nh÷ng thËp kû cuèi cïng cña<br /> thÕ kû 20 chuÈn bÞ b−íc vµo thÕ kû 21 ®−îc ®¸nh dÊu b»ng sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ lµm gia t¨ng<br /> ®¸ng kÓ nguån cña c¶i cña thÕ giíi, song sù c¶i thiÖn vÒ mÆt x· héi th× cßn qu¸ Ýt ái, t¹o nªn sù<br /> mÊt c©n b»ng trong ph¸t triÓn, mµ tÖ h¹i nhÊt lµ sù läai trõ x· héi (tøc lµ mét khèi l−îng kh«ng<br /> nhá nh÷ng ng−êi lao ®éng mÊt viÖc, nh÷ng ng−êi nghÌo, bÞ g¹t ra khái hÖ thèng b¶o trî x· héi).<br /> <br /> Cã thÓ nãi r»ng quan ®iÓm nh©n qu¶ mét chiÒu cña chñ nghÜa T©n tù do, hay lµ quan ®iÓm<br /> nh©n qu¶ - qu¶ nh©n hai chiÒu cña X· héi D©n chñ ch−a gi¶i quyÕt ®−îc mét c¸ch c¬ b¶n vÊn ®Ò<br /> c«ng b»ng x· héi trong thÕ giíi hiÖn ®¹i.<br /> <br /> Ng−îc dßng lÞch sö, c¸c nhµ t− t−ëng lín cña loµi ng−êi tõ Platon, Aristote, råi c¸c nhµ khai<br /> s¸ng cña “thÕ kû ¸nh s¸ng” cho ®Õn Kant råi HÐgel... ®Òu ®· cè g¾ng ®−a ra nh÷ng kiÕn gi¶i vÒ<br /> c«ng b»ng x· héi. Cho ®Õn Karl Marx, ng−êi s¸ng lËp ra Chñ nghÜa X· héi Khoa häc ®· ®−a ra<br /> nh÷ng kiÕn gi¶i triÖt ®Ó nhÊt nh»m thùc hiÖn sù c«ng b»ng x· héi theo quan ®iÓm M¸c xÝt, “lµm<br /> theo n¨ng lùc, h−ëng theo lao ®éng” cña giai ®o¹n ®Çu trong qu¸ tr×nh tiÕn tíi chñ nghÜa céng<br /> s¶n vµ “lµm theo n¨ng lùc, h−ëng theo nhu cÇu” cña x· héi céng s¶n. §ã lµ ®Þnh h−íng c¬ b¶n<br /> <br /> <br /> 1<br /> Ph¹m V¨n §ång : “V¨n hãa vµ §æi Míi”. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia. Hµ Néi - 1994. Tr.109 (ng−êi trÝch nhÊn m¹nh).<br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> T−¬ng Lai 5<br /> <br /> cho cuéc phÊn ®Êu cña chóng ta h«m nay mµ môc tiªu tr−íc m¾t lµ “d©n giµu n−íc m¹nh x·<br /> héi c«ng b»ng vµ v¨n minh”<br /> <br /> Trong qu¸ tr×nh phÊn ®Êu theo ®Þnh h−íng ®ã, chóng ta ngµy cµng hiÓu râ r»ng, ®Ó thùc<br /> hiÖn ®−îc nguyªn t¾c “lµm theo n¨ng lùc, h−ëng theo lao ®éng” hiÖn vÉn cßn ph¶i gÆp kh«ng<br /> Ýt nh÷ng nghÞch lý, nh÷ng trë ng¹i, chÝnh v× thÕ sÏ lµ mét qòang ®−êng dµi l©u míi cã thÓ tiÕn tíi<br /> cã ®−îc ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu “lµm theo n¨ng lùc, h−ëng theo nhu cÇu”.<br /> <br /> Ph¹m V¨n §ång ®· tõng viÕt r»ng “Tõ xa x−a lÞch sö lµ mét. Ngµy nay, lÞch sö cµng lµ mét,<br /> v× kh«ng gian kh«ng ph¶i lµ sù c¸ch biÖt, tr¸i l¹i lµ sù gÆp nhau...Khóc ca kh¶i hoµn chung cuéc<br /> lµ kh¼ng ®Þnh quyÒn lµm chñ cña con ng−êi, lµm chñ thiªn nhiªn, lµm chñ x· héi, lµm chñ b¶n<br /> th©n, thùc hiÖn môc tiªu vÜ ®¹i: sù ph¸t triÓn tù do vµ toµn diÖn cña mçi ng−êi lµ ®iÒu kiÖn cña sù<br /> ph¸t triÓn tù do vµ toµn diÖn cña mäi ng−êi”1<br /> <br /> Cuéc phÊn ®Êu cho “khóc kh¶i hoµn chung cuéc” ®ã chÝnh lµ cuéc phÊn ®Êu tõng b−íc<br /> thùc hiÖn sù kÕt hîp hµi hßa gi÷a t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi cña mét cuéc sèng v¨n<br /> minh mµ nh©n d©n ta ®ang h−íng tíi theo lý t−ëng X· héi Chñ nghÜa. ChØ cã thÓ cã ph¸t triÓn bÒn<br /> v÷ng khi cã sù gi¶i quyÕt tháa ®¸ng mèi t−¬ng t¸c biÖn chøng gi÷a t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ c«ng<br /> b»ng x· héi - Mµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, xÐt ®Õn cïng lµ ®Ó phôc vô con ng−êi. Còng chÝnh v× thÕ<br /> môc tiªu cao nhÊt cña sù ph¸t triÓn lµ ph¸t triÓn con ng−êi. Chóng ta ®· tõng tr¶i nghiÖm qua<br /> m« h×nh cña x· héi chñ nghÜa kiÓu cò, vµ ®· nhËn ra ®ã l¹i lµ “m« h×nh xa l¹ víi chñ nghÜa x·<br /> héi”2 Tõ bá m« h×nh kÕ ho¹ch hãa tËp trung quan liªu, bao cÊp lµm ngõng trÖ ®éng lùc s¶n xuÊt,<br /> chóng ta b−íc vµo c¬ chÕ thÞ tr−êng cña nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn ®Ó cè t×m ra ®éng<br /> lùc cho sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé x· héi. Chóng ta vÉn ®ang cßn bì ngì tr−íc c¬ chÕ thÞ<br /> tr−êng ®ã.<br /> <br /> Ai ®ã ®· nãi rÊt hay r»ng “Chóng t«i nghÜ mét c¸ch ®¬n gi¶n r»ng chÝnh c¸c thÞ tr−êng ph¶i<br /> phôc vô con ng−êi chø kh«ng ph¶i ng−îc l¹i”3<br /> <br /> Trong c¬ chÕ thÞ tr−êng cña nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn cã sù qñan lý cña Nhµ<br /> n−íc theo ®Þnh h−íng X· héi chñ nghÜa cña chóng ta h«m nay, c«ng b»ng x· héi cÇn ®−îc hiÓu<br /> theo nghÜa lµ mét gi¸ trÞ ®Þnh h−íng ®Ó con ng−êi cã thÓ ®¹t ®−îc nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n vÒ ®êi<br /> sèng vËt chÊt vµ ®êi sèng tinh thÇn trong mèi quan hÖ t−¬ng ®èi hîp lý gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi,<br /> t−¬ng thÝch víi tr×nh ®é kinh tÕ mµ x· héi ®¹t ®−îc.<br /> <br /> NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng mµ chóng ta ®ang cè g¾ng t¹o ra chÝnh lµ mét nÒn kinh tÕ h−íng<br /> ®Õn viÖc t¨ng tr−ëng nhanh ®Òu, bÒn v÷ng. Trong ®ã, hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi ®Òu cao,<br /> võa cã tù do c¸ nh©n võa cã c«ng b»ng x· héi, do võa cã c¹nh tranh vµ kÝch thÝch thÞ tr−êng võa cã<br /> ®oµn kÕt vµ hßa hîp d©n téc nh»m t¹o ra mét hîp lùc ®−a ®Êt n−íc tiÕn nhanh vÒ phÝa tr−íc. Hîp<br /> lùc ®ã t¹o nªn mét sù ®ång thuËn x· héi míi trªn mét chÊt l−îng míi mµ nh÷ng nÐt c¬ b¶n cã thÓ<br /> thÊy ®−îc lµ: hÕt søc coi träng tµi n¨ng vµ lîi Ých cña c¸ nh©n ®Ó do ®ã mµ cùc kú coi träng søc<br /> m¹nh cña céng ®ång, t«n vinh c¸ nh©n nh−ng kh«ng r¬i vµo chñ nghÜa vÞ kû, ph¸t huy céng ®ång<br /> mµ kh«ng hßa tan c¸ nh©n vµo trong céng ®ång.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> Ph¹m V¨n §ång : “Hå ChÝ Minh vµ con ng−êi ViÖt Nam trªn con ®−êng d©n giµu n−íc m¹nh” Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia.<br /> Hµ Néi - 1993. Tr.8.<br /> 2<br /> Ph¹m V¨n §ång : S¸ch ®· dÉn. Tr. 77.<br /> 3<br /> John Smith. DÉn l¹i theo : XX CongrÌs de l`International Socialiste 9/11 Septembre 1996 - Siege des Nations. New York -<br /> 10/1996<br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> 6 TiÕp cËn x· héi häc vÒ c«ng b»ng x· héi<br /> <br /> Nãi c¸ch kh¸c, chóng ta vËn dông kinh tÕ thÞ tr−êng víi quan niÖm “thÞ tr−êng kh«ng cã g×<br /> kh¸c h¬n lµ mét m¹ng l−íi trao ®æi, mét tæng ®µi, th«ng qua ®ã mµ hµng hãa vµ dÞch vô, gièng<br /> nh− tin tøc ®−îc truyÒn ®Õn n¬i cã nhu cÇu... ChÝnh sù hiÖn h÷u cña thÞ tr−êng khuyÕn khÝch sù<br /> ph©n chia lao ®éng nhiÒu h¬n vµ dÉn tíi s¶n xuÊt t¨ng râ rÖt. Mét quy tr×nh tù khuyÕch ®¹i ®·<br /> ®−îc lµm cho chuyÓn ®éng”1<br /> <br /> Quy tr×nh tù khuyÕch ®¹i ®· ®−îc lµm cho chuyÓn ®éng Êy, xÐt ®Õn cïng, lµ ph¸t huy<br /> ®Õn møc cao nhÊt tÝnh n¨ng ®éng cña c¸ nh©n, céng ®ång vµ x· héi (céng ®ång ®−îc hiÓu<br /> theo nghÜa lµ nhãm x· héi trong thuËt ng÷ X· héi häc). §ã lµ quy tr×nh lµm cho tiÒm n¨ng (bao<br /> gåm c¶ trÝ tuÖ, n¨ng khiÕu vµ thÓ chÊt) cña con ng−êi ®−îc béc lé, ®−îc rÌn luyÖn vµ ph¸t huy<br /> xøng ®¸ng víi phÈm chÊt cña con ng−êi.<br /> <br /> PhÈm chÊt Ng−êi, ë ®©y t«i hiÓu lµ Nh©n c¸ch vµ Nh©n phÈm, lµ mét qu¸ tr×nh ®−îc<br /> h×nh thµnh liªn tôc vµ kh«ng ®øt ®o¹n ®Ó cho mçi c¸ thÓ víi t− c¸ch lµ mét thµnh viªn x· héi trë<br /> thµnh mét c¸ nh©n víi t− c¸ch lµ chñ thÓ ho¹t ®éng cña x· héi.<br /> <br /> Con ng−êi, trùc tiÕp lµ mét thùc thÓ tù nhiªn, nh−ng b»ng ho¹t ®éng thùc tiÔn, con ng−êi<br /> trë thµnh chÝnh m×nh. Lµ s¶n phÈm cña tù nhiªn vµ cña x· héi, con ng−êi kh«ng chØ thÝch øng víi<br /> tù nhiªn mµ cßn c¶i t¹o chóng. Qu¸ tr×nh con ng−êi thÝch øng víi tù nhiªn vµ c¶i t¹o x· héi lµ qu¸<br /> tr×nh con ng−êi hoµn thiÖn b¶n th©n m×nh. §−¬ng nhiªn, cµng ngµy chóng ta cµng c¶m nhËn mét<br /> c¸ch s©u s¾c mÖnh ®Ò cña Roger Bacon; nhµ TriÕt häc thÕ kû 13 “Muèn lµm chñ thiªn nhiªn ph¶i<br /> v©ng theo lêi nã”. ý t−ëng cña nhµ khoa häc vµ lµ nhµ tiªn tri nµy ®−îc ®−a ra khi m«n sinh th¸i<br /> häc ch−a h×nh thµnh.<br /> <br /> Tù nhiªn, x· héi, con ng−êi lµ thÓ hoµn chØnh hîp thµnh thÕ giíi cña con ng−êi. Trong thÓ<br /> hoµn chØnh Êy, con ng−êi lµ trung t©m vµ lµ lý do tån t¹i cña c¸c mèi quan hÖ, ®Æc biÖt lµ quan hÖ<br /> x· héi. X· héi häc, khi cè g¾ng t×m ra kiÕn gi¶i cho ph¹m trï c«ng b»ng x· héi, ®· theo h−íng<br /> tiÕp cËn tõ mèi quan hÖ x· héi ®ã.<br /> <br /> ChÝnh v× thÕ, chØ cã thÓ hiÓu néi dung cña ph¹m trï c«ng b»ng x· héi mµ chóng ta ®ang<br /> phÊn ®Êu thùc hiÖn khi ®Æt nã vµo trong mèi quan hÖ x· héi ®−îc h×nh thµnh trong sù nghiÖp §æi<br /> Míi hiÖn nay, còng cã nghÜa lµ ph¶i xuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng cña x· héi ViÖt Nam h«m nay. Tr−íc<br /> hÕt, ph¶i hiÓu râ c¸i c¬ cÊu x· héi ViÖt Nam ®ang võa lµ kÕt qña, võa lµ nguyªn nh©n cña<br /> nh÷ng chuyÓn ®æi vÒ kinh tÕ mµ chóng ta ®· t¹o ra trong sù nghiÖp §æi Míi khëi ®Çu tõ §¹i héi<br /> VI cña §¶ng. Kh«ng ®Æt ph¹m trï c«ng b»ng x· héi vµo trong mèi quan hÖ x· héi, mµ tr−íc<br /> hÕt lµ trong c¸i c¬ cÊu x· héi hiÖn tån, ®ang vËn ®éng vµ ®ang chuyÓn ®æi, th× kh«ng thÓ t×m ra lêi<br /> gi¶i tèi −u cho bµi to¸n hãc bóa mµ loµi ng−êi lu«n lu«n tr¨n trë!<br /> <br /> C«ng b»ng x· héi chÝnh lµ sù øng xö hîp lý nh»m ®iÒu hßa c¸c mèi quan hÖ x· héi, ®Æc<br /> biÖt lµ trong viÖc t¹o ra c¬ héi ®ång ®Òu cho c¸c c¸ nh©n, c¸c nhãm x· héi trong qu¸ tr×nh t×m<br /> kiÕm lîi Ých vµ sù th¨ng tiÕn x· héi. C«ng b»ng trong sù ph©n phèi cña c¶i x· héi phï hîp víi<br /> nguyªn t¾c cña cèng hiÕn vµ h−ëng thô ®ång thêi cã sù ®iÒu hßa lîi Ých gi÷a c¸c nhãm x· héi<br /> nh»m t¹o ra ®−îc sù æn ®Þnh x· héi ®Ó ph¸t triÓn. NgÇn Êy néi dung cïng ®−îc ®Æt ra trong bµi<br /> to¸n cña sù ph¸t triÓn.<br /> <br /> Khi nãi c¬ héi ®ång ®Òu chóng ta kh«ng quªn quy luËt ph¸t triÓn kh«ng ®Òu cña tù nhiªn<br /> vµ cña x· héi.<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> A.Toffler : ”Lµn sãng thø ba”. Nxb Th«ng tin lý luËn. Hµ Néi - 1992. Tr. 32,33.<br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> T−¬ng Lai 7<br /> <br /> Raymond Aron cã lý khi «ng ph©n tÝch t− t−ëng vµ lý thuyÕt cña Max Weber vÒ c«ng b»ng<br /> x· héi. ¤ng viÕt :”§èi víi Max Weber, lý thuyÕt vÒ c«ng b»ng bao hµm mét antinomi (sù tù m©u<br /> thuÉn?) c¨n b¶n. Con ng−êi vèn cã nh÷ng kh¶ n¨ng kh«ng ®ång ®Òu vÒ mÆt chØnh thÓ, trÝ tuÖ vµ<br /> ®¹o ®øc. Cã mét cuéc xæ sè di truyÒn (loterie gÐnÐtique) ë ®iÓm xuÊt ph¸t cña sù sinh tån cña con<br /> ng−êi: nh÷ng gien mµ mçi ng−êi chóng ta nhËn ®−îc, ®Òu lµ kÕt qu¶, theo nghÜa riªng cña thuËt<br /> ng÷, cña mét x¸c suÊt. V× sù kh«ng ®ång ®Òu lµ hiÖn t−îng tù nhiªn vµ ®Çu tiªn, cho nªn ng−êi ta<br /> cã thÓ hoÆc lµ cã khuynh h−íng xãa bá bÊt b×nh ®¼ng tù nhiªn b»ng mét cè g¾ng x· héi, hoÆc lµ<br /> ng−îc l¹i, cã khuynh h−íng tÆng th−ëng cho mçi ng−êi tïy theo c¸c phÈm chÊt cña hä”1<br /> <br /> Do vËy, sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa nÒn kinh tÕ hµng hãa<br /> nhiÒu thµnh phÇn ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr−êng, chÝnh lµ tõ sù nhËn thøc vÒ quy luËt ph¸t<br /> triÓn kh«ng ®Òu cña tù nhiªn vµ x· héi Êy mµ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi −u nh»m h¹n chÕ ë møc<br /> thÊp nhÊt sù bÊt b×nh ®¼ng vÒ c¬ héi cho sù th¨ng tiÕn cña mçi c¸ nh©n, mçi nhãm x· héi - Cè<br /> g¾ng t¹o ra c¬ héi, song sù khai th¸c c¬ may vµ vËn héi ®−îc ®Õn ®©u th× l¹i tïy thuéc vµo ®iÒu<br /> kiÖn vµ sù nç lùc cña c¸c chñ thÓ ho¹t ®éng x· héi. C«ng b»ng x· héi kh¸c chñ nghÜa b×nh<br /> qu©n chñ yÕu lµ ë chç ®ã.<br /> <br /> B−íc vµo c¬ chÕ thÞ tr−êng cña nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn, chóng ta ®ang cè<br /> g¾ng h×nh thµnh sù ph©n c«ng lao ®éng míi nh»m t¹o ra mét n¨ng suÊt cao, ®−a nÒn kinh tÕ cña<br /> n−íc ta t¨ng tr−ëng cao vµ liªn tôc ®Ó cã thÓ nhanh chãng tho¸t khái nghÌo nµn l¹c hËu, rót ng¾n<br /> dÇn kho¶ng c¸ch gi÷a kinh tÕ n−íc ta víi khu vùc vµ thÕ giíi, nhÊt lµ khi chóng ta ®ang tõng b−íc<br /> héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi cÊu tróc cña nÒn kinh tÕ vµ x· héi,<br /> tr−íc hÕt lµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, th× vÉn ®Ò chuyÓn dÞch lao ®éng ph¶i diÔn ra víi tèc ®é<br /> nhanh vµ liªn tôc.<br /> <br /> Sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi, sù dÞch chuyÓn lao ®éng Êy ®ang diÔn ra trong ®iÒu kiÖn thùc<br /> tÕ lµ mäi ng−êi kh«ng cã cïng mét n¨ng lùc mét tr×nh ®é, mét hoµn c¶nh gièng nhau, h¬n n÷a<br /> n¨ng khiÕu vµ c¬ may cña tõng ng−êi rÊt kh¸c nhau. Sù bÊt b×nh ®¼ng x· héi, v× vËy, vÉn cßn tån<br /> t¹i mét khi nh÷ng ®iÒu kiÖn nãi trªn ch−a thay ®æi.<br /> <br /> Karl Marx ®· tõng nãi râ vÒ sù ph¸t triÓn mét thang bËc c¸c søc lao ®éng víi mét<br /> thang tiÒn c«ng phï hîp víi nã khi ph©n tÝch vÒ hai h×nh thøc c¬ b¶n cña c«ng tr−êng thñ c«ng.<br /> ChÝnh Marx ®· tõng l−u ý hiÖn t−îng “bªn c¹nh c¸c bËc thang ®¼ng cÊp Êy lµ mét sù ph©n<br /> chia gi¶n ®¬n nh÷ng ng−êi lao ®éng thµnh nh÷ng ng−êi lao ®éng thµnh th¹o vµ nh÷ng<br /> ng−êi lao ®éng kh«ng thµnh th¹o” 2<br /> <br /> ChÝnh “sù ph¸t tiÓn mét thang bËc c¸c søc lao ®éng, víi mét thang tiÒn c«ng phï hîp víi nã”<br /> ®ßi hái ph¶i nh×n nhËn vÊn ®Ò c«ng b»ng x· héi trªn quan ®iÓm M¸cxÝt vÒ cèng hiÕn vµ h−ëng<br /> thô. Do vËy, c«ng b»ng x· héi theo quan ®iÓm cña chóng ta, kh«ng cã g× gièng víi chñ nghÜa<br /> b×nh qu©n cµo b»ng mäi tr×nh ®é kh¸c nhau cña søc lao ®éng vµ kiÓu lo¹i lao ®éng. ChÝnh chñ<br /> nghÜa b×nh qu©n Êy ®· lµm triÖt tiªu dÇn ®éng lùc cña s¶n xuÊt, t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé x·<br /> héi.<br /> <br /> Trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa, cµng ®Æc biÖt ph¶i coi träng<br /> chÊt l−îng lao ®éng, c¸c kiÓu lo¹i lao ®éng bËc cao vµ lµnh nghÒ thÝch øng víi c«ng nghÖ míi. H¬n<br /> n÷a, mét khi mµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa ®ang ®ßi hái chóng ta ph¶i tiÕp nhËn vµ sö dông<br /> <br /> <br /> 1<br /> Raymond Aron : “Les Ðtapes de la pensÐe sociologique”. Galimard 1967<br /> 2<br /> C.M¸c & Ph.¡ngghen toµn tËp. TËp 23. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia. Hµ Néi -1993. Tr. 508&509<br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> 8 TiÕp cËn x· héi häc vÒ c«ng b»ng x· héi<br /> <br /> nh÷ng c«ng nghÖ bËc cao, lµm gi¶m tiªu hao vËt chÊt, lo¹i c«ng nghÖ chøa nhiÒu hµm l−îng chÊt<br /> x¸m nh»m t¹o nªn mét b−íc ph¸t triÓn míi vÒ chÊt l−îng cña s¶n phÈm th× sù vËn dông ®Çy ®ñ<br /> mèi quan hÖ gi÷a cèng hiÕn vµ h−ëng thô ®Ó t¹o ra mét sù c«ng b»ng x· héi ®óng ®¾n ®ang lµ<br /> mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa kinh tÕ, x· héi, v¨n hãa lín lao.<br /> <br /> §Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l−îng cao vµ gi¸ thµnh rÎ th× l¹i cµng ®Æc biÖt coi träng<br /> hµm l−îng trÝ tuÖ trong qóa tr×nh s¶n xuÊt nh»m n©ng cao tû suÊt gi÷a gi¸ trÞ gia t¨ng so víi vèn<br /> bá ra. Ng−êi ta ngµy cµng chó träng ®Õn mét nÒn v¨n minh doanh nghiÖp gãp phÇn cÊu t¹o nªn<br /> gi¸ trÞ x· héi.<br /> <br /> Nãi ®Õn vèn bá ra, cÇn l−u ý ®Õn sù ph©n tÝch cña Pierre Bourdieu, nhµ X· héi häc Ph¸p,<br /> khi «ng ta ®Ò cËp ®Õn ba lo¹i vèn: vèn kinh tÕ, vèn chÝnh trÞ (quyÒn lùc) vµ vèn x· héi. Ba lo¹i vèn<br /> ®ã, theo P.Bourdieu, kh«ng tån t¹i biÖt lËp, mµ nã cã thÓ xen kÏ vµo nhau, chuyÓn hãa lÉn nhau,<br /> tõ vèn kinh tÕ cã thÓ chuyÓn thµnh vèn chÝnh trÞ vµ ng−îc l¹i. Vèn x· héi còng vËy, cã thÓ khai<br /> th¸c c¸i vèn Êy b»ng c¸ch tËn dông c¸c quan hÖ x· héi ®Ó t¹o ra vèn kinh tÕ hoÆc vèn chÝnh trÞ1<br /> <br /> “C¬ chÕ thÞ tr−êng” ®ang t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò ph¸t huy nh÷ng vèn Êy, ®Æc biÖt lµ sù chuyÓn<br /> hãa cña c¸c lo¹i vèn võa ®Ò cËp ®Õn. Vai trß “qu¶n lý cña Nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng X· héi<br /> chñ nghÜa” cÇn ph¶i ®−îc thÓ hiÖn s©u s¾c trong hÖ thèng luËt ph¸p, trong c¸c thiÕt chÕ ®· cã vµ<br /> cÇn ph¶i h×nh thµnh ®Ó ®iÒu chØnh cã hiÖu qu¶ c¸c tiÕn tr×nh kinh tÕ vµ x· héi. Cã nh− vËy míi cã<br /> thÓ cã ®−îc c«ng b»ng x· héi mµ chóng ta mong muèn trong giai ®o¹n hiÖn nay. CÇn l−u ý r»ng<br /> “trªn thùc tÕ, nh÷ng sù kh¸c nhau vÒ uy thÕ, vÒ quyÒn lùc vµ ®Þa vÞ, gi÷a c¸c nhãm lµ hîp lùc cña<br /> mét chØnh thÓ, hoÆc ®óng h¬n, cña mét hÖ thèng c¸c biÕn sè mµ sù cÊu t¹o vµ b¶n th©n c¬ cÊu cña<br /> c¸c biÕn sè ®ã còng kh¸c nhau tõ mét hÖ thèng x· héi nµy sang mét hÖ thèng x· héi kh¸c. HÖ biÕn<br /> hãa cña thÞ tr−êng cã lÏ lµ hÖ biÕn hãa duy nhÊt cã kh¶ n¨ng tham väng mét tÝnh chÊt chung nhÊt<br /> ®Þnh: ®Þa vÞ, thu nhËp, quyÒn uy, ¶nh h−ëng vµ quyÒn lùc lu«n lu«n lµ sù tr¶ c«ng phï hîp víi mét<br /> yªu cÇu x· héi nhÊt ®Þnh. DÜ nhiªn, yªu cÇu ®ã phô thuéc vµo c¸c ®Æc tr−ng cña hÖ thèng trong ®ã<br /> nã xuÊt hiÖn”2<br /> <br /> NÒn “kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn” chÝnh lµ néi dung c¬ b¶n cña hÖ thèng kinh<br /> tÕ vµ x· héi ®ang ®−îc vËn hµnh trong tiÕn tr×nh §æi Míi tõ lóc khëi ®éng cho ®Õn hiÖn nay vµ tõ<br /> nay vÒ sau theo môc tiªu “d©n giµu, n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh”. Còng cã thÓ nãi<br /> ®ã lµ sù kh¸c biÖt c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ x· héi n−íc ta tr−íc vµ sau §æi Míi.<br /> <br /> Tõ bá m« h×nh kÕ ho¹ch hãa tËp trung vµ bao cÊp kÐo dµi dÉn ®Õn khñng ho¶ng kinh tÕ vµ<br /> x· héi, chóng ta t×m vµ khëi ®éng nguån ®éng lùc ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ tõ<br /> nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ míi. QuyÕt s¸ch s¸ng suèt cña<br /> §¹i héi VI ®· t¹o ra mét ®éng lùc míi, xoay chuyÓn côc diÖn, ®em l¹i nh÷ng thµnh tùu to lín cho<br /> ®Êt n−íc ta, nh©n d©n ta.<br /> <br /> Thµnh tùu ®¹t ®−îc chÝnh lµ sù th¸o gì nh÷ng ¸ch t¾c, trãi buéc nh÷ng tiÒm n¨ng rÊt lín<br /> cña d©n téc, gi¶i phãng søc s¶n xuÊt, ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh vµ liªn tôc, ®Æc<br /> biÖt lµ tõ nh÷ng n¨m 90 trë ®i. Ph¸t huy m¹nh mÏ mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ®ßi hái sù thùc hiÖn<br /> ®Çy ®ñ nghÜa vô cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ Êy ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n−íc chÝnh lµ<br /> mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña c«ng b»ng x· héi trong giai ®o¹n hiÖn nay.<br /> <br /> 1<br /> Xem “Le mÐtier de sociologue” cña Piere Bourdieu. Paris - 1968.<br /> 2<br /> Raymond Boudon & Francois Bourricand : “Dictionaire critique de la Sociologie”. PUF xuÊt b¶n lÇn thø ba -<br /> 1990.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> T−¬ng Lai 9<br /> <br /> Cã thÓ nãi c«ng b»ng x· héi còng lµ nguyªn t¾c cao nhÊt trong sù c©n ®èi mÆt b»ng chÝnh<br /> s¸ch x· héi ®Ó t¹o ra sù hµi hßa trong mäi quan hÖ x· héi mµ tr−íc hÕt lµ quan hÖ lîi Ých. Mäi<br /> thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu b×nh ®¼ng tr−íc ph¸p luËt, còng chÝnh v× vËy, cÇn ®−îc cã nh÷ng c¬ héi<br /> nh− nhau vÒ ®iÒu kiÖn vµ m«i tr−êng ®Çu t− ®Ó ph¸t triÓn. N©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ khu vùc<br /> kinh tÕ nhµ n−íc ®Ó lµm tèt vai trß chñ ®¹o trong c¬ chÕ thÞ tr−êng trªn c¬ së b×nh ®¼ng víi c¸c<br /> thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c chÝnh lµ t¹o nh÷ng tiÒn ®Ò hÕt søc quan träng ®Ó thóc ®Èy sù t¨ng<br /> tr−ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé x· héi. NÕu c«ng b»ng x· héi lµ mét ph¹m trï diÔn ®¹t mèi quan hÖ<br /> gi÷a c¸c thµnh viªn, c¸c nhãm x· héi dùa trªn nguyªn t¾c thèng nhÊt vÒ cèng hiÕn vµ h−ëng<br /> thô, th× viÖc t¹o c¬ héi nh− nhau cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó hä cã thÓ ®ãng gãp ngµy cµng<br /> nhiÒu cho sù ph¸t triÓn ®Êt n−íc chÝnh lµ biÓu hiÖn sù nhÊt qu¸n trong t− duy §æi Míi ®−îc ph¶n<br /> ¸nh trong chÝnh s¸ch vµ trong chØ ®¹o thùc hiÖn.<br /> <br /> Cïng víi néi dung c¬ b¶n ®ã, gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a n«ng th«n vµ ®« thÞ, gi÷a c¸c<br /> vïng l·nh thæ, ®Æc biÖt lµ ë c¸c vïng s©u, vïng xa còng lµ ®ßi hái bøc xóc cña sù thùc hiÖn c«ng<br /> b»ng x· héi trong ph¸t triÓn.<br /> <br /> Mçi mét thµnh viªn x· héi, mçi c¸ nh©n c«ng d©n hay mçi nhãm x· héi ®Òu ®−îc ®¶m b¶o<br /> sù tù chñ vÒ ®êi sèng kinh tÕ, tõ së h÷u ®Õn nghÒ nghiÖp. Së h÷u vÒ tµi s¶n, vÒ trÝ tuÖ, vÒ lao ®éng<br /> ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh râ rµng vµ ®−îc ph¸p luËt b¶o hé v÷ng ch¾c, ®ã lµ nh÷ng tiÒn ®Ò cña sù thùc<br /> hiÖn c«ng b»ng x· héi mµ nh©n d©n ta ®ang mong ®îi.<br /> <br /> Cïng víi nh÷ng ®iÒu ®ã, sù ®Òn ¬n ®¸p nghÜa ®èi víi nh÷ng ng−ßi ®· tõng bÞ mÊt m¸t, hy<br /> sinh trong chiÕn tranh nay kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thÝch nghi víi cuéc ®ua tranh trªn thÞ tr−êng<br /> còng n»m trong néi dung cña c«ng b»ng x· héi. Sù ®Òn ®¸p ®èi víi c¸c Bµ MÑ ViÖt Nam anh<br /> hïng, chÝnh s¸ch ®èi víi th−¬ng binh vµ gia ®×nh liÖt sÜ, gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng, phong<br /> trµo xãa ®ãi gi¶m nghÌo.v.v ®ã lµ sù vËn dông s¸ng t¹o nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn c«ng b»ng x·<br /> héi trong hoµn c¶nh cô thÓ cña ViÖt Nam.<br /> <br /> Tãm l¹i, ph¹m trï c«ng b»ng x· héi hµm chøa trong nã nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn tÊt<br /> c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi: kinh tÕ, chÝnh trÞ, ph¸p luËt, v¨n hãa, x· héi... Do vËy, c«ng<br /> b»ng x· héi ph¶i ®−îc gi¶i quyÕt trªn ý t−ëng ®óng ®¾n vÒ x· héi c«ng d©n, trong ®ã, mçi mét<br /> ng−êi d©n lµ mét chñ thÓ tÝch cùc gãp phÇn vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n−íc, hä kh«ng<br /> lµ ng−êi thô h−ëng mét c¸ch bÞ ®éng nh÷ng thµnh qña cña sù nghiÖp §æi Míi, mµ lµ “®ång t¸c gi¶”<br /> cña sù nghiÖp ®ã ®ang ®−îc ®Èy tíi trªn mét tr×nh ®é míi. Sù nghiÖp x©y dùng nhµ n−íc ph¸p<br /> quyÒn x· héi chñ nghÜa cña d©n do d©n,v× d©n g¾n liÒn nh− bãng víi h×nh víi x· héi c«ng<br /> d©n ®¶m b¶o quyÒn lµm chñ thËt sù cña nh©n d©n, cña mçi c¸ nh©n c«ng d©n vµ cña c¸c nhãm x·<br /> héi. §ã lµ nh÷ng ®¶m b¶o v÷ng ch¾c cho viÖc thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi ngµy cµng cao.<br /> <br /> Nghiªn cøu mét c¸ch nghiªm tóc vµ s¸ng t¹o vÒ ph¹m trï c«ng b»ng x· héi ®−îc vËn dông<br /> trong bèi c¶nh cô thÓ n−íc ta hiÖn nay ®Ó gãp phÇn kiÕn nghÞ nh÷ng kiÕn gi¶i cã c¬ së khoa häc<br /> cho viÖc thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi - kh¸t väng ch¸y báng cña mäi tÇng líp nh©n d©n, ®ã lµ nhiÖm<br /> vô rÊt nÆng nÒ song còng rÊt cao c¶ cña X· héi häc.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2