intTypePromotion=1

Tiêu chuẩn kỹ thuật và chú giải đối với các công trình cảng

Chia sẻ: 986753421 986753421 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
158
lượt xem
58
download

Tiêu chuẩn kỹ thuật và chú giải đối với các công trình cảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc xây dựng, cải tạo và duy tu các công trình cảng và bến tàu phải tuân thủ hai văn kiện sau đây: Pháp lệnh quy định các Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các công trình cảng và bến tầu (Pháp lệnh của Bộ vận tải số 30,1974; sau đây để đơn giản sẽ gọi là Pháp lệnh) và Thông báo quy định Chi tiết các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các công trình cảng và bến tầu (Thông báo của Bộ vận tải số 181,1999; sau đây đơn giản gọi là Thông báo), hai văn kiện này đều phù hợp với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn kỹ thuật và chú giải đối với các công trình cảng

 1. Tiªu chuÈn kü thuËt vμ chó gi¶i ®èi víi c¸c c«ng tr×nh c¶ng vapo héi c¶ng Héi c¶ng - ®−êng thuû vμ thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam & ®−êng thuû centre of vapo Design : CT03CT 046 thÒm lôc ®Þa viÖt nam
 2. H«Þ c¶ng - ®−êng thuû - thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam Tiªu chuÈn kü thuËt c«ng tr×nh c¶ng technical standards and commentaries for port and harbours facilities in japan Tiªu chuÈn nμy ®−îc dÞch tõ b¶n tiÕng Anh “Technical Standards and Commentaries for Port and Facilities in Japan” theo ch−¬ng tr×nh hîp t¸c gi÷a Héi c¶ng - §−êng thuû - ThÒm lôc ®Þa ViÖt Nam (VAPO) víi ViÖn Ph¸t triÓn Ven biÓn N−íc ngoμi NhËt B¶n (OCDI) vμ HiÖp héi Hîp t¸c C¶ng N−íc ngoμi NhËt b¶n (JOPCA) trong thêi gian 2002 -2004 Tháng 01 - 2008
 3. PhÇn I. Kh¸i qu¸t Phần 1 - Chương 1 , 2 , 3 1 jiccocantho@gmail.com
 4. PhÇn I. Kh¸i qu¸t Ch−¬ng 1. C¸c qui t¾c chung 1.1. Ph¹m vi ¸p dông ViÖc x©y dùng, c¶i t¹o vµ duy tu c¸c c«ng tr×nh c¶ng vµ bÕn tµu ph¶i tu©n thñ hai v¨n kiÖn sau ®©y: Ph¸p lÖnh quy ®Þnh c¸c Tiªu chuÈn kü thuËt ®èi víi c¸c c«ng tr×nh c¶ng vµ bÕn tÇu (Ph¸p lÖnh cña Bé vËn t¶i sè 30,1974; sau ®©y ®Ó ®¬n gi¶n sÏ gäi lµ Ph¸p lÖnh) vµ Th«ng b¸o quy ®Þnh Chi tiÕt c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®èi víi c¸c c«ng tr×nh c¶ng vµ bÕn tÇu (Th«ng b¸o cña Bé vËn t¶i sè 181,1999; sau ®©y ®¬n gi¶n gäi lµ Th«ng b¸o), hai v¨n kiÖn nµy ®Òu phï hîp víi §iÒu 56-2 cña “LuËt vÒ c¶ng vµ bÕn tÇu” [Chó gi¶i] (1) Ph¸p lÖnh vµ Th«ng b¸o (sau ®©y gäi chung lµ C¸c tiªu chuÈn kü thuËt) kh«ng ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh c¶ng vµ bÕn tÇu quy ®Þnh trong §iÒu 2 cña “LuËt vÒ c¶ng vµ bÕn tÇu”, mµ ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh c¶ng vµ bÕn tÇu quy ®Þnh trong §iÒu 19 cña Quy ®Þnh bæ sung LuËt vÒ c¶ng vµ bÕn tÇu. V× vËy C¸c tiªu chuÈn kü thuËt còng ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh nh− luång tÇu, vòng tÇu, c«ng tr×nh b¶o vÖ vµ c«ng tr×nh neo ®Ëu cña c¸c bÕn vµ c¶ng t− nh©n, x©y dùng ngoµi c¸c khu vùc c¶ng hîp ph¸p. (2) V× C¸c tiªu chuÈn kü thuËt bao hµm mét ph¹m vi réng c¸c c«ng tr×nh, nªn cã c¸c tr−êng hîp mµ c¸c h¹ng môc ghi trong C¸c tiªu chuÈn kü thuËt cã thÓ kh«ng thÝch hîp cho viÖc quy ho¹ch thiÕt kÕ, thi c«ng, duy tu hoÆc söa ch÷a mét kÕt cÊu ®¬n lÎ ®Æc biÖt nµo ®ã cña mét c¶ng hoÆc bÕn. Còng cã kh¶ n¨ng trong t−¬ng lai sÏ bæ sung c¸c h¹ng môc míi phï hîp víi viÖc ph¸t triÓn kü thuËt hoÆc ®æi míi. Víi c¸c vÊn ®Ò kh«ng cã quy ®Þnh trong C¸c tiªu chuÈn kü thuËt, cã thÓ chÊp nhËn c¸c ph−¬ng ph¸p thÝch hîp ngoµi c¸c ph−¬ng ph¸p ®· nªu trong C¸c tiªu chuÈn kü thuËt, sau khi ®· kh¼ng ®Þnh ®é an toµn cña mét kÕt cÊu ®· sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®ã, vÝ nh− thÝ nghiÖm m« h×nh hoÆc c¸c tÝnh to¸n ®¸ng tin cËy (tu©n theo c¸c h¹ng môc chØnh cña Bé tiªu chuÈn kü thuËt). (3) H×nh C.1.1.1 cho thÊy c¬ cÊu luËt ph¸p cña Bé tiªu chuÈn kü thuËt. S¾c lÖnh c¶ng vµ bÕn tÇu Quy ®Þnh bæ sung LuËt C¸c ®iÒu kho¶n bæ sung [§iÒu 56-2] vÒ c¶ng vµ bÕn tÇu LuËt vÒ c¶ng vµ bÕn tÇu (Tiªu chuÈn kü thuËt cho [§iÒu 19] [§iÒu 28] c«ng tr×nh c¶ng vµ bÕn tµu) (Quy ®Þnh c¸c c«ng tr×nh (Quy ®Þnh c¸c c«ng tr×nh thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh ngoµi ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt) cña LuËt) C¸c tiªu chuÈn kü thuËt Ph¸p lÖnh cña Bé Th«ng b¸o H×nh C.1.1.1 C¬ cÊu ph¸p luËt cña Bé tiªu chuÈn kü thuËt ®èi víi c«ng tr×nh c¶ng vµ bÕn tÇu (4) Tµi liÖu nµy nh»m gióp ®ì nh÷ng ai quan t©m ®Õn viÖc lý gi¶i ®óng ®¾n vÒ C¸c tiªu chuÈn kü thuËt vµ lµm cho viÖc ¸p dông S¾c lÖnh vµ th«ng b¸o ®−îc dÔ dµng. Tµi liÖu nµy ®−îc lËp theo c¸c h¹ng môc chÝnh, kÌm theo c¸c tµi liÖu tham kh¶o ®Ó Chó gi¶i vµ h−íng dÉn kü thuËt bæ sung cho c¸c h¹ng môc chÝnh. PhÇn v¨n b¶n viÕt ch÷ to lµ c¸c h¹ng môc chÝnh miªu t¶ c¸c phÇn cña Th«ng b¸o vµ c¸c h¹ng môc c¬ b¶n ph¶i tu©n thñ, ®èi víi c¸c h¹ng môc liªn quan ®Õn th«ng b¸o. C¸c môc ghi lµ Chó gi¶i chñ yÕu cung cÊp xuÊt xø cña th«ng b¸o.v.v.. C¸c môc ghi lµ Chó thÝch kü thuËt cung cÊp c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra nghiªn cøu hoÆc c¸c tiªu chuÈn cã gi¸ trÞ tham kh¶o khi tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc thiÕt kÕ, c¸c vÝ dô ®Æc tr−ng vÒ kÕt cÊu hoÆc c¸c tµi liÖu cã liªn quan kh¸c. (5) C¸c ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ cã thÓ ®−îc ph©n lo¹i réng r·i theo c¸c ph−¬ng ph¸p sö dông hÖ sè an toµn vµ c¸c ph−¬ng ph¸p sö dông c¸c b¶ng liÖt kª dùa trªn lý thuyÕt x¸c suÊt tuú theo c¸c ®¸nh gi¸ ®é an toµn cña kÕt cÊu. Mét hÖ sè an toµn kh«ng ph¶i lµ mét chØ sè ®¹i diÖn cho møc ®é an toµn mét c¸ch ®Þnh l−îng. §óng h¬n, nã ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua kinh nghiÖm ®Ó bï trõ vµo møc ®é kh«ng ®¸ng tin cËy cña hµng lo¹t c¸c nh©n tè. Trong tµi liÖu nµy, c¸c hÖ sè an toµn cho c¸c gi¸ trÞ ®· ®−îc kinh nghiÖm cho thÊy ®ñ an toµn trong c¸c ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn. Tuú theo tr−êng hîp, cã thÓ chÊp nhËn h¹ thÊp gi¸ trÞ cña hÖ sè an toµn, nh−ng khi ®ã cÇn ph¶i quyÕt ®Þnh theo mét c¸ch xÐt ®o¸n thËn träng dùa trªn mét lËp luËn v÷ng ch¾c. Trong tr−êng hîp sù ph©n bè theo x¸c suÊt c¸c t¶i träng vµ c−êng ®é kÕt cÊu cã thÓ −íc l−îng gÇn ®óng mét c¸ch thÝch hîp, cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ theo ®é tin cËy. Kh«ng gièng nh− phÇn lín c¸c ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ truyÒn - I.2 -
 5. thèng trong ®ã sö dông c¸c hÖ thèng an toµn, ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ theo ®é tin cËy cho ta kh¶ n¨ng cã thÓ biÕt ®−îc mét c¸ch ®Þnh l−îng kh¶ n¨ng x¶y ra t×nh tr¹ng ph¸ ho¹i cña kÕt cÊu, vµ do ®ã ta cã thÓ gi÷ cho kh¶ n¨ng x¶y ra ®ã ë d−íi mét gi¸ trÞ cho phÐp nµo ®ã. Víi ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ theo ®é tin cËy, viÖc thiÕt kÕ ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch sö dông mét phÇn c¸c hÖ sè an toµn vµ c¸c chØ sè tin cËy. VÒ mÆt h×nh thøc ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ theo tr¹ng th¸i giíi h¹n cã thÓ ®−îc xÕp vµo mét d¹ng thiÕt kÕ theo ®é tin cËy. 1.2 C¸c ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ dïng trong Th«ng b¸o lµ dùa trªn thuËt ng÷ cña Ph¸p lÖnh; ngoµi ra, nghÜa cña c¸c thuËt ng÷ d−íi ®©y nh− ®· quy ®Þnh trong Ph¸p lÖnh ho»c Th«ng b¸o ®−îc hiÓu nh− sau. (1) C¸c vËt nguy hiÓm: ThuËt ng÷ nµy chØ c¸c vËt ®−îc chØ ®Þnh trong Th«ng b¸o lµ “C¸c lo¹i hµng ho¸ nguy hiÓm” ®èi víi b¶n Bæ sung c¸c quy t¾c vÒ c¶ng (Th«ng b¸o cña bé VËn t¶i sè 547,1979 ) (2) Cao ®é chuÈn cho c«ng t¸c thi c«ng: lµ cao ®é mùc n−íc chuÈn khi x©y dùng, c¶i t¹o ho¨c duy tu c¸c c«ng tr×nh c¶ng vµ bÕn tÇu vµ b»ng cao ®é chuÈn h¶i ®å (§Æc biÖt mùc chuÈn h¶i ®å mµ ®é cao ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 9(8) cña “LuËt vÒ c¸c c«ng t¸c thuû v¨n” (LuËt sè 102, 1950). Tuy nhiªn, tr−êng hîp c¸c c«ng tr×nh c¶ng vµ bÕn tµu trong c¸c hå vµ s«ng ë ®Êy ¶nh h−ëng thuû triÒu nhá, ®Ó ®¶m b¶o viÖc sö dông an toµn c¶ng hoÆc bÕn tÇu ®ã, cao ®é chuÈn cho thi c«ng sÏ ®−îc x¸c ®Þnh trong khi xem xÐt c¸c tr−êng hîp cao ®é n−íc thÊp nhÊt cã thÓ x¶y ra trong mïa kh«. [Chó gi¶i] Ngoµi c¸c thuËt ng÷ ®Þnh nghÜa trªn ®©y, c¸c thuËt ng÷ d−íi ®©y cã c¸c nghÜa nh− sau: TÇu siªu lín: tÇu cã träng t¶i tõ 100.000T trë lªn, trõ tr−êng hîp tÇu LPG vµ tÇu LNG, khi ®ã träng t¶i lµ tõ 1. 25.000T trë lªn. 2. TÇu kh¸ch: tÇu cã thÓ chë tõ 13 hµnh kh¸ch trë lªn 3. TÇu thÓ thao: thuyÒn buån, thuyÒn m¸y hoÆc c¸c tÇu thÓ thao 1.3 . C¸c ®¬n vÞ S.I [Chó gi¶i] Cïng vãi c¸c quy ®Þnh trong LuËt vÒ ®o l−êng (LuËt sè 51, 20 th¸ng n¨m 1992), nh»m môc ®Ých ®Ó cho viÖc chuyÓn ®æi sang c¸c ®¬n vÞ ®o l−êng SI ®−îc thuËn lîi, Bé N«ng l©m ng− nghiÖp, Bé vËn t¶i vµ Bé x©y dùng ®· quyÕt ®Þnh sö dông c¸c ®¬n vÞ cña HÖ ®¬n vÞ ®o l−êng Quèc tÕ trong c¸c ®å ¸n c«ng tr×nh c«ng céng cña c¸c bé ®ã tõ th¸ng 4 n¨m 1999. - I.3 -
 6. B¶ng C-1.3.1. HÖ sè chuyÓn ®æi tõ c¸c ®¬n vÞ ®o l−êng th«ng th−êng sang HÖ ®¬n vÞ SI Thø tù §¹i l−îng HÖ th«ng thuêng HÖ SI HÖ sè chuyÓn ®æi ChiÒu dµi Khèi l−îng Gia tèc Lùc Moment lùc ¸p lùc øng suÊt C«ng (n¨ng l−îng) C«ng suÊt NhiÖt l−îng §é dÉn nhiÖt HÖ sè dÉn nhiÖt NhiÖt dung riªng ¢m l−îng - I.4 -
 7. Ch−¬ng 2: Cao ®é chuÈn cho c«ng t¸c x©y dùng [Chó gi¶i] Cao ®é chuÈn cho viÖc x©y dùng c¶ng vµ bÕn tÇu lµ mùc n−íc tiªu chuÈn lµm c¬ së cho viÖc quy ho¹ch, thiÕt kÕ vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Cao ®é chuÈn h¶i ®å ®−îc dïng lµm cao ®é chuÈn cho viÖc x©y dùng [Chó thÝch kü thuËt] (1) Cao ®é chuÈn h¶i ®å. Cao ®é chuÈn h¶i ®å lµ cao ®é thÊp h¬n cao ®é n−íc biÓn trung b×nh mét l−îng b»ng hoÆc xÊp xØ b»ng tæng c¸c biªn ®é cña 4 thµnh phÇn triÒu c−êng (M2, S2, K1 vµ O1) cã ®−îc b»ng c¸ch ph©n tÝch hµm ®iÒu hoµ c¸c sè liÖu triÒu quan s¸t ®−îc. ë ®©y M2 lµ con triÒu chÝnh cña b¸n nhËt triÒu theo mÆt trêi, K1 lµ nhËt triÒu theo mÆt tr¨ng. CÇn nhí r»ng c¸c ®é cao cña c¸c mèc trªn c¸c h¶i ®¶o vµ ®Êt liÒn cho trªn c¸c h¶i ®å lµ ®é cao trªn mùc n−ãc biÓn trung b×nh trong thêi kú l©u dµi cña ®é cao hµng giê cña mÆt biÓn t¹i vÞ trÝ nghiªn cøu. (Tuy nhiªn, tr−êng hîp thêi kú quan s¸t ng¾n, cÇn ph¶i hiÖu chØnh ®èi víi c¸c dao ®éng theo mïa khi quyÕt ®Þnh ®é cao mùc n−íc biÓn trung b×nh). §é chªnh chiÒu cao gi÷a cao ®é chuÈn h¶i ®å vµ cao ®é n−íc biÓn trung b×nh ®−îc gäi lµ Zo. (2) ChuÈn h¶i ®å qu«c tÕ. Tæ chøc thuû v¨n quèc tÕ (IHO – Inaernational Hydrographic Organization) ®· quyÕt ®Þnh chÊp nhËn cao ®é thuû triÒu thiªn v¨n thÊp nhÊt (LAT – Lowest Astronomical Tide) lµ møc chuÈn h¶i ®å quèc tÕ vµ ®· göi mét khuyÕn c¸o vÒ vÊn ®Ò nµy tíi c¸c Côc thuû v¨n ë nhiÒu n−íc kh¸c nhau trªn kh¾p thÕ giíi vµo th¸ng 6 n¨m 1997. Cao ®é LAT ®−îc x¸c ®Þnh lµ mùc n−íc biÓn thÊp nhÊt, cã nghÜa lµ gi¶ ®Þnh x¶y ra khi cã sù kÕt hîp cña c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt trung b×nh vµ c¸c ®iÒu kiÖn h¶i v¨n ®¹i thÓ cã thÓ h×nh dung ®−îc. Trong thùc tÕ, c¸c cao ®é thuû triÒu trong Ýt nhÊt 19 n¨m ®−îc tÝnh to¸n b»ng c¸ch sö dông c¸c h»ng sè ®iÒu hoµ cã ®−îc tõ c¸c quan s¸t cã gi¸ trÞ Ýt nhÊt 1 n¨m, vµ tõ ®ã cao ®é mùc n−íc thÊp nhÊt ®−¬c lÊy lµ cao ®é LAT. Tuy nhiªn, trong tr−êng hîp cña NhËt B¶n, cao ®é møc n−íc chuÈn h¶i ®å cã ®−îc b»ng c¸ch sö dông ph−¬ng ph¸p cò miªu t¶ trong môc (1) trªn ®©y (−íc tÝnh gÇn ®óng cao ®é mùc n−íc thÊp nhÊt) sÏ kh«ng cã sù chuyÓn tiÕp sang LAT trong t−¬ng lai gÇn ë NhËt B¶n. Nh−ng dù ®Þnh sÏ ®¸p øng khuyÕn c¸o cña tæ chøc IHO b»ng c¸ch nªu râ ®é chªnh gi÷a LAT vµ cao ®é chuÈn h¶i ®å trong c¸c b¶ng thuû triÒu do Côc thuû v¨n cña Chi nh¸nh an toµn hµng h¶i, Bé ®Êt ®ai, H¹ tÇng c¬ së vµ VËn t¶i NhËt B¶n. - I.5 -
 8. Ch−¬ng 3. Duy tu §Ó duy tr× c¸c chøc n¨ng cña c¸c c«ng tr×nh c¶ng vµ bÕn ë møc ®é phôc vô nh− ý vµ ®Ó ng¨n ngõa sù xuèng cÊp vÒ møc ®é an toµn cña c¸c c«ng tr×nh ®ã, ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc duy tu toµn diÖn bao gåm viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸, söa ch÷a v.v.. phï hîp víi c¸c ®Æc tÝnh riªng cña c¶ng vµ bÕn. [Chó gi¶i] (1) ViÖc duy tu lµ mét hÖ thèng hµng lo¹t c¸c c«ng viÖc liªn kÕt víi nhau liªn quan ®Õn viÖc ph¸t hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c sù thay ®æi trong tr¹ng th¸i kh¶ n¨ng phôc vô cña c«ng tr×nh vµ viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ nh− viÖc ®¸nh gi¸ hîp lý, söa ch÷a vµ gia c−êng (2) C¸c c«ng tr×nh c¶ng vµ bÕn nãi chung ph¶i phôc vô ®−îc l©u dµi, trong thêi gian ®ã c¸c chøc n¨ng cña c¸c c«ng tr×nh ph¶i ®−îc duy tr×, do ®ã, ®iÒu chñ yÕu kh«ng chØ lµ xem xÐt mét c¸ch thÝch ®¸ng khi b¾t ®Çu thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu cã liªn quan, mµ cßn ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc duy tu mét c¸ch thÝch hîp sau khi c¸c c«ng tr×nh ®· ®i vµo phôc vô. (3) Ph¶i ghi gi÷ l¹i theo mét mÉu l−u tr÷ toµn bé c¸c d÷ liÖu liªn quan ®Õn viªc duy tu (Cô thÓ lµ kiÓm tra, ®¸nh gi¸, söa ch÷a, gia cè v.v...). C¸c d÷ liÖu duy tu l−u gÜ− mét c¸ch cã hÖ thèng lµ c¸c th«ng tin c¬ b¶n ®Ó tiÕn hµnh viÖc ®¸nh gi¸ mét c¸ch thÝch ®¸ng møc ®é v÷ng ch¾c cña c¸c c«ng tr×nh,vµ thùc hiÖn c«ng viÖc duy tu vµ söa ch÷a chóng. §ång thêi c¸c d÷ liÖu duy tu còng cã Ých cho viÖc chän biÖn ph¸p ng¨n ngõa sù xuèng cÊp cña c«ng tr×nh mét c¸ch tæng thÓ vµ khi nghiªn cøu kh¶ n¨ng gi¶m chi phÝ trong thêi gian phôc vô cña c«ng tr×nh. (4) Khi thiÕt kÕ mét kÕt cÊu, cÇn xem xÐt nghiªm tóc ®Õn hÖ thèng duy tu sau nµy vµ chän lùa lo¹i kÕt cÊu vµ vËt liÖu sö dông ®Ó cho viÖc duy tu sau nµy ®−îc dÔ dµng, vµ thÓ hiÖn viÖc nµy trong thiÕt kÕ chi tiÕt. [Chó thÝch kü thuËt] (1) Kh¸i niÖm vÒ c¸c thuËt ng÷ liªn quan ®Õn viÖc duy tu nh− sau: KiÓm tra............ C¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra nghiªn cøu t×nh tr¹ng kÕt cÊu, t×nh huèng liªn quan ®Õn viÖc h− háng vµ møc ®é chøc n¨ng cßn l¹i, cïng víi c«ng viÖc qu¶n lý cã liªn quan; chñ yÕu lµ c«ng t¸c kiÓm tra dÞnh kú vµ kiÓm tra ®Æc biÖt. §¸nh gi¸............ §¸nh gi¸ møc ®é hoµn h¶o dùa trªn c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, duy tu vµ ph¸n ®o¸n sù cÇn thiÕt ph¶i söa ch÷a v.v.... Duy tu............... C¸c ho¹t ®éng ph¶i tiÕn hµnh nh»m ng¨n chÆn mét kÕt cÊu bÞ Duy tu h− háng vµ duy tr× chøc n¨ng cña nã ë møc ®é cã thÓ chÊp nhËn ®−îc. Söa ch÷a, gia C¸c ho¹t ®éng ®èi víi mét kÕt cÊu ®· bÞ h− háng hoÆc chøc cè..................... n¨ng cña nã ®· bÞ suy gi¶m ®Ó t«n t¹o l¹i kÕt cÊu ®ã hoÆc håi phôc l¹i chøc n¨ng cña nã (2) VÒ c¸ch thøc duy tu, nªn lËp mét kÕ ho¹ch duy tu cho mçi kÕt cÊu cã xem xÐt ®Õn c¸c yÕu tè nh− h×nh d¹ng kÕt cÊu, xu h−íng h− háng, vµ møc ®é quan träng, tõ ®ã thùc thi c«ng t¸c duy tu theo kÕ ho¹ch ®· lËp (3) VÒ c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ th«ng th−êng liªn quan ®Õn viÖc duy tu, xem “Sæ tay duy tu vµ söa ch÷a c¸c kÕt cÊu ë c¶ng vµ bÕn tµu - I.6 -
 9. PhÇn II. C¸c ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ Phần 2 - Chương 1 1
 10. PhÇn II. C¸c ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ Ch−¬ng 1: §¹i c−¬ng Khi thiÕt kÕ c¶ng vµ bÕn tÇu, ph¶i lùa chän c¸c ®iÒu kiÖn thiiÕt kÕ tõ c¸c h¹ng môc nªu d−íi ®©y, cã xÐt ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, c¸c ®iÒu kiÖn khai th¸c vµ thi c«ng, c¸c ®Æc thï cña vËt liÖu, c¸c t¸c ®éng cña m«i tr−êng vµ c¸c yªu cÇu cña x· héi ®èi víi c«ng tr×nh: (1) KÝch cì tÇu. (2) Ngo¹i lùc do tÇu g©y ra. (3) Giã vµ ¸p lùc giã. (4) Sãng vµ lùc sãng. (5) Thuû triÒu vµ c¸c mùc n−íc biÓn bÊt th−êng. (6) Dßng ch¶y vµ lùc cña dßng ch¶y. (7) Ngo¹i lùc t¸c ®éng lªn c¸c kÕt cÊu næi vµ chuyÓn ®éng cña chóng. (8) Thuû lùc häc cöa s«ng vµ dßng ch¶y ven bê. (9) TÇng ®Êt gèc. (10) §éng ®Êt vµ lùc ®éng ®Êt. (11) Sù ho¸ láng. (12) ¸p lùc ®Êt vµ ¸p lùc n−íc (13) Träng t¶i vµ gia träng. (14) HÖ sè ma s¸t. (15) C¸c ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ cÇn thiÕt kh¸c. [Chó gi¶i] C¸c ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ cÇn x¸c ®Þnh cÈn thËn v× chóng cã ¶nh h−ëng lín ®Õn ®é an toµn, chøc n¨ng vµ chi phÝ thi c«ng cña c«ng tr×nh. C¸c ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ nªu trªn lµ c¸c ®iÒu kiÖn cã ¶nh h−ëng lín ®Õn c¸c c«ng tr×nh c¶ng vµ bÕn. Chóng th−êng ®−îc x¸c ®Þnh dùa theo c¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t vµ thùc nghiÖm. Do ®ã c¸c ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c dùa trªn sù hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p vµ kÕt qu¶ cña c¸c c«ng viÖc ®iÒu tra nghiªn cøu vµ thùc nghiÖm. Tr−êng hîp ®èi víi c¸c kÕt cÊu t¹m thêi, c¸c ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh cã xem xÐt ®Õn tuæi thä dµi ng¾n cña chóng [ChØ dÉn kü thuËt] (1) Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh c¶ng vµ bÕn, cÇn xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau: (a) Chøc n¨ng cña c«ng tr×nh. V× c¸c c«ng tr×nh th−êng ®a chøc n¨ng, ph¶i thËn träng sao cho mäi chøc n¨ng cña c«ng tr×nh ph¶i ®−îc khai th¸c hoµn h¶o (b) TÇm quan träng cña c«ng tr×nh Ph¶i xem xÐt møc ®é quan träng cña c«ng tr×nh ®Ó khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh cã quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn møc ®é an toµn vµ c¸c mèi quan hÖ réng r·i vÒ kinh tÕ. C¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ bÞ ¶nh h−ëng bëi tÇm quan träng cña c«ng tr×nh lµ c¸c tiªu chuÈn vÒ ®iÒu kiÖn m«i tr−êng, hÖ sè ®éng ®Êt tÝnh to¸n, tuæi thä, t¶i träng, hÖ sè an toµn v.v...Khi x¸c ®Þnh tÇm quan träng cña c«ng tr×nh, ph¶i xÐt ®Õn c¸c tiªu chuÈn sau ®©y: • ¶nh h−ëng ®Õn cuéc sèng con ng−êi vµ vµ c«ng tr×nh chung quanh khi c«ng tr×nh bÞ h− háng • T¸c ®éng ®Õn x· héi vµ nÒn kinh tÕ nÕu c«ng tr×nh bÞ h− háng • T¸c ®éng ®Õn c¸c c«ng tr×nh kh¸c nÕu c«ng tr×nh bÞ h− háng Phần 2 - Chương 1 2
 11. • Kh¶ n¨ng thay thÕ c«ng tr×nh (c) Tuæi thä Ph¶i xem xÐt ®Õn tuæi thä khi x¸c ®Þnh kÕt cÊu vµ vËt liÖu lµm c«ng tr×nh vµ c¶ khi x¸c ®Ýnh sù cÇn thiÕt vµ quy m« c¶i t¹o c«ng tr×nh. Tuæi thä ph¶i x¸c ®Þnh b»ng c¸ch xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: • Chøc n¨ng khai th¸c cña c«ng tr×nh Sè n¨m tr−íc khi c«ng tr×nh kh«ng thÓ sö dông ®−îc n÷a do sù xuÊt hiÖn c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn chøc n¨ng cña c«ng tr×nh, vÝ dô chiÒu s©u n−íc cña mét vïng neo tµu trë thµnh kh«ng ®ñ do kÝch cì tµu t¨ng lªn • Quan ®iÓm kinh tÕ cña c«ng tr×nh Sè n¨m cho tíi khi kh«ng thÓ c¹nh tranh vÒ kinh tÕ víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c míi h¬n (trõ khi thùc hiÖn mét sè c¶i tiÕn nµo ®ã) • Chøc n¨ng x· héi cña c«ng tr×nh Sè n¨m cho tíi khi c¸c chøc n¨ng chñ yÕu cña c«ng tr×nh trë nªn kh«ng cÊn thiÕt n÷a hoÆc tíi khi c«ng tr×nh cÇn ®Õn c¸c chøc n¨ng kh¸c do viÖc quy ho¹ch c¶ng míi v.v... • C¸c tÝnh chÊt vËt thÓ cña c«ng tr×nh Sè n¨m cho tíi khi kh«ng thÓ duy tr× ®−îc c−êng ®é cña vËt liÖu t¹o thµnh kÕt cÊu ë møc ®é quy ®Þnh do c¸c qu¸ tr×nh nh− vËt liÖu bÞ ¨n mßn hoÆc bÞ phong ho¸ (d) X¸c suÊt ngÉu nhiªn X¸c suÊt ngÉu nhiªn cã quan hÖ gÇn gòi víi tuæi thä. X¸c suÊt ngÉu nhiªn E1 cã ®−îc theo ph−¬ng tr×nh (1.1.1) 1) (1.1.1) trong ®ã : L1: tuæi thä T1: chu kú lÆp (e) §iÒu kiÖn m«i tr−êng Kh«ng chØ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ sãng, ®éng ®Êt, ®Þa h×nh vµ ®Êt c¸t cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc thiÕt kÕ c«ng tr×nh, mµ c¶ chÊt l−îng n−íc, vËt liÖu ®¸y, ®êi sèng ®éng vËt vµ thùc vËt, ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn vµ mùc n−íc biÓn d©ng lªn do tr¸i ®Êt nãng lªn còng ph¶i xem xÐt ®Õn (f) VËt liÖu CÇn xÐt ®Õn c¸c ngo¹i lùc, sù h− h¹i, tuæi thä, lo¹i kÕt cÊu, c«ng t¸c thi c«ng, chi phÝ vµ ¶nh h−ëng cña m«i tr−êng vµ c¶nh quan khi lùa chän vËt liÖu. §iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng yªu cÇu. Trong c¸c n¨m gÇn ®©y, ngoµi c¸c vËt liÖu cã tÝnh truyÒn thèng, ®· b¾t ®Çu sö dông c¸c vËt liÖu míi nh− thÐp kh«ng gØ, ti tan vµ cao su míi vµ c¸c vËt liÖu t¸i sinh nh− xØ, tro than v¸ bïn n¹o vÐt ®−îc. (g) Ph−¬ng ph¸p thi c«ng §Ó viÖc thiÕt kÕ ®−îc hîp lý, cÇn ph¶i xem xÐt ®Õn ph−¬ng ph¸p thi c«ng. (h) §é chÝnh x¸c cña c«ng viÖc Khi thiÕt kÕ cÇn ®Õn ®é chÝnh x¸c cña c«ng t¸c thi c«ng cã thÓ duy tr× ®−îc trong c¸c ®å ¸n thùc tÕ. (i) Thêi h¹n thi c«ng Tr−êng hîp thêi h¹n thi c«ng ®· ®−îc quy ®Þnh, cÇn ph¶i xÐt ®Õn ®ång thêi c¶ viÖc thiÕt kÕ vµ ph−¬ng ph¸p thi c«ng, sao cho cã thÓ hoµn thµnh viÖc x©y dùng trong thêi h¹n quy ®Þnh. Thêi h¹n x©y dùng th−êng ®−îc x¸c ®Þnh tuú theo kh¶ n¨ng cung cÊp vËt liÖu, thiÕt bÞ thi c«ng, ®é khã cña viÖc x©y dùng, ngµy kh¸nh thµnh vµ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn. (j) Chi phÝ x©y dùng v..v.. Chi phÝ x©y dùng bao gåm chi phÝ ®Çu t− ban ®Çu vµ chi phÝ duy tr×. TÊt c¶ c¸c chi phÝ nµy ph¶i xÐt ®Õn khi thiªt kÕ vµ thi c«ng. Khi ®ã, cÇn ph¶i xÐt ®Õn viÖc ®−a c«ng tr×nh vµo sö dông sím vµ ®¶m b¶o viÖc thu håi vèn nhanh. Còng cã ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ ®Ó cho c«ng tr×nh ®−a vµo sö dông tõng b−íc mét khi c«ng viÖc x©y dùng tiÕn triÓn Phần 2 - Chương 1 3
 12. mµ vÉn ®¶m b¶o ®é an toµn phôc vô vµ ®é an toµn cña c«ng tr×nh. CÇn nhí r»ng c¸c chi phÝ ®Çu t− ban ®Çu bao gåm c¶ tiÒn ®Òn bï. Khi tiÕn hµnh thiÕt kÕ vv... ph¶i xem xÐt thÝch ®¸ng ®Õn c¸c vÊn ®Ò nh− lo¹i kÕt cÊu vµ ph−¬ng ph¸p thi c«ng, v× c¸c chi phÝ x©y dùng tuú thuéc vµo vÊn ®Ò ®ã. Phần 2 - Chương 1 4
 13. Ch−¬ng 2. Tµu 2.1. KÝch th−íc cña tµu môc tiªu (§iÒu 21 Th«ng b¸o) C¸c kÝch th−íc chÝnh cña tµu môc tiªu ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p sau ®©y: (1) Tr−êng hîp tµu môc tiªu ®· ®−îc x¸c ®Þnh, dïng c¸c kÝch th−íc chÝnh cña tµu ®ã. (2) Tr−êng hîp kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tµu môc tiªu, dïng c¸c kÝch th−íc chÝnh thÝch hîp x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p thèng kª (Chó thÝch kü thuËt). [ChØ dÉn kü thuËt] (1) §iÒu 1 kho¶n 2 cña Ph¸p lÖnh quy ®inh “tµu môc tiªu” lµ tµu cã träng t¶i tæng céng lín nhÊt trong sè c¸c tµu dù kiÕn sö dông c¸c c«ng tr×nh c¶ng vµ bÕn ®ang xem xÐt. Theo ®ã, tr−ßng hîp tµu môc tiªu ®· x¸c ®Þnh ®−îc, sö dông c¸c kÝch th−íc chÝnh cña tµu ®ã. (2) Tr−êng hîp kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc tµu môc tiªu, nh− tr−êng hîp c«ng tr×nh c¶ng vµ bÕn dïng cho c«ng céng, c¸c kÝch th−íc chÝnh cña tµu môc tiªu cã thÓ x¸c ®Þnh theo B¶ng T.2.1.1, trong b¶ng nµy träng t¶i tµu (th−êng lµ träng t¶i b× ho¨c träng t¶i hµng) ®−îc sö dông nh− nh÷ng chØ sè ®¹i diÖn. (3) B¶ng T.2.1.1 liÖt kª c¸c “kÝch th−íc chÝnh cña tµu trong tr−ßng hîp tµu môc tiªu kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc” theo møc ®é träng t¶i. C¸c gi¸ trÞ nµy cã ®−îc b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p nh− ph©n tÝch thèng kª 1),2), vµ chóng ®¹i diÖn chñ yÕu cho 75% c¸c gi¸ trÞ cña c¸c tÇu cho mçi lo¹i träng t¶i. Do ®ã, víi mçi lo¹i träng t¶i, sÏ cã mét sè tÇu cã c¸c kÝch th−íc chÝnh v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng. Còng cã c¸c tµu cã träng t¶i lín h¬n träng t¶i cña tµu môc tiªu ghi trong b¶ng, nh−ng l¹i cã kÝch th−íc nhá h¬n kÝch th−íc cña tµu môc tiªu. (4) B¶ng T.2.1.1 cã ®−îc lµ do sö dông c¸c sè liÖu cña “Tin tøc Hµng h¶i cña Lloyd th¸ng 6/ 95” vµ “Nihon Senpaku Meisaisho” (Danh môc chi tiÕt c¸c tµu NhËt b¶n , 1995). §Þnh nghÜa c¸c kÝch th−íc chÝnh cña tµu, xem trong B¶ng T.2.1.1. (5) V× c¸c kÝch th−íc chÝnh cña c¸c phµ ®−êng dµi ch¹y qu¸ 300 km cã xu h−íng mang nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c víi c¸c phµ ch¹y ®−êng gÇn vµ trung b×nh, nªn c¸c kÝch th−íc chÝnh ®−îc ghi riªng cho “phµ ®−êng xa” vµ “phµ ®−êng gÇn vµ trung b×nh”. (6) V× c¸c kÝch th−íc chÝnh cña tµu kh¸ch NhËt cã xu h−íng mang nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c víi c¸c tµu kh¸ch ngo¹i quèc, c¸c kÝch th−íc chÝnh ®−îc ghi riªng cho “Tµu kh¸ch NhËt” vµ tµu kh¸ch ngo¹i quèc”. (7) ChiÒu cao cét thay ®æi ®¸ng kÓ ngay ®èi víi c¸c tµu cïng lo¹i vµ cïng träng t¶i, do ®ã khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh nh− cÇu v−ît qua c¸c tuyÕn hµng h¶i, cÇn ph¶i kh¶o s¸t vÒ chiÒu cao cét cña tµu môc tiªu. (8) Tr−êng hîp tµu môc tiªu ®−îc biÕt lµ mét tµu hµng nhá, nh−ng l¹i kh«ng thÓ x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c kÝch th−íc cña tµu, c¸c kÝch th−íc chÝnh cña tµu hµng nhá cã thÓ x¸c ®Þnh theo B¶ng T.2.1.2. C¸c gi¸ trÞ cña B¶ng T.2.1.2 còng cã ®−îc b»ng c¸ch sö dông c¸ch thøc nh− víi B¶ng T.2.1.1, nh−ng víi tµu hµng nhá, cã c¸c biÕn ®éng lín vÒ kÝch th−íc chÝnh nªn ph¶i ®Æc biÖt cÈn thËn khi dïng B¶ng T.2.1.2. (9) Träng t¶i §Þnh nghÜa cña c¸c lo¹i träng t¶i nh− sau: (a) Träng t¶i b×: Träng t¶i ®o l−êng cña c¸c khoang ®ãng kÝn cña mét con tµu ®−îc quy ®Þnh trong “Ph¸p lÖnh liªn quan ®Õn viÖc ®o träng t¶i tÇu”. Träng t¶i b× ®−îc dïng nh− mét chØ sè ®¹i diÖn cho kÝch cì cña mét con tµu trong hÖ thèng tµu hµng h¶i NhËt B¶n. Tuy nhiªn còng cÇn biÕt lµ còng cã “Träng t¶i b× quèc tÕ”, còng ®−îc sö dông nh− mét chØ sè ®¹i diÖn cho kÝch cì cña mét con tµu, phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n cña c¸c hiÖp −íc vv..., nh−ng chñ yÕu lµ cho c¸c tµu ch¹y ®−êng biÓn quèc tÕ. Gi¸ trÞ cña “träng t¶i b×” vµ “ träng t¶i b× quèc tÕ” cã thÓ kh¸c nhau, quan hÖ gi÷a chóng ®−îc quy ®Þnh trong §iÒu 35 cña “C¸c ®iÒu bæ sung ®èi víi Ph¸p lÖnh liªn quan ®Õn viÖc ®o träng t¶i tµu” (Ph¸p lÖnh sè 47, 1981). (b) Träng t¶i hµng: Träng t¶i lín nhÊt, biÓu thÞ b»ng tÊn, cña hµng ho¸ tµu cã thÓ chøa ®−îc. (c) Träng t¶i cho¸n chç: L−îng n−íc, biÓu thÞ b»ng tÊn bÞ tµu cho¸n chç khi tµu ®øng im. Phần 2 - Chương 2 1
 14. (10) §Ó cho nhÊt qu¸n, ph−¬ng tr×nh (2.1.1) cho mèi quan hÖ gi÷a träng t¶i hµng (DWT) vµ träng t¶i b× (GT) ®èi víi c¸c lo¹i tµu sö dông träng t¶i hµng lµm chØ sè ®¹i diÖn 1). Víi mçi lo¹i tµu, cã thÓ sö dông ph−¬ng tr×nh nÕu träng t¶i n»m trong ph¹m vi cho trong B¶ng T.2.1.1 Tµu hµng GT = 0,541 DWT Tµu chë container GT = 0,880 DWT (2.1.1) Tµu dÇu GT = 0,553 DWT Tµu cho xe lªn xuèng ®−îc GT = 0.808 DWT trong ®ã: GT: Träng t¶i b×. DWT: Träng t¶i hµng (11) C¸c b¶ng tõ T.2.1.3 ®Õn T.2.1.6 liÖt kª sù ph©n bè theo tÇn sè c¸c kÝch th−íc chÝnh cña c¸c tµu hµng b¸ch ho¸, tµu hµng rêi, tµu hµng container, vµ tµu dÇu, chóng ®−îc phßng thÝ nghiªm c¸c hÖ thèng cña Viªn nghiªn cøu C¶ng vµ bÕn (PHRI – Port and Harbour Research Institute) ph©n tÝch theo c¸c d÷ liÖu lÊy tõ b¶n “Tin tøc hµng Tæng chiÒu dµi (12) h¶i Lloyd th¸ng 6 /1998”. §−êng ngÊn n−íc (MNTN) ChiÒu dµi gi÷a hai trô Trô mòi Trô sau BÒ réng B¶ng T-2.1.1. C¸c kÝch th−íc chÝnh cña tµu trong tr−êng hîp tµu môc tiªu kh«ng thÓ ®Þnh d¹ng. (MNTN) Mín n−íc ®Çy hµng ChiÒu cao th©n tµu 1. Tµu hµng Tæng chiÒu dµi Träng t¶i (DWT) BÒ réng (m) (m) H×nh T-2.1.1. §Þnh nghÜa c¸c kÝch th−íc chÝnh cña tµu 2. Tµu chë container Phần 2 - Chương 2 2
 15. BÒ réng (m) Träng t¶i (DWT) Mín ®Çy hµng (m) Tæng chiÒu dµi (m) Phần 2 - Chương 2 3
 16. 3. Phµ 3-A. Phµ ®−êng gÇn vµ trung b×nh (cù ly nhá h¬n 300km) BÒ réng (m) Träng t¶i (DWT) Mín ®Çy hµng (m) Tæng chiÒu dµi (m) 3-B. Phµ ®−êng dµi (cù ly 300km trë lªn) BÒ réng (m) Träng t¶i (DWT) Mín ®Çy hµng (m) Tæng chiÒu dµi (m) 4. Tµu cho xe lªn xuèng ®−îc BÒ réng (m) Träng t¶i (DWT) Mín ®Çy hµng (m) Tæng chiÒu dµi (m) 5. Tµu kh¸ch 5-A. Tµu kh¸ch NhËt B¶n BÒ réng (m) Träng t¶i (DWT) Mín ®Çy hµng (m) Tæng chiÒu dµi (m) 5-B. Tµu kh¸ch n−íc ngoµi BÒ réng (m) Träng t¶i (DWT) Mín ®Çy hµng (m) Tæng chiÒu dµi (m) 6. Tµu chuyªn dông chë «t« BÒ réng (m) Träng t¶i (DWT) Mín ®Çy hµng (m) Tæng chiÒu dµi (m) Phần 2 - Chương 2 4
 17. 7. Tµu dÇu Träng t¶i (DWT) BÒ réng (m) Mín ®Çy hµng (m) Tæng chiÒu dµi (m) B¶ng T-2.1.2. KÝch th−íc chÝnh cña tµu hµng nhá Träng t¶i (DWT) BÒ réng (m) Mín ®Çy hµng (m) Tæng chiÒu dµi (m) B¶ng T-2.1.3. Ph©n bæ tÇn su©t c¸c kÝch th−íc chÝnh cña tµu hµng b¸ch ho¸ Phần 2 - Chương 2 5
 18. (a) DWT – Tæng chiÒu dµi (b) DWT – BÒ réng (c) DWT – Mín ®Çy hµng B¶ng T-2.1.4. Ph©n bæ tÇn suÊt c¸c kÝch th−íc chÝnh cña tµu chë hµng rêi (a) DWT – Tæng chiÒu dµi Phần 2 - Chương 2 6
 19. (b) DWT – BÒ réng (c) DWT – Mín ®Çy hµng Phần 2 - Chương 2 7
 20. B¶ng T-2.1.5. Ph©n bè tÇn suÊt c¸c kÝch th−íc chñ yÕu cña tµu chë container (a) DWT – Tæng chiÒu dµi (b) DWT – BÒ réng (c) DWT – Mín ®Çy hµng Phần 2 - Chương 2 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản