intTypePromotion=1

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 59-2002

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
438
lượt xem
123
download

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 59-2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn ngành: 14 TCN 59-2002: Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu.Điều 2: tiêu chuẩn này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho tiêu chuẩn QPTL.D6.78 - Quy phạm kỹ thuật thi công và nghiệm thu các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy lợi ban hành theo quyết định số 505-QĐ/KT ngày 5/5/1980 của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn ngành 14TCN 59-2002

 1. Luận văn Tiêu chuẩn ngành 14TCN 59- 2002
 2. Bé n«ng nghiÖp Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam vμ ph¸t triÓn n«ng th«n §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ---------- ------------------------------------ Sè : 63 /2002/Q§-BNN Hµ Néi , ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2002 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn n«ng th«n VÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn ngµnh: 14 TCN 59-2002: C«ng tr×nh thñy lîi - KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp - Yªu cÇu kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu. Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn N«ng th«n - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 73/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n; - C¨n cø vµo Ph¸p lÖnh chÊt l−îng hµng hãa ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1999; - C¨n cø vµo Quy chÕ LËp, xÐt duyÖt vµ ban hµnh tiªu chuÈn ngµnh ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 135/1999-Q§-BNN-KHCN ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 1999; - Theo ®Ò nghÞ cña «ng Vô tr−ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ & ChÊt l−îng s¶n phÈm, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy tiªu chuÈn ngµnh: 14 TCN 59-2002: C«ng tr×nh thñy lîi - KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp - Yªu cÇu kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu. §iÒu 2: Tiªu chuÈn nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký ban hµnh vµ thay thÕ cho tiªu chuÈn QPTL.D6.78 - Quy ph¹m kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp thñy lîi ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 505-Q§/KT ngµy 5/5/1980 cña Bé tr−ëng Bé Thñy lîi. §iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ vµ ChÊt l−îng s¶n phÈm, Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. KT. Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n Thø tr−ëng (§· ký) Ph¹m Hång Giang 1
 3. Nhãm D Tiªu chuÈn ngμnh 14 TCN 59-2002 c«ng tr×nh thuû lîi - kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp - yªu cÇu kü thuËt thi c«ng vμ nghiÖm thu Hydraulic Works - Concrete and Reinforced Concrete Structures - Technical Requirements for Construction, Check and Acceptance 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt tèi thiÓu ®Ó kiÓm tra vµ nghiÖm thu chÊt l−îng thi c«ng kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp b»ng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (khèi l−îng thÓ tÝch hçn hîp bª t«ng tõ 1800 kg/m3 ÷ 2500 kg/m3) trong c«ng tr×nh thuû lîi kh«ng bao gåm bª t«ng ®Çm c¸n. 1.2. §¬n vÞ thi c«ng c¨n cø vµo yªu cÇu thiÕt kÕ vµ c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy ®Ó tiÕn hµnh thi c«ng. 1.3. Ph¶i nghiªn cøu tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña bª t«ng ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh quan träng sÏ x©y dùng vµ t×nh h×nh thùc tÕ n¬i x©y dùng ®Ó ®Ò ra yªu cÇu cô thÓ cho ®¬n vÞ thi c«ng lËp quy tr×nh thi c«ng riªng. 2. C¸c tiªu chuÈn trÝch dÉn - ISO 10287-1992: ThÐp cèt bª t«ng-X¸c ®Þnh ®é bÒn cña c¸c mèi hµn trong kÕt cÊu hµn. - TCVN 4453-1995: KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp - Qui ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu. - TCVN 1651-1985: ThÐp cèt bª t«ng c¸n nãng. - TCVN 6285-1997: ThÐp cèt bª t«ng - Thanh thÐp v»n. - TCVN 2682-1999: Xi m¨ng Pooc l¨ng. - TCVN 3105-1993: Bª t«ng nÆng - LÊy mÉu, chÕ t¹o vµ b¶o d−ìng mÉu thö. - TCVN 197-1985: Kim lo¹i - Ph−¬ng ph¸p thö kÐo. - TCVN 198-1985: Kim lo¹i - Ph−¬ng ph¸p thö uèn. - 20TCN 2682-1992: C¸t mÞn ®Ó lµm bª t«ng vµ v÷a x©y dùng. - 14TCN 63-2002: Bª t«ng thuû c«ng - Yªu cÇu kü thuËt. - 14TCN 64-2002: Hçn hîp bª t«ng thuû c«ng - Yªu cÇu kü thuËt. 2
 4. - 14TCN 65-2002: Hçn hîp bª t«ng thuû c«ng vµ bª t«ng thuû c«ng - Ph−¬ng ph¸p thö. - 14TCN 66-2002 ÷ 14TCN 72-2002: VËt liÖu dïng cho bª t«ng thuû c«ng - Yªu cÇu kü thuËt vµ Ph−¬ng ph¸p thö. - 14TCN 103-1999 ÷ 14TCN 109:1999: Phô gia cho bª t«ng vµ v÷a-Yªu cÇu kü thuËt vµ ph−¬ng ph¸p thö. - 14TCN 114-2001: Xi m¨ng vµ phô gia trong x©y dùng thuû lîi - H−íng dÉn sö dông. 3. yªu cÇu kü thuËt cho c«ng t¸c chuÈn bÞ 3.1. C«ng t¸c cèp pha, ®µ gi¸o chèng ®ì vµ cÇu c«ng t¸c 3.1.1. ThiÕt kÕ cèp pha vµ ®µ gi¸o chèng ®ì 3.1.1.1. Ph¶i cã thiÕt kÕ cèp pha ®èi víi kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp chÝnh, h¹ng môc ®Æc biÖt, phøc t¹p, c«ng nghÖ ®æ bª t«ng míi; nghiªn cøu ¸p dông cèp pha tr−ît, cèp pha leo ®èi víi kÕt cÊu cã chiÒu dµi vµ chiÒu cao lín. 3.1.1.2. CÇn lËp b¶n vÏ thiÕt kÕ cèp pha ph¶i thÓ hiÖn kiÓu cèp pha, b¶n vÏ khai triÓn bÒ mÆt cèp pha, b¶ng liÖt kª c¸c cÊu kiÖn vµ khèi l−îng cèp pha, b¶n vÏ l¾p ®Æt cèp pha, giµn gi¸o, b¶n vÏ gia c«ng vµ s¬ ®å tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c cèp pha. 3.1.1.3. C«ng t¸c cèp pha cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a) ChÞu lùc æn ®Þnh; b) H×nh d¹ng, kÝch th−íc khèi ®æ theo yªu cÇu; c) KÝn n−íc, ph¼ng, nh½n; d) Dùng l¾p vµ th¸o dì dÔ dµng; e) DÔ l¾p dùng cèt thÐp, thuËn tiÖn cho c«ng t¸c ®æ bª t«ng; f) Sö dông ®−îc nhiÒu lÇn. 3.1.1.4. T¶i träng tiªu chuÈn t¸c dông lªn cèp pha, gåm: a) T¶i träng b¶n th©n cèp pha: c¨n cø theo thiÕt kÕ cèp pha: thÐp lÊy γ = 7850 kg/m3; gç lÊy theo TCVN 1072: 1971 nh− sau: - Nhãm III tõ 600 ÷ 730 kg/m3 - Nhãm V tõ 500 ÷ 540 kg/m3 - Nhãm IV tõ 550 ÷ 610 kg/m3 - Nhãm VI tõ 490 kg/m3 trë xuèng; b) Khèi l−îng bª t«ng míi ®æ: γ = 2500 kg/m3; c) Khèi l−îng thÐp: lÊy 100 kg/m3 bª t«ng; d) T¶i träng do ng−êi vµ c«ng cô thi c«ng: - §èi víi v¸n mÆt tÊm ®an : 2 500 Pa (0,025 kG/cm2); - §èi víi nÑp sau v¸n mÆt : 1 500 Pa (0,015 kG/cm2); - §èi víi cét chèng : 1 000 Pa (0,010 kG/cm2); e) ¸p lùc ngang cña hçn hîp bª t«ng míi ®æ vµo thµnh cèp pha ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 3.1; 3
 5. g) T¶i träng ®éng ph¸t sinh khi ®æ bª t«ng x¸c ®Þnh theo b¶ng 3.2; h) T¶i träng do chÊn ®éng cña ®Çm bª t«ng: - §èi víi cèp pha n»m : 1 000 Pa (0,01 kG/cm2); - §èi víi cèp pha ®øng : 2 000 Pa (0,02 kG/cm2); i) T¶i träng do líp phñ bÒ mÆt khi b¶o d−ìng: x¸c ®Þnh theo h×nh thøc b¶o d−ìng cô thÓ, ®Æc biÖt chó ý do n−íc m−a kh«ng tho¸t ®−îc; k) T¶i träng giã ®−îc tÝnh theo tiªu chuÈn t¶i träng vµ t¸c ®éng. 3.1.1.5. øng suÊt cho phÐp cña gç ®Ó tÝnh cèp pha vµ chèng ®ì: theo b¶ng 3.3, hÖ sè ®iÒu chØnh lÊy theo b¶ng 3.4. 3.1.1.6. HÖ sè v−ît t¶i: theo tiªu chuÈn t¶i träng vµ t¸c ®éng. 3.1.1.7. §é vâng cho phÐp f so víi nhÞp kÕt cÊu l: - §èi víi cèp pha cña bÒ mÆt lé ra ngoµi: f 1/400 l; - §èi víi cèp pha cña bÒ mÆt bÞ che khuÊt: f 1/250 l; - §é lón cña gç chèng cèp pha: f 1/1000 l. 3.1.2. VËt liÖu ®Ó lµm cèp pha, ®µ gi¸o vµ cÇu c«ng t¸c a) Gç ®Ó lµm cèp pha: Lùa chän c¨n cø ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. §é co ngãt, cong vªnh cña gç kh«ng ®−îc ¶nh h−ëng ®Õn sai sè vÒ l¾p dùng cèp pha vµ ®é v÷ng ch¾c cña cèp pha; b) §èi víi c«ng tr×nh cã kÝch th−íc lín: Cã thÓ dïng cèp pha bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp (BTCT); c) Cèp pha thÐp: ThÐp chÞu lùc cña cèp pha cã sè hiÖu kh«ng thÊp h¬n nhãm AI. 4
 6. B¶ng 3.1: ¸p lùc ngang cña hçn hîp bª t«ng míi ®æ Ph¹m vi sö Sè C«ng thøc tÝnh, Pa C¸ch ®Çm dông c«ng S¬ ®å ¸p lùc TT (kG/m2) thøc 1 2 3 4 5 1 §Çm chÊn P1 = γb H F1 ®éng trong H 1 H Ro F1 = γb H2 P1 2 P1 = γb Ro Ro 2 §Çm chµy Ro H > Ro H F1 = γb Ro (H - ) F1 2 P1 §Çm chÊn P1 = γb H F1 ®éng treo H 3 ngoµi cèp pha 1 H 2Rn F1 = γb H2 (®Çm ngoµi) 2 P1 2Ro §Çm chÊn P1 = 2γb Rn ®éng treo H 4 ngoµi cèp pha F1 = 2γb Rn(H - Rn) H > 2Rn F1 (®Çm ngoµi) P1 P1 = 1,100 H H F1 < 9,1 H 5 §Çm tay r F1 = 0,550 H2 vµ H < 4v P1= 1100H P1 = 1,100 x 4v H 4V < 9,1 6 §Çm tay r H F1 = 1,100 x 4v(H - F1 2v) vµ H ≥ 4v P1= 1100H 4r P1 = 10,000r H H 7 §Çm tay > 9,1 r F1 F1 = 10,000rH P1= 1100r P1 = 0,700 H F1 8 Kh«ng dïng §æ bª t«ng H ®Çm trong n−íc F1 = 0,350 H2 P1= 700H 5
 7. Ghi chó b¶ng 3.1: - Khi ®æ bª t«ng theo líp nghiªng hay ph−¬ng ph¸p bËc thang th× H ®−îc x¸c ®Þnh b»ng chiÒu cao kho¶nh ®æ; - Ro - chiÒu dµi cña chµy ®Çm, m; - F1 - lùc tËp trung cña hçn hîp bª t«ng míi ®æ, daN/m (kG/m); - Rn - b¸n kÝnh t¸c dông theo chiÒu th¼ng ®øng cña ®Çm ngoµi, m; - V - tèc ®é ®æ bª t«ng lªn cao, m/h; - r - b¸n kÝnh tÝnh ®æi theo mÆt c¾t ngang cña kÕt cÊu; b F - NÕu lµ t−êng th× r = (m) víi b lµ chiÒu dµy cña t−êng. NÕu lµ cét th× r = (m) 2 P víi F lµ diÖn tÝch mÆt c¾t ngang cét vµ P lµ chu vi mÆt c¾t ngang cét. B¶ng 3.2: T¶i träng ®éng khi ®æ bª t«ng BiÖn ph¸p ®æ hçn hîp bª t«ng T¶i träng ngang t¸c dông vµo cèp vµo trong cèp pha pha, 10 Pa (kG/m2) 1. §æ b»ng m¸ng, phÔu, èng vßi voi hoÆc trùc tiÕp b»ng ®−êng èng tõ m¸y b¬m bª t«ng. 200 2. §æ trùc tiÕp tõ c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn cã dung tÝch 0,20m3. 200 3. Nh− trªn, nh−ng cã dung tÝch tõ 0,2 - 0,8/m3. 400 4. Nh− trªn, nh−ng cã dung tÝch > 0,8m3. 600 B¶ng 3.3. øng suÊt cho phÐp cña gç ®Ó tÝnh cèp pha vµ chèng ®ì TrÞ sè øng suÊt cho phÐp [σ], 104 Pa TT Tr¹ng th¸i øng suÊt (0,1kG/cm2) Ghi chó TÝnh cèp TÝnh ®µ gi¸o pha chèng ®ì 1 ChÞu uèn 1500 1200 2 ChÞu kÐo 1500 1200 NÕu gç cã khuyÕt tËt gi¶m 30% 3 ChÞu nÐn däc thí 1500 1200 4 ChÞu nÐn ngang thí gç khi 230 180 toµn bé chÞu lùc 5 ChÞu nÐn ngang thí gç côc 380 300 §Çu tù do cña gç kh«ng nhá h¬n bé chiÒu dµy vµ >10 cm 6 ChÞu nÐn ngang thí ë lç bu 450 450 Xem h×nh 3.1 vµ chó thÝch l«ng, d−íi r«ng ®en 7 øng suÊt ë lç méng (1200 ®Õn 300) Tuú theo gãc α vµ tÝnh theo c«ng thøc cña chó thÝch (4). 8 øng suÊt c¾t khi chÞu uèn 220 220 9 øng suÊt c¾t ë méng 120 ChiÒu dµi chÞu c¾t L 2 lÇn chiÒu cao cña thanh gç vµ 10 lÇn chiÒu s©u cña lç méng. 10 øng suÊt nÐn trªn mÆt tr−ît 200 cña gç lµm nÒn 6
 8. Chó thÝch b¶ng 3.3: 6 1. Trong mäi tr−êng hîp tÝnh to¸n, trÞ sè trong b¶ng 3.3 ph¶i nh©n víi hÖ sè L ≤ 2h ®iÒu chØnh trong b¶ng 3.4; ≤ 10d 2. Khi ®é Èm cña gç qu¸ 30% hay gç α ng©m trong n−íc th× ph¶i nh©n thªm d h víi hÖ sè 0,85; 3. [σ] nÐn däc thí hay uèn nÕu gç 9 7 4 vu«ng tiÕt diÖn lín h¬n 300 cm2, hoÆc gç trßn φ 15cm th× ph¶i nh©n thªm víi hÖ sè 1,5; 4. C«ng thøc tÝnh "øng suÊt ë lç H×nh 3.1 méng": [σ] = [σ] α 1+ [σ] − 1 + sin α 3 ; Trong ®ã: [σ] 90 o - [σ] - øng suÊt nÐn däc thí trÞ sè ë dßng thø 3 b¶ng 3.3; - [σ] 90o - øng suÊt nÐn ngang thí trÞ sè ë dßng thø 5 b¶ng 3.3; - α - gãc nghiªng (h×nh 3.1). Khi tÝnh to¸n thiÕt kÕ t¹i c¸c vÞ trÝ 4, 6, 7, 9 ë h×nh 3.1 th× lÊy trÞ sè t−¬ng øng ë cét thø tù hµng 4, 6, 7, 9 cña b¶ng 3.3. B¶ng 3.4: HÖ sè ®iÒu chØnh ®èi víi c¸c lo¹i gç khi x¸c ®Þnh [σ] γq (T/m3) HÖ sè cña c¸c lo¹i øng suÊt Mét vµi lo¹i gç th−êng gÆp khi W = Kh«, nÐn NÐn C¾t 15% däc vµ ngang uèn M¸u chã l¸ nhá, C¸ng lß, Tai chua, Bå 0,65-0,75 1,2 1,2 1,0 qu©n. DÎ tr¾ng, Sang, C«m l¸ b¹c, ¦¬i sui, Bå 0,55-0,65 1,0 1,0 1,0 kÕt, KÒ ®u«i d«ng, Xoan ®µo, Giµng giµng, MÝt, Sau sau c«m tÇng. Gßn, G¸o rõng, Såi bép, M¸u chã l¸ to, 0,45-0,51 0,9 0,9 0,9 Nóc n¾c, Phay vi, Tung tr¾ng, SÊu, Mß cua, B«ng b¹c. Xung, Th«i chanh xoan, Tung, V«ng, C¬i, < 0,45 0,8 0,8 0,8 D©u gia xoan, G¹o, Quao, Lai nhµ, Muèng tr¾ng. 7
 9. 3.1.3. Yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c gia c«ng cèp pha: a) MÆt cèp pha ph¶i nh½n theo yªu cÇu cña mÆt bª t«ng thiÕt kÕ; b) C¹nh cèp pha ph¶i ph¼ng vµ nh½n ®¶m b¶o gia c«ng ghÐp kÝn; c) C¸c tÊm cèp pha kh«ng nªn qu¸ nÆng ®Ó dÔ dµng ghÐp ®−îc; d) Kho¶ng c¸ch c¸c nÑp ngang ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n. 3.1.4. Dùng l¾p cèp pha vµ gi»ng chèng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a) ViÖc vËn chuyÓn cèp pha cÇn ®¶m b¶o an toµn, kh«ng lµm h− háng cèp pha; b) Cét chèng ph¶i kª ch¾c, kh«ng bÞ lón tr−ît; Nªn dïng nªm ®iÒu chØnh cã gãc nghiªng < 25o; c) H¹n chÕ nèi c¸c bé phËn chñ yÕu, bè trÝ nèi so le; ViÖc nèi ph¶i dïng thanh nÑp vµ bu l«ng, diÖn tÝch thanh nÑp kh«ng ®−îc nhá h¬n bé phËn ®−îc nèi; d) Ph−¬ng ph¸p l¾p dùng ph¶i ®¶m b¶o dÔ th¸o l¾p, bé phËn th¸o tr−íc kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn bé phËn th¸o sau; e) §èi víi c¸c kÕt cÊu quan träng, kÕt cÊu yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cao cÇn bè trÝ thªm mèc quan tr¾c ®Ó dÔ dµng kiÓm tra c«ng t¸c l¾p dùng cèp pha; g) C¸c kÕt cÊu ®Ó ®iÒu chØnh vÞ trÝ cèp pha (gi»ng, t¨ng ®¬, vÝt v.v…) ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c, kh«ng bÞ biÕn d¹ng khi chÞu lùc lín; h) §¶m b¶o kÝn gi÷a cèp pha víi nÒn hoÆc bª t«ng ®æ tr−íc, tr¸nh mÊt n−íc xi m¨ng; i) C¸c lç ®Æt tr−íc ph¶i ®Ó theo yªu cÇu thiÕt kÕ; k) §èi víi kÕt cÊu cã chiÒu cao lín ph¶i l¾p ®Æt ®Ó ®æ bª t«ng thuËn lîi, dÔ ®Çm chÆt, kh«ng bÞ ph©n tÇng; l) Dung sai sau khi l¾p dùng xong quy ®Þnh ë b¶ng 3.5. 3.1.5. Th¸o dì cèp pha a) Bª t«ng ®ñ chÞu lùc míi ®−îc dì cèp pha, thêi gian tèi thiÓu quy ®Þnh nh− sau: - §èi víi cèp pha th¼ng ®øng: mïa ®«ng, ®ñ 2÷3 ngµy; Mïa hÌ, ®ñ 1÷2 ngµy; - §èi víi cèp pha chÞu t¶i träng: bª t«ng ph¶i ®¹t c−êng ®é tèi thiÓu qui ®Þnh trong b¶ng 3.6. b) C¸c nguyªn t¾c khi th¸o dì cèp pha: - Tr¸nh lµm h− háng mÆt ngoµi, søt mÎ bª t«ng; h− háng cèp pha; - Th¸o v¸n ®øng tr−íc, kiÓm tra chÊt l−îng bª t«ng xem cã cÇn ph¶i xö lý kh«ng; - Th¸o tõ trªn xuèng, bé phËn thø yÕu tr−íc, bé phËn chñ yÕu sau; - Ph¶i th¸o nªm hoÆc hép c¸t tr−íc khi th¸o cét chèng; - Th¸o cét chèng: ph¶i theo chØ dÉn thiÕt kÕ thi c«ng. Ph¶i th¸o dì dÇn vµ kiÓm tra biÕn h×nh cña c«ng tr×nh, nÕu kh«ng cã hiÖn t−îng nguy hiÓm míi ®−îc dì bá hoµn toµn; 8
 10. - CÇn tu söa, ph©n lo¹i, b¶o qu¶n ng¨n n¾p cèp pha ®· th¸o dì, kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn thi c«ng vµ an toµn lao ®éng; - ChØ ®−îc chÊt t¶i 100% khi bª t«ng ®¹t m¸c thiÕt kÕ. 3.1.6. CÇu c«ng t¸c a) CÇu c«ng t¸c ph¶i ch¾c ch¾n, b»ng ph¼ng, Ýt rung ®éng c¶ khi ®æ bª t«ng, kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c c«ng t¸c kh¸c; CÇn kiÓm tra tr−íc khi cho cÇu lµm viÖc; b) CÇu c«ng t¸c ph¶i ®ñ réng ®Ó ®i l¹i, vËn chuyÓn vµ tr¸nh nhau dÔ dµng; c) Cã lan can hai bªn cÇu ch¾c ch¾n vµ cao tõ 0,8 m trë lªn; d) MÐp cÇu ph¶i cã nÑp gê hai bªn cao tõ 0,15 m trë lªn; e) V¸n ghÐp cÇu: dïng v¸n ch¾c ch¾n, khe ghÐp v¸n ph¶i < 1 cm. 3.1.7. Mét sè yªu cÇu ®èi víi cèp pha di chuyÓn ngang vµ cèp pha di chuyÓn ®øng a) §èi víi c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp cã chiÒu dµi lín (®−êng hÇm, cèng dµi v.v…) cÇn ¸p dông cèt pha di chuyÓn ngang. HÖ chèng ®ì ph¶i ch¾c ch¾n, th¸o, l¾p di chuyÓn nhanh chãng, kh«ng bÞ biÕn d¹ng hoÆc h− háng; b) §èi víi c¸c kÕt cÊu cã chiÒu cao lín (®Ëp, t−êng, cét v.v…), cÇn ¸p dông cèp pha dÞch chuyÓn theo chiÒu cao; C¨n cø vµo tÝnh chÊt, thêi h¹n ®æ, m¸c, tèc ®é ®æ bª t«ng, kinh phÝ lµm cèp pha v.v… ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n thi c«ng b»ng thñ c«ng (chiÒu cao khèi ®æ nhá) hay thi c«ng b»ng c¬ giíi (chiÒu cao khèi ®æ lín h¬n 1,2m); 9
 11. B¶ng 3.5. Sai lÖch cho phÐp ®èi víi cèp pha vµ gi»ng chèng ®· x©y dùng xong TrÞ sè sai lÖch TT Tªn sai lÖch cho phÐp (mm) 1 Sai lÖch vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét chèng ®ì cèp pha cÊu kiÖn chÞu uèn vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trô ®ì, gç gi»ng ®ãng vµo cét chèng so víi kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ: a) Trªn 1 mÐt dµi: ± 25 b) Trªn toµn bé khÈu ®é: ± 75 2 Sai lÖch cña mÆt ph¼ng cèp pha vµ c¸c ®−êng giao nhau cña chóng so víi chiÒu dµi th¼ng ®øng. a) Mãng cèng, mãng nhµ m¸y v.v...: ±5 b) Mãng t−êng c¸nh, hè tiªu n¨ng v.v...: ± 10 c) R·nh van, khe phai: ±3 d) T−êng, trô pin: - Trªn 1 mÐt chiÒu cao: ±2 - Trªn toµn bé chiÒu cao: ± 10 e) MÆt lÌn cña dÇm: ±3 3 Sai lÖch gi÷a mÆt cèp pha nghiªng vµ c¸c ®−êng giao nhau cña chóng so víi ®é dèc thiÕt kÕ: a) Trªn 1 mÐt chiÒu cao: ±2 b) Trªn toµn bé chiÒu cao: ± 15 4 §é gå ghÒ côc bé cña mÆt cèp pha ®Ó ®æ bª t«ng (dïng th−íc th¼ng 2 mÐp s¸t vµo v¸n ®Ó kiÓm tra) ®−îc phÐp låi lâm: a) PhÇn mÆt bª t«ng lé ra ngoµi: ±3 b) PhÇn mÆt bª t«ng kh«ng lé ra ngoµi th× kh«ng cÇn nh½n: ±5 5 ChiÒu cao cña dÇm kh«ng ®−îc nhá h¬n so víi kÝch th−íc thiÕt kÕ, cã thÓ lín h¬n so víi kÝch th−íc thiÕt kÕ trong ph¹m vi: ±5 6 Sai lÖch gi÷a trôc tim c«ng tr×nh vµ vÞ trÝ cèp pha: a) Mãng: ± 15 b) R·nh van, r·nh phai: ±2 a) T−êng, mè, trô pin: ±5 7 Sai lÖch cña r·nh cöa cèng: a) Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 mÐp song song kh«ng ®−îc nhá h¬n kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ, +3 song lín h¬n còng kh«ng qu¸: b) Sai lÖch theo h−íng song song: kh«ng ®−îc cóp vµo, cã thÓ réng ra song kh«ng +3 qu¸: c) Sai lÖch theo chiÒu th¼ng ®øng cña r·nh cöa trªn toµn bé chiÒu cao: ±3 d) Sai lÖch vÒ phÝa th−îng h¹ l−u gi÷a hai r·nh trong cïng mét cöa: ±3 8 Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a ®an m¸y ®iÖn vµ ®an m¸y b¬m hoÆc tua bin cña tr¹m b¬m trôc ®øng vµ nhµ m¸y thuû ®iÖn kh«ng ®−îc lín h¬n thiÕt kÕ, cã thÓ nhá h¬n song kh«ng qu¸: -3 9 Sai lÖch vÒ ®é cao (cao tr×nh) cèp pha so víi b¶n vÏ thiÕt kÕ: a) B¶n ®¸y cèng, §Ønh cèng: ± 15 b) C¸c ®an trong tr¹m b¬m: -5 c) C¸c ®an trong nhµ m¸y thuû ®iÖn: -3 d) CÇu th¶ phai, dµn kÐo cöa van: ± 20 e) BÖ m¸y ®ãng më cöa cèng: ± 10 g) §Ønh t−êng c¸nh gµ, trô pin, mè tiªu n¨ng: ± 20 10
 12. B¶ng 3.6: C−êng ®é bª t«ng tèi thiÓu khi th¸o cèp pha §Æc ®iÓm c«ng tr×nh C−êng ®é tèi thiÓu khi th¸o cèp pha, 105Pa (kg/cm2) 1. Khi kÕt cÊu cèp pha kh«ng chÞu uèn, kh«ng chÞu nÐn còng kh«ng ph¶i dùa vµo chèng ®ì vµ kh«ng bÞ va ch¹m nh−: mÆt 35 ®øng cña t−êng dµy, cña trô lín, mÆt ®øng cña vßm, mÆt nghiªng cña t−êng ch¾n ®Êt. 2. Khi kÕt cÊu cèp pha dùa mét phÇn vµo chèng ®ì, chÞu uèn vµ 55 chÞu nÐn cña t¶i träng b¶n th©n c«ng tr×nh nh−: mÆt trong cña vßm, mÆt ®øng cña t−êng máng vµ mÆt phÝa d−íi cña mÆt dèc (nÕu ®é dèc > 45o) 3. Víi ®iÒu kiÖn nh− 1, 2 (b¶ng nµy) vµ chÞu thªm lùc nÐn bªn ngoµi nh−: cét, cèng vßm cã ®Êt ®¾p bªn trªn ®−êng hÇm qua 100 tÇng ®¸ bÞ phong ho¸, ®−êng hÇm qua ®Êt. 4. Khi kÕt cÊu cèp pha hoµn toµn dùa vµo chèng ®ì vµ chÞu thªm lùc nÐn vµ lùc uèn nh−: xµ, dÇm, tÊm ®an (®an cèng vu«ng, tÊt 150 c¶ c¸c mÆt ph¼ng n»m ngang) vµ mÆt phÝa d−íi cña mÆt dèc (nÕu ®é dèc < 45o) Cèp pha dÞch chuyÓn theo chiÒu cao ®−îc thiÕt kÕ vµ thi c«ng tõ ®Þnh h×nh ®ång bé cña nhµ cung cÊp th× ph¶i tuyÖt ®èi tu©n theo c¸c chØ dÉn vÒ l¾p ®Æt, thi c«ng, vËn chuyÓn, th¸o dì. c) C¸c tr−êng hîp kh¸c ph¶i cã qui tr×nh tõ thiÕt kÕ cèp pha (bul«ng neo, tÊm cèp pha, bul«ng ®iÒu chØnh, sµn thao t¸c trªn, sµn thao t¸c d−íi, lèi lªn xuèng c«ng tr×nh v.v…), qui tr×nh l¾p, ®æ bª t«ng, th¸o dì cèp pha. d) C¸c qui tr×nh trªn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: - An toµn cho ng−êi vµ c«ng tr×nh; - L¾p ®Æt vµ th¸o dì nhanh; - §¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ, tiÕn ®é vµ chÊt l−îng c«ng tr×nh. 3.2. C«ng t¸c cèt thÐp 3.2.1. VËt liÖu cho c«ng t¸c cèt thÐp 3.2.1.1. Yªu cÇu chung: Cèt thÐp ®Ó gia c«ng l¾p ®Æt vµo kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ph¶i ®¹t yªu cÇu tiªu chuÈn cèt thÐp bª t«ng: a) §èi víi cèt thÐp dïng trong kÕt cÊu BTCT th−êng: - TCVN 1651-1985: ThÐp cèt bª t«ng c¸n nãng; - TCVN 6285-1997: ThÐp cèt bª t«ng - Thanh thÐp v»n. b) §èi víi thÐp cèt bª t«ng dù øng lùc: ®¹t tiªu chuÈn do thiÕt kÕ quy ®Þnh. 3.2.1.2. Thay ®æi cèt thÐp so víi thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt: chØ trong tr−êng hîp sau: a) Do ph¸t hiÖn thÊy kh«ng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc; 11
 13. b) Kh«ng cã cèt thÐp ®óng nh− thiÕt kÕ; c) Bè trÝ qu¸ nhiÒu cèt thÐp so víi yªu cÇu cña kÕt cÊu BTCT. Cèt thÐp thay thÕ ph¶i ®¶m b¶o c«ng tr×nh an toµn, kinh tÕ vµ cã sù ®ång ý cña thiÕt kÕ, chñ ®Çu t− vµ lËp thµnh hå s¬ ghi râ néi dung thay thÕ. 3.2.1.3. KiÓm tra cèt thÐp: a) ThÐp lµm cèt trong bª t«ng ph¶i ghi râ trªn thÐp c¸c th«ng sè sau: Chñng lo¹i; §−êng kÝnh; Nhµ s¶n xuÊt; L« s¶n xuÊt. b) Néi dung, khèi l−îng, ph−¬ng ph¸p, tÝnh to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ thö kÐo vµ uèn ph¶i theo TCVN 197: 1985; TCVN 198: 1985. 3.2.1.4. Yªu cÇu chøng chØ chÊt l−îng cèt thÐp a) §èi víi cèt thÐp do nhµ s¶n xuÊt ®−îc cÊp chøng chØ chÊt l−îng s¶n phÈm cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× kh«ng cÇn cã chøng chØ cho tõng thÐp cô thÓ nh−ng ph¶i cã chøng chØ cña nhµ s¶n xuÊt vµ tiªu chuÈn ¸p dông ®Ó s¶n xuÊt cèt thÐp in trªn s¶n phÈm; b) §èi víi cèt thÐp kh¸c ph¶i cã chøng chØ thÝ nghiÖm phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ yªu cÇu, do phßng thÝ nghiÖm ®−îc c«ng nhËn thùc hiÖn. 3.2.2. Uèn cèt thÐp 3.2.2.1. §èi víi cèt thÐp cã gê hoÆc l−íi cèt thÐp hµn ®iÖn th× kh«ng cÇn ph¶i uèn ®Ó neo nh−ng ph¶i ®¶m b¶o qui ®Þnh vÒ neo cèt thÐp. 3.2.2.2. Cèt thÐp ph¶i ®−îc uèn nguéi, mãc uèn h−íng vµo trong kÕt cÊu; Kho¶ng c¸ch tõ ®Çu mÐp thÐp ®· uèn ®Õn thanh thÐp tèi thiÓu lµ 3,5 d, cô thÓ theo b¶n vÏ thiÕt kÕ; ThÐp sau khi uèn kh«ng r¹n nøt. 3.2.3. Hµn nèi cèt thÐp a) Cèt thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng chÞu t¶i träng chÊn ®éng th× chØ dïng ph−¬ng ph¸p nèi hµn khi nèi cèt thÐp; b) §èi víi cèt thÐp ®· qua xö lý rót nguéi th× chØ dïng ph−¬ng ph¸p nèi buéc, kh«ng dïng ph−¬ng ph¸p nèi hµn; c) Thî hµn thÐp chÞu lùc ph¶i ®−îc ®µo t¹o vÒ hµn vµ cã chøng nhËn do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp; d) C−êng ®é que hµn kh«ng ®−îc nhá h¬n c−êng ®é thÐp hµn; e) BÒ mÆt mèi hµn sau khi hµn ph¶i cã mÆt nh½n hoÆc cã v¶y nhá ®Òu, kh«ng ®ãng côc, kh«ng ch¸y, kh«ng bÞ thu hÑp côc bé, kh«ng cã khe nøt; g) Sau khi hµn nèi 2 thanh cèt thÐp, ®−êng tim cña 2 thanh ph¶i trïng nhau; h) ThÝ nghiÖm mèi hµn theo tiªu chuÈn ISO 10287: 1992 - ThÐp cèt bª t«ng - X¸c ®Þnh ®é bÒn cña c¸c mèi hµn trong kÕt cÊu hµn. 3.2.4. Buéc nèi cèt thÐp a) Kh«ng nªn nèi buéc ®èi víi cèt thÐp ®−êng kÝnh > 32 mm; b) Khi bè trÝ nèi thÐp b»ng ph−¬ng ph¸p buéc ë c¸c ®iÓm dõng thi c«ng ph¶i tr¸nh nh÷ng vÞ trÝ chÞu lùc lín, ®Æc biÖt lµ chÞu kÐo lín; 12
 14. c) Sè mèi nèi trong mét mÆt c¾t ngang cña tiÕt diÖn kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 50% sè thanh chÞu kÐo; d) ChiÒu dµi mèi nèi buéc tèi thiÓu theo quy ®Þnh ë b¶ng 3.7: B¶ng 3.7. ChiÒu dµi buéc nèi tèi thiÓu Khu vùc chÞu kÐo Khu vùc chÞu nÐn Lo¹i cèt thÐp DÇm hoÆc KÕt cÊu §Çu cèt thÐp Kh«ng cã t−êng kh¸c cã mãc mãc Cèt tr¬n c¸n nãng 40 d 30 d 20 d 30 d Cèt cã gê c¸n nãng 40 d 30 d - 20 d Cèt kÐo nguéi 45 d 35 d 20 d 30 d Cèt Ðp nguéi 45 d 35 d - 35 d Ghi chó: d lµ ®−êng kÝnh cèt thÐp. e) D©y thÐp buéc ph¶i kh«ng bÞ rØ; g) Khi nèi 2 thanh, buéc Ýt nhÊt lµ 3 chç (ë gi÷a vµ hai ®Çu ®o¹n nèi); h) L−íi thÐp ®−îc nèi buéc ph¶i buéc ë tÊt c¶ c¸c nót. 3.2.5. L¾p dùng cèt thÐp a) Ph¶i ®¶m b¶o: VÞ trÝ, kho¶ng c¸ch, ®é dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp theo b¶n vÏ thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt; b) Ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o cho cèt thÐp ®· l¾p dùng xong kh«ng bÞ háng vµ xª dÞch vÞ trÝ trong qu¸ tr×nh thi c«ng; c) VËt dïng ®Ó khèng chÕ kho¶ng c¸ch vµ líp b¶o vÖ cèt thÐp ph¶i khèng chÕ ®−îc, kh«ng bÞ di chuyÓn trong qu¸ tr×nh thi c«ng, nÕu n»m lu«n trong bª t«ng th× kh«ng ®−îc lµm ¶nh h−ëng ®Õn c−êng ®é bª t«ng, ®é chèng thÊm, kh¶ n¨ng rØ cèt thÐp; d) Cèt thÐp sau khi l¾p dùng xong ph¶i cã trôc tim th¼ng, sai sè vÒ chiÒu dµy líp b¶o vÖ nh− sau: - Bª t«ng khèi lín (chiÒu dµy > 1 m): 20 mm; - Mãng: 10 mm; - Cét, dÇm, vßm, b¶n: 5 mm. 3.3. VËt liÖu s¶n xuÊt bª t«ng 3.3.1. Yªu cÇu chung 3.3.1.1. VËt liÖu s¶n xuÊt bª t«ng ph¶i ®¹t yªu cÇu kü thuËt cña tiªu chuÈn vµ yªu cÇu cña thiÕt kÕ. 3.3.1.2. Trong qu¸ tr×nh l−u kho, vËn chuyÓn vµ chÕ t¹o bª t«ng, ph¶i b¶o qu¶n vËt liÖu, tr¸nh nhiÔm bÈn hoÆc bÞ lÉn lén cì h¹t vµ chñng lo¹i; Khi xÈy ra, cÇn cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng. 3.3.2. Xi m¨ng 13
 15. 3.3.2.1. Xi m¨ng dïng ®Ó chÕ t¹o bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp ph¶i ®¹t tiªu chuÈn 14 TCN 66 - 2002: Xi m¨ng dïng cho bª t«ng thuû c«ng - Yªu cÇu kü thuËt. Khi dïng xi m¨ng bÒn sun ph¸t, xi m¨ng Ýt to¶ nhiÖt v.v... th× theo yªu cÇu thiÕt kÕ. 3.3.2.2. Chñng lo¹i vµ m¸c xi m¨ng sö dông theo yªu cÇu thiÕt kÕ vµ phï hîp tiªu chuÈn 14TCN 114 - 2001: Xi m¨ng vµ phô gia trong x©y dùng thuû lîi - H−íng dÉn sö dông. 3.3.2.3. §¬n vÞ thi c«ng hoÆc s¶n xuÊt bª t«ng kh«ng nªn dù tr÷ xi m¨ng qu¸ 2 th¸ng. 3.3.2.4. KiÓm tra c−êng ®é cña xi m¨ng ph¶i tiÕn hµnh víi tr−êng hîp sau: a) Xi m¨ng b¶o qu¶n qu¸ 2 th¸ng; b) Khi thiÕt kÕ thµnh phÇn bª t«ng; c) Cã sù nghi ngê vÒ chÊt l−îng xi m¨ng; 3.3.2.5. KiÓm nghiÖm chÊt l−îng xi m¨ng ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn ngµnh 14TCN 67 - 2002: Xi m¨ng dïng cho bª t«ng thñy c«ng - Ph−¬ng ph¸p thö. 3.3.2.6. VËn chuyÓn, b¶o qu¶n xi m¨ng theo TCVN 2682-1999: "Xi m¨ng poãc l¨ng". a) B¶o qu¶n xi m¨ng khi vËn chuyÓn: - Khi vËn chuyÓn b»ng ®−êng bé th× sµn ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i s¹ch sÏ, kh« r¸o, cã b¹t, ni l«ng che kÝn, khi gÆp m−a xi m¨ng kh«ng bÞ Èm −ít; - Khi vËn chuyÓn b»ng ®−êng thuû, c¸c bao hay thïng ®ùng xi m¨ng ph¶i kª cao c¸ch ®¸y vµ s¹p cña tÇu thuyÒn Ýt nhÊt 0,1 m, kh«ng ®Ó n−íc lµm Èm xi m¨ng; Khi ®Õn c«ng tr−êng, xi m¨ng ph¶i chuyÓn ngay vµo kho. b) B¶o qu¶n xi m¨ng trong kho: - Kho xi m¨ng ph¶i ®−îc x©y dùng ë n¬i cao r¸o tho¸ng khÝ, kh«ng gÇn ao hå, kh«ng bÞ ngËp lôt, cã m¸i che vµ v¸ch t−êng kÝn chèng n−íc m−a. Xung quanh kho ph¶i cã r·nh tho¸t n−íc. Ph¶i ®Æt xi m¨ng trªn sµn gç kª c¸ch mÆt nÒn kho Ýt nhÊt 0,3 m; - Xi m¨ng chuyÓn vµo kho ph¶i ®−îc xÕp thø tù, thµnh tõng hµng gåm 2 bao mét ch©u ®Çu vµo nhau, hµng nä c¸ch hµng kia Ýt nhÊt 0,5 m, c¸ch t−êng kho 0,5 m vµ kh«ng xÕp cao qu¸ 2 m kÓ tõ sµn kho. 3.3.3. C¸t (cèt liÖu nhá) 3.3.3.1. C¸t dïng ®Ó lµm bª t«ng thuû c«ng ph¶i ®¹t tiªu chuÈn 14 TCN 68 - 2002 "C¸t dïng cho bª t«ng thuû c«ng - Yªu cÇu kü thuËt"; KiÓm tra chÊt l−îng c¸t theo tiªu chuÈn 14 TCN 69 - 2002 "C¸t dïng cho bª t«ng thuû c«ng - Ph−¬ng ph¸p thö". Dïng c¸t vïng biÓn hoÆc vïng n−íc lî th× ph¶i kiÓm tra hµm l−îng Cl- vµ SO4-2; C¸t ®åi, c¸t má ph¶i kiÓm tra hµm l−îng Silic v« ®Þnh h×nh. 3.3.3.2. CÊp phèi cña c¸t ph¶i phï hîp víi c¸c trÞ sè trong b¶ng 3.8 ®èi víi c¸t to vµ võa; §èi víi c¸t nhá vµ mÞn cã m« ®un ®é lín (M®l) tõ 2,0 xuèng ®Õn 0,8 sö dông lµm bª t«ng thuû c«ng ph¶i tu©n theo 20 TCN 2682: 1992 "C¸t mÞn ®Ó lµm bª t«ng vµ v÷a x©y dùng". 14
 16. B¶ng 3.8. CÊp phèi quy ®Þnh cña c¸t §−êng kÝnh m¾t sµng L−îng sãt tÝch luü trªn sµng theo % träng l−îng (mm) (%) 5,00 0 2,50 0 ÷ 20 1,25 15 ÷ 45 0,63 35 ÷ 70 0,315 70 ÷ 90 0,14 90 ÷ 100 5 L−îng sãt tÝch luü trªn sµng (%) 15 3 2 1 20 35 40 45 60 65 70 75 80 90 100 0,14 0,315 0,63 1,25 2,5 5 KÝch th−íc m¾t sµng (mm) Chó thÝch: 1. Vïng c¸t to vµ võa; 2. Vïng c¸t nhá; 3. Vïng c¸t rÊt nhá vµ mÞn. H×nh 3.2. BiÓu ®å ®−êng luü tÝch cÊp phèi h¹t c¸t 3.3.3.3. C¨n cø theo m« ®un ®é lín (M®l), c¸t chia lµm bèn lo¹i nh− trong b¶ng 3.9. B¶ng 3.9. Ph©n lo¹i c¸t Tªn c¸c chØ tiªu Nhãm c¸t To Võa Nhá RÊt nhá (mÞn) M« ®un ®é lín (M®l) Lín h¬n 2,5 Tõ 2 ®Õn 2,5 Tõ 1,5 ®Õn Tõ 1 ®Õn nhá ®Õn 3 nhá h¬n 2 h¬n 1,5 Khèi l−îng thÓ tÝch xèp, tÝnh theo kg/m3, kh«ng nhá h¬n: 1400 1300 1200 1150 15
 17. L−îng h¹t nhá h¬n 0,14 mm tÝnh theo % khèi l−îng c¸t, 10 10 20 30 kh«ng lín h¬n: 3.3.3.4. Hµm l−îng bïn, bôi, sÐt vµ c¸c t¹p chÊt kh¸c ë trong c¸t kh«ng ®−îc v−ît qu¸ trÞ sè trong b¶ng 3.10. B¶ng 3.10: Hµm l−îng t¹p chÊt cho phÐp ë trong c¸t TT Tªn t¹p chÊt Bª t«ng vïng Bª t«ng Bª t«ng trªn kh« n−íc thay ®æi d−íi n−íc (%) (%) (%) 1 L−îng bïn, bôi, sÐt bét theo % khèi l−îng cña mÉu: 1,0 2 3 2 Hµm l−îng sÐt theo % khèi l−îng mÉu kh«: 0,5 1 2 3 Hµm l−îng SO3 theo % khèi l−îng mÉu: 1 1 1 4 Hµm l−îng mi ca theo % khèi l−îng mÉu: 1 1 1 5 Hµm l−îng chÊt h÷u c¬: KiÓm tra theo ph−¬ng ph¸p so s¸nh mµu s¾c; mµu s¾c cña dung dÞch kiÓm tra kh«ng ®−îc thÉm h¬n mµu tiªu chuÈn. NÕu thÉm h¬n cÇn ®óc mÉu thÝ nghiÖm c−êng ®é. C−êng ®é mÉu v÷a nµy kh«ng ®−îc thÊp h¬n c−êng ®é mÉu v÷a cïng lo¹i c¸t nµy nh−ng ®· ®−îc röa b»ng n−íc v«i vµ röa l¹i b»ng n−íc trong. 3.3.3.5. C¸t ®Ó lµm bª t«ng vµ v÷a tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc lÉn sÐt côc. 3.3.3.6. C¸t kh«ng ®−îc lÉn nh÷ng h¹t sái vµ ®¸ d¨m cã kÝch th−íc >10 mm; Nh÷ng h¹t tõ 5 ÷ 10 mm cho phÐp lÉn trong c¸t kh«ng qóa 5% khèi l−îng. 3.3.3.7. B·i chøa c¸t ph¶i kh« r¸o; §æ ®èng theo nhãm h¹t, theo møc ®é s¹ch bÈn ®Ó tiÖn sö dông; CÇn cã biÖn ph¸p chèng giã bay, m−a tr«i vµ lÉn t¹p chÊt vµo c¸t. 3.3.4. Cèt liÖu lín (§¸ d¨m, d¨m sái, sái) 3.3.4.1. Cèt liÖu lín dïng cho bª t«ng thuû c«ng bao gåm d¨m nghiÒn ®Ëp tõ ®¸ thiªn nhiªn, sái d¨m ®Ëp tõ ®¸ cuéi vµ sái thiªn nhiªn ph¶i ®¹t tiªu chuÈn 14TCN 70 - 2002 "§¸ d¨m, sái vµ sái d¨m dïng cho bª t«ng thñy c«ng - Yªu cÇu kü thuËt ". Ngoµi yªu cÇu trªn, kÝch th−íc h¹t lín nhÊt (Dmax) phï hîp quy ®Þnh sau: a) Dmax kh«ng ®−îc lín h¬n 2/3 kho¶ng c¸ch thùc gi÷a 2 thanh cèt thÐp vµ 1/3 chiÒu dµy nhá nhÊt cña kÕt cÊu c«ng tr×nh; b) Khi ®æ bª t«ng b¶n, Dmax kh«ng ®−îc lín h¬n 1/2 chiÒu dÇy cña b¶n; c) Dmax kh«ng ®−îc lín h¬n 120mm khi dïng m¸y trén cã dung tÝch lín h¬n 0,8m3; Dmax kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 80 mm khi dung tÝch bÐ h¬n 0,8m3; d) Dmax kh«ng ®−îc lín h¬n 0,4 ®−êng kÝnh trong cña vßi b¬m ®èi víi sái vµ 16
 18. 0,33 ®èi víi ®¸ d¨m khi vËn chuyÓn bª t«ng b»ng b¬m; e) Khi ®æ bª t«ng b»ng èng vßi voi, Dmax kh«ng lín h¬n 1/3 chç nhá cña ®−êng kÝnh èng. 3.3.4.2. Hµm l−îng h¹t thoi dÑt trong ®¸ d¨m, d¨m sái vµ sái kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 35% theo khèi l−îng. §èi víi c¸c c«ng tr×nh thi c«ng bª t«ng khèi lín nh− ®Ëp träng lùc, ®Ó gi¶m xi m¨ng th× hµm l−îng h¹t thoi dÑt trong ®¸ d¨m, d¨m sái vµ sái kh«ng nªn v−ît qu¸ 25% theo khèi l−îng. Hµm l−îng h¹t mÒm yÕu kh«ng ®−îc lín h¬n 10% theo khèi l−îng; ®èi víi bª t«ng ë vïng mùc n−íc thay ®æi kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 5%. 3.3.4.3. Hµm l−îng t¹p chÊt cho phÐp trong ®¸ d¨m, d¨m sái, sái kh«ng ®−îc v−ît qu¸ trÞ sè trong b¶ng 3.11. 3.3.4.4. Trong d¨m, d¨m sái, sái lµm bª t«ng thuû c«ng kh«ng ®−îc lÉn sÐt côc. 3.3.4.5. §Ó thuËn tiÖn khi pha trén c¸c nhãm h¹t, b¶o ®¶m cÊp phèi kh«ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng nªn ph©n cèt liÖu thµnh c¸c nhãm sau: - Khi cã Dmax = 40mm ph©n thµnh 2 nhãm: 5 ÷ 20 vµ 20 ÷ 40mm; - Khi cã Dmax = 60mm ph©n thµnh 2 nhãm: 5 ÷ 20 vµ 20 ÷ 60mm; - Khi cã Dmax = 80mm ph©n thµnh 3 nhãm: 5 ÷ 20; 20 ÷ 40 vµ 40 ÷ 80mm; - Khi cã Dmax = 150mm ph©n thµnh 4 nhãm: 5 ÷ 20; 20 ÷ 40; 40 ÷ 80 vµ 80 ÷150mm. Ph¶i khèng chÕ hµm l−îng c¸c h¹t nhá qu¸ hoÆc lín qu¸; Trong mét nhãm, nÕu hµm l−îng h¹t nhá qu¸ v−ît 10% vµ hµm l−îng h¹t lín qu¸ v−ît 5% th× ph¶i cã biÖn ph¸p sµng l¹i hoÆc c¶i thiÖn l¹i cÊp phèi ®Ó sö dông. B¶ng 3.11: Hµm l−îng t¹p chÊt cho phÐp trong ®¸ sái, ®¸ d¨m Bª t«ng ë vïng Bª t«ng Bª t«ng Tªn t¹p chÊt mùc n−íc thay d−íi n−íc trªn kh« ®æi (%) (%) (%) Hµm l−îng bïn, bôi, sÐt (% theo khèi l−îng). 1 2 1 Hµm l−îng sun fat vµ sunfur tÝnh ®æi ra SO3 (% khèi l−îng). 0,5 0,5 0,5 3.3.5. N−íc 3.3.5.1. N−íc dïng ®Ó trén vµ b¶o d−ìng bª t«ng ph¶i ®¹t yªu cÇu tiªu chuÈn 14TCN 72 - 2002 " N−íc dïng cho bª t«ng - Yªu cÇu kü thuËt". Cã thÓ dïng nguån n−íc uèng ®−îc®Ó trén vµ b¶o d−ìng bª t«ng. 3.3.5.2. Kh«ng ®−îc dïng n−íc th¶i nhµ m¸y, n−íc bÈn tõ n−íc sinh ho¹t, n−íc ao hå cã lÉn chÊt dÇu mì, dÇu thùc vËt, ®−êng, axit hay qu¸ ®ôc ®Ó trén vµ d−ìng hé bª t«ng. 3.3.5.3. ChØ cã thÓ dïng n−íc biÓn ®Ó trén bª t«ng víi ®iÒu kiÖn hµm l−îng c¸c muèi 17
 19. kh«ng qu¸ 3500 mg/1 lÝt n−íc biÓn cho c«ng tr×nh bª t«ng vµ BTCT n»m d−íi n−íc biÓn. 3.3.6. Phô gia 3.3.6.1. Cã thÓ dïng c¸c lo¹i phô gia thÝch hîp ®Ó c¶i thiÖn c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña hçn hîp bª t«ng vµ v÷a theo mong muèn hoÆc tiÕt kiÖm xi m¨ng, ph¶i tham kh¶o 14TCN 114 - 2001: "Xi m¨ng vµ phô gia trong x©y dùng thuû lîi - H−íng dÉn sö dông". 3.3.6.2. Khi thiÕt kÕ vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi cã sö dông phô gia cÇn ph¶i: Chän lo¹i phô gia phï hîp víi c¸c yªu cÇu kü thuËt cña bª t«ng vµ v÷a cña tõng c«ng tr×nh, kh«ng g©y ¨n mßn cèt thÐp; §¶m b¶o kinh tÕ vµ ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn cña phô gia. 3.3.6.3. Ph¶i x¸c ®Þnh tû lÖ pha trén phô gia b»ng ph−¬ng ph¸p thùc nghiÖm, ®¶m b¶o cho bª t«ng vµ v÷a ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt chØ dÉn trong thiÕt kÕ vµ kh«ng lµm biÕn ®æi c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña lo¹i xi m¨ng sö dông. 3.3.6.4. ChÊt l−îng cña phô gia ph¶i ®¹t tiªu chuÈn 14 TCN 103 ÷ 109: 1999 "Phô gia cho bª t«ng vµ v÷a - Yªu cÇu kü thuËt vµ ph−¬ng ph¸p thö". 3.3.6.5. Phô gia sö dông ph¶i cã chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn, chÊt l−îng ®¨ng ký, nh·n hiÖu hµng ho¸ v.v... 3.3.6.6. B¶o qu¶n, vËn chuyÓn vµ sö dông phô gia ph¶i theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. 4- yªu cÇu kü thuËt Thi c«ng bª t«ng 4.1. Chän thµnh phÇn bª t«ng 4.1.1. M¸c bª t«ng cña tõng bé phËn c«ng tr×nh do thiÕt kÕ qui ®Þnh. 4.1.2. Thµnh phÇn bª t«ng ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh sau: a) §èi víi bª t«ng m¸c nhá h¬n hoÆc b»ng 10 cã thÓ ¸p dông c¸c b¶ng tÝnh s½n, kh«ng cÇn ®iÒu chØnh cÊp phèi cña c¸t vµ sái hay ®¸ d¨m (xem b¶ng C.1 cña phô lôc C); b) §èi víi bª t«ng m¸c lín h¬n 10, khi x¸c ®Þnh thµnh phÇn hçn hîp bª t«ng nhÊt thiÕt ph¶i thiÕt kÕ cÊp phèi th«ng qua thÝ nghiÖm vµ ®óc mÉu (tÝnh ra mÉu chuÈn) kiÓm tra do c¸c c¬ së thÝ nghiÖm cã t− c¸ch ph¸p nh©n thùc hiÖn. C−êng ®é kh¸ng nÐn tuæi 28 ngµy cña mÉu ®óc trong phßng thÝ nghiÖm ph¶i lín h¬n m¸c bª t«ng do thiÕt kÕ qui ®Þnh Ýt nhÊt 10%. 4.1.3. Chän thµnh phÇn hçn hîp bª t«ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c sau: a) Sö dông ®óng c¸c vËt liÖu sÏ dïng ®Ó thi c«ng; b) §¶m b¶o bª t«ng ®¹t ®−îc c−êng ®é thiÕt kÕ ë thêi h¹n qui ®Þnh; c) Chän tØ lÖ N/X (n−íc/xi m¨ng) vµ ®é sôt hçn hîp bª t«ng theo §iÒu 4.1.4 vµ 4.1.5. 4.1.4. TØ lÖ N/X trong hçn hîp bª t«ng ph¶i c¨n cø yªu cÇu vÒ c−êng ®é, tÝnh chèng thÊm v.v... vµ ph¶i th«ng qua thÝ nghiÖm. 18
 20. 4.1.5. §é sôt cña hçn hîp bª t«ng (®é sôt h×nh nãn) c¸c kÕt cÊu toµn khèi cÇn ph¶i chän theo ®óng c¸c yªu cÇu sau: a) Khi quy ®Þnh chØ sè vÒ ®é sôt hoÆc ®é cøng cña hçn hîp bª t«ng ph¶i xÐt ®Õn yÕu tè: thiÕt bÞ ®Çm, c«ng cô vËn chuyÓn, møc ®é bè trÝ cèt thÐp dµy hay th−a, kÝch th−íc kÕt cÊu, tÝnh chÊt c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn khÝ hËu v.v..., cã thÓ tham kh¶o c¸c trÞ sè ë b¶ng 4.1. Sai lÖch vÒ ®é sôt cho phÐp trong giíi h¹n ± 1 cm; b) §é sôt cña hçn hîp bª t«ng vËn chuyÓn b»ng b¨ng chuyÒn kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 6 cm; c) §é sôt cña hçn hîp bª t«ng vËn chuyÓn b»ng m¸y b¬m bª t«ng tuú theo yªu cÇu cña tõng bé phËn c«ng tr×nh nh−ng ph¶i ≥ 10 cm ; d) §é sôt cña hçn hîp bª t«ng ®æ qua m¸ng rung cã thÓ lÊy trong ph¹m vi 5÷8 cm. Khi ®æ qua vßi voi cã m¸y rung th× ®é sôt lÊy tõ 2÷6 cm. 4.1.6. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng bª t«ng, ph¶i th−êng xuyªn theo dâi ®é Èm cña c¸t, ®¸ ®Ó kÞp thêi hiÖu chØnh thµnh phÇn hçn hîp bª t«ng ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña bª t«ng vµ gi÷ ®óng tØ lÖ n−íc - xi m¨ng. B¶ng 4.1: §é sôt vµ ®é cøng cña hçn hîp bª t«ng t¹i kho¶nh ®æ §é sôt, cm Lo¹i kÕt cÊu bª t«ng vµ §é C¸t võa vµ to (M®l 2) C¸t nhá (1,5 M®l 2) bª t«ng cèt thÐp cøng, Kh«ng pha Cã pha Kh«ng pha Cã pha gi©y phô gia phô gia phô gia phô gia gi¶m n−íc gi¶m n−íc gi¶m n−íc gi¶m n−íc Bª t«ng khèi lín vµ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cã hµm l−îng thÐp Ýt h¬n 7 ÷ 11 2÷4 1÷3 1÷3 1÷2 0,5%: KÕt cÊu bª t«ng Ýt cèt thÐp cã hµm l−îng thÐp tõ 0,5 5÷7 4÷8 3÷6 3÷6 2÷5 ®Õn 1%: KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cã hµm l−îng thÐp lín 3÷5 8 ÷ 14 6 ÷ 10 6 ÷ 10 5÷8 h¬n 1%: Chó thÝch: 1. Sai sè víi ®é sôt ghi trong b¶ng cho phÐp trong giíi h¹n ± 1 cm; 2. Phô gia gi¶m n−íc lµ phô gia ho¸ dÎo hoÆc siªu dÎo; 3. Quy tr×nh thÝ nghiÖm hçn hîp bª t«ng theo 14 TCN 65 - 2002: Bª t«ng thuû c«ng vµ c¸c vËt liÖu lµm bª t«ng thuû c«ng - Yªu cÇu kü thuËt vµ ph−¬ng ph¸p thö. 4.2. C©n ®ong vËt liÖu 4.2.1. ViÖc c©n ®ong vËt liÖu ®Ó pha trén hçn hîp bª t«ng ph¶i theo liÒu l−îng ®· quy 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản