Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 9

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

125
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 9: Nơi nào chẳng gặp nhau.... Câu nói của Lý Tầm Hoan làm cho gã thiếu niên hơi khựng nhưng rồi gã lại cười sằng sặc: - Thật là thú vị, chiếc áo lạnh của các hạ lại có hai con mắt. Lý Tầm Hoan lại mỉm cười điềm đạm: ...Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 9

 1. TiÓu Lý phi ®ao 116 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø chÝn N¬i nµo ch¼ng gÆp nhau C©u nãi cña Lý TÇm Hoan lµm cho g· thiÕu niªn h¬i khùng nh−ng råi g· l¹i c−êi s»ng sÆc: - ThËt lµ thó vÞ, chiÕc ¸o l¹nh cña c¸c h¹ l¹i cã hai con m¾t. Lý TÇm Hoan l¹i mØm c−êi ®iÒm ®¹m: - NÕu chiÕc ¸o cña t¹i h¹ kh«ng cã hai con m¾t th× lµm sao thÊy ®−îc thanh kiÕm b¸u cña c¸c h¹? Bëi v× thanh kiÕm ®ã ®−îc ®−a tõ phÝa sau l−ng. MÆt g· thiÕu niªn biÕn ®æi tõ xanh ®Õn ®á, b©y giê l¹i ®Õn mµu x¸m xÞt, hai tay g· n¾m cøng run run. G· ®ang bùc tøc l¾m... Long Tiªu V©n xoa tay c−êi lín cè lµm cho kh¶o lÊp: - §ïa nh− thÕ ®· ch−a? Hµ hµ, ®êi nµo thiÕu trang chñ cña " Tµng kiÕm s¬n trang " kh«ng hÒ tiÕc kiÕm b¸u, mµ Lý th¸m hoa còng ®êi nµo tiÕc chiÕc hå c©u! Nghe ba tiÕng " Lý th¸m hoa ", g· thiÕu niªn ¸o gÊm vôt biÕn s¾c, ®«i m¾t ®ang trõng trõng ngã Lý TÇm Hoan nh− hít h·i dêi xuèng tr©n trèi nh×n con dao nhá. Lý TÇm Hoan còng cau mµy: - A... th× ra Du thiÕu hiÖp ®©y sao? Long Tiªu V©n gËt ®Çu c−êi: - Ph¶i, ®©y lµ Du Long Sinh, c«ng tö cña Tµng kiÕm l·o nh©n mµ còng lµ ®Ö tö duy nhÊt cña Tµng long kiÕm kh¸ch Thiªn S¬n TuyÕt ¦ng Tö tiÒn bèi ®Êy. Lý TÇm Hoan gËt ®Çu: - Qu¶ lµ mét danh gia ®Ö tö! Ngay lóc ®ã cã mét ng−êi x«ng v« h»n häc: - Ai giÕt Kh−u §éc ? Ai giÕt Kh−u §éc thÕ ? Lý TÇm Hoan quay l¹i thÊy mét l·o giµ cao lín, hµm r©u th−a ®Ó lé chiÕc miÖng thËt réng, s¸t khÝ ®»ng ®»ng ®óng lµ " ThiÕt diÖn v« t− ". Lý TÇm Hoan c−êi c−êi: - T«i ®©y, TriÖu ®¹i gia! TriÖu ChÝnh NghÜa qu¾c ®«i m¾t s¾c nh− g−¬m: - µ... râ rµng nãi kh«ng ngoa mµ, c¸c h¹ ®Õn ®©u lµ m¸u r¬i ®Õn ®ã. Lý TÇm Hoan ®¸p: - Kh−u §éc kh«ng ®¸ng giÕt µ? TriÖu ChÝnh NghÜa hái l¹i: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 117 Nguyªn t¸c : Cæ Long - C¸c h¹ biÕt h¾n lµ ai kh«ng? Lý TÇm Hoan c−êi: - Kh«ng biÕt th× lµm sao l¹i nãi tªn? ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ h¾n kh«ng ph¶i lµ Mai Hoa §¹o! TriÖu ChÝnh NghÜa cau mµy: - §· biÕt kh«ng ph¶i lµ Mai Hoa §¹o th× l¹i lµm sao cßn h¹ ®éc thñ? Lý TÇm Hoan nãi: - T¹i h¹ kh«ng muèn giÕt h¾n, nh−ng còng kh«ng muèn bÞ h¾n giÕt. Dï sao giÕt ng−êi còng h¬n ®Ó ng−êi giÕt. TriÖu l·o gia mµ kh«ng biÕt c¸i lÏ qu¸ tÇm th−êng Êy hay sao? TriÖu ChÝnh NghÜa vïng v»ng: - V« can v« cí th× t¹i sao l¹i hµnh hung c¸c h¹? Lý TÇm Hoan nãi: - Lµm sao biÕt ®−îc v« can v« cí? Cã thÓ b×nh th−êng th× kh«ng sao nh−ng trong tr−êng hîp nµo ®ã, ng−êi ta cÇn giÕt ng−êi ®Ó bÞt miÖng ®ã lµ c¸i cí råi cßn g× n÷a? TriÖu ChÝnh NghÜa vÆn l¹i: - T¹i sao kh«ng ®Ó h¾n sèng ®Ó hái cho râ rµng? Lý TÇm Hoan nãi: - T«i còng muèn thÕ nh−ng ngän dao cña t«i bung ra th× vÊn ®Ò sèng chÕt cña ®èi ph−¬ng kh«ng ph¶i do t«i muèn n÷a. Do ®ã, trõ tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng, cßn th× t«i rÊt cÈn thËn. Võa nãi Lý TÇm Hoan võa liÕc Du Long Sinh. TriÖu ChÝnh NghÜa dËm ch©n: - C¸c h¹ ®· ra biªn giíi råi cßn trë vÒ lµm chi n÷a? Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Nhí TriÖu ®¹i gia mµ. Nhí qu¸ vÒ th¨m mét chót kh«ng ®−îc −? TriÖu ChÝnh NghÜa tøc tèi ®Õn cùc ®iÓm nãi víi Long Tiªu V©n: - ThÊy kh«ng... b¹n cña tø gia nh− thÕ ®ã, ®−îc råi, ®· g©y tai häa th× tù lo lÊy! Long Tiªu V©n c−êi hßa: - Cã g× cø nãi, chuyÖn g× mµ ®¹i ca ph¶i giËn d÷ nh− thÕ? TriÖu ChÝnh NghÜa trõng trõng m¾t: - Nãi g× b©y giê? §èi phã víi mét Mai Hoa §¹o ®· ®iªn ®Çu råi, b©y giê l¹i ®Õn " Thanh ma " Y Khèc th× ai chÞu næi...! Lý TÇm Hoan gËt gï: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 118 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Ph¶i råi, Thanh ma Y Khèc d÷ l¾m, nhÊt ®Þnh h¾n sÏ t×m ®Õn lµm cá ë ®©y, kÎ thøc thêi tr¸nh tr−íc lµ võa. TriÖu ChÝnh NghÜa giËn qu¸ bá ®i. Du Long Sinh c−êi khÈy: - TriÖu ®¹i gia giµ råi mµ tÝnh t×nh nãng n¶y qu¸. Thanh ma Y Khèc mµ sî g× d÷ vËy. Kh«ng ®îi h¾n ®Õn mµ xem phi ®ao cña Lý th¸m hoa! Lý TÇm Hoan còng c−êi: - Du thiÕu hiÖp muèn xem th× còng kh«ng cÇn ph¶i ®îi Thanh Ma Y Khèc ®Õn! Du Long Sinh mÝm m«i ®Þnh nãi mét c©u g× n÷a, nh−ng l¹i liÕc vµo ngän tiÓu ®ao n¬i tay cña Lý TÇm Hoan råi quay mÆt bá ®i lu«n. Long Tiªu V©n h×nh nh− muèn theo kªu l¹i nh−ng l¹i ®øng l¹i l¾c ®Çu: - HiÒn ®Ö, kh«ng muèn kÕt b¹n víi hä th× th«i, chäc giËn hä lµm g×? Lý TÇm Hoan c−êi: - Hä ®· xem ®Ö kh«ng ra g× råi, cã chäc giËn hä hay kh«ng còng thÕ th«i. Nh÷ng con ng−êi nh− thÕ cã ®i cïng lµ ®ì m¾t. Long Tiªu V©n nãi: - Dï sao cã thªm mét ng−êi b¹n vÉn h¬n... Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu: - Nh−ng trªn ®êi nµy ®−îc mÊy ng−êi xøng ®¸ng mang tiÕng " b¹n ". §Ö th× c¶m thÊy nÕu chØ cã mét ng−êi b¹n, b¹n nh− ®¹i ca th× còng qu¸ ®ñ råi. Long Tiªu V©n vç vai Lý TÇm Hoan c−êi nãi: - C¸m ¬n hiÒn ®Ö ®· dµnh cho huynh mét chç ®øng nh− thÕ. §−îc råi, hä muèn bá ®i th× cø ®Ó hä ®i! Lý TÇm Hoan c¶m ®éng vµ vôt gËp m×nh ho sÆc sôa... Long Tiªu V©n cau mµy vÞn lÊy Lý TÇm Hoan: - MÊy n¨m nay, chøng ho cña hiÒn ®Ö... Nh− kh«ng muèn nãi tíi chuyÖn ®ã, Lý TÇm Hoan ng¾t ngang: - §¹i ca, ®Ö muèn gÆp mét ng−êi. Long Tiªu V©n nãi liÒn: - L©m Tiªn Nhi cã ph¶i kh«ng? Lý TÇm Hoan c−êi: - Qu¶ ®óng lµ tri kû... Long Tiªu V©n c−êi lín: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 119 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Kh«ng ®óng sao ®−îc? Lu«n ®Õn mét thiªn h¹ ®Ö nhÊt mü nh©n mµ kh«ng muèn gÆp th× Lý TÇm Hoan ®©u cã cßn lµ Lý TÇm Hoan n÷a! Lý TÇm Hoan mØm c−êi lÆng lÏ. Ai biÕt? NhÊt lµ Long Tiªu V©n l¹i cµng kh«ng kh«ng thÓ biÕt trong gãc kÝn tËn ®¸y lßng cña ng−êi b¹n th©n giao trõ ThiÕt gi¸p kim c−¬ng ra, kh«ng cßn ai cã thÓ biÕt trong lßng Lý TÇm Hoan ®ang chøa ®ùng nh÷ng g×? Long Tiªu V©n võa kÐo b¹n võa ®i võa c−êi: - T×m nµng mµ t×m ë ®©y lµ trËt råi, tõ ®ªm qua cã x¶y ra lén xén ®Õn nay, nµng ®©u cã d¸m ë L·nh H−¬ng TiÓu Tróc! Lý TÇm Hoan hái: - Chø ë ®©u? Long Tiªu V©n nãi: - Cø tèi lµ ®Õn víi Thi ¢m. HiÒn ®Ö còng nªn ®Õn an ñi Thi ¢m, v× dï sao nµng còng lµ ®µn bµ. V¶ l¹i nµng còng cã biÕt V©n Nhi qu¸ ¸c, nµng kh«ng giËn hiÒn ®Ö ®©u. Lý TÇm Hoan g−îng c−êi: - Nh−ng ®· ®Õn ®©y còng nªn ghÐ ngang L·nh H−¬ng TiÓu Tróc ®Ó ®Ö nh×n l¹i n¬i x−a mét chót. Mµ còng ch−a biÕt chõng b©y giê L©m Tiªn Nhi c« n−¬ng ë ®ã còng nªn... Long Tiªu V©n gËt ®Çu: - Còng ®−îc, xem chõng ®ªm nay kh«ng thÊy mÆt nµng lµ hiÒn ®Ö khã ngñ l¾m ®ã? Lý TÇm Hoan c−êi kh«ng nãi... Nh−ng tia m¾t hä Lý l¹i ngêi ngêi nh− chît ph¸t gi¸c ®−îc mét viÖc g× bÝ mËt... *** L·nh H−¬ng TiÓu Tróc qu¶ kh«ng cã mét ai. Võa vµo ®Õn ®ã, Lý TÇm Hoan ®· dÉm ph¶i kÝ øc m−êi n¨m vÒ tr−íc. TÊt c¶ nh÷ng g× trong gian phßng nµy ®Òu kh«ng thay ®æi, tõ chiÕc ghÕ ®Õn mÆt bµn, vÞ trÝ vÉn y nguyªn, nghiªn èng mùc cña m−êi n¨m x−a cßn n»m ®ã... Lý TÇm Hoan c¶m thÊy nh− sèng l¹i nh÷ng ngµy xa l¾m, ngµy mµ nµng vµ chµng cßn ®ua nhau thö ®Õm hoa mai, ngµy mµ chµng ©u yÕm phñ trªn vai nµng chiÕc hå cÇu vµ khÏ ng©m nh÷ng c©u th¬ t×nh tø... BÇy giê muèn sím quªn l¹i kh«ng lµm sao quªn ®−îc, nh− thÕ chµng sÏ kh«ng viÕt nã ra lµm chi ®Ó b©y giê ph¶i nÆng lßng. Ngoµi trêi tuyÕt l¹i l¶ t¶ r¬i. Hoa tuyÕt l¸ch t¸ch bªn khung cöa sæ nh− giäng th× thÇm tØ tª cña ng−êi ngäc... Lý TÇm Hoan bÊt gi¸c thë dµi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 120 Nguyªn t¸c : Cæ Long - M−êi n¨m råi... mµ cã lÏ kh«ng chØ m−êi n¨m. NhiÒu lóc thêi gian nh− ®äng l¹i, nh−ng khi c¶m thÊy tuÕ nguyÖt tr«i qua th× l¹i nh− gißng n−íc ph¨ng ph¨ng vµ nh©n sinh cø ngåi m·i trªn bê. Long Tiªu V©n cã nhiÒu c¶m kh¸i nh−ng l¹i ph¸ lªn c−êi: - HiÒn ®Ö cã nhí c¸i ngµy mµ ngu huynh míi ®Æt ch©n ®Õn n¬i nµy kh«ng? Håi Êy in nh− còng gÆp lóc tuyÕt r¬i... Lý TÇm Hoan l¬ ®·ng: - µ... lµm sao quªn ®−îc... Long Tiªu V©n l¹i c−êi lín: - Nhí h«m ®ã bao nhiªu töu phÇn trong nhµ nµy hai ®øa m×nh ®Òu quËt lªn tÊt c¶, mµ còng lµ lÇn thø nhÊt ngu huynh thÊy hiÒn ®Ö uèng r−îu say. ThÕ nh−ng hiÒn ®Ö mét mùc b¶o kh«ng say, l¹i cßn b¶o cã thÓ viÕt tÊt c¶ t¸m bµi " töu høng " kh«ng sai mét ch÷... Víi tay lÊy c©y bót c¾m trong èng, Long Tiªu V©n nãi tiÕp: - §©y nµy, in nh− lµ c©y bót nµy ®©y nhÐ, hiÒn ®Ö lóc ®ã viÕt b»ng c©y bót nµy ®©y! Tuy g¾ng g−îng, nh−ng nô c−êi cña Lý TÇm Hoan vÉn ph¶i cè në cho toµn vÑn: - Vµ nhí r»ng bËn ®¸nh c¸ Êy ®Ö th¾ng? Long Tiªu V©n: - Nh−ng cã lÏ hiÒn ®Ö kh«ng thÓ ngê r»ng qua m−êi n¨m tuÕ nguyÖt, c©y bót Êy vÉn cßn ®©y! Lý TÇm Hoan mØm c−êi kh«ng nãi, trong lßng chît næi lªn nçi niÒm cay ®¾ng... Vµ hä Lý ®¶o m¾t nh×n quanh: - Bót mùc vÉn cßn ®©y nh−ng chñ nh©n ®· thay ®æi... Long Tiªu V©n gËt gï nh− ®ang thÊm mét ý g×: - KÓ ra còng l¹, y nh− L©m Tiªn Nhi ®o¸n ch¾c hiÒn ®Ö sÏ trë vÒ, cho nªn tuy ë ®©y mÊy n¨m trêi nµng kh«ng ®éng ®Õn vËt g× n¬i ®©y c¶. Lý TÇm Hoan nãi: - Nµng còng kh«ng cÇn ph¶i lµm thÕ. Long Tiªu V©n c−êi: - Bän nµy còng kh«ng b¶o nµng thÕ, nh−ng nµng l¹i nãi... Long Tiªu V©n nãi ch−a døt c©u, chît nghe ngoµi cöa cã tiÕng kªu hèi h¶: - Tø gia... tø gia... Long Tiªu V©n b−íc ra cau mµy: - ChuyÖn g× thÕ? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 121 Nguyªn t¸c : Cæ Long Ng−êi Êy võa thë võa nãi: - TÇn thiÕu gia ch¾c... kh«ng xong, cho nªn TÇn l·o gia cho thØnh Tø gia... Long Tiªu V©n biÕn s¾c: - HiÒn ®Ö... Lý TÇm Hoan: - §¹i ca ®Õn ®ã xem ra sao, ®Ö ®ang cßn muèn ë l¹i chç nµy mét chót, kh«ng biÕt thÕ cã nªn kh«ng? Long Tiªu V©n c−êi: - Sao l¹i kh«ng? §©y vèn lµ chç cña ®Ö mµ, nÕu L©m Tiªn Nhi cã ®Õn ch¾c nµng sÏ hoan nghªnh l¾m ®Êy! Nãi xong, Long Tiªu V©n véi v· ra ®i... Cßn l¹i mét m×nh, Lý TÇm Hoan ngåi lÆng lÏ trªn chiÕc ghÕ bµnh bao da hæ. ChiÕc ghÕ nµy cã tõ l©u l¾m, cã lÏ tuæi cßn h¬n Lý TÇm Hoan. Nhí lóc cßn nhá Lý TÇm Hoan rÊt thÝch bß trªn chiÕc ghÕ nµy ®Ó mµi mùc cho cha, lóc bÊy giê ý nghÜ cña chµng l¹ l¾m... " BÐ Lý håi ®ã muèn m×nh mau lín, mau cao ®Ó cã thÓ leo lªn chiÕc ghÕ cho dÔ, nh−ng råi l¹i lo chiÕc ghÕ còng nh− ng−êi còng cµng ngµy cµng lín cµng cao... Cho ®Õn mét ngµy, chµng Lý cã thÓ ngåi lªn chiÕc ghÕ dÔ dµng th× míi nhËn ra r»ng chiÕc ghÕ kh«ng bao giê cao lín... Chµng chît c¶m thÊy th−¬ng h¹i cho nã qu¸, c¶m thÊy nã thËt ®¸ng th−¬ng... Vµ b©y giê chµng l¹i mong cho m×nh ®−îc nh− chiÕc ghÕ, ®øng m·i m·i nh− thÕ, ®õng ph¶i qua mét tang th−¬ng biÕn ®æi g× c¶... Nh−ng b©y giê th× kh«ng cßn nghÜ nh− thÕ ®−îc, chiÕc ghÕ ngµy x−a vÉn y nguyªn nh−ng ng−êi th× ®· giµ råi! - Giµ råi... giµ råi... Lý TÇm Hoan lÈm bÈm mét m×nh, nh−ng bªn ngoµi vôt cã tiÐng c−êi nho nhá: - Ai nãi ®· giµ? Ng−êi cßn ë ngoµi, nh−ng giäng c−êi ®· mang h¬i Êm ¸p vµo tËn trong phßng, ng−êi ch−a b−íc vµo nh−ng giäng c−êi ®· ®−a thanh xu©n vÒ gi÷a trêi ®«ng gi¸ tuyÕt... Giäng c−êi nh− thÕ ®ñ giíi thiÖu con ng−êi... Lý TÇm Hoan tia m¾t s¸ng lªn, nh−ng vÉn ngåi mét chç, kh«ng ®øng dËy mµ còng kh«ng nãi mét lêi. Nµng: L©m Tiªn Nhi chÇm chËm b−íc v«... Thiªn h¹ vâ l©m qu¶ lµ cã con m¾t tinh ®êi, nµng qu¶ lµ mét tuyÖt s¾c giai nh©n. NÕu cã ai ®em hoa mµ vÝ víi nµng th× qu¶ lµ ng−êi Êy cè t×nh sØ nhôc. Trªn ®êi, kh«ng cã mét loµi hoa nµo cã thÓ lµm kinh ®éng mét con ng−êi nh− thÕ. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 122 Nguyªn t¸c : Cæ Long Toµn th©n nµng kh«ng mét chç nµo kh«ng lµm cho ng−êi kinh hån l¹c ph¸ch, nh−ng ®«i m¾t, chÝnh lµ ®«i m¾t qu¶ lµ chç khiÕn ng−êi ®iªu ®øng. ChÝnh ®«i m¾t ®ã míi lµ ®«i m¾t lµm cho con ng−êi dÔ dµng ph¹m téi. Th¸i ®é cña nµng thËt lµ th©n thiÕt, thËt lµ tù nhiªn. Nµng kh«ng mét chót m¶y may cã mét chót g× khªu gîi, kh«ng chót g× dô c¶m. Nµng thËt nhu m×, thuÇn khiÕt, trong phong th¸i cña mét c« g¸i b−íc vµo tuæi dËy th×. Nh−ng bÊt luËn thÕ nµo, Ên t−îng cña Lý TÇm Hoan còng kh«ng hÒ c¶i biÕn v× ®©y kh«ng ph¶i lµ lÇn thø nhÊt gÆp nµng. T¹i gian nhµ bÕp cña ng«i qu¸n v¾ng vÎ, t¹i gÇn bªn x¸c chÕt cña mô T−êng Vi, Lý TÇm Hoan ®· tõng chøng kiÕn vÎ "nhu m×, thuÇn khiÕt" cña nµng... ThËt t×nh, Lý TÇm Hoan kh«ng muèn tin l¾m, kh«ng muèn tin c« g¸i tr−íc m¾t m×nh b©y giê chÝnh lµ " ng−êi ®Ñp ¸o xanh " muèn ®em c¸i nhu m×, thuÇn khiÕt cña nµng ®Ó ®æi lÊy bé Kim Ty Gi¸p. Nh−ng kh«ng tin kh«ng ®−îc, Lý TÇm Hoan thë dµi nh¾m m¾t... L©m Tiªn Nhi chíp viÒn mi dÞu giäng: - T¹i sao l¹i nh¾m m¾t? Kh«ng muèn nh×n t«i µ? Lý TÇm Hoan c−êi: - T«i ®ang håi t−ëng y phôc cña c« nÐm bõa b·i trong gian nhµ bÕp h«m nµo! L©m Tiªn Nhi ®á mÆt thë dµi: - T«i vèn mong c¸c h¹ kh«ng nhËn ra t«i. T«i còng biÕt hy väng ®ã máng manh... Lý TÇm Hoan hái: - Nh−ng nÕu t«i sím quªn c« nh− thÕ, c« h¸ l¹i ch¼ng thÊt väng sao? L©m Tiªn Nhi c−êi: - Nh−ng c¸c h¹ thÊy t«i mµ vÉn ®iÒm tÜnh, h¸ ch¼ng ph¶i c¸c h¹ t−ëng r»ng t«i lµ ai kh¸c hay sao? Lý TÇm Hoan nãi: - Còng cã lÏ lµ ng−êi trong vâ l©m ®· t«n x−ng c« lµ " ng−êi ®Ñp " kh«ng nhiÒu l¾m! L©m Tiªn Nhi l¹i c−êi: - Nh−ng còng cã lÏ khi thÊy ®å ®Ö cña Y Khèc lµ c¸c h¹ nhí tíi Thanh Ma Thñ vµ khi thÊy Du Long Sinh lµ c¸c h¹ l¹i nhí tíi thanh ®o¶n kiÕm Ng− Tr−êng cã ph¶i thÕ kh«ng? Lý TÇm Hoan nãi: - T«i còng h¬i lÊy lµm l¹ lµ t¹i sao cã biÕt t«i ë ®©y mµ c« cßn ®ñ cam ®¶m ®Õn? L©m Tiªn Nhi c¾n m«i: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 123 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Nµng d©u cã xÊu nh−ng mµ kh«ng thÓ kh«ng gÆp mÑ chång. Cã muèn trèn ch¼ng Ých chi, cho nªn khi nghe Long tø gia gäi lµ t«i lËt ®Ët ®Õn ngay. Lý TÇm Hoan gËt gï: - µ...th× ra h¾n b¶o c« ®Õn? L©m Tiªn Nhi c−êi: - Ch¼ng lÏ c¸c h¹ kh«ng biÕt ý Long tø gia µ? H¾n muèn cho m×nh xÝch l¹i gÇn ®Êy. H×nh nh− h¾n cã c¶m thÊy ®· ë kh«ng ph¶i víi c¸c h¹... ®· c−íp cña... S¾c mÆt cña Lý TÇm Hoan h¬i nÆng xuèng, v× biÕt ý nµng ®· muèn nãi g×... Vµ L©m Tiªn Nhi véi ng−ng l¹i kh«ng nãi tiÕp, khi thÊy bé mÆt nÆng ®ã cña Lý TÇm Hoan. H×nh nh− nµng kh«ng muèn nãi nh÷ng g× mµ ng−êi ®èi diÖn kh«ng muèn nghe. ThÕ nh−ng Lý TÇm Hoan l¹i lÆng yªn nh− ®ang chê xem nµng nãi tiÕp. Qua mét håi l©u, hä Lý míi nãi, mµ nh− nãi tõng tiÕng mét: - H¾n kh«ng cã g× kh«ng ph¶i víi t«i, kh«ng cã ng−êi nµo kh«ng ph¶i víi t«i c¶. ChØ cã t«i ®èi kh«ng ph¶i víi ng−êi kh¸c mµ th«i. L©m Tiªn Nhi nh×n Lý TÇm Hoan håi hép: - C¸c h¹ ®èi kh«ng ph¶i víi ai? Lý TÇm Hoan l¹nh lïng: - T«i ®èi kh«ng ph¶i víi rÊt nhiÒu ng−êi, mµ chÝnh t«i, t«i còng kh«ng nhí râ! L©m Tiªn Nhi dÞu giäng: - Tuú c¸c h¹ muèn nãi sao th× nãi, nh−ng t«i biÕt c¸c h¹ kh«ng ph¶i ng−êi nh− thÕ Êy. Lý TÇm Hoan nãi: - C« biÕt t«i lµ ng−êi nh− thÕ nµo? L©m Tiªn Nhi nãi: - Tù nhiªn t«i ph¶i biÕt chø. Håi lóc t«i cßn nhá, rÊt nhá, th× ®· nghe chuyÖn cña c¸c h¹ råi. Cho nªn khi t«i biÕt ®©y lµ n¬i ë cña c¸c h¹ th× t«i kh«ng tµi nµo dç yªn giÊc ngñ. Nµng xoay m×nh thËt nhÑ, ®−a bµn tay dÞu nhiÔu chØ xung quanh: - C¸c h¹ xem tÊt c¶ nh÷ng g× ë n¬i ®©y cã g× thay ®æi kh¸c h¬n m−êi n¨m vÒ tr−íc kh«ng? Lu«n c¶ chiÕc b×nh r−îu mµ c¸c h¹ ®Ó trong kÖ s¸ch, t«i còng kh«ng hÒ dêi chç, c¸c h¹ cã biÕt t¹i v× sao kh«ng? Lý TÇm Hoan chØ nh×n nµng b»ng ®«i m¾t l¹nh lïng mµ kh«ng nãi. L©m Tiªn Nhi l¹i c−êi: - LÏ tù nhiªn lµ c¸c h¹ kh«ng biÕt. Nh−ng t«i cã thÓ nãi cho c¸c h¹ biÕt . Bëi v× chØ nh− thÕ t«i míi cã thÓ c¶m gi¸c r»ng ®©y lµ chç c¸c h¹ cã lóc ph¶ng phÊt t«i thÊy Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 124 Nguyªn t¸c : Cæ Long nh− c¸c h¹ ®ang ë trong nhµ nµy, ®ang ngåi trªn ghÕ nµy... ngåi lÆng lÏ nh×n t«i, cïng víi t«i trß chuyÖn... §«i m¾t nµng chît trë nªn xa x«i vµ giäng nãi nµng h¹ thÊp xuèng: - Cã lóc nöa ®ªm t«i thøc dËy, c¶m thÊy ph¶ng phÊt nh− c¸c h¹ n»m kÒ bªn, trªn ch¨n gèi cßn ph¶ng phÊt nghe h¬i thë. Lý TÇm Hoan vôt c−êi: - Trõ c¸i bãng h×nh cña t«i ra, cßn cã bãng h×nh " thËt sù " nµo kh¸c kh«ng? L©m Tiªn Nhi c¾n m«i: - C¸c h¹ cho r»ng nhµ nµy cã ai ®Õn n÷a µ? Lý TÇm Hoan ®iÒm nhiªn: - N¬i ®Çy ®· thuéc vÒ c«, c« muèn cho ai vµo l¹i ch¼ng ®−îc! L©m Tiªn Nhi ái: - C¸c h¹ cho r»ng Du Long Sinh, Kh−u §éc nh÷ng ng−êi Êy ®Òu cã ®Õn ®©y −? Lý TÇm Hoan kh«ng tr¶ lêi vµ ®«i m¾t nµng vôt öng ®á: - T«i cÇn nãi ®Ó cho c¸c h¹ biÕt, tõ tr−íc ®Õn nay t«i ch−a tõng cho mét ai b−íc vµo ng−ìng cöa nµy c¶, v× thÕ cho nªn hä cø chùc m·i ë v−ên mai. NÕu t«i cho hä vµo th× cã lÏ Kh−u §éc vµ TÇn Träng kh«ng ph¶i chÕt. Lý TÇm Hoan cau mµy: - §· thÕ th× sao c« n−¬ng kh«ng cho hä vµo ®©y th× cã ph¶i h¬n kh«ng? L©m Tiªn Nhi c¾n m«i: - Bêi v× n¬i ®©y lµ cña c¸c h¹, t«i cÇn ph¶i thay c¸c h¹ mµ gi÷ g×n, t«i kh«ng b»ng lßng cho mét ng−êi ®µn «ng nµo ®Õn, t«i kh«ng b»ng lßng cho ai lµm mÊt vÕt tÝch vµ... Nµng kh«ng nãi ®−îc n÷a. Cã thÓ nµng ng¹i më miÖng mµ còng cã thÓ kh«ng biÕt lêi nµo ®¹t ý. Nh−ng Lý TÇm Hoan ®· mØm c−êi vµ nãi thÕ cho nµng: - Vµ h¬i h¸m, cã ph¶i ý c« muèn nãi nh− thÕ kh«ng? L©m Tiªn Nhi ®á mÆt cói ®Çu: - ý cña t«i nh− thÕ nµo, c¸c h¹ cã râ kh«ng? Lý TÇm Hoan l¹i mØm c−êi: - Cho ®Õn b©y giê t«i míi hay r»ng n¬i con ng−êi cña t«i cã... h¬i h¸m. Nh−ng h¬i h¸m ra sao? BiÕt cã th¬m tho g× kh«ng hay lµ ng−îc l¹i? L©m Tiªn Nhi cói ®Çu thËt thÊp: - T«i nãi nh−ng ®iÒu ®ã kh«ng ph¶i ®Ó c¸c h¹ c−êi nh¹o ®©u. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 125 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan hái: - ThÕ th× v× lÏ g×? L©m Tiªn Nhi ái l¹i: - ý cña t«i c¸c h¹ cßn ch−a biÕt sao? Lý TÇm Hoan c−êi: - Nh− vËy th× kh«ng cÇn ai mai mèi loanh quanh, t«i còng cã nhiÒu hy väng! L©m Tiªn Nhi nãi: - NÕu t«i ®· kh«ng sím biÕt c¸c h¹... kh«ng sím biÕt ë ®Êy...th× h«m ®ã...t«i ®©u cã. Nµng nãi mét c©u kh«ng ®Çu kh«ng ®u«i, mét c©u kh«ng ®ñ ý mµ thËt ra cã lóc kh«ng cÇn ph¶i nãi cho ®ñ lêi, nh−ng ý vÉn diÔn ®¹t ®−îc mét c¸ch kh«ng hÒ thiÕu sãt. Lý TÇm Hoan c−êi: - Nh− vËy b÷a ®ã chØ v× nµng ®· biÕt t«i, ®· thÝch t«i chø kh«ng ph¶i v× Kim Ty Gi¸p? L©m Tiªn Nhi nãi: - Tù nhiªn lµ cÇn Kim Ty Gi¸p, nh−ng nÕu ®èi t−îng kh«ng ph¶i lµ c¸c h¹ th×... th× t«i... ®©u cã... Lý TÇm Hoan c−êi: - Nh− vËy lµ nhÊt cö l−ìng tiÖn! L©m Tiªn Nhi vôt hái: - T«i cßn mét viÖc h¬i l¹, lµ kh«ng hiÓu t¸i sao, c¸c h¹ l¹i còng cÇn Kim Ty Gi¸p? Lý TÇm Hoan nãi: - T«i còng cã viÖc lÊy lµm l¹. L©m Tiªn Nhi nãi: - T«i cÇn Kim Ty Gi¸p v× t«i muèn chÝnh tay t«i giÕt Mai Hoa §¹o? Lý TÇm Hoan nãi: - T¹i sao thÕ? L©m Tiªn Nhi nãi: - C¸c h¹ ph¶i biÕt bÊt cø ai giÕt Mai Hoa §¹o th× t«i ph¶i lµm vî ng−êi Êy. ChuyÖn ®ã tuy tù t«i giao hÑn, nh−ng t«i rÊt khæ trong lßng. Lý TÇm Hoan c−êi: - C« muèn chÝnh tay c« giÕt Mai Hoa §¹o, ch¼ng lÏ c« muèn c«... lµm vî chÝnh c« µ? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 126 Nguyªn t¸c : Cæ Long L©m Tiªn Nhi nãi: - T«i muèn chÝnh tay t«i giÕt Mai Hoa §¹o lµ v× t«i kh«ng muèn lµm vî ai hÕt. Nµng chît ngÈng mÆt nh×n Lý TÇm Hoan vµ nãi giäng buån buån: - Bëi v× tÊt c¶ ®µn «ng trªn thÕ gian nµy t«i kh«ng b»ng lßng ai c¶. Lý TÇm Hoan nh×n th¼ng vµo mÆt nµng: - ThÕ cßn t«i? L©m Tiªn Nhi c−êi: - Tù nhiªn c¸c h¹ lµ ngo¹i lÖ. Lý TÇm Hoan hái: - T¹i lµ sao vËy? L©m Tiªn Nhi nãi b»ng mét giäng thËt dÞu dµng: - Bëi v× c¸c h¹ kh«ng nh− nh÷ng ng−êi ®µn «ng kh¸c. Hä kh«ng kh¸c g× gièng chã, bÊt cø t«i ®èi víi hä nh− thÕ nµo hä còng cø quÊn quýt theo t«i, chØ cã c¸c h¹... Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - ThÕ th× t¹i sao c« kh«ng cø ®Ó Kim Ty Gi¸p cho t«i, cø dÓ cho t«i giÕt Mai Hoa §¹o råi c« gi÷ lêi høa lÊy t«i lµm chång, nh− thÕ cã ph¶i nhÊt c÷ l−ìng tiÖn kh«ng? Y nh− cã phÇn söng sèt nh−ng L©m Tiªn Nhi l¹i c−êi: - µ, µ...nh− thÕ thËt lµ hay, thÕ nh−ng t¹i sao t«i l¹i kh«ng nghÜ ra? Lý TÇm Hoan chíp m¾t mØm c−êi: - §ã lµ mét ®iÒu hay, ngoµi t«i ra cßn ai cã thÓ nghÜ ®−îc? Nh− kh«ng thÊy c©u nãi víi nh÷ng ý nghÜ chÕ giÔu Êy, L©m Tiªn Nhi xÞch l¹i n¾m tay Lý TÇm Hoan: - T«i biÕt Mai Hoa §¹o sÏ ®Õn ®©y, vËy ngµy mai t«i sÏ ë ®©y ®îi h¾n. Lý TÇm Hoan hái: - Vµ c« n−¬ng muèn ngµy mai t«i còng ®Õn ®©y, cã ph¶i kh«ng? L©m Tiªn Nhi gËt ®Çu: - T«i sÏ lµm miÕng måi nhö h¾n ®Õn ®©y, c¸c h¹ cã Kim Ty Gi¸p trong m×nh sÏ rÊt dÔ dµng chÕ ngù h¾n, h¾n cã lîi h¹i mÊy còng kh«ng lµm g× c¸c h¹ ®−îc, nÕu c¸c h¹ chÕ ngù h¾n ®−îc råi th×... Nµng ®á mÆt cói ®Çu, ®«i m¾t tiªu hån l¹c ph¸ch cña nµng kh«ng ngõng len lÐn nÐm mét c¸ch cè ý liÕc Lý TÇm Hoan, nµng kh«ng nãi víi Lý TÇm Hoan b»ng lêi mµ lµ b»ng ®«i m¾t. Lý TÇm Hoan chíp m¾t mØm c−êi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 127 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Tèt l¾m, nhµy mai t«i nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn, nÕu t«i kh«ng ®Õn th× t«i qu¶ lµ mét th»ng ngu. L©m Tiªn Nhi he khÏ rót tay vÒ, nh−ng ®Çu ngãn tay l¹i vuèt thËt nhÑ trªn mu bµn tay c¶u Lý TÇm Hoan b»ng mét cö chØ tù nhiªn. Tù nhiªn mµ cè ý vuèt qua tim chµng... Lý TÇm Hoan bËt c−êi: - KÓ ra th× c« häc ®−îc c¸i ngoan. L©m Tiªn Nhi öng hång ®«i m¸: - T«i vÉn lµ ngoan mµ. Lý TÇm Hoan nãi: - T«i muèn nãi c« häc ®−îc c¸i ngoan lµ cè ®Ó cho ®µn «ng chñ ®éng. H¬i thë cña L©m Tiªn Nhi dån dËp vµ giäng nµng ph¸t run: - Nh−ng... nh−ng c¸c h¹ sÏ kh«ng... Lý TÇm Hoan nh×n th¼ng vµo m¾t nµng b»ng tia m¾t l¹nh lïng, nh−ng miÖng vÉn në nô c−êi b×nh th¶n: - T¹i sao c« biÕt r»ng t«i sÏ kh«ng? L©m Tiªn Nhi nãi: - Bëi v× c¸c h¹ lµ ng−êi qu©n tö. Cã ph¶i thÕ kh«ng? Lý TÇm Hoan l¹i mØm c−êi: - B×nh sinh, t«i chØ lµm cã mét lÇn... qu©n tö, vµ t«i ©n hËn suèt ba ngµy... L©m Tiªn Nhi c−êi, giäng c−êi cña nµng cè lµm cho tù nhiªn, nh−ng ch©n nµng dîm ch¹y... Nh−ng Lý TÇm Hoan ®· n¾m nµng l¹i vµ nãi: - Th× ra ch¼ng nh÷ng c« häc ®−îc c¸ch ®Ó cho ®µn «ng chñ ®éng, mµ cßn ch¹y n÷a! L©m Tiªn Nhi h¬i run: - §ã... ®ã lµ do c¸c h¹ d¹y t«i... d¹y t«i c¸ch dÉn dô c¸c h¹... cã... cã ph¶i thÕ kh«ng? © HQD Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2