intTypePromotion=1

Tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non

Chia sẻ: Nguyen Thi Thu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
772
lượt xem
71
download

Tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung tài liệu "Tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non" giới thiệu đến các bạn khái niệm tích hợp và các hình thức tích hợp để tổ chức hoạt động tích hợp trong trường mầm non, phương pháp đặc trưng của hoạt động dạy học tích hợp,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Giáo dục học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non

  1. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc tÝch hîp theo chñ ®Ò trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non I. Môc ®Ých: - Häc viªn hiÓu ®óng kh¸i niÖm “tÝch hîp” vµ c¸c h×nh thøc tÝch hîp ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng tÝch hîp trong trêng MN. - ThÓ hiÖn ph¬ng ph¸p ®Æc trng cña m«n häc, lo¹i tiÕt d¹y phï hîp víi chñ ®Ò, løa tuæi cña trÎ vµ ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c, tÝnh hÖ thèng. ­ Quan t©m lùa chän c¸ch tÝch hîp hîp lý. II. Néi dung TÝch hîp theo chñ ®Ò: 1- Kh¸i niÖm: - Kh¸i niÖm tÝch hîp trong ch¬ng tr×nh GDMN: TÝch hîp lµ thiÕt kÕ c¸c néi dung vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thµnh mét thÓ thèng nhÊt, trong khung c¶nh cã ý nghÜa ®Ó trÎ phèi hîp ¸p dông vµ ph¸t triÓn c¸c kinh nghiÖm, kü n¨ng tõ c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau khi t×m hiÓu mét sù viÖc, th«ng qua viÖc trÎ tham gia tÝch cùc vµ trùc tiÕp mét c¸ch tù nhiÖn. - Chñ ®Ò: Chñ ®Ò trong GDMN ®îc hiÓu lµ mét phÇn néi dung kiÕn thøc, kü n¨ng cïng ph¶n ¸nh mét vÊn ®Ò nµo ®ã mµ trÎ cã thÓ t×m hiÓu, kh¸m ph¸ vµ häc theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau díi sù tæ chøc, híng dÉn cña gi¸o viªn trong mét kho¶ng htêi gian thÝch hîp. 2- C¸c lo¹i tÝch hîp: 2-1. TÝch hîp theo chñ ®Ò: * TÝch hîp theo chñ ®Ò lµ viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng xoay quanh néi dung mét chñ ®Ò nµo ®ã, gióp GV t×m ra c¸c c¸ch d¹y míi, s¸ng t¹o h¬n vµ ®¹t hiÖu tèt nhÊt. 1
  2. VÝ dô: Thùc hiÖn chñ ®Ò “C¸c lo¹i hoa”. Trong giê häc cã chñ ®Ých : GV cho trÎ lµm quen c¸c lo¹i hoa; trong giê ho¹t ®éng gãc: cho trÎ vÏ, t« mµu c¸c lo¹i hoa; trong giê ho¹t ®éng ngoµi trêi: Cho trÎ quan s¸t vên hoa, häc ®Õm c¸c lo¹i hoa, hoÆc lµm hoa b»ng giÊy mµu… - ViÖc kÕt hîp th«ng qua sö dông c¸c bµi d¹y dùa trªn c¸c chñ ®Ò vµ c¸c chñ ®Ò kÕt hîp vui ch¬i víi c¸c ho¹t ®éng cã sù híng dÉn cña c« gi¸o, nh»m kh¸m ph¸ kü mét vÊn ®Ò, mét ®èi tîng nµo ®è sÏ ®em l¹i cho trÎ sù høng thó vµ ham thÝch tham gia ho¹t ®éng. C¸ch thiÕt kÕ ch¬ng tr×nh nµy ®Æc biÖt phï hîp víi trÎ mÇm non. - Chñ ®Ò chÝnh lµ t©m ®iÓm, quanh nã c¸c ho¹t ®éng phï hîp ®îc ®a ra, cho phÐp c« gi¸o tÝch hîp mét sè m«n häc, mét sè lÜnh vùc kh¸c nhau vµo ho¹t ®éng cã ý nghÜa gi¸o dôc trÎ. C¸c chñ ®Ò cã thÓ l«i cuèn trÎ vµo c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸, t×m tßi vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Sù høng thó cña trÎ hoÆc s¸ng t¹o cña GV ®Òu cã thÓ cã ®îc tõ c¸c chñ ®Ò. C¸c bµi häc dùa vµo c¸c chñ ®Ò cã thÓ phï hîp víi c¶ kiÓu häc theo nhãm vµ ho¹t ®éng c¸ nh©n trong nhãm. - X©y dùng mét néi dung vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng lÜnh héi kinh nghiÖm häc tËp xoay quanh mét chñ ®Ò ®îc lùa chän ®Ó trÎ cã c¬ héi kh¸m ph¸ s©u, kh«ng phiÕn diÖn, tiÕp thu mét c¸ch cã hÖ thèng. - C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh hiÖn hµnh, dùa trªn kh¶ n¨ng cña trÎ vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ (tr×nh ®é GV, CSVC, tµi chÝnh…) mµ lùa chän néi dung phï hîp víi chñ ®Ò vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó triÓn khai chñ ®Ò. Do ®ã, chñ ®Ò më ra cã thÓ lín (réng) hoÆc nhá (hÑp), tiÕn hµnh khai th¸c toµn bé hay chØ mét phÇn (nh¸nh) cña chñ ®Ò ®ã vµ chñ ®Ò thùc hiÖn trong thêi gian dµi hoÆc ng¾n. 2.2. TÝch hîp trong mét ho¹t ®éng: 2
  3. - Khai th¸c nhiÒu mÆt ph¸t triÓn kh¸c nhau ë trÎ khi tiÕn hµnh triÓn khai thùc hiÖn mét ho¹t ®éng thóc ®Èy mét lÜnh vùc nµo ®ã. Ho¹t ®éng nµy ph¶i lµ chñ ®¹o, ®ång thêi kÕt hîp thËt hîp lý c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng träng t©m, (kh«ng lång ghÐp mét c¸ch gîng Ðp). VD: Ho¹t ®éng chung: T×m hiÓu vÒ c¸c con vËt sèng trong gia ®×nh, líp 4 tuæi. + Cho trÎ ch¬i t¹o d¸ng, b¾t chíc tiÕng kªu cña c¸c con vËt + Cho trÎ kÓ tªn c¸c con vËt ®· biÕt, ®· thÊy, ®· nu«i… + C« gi¸o viÕt tªn c¸c con vËt lªn b¶ng. + C« ®äc tªn c¸c con vËt, cho trÎ lÊy tranh cña chóng, ph©n lo¹i con vËt theo nhãm dùa vµo ®Æc ®iÓm cña chóng nh: 4 ch©n, 2 ch©n, ®Î trøng, ®Î con, m«i trêng sèng, thøc ¨n…vµ ghÐp lªn b¶ng cµi, kÕt hîp ®Õm sè lîng c¸c con trong nhãm.v.v.v + H¸t vµ vËn ®éng theo nhÞp bµi h¸t vÒ c¸c con vËt: Gµ trèng, MÌo con vµ cón con, §µn vÞt con. §äc bµi th¬: NghÐ ngä. + VÏ vµ t« mµu c¸c con vËt theo ý thÝch. - TÝch hîp c¸c lÜnh vùc néi dung trong 1 ho¹t ®éng tøc lµ khai th¸c néi dung cña c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c nhau vµo qu¸ tr×nh tæ chøc mét ho¹t ®éng nµo ®ã. VD: GV tæ chøc ho¹t ®éng cã chñ ®Ých thuéc lÜnh vùc ph¸t triÓn thÓ chÊt, GV cã thÓ khai th¸c nh÷ng néi dung cã liªn quan ë c¸c lÜnh vùc kh¸c nh: ©m nh¹c, th¬, truyÖn, t¹o h×nh…nhng cÇn lu ý viÖc khai th¸c c¸c néi dung ®ã ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch linh ho¹t, nhÑ nhµng, kh«ng lµm mÊt ®i tÝnh träng t©m cña néi dung chÝnh cña giê ho¹t ®éng. Th«ng thêng ngêi ta tÝch hîp c¸c néi dung kh¸c vµo ®Çu hoÆc cuèi giê häc. 3
  4. 3.3. TÝch hîp mäi ho¹t ®éng trong ngµy vµo chñ ®Ò: C¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc – gi¸o dôc trÎ diÔn ra trong mét ngµy ë trêng MN b¾t ®Çu tõ lóc ®ãn trÎ cho ®Õn khi tr¶ trÎ ®îc tæ chøc theo mét chñ ®Ò. Gi¸o viªn cã thÓ tÝch hîp c¸c néi dung vµo ho¹t ®éng trong ngµy theo chñ ®Ò ®· chän mét c¸ch hîp lý, tù nhiªn. VD: Chñ ®Ò thùc vËt – Rau. (trÎ 5 tuæi). - TrÎ trß chuyÖn kÓ tªn vÒ c¸c lo¹i rau theo mïa: rau ¨n cñ, ¨n l¸, ¨n qu¶ mµ trÎ ®· biÕt, ®· ®îc ¨n. - Tham quan, ch¨m sãc vên rau xanh. - VÏ vµ t« mµu c¸c lo¹i rau. - §äc th¬, kÓ chuyÖn vÒ c¸c läai rau - Tham gia nhÆt rau víi c¸c c« nu«i dìng. - Lµm sinh tè cµ chua, cµ rèt. - Lµm thÝ nghiÖm: Gieo h¹t n¶y mÇm: H¹t c¶i Tãm l¹i: D¹y trÎ MN theo híng tÝch hîp nh trªn lµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trùc tiÕp cña b¶n th©n trÎ víi thÕ giíi xung quanh, th«ng qua sinh ho¹t tù nhiªn vµ kinh nghiÖm cña trÎ. Nhê ®ã trÎ lÜnh héi c¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt cho cuéc sèng thùc tiÔn sau nµy. §Çy lµ quan ®iÓm tèi u phï hîp h¬n víi ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn t©m lý cña trÎ vµ mang tÝnh hiÖu qu¶ cao trong viÖc ph¸t triÓn trÎ mét c¸ch toµn diÖn, tù nhiªn, ®¸p øng víi yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn x· héi. - Ho¹t ®éng thiÕt kÕ theo híng tÝch hîp, chñ ®Ò sö dông h×nh thøc “m¹ng më” gióp gi¸o viªn nh×n râ c¸c mèi liªn quan gi÷a c¸c néi dung kiÕn thøc vµ c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh tÝch hîp trong ph¹m vi chñ ®Ò vµ víi c¸c chñ ®Ò kh¸c ­ Cho phÐp gi¸o viªn linh ho¹t trong viÖc x¸c ®Þnh, lùa chän./. III- TÝch hîp néi dung GDBVMT vµo c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc: 1- Nguyªn t¾c tÝch hîp néi dung BVMT: 4
  5. - Néi dung GDBVMT cã mèi liªn quan víi néi dung gi¸o dôc, nu«I dìng. - Néi dung GDBVMT ®a vµo mét c¸ch cã hÖ thèng, phï hîp víi trÎ, kh«ng trïng lÆp, kh«ng g©y qu¸ t¶I ¶nh hëng ®Õn viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng chÝnh. - Nh÷ng vÝ dô biÓu hiÖn vÒ hiÖn tr¹ng m«I trêng ph¶I gÇn gòi, kh«ng xa l¹ víi trÎ, cã thÓ nªu cô thÓ ë trêng, líp hoÆc ë gia ®×nh, ®Þa ph¬ng. - Nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ m«I trêng ®a ra ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ. 2- TÝch hîp néi dung gi¸o dôc b¶o vÖ m«I trêng lång ghÐp vµo chñ ®Ò: 3- TÝch hîp néi dung GD BVMT vµo c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc: 4- TÝch hîp néi dung BVMT ®a vµo ho¹t ®éng mét ngµy cña trÎ t¹i trêng mÇm non: 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2