intTypePromotion=1

Tờ trình về dự thảo quyết định ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú

Chia sẻ: Hoang Vui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
93
lượt xem
0
download

Tờ trình về dự thảo quyết định ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tờ trình về dự thảo quyết định ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú trình bày về sự cần thiết phải ban hành văn bản, quá trình xây dựng dự thảo quy định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tờ trình để nắm bắt thông tin chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ trình về dự thảo quyết định ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú

  1. UBND QUẬN TÂN PHÚ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG TƯ PHÁP Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ___ __________________________ Số:                /TTr­TP Tân Phú, ngày          tháng           năm 2012 Dự thảo TỜ TRÌNH Về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà  soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân  Phú ______ Thực hiện chỉ  đạo của Chủ  tịch  Ủy ban nhân dân quận tại Phiếu chuyển   số 17437/PC­VP ngày 28/11/2011 của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận về việc  chuyển Phòng Tư  pháp tham mưu  Ủy ban nhân dân quận thực hiện Quyết định  số  75/2011/QĐ­UBND ngày 21/11/2011 của  Ủy ban nhân dân thành phố  Hồ  Chí  Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy   phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Tư pháp đã tiến hành  nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan và xây dựng dự thảo Quy chế về  kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn   quận Tân Phú và dự  thảo Quyết định ban hành Quy chế  (sau đây gọi tắt là Dự  thảo), xin báo cáo Ủy ban nhân dân quận một số nội dung cụ thể sau: I. Sự cần thiết phải ban hành văn bản 1. Thực trạng pháp luật về vấn đề quy định trong Dự thảo Nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để  kịp thời   đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, hủy bỏ  hoặc bãi bỏ  văn bản, bảo đảm tính hợp  hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời kiến nghị  cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm   quyền đã ban hành văn bản trái pháp luật, ngày 14/11/2003 Chính phủ  đã ban  hành Nghị  định số  135/2003/NĐ­CP về  kiểm tra và xử  lý văn bản quy phạm  pháp luật và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 14/2004/TT­BTP ngày 16/6/2004   hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ­CP. Hai văn bản  này đã giúp cho hoạt động kiểm tra và xử  lý văn bản quy phạm pháp luật đạt   được những hiệu quả  đáng kề  như: xây dựng được hệ  thống kiểm tra văn bản 
  2. quy phạm pháp luật từ  trung  ướng đến địa phươn, đã phát hiện và xử  lý nhiều   văn bản quy phạm pháp luật trái luật, góp phần tích cực vào công tác soạn thảo  và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, … Tuy nhiên, qua một thời gia thực   hiện thì Nghị  định số  135/2003/NĐ­CP đã bộc lộ  một số  điểm không còn phù  hợp như một số quy định không phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm   pháp luật năm 2008; Một số quy định trùng lặp về nội dung, thiếu tính cụ thể và  chưa thực sự  thuận tiện cho áp dụng; … Từ  thực tế  đó và theo quy định tại   Khoản 2 Điều 10 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng   nhân dân và Ủy ban nhân dân và tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định 91/2006/NĐ­CP  ngày 06/9/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số  điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và  Ủy ban nhân dân quy định: Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tổ chức rà soát và hệ  thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của mình và của Hội đồng nhân dân cùng   cấp thì ngày 12/4/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị  định số  40/2010/NĐ­CP về  kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Nghị định này thay thế Nghị định  số 135/2003/NĐ­CP ngày 14/11/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2010.  Thời gian trước đây, căn cứ theo quy định của Nghị định số 135/2003/NĐ­ CP  Ủy ban nhân dân thành phố  đã ban hành Chỉ  thị  số  16/2006/CT­UBND ngày   09/5/2006. Khi Nghị   định số  135/2003/NĐ­CP được thay thế  bằng Nghị   định  40/2010/NĐ­CP thì nội dung của Chỉ  thị  này không còn phù hợp với quy định  mới. Từ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 36 Nghị định 40/2010/NĐ­CP thì Ủy  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định cụ  thể  quy chế  kiểm tra, xử  lý  văn bản tại địa phương. Bên cạnh đó, xuất phát từ yêu cầu thực tế của công tác  kiểm tra và xử  lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố  Hồ  Chí  Minh, cần có sự  thống nhất thực hiện của các cơ  quan, đơn vị  trong hoạt động   kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và nhằm cụ  thể những quy định  của Nghị định số 40/2010/NĐ­CP cho phù hợp với đặc thù của Thành phố, ngày  01/11/2011  Ủy ban nhân dân thành phố  đã ban hành Quyết định số  75/2011/QĐ­ UBND ban hành Quy chế  về  kiểm tra, xử  lý và rà soát, hệ  thống hóa văn bản   quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại Khoản 2 Điều 30 Quyết định số  75/2011/QĐ­UBND có nội dung quy  định: “Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm quy định cụ  thể  Quy chế  kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản tại quận, huyện mình”. Từ quy   định của pháp luật, việc Ủy ban nhân dân quận ban hành văn bản quy phạm pháp  luật về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và rà soát, hệ thống  hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận là có căn cứ  pháp lý và phù  hợp với phạm vi, thẩm quyền quy định. 2
  3. 2. Thực trạng công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật Thực tế  hiện nay, trong điều kiện thành phố  thực hiện thí điểm không tổ  chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường thì số  lượng văn bản thuộc đối  tượng kiểm tra, xử  lý rất nhiều như  văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng   nhân dân quận ban hành không còn phù hợp cần phải bãi bỏ, văn bản quy phạm   pháp luật do  Ủy ban nhân dân quận ban hành không còn phù hợp cần được sửa   đổi, bổ  sung đối với nội dung, hình thức văn bản theo quy định mới của Nghị  định 40/2010/NĐ­CP. Mặt khác, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định   trách nhiệm của các cơ  quan, đơn vị  trong thực hiện công tác kiểm tra và xử  lý  văn bản; chưa có quy định cụ  thể  về  quy trình, thủ  tục và cách thức thực hiện   công tác kiểm tra, xử lý văn bản trên địa bàn quận Tân Phú. Cho nên có nhiều văn   bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận ban hành trái pháp luật, không  còn phù hợp chưa được kiểm tra, xử lý theo quy định. Về  công tác kiểm tra, xử  lý và rà soát, hệ  thống hóa văn bản quy phạm   pháp luật thì hiện nay  Ủy ban nhân dân quận chưa ban hành văn bản quy phạm  pháp luật điều chỉnh về vấn đề này, chưa có quy định việc hướng dẫn, đôn đốc,   kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản đối với Ủy ban nhân dân   phường và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận. 3. Mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của việc ban hành Quy chế Từ những thực trạng nêu trên và nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của  pháp luật hiện hành trong hoạt động kiểm tra, xử  lý văn bản quy phạm pháp  luật; Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra, xử lý   văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, các hình thức xử  lý văn bản trái pháp luật;  Điều kiện đảm bảo đối với công tác kiểm tra văn bản; … và đáp  ứng nhu cầu  thuận tiện cho việc áp dụng quy định của pháp luật, góp phần tháo gỡ những khó  khăn vướng mắc, bất cập hiện nay trong kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  và  tiếp tục nâng cao hiệu quả  công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật   trên địa bàn quận thì Ủy ban nhân dân quận cần thiết phải soạn thảo và ban hành  Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật   trên địa bàn quận Tân Phú. II. Quá trình xây dựng dự thảo Quy định Thực hiện theo quy định của Quyết định số 75/2011/QĐ­UBND và chỉ đạo  của Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tư pháp đã tiến hành xây dựng Dự  thảo Quy   chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên  địa bàn quận Tân Phú và Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử  3
  4. lý và rà soát, hệ  thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân   Phú. Dự thảo Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ  thống hóa văn bản quy  phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú được gửi đến ban ngành, đoàn thể và   Ủy ban nhân dân 11 phường để  lấy ý kiến góp ý. Sau đó, Phòng Tư  pháp tiến   hành tổng hợp ý kiến góp ý và chỉnh sửa dự  thảo Quy định trước khi trình cơ  quan thẩm định theo quy định. Dự thảo Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ  thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú sau khi hoàn   chỉnh được gửi đến Sở Tư pháp thành phố và Phòng Tư pháp quận để tiến hành  thẩm định theo đúng trình tự, thủ tục. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, dự thảo Quy  chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên  địa bàn quận Tân Phú được tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi trình  Ủy  ban nhân dân quận xem xét, ban hành. III. Nội dung chủ yếu của dự thảo Quy định Dự thảo Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ  thống hóa văn bản quy  phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú và Dự thảo Quyết định ban hành Quy   chế được xây dựng dựa trên Quyết định số 75/2011/QĐ­UBND của Ủy ban nhân  dân thành phố  và đặc điểm, tình hình họat động kiểm tra và xử  lý văn bản quy   phạm pháp luật cụ thể của quận Tân Phú. Nội dung chủ  yếu của Dự thảo Quy   chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên  địa bàn quận Tân Phú có 29 điều bố  trí hợp lý trong 04 chương với những quy   định cụ thể sau: Chương I có 04 điều quy định chung về  đối tượng, phạm vi điều chỉnh;   Văn bản thuộc đối tượng kiểm tra, xử  lý; Văn bản thuộc đối tượng rà soát, hệ  thống hóa và kiểm tra, xử lý văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước. Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định cụ thể về đối   tượng, phương thức, trình tự, thủ  tục, trách nhiệm của các cơ  quan, đơn vị, tổ  chức, cá nhân trong việc kiểm tra, xử  lý và rà soát, hệ  thống hóa văn bản quy   phạm pháp luật tại quận Tân Phú. Về văn bản thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý: Không quy định văn bản quy   phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân quận, phường vì thành phố  đang thực   hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở các cấp này. Tuy nhiên để xử  lý chuyển tiếp, những văn bản được ban hành trước ngày 25 tháng 4 năm 2009  mà chưa bị  hủy bỏ, bãi bỏ  thì được kiểm tra, xử  lý theo quy định; Đối với văn  bản có chứa đựng quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành dưới hình  4
  5. thức văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật  hoặc có thể  thức và nội dung như  văn bản quy phạm pháp luật do cơ  quan,   người không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành;  Về văn bản thuộc đối tượng rà soát bao gồm văn bản quy phạm pháp luật  thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý đã nêu tại Khoản 1 Điều 2 và văn bản quy phạm  pháp luật do Hội đồng nhân dân quận, phường ban hành trước ngày 25 tháng 4   năm 2009 mà chưa bị hủy bỏ, bãi bỏ. Việc kiểm tra và xử lý văn bản có nội dung thuộc bí mật Nhà nước được   thực hiện theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Chương II từ Điều 5 đến Điều 15 quy định về  kiểm tra và xử  lý văn bản   quy phạm pháp luật bao gồm: tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm  tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. Trong đó, quy định: Về trách nhiệm tự kiểm tra các ban ngành có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân  dân quận tự  kiểm tra văn bản sau khi văn bản được ban hành. Đối với trường   hợp nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản (Sở Tư  pháp), yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ảnh về văn bản có  dấu hiệu trái pháp luật thì Phòng Tư  pháp có trách nhiệm chủ  trì tự kiểm tra và   các Sở­Ngành vẫn phải có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tư  pháp để  thực   hiện việc giúp Ủy ban nhân dân quận tự kiểm tra văn bản có nội dung thuộc lĩnh  vực quản lý của cơ quan, đơn vị. Về quy trình tự kiểm tra văn bản nhằm đảm bảo công việc này được thực   hiện một cách chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm của công chức và thủ trưởng đơn  vị được giao nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân quận tự kiểm tra văn bản. Về  kiểm tra và xử  lý văn bản theo thẩm quyền được thực hiện như  quy   định tại Quyết định số 75/2011/QĐ­UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, cũng  quy định rõ quy trình tiếp nhận, tổ chức kiểm tra và theo dõi quá trình xử lý văn   bản. Chương III quy định về  rà soát và hệ  thống hóa văn bản quy phạm pháp  luật (09 điều), trong đó quy định rõ về  phương thức thực hiện việc rà soát và  trách nhiệm của các phòng ban chuyên môn trong việc thực hiện công tác rà soát   văn bản. Về hệ thống hóa văn bản, quy định phương thức hệ thống hóa văn bản và  trách nhiệm hệ  thống hóa của cơ  quan, đơn vị.   Văn bản quy phạm pháp luật  được hệ thống hóa theo nhu cầu quản lý nhà nước ở địa phương. 5
  6. Cuối cùng là chương IV quy định về  điều kiện đảm bảo và biện pháp tổ  chức thực hiện, có 05 điều quy định cụ thể: Tăng cường lực lượng cán bộ, cộng   tác viên làm công tác kiểm tra và rà soát, hệ  thống hóa văn bản; Cập nhật kết   quả kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản vào Cơ sở dữ liệu Hệ thống   văn bản quy phạm pháp luật Thành phố; Chế độ báo cáo 6 tháng, hàng năm; Đôn   đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản Về  mẫu văn bản sử  dụng trong công tác kiểm tra, xử  lý và rà soát, hệ  thống hóa văn bản được áp dụng theo các mẫu về công tác kiểm tra, xử lý và rà  soát, hệ thống hóa văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 75/2011/QĐ­UBND   của Ủy ban nhân dân thành phố. Do mẫu về  công tác kiểm tra, xử lý và rà soát,  hệ thống hóa văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành rất chặt chẽ, đầy  đủ nội dung và cụ thể nên áp dụng theo không cần phải ban hành thêm mẫu cụ  thể sử dụng tại quận Tân Phú. IV. Những ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng văn bản Trong quá trình góp ý dự thảo của các cơ quan, đơn vị, Phòng Tư pháp sẽ   tiếp thu ý kiến góp ý và có báo cáo về nội dung này trong dự thảo trình Ủy ban   nhân dân quận xem xét. V. Những vấn đề cần xin ý kiến Sau khi có ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, Phòng Tư pháp có báo   cáo về nội dung này trong Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân quận xem xét. Trên đây là Tờ  trình của Phòng Tư  pháp, đề  nghị   Ủy ban nhân dân quận  xem xét./. Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG ­ Như trên; ­ Lưu: VT. Huỳnh Thanh Yến 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2