intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo lường và phân tích tín hiệu cảm biến

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

49
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu các tín hiệu đo đạc được từ cảm biến thông qua bộ chuyển đổi tín hiệu, biến đổi thành tín hiệu điện thông qua mạch đo lường và xử lý tín hiệu gồm vi xử lý 16 bít, truyền tín hiệu đến bộ chuyển đổi truyền thông, rồi chuyển tín hiệu đến máy tính, tín hiệu sẽ được đo đạc, in ra theo biểu bảng, hoặc dạng sóng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo lường và phân tích tín hiệu cảm biến

B<br /> <br /> 0<br /> <br /> GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> ð I H C ðÀ N NG<br /> <br /> TÓM T T<br /> ð TÀI KHOA H C CÔNG NGH<br /> C P ð I H C ðÀ N NG<br /> <br /> Tên ñ tài: NGHIÊN C U XÂY D NG<br /> H TH NG ðO LƯ NG VÀ PHÂN TÍCH<br /> TÍN HI U C M BI N<br /> <br /> Mã s : ð2013-06-12-BS<br /> <br /> Ch nhi m ñ tài: TS. VÕ NHƯ TI N<br /> <br /> ðà N ng – 11/2014<br /> <br /> 1<br /> <br /> M<br /> <br /> ð U<br /> <br /> 1. T ng quan tình hình nghiên c u thu c lĩnh v c<br /> c a ñ tài<br /> - Tình hình nghiên c u nư c ngoài: Hi n nay ngày<br /> càng nhi u các công ty trên th gi i nh t là Hoa Kỳ, Nh t,<br /> Anh, Pháp, ð c,…nghiên c u s n xu t, ch t o ra nhi u lo i<br /> c m bi n khác nhau, tuy nhiên vi c xây d ng h th ng ño<br /> lư ng, kh o sát, phân tích c m bi n ph c v cho công tác gi ng<br /> d y thì chưa ñư c các ñơn v quan tâm ñúng m c…M t s<br /> hãng ch t o c m bi n, ñ ng th i vi t các ph n m m kèm theo<br /> và bán trên th trư ng nhưng giá thành khá ñ t.<br /> - Tình hình nghiên c u trong nư c: Các cơ quan, ñơn<br /> v trong nư c chưa quan tâm ñ n lĩnh v c nghiên c u s n xu t<br /> ch t o các lo i c m bi n, các trư ng ñ i h c k thu t, công<br /> ngh trong nư c trong nh ng năm g n ñây m i b t ñ u ñưa<br /> môn h c c m bi n vào chương trình gi ng d y cho các ngành<br /> cơ ñi n t , ñi n t ñ ng, các khóa ñào t o sau ñ i h c,…ðã có<br /> m t vài tác gi vi t các giáo trình c m bi n, nhưng ph n l n<br /> ñ u gi i thi u thiên v lý thuy t, các tài li u thiên v ng d ng<br /> th c t còn r t hi m hoi.<br /> 2 Tính c p thi t c a ñ tài<br /> Th c hi n ñ i m i giáo d c và ñào t o mà ph n tr ng<br /> tâm là ñ i m i phương pháp gi ng d y, “h c ph i ñi ñôi v i<br /> hành”, ñ i v i kh i các trư ng k thu t, công ngh , vi c ñ u tư<br /> thêm các thi t b d y h c, ñ c bi t các trang thi t b công ngh<br /> m i là h t s c c n thi t. Vi c nghiên c u kh o sát, xây d ng<br /> <br /> 2<br /> <br /> m t h th ng ño lư ng các tín hi u ñư c ño ñ c t c m bi n,<br /> nh m giúp cho cán b ngành ñi n t ñ ng, cơ ñi n t , truy n<br /> ñ ng, ñi u khi n n m hi u ñư c m t s lo i c m bi n, t ñó<br /> ti p t c phát tri n ki n th c liên quan ñ n các lo i c m bi n mà<br /> hi n ñang ñư c ng d ng trong h u h t các lĩnh v c như quân<br /> s , khoa h c công ngh , trong giao thông v n t i, …<br /> 3. M c tiêu c a ñ tài<br /> Các tín hi u ño ñ c ñư c t c m bi n thông qua b<br /> chuy n ñ i tín hi u, bi n ñ i thành tín hi u ñi n thông qua<br /> m ch ño lư ng và x lý tín hi u g m vi x lý 16 bít, truy n tín<br /> hi u ñ n b chuy n ñ i truy n thông, r i chuy n tín hi u ñ n<br /> máy tính, tín hi u s ñư c ño ñ c, in ra theo bi u b ng, ho c<br /> d ng sóng.<br /> 4. ð i tư ng và ph m vi nghiên c u<br /> ð i tư ng nghiên c u là m t s lo i c m bi n tiêu bi u<br /> như c m bi n nhi t, c m bi n quang, c m bi n t ,… nghiên<br /> c u ñ k t n i c m bi n v i máy tính thông qua board m ch<br /> Arduino. T ñó ño ñ c và hi n th k t qu lên màn hình máy<br /> tính ho c in k t qu .<br /> Ph m vi nghiên c u: nghiên c u m t s lo i c m bi n<br /> thông d ng, t ñó làm n n t n cho nghiên c u và ng d ng<br /> r ng hơn.<br /> 5. Phương pháp nghiên c u: lý thuy t và th c nghi m<br /> 6. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n: Các tác gi<br /> d ng vi ñi u khi n và máy tính ñ làm b x<br /> thông tin c m bi n, t n d ng ưu th c a vi ñi<br /> trình ño lư ng và x lý tin hi u c m bi n, c a<br /> <br /> ñã k t h p s<br /> lý và hi n th<br /> u khi n ñ l p<br /> nhi u lo i c m<br /> <br /> 3<br /> <br /> bi n khác nhau, ưu ñi m c a máy tính khi k t h p v i vi ñi u<br /> khi n là hi n th thông tin m t cách rõ ràng.<br /> 7. N i dung chính:<br /> Trong các h th ng ño lư ng, ñi u khi n, các quá trình ñ u<br /> th hi n b i các bi n tr ng thái như nhi t ñ , áp su t, ánh sáng,<br /> t c ñ , v trí…ð ñi u khi n các quá trình chúng ta c n thu<br /> th p thông tin ño ñ c, theo dõi s bi n thiên c a các bi n tr ng<br /> thái c a quá trình, b c m bi n s th c hi n ch c năng này<br /> trong quá trình ñi u khi n. ð tài chú ý các n i dung sau:<br /> - Nghiên c u v nguyên lý làm vi c m t s lo i c m bi n.<br /> - Thi t k các module c m bi n, các m ch thu phát, x lý, hi n<br /> th tín hi u, s d ng b vi lý Arduino và l p trình ñi u khi n…,<br /> xây d ng h th ng hi n th tín hi u trên máy tinh.<br /> - Xây d ng h th ng th c nghi m, ño ñ c kh o sát, l y k t qu<br /> 8. S n ph m và k t qu d ki n:<br /> - K t qu d ki n: 1 t p báo cáo khoa h c<br /> - S n ph m<br /> + 01 bài báo khoa h c ñăng trên t p chí trong nư c,<br /> + 01 H th ng th c nghi m ño lư ng tín hi u t c m bi n.<br /> 9. Hi u qu d ki n: ð tài g n v i th c t , mang l i hi u qu<br /> thi t th c trong gi ng d y môn h c k thu t c m bi n cho h c<br /> viên và các c p th p hơn.<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 1. GI I THI U CHUNG V C M BI N VÀ<br /> NGUYÊN LÝ HO T ð NG C A C M BI N<br /> 1.1 Các khái ni m và ñ c trưng cơ b n<br /> 1.1.1 Khái ni m: C m bi n là thi t b ñ c m nh n và bi n ñ i<br /> các ñ i lư ng v t lý, các ñ i lư ng c n ño, có ho c không có<br /> tính ch t ñi n thành các ñ i lư ng có tính ch t ñi n, có th ño<br /> lư ng, ñi u khi n ñư c, nó ch a ñ ng thông tin cho phép xác<br /> ñ nh giá tr ñ i lư ng c n ño.<br /> 1.1.2 Các ñ c trưng cơ b n c a c m bi n<br /> 1.1.2.1 ðư ng cong chu n<br /> a) Khái ni m: ðư ng cong chu n c a c m bi n là ñư ng cong<br /> bi u di n s ph thu c c a ñáp ng (s) ho c (y) ñ u ra c a<br /> c m bi n vào giá tr c a ñ i lư ng ño (m) ho c (x) ñ u vào.<br /> <br /> Hình 1. 1 ðư ng cong chu n c m bi n<br /> b) Chu n c m bi n: Chu n c m bi n là phép ño nh m m c<br /> ñích xác l p m i quan h gi a giá tr ño ñư c s c a ñ i lư ng<br /> ñi n ñ u ra và gía tr m c a ñ i lư ng ño ñ u vào có tính<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2