intTypePromotion=1

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
69
lượt xem
9
download

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương với mục đích nhằm đóng góp ý kiến cho việc xây dựng lối sống đẹp cho giới trẻ xã Vĩnh Hòa. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

  1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG LỐI SỐNG ĐẸP CHO THANH NIÊN XÃ VĨNH HÒA, HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƢƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT Giảng viên hướng dẫn: Ths. Trần Thu Nhung Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Phượng Lớp : QLVH 10B Hà Nội – 2013 1
  2. MỤC LỤC MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 4 1. Lý do chọn đề tài .................................................................................. 4 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài ........................................ 5 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................................................... 6 .4. Phƣơng pháp nghiên cứu ..................................................................... 6 5. Đóng góp của đề tài. ............................................................................. 6 6. Bố cục của đề tài................................................................................... 7 CHƢƠNG 1 : CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 1.1. Lối sống và một số khái niệm liên quan tới lối sống 1.1.1. Lối sống 1.1.2. Nếp sống 1.1.3. Thói quen 1.1.4. Tập quán 1.1.5. Tục lệ 1.1.6. Phong tục 1.1.7. Lẽ sống 1.1.8. . Phong cách sống 1.2. Lối sống đẹp 1.3. Lối sống của thanh niên 1.4. Thanh niên 1.5. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên. CHƢƠNG 2 : LỐI SỐNG CỦA THANH NIÊN XÃ VĨNH HÒA HIỆN NAY 2.1. Khái quát về xã Vĩnh Hòa 2.1.1. Vị trí địa lí 2.1.2. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội 2.2. Thực trạng lối sống của thanh niên xã Vĩnh Hòa hiện nay 2.2.1. Những biểu hiện tích cực trong lối sống của thanh niên xã Vĩnh Hòa hiện nay. 2.2.2. Những biểu hiện tiêu cực trong lối sống của thanh niên xã Vĩnh Hòa hiện nay 2.3. Nguyên nhân của những biểu hiện lệch lạc trong lối sống của giới trẻ xã Vĩnh Hòa 2.3.1. Nguyên nhân chủ quan 2.3.2. Nguyên nhân khách quan 2
  3. CHƢƠNG 3 : MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỐI SỐNG ĐẸP CHO GIỚI TRẺ XÃ VĨNH HÒA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1. Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng và chính quyền địa phƣơng trong việc xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên ................................................. 3.2. Tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thanh niên trong xã Vĩnh Hòa 3.3. Tăng cƣờng vai trò của gia đình trong việc xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên 3.4. Đổi mới giáo dục lối sống, đạo đức trong nhà trƣờng theo hƣớng thiết thực, hiệu quả hơn 3.5. Phát huy vai trò của xã hội trong việc xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên 3.6. Xây dựng cơ sở vật chất tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên 3.7. Tăng cƣờng công tác tuyên truyền vận động trong toàn dân để xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên 3.8. Nâng cao vai trò tự giáo dục, rèn luyện của thanh niên trong việc xây dựng lối sống đẹp 3.9. Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tự giáo dục của thanh niên bằng những hoạt động thực tiễn, thiết thực và hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 8 PHỤ LỤC 1 3
  4. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay đất nƣớc ta đang tiến hành đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó đổi mới kinh tế là trọng tâm. Thực chất của đổi mới kinh tế là chuyển từ cơ chế bao cấp của nhà nƣớc sang nền kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa dƣới sự quản lý của nhà nƣớc, đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nƣớc. Cơ chế thị trƣờng kích thích sự phát triển kinh tế, nâng cao tổng lợi xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển con ngƣời về mọi mặt. Trong giai đoạn phát triển này thì không thể kể đến vai trò của giới trẻ - thế hệ sẽ kế tiếp những truyền thống tốt đẹp của cha ông trong sự nghiệp xây dựng đất nƣớc giàu mạnh, công bằng và văn minh. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi sang cơ chế thị trƣờng nhƣ hiện nay thì lối sống, cách nghĩ của thanh niên cũng biến chuyển theo. Nền kinh tế thị trƣờng đã làm sống động nền kinh tế và các hoạt động xã hội đã có tác động trực tiếp đến đời sống văn hóa xã hội. Bên cạnh ảnh hƣởng tích cực thì mặt trái của kinh tế thị trƣờng và “mở cửa” tác động không nhỏ đến đạo đức lối sống xã hội, đặc biệt là lối sống của thanh niên. Thanh niên là lực lƣợng nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển đất nƣớc. Họ năng động, sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết và sức trẻ; họ có đƣợc rất nhiều yếu tố cần thiết để phát triển trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay. Tuy nhiên, hạn chế của thanh niên thƣờng nhận thấy: vốn sống còn ít, thiếu sự từng trải nên cách nhìn nhận vấn đề, giải quyết sự việc, lựa chọn giá trị ở họ thƣờng mang tính chủ quan, phiến diện lại chịu ảnh hƣởng tiêu cực của cơ chế thị trƣờng và sự hội nhập quốc tế. Trong khi đó việc hƣớng dẫn đối tƣợng này lựa chọn những giá trị văn hóa, lối sống văn hóa lại chƣa đƣợc 4
  5. chú trọng đầy đủ nên họ dễ bị lôi kéo, bị ảnh hƣởng lối sống không văn hóa, phản văn hóa, không có sức đề kháng chống lại những phản văn hóa. Đó là hiện tƣợng suy thoái đạo đức, nhƣ lối sống gấp, kích động bạo lực, sống thử trƣớc hôn nhân, thèm khát vật chất, coi nhẹ giá trị tinh thần, quay lƣng lại với văn hóa truyền thống của dân tộc đang là vấn đề nổi cộm trong lối sống của thanh niên hiện nay. Cùng với sự phát triển của đất nƣớc trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xã Vĩnh Hòa (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dƣơng) đã từng bƣớc thay da đổi thịt, làm nên một diện mạo mới cho quê hƣơng. Tuy nhiên, sự phát triển ấy cũng đi đôi với việc suy thoái trong đạo đức, lối sống của một bộ phận ngƣời dân. Hiện nay, Vĩnh Hòa đang là một điểm nóng về tệ nạn xã hội, về sự lệch chuẩn các giá trị đạo đức va sự tha hóa trong lối sống của một bộ phận ngƣời dân, đặc biệt là thanh niên. Là một ngƣời con của xã Vĩnh Hòa, đứng trƣớc thực trạng này, em đã chọn “xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dƣơng” làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài - Mục đích: Nhằm đóng góp ý kiến cho việc xây dựng lối sống đẹp cho giới trẻ xã Vĩnh Hòa - Nhiệm vụ: để thực hiện đƣợc mục đích trên, đề tài cần giải quyết các vấn đề sau: Lựa chọn những vấn đề có liên quan tới lối sống và xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên. 5
  6. Đánh giá thực trạng lối sống của thanh niên xã Vĩnh Hòa trong giai đoạn từ năm 2006 tới nay. Phân tích và tìm ra nguyên nhân của những biểu hiện tiêu cực trong lối sống của thanh niên nơi đây. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên Vĩnh Hòa. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Lối sống của giới trẻ trong xã Vĩnh Hòa - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu đối tƣợng thanh niên xã Vĩnh Hòa từ năm 2006 tới nay .4. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp điều tra, điền dã thực địa Phƣơng pháp này giúp cho việc sƣu tầm, thu thập tài liệu, số liệu thêm phong phú, xác thực; đồng thời, phƣơng pháp thực địa giúp kiểm chứng lại những số liệu, tài liệu có liên quan, từ đó có những đánh giá xác thực hơn và làm cơ sở cho các phƣơng pháp khác. - Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp và so sánh Phƣơng pháp này sử dụng để thống kê tài liệu, số liệu, các thông tin thu thập đƣợc từ thực tế, từ thƣ viện hay từ các nguồn khác… rồi phân tích, xử lý và lựa chọn tổng hợp theo yêu cầu của khóa luận. 5. Đóng góp của đề tài. Đề tài nêu lên vấn đề khá nóng trong xã Vĩnh Hòa nói riêng cũng nhƣ trong cả nƣớc nói chung; góp phần thức tỉnh giới trẻ, hƣớng họ vào lối sống tích cực hơn. Đóng góp một số ý kiến cho việc xây dựng lối sống mới cho giới trẻ xã Vĩnh Hòa 6
  7. Là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm, nghiên cứu về vấn đề này. 6. Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phần phụ lục ảnh, đề tài đƣợc kết cấu thành 3 chƣơng: Chƣơng 1: Các khái niệm liên quan đến lối sống đẹp Chƣơng 2: Lối sống của giới trẻ xã Vĩnh Hòa hiện nay Chƣơng 3: Một số đề xuất giải pháp xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên xã Vĩnh Hòa 7
  8. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lê Tuyết Ba (2007), Vấn đề bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống trong nền kinh tế thị trƣờng, Tạp chí Triết học, số ra ngày 04/05/2007 2. Công an xã Vĩnh Hòa, (2012), báo cáo về vấn đề tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. 3. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Báo cáo Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 5. Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Hòa, (2012), Báo cáo kì họp Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Hòa khóa XX 6. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2007), Toàn cầu hóa và nguy cơ suy thoái đạo đức, lối sống của con ngƣời Việt Nam hiện nay, Tạp chí Triết học, thứ 2, ngày 28/05/2007 7. Luật Thanh niên năm 2005, Nxb Tƣ Pháp 8. Hồ Chí Minh (1995), Về xây dựng con ngƣời mới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 9. Hồ Chí Minh (1980), Về giáo dục thanh niên, Nxb. Thanh niên, Hà Nội. 10. TS Đặng Quang Thành (2005), Xây dựng lối sống có văn hóa của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới theo định hƣớng Xã hội Chủ nghĩa, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 11. Đinh Hùng Tuấn (2007), Về sự suy giảm giá trị đạo đức hiện nay, Tạp chí Ngƣời đọc sách, thứ 3, ngày 16/01/2007 Một số website tham khảo: 1. http://www.htu.edu.vn 8
  9. 2. http://www.tuoitre.vn 3. http://www.baomoi.vn 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2